HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN ?

nbef.no

HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN ?

HVILKET ANSVAR HAR

ENTREPRENØREN ?

HMS FRA PROSJEKTERING TIL

FERDIGSTILLELSE


HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN ?

HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Entreprenørens planlegging og prising


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

HMS utfordringer i tilbudsgrunnlaget

De overordnede håndgrepene

• Gir dette grunnlaget nok opplysninger ?

• Har vi ressurser til å fylle kravene ?

• Får vi tid nok til utførelsen ?


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Sivilrettslig ansvar

• Kontraktsansvar Kontrakt overfor bh, uep, ml, pr

• Erstatningsansvar Erstatning overfor tredjemann

– Objektivt ansvar for ansattes feil og

maskinsvikt

– Uaktsomhetsansvar


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Det offentligrettslige ansvaret

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmilj loven (AML) med BHF og IKF

Plan- Plan og bygningsloven (PBL) med TEF og

GOF

Straffeansvar etter straffeloven for både

personer og foretak


HMS utfordringer i

tilbudsgrunnlaget

Hva sier byggherreforskriften (BHF) ?

BHF har ikke entreprenør, men ”arbeidsgiver”,

som ansvarssubjekt.

Arbeidsmiljøloven (AML) har utstrakte plikter og

ansvar for entreprenøren som arbeidsgiver –

også straffeansvar


Byggherreforskriften

§5. Hvem forskriften retter seg mot

Byggherrer, prosjektledere og

arbeidsgivere skal sørge for at

bestemmelsene i denne forskriften blir

gjennomført.

Forskriften gjelder også for

virksomheter som ikke sysselsetter

arbeidstakere.


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

• En arbeidsformann for rivningsfirmaet samt

generalentreprenørens anleggsleder ble

domfelt for uaktsomt drap. Arbeidsformannen

ble også domfelt for overtredelse av

arbeidsmiljøloven.

• Rivningsfirmaet ble gitt foretaksstraff for

overtredelse av arbeidsmiljøloven §12 nr 4

bokstav b.

• Generalentreprenøren samt kommunen som

byggherre ble frifunnet.


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Kampen dommen

X)Generalentreprenøren

Y) Underentreprenøren

Forsvarerne for disse to tiltalte foretak har blant annet

gjort gjeldende at byggherreforskriften §12 ikke pålegger

utførende entreprenør plikter, og at de tiltalte derfor må

frifinnes.

Retten: Da X og Y ikke er ansvarssubjekter etter

byggherreforskriften §12, må foretakene frifinnes for

tiltalen på dette punkt.

(§ 12 er § 13 fra 1.1.06)


Byggherreforskriften

før 1.1.06

• §12Koordinatorenes oppgaver under

gjennomføring av et prosjekt

• Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø under gjennomføringen av

prosjektet, og som er utpekt i henhold til § 7 i

denne forskrift skal samordne gjennomføringen

av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: ……..


Kampen dommen

Tiltale mot underentreprenør Y etter

arbeidsmiljøloven § 85 første og annet ledd, jfr §

12 nr 4 b, jfr straffeloven § 48a.

Arbeidsgivers ansvar: mangelfull

arbeidsinstruks for hvordan arbeidet skulle

utføres og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som

skulle iakttas. Særdeles skjerpende pga alvorlig

fare for liv og helse.

Y dømt til bot på kr 100.000


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Bruk av underentreprenører ?

• Hovedentreprenør er ikke ”arbeidsgiver”

for underentreprenør i forhold til AML og

BHF

• Kontraktsansvar for underentreprenør

• Skader og erstatning utenom kontrakt:

Underentreprenørens ansvar som

selvstendig oppdragstager


HMS PÅ TILBUDSSTADIET

Entreprenørens planlegging og prising

• Risikoanalyser for skader

• Vurdering av HMS plan


Byggherreforskriften §15. Planlegging og

tilrettelegging av arbeidet

ed gjennomføring av et prosjekt skal spesielt

følgende hensyn ivaretas:

a) sikring av god orden og fullt forsvarlige

hygieniske forhold på bygge- og

anleggsplassen,

b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til

atkomst og veier eller områder for ferdsel eller

forflytning,

c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer,


Byggherreforskriften §15. Planlegging og tilrettelegging av

arbeidet (fortsatt)

• d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med

henblikk på å rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø,

• e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller

stoffer,

• f) vilkårene ved fjerning av brukte, farlige materialer,

• g) lagring og deponering eller fjerning av avfall og skrap,

• h) justering av den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid

eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift,

• i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og

• j) prosjektets samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av

bygge- eller anleggsplassen.


Entreprenørens planlegging og prising

Påta seg oppdrag som koordinator under

gjennomføringen ?

Byggherreforskriften § 13


§13. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring

Den eller de som koordinerer sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø under

gjennomføringen av prosjektet, og som er

utpekt i henhold til § 7 i denne forskrift skal

samordne gjennomføringen av prosjektet slik

at bestemmelser om sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: ………


§13. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring

(fortsatt)

• a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/ eller

organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge

de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som

vil foregå samtidig eller etter hverandre,

• b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike

arbeider eller arbeidsfaser,

• c) gjennomføring av prinsippene i §13 (15) på en

konsekvent måte,

• d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

som er utarbeidet under forberedelsen av

prosjektet,

• e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle

enkeltmannsforetak etterlever kravene i §11 og

§13 (12 og 15) i denne forskrift,


§13. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring

(fortsatt)

• f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets

plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

ettersom arbeidet går fremover og eventuelle

endringer har oppstått,

• g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene

ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til

enhver tid har oppgaven med å samordne verneog

arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens §

15,

• h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene

utføres i.h.t. lover og forskrifter, og

• i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at

uvedkommende ikke får atkomst til bygge- og

anleggsområdet.


Entreprenørens planlegging og

prising

Kalkulering av kostnader

Prising av poster

Tilgjengelig personell og materiell til

oppdraget

Egne og konkurrentenes ytelser og kvalitet

Fordeling av overhead kostnader

Taktisk prising – hvor og hvordan ?


Entreprenørens planlegging og

prising

Alternativer, avvik og forbehold i tilbud

pga HMS krav

Avhengighet av anskaffelsesprosedyre

Anbudskonkurranse med forbudte

forhandlinger (take it or leave it)

Konkurranse med forhandling

Direkte anskaffelse


Alternativer, avvik og forbehold i

tilbud pga HMS krav

• Åpner konkurransegrunnlaget for

alternative løsninger ?

• Entreprenøren tilby sitt eget HMS opplegg

som konkurranseelement ?


Alternativer, avvik og forbehold i

tilbud pga HMS krav

Når r konkurransegrunnlagets HMS

opplegg ikke er godt nok

• Byggherrens risiko for uklarheter og feil

• Entreprenøren si fra i tide ?

• Entreprenøren gjøre avvik i tilbudet ?

• Ta forbehold ?

• Vente og se ? + forberede for egen del


HMS i gjennomføringsfasen

• Kontinuerlig HMS arbeid med løpende

oppfølgning

• Forberedelser av oppstart

• Sikringstiltak og lignende (for eksempel

PBL § 100 og grannelova § 5)


HMS i gjennomføringsfasen og senere

Noen milepæler

Vurdering av dokumentasjonen fra

byggherren

Vurdering av andres arbeid som skal

bygges videre på

Overtakelse og risikooverføring på bh

Utbedring av forhold fra overtakelsen

Utbedringer i reklamasjonstiden


Sanksjoner i gjennomføringsfasen

Straff

for personer og foretak

• AML kap 19

•BHF §3

• PBL kap XVIII

• Straffeloven


Sanksjoner i gjennomføringsfasen

Straff

vilkår vilk

• Forsettlig overtredelse av bestemmelse eller

gitt pålegg p legg

• Uaktsom overtredelse

• Medvirkning straffes på samme måte


Straff

Fengsel (120 og 90 dager betinget i

Kampendommen)

Bøter (kr 100 000 i Kampendommen)

Rettighetstap (ikke i Kampendommen)


Sanksjoner i gjennomføringsfasen

Straff i AML kap 19 for

• Innehaver av virksomhet

• Arbeidsgiver

• Den som i arbeidsgivers sted leder

virksomheten

• Arbeidstaker


Straff i AML kap 19

• § 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet,

arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted

leder virksomheten

• (1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av

bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold

av denne lov, straffes innehaver av virksomhet,

arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted

leder virksomheten med bøter eller fengsel

inntil tre måneder eller begge deler.

Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik

at arbeidstaker straffes etter § 19-2.


Straff i AML §19-1 (fortsatt)

• (2) Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil to

år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike

omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har

eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse eller om den

er foretatt eller fortsatt tross pålegg eller henstilling fra offentlig

myndighet, vedtak av arbeidsmiljøutvalget eller henstilling fra

verneombud eller bedriftshelsetjeneste.

• (3) For overtredelse som har eller kunne ha medført alvorlig fare

for liv eller helse kan innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller

den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten straffes etter denne

paragraf, med mindre vedkommende i enhver henseende har

opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven eller

bestemmelser i medhold av loven.


Straff i AML §19-2

• § 19-2. Ansvar for arbeidstakere

• (1) Arbeidstaker som uaktsomt overtrer bestemmelse

eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes

med bøter. Medvirkning straffes på samme måte.

• (2) Er overtredelsen forsettlig eller grovt uaktsom, kan

bøter eller fengsel inntil tre måneder, eller begge

deler, anvendes.

• (3) Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel

inntil ett år anvendes. Ved avgjørelsen av om det

foreligger slike omstendigheter, skal det særlig legges

vekt på om overtredelsen var i strid med særskilt

arbeids- eller sikkerhetsinstruks og om

arbeidstakeren forsto eller burde forstå at overtredelsen

kunne medføre alvorlig fare for andres liv eller helse.


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

• Lagmannsretten behandler så tiltalen for

uaktsomt drap mot B, jf post II i tiltalen (strl §

239, subsidiært §151).

•B var anleggsleder hos

generalentreprenøren X, og

oppholdt seg daglig på Kampen skole

mens arbeidet pågikk. Han hadde

kontor i en brakke på stedet


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

II. Straffeloven §239, 1. straffealternativ

for ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

I tiden forut for 7. oktober 2002, Kampen skole, Normannsgata 57 i

Oslo, og etter at pipen i ny samlingssal 4. etasje bygg A på Kampen

skole var revet, unnlot han å varsle om behovet for, og/eller

forvisse seg om at nødvendige sikringstiltak var iverksatt for det

videre arbeidet. Ved fortsatt riving av vegg forhåndsmarkert for

riving i 4. etasje ved akse F, mandag 7. oktober om morgenen,

omkom F og G som følge av at taket til 4. etasje falt ned på grunn av

manglende understøttelse.


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

Subsidiært: Straffeloven §151

for ved uaktsomhet å ha voldt ildebrann,

sprengning, sammenstyrtning,

oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller

luftfartulykke, hvorved tap av menneskeliv eller

utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett

kunne forårsakes.

Grunnlag er følgende forhold:

For til tid og sted som beskrevet i den prinsipale

post, å ha forholdt seg som der beskrevet.


Straffeloven

• § 239. Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved

motorvogn eller på annen måte forvolder en annens

død, straffes med fengsel inntil 3 år eller under

særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år. Under

særdeles formildende omstendigheter kan bøter

anvendes.

• § 151. Er sådan ildebrann, sammenstyrtning,

sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke

eller luftfartsulykke som i § 148 omhandlet voldt ved

uaktsomhet, straffes den skyldige med bøter eller med

fengsel inntil 3 år.


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

• Lagmannsretten bemerker at B hadde tilgang på

alle relevante tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Han hadde også enkel tilgang til byggeledelsen

og til de prosjekterende. B hadde dessuten

ansvar for framdriftsmøtene og for vernerundene

på arbeidsplassen. Han hadde et ansvar for

alle på arbeidsplassen og sikkerheten for

dem. I denne posisjonen hadde B en særlig plikt

til å reagere når det oppsto forhold som kunne

ha betydning for sikkerheten.


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

• Det vises også til at B ofte hadde vært på loftet,

og da sett oversiden av stålbjelkene som lå i

etasjeskillet. Dersom slike undersøkelser

hadde blitt satt i verk, ville man blitt oppmerksom

på stålbjelkenes beliggenhet i forhold til

åpningen etter pipa og i forhold til

dørutsparingen, og videre undersøkt bæreevnen

til overdekningen over døråpningen og til

foringen (pilasteren). Dette hadde ført til

sikringstiltak, og ulykken kunne da ha vært

unngått.


Borgarting lagmannsrett - Dom 2006-06-15

• B har opptrådt uaktsomt ved sin unnlatelse av

å varsle om rivingen av pipa med sikte på at det

ble iverksatt nærmere undersøkelse av

sikkerhetsmessig art. Uaktsomheten omfatter

også dødsfølgen. Han burde ha forstått at det

var nødvendig med nærmere vurdering av om

taket fortsatt hadde tilstrekkelig bæring, og at

passivitet her lett kunne føre til at noen mistet

livet.

• Lagmannsretten finner at B må dømmes i

henhold til tiltalen.


Andre straffebestemmelser i AML

• § 19-4 19 4 Ansvar for å hindre offentlig myndighet

• Den som hindrer undersøkelser som offentlig

myndighet iverksetter etter denne lov eller unnlater å yte

pliktig bistand eller å gi opplysninger som anses

nødvendig for utførelsen av tilsynet etter denne lov,

straffes med bøter med mindre forholdet rammes av §

19-1 eller strengere straffebud i straffeloven.


§ 19-5 19 5 Offentlig tjenestemann

• Enhver som er knyttet til Arbeidstilsynet er i forhold

til den alminnelige straffelov å regne som offentlig

tjenestemann.


Andre sanksjoner eller følger

• Tap ansvarsrett etter PBL § 98 og GOF

• Pålegg om stans i arbeidene etter AML og PBL

• Tvangsmulkt til myndighetene (AML og PBL)

• Dagmulkt til byggherre (kontrakt NS)


Andre sanksjoner eller følger

• Egne merutgifter og økonomiske tap

• Erstatningsplikt overfor andre

innenfor og utenfor kontrakt

• Rettingsplikt og utbedring ved tingsskader

More magazines by this user
Similar magazines