Du finn pdf-utgåva her

fjell.no

Du finn pdf-utgåva her

Brattholmen skule

2012

Ida, 2a


Gud signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland,

og lat det som hagen bløma.

Lat lysa din fred frå fjell til strand

og vetter for vårsol røma.

Lat folket som brøder saman bu,

som kristne det kan seg søma.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,

me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land,

kan vaktmann oss ikkje tryggja.

Så vakta oss, Gud, så me kan bu

i heimen med fred og hyggja!

No livnar det i lunder

No livar det i lundar,

no lauvast det i li,

den heile skapning stundar

no fram til sumars tid.

Det er vel farge stunder

når våren kjem her nord

og atter som eit under

nytt liv av daude gror

No er det i Noreg atter dag

med vårsol og song i skogen.

Om sædet enn gror på ymist lag,

det brydder då etter plogen.

Så signe då Gud det gode såd

til groren ein gong er mogen.

Då ljosnar det i landet

frå fjell og ned til fjord.

Då losnar tungebandet,

da kved Guds folk i kor.


Fedrelandssangen

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem -

elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord!

Norske mann i hus og hytte

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.


AktiVitetSkArt


PrOGrAm

Brattholmen skule, 17. mai 2012

kl. 11:15 Fjellklang kommer til skoleplassen / Oppstilling tog

kl. 11:30 Avmarsj fra skoleplassen 17. mai toget

kl. 12:00 Salg av bonger/lodd starter ved sykkel boden

kl. 12:30 elevunderholdning fra ”haugen”

kl. 13:00 Salg av mat, drikke og diverse leker, spill og loddsalg

kl. 14:45 Utdeling av premier fra loddsalget

kl. 15:30 Program slutt

toget starter å gå kl. 11:30 og ruten blir som før.

Også i år blir det salg av bonger som skal brukes til betaling ved

matstasjoner og aktiviteter.

Preben, 6a


Glenn Andre, 6b

Marie, 2b


BrAttHOLmeN SkULe

ANNO 2012

i slutten av januar i år blei skulen nyopna etter

1,5 år med rehabilitering og nybygging. Det

gamle B-bygget (mellombygget) var erstatta

av heilt ny personalavdeling med gode

arbeidsplassar for dei tilsette, tidsmessig

møblert. A-bygget (klasseromsbygget) var

blitt utvida med ca 150% meir golvareal

med plass til eigen SFO-avdeling og 4

nye klasserom samt fine elev-toalett og

garderobar. Den gamle personalavdelinga i

D-bygget var omarbeidd til 2 gode klasserom

med eitt grupperom, elev-garderobar og

-toalett. Ny heis var komen på plass. i tillegg

var to rom slått saman til nytt skulebibliotek.

i e-bygget var eitt klasserom i 2. etasje

ombygd til to grupperom og garderobe.

Litt av gangarealet var også omgjort til eitt

grupperom. Skulen blei utstyrt med heilt ny

data-/telefon-infrastruktur og oppgradert

når det gjeld innbrots-alarm og brannvarslingssystem.

Heile bygget fekk bytta ut

dei gamle panelomnane med vass-boren

varme i dei fleste romma, i radiatorar eller i

golv. Store luft-til-luft varmepumper varmar

opp vatnet. Nye ytterdører i aluminium og glas

erstatta dei gamle, slitne tre-dørene rundt

om i heile bygget. i tillegg blei også varme-

og ventilasjonsautomatikken oppgradert.

Sist, men ikkje minst, blei uteområdet

omarbeidd og har fått universell utforming.

Det var eit stas-bygg å visa fram for bygda på

opningsfesten 20.01.2012.

Bygningar og rom er viktige, men enda meir

vesentleg er det vi fyller skulen vår med av

innhald! Alle lærarane leiar timane i klassane

ved å vera tydelege, støttande og vel

førebudde. Det gir trygge rammer for læring.

Dette er ein av dei viktigaste faktorane for at

læring skal skje. Desse prinsippa vert også

brukt i SFO.

Skulen satsar tungt på lese-opplæringa sidan

dette er den viktigaste av dei grunnleggjande

ferdigheitene i all undervisning. Gjennom

systematisk arbeid på dette feltet vil læring

bli lettare for elevane i alle fag. Frå februar

i år er skulen vår også med i eit sentralt

prosjekt for å betra kompetansen vår i høve til

vurdering av elevane og gi gode, konstruktive

tilbakemeldingar på arbeid som vert gjort

slik at elevane ser vegen framover og kan

bli enda betre i tileigning av kunnskap og

ferdigheit. Sist haust starta vi opp med å gjera

det store friminuttet meir meiningsfullt for

elevane gjennom trivselsleiarar. Det er elevar

som tek ansvar for konstruktive og kjekke

aktivitetar dei andre elevane kan vera med

på. Dette gjer langfri til ein pause med mykje

fin elevaktivitet samstundes som det er med

å byggja gode relasjonar mellom elevane og

såleis førebyggja uønska åtferd.

Vi er stolte av den nye fine skulen vår! Og

vi veit at vi fyller han med eit innhald som vil

gjera elevane våre til god borgarar i landet

vårt!

Gratulerer med dagen!

Helsing frå oss alle ved skulen!

Arne Bjorøy

rektor


Lokal partner – globalt nettverk!

Du finner oss i disse havnene: Bergen, Drammen, Kristiansand, Moss og Larvik.

Kontakt oss: www.scandinavianshipping.no

SPEDISJON OG

LOGISTIKK

PROSJEKTLOGISTIKK

OG SHIPPING

TERMINAL- &

HAVNELOGISTIKK

Annonse_Knutepunkt.indd 2 03.02.12 15:00

Vegard, 2b


klassebilde av 7a


Isabel, 2b

Kristian, 6a


GrAtULerer meD DAGeN

ALLe SAmmeN

Vi skal nå feire 17. mai og mange av oss tar

denne markeringen som en selvfølge. Det

er bare litt over 100 år siden vi selv kunne

feire denne dagen offentlig, siden vi fram til

1905 var underlagt Sverige. etter at Norge

brøt med Sverige i 1905 er denne friheten

til å feire vår nasjonaldag bare avbrutt av

andre verdenskrig som gjorde det forbudt å

feire denne dagen offentlig fra 1940 til 1944.

Frigjøringen i 1945 kom akkurat tidsnok til at

vi kunne feire denne dagen i 1945.

Den feiringen vi gjør hvert år av vår nasjons

fødselsdag er helt unik i verdenssammenheng,

det er ingen andre land i verden som feirer

nasjonaldagen på samme måte. Det første

barnetoget gikk i Oslo i 1870 og ble som

kjent ledet av Bjørnstjerne Bjørnson. Dette

var forløperen til den feiringen vi har rundt om

i Norge i dag – vi går i tog i bygd og by – furet,

værbitt over vannet.

Når barnetoget ankommer skolen skal barna

kjøpe lodder og være med på aktiviteter –

helst alt samtidig. Aktivitetsnivået øker jevnt

mens det inntas betydelige mengder brus

og annen kost som gir et sukkernivå godt

utover normalen. For oss som kan se tilbake

på barndommen er det gode muligheter

til å veksle noen ord med naboer og andre

sambygdinger mens man smaker på

godbitene som tilbys og svelger det hele ned

med en skvett kaffe.

Den måten vi har valgt å feire vår nasjonaldag

på er betegnende for vårt samfunn og de

verdiene vi står for. Den sentrale plassen

familien og ikke minst barna har på denne

dagen er viktig og er unik. i det skoleåret vi

er inne i har vi fått nyte godt av nybyggene –

og nyoppussede lokaler på resten av skolen.

Dette er fantastisk for både barna våre og de

som arbeider med å gi dem kunnskap som

de kan ta med seg videre i fremtiden inn.

tradisjon tro blir det feiret også på vår skole

i år – og i både rødt, hvitt og blått blir det

senket drømmer på vår jord…

På vegne av FAU vil jeg ønske dere alle en

fantastisk 17. mai!

Gratulerer med dagen!

Håkon Winterseth,

FAU leder


www.straumebensin.no


Kontakt oss

snarest så vi kan

undebygge vårt

utsagn!

Bygget for det

tøffe vestlandsklimaet

• Innendørs elementproduksjon

• Ferdig grunnet kledning

• Fukt og vindsperre som standard

• LOBAS® Garasjeport i stål

Vi snakker muligens her om

DEN BESTE

elementgarasjen på markedet...

Damsgårdsveien 72, 5058 BERGEN • 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no • www.bjorgvin-garasjen.no


Marie, 2a

Arentine, 6b


klassebilde av 7b


NY TANNKLINIKK PÅ ÅGOTNES

Du finner oss i Ågotnes Helsehus.

Vi åpner 1. juni 2012, og gleder oss til å ønske gamle

og nye kunder velkommen til en topp moderne klinikk.

Velkommen til oss!

Tannlege Benedikte Kolbeinshavn

E-post: post@tannhelseteam.as

Telefon: 96 90 44 00

ÅGOTNES TANNHELSETEAM

«Arbeidarane «Arbeidarane forlèt forlèt fabrikken». fabrikken».

Filmen Filmen viste viste arbeidarar arbeidarar som som forlèt forlèt

fabrikken. fabrikken.

Eg såg min første fi lm på bedehuset.

Levande bilete, det var

ikkje til å tru. Eg må ha vore så

oppteken av at bileta levde der

framme på den kvite lerretsduken,

at eg heilt har gløymt kva

den handla om, filmen. Mest

truleg noko frå Afrika.

I 1950 kom bygdekinoen. Det

var storveges. Kinomaskinisten

Den Den første første fi fi lmframvising lmframvising noko noko

gong? gong? Jau, Jau, det det skjedde skjedde i i Paris Paris

den den 28.desember 28.desember 1895. 1895. Brørne Brørne

Lumière Lumière viste viste ein ein fi fi lm lm med med tittel tittel

«Arbeidarane «Arbeidarane forlèt forlèt fabrikken». fabrikken».

Fi Fi ll men men vist vist e e aa rb rb eid eid aa ra ra r r som som forlèt forlèt

fabrikken. fabrikken.

Eg Eg såg såg min min første første fi fi lm lm på på be- be-

Eg var litt privilegert, kinomaskinisten

var nær familie. I fylgje

bestemor mi var han fi rmenningen

til mor mi. Det fylgde prestisje og

status med slektskap til storfolk

som kinomaskinistar.

Eg veit ikkje kor mange fi lmar

eg har sett i dei snart 60 åra som

har gått sidan eg såg den første.

Eg er redd talet er uhorveleg stort.

Men det rare er, at medan eg kan

nemna fl eire bøker som har gjort

fi lmrullar og ein enno større fi lmmaskin.

Lyset vart sløkt, karane

sat og røykte og lysstrålen braut

seg gjennom tjukke lufta og vart

til bilete der framme på lerretet.

Eg var litt privilegert, kinomaskinisten

var nær familie. I fylgje

bestemor bestemor mi mi var var han han fi fi rmenningen rmenningen

til til mor mor mi. mi. Det Det fylgde fylgde prestisje prestisje og og

i veg. Dramatiske scener krev

dramatisk musikk. Musikken

skal understreka og forsterka

handlinga. Så kom lydfilmen

med svære orkester som kunne

overdøyva kva det skulle vera,

ikkje minst eit dårleg manus. Men

no for tida registrer eg at det vert

brukt mykje musikk og song som

slett ikkje er produsert for fi lmen,

men lånt inn frå ferdige innspelin-

Sarah Palin kanskje har vore i

Irak. Difor er det slik at mykje

av det inntrykket eg har av Gods

own country, må eg ha fått gjennom

fi lmane. Eitt undrar meg og

har alltid gjort det. Når mannen i

huset kjem heim, ropar han ut at

han er heime. «I am home!», brølar

han. Eg har, takk og pris, kome

Abonnér på

lokalavisa!

Vestnytt engasjerer…

lokalavisa for Sund, Fjell og Øygarden

Skjenet 2 • 5353 Straume • Sentralbord: 56 33 65 00

Eg har alltid undra meg over moro og kjekt, skremmande og

nokre fellestrekk som desse fi l- nifst kan det vera. Nesten akkurat

mane har hatt og som dei framleis som handlesentera.

har.

Eg har ikkje budd i Amerika

Først musikken. Før lydfi lmen og knapt vore der. Ein gong mel-

sat der ein pianist og klampra lomlanda eg rett nok i Seattle. Så

i veg. Dramatiske scener krev eg har vore like lenge i USA som

dramatisk musikk. Musikken Sarah Palin kanskje har vore i

skal skal understreka understreka og og forsterka forsterka Irak. Difor er det slik at mykje

handlinga. handlinga. Så Så kom kom lydfilmen lydfilmen av av det det inntrykket inntrykket eg eg har har av av Gods Gods

own own country, country, må må eg eg ha ha fått fått gjengjen- Trond Trond Viggo Viggo Torgersen Torgersen om om der- dersom

som eg eg berre berre kunne kunne koma koma med med på på

dette dette «Hvorfor «Hvorfor det?» det?» – – programprogrammet hans.

at at vv i i skjøna skjøna r r kk va va dd et et ha ha nd nd la la r r om om

når når glaset glaset er er ope ope og og gardinene gardinene

fl agrar i vinden.

Eg Eg har har lurt lurt litt litt på på kvifor kvifor glas glas

som som folk folk går går ut ut gjennom, gjennom, alltid alltid

har har slike slike fl fl ortynne ortynne gardiner gardiner og og

kvifor kvifor det det alltid alltid blæs blæs høveleg høveleg

sterkt til at dei blafrar.

Det Det trur trur eg eg at at eg eg skal skal spørja spørja

Trond Trond Viggo Viggo Torgersen Torgersen om om der- dersom

som eg eg berre berre kunne kunne koma koma med med på på

dette dette «Hvorfor «Hvorfor det?» det?» – – program- program-

www.vestnytt.no


Alexander, 2b

Elise, 6b


HTH nyheter 2012

modell Concept Hvit eik/finer

gjør kjøkkenet ditt til en øy. HTH har funnet opp kjøkkenøyen på nytt, i en helt ny møbelversjon. enkel og stilfull.

Den nye modellen Sense kombinerer romantiske detaljer på skap og vitrinevegger, med en lekker gasskomfyr.

Kom inn i butikken og se mer på www.hth.no

HTH KjøKKenforum Bergen

fjøsangerveien 57, 5024 Bergen .

Tlf: 55 59 94 40

modell Sense


Joker Kaien Brattholmen

alt innen dagligvarer

Manuell kjøttdisk

Varmedisk

Tillaging og utkjøring av varer

Alltid gode tilbud frå Joker

sjå egne tilbudsaviser/ ukens joker

– helt i nærheten

BRATTHOLMEN Kaien: 56330780

Fax: 56320780

Salg av smøreolje og bensin.

Bensinautomat åpen hele døgnet.


WWW.SPV.NO | TLF. 05555

23


tUSeN tAkk tiL ALLe

Dere SOm HAr Gitt OSS

FLOtte Premier:

• Peppes

• Coop Obs!

• Mani

• BYoung

• Bjørklund

• Blomsterlycke

• Foto Knudsen

• Trend og Nostalgi

• Arkaden Frisør

• Life

• Sotra Apotek

• City Bag

• Instinct Menswear

• MX Sport

• Solbrød

• Vicc DaCapo Frisør

• Black Design

• Sotra Libris

• Sparkjøp

• Jernia

• Hobbykjelleren

• MonaAmi Frisør

• Think Frisør Askøy

• BR Leker

• Bilextra

• Rognaldsen Bakeri

• G-Sport

• Rema1000

• Radio Sotra

• Marthas Sild

• Bygg og Boligfornying

• BoGrønt

• Møbelringen

• Bilpleie

• Troyas Zoo

• Bowling1 - Vestkanten

• Altonabar

• Oceaneering

• Åsta Kaspersen

• Møllerens

• Marianns Hudpleie


www.sartormaskin.no


Vestkanten Senter / Sartor

Senter


Andrea, 6a

Mads, 2a


Malin, 2a

More magazines by this user
Similar magazines