God ledelse - Sorø Kommune

tankegang.cox.pil.dk

God ledelse - Sorø Kommune

God ledelse

i Sorø Kommune


God ledelse i Sorø Kommune

Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre

det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere. Ledelsesgrundlaget

beskriver, hvordan værdierne bringes i spil i forhold til lederens rolle.

Ledelsesgrund laget beskriver desuden en række kompetencer, som kendetegner

»den gode ledelse« i Sorø Kommune. Ledelsesgrundlaget blev til på et fælles lederseminar

i 2007.

De fælles værdier

• Troværdighed

• Engagement og arbejdsglæde

• Åbenhed, dialog og anerkendelse

De særlige lederkompetencer

• Tillid og respekt

• Nærvær

• Helhed og balance

• Udviklingsorientering

• Handlekraft

GoD LEDELSE i Sorø KommUNE 3


Værdibaseret ledelse

Værdibaseret ledelse betyder, at lederen giver medarbejderne rammer og ansvar

for selv at vurdere, hvordan opgaverne bedst løses. Lederen er sparringspartneren,

der lytter, involverer, uddelegerer og motiverer medarbejderne.

Lederen evner at gå i dialog

på en måde, der

udvikler den enkelte

medarbejders egne

kompetencer. Lederen

er kultur bærer

og har ansvaret for

at gå foran og sørge

for, at værdigrundlaget

holdes i live.

De fælles værdier

Troværdighed betyder, at lederen:

• behandler andre, som han/hun selv vil behandles

• er en rollemodel

• er ærlig og loyal

• gør sig umage – udviser ordentlighed og rettidig omhu

• bruger sin sunde fornuft

Engagement og arbejdsglæde betyder, at lederen:

• skaber plads til begejstring og grobund for arbejdsglæde

• viser retning og er visionær

• er ambassadør for organisationen og fortæller de gode historier

• har humor og et positivt livssyn

Åbenhed, dialog og anerkendelse betyder, at lederen:

• udøver anerkendende ledelse – giver ros, sparring og konstruktiv kritik

• er lydhør, lyttende og reflekterende i forhold til borgere,

medarbejdere, kolleger

• inddrager medarbejderne og giver plads til deres synspunkter

• deler viden og gør beslutningsprocesserne synlige

• opstiller klare mål og rammer og har fokus på at afstemme forventninger

• anerkender forskellighed, forskellig faglighed og forskellige arbejdsvilkår

4 GoD LEDELSE i Sorø KommUNE

GoD LEDELSE i Sorø KommUNE 5


De særlige lederkompetencer

Tillid og respekt

Tillid til – og respekt for – medarbejderen er helt grundlæggende for at skabe

en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Værdibaseret ledelse bygger på

en grundlæggende tro på, at medarbejderne gerne vil deres arbejde og gør

deres bedste. Tillid er en forudsætning for gensidig respekt, ligeværd og frihed

til ansvar.

Det betyder, at lederen:

• viser respekt for medarbejderen som menneske

• viser respekt for politiske beslutninger

• viser respekt for medarbejderens faglighed og måde at løse opgaver på

• mener, at tillid er godt, og at gensidig tillid er dobbelt så godt

• skaber tryghed for medarbejderne og skaber en kultur med plads til fejl

Tillid og respekt

6 GoD LEDELSE i Sorø KommUNE

GoD LEDELSE i Sorø KommUNE 7


Helhed og balance

organisationen Sorø Kommune er en

helhed – og det er ledernes rolle at

skabe den nødvendige sammenhæng

i organisationen. At arbejde værdibaseret

er en konstant balancegang mellem hensynet til

opgaveløsningen, den enkelte medarbejder, teamet,

de fælles mål og de praktiske realiteter. Det er lederens

opgave at holde balancen.

Det betyder, at lederen:

• tænker i helheder

• ser kommunen som en samlet enhed

• udviser tillid og giver støtte på kryds og tværs i organisationen

• ser medarbejderne som hele mennesker og har fokus på balancen

mellem arbejdsliv og privatliv

• har fokus på balancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid

Helhed og balance

Nærvær

God ledelse kræver mere end blot synlighed. Lederen skal være til stede og

tilgængelig – både fysisk og mentalt – for at kunne have fingeren på pulsen i

forhold til medarbejderne. Er du som leder ofte væk fra arbejdspladsen, stiller

det endnu større krav til dit nærvær, når du er der.

Nærvær betyder, at lederen:

• lægger mærke til medarbejderne og det arbejde, de udfører

• er god til at opfange og reagere på signaler

• lytter og udviser indlevelsesevne

• støtter op om medarbejderne

Nærvær

8 GoD LEDELSE i Sorø KommUNE

GoD LEDELSE i Sorø KommUNE 9


Udviklingsorientering

Det er lederens rolle at sikre såvel den faglige udvikling som sin egen og medarbejdernes

individuelle udvikling. Lederen forholder sig professionelt til udvikling

og opsøger målrettet ny viden. Lederen forholder sig analytisk til nye

tiltag og muligheder.

Udviklingsorientering betyder, at lederen:

• er visionær og skaber dynamik og udvikling i organisationen

• er forandringsparat og fleksibel

• arbejder målrettet med mål, dokumentation,

opfølgning og evaluering

• skaber rum for selvledelse og giver

medarbejderne plads

• sikrer faglig og personlig udvikling

– både for sig selv og for medarbejderne

• indgår i netværk – på og uden for

arbejdspladsen

• giver mulighed for, at man kan lære

af sine fejl

Udviklingsorientering

Han dlekraft

Handlekraft

Det er lederens rolle at bevare fokus på de overordnede mål. Lederen er altid

parat til at gå forrest og vise retningen. Lederen er løsningsorienteret i sin

tilgang – og vedholdende i sin delegering af ansvar til medarbejderne.

Handlekraft betyder, at lederen:

• er initiativrig og skaber resultater

• styrer efter mål – både politiske, overordnede og personlige

• træffer beslutninger og fører dem ud i livet

• bruger værdier aktivt – også i krisesituationer

• er omstillingsrobust og kan navigere i kaos

• er bevidst om sine stærke og svage sider og sørger for at styrke de

kompetencer i organisationen, som lederen selv mangler

10 GoD LEDELSE i Sorø KommUNE

GoD LEDELSE i Sorø KommUNE 11


Ledelsesgrundlaget beskriver »den gode ledelse« i

Sorø Kommune. Gå til din leder, når hun lever op

til det , og når hun ikke gør . Samspil og

dialog giver ledelsesgrund laget liv og mening.

rådhusvej 8 · 4180 Sorø · Tlf. 57 87 60 00 · www.soroe.dk

©Tankegang a-s 70 12 44 12 09/2008 21402

Similar magazines