27.07.2013 Views

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere - Team Danmark

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere - Team Danmark

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere - Team Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sportspsykologisk</strong> <strong>grundkursus</strong> <strong>for</strong><br />

<strong>eliteudøvere</strong>


Indholds<strong>for</strong>tegnelse<br />

Indholds<strong>for</strong>tegnelse..............................................................................................................................2<br />

Introduktion til sportspsykologi <strong>for</strong> Eliteudøvere................................................................................3<br />

Formålet med grundkurset i sportspsykologi...................................................................................4<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong>s <strong>Sportspsykologisk</strong>e Model ...................................................................................4<br />

Personlighed og identitet..............................................................................................................6<br />

Livet som eliteatlet & life skills...................................................................................................7<br />

Det mentale hjul...........................................................................................................................8<br />

De ydre påvirkninger ...................................................................................................................9<br />

Fortælling fra fremtiden.................................................................................................................10<br />

Life Skills - Livet som eliteudøver ....................................................................................................13<br />

Dine udøveres skift i og uden<strong>for</strong> sporten .......................................................................................14<br />

Eksempel på en atlets kommende skift i og uden<strong>for</strong> sporten.........................................................15<br />

Life skills – Hvordan ser din udøvers hverdag ud? .......................................................................16<br />

Nøglepersoner, der kan støtte mig i mine sportslige planer...........................................................17<br />

Læring ............................................................................................................................................18<br />

Introduktion til mental træning ..........................................................................................................19<br />

Den optimale præstation ................................................................................................................20<br />

Det mentale hjørne .........................................................................................................................21<br />

Det mentale hjul.............................................................................................................................22<br />

Det mentale kompetencekort – eksempel ......................................................................................23<br />

Det mentale kompetencekort .........................................................................................................24<br />

Den psykologiske diamant - Psykologiens fire hjørner .................................................................25<br />

Koncentration.....................................................................................................................................26<br />

Koncentrationsgrid.....................................................................................................................28<br />

Indre dialog ........................................................................................................................................30<br />

Den indre dialog.............................................................................................................................31<br />

Spændingsregulering..........................................................................................................................32<br />

Spændingsregulering - Vejrtrækning og visualisering...................................................................33<br />

Læring ............................................................................................................................................36<br />

Til egne noter: ................................................................................................................................37<br />

2


Introduktion til sportspsykologi <strong>for</strong> Eliteudøvere<br />

3


Formålet med grundkurset i sportspsykologi<br />

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende <strong>for</strong>ståelse og viden om hvad<br />

sportspsykologien rummer, samt give en introduktion til hvordan du kan arbejde med de <strong>for</strong>skellige<br />

elementer. Kurset er således ikke tilstrækkelig til, at du efterfølgende mestrer alle<br />

sportspsykologiske færdigheder, men det giver dig en bevidsthed og en viden, som du selv kan<br />

arbejde videre med fremover.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong>s <strong>Sportspsykologisk</strong>e Model<br />

Sportspsykologien i <strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong> tager udgangspunkt i nedenstående model. Modellen synliggør<br />

hvilke faktorer, man skal arbejde med og optimere <strong>for</strong> at kunne levere toppræstationer.<br />

Modellens centrum er en trekant, der repræsenterer atleten. Trekanten indeholder tre niveauer:<br />

personlighed & identitet, livet som eliteatlet og mentale færdigheder. Rundt om atleten er<br />

konteksten; både situationen her & nu, miljøet uden<strong>for</strong> sporten og selve træningsmiljøet. Alle disse<br />

faktorer og niveauer skal spille sammen og fungere <strong>for</strong> at en atlet kan præstere optimalt.<br />

4


<strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong>s sportspsykologiske model<br />

5


Personlighed og identitet<br />

Det nederste lag i modellen handler om atletens personlighed og identitet. Personlighed handler om,<br />

hvordan vi hver især grundlæggende er som person. Identitet handler om, hvordan vi definerer og<br />

<strong>for</strong>står os selv. Identitet kan sidestilles med selvopfattelse. I vores personlighed og identitet ligger<br />

vores selvværd, vores motiver, vores værdier og vores typiske adfærd.<br />

Selvværd<br />

Selvværd handler om, hvorvidt en person værdsætter og accepterer sig selv, som den man er. En<br />

eliteatlets selvværd bør være uafhængig af præstationerne. Du er okay, som menneske, også selvom<br />

du taber nogle kampe eller laver fejl. Det er ikke alle atleter, der naturligt tænker sådan, hvor<strong>for</strong> det<br />

er en vigtig rolle i sportspsykologien at lære atleter at adskille præstation og selvværd.<br />

Motiver<br />

Vi har som mennesker en række motiver, som vi er motiveret til at <strong>for</strong>følge. Eliteatleter har et<br />

stærkt motiv <strong>for</strong> at dyrke deres elitekarriere og nå de mål, de har sat sig. Men der kan også være<br />

modstridende motiver i <strong>for</strong>m af f.eks. venner, man gerne vil dyrke, familie eller et studie. Atleter<br />

bør kende sine egne motiver, og være bevidst om, hvordan man håndterer motiver, der peger i<br />

<strong>for</strong>skellige retninger.<br />

Værdier<br />

Værdier afspejler, hvad der er vigtigt og har værdi <strong>for</strong> os. Det kan være personlige værdier som<br />

målrettethed, beslutsomhed, ordentlighed og/eller variation eller mellemmenneskelige værdier som<br />

ledelse, støtte, anerkendelse og/eller uafhængighed. Det er en <strong>for</strong>del, hvis eliteatleten er bevidst om<br />

egne værdier, så atleten kan blive afklaret med om hvorvidt en elitekarriere harmonerer med de<br />

værdier, eller om atleten har værdier som han må gå på kompromis med, og om hvorvidt han er<br />

villig til at <strong>for</strong>etage dette kompromis.<br />

Typisk adfærd<br />

Hvis vi kigger på en eliteatlets adfærd over tid, er der adfærdselementer, som går igen hos denne<br />

person, og der afspejler sig både i træning og kamp. Det er den adfærd, som vi kalder typisk adfærd,<br />

og som knytter sig til eliteatletens ”sportspersonlighed”. Ved at blive bevidst om egne typiske<br />

adfærdsmønstre kan man finde styrker og udviklingsområder hos sig selv. Åbenhed og bevidsthed<br />

omkring sportspersonlighed og typisk adfærd er også en <strong>for</strong>del, når man indgår i team <strong>for</strong> at opnå<br />

synergien og undgå eller bearbejde konflikterne.<br />

6


Livet som eliteatlet & life skills<br />

Det midterste lag i modellen handler om at håndtere livet som eliteatlet og mestre de life-skills, der<br />

er nødvendige <strong>for</strong> at kunne agere som eliteatlet. Det handler om atletens commitment, planlægning,<br />

karrierefaser, samarbejde og sport-life balance.<br />

Commitment<br />

Commitment handler om, hvorvidt eliteatleten har hjertet med i elitetilværelsen; altså motivation og<br />

engagement, samt i hvilken grad eliteatleten føler sig <strong>for</strong>pligtet over<strong>for</strong> sig selv og prioriterer<br />

elitekarrieren.<br />

Planlægning<br />

Planlægning handler om de grundlæggende planlægningsfærdigheder. Det er vigtigt at kunne<br />

planlægge sin hverdag med træning, spisning, hvile, studie, arbejde, familie og venner.<br />

Karrierefaser<br />

En idrætskarriere <strong>for</strong>løber gennem en række naturlige faser, der har sine ud<strong>for</strong>dringer. Skiftene<br />

imellem disse faser er centrale ud<strong>for</strong>dringer <strong>for</strong> atleten og indeholder potentiale <strong>for</strong> krise eller<br />

vækst. Eliteatleterne skal lære at håndtere overgangene mellem disse faser.<br />

Samarbejde<br />

En eliteatlet er afhængig af at samarbejde med andre personer. Atleten skal kunne samarbejde med<br />

trænere, holdkammerater, eksperter og andre samarbejdspartnere. Der<strong>for</strong> er samarbejde og<br />

kommunikation et centralt indsatsområde i sportspsykologien.<br />

Sport-life balance<br />

En eliteatlet er eliteatlet 24 timer i døgnet. Det kræver engagement og commitment. Samtidig<br />

udvikles og præsterer eliteatleter bedst i det lange løb, når deres identitet er bredere defineret end<br />

sporten, og selvværd ikke kun afhænger af sportslige resultater.<br />

7


Det mentale hjul<br />

I det øverste lag i den sportspsykologiske model ligger det mentale hjul. Det mentale hjul<br />

indeholder otte centrale mentale færdigheder, som er vigtige <strong>for</strong> en eliteatlet at beherske <strong>for</strong> at<br />

præstere optimalt. Træning af de otte mentale færdigheder er et vigtigt element i en eliteatlets<br />

daglige træning og karriere.<br />

Målsætning<br />

At arbejde målrettet vha. målsætninger i både træning og konkurrence er en central færdighed som<br />

eliteatleter skal mestre. Målsætninger giver retning, fokus og motivation. Typisk har eliteatleter en<br />

række resultatmål, men atleter der opnår succes finder ligeså stor motivation og mening i at arbejde<br />

hårdt med procesmål.<br />

Konstruktive evalueringer<br />

At evaluere sine mål og sine præstationer er en vigtigt <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at udvikle sig og skabe<br />

læring. Konstruktive evalueringer er en færdighed, atleterne skal lære. Konstruktiv betyder i denne<br />

sammenhæng at atleterne primært fokuserer på sig selv <strong>for</strong> herigennem at skabe læring og <strong>for</strong>nyet<br />

motivation. Negative evalueringer går ofte på ydre faktorer som modstandere, trænere, dommere,<br />

eller hvis det er indre faktorer, så sker det på en måde, så man nedgør sig selv, og kan derved blive<br />

ramt på selvtillid og motivation (og i værste fald selvværd, se tidligere om selvværd).<br />

Koncentration<br />

Koncentration handler om at skabe fokus og rette sin opmærksomhed mod de relevante<br />

in<strong>for</strong>mationer med den rette intensitet. Det handler også om at have evnen til at refokusere, når<br />

noget uventet sker, eller hvis man oplever <strong>for</strong>styrrelser.<br />

8


Indre dialog<br />

Den indre dialog er den dialog, der finder sted i vores tanker. Nogle gange lyder det som en enkelt<br />

stemme, andre gange sker det som en dialog mellem flere sider i personen. Det kan være en<br />

resultatorienteret side, der debatterer med en procesorienteret, eller en negativ side, der diskuterer<br />

med en positiv. At lære at styre denne indre dialog hen mod støttende og motiverende sider er en<br />

vigtig <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at præstere og lære.<br />

Selvtillid<br />

Evnen til at tro på sig selv i afgørende situationer i både træning og konkurrence påvirker vores<br />

præstationer og vores læring i en positiv retning. Selvtillid kan opbygges ved hjælp af en række<br />

metoder, som atleterne kan lære.<br />

Spændingsregulering<br />

At finde den rette balance i tænding, energi og anspændthed/afslappethed med de rette følelser, er<br />

afgørende <strong>for</strong> at præstere optimalt. Det er <strong>for</strong>skelligt, hvor højt en atlets spændingsniveau skal være,<br />

men gennem øget bevidsthed om sine bedste præstationer, kan atleten lære, hvad hans<br />

spændingsniveau optimalt set er, og hvordan han finder ind i denne optimale tilstand.<br />

Visualisering<br />

Visualisering er, hvor vi via vores sanser, skaber mentale <strong>for</strong>estillinger. Man bruger så mange<br />

sanser som muligt <strong>for</strong> at hjernen og kroppen oplever, ”at man er der i virkeligheden”. Forskning har<br />

vist at nervebaner og muskler aktiveres gennem den mentale <strong>for</strong>estilling, som havde man <strong>for</strong>etager<br />

handlingerne i virkeligheden. Blot ikke med samme styrke. Derved kan man via sine mentale<br />

<strong>for</strong>estillinger træne og <strong>for</strong>berede sig selv på konkurrence- og træningssituationer.<br />

Konkurrencestrategier<br />

Konkurrencestrategier handler om at have nogle klare praktiske og mentale strategier og rutiner <strong>for</strong><br />

tiden op til konkurrence, under konkurrence og efter konkurrence. Det skaber ro og fokus, og<br />

hjælper én til at finde det rette spændingsniveau.<br />

De ydre påvirkninger<br />

Uden om trekanten findes de <strong>for</strong>skellige faktorer, som påvirker atleten udefra. Det er ikke muligt at<br />

<strong>for</strong>stå en atlet uden at <strong>for</strong>stå hele hans/hendes miljø og relationer til personerne i miljøet. Miljøet i<br />

fokus er både sportsmiljøet og miljøet uden <strong>for</strong> sporten samt den specifikke situation, som atleten<br />

befinder sig i.<br />

I sportsmiljøet er det vigtigt at <strong>for</strong>holde sig til både trænings- og konkurrencemiljøet, hvor<br />

nøglepersonerne bl.a. er træneren, holdkammerater, konkurrenter.<br />

Familie, kæreste, venner er nøglepersoner i miljøet uden<strong>for</strong> sporten, hvor uddannelse, job og det<br />

sociale liv spiller en vigtig rolle.<br />

Alle indre og ydre påvirkninger <strong>for</strong>mes i den specifikke situation og i høj grad hvordan situationen<br />

opleves af atleten.<br />

9


Fortælling fra fremtiden<br />

Skriv et essay. Forestil dig, at du lige har afsluttet en glorværdig karriere, og kigger tilbage på den.<br />

En journalist spørger dig: ”Hvordan kan det være, at det netop blev dig, som det lykkedes <strong>for</strong>?”.<br />

Om aftenen reflekterer du videre, og nu skriver du disse tanker ned. Skriv i 15-20 minutter.<br />

Følgende spørgsmål kan hjælpe dig på vej:<br />

• Hvad var det <strong>for</strong> særlige karakteristika i mig, der gjorde at jeg udviklede mig på lang sigt?<br />

• Hvad var det <strong>for</strong> særlige karakteristika i mig, der gjorde at jeg præsterede hver gang?<br />

• Hvad kendetegnede min indstilling i det daglige, både på og uden<strong>for</strong> træningsbanen?<br />

• Hvordan var min hverdag skruet sammen? – Hvordan fandt jeg tid og energi til at være<br />

100% på i træningen.<br />

• Hvordan oplevede jeg overgangen fra talent til elite?<br />

• Hvem hjalp mig undervejs?<br />

• Hvilke kriser oplevede jeg undervejs – og hvordan kom jeg over dem?<br />

Navn:<br />

Sportsgren:<br />

10


Life Skills - Livet som eliteudøver<br />

13


Dine udøveres skift i og uden<strong>for</strong> sporten<br />

En sportskarriere indeholder en række skift både i og uden<strong>for</strong> sporten.<br />

Personlig<br />

udvikling<br />

Sportens<br />

udvikling<br />

Nøglepersoner<br />

Uddannelse og<br />

erhvervsmæssig<br />

udvikling<br />

Barndom<br />

Forældre<br />

Søskende<br />

Venner<br />

Folkeskole<br />

Pubertet<br />

Prøve-årene <br />

Specialiseringsårene<br />

Venner<br />

Træner<br />

Forældre<br />

Talent<br />

Investeringsårene <br />

Ungdomsuddannelse<br />

14<br />

Ungdom Voksen<br />

Elite<br />

Toppræstationsårene<br />

Holdkammerater<br />

Træner<br />

Konkurrenter<br />

Partner<br />

Videregående<br />

uddannelse/<br />

erhvervsarbejde/<br />

professionel<br />

sportsudøver<br />

Familie<br />

Venner<br />

Træner<br />

Kollegaer<br />

Karriere<br />

afvikling<br />

Professionel<br />

sportsudøver/<br />

Erhvervsarbejde


Eksempel på en atlets kommende skift i og uden<strong>for</strong> sporten<br />

”Beskriv dine planer samt det, som du <strong>for</strong>venter, vil ske på de nævnte områder”<br />

Sport<br />

Uddannelse<br />

Job<br />

Socialt og<br />

familieliv<br />

Nu/Snart Inden<strong>for</strong> det<br />

næste år<br />

15<br />

Inden<strong>for</strong> de<br />

næste 3 år<br />

Engang i<br />

fremtiden


Life skills – Hvordan ser din hverdag ud?<br />

Hvor meget tid (timer og minutter) bruger du på de <strong>for</strong>skellige aktiviteter om dagen. Tænk på en<br />

typisk træningsdag i løbet af en almindelig uge.<br />

Formel træning med<br />

træner/hold (fysisk, teknisk…)<br />

Ekstra træning på egen hånd,<br />

egne øvelser<br />

Anden sport (% relation til egen<br />

sport)<br />

Sove<br />

Spise<br />

Studier (skole, lektier, transport<br />

mm.)<br />

Arbejde<br />

Transport (til/fra træning)<br />

Husarbejde (rengøring, indkøb,<br />

madlavning, tøj vask)<br />

Hvile (massage, lur, afslapning)<br />

Samvær med familie og<br />

venner<br />

TV, Computerspil og<br />

Pengespil på nettet<br />

Andet (hvad)<br />

I alt<br />

Tids<strong>for</strong>brug<br />

”standarddag”<br />

16<br />

Optimalt <strong>for</strong> en seriøs<br />

eliteudøver<br />

Hvornår går du i seng? _____ Hvornår står du op? _____<br />

Hvornår vil du gå i seng? _____ Hvornår vil du stå op? _____


Nøglepersoner, der kan støtte mig i mine sportslige planer<br />

Hvem kan støtte dig i dine planer? (Skriv i cirklerne)<br />

Hvordan støtter de (følelsesmæssigt, praktisk, andet)? (Skriv ved siden cirklerne)<br />

Hvilke personer kan komme til at fungere som barrierepersoner? (Skriv i cirklerne)<br />

Hvordan vil de fungere som barrierepersoner? (Skriv ved siden cirklerne)<br />

Sæt streger til støttepersoner, stiplede streger til barrierepersoner.<br />

Navn:<br />

Sportsgren:<br />

17<br />

MIG


Læring<br />

Hvad tager du med dig herfra?<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

Hvordan vil din træner i den daglige træning kunne se og mærke at du har været på dette kursus?<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

18


Introduktion til mental træning<br />

19


Den optimale præstation<br />

1. Hvor vigtig er hver af de fire hjørnesten? Du har 100 %, som du må <strong>for</strong>dele. Skriv ud <strong>for</strong> 1tallerne.<br />

1._____<br />

2._____<br />

1._____<br />

2._____<br />

Fysik<br />

Den optimale præstation<br />

2.___________________________________________________________________<br />

20<br />

Teknik<br />

Taktik Psyke<br />

1._____<br />

2._____<br />

1._____<br />

2._____


Det mentale hjørne<br />

Hvilke færdigheder ligger der i det psykiske hjørne? Hvad skal man kunne mestre?<br />

Skriv en liste over mentale færdigheder.<br />

21


Det mentale hjul<br />

22


Det mentale kompetencekort – eksempel<br />

Træning<br />

Konkurrence<br />

Selvtillid<br />

Indre dialog<br />

Selvtillid<br />

Indre dialog<br />

Spændingsregulering<br />

Koncentration<br />

Spændingsregulering<br />

23<br />

Visualisering<br />

Træningsstrategier<br />

Visualisering<br />

Koncentration Konkurrencestrategier<br />

Målsætning<br />

Konstruktive<br />

evalueringer<br />

Målsætning<br />

Konstruktive<br />

evalueringer


Det mentale kompetencekort<br />

Sæt en score (1-7) <strong>for</strong> vigtigheden af hver af de mentale kompetencer i din sport – Sæt en score (1-<br />

7) <strong>for</strong> hvor god du er til hver af de mentale kompetencer.<br />

TRÆNING<br />

KAMP<br />

Selvtillid<br />

Indre dialog<br />

Selvtillid<br />

Indre dialog<br />

Spændingsregulering<br />

Koncentration<br />

Spændingsregulering<br />

Koncentration<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

24<br />

Visualisering<br />

Træningsstrategier<br />

Visualisering<br />

Konkurrencestrategier<br />

Målsætning<br />

Konstruktive<br />

evalueringer<br />

Målsætning<br />

Konstruktive<br />

evalueringer


Den psykologiske diamant - Psykologiens fire hjørner<br />

Psykologi er både tanker, følelser, fysiologi og adfærd (i sportens verden er adfærd blandt andet<br />

vores præstationer). Det er sammenspillet mellem de fire hjørner, der er interessant.<br />

Et muligt scenarium er følgende: en håndboldspiller skal kort før tid tage et afgørende straffekast.<br />

Mulighed 1.<br />

Tanke: ”Jeg må ikke brænde, så er det min skyld at vi taber”.<br />

Følelse: Angst og nervøsitet<br />

Fysiologi: Pulsen stiger, blodtrykket stiger, svedudskillelsen stiger, stresshormoner udskilles,<br />

muskelspænding stiger<br />

Adfærd: Skyder <strong>for</strong>krampet – brænder.<br />

Mulighed 2.<br />

Tanke: ”Det her er et straffe som alle andre. Der er syv meter til pletten, og jeg plejer at score på<br />

denne målmand. Jeg skal gøre som jeg plejer. Det er en spændende ud<strong>for</strong>dring”.<br />

Følelse: Rolig men årvågen.<br />

Fysiologi: Pulsen og blodtryk ligger på et optimalt niveau <strong>for</strong> at præstere, musklerne er tilpas<br />

afslappet<br />

Adfærd: Skyder sikkert - scorer.<br />

Tanker<br />

Fysiologi<br />

Adfærd<br />

25<br />

Følelser


Koncentration<br />

26


Koncentration<br />

Om lidt skal du lave en koncentrationsøvelse, hvor du vil skulle bruge den subjektive vurdering af<br />

din koncentration udefra nedenstående cirkel.<br />

1. Fuldt fokus på opgaven – nærvær<br />

2. Konkrete (ydre) distraktioner (modstander, dommer, vejr,<br />

bane<strong>for</strong>hold, udstyr osv.)<br />

3. ”Reel præstation” vs. ”ønsket præstation” sammenligning<br />

4. Vind/tab - succes/fiasko<br />

5. Konsekvenser af vind/tab – succes/fiasko<br />

6. Stiller spørgsmål ved <strong>for</strong>mål. (Hvad laver jeg her? Er det<br />

indsatsen værd? Stop!)<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

27


Koncentrationsgrid<br />

32 42 39 34 99 19 84 44 03 77<br />

37 97 92 18 90 53 04 72 51 65<br />

95 40 33 86 45 81 67 13 59 58<br />

69 78 57 68 87 05 79 15 28 36<br />

09 26 62 89 91 47 52 61 64 29<br />

00 60 75 02 22 08 74 17 16 12<br />

76 25 48 71 70 83 06 49 41 07<br />

10 31 98 96 11 63 56 66 50 24<br />

20 01 54 46 82 14 38 23 73 94<br />

43 88 85 30 21 27 80 93 35 55<br />

Tabel 1: Koncentrationstabel<br />

28


1. runde<br />

2.runde<br />

3.runde<br />

4.runde<br />

5.runde<br />

Præstationen:<br />

(antal felter)<br />

SCOREKORT<br />

Koncentration:<br />

(Score 1-6 &<br />

beskriv evt. skift)<br />

29<br />

Følelse:<br />

God(10)<br />

Dårlig(1)<br />

Noter:


Indre dialog<br />

30


Den indre dialog<br />

Indre dialog har mange <strong>for</strong>mer, men her har vi groft delt den op i to kategorier; positiv og negativ.<br />

Positiv indre dialog Negativ indre dialog<br />

Teknik ”Helt op på tæerne”<br />

”Der var den næsten”<br />

”Bare hold rytmen”<br />

”Eksplosion ud af startblokken”<br />

Motivation ”Det er det her jeg kæmper <strong>for</strong>”<br />

”Jeg er stærk”<br />

”Smerte er midlertidig”<br />

”Jeg har gjort det før”<br />

Figur 1: Eksempler på Indre dialog<br />

31<br />

”Nej, hvor er det svært”<br />

”Jeg får det aldrig lært”<br />

”Jeg kan ikke finde ud af det”<br />

”Min teknik er dårlig”<br />

”Vejret er ikke lige min kop te”<br />

”Det her kan jeg godt opgive” ”Puh,<br />

det er hårdt”<br />

”Der er langt hjem”<br />

Formålet med denne øvelse er at arbejde med koncentration og den indre dialog i <strong>for</strong>bindelse med<br />

udholdenhed.<br />

Hvordan kunne din positive indre dialog se ud? Hvad ville du sige til dig selv <strong>for</strong> at <strong>for</strong>blive<br />

positiv?<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________<br />

I nedenstående skema vurderer du din koncentration og indre dialog.<br />

Retning<br />

Effekt<br />

Indhold<br />

(<strong>for</strong>del 100 %)<br />

(<strong>for</strong>del 100 %)<br />

(<strong>for</strong>del 100 %)<br />

Indre Ydre Positiv Negativ Teknik Motivation<br />

Ændrede din indre dialog sig i løbet af konkurrencen?<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________<br />

Hvad gjorde du <strong>for</strong> at refokusere?<br />

____________________________________________________________________<br />

____________________________________________________________________


Spændingsregulering<br />

32


Spændingsregulering - Vejrtrækning og visualisering<br />

Formålet med øvelsen er at demonstrere hvordan de mentale færdigheder; Vejrtrækning og<br />

Visualisering kan bruges i den daglige træning og konkurrence.<br />

SCOREKORT<br />

Aktivitet Skud Noter<br />

1. træning<br />

2. træning - vejrtrækning<br />

3. træning - visualisering<br />

Konkurrence<br />

33


Evalueringer til runderne<br />

2. træning<br />

Formålet med øvelsen er at træne vejrtrækningen i <strong>for</strong>bindelse med teknisk træning<br />

Beskriv din oplevelse af vejrtrækningen?<br />

Det var nemt --------------------------------------------------------- Det var svært<br />

Jeg var afslappet --------------------------------------------------------- Jeg var spændt<br />

Svar på nedenstående spørgsmål efter 2. træningsrunde:<br />

Hvordan var <strong>for</strong>nemmelsen af de 5 træningsskud i virkeligheden efter at have brugt<br />

vejrtrækningen? (bedre/dårligere)<br />

Hvordan var resultatet af skuddene i virkeligheden? (bedre/dårligere end 1. runde)<br />

3. træning<br />

Formålet med øvelsen er at træne visualisering i <strong>for</strong>bindelse med teknisk træning<br />

Beskriv din oplevelse af den indre visualisering?<br />

Det var nemt --------------------------------------------------------- Det var svært<br />

Jeg var afslappet --------------------------------------------------------- Jeg var spændt<br />

Billederne var<br />

tydelige<br />

---------------------------------------------------------<br />

34<br />

Billederne var<br />

sløret<br />

Jeg hørte alt --------------------------------------------------------- Jeg hørte intet<br />

Jeg <strong>for</strong>nemmede<br />

alt<br />

Jeg kunne smage<br />

alt<br />

---------------------------------------------------------<br />

---------------------------------------------------------<br />

Jeg kunne lugte alt ---------------------------------------------------------<br />

Jeg <strong>for</strong>nemmede<br />

intet<br />

Jeg smagte<br />

ingenting<br />

Jeg lugtede<br />

ingenting


Beskriv din oplevelse af den ydre visualisering?<br />

Det var nemt --------------------------------------------------------- Det var svært<br />

Jeg var afslappet --------------------------------------------------------- Jeg var spændt<br />

Billederne var<br />

tydelige<br />

---------------------------------------------------------<br />

35<br />

Billederne var<br />

sløret<br />

Jeg hørte alt --------------------------------------------------------- Jeg hørte intet<br />

Svar på nedenstående spørgsmål efter 3. træningsrunde:<br />

Hvordan var <strong>for</strong>nemmelsen af de 5 træningsskud i virkeligheden efter at have<br />

visualiseret dem? (bedre/dårligere)<br />

Hvordan var resultatet af skuddene i virkeligheden? (bedre/dårligere end 1. runde)


Læring<br />

Hvad tager du med dig herfra?<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

Hvordan vil din træner i den daglige træning kunne se og mærke at du har været på dette kursus?<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

36


37<br />

Til egne noter:<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!