Å klatre opp en fire meter høy vegg er ingen enkel ... - Mediamannen

mediamannen.no

Å klatre opp en fire meter høy vegg er ingen enkel ... - Mediamannen

Å klatre opp en fi re

meter høy vegg er ingen

enkel sak!

Les mer om årets konfi rmanter

på side 8 og 12!

Menighetsblad for

Engehaugen og Gjøvik menigheter

Nr. 2 - 2003

Påskenummer

34. årgang

Dugnad på kirkegården!

Side 12.

Bispedømmet 850 år!

Side 5.

Hele bladet på internett:

www.menighetsblad.no


2 HELG OG HVERDAG

Redaktøren

har ordet

Driver du med givertjeneste? Vi

har alle opplevd å få ei kollektbøsse

i fanget under gudstjenesten, men

statistikken viser at det er langt fra

noen tiende som blir gitt. Tall fra

2001 viser at de som deltar på en

gudstjeneste i Den norske kirke

gjennomsnittlig gir 16 kroner i offer

og kollekter.

Ordningen med skattefradrag

for gaver gitt til kristne og ideelle

organisasjoner kan komme til å endre

givermønsteret betydelig. Årlig sum

for gaver det gis skattefradrag for, er

nå økt fra 900,- kroner til 6000,- per

person. Fradragsprosenten er 28, det

vil si skatten reduseres med kr. 1680,-

for gaver på til sammen kr. 6.000

kroner!

Økonomisk sett kom Helg og

Hverdag dårlig ut i fjor, i tillegg til

portoutgifter kom underskuddet

til slutt på 32.659,- Vi er allikevel

optimistiske for 2003 og er frimodige

nok til å be om ditt bidrag på vedlagt

giro i denne utgave.

Påskehøytiden står for døren

med mange anledninger til

gudstjenestebesøk. Ta turen til din

lokale kirke, og ha en velsignet

påskehøytid!

Neste deadline er første juni, kom

med bidrag og ønsker!

Ansv. red.

Johannes Nag

Prestens hjørne:

Styrke og svakhet

Styrken -

den virkelige styrke -

har i si hand en stav

som heter svakhet.

Den dagen styrken glemmer

å stø seg til denne mjå seljestaven,

da snubler den i en kingeltråd

og brekker lårhalsen.

Karen Sidsel Solberg,

prostiprest Toten prosti

Har du møtt den oppstandne?

Disse menneskene møtte den oppstandne Kristus. Hentet fra Norsk Studiebibel, Bibelforlaget.

Evangeliets formål (Joh. 20,30-31): Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes

øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere

skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.


Det ordet

– glemmer jeg aldri

Jan Erik Hovland:

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom

grenen ikke kan bære frukt av seg selv,

men bare hvis den blir på vintreet, slik

kan heller ikke dere bære frukt hvis

dere ikke blir i meg.

Joh. 15,4

Utfordrer Ann Helen Aaslund!

Annonse:

Slekters gang

Dåp

Vegar Johansen Kirkeby,

Herman Lunderbye

Risdal, Rasmus

Lunderbye Risdal, Mia

Slåttsveen Engen, Philip

Eugene Husby Coquelin,

Celina Kristensen,

Sivert Hydle Kvissel, Odin Kuntze, Mille

Onsum Kvernvold, Petter Fjordheim

Evensen

Gravferd

Ole Gunnar Haugset,

Leif Løken, Astrid

Sæterstøl, Edvin Fareid,

Åse Johanne Baardsen,

Klara Edvardsen, Anne

Margrethe Risberg,

Heljar Kristiansen,

Atle Dvergsdal, Paula

Skaugerud, Margareth Elvira Lykken,

Morten Dahl, Birgitte Elisabeth Kleppe,

Rolf Bergengen, Svenn Johansen,

Gudrun Hilsen, Ruth Natvig Karsrud,

Sonja Charlotte Olsen, Ellen Nordsveen,

Magnhild Betzy Østbye

PÅSKENUMMER 2003

Andelskjøpere

– Støtte til orgelaksjonen

Synøve Bjørnerud

Dagny Liaklev

Bjørg Erlimo

Emma Brandt

Inger Johanne Olufsen

Knut og Oddrun Lund

Håkon og Oddrun Holstad

Einar og June Amlie Karsen

Eirik Rime

Axel Boeck Aubert

GJØVIK KIRKEKONTOR

ENGEHAUGEN OG GJØVIK MENIGHETER OG KIRKEVERGEN

Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik - Telefon 61 14 64 80 - Telefaks 61 14 64 81 - http://home.no.net/gjkirke

Ekspedisjonstid: mandag-fredag 09.00-14.00

Gjøvik kirkelige fellesråd: Kontortlf.

Leder Abraham Brekne

Kirkeverge Bente Skårberg 61 14 64 82

Konsulent kirkegård Marit Aaslund 61 14 64 85

Konsulent økonomi Kent Brenden 61 14 64 90

Driftsleder Kjell Skunberg 61 14 64 80 416 50 740

E-post: post@gjovik.kirken.no

Kontortid: Mandag-fredag 09.00-14.00

Kontortid:

Erlimo: Fredag kl. 09.00-12.00

Woller: Tirsdag kl. 09.00-12.00

Lundh: Torsdag kl. 09.00-12.00

Bakke: Tirsdag og torsdag kl. 09.00-12.00

Aarflot: Tirsdag kl. 09.00-11.00

Gjøvik gravlund: Mandag og fredag kl. 11.00-11.30

Gjøvik prestegjeld: Kontortlf. Privattlf.

Sokneprest Nils Kåre Erlimo 61 14 64 88 61 17 25 20

Kapellan Martin Woller 61 14 64 87 61 18 16 16

Kapellan Gregers Lundh 61 14 64 89 61 17 80 63

Vi beklager at Aagot Stoltz Meyer fikk

stavet navnet sitt galt i forrige nummer.

Andelsbrev koster kr 500,- og kan

kjøpes av medlemmene i orgelkomitéen,

eller på menighetskontoret i Øvre

Torggt 24b. Andelsbrevet er tegnet

av Herb, og går til nytt orgel i Gjøvik

kirke.

Orgelaksjonen har som mål å samle inn

en million kroner i løpet av inneværende

år. Dette forutsetter at nettopp du er

med å støtte. Vi ønsker hverandre lykke

til i arbeidet for å skaffe Gjøvik kirke et

nytt og godt orgel!

Kontortlf. Privattlf.

Kateket Kirsten Aarflot 61 14 64 91 61 17 76 68

Diakoniarbeider Finn Bakke 61 14 64 92 61 17 52 39

Organist Jostein Fikstvedt 61 14 64 80 61 17 76 96

Kirketjener i Gjøvik kirke:

Kirketjener Per Christian Evenstuen 61 14 64 80

Kirketjener Arngeir Mo 61 14 64 80

Daglig leder Bjørg Antonsen 61 14 64 84 61 17 19 49

Graver Oscar Elorduy 61 17 16 98 61 17 59 08

Styrer i men.barnehagen Berit Rinde 61 17 36 65 61 13 23 92

Engehaugen menighetsrådsleder: Jan Jettestuen 61 17 67 36

Gjøvik menighetsrådsleder: Berit Rinde 61 13 23 92

Helg og Hverdag:

Utgis av Gjøvik og Engehaugen Menighetsråd, og har 5 nr i året.

I redaksjonen: Johannes Nag (ansv. red.), tlf. 99 45 85 42,

e-post: johannes.nag@hig.no, Dagny Liaklev og Lage Skogli.

Menighetsbladets adresse:

Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik – Giro: 2050.06.12836

Trykk: Mariendal Offsettrykkeri AS, Gjøvik.

Opplag: 6000 eks.

3


4 HELG OG HVERDAG

Salmesang i stua

Vår salmeskatt representerer en lang og rik

historie. Ivar Aarvik deler g jerne sine omfattende

hymnologiske kunnskaper med flere. Blant

annet har han styring med en gruppe interesserte

som har funnet møteplasser i egne stuer. Du er

velkommen til å bli med, til å bli bedre kjent med

vår salmeskatt, til sang, spill og sosialt samvær,

sier Aarvik og hans salmevenner.

DAGNY LIAKLEV

Hver tredje mandag formiddag møtes de

til salmesang, under velregissert ledelse av

Ivar Aarvik, vel kjent fra ”Salmehjørnet”

i Helg og Hverdag. Heime i stua til

ekteparet Liv og Ivar er atmosfæren lys og

gjestmild. Det er tydelig at de som møtes

her, vanligvis 10-12 ”vel voksne” menn

og kvinner, trives i hverandres selskap og

er glad i å synge. For tiden er temaet tyske

salmediktere på 1600-tallet. Salmeboken

tas fram. Noen salmer er repetisjon fra

forrige gang, nye kommer til, med sin

tilknytning til

opphavsmann og

bakgrunn.

”En historisk

gjennomgang”

Idéen om å

møtes til salmesang går tilbake til 1989.

Da sangkoret Jubilate ble oppløst, var

det mange av sangerne som gjerne

ville fortsette å møtes. For disse kom

mandagen fortsatt til å by på sanglig og

sosialt samvær.

– Opprinnelig var det nye salmer vi ville

bli nærmere kjent med, forteller Ivar

Aarvik fra sin plass ved pianoet. – Etter

hvert kom det til å bli en mer systematisk

gjennomgang av vår salmeskatt, fra

ulike tidsepoker. Historisk beskrivelse

om og rundt de enkelte salmediktere ble

trukket fram fra historien. Det brakte ny

dimensjon og opplevelse inn i tekst og

melodi.

Det ligger et element av hymnologi i

Aarviks program og opplegg.

- Vi har vært gjennom salmeskatten helt

fra den første kristne tid, forteller Aarvik.

– Siden har vi lagt opp til en kronologisk

gjennomgang og vekt på temaer. Nå er

vi kommet til Tyskland på 1600-tallet.

Aarviks historie-opptegnelser fra denne

epoken viser at også det kirkelige liv

var sterkt påvirket av 30-årskrigen. Og

salmedikternes historier bærer bud om

politiske og religiøse stridigheter.

Om sitt neste prosjekt sier Aarvik at det

vil bli fokusert på norske salmer fra 1900tallet.

Deltakerne i stua

roser Aarvik for

hans kunnskap

og innsats. – Han

”Plass til flere

interesserte”

gjør sammenkomstene våre interessante

og spennende. Nå har vi en stor mappe

med historier og biografier om alle tiders

salmediktere, forteller de. I programmet

Liv og Ivar Aarvik

inngår også å lytte til innspillinger av ord

og toner fra kirkemusikalsk arena, der

komponister vil ha en stor plass.

I årenes løp har mange av pionérene falt

fra. Nå er det rikelig plass til flere som

kan ha interesse og glede av å delta på

salmetreffet. – Så velkommen til våre

stuer, til mandags formiddagsmøte med

sang, spill, historie og sosialt samvær,

inviterer Liv og Ivar Aarvik og de øvrige

salmesangerne. Ta gjerne kontakt.


Hamar bispedømme 850 år

Toten Prosti forbereder seg

til jubileumsfeiring!

LAGE SKOGLI

Hamar Bispedømme er 850 i år. Deltakere

fra hele bispedømmet samles i pinsen

til jubileumsfeiring på Domkirkeodden.

Som i eldre tider vil vi se båter på Mjøsa i

seilas mot Hamar. Fra Toten Prosti setter

tre vikingskip – Balder, Mjøsen-Lange og

Olav Kvite – ut fra Tallodden ved Kapp

tidlig pinsemorgen, forhåpentlig i føring

av en hel ”armada” av andre trebåter.

Et par timer senere legger Skibladner

ut fra Gjøvik mot Hamar via Kapp.

Slik er det ”Totenkomitéen” planlegger

opptakten til jubileumsfeiringen

1. pinsedag. Men allerede pinseaften

forbereder Toten Prosti seg til samling

med pilegrimsvandringer innen

prostiet til Tallodden ved Kapp.

Der møtes pilegrimene og øvrige

frammøtte til folkefest om kvelden.

Det er de ”sprekeste” som anbefales til

ro/seileturme med vikingskipene, 10

personer i hver. Det blir landgang og

roskifte ved Tingnes.

”Totenkomiteen” består av Arne Julsrud

Berg, kultursjef i Østre Toten – Lasse

Gran, sogneprest i Hoff – Ole Jacob

Nyhus, kap. Hoff – og Knut Yngvar

PÅSKENUMMER 2003

Sønstegaard, sogneprest i Biri. Påmelding skjer ved henvendelse til Totenkomitéen

eventuelt til lokalt kirkekontor. Deltakeprisen for seilasen til Hamar er 100 kr tur/

retur, både for Skibladner og vikingskipene.

I forbindelse med 850-årsjubileet blir det stor bursdagsfest! Første pinsedag skal

det være familiefest for folkekirken med Festgudstjeneste i Hamardomen kl.

11.00. Utover dagen blir det et tett program med korkonserter, teaterforestillinger,

pilegrimsvandringer, roturer med Vikingskip, Skibladnerseilas, barnekorfestival med

framføring av Pinsemusikal, speiderleir, stillerom, grilling, fotballkamp, messe på

Valdres vis, tensingkonsert, nattkonsert og mange andre aktiviteter for folk i alle aldre.

Svein Tindberg kommer med sin nye teaterforestilling ”Skriften forteller”. Hele dagen

blir det program; fra gudstjeneste til nattgospel og pinsevake ved Mjøsstranda. Alle

konsertene, forestillingen etc. er gratis. Det arrangeres en konsertserie 10-12/6 på

Domkirkeodden, likeledes middelalderdager den 14. og 15/6 på Hedmarkmuseet og

Domkirkeodden. Det blir utstilling av kirkekunst på Aulatoppen, Hedmarksmuseet og

Domkirkeodden 15. - 17/3. Husk gudstjenesten på Eiktunet 2. pinsedag!

Sett av pinsedagene i jubileumsåret 2003 til vandring til Kapp, folkemøte på Tallodden , seilas til

Hamar- og storstilt jubileumsfest på Domkirkeodden på pinsedag.

Toten prosti til jubileumsfeiring

Aktivitet Start Kl Anmerkninger

Pilegrimsvandringer

til Tallodden 7. juni.

Ankomst 18:00

Pinsefest Tallodden

7. juni

Jubileumsseilas 8. juni

til Domkirkeodden

Gjøvik kirke 12:00

Kolbu kirke 13:00 Via Hoffsvangen

Balke kirke 14:00 Via Hoffsvangen

Tallodden 18:00 Grilling, leik,

kulturprogram, foredrag

og pinsebål

Skibladner fra

Gjøvik via Kapp

Tre vikingskip fra

Tallodden

08:30 Ankomst 10:15

07:00 Ro-/seiletur

Ankomst ca 10:30

Stillhet og meditasjon rundt Guds ord

”Følg meg,” sa Jesus til Matteus. Det gjorde Matteus.

DAGNY LIAKLEV

Studentprest Lars Erlend Kielland har

samlet en gruppe rundt seg øverst i

kirken. Det er andre gang han ønsker

”unge i alle aldre” velkommen til

Guddommelig lesning i Gjøvik kirke.

De fleste har funnet seg puter og sitter

sammen på gulvet. Presten har sin gitar

med, og spiller til sangene som synges,

mens roen senker seg. Så leses det fra

Bibelen, om Jesus som så Matteus sitte i

tollboden, og ba han om å følge seg. Det

gjorde Matteus. Han inviterte Jesus og

disiplene heim til seg, men fariseerne som

så det, kunne ikke skjønne at Jesus ville

spise sammen med tollere og syndere. Det

er denne historien det handler om i kveld

(Matt. 9, 9-13).

Teksten blir lest av flere, og grunnet over

i stillhet. Noen skriver ned sine små

bønner, som presten bærer fram. Det

feires nattverd, før lovsang og prestens

velsignelse.

Hva er Guddommelig Lesning? Se hva

som står om det i Helg og hverdag nr. 1

– 2003.

Det er studentprest Lars Erlend

Kielland, Studentlaget, Ynglingen, Viken

folkehøgskole og Gjøvik prestegjeld ved

kapellan Gregers Lundh som samarbeider

om opplegget og samlingene.

Vil du være med?

Neste gang du har

anledning til å delta er 23

april kl. 19, i Gjøvik kirke,

og dernest 21. mai, samme

tid og sted.

Studentprest Lars Erlend Kielland

med bønnelappene.

5


6 HELG OG HVERDAG

Kirketjener Evenstuen viser merkene som indikerer at bjelkene stammer fra gamle Hunn kirke!

Årsmøte

- i Gjøvik menighet

16. mars ble det holdt årsmøte for

Gjøvik menighet. Møtet startet med

kirkekaffe, med 35 frammøtte. Møtet

ble ledet av menighetsrådsleder Berit

Rinde, og Ivar Aarvik bidro med pianospill

til fellessangen. Menighetsmøte

om den nye gravferdliturgien ble holdt

umiddelbart etter årsmøtet.

Årsmeldingen foreligger for dem som

måtte være interessert, og denne ble

gjennomgått under møtet. Det uttrykkes

glede over at meldingen inneholder

”nye tiltak,” spesielt kapellet på CC og

barneklubben i samarbeid med Ynglingen.

Møtet ber om at fjorårets statistikktall

tas med i årsmeldingene, for å

se utviklingen i gudstjenesteoppmøtet

m.m.

Nils

Duvaland

og Lars P.

Skumsrud

takkes for

“Takk til Duvaland

og Skumsrud

for 23 års

tjeneste hver!”

lang og trofast tjeneste som nattverdmedhjelpere

i Gjøvik kirke, 23 år hver!

Begge har opplevd tjenesten som fin

og spesiell, og takker for at de har fått

ha denne oppgaven. De har følt det

som en stor glede, og følt ydmykhet i

forhold til tjeneste framfor alteret. De

takker menigheten og hverandre og

mottar vakre blomster som en synlig

takk for innsatsen.

Oppussing i

Gjøvik kirke

I dåpssakrestiet utbedres taket etter en

gammel vannskade. Stygge tak og veggplater

blir fjernet slik at den fine, gamle

panelen kommer fram igjen. Forrommet

og WC vil bli utbedret og endret, til et

mindre forrom og et stellerom med WC,

som også vil være komfortabelt vinterstid.

Menighetsrådet planlegger nytt inventar i

sakrestiet og i bakre ”møtedel” i kirkerommet.

Plassen bak i kirken brukes også

til konfirmantundervisning, så bedre

møblering er nødvendig også p.g.a. dette.

Ominnredningskomitéen arbeider fortsatt

med å finne en løsning for godkjent rullestoltilgang

til alteret, gode idéer mottas

med takk! Plassering av døpefonten er

også foreløpig uavklart.

Den norske kirke på internett

– Vi utvikler nettsidene på kirken.no/

kyrkja.no slik at de i økende grad fremstår som

en portal til hele Den norske kirke på nettet.

Denne våren tilrettelegger vi mer generell informasjon

om kirkens tro og lære. Søndagsportalen

er en nyskapning som viser vei til kirkeårets

bibeltekster, sier informasjonssjef Dag Stange i

kirkerådet.

JOHANNES NAG

Det er mye flott som kan sies om kirkens

nettsider. Det er enkelt å greit å finne

fram til søndagens tekster, engelske,

nynorske og samiske tekster, stillinger

i kirken, kirkestatistikk og informasjon

om menigheter. Men hvordan fungerer

dette med prostier og menigheter? Helg

og Hverdag spurte kirkens informasjonstjeneste

hvorfor det ikke kan lages

tilsvarende opplegg for prosti, fellesråd

og menigheter, som idag blir brukt på

sentralt hold og for bispedømmene. På

denne måten ville det blitt struktur, en-

het og mye arbeidsbesparelse!

”Problemene er

ikke av teknisk art,

men mangelen

informasjonsfaglig

arbeid i vår kirke.”

- Du har rett

i at kirkens

nettpresentasjoner

lider av mangel

på samordning.

Fra Kirkerådets side har utviklingen

av kirken.no/kyrkja.no hittil vært et

prosjekt mellom oss og de elleve bispe-

Dette er åpningssiden på kirken.no, som

fokuserer på søndagsportalen.

dømmeadministrasjonene. Til og med en

så pass begrenset samordningsoppgave

har vist seg vanskelig å få gode resultater

ut av. Problemene er ikke av teknisk art,

men mangelen på informasjonsfaglig

arbeid i vår kirke. En gruppe med

representanter fra Kirkedepartementet,

Kirkerådet, Kirkens Arbeidsgiverorg

anisasjon, Opplysningsvesenets fond,

bispedømmekontorene og

de kirkelige fellesrådene

skal denne våren å avklare

myndighet/ansvar for videre

IKT-utvikling i Den norske

kirke. Jeg håper derfor at

signalene fra sentralt hold

om utvikling av et inter- og

intranett under kirken.no/

kyrkja.no blir tydeligere med det første,

sier Gunnar Westermoen, rådgiver i

kirkens informasjonstjeneste.


Ny gravferdsliturgi

Det har forelagt et forslag om ny

gravferdsliturgi. Forslaget åpner for en

større frihet i valg av tekster som skal

leses, gravferden kan mer tilpasses den

enkelte avdødes situasjon.

Et stort flertall av prestene i Toten

prosti er svært glade for det nye

liturgiutkastet som gir denne friheten/

tilpasningsmuligheten.

Utkastet åpner også for at solosang,

musikk og lignende kan tas i forbindel-

se med minnetalen

og dærmed

knyttes nærmere

opp mot den

avdøde. Begge

ordningene kan

benyttes, men

den ordningen

som velges blir gjeldene i sin helhet, i

begge prestegjeld.

Punktet vedr. senking og jordpåkastelse

kan avtales lokalt. Jordpåkastelse

kan foretas før eller etter senking.

Ifølge vedtektene skal kista senkes helt

ned. I Gjøvik senkes det nå med tau. I

krematoriet senkes kista ned, men ikke

så langt ned at rommet under synes,

noe som har med rommets beskaffenhet

å gjøre.

Menighetsmøtet i Gjøvik 15/3 vedtok

å innføre ny gravferdsliturgi med 2/3

flertall, og sendte følgende uttalelse

til menighetsrådet: Menighetsmøtet

ønsker at jordpåkastelsen skjer før

senking av kista.

Menighetsrådene i Gjøvik prestegjeld

har fattet et felles vedtak vedr. jord-

“Jordpåkastelsen

vil bli

som før, altså

før kista

senkes.”

”Ny gravferdsliturgi

vil bli innført

snarest”

påkastelse; den

blir som før,

med jordpåkastelse

før kista

senkes. og ny

gravferdsliturgi

vil bli innført

snarest.

Om du er interessert i detaljene rundt

den nye gravferdsliturgien kan du

kontakte menighetskontoret v/Martin

Woller og få utlevert dokumentasjon

om den nye ordningen.

I 2003 er kirkebudsjettet profilert mot en

styrking av dåpsopplæringen. Det er foreslått 5

millioner kroner til styrking av dette arbeidsfeltet

i 2003. En del av beløpet skal benyttes til

å finansiere nye kateketstillinger. Dette vil

departementet drøfte med Kirkerådet.

JOHANNES NAG

11. oktober 2002 ble St.meld nr 7

”Trusopplæring i ei ny tid. Om reform

av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja”

fremmet i statsråd. Meldingen foreslår

en bred reform av dåpsopplæringen

i Den norske kirke. Formålet er at

dåpsopplæringen utvikles og utvides slik

at alle menigheter i landet skal kunne gi et

systematisk og sammenhengende tilbud

fra barnet er døpt til fylte 18 år.

Dåpsopplæringen har et retningsgivende

omfang på 315 timer fra dåp til fylte 18 år,

medregnet konfirmantundervisningens 45

timer. Reformen skal innarbeides over en

PÅSKENUMMER 2003

Blir det bedre dåpsopplæring?

Velkommen til

arrangement i kirken

Gjøvik kirke

Dato Dag Kl Emne Foredragsholder

23/4 Ons 19:00 ”Guddommelig lesning” Gregers Lundh og Lars

Erlend Kielland

21/5 Ons 19:00 ”Guddommelig lesning” Gregers Lundh og Lars

Erlend Kielland

7/6 Lør 12:00 Pilegrimsvandring Fra Gjøvik kirke til

Tallodden, Kapp

7/6 Lør Konsert Blåveisene, Gjøvik

veteranskorps

9/6 Man 11:00 Friluftsgudstjeneste Eiktunet

Engehaugen kirke

Dato Dag Kl Emne Foredragsholder

24/4 Tor 19:00 Hans Nielsen Hauge Tidligere biskop Andreas

Aarflot

25/4 Fre Formiddagstreff

7/5 Ons 19:00 Gode gamle kristne viser Viken folkehøgskole og

”Mansing”

13/6 Fre Formiddagstreff, ut på tur

periode på 5-10 år og har en økonomisk

ramme på om lag 250 millioner kroner.

Det er et grunnleggende prinsipp at

alle ulike tros- og livssynssamfunn blir

likestilte når det gjelder økonomisk

støtte fra det offentlige. Derfor vil

den samme økonomiske støtten som

reformen innebærer for Den norske kirke,

regnet per medlem, komme alle tros- og

livssynssamfunn til gode.

Dersom Stortinget slutter seg til

regjeringen sitt framlegg om reform av

dåpsopplæringen, vil hovedutfordringen

på det kirkelige området de nærmeste

årene være å sørge for en god

gjennomføring av reformen.

Saken er til behandling i kirke-,

utdannings- og forskningskomitéen med

angivelsesfrist 8. mai. 27. mai blir den

behandlet i stortinget. Vi følger opp i

neste nummer av menighetsbladet!

7


8 HELG OG HVERDAG

Årest konfirmanter

Gjøvik kirke 11. mai kl 11

Anette Alm

Else Marleen Henriette Andersen

Karl Magnus Andersen

Sigrid Bergmann

Ole Henrik Birkelund

Espen Øye Bjørkvold

Stig Roar Bjørnsgard

Trude Andrea Bondeli

Kjersti Brennbakken

Steffen Baakind

Karina Eriksen Dæhlin

Espen Edvardsen

Hans Martin Eikerol

Daniel Elje

Elisabeth Sletten Engenes

Anja Grenheim

Carina Grøndahl

May Lisbeth Helgesen

Peter Henriksen

Øyvind Ranheim Henriksveen

Stian Benno Hjelmås

Monica Jeanet Ingvaldsen

Mia Caroline Berntsen Kjelsrud

Marius Kristiansen

Marte Øie Libach

Arne Bergum Lie

Tom Erik Andersen Malterud

Erik Markeng

Silje Møstad

Linn Elisabeth Nordby

Marie Elisabeth Nordgaard

Mia Skattum Norland

Kim Aleksander Ovrum

Heidi Robberstad

Itziar Agnette Melgarejo Sepulveda

Maren Andrea Svartbæk Skogli

Trine Torkehagen Skumsrud

Henrik Nordvik Solberg

Kjersti Stålem

Martin Torp Sveen

Heidi Sønes

Maren Sørum

Thomas Tingvold Torkehagen

Christina Karlsen Torneby

Veronica Tveit

Bjørg Marie Tønnessen

Lars Ugland

Mads Hofrenning Wanderås

Lars Øverjordet

Karoline Øyhus

Engehaugen kirke

18. mai kl 11

Christian Berger

Silja-Maria Dalby

Lill Bente Holm

Line Krøkje

Kine Aaslund

Engehaugen kirke

25. mai kl 10

Lars Fredrik Wilhelmsen Baakind

Morten Christoffer Hagen

Julie Hall

Anita Helene Haugen

Øystein Hageengen Henriksen

Per-Arne Jostad

Jan Krister Knutsen

Mats Engelsen Kristiansen

Stian Engelsen Kristiansen

Gro Anette Eriksrud Nygård

Line Nelly Yttergård

Engehaugen kirke

25. mai kl 12

Hanne Antonsen

Jørgen Elfstedt

Madelen Holm

Solveig Madsen Kongsengen

Martin Storli Lønstad

Kai-Arne Torke Olsen

Ingelinn Simenstad

Mats Skramstad

Nicolai Thoresen

Cecilie Viken

Emil Christopher Olstad Westrum

Velkommen til

kirkene i påsken

Ingen høytid kan måle seg med påsken når det

g jelder innhold og variasjoner. Ennå en gang skal

vi som kristen menighet få være med på dramaet.

Hele uken er annerledes. Derfor synes jeg det er

langt bedre å kalle den ”Den hellige uke”, og

ikke ”Den stille uke.”

NILS KÅRE ERLIMO

Skjærtorsdag har vi gudstjeneste

kl 19:00, for den bør være på kveldstid.

Vi samles om nattverdens mysterie. Vi

skjønner ikke det vi er med på, men Jesus

sa at vi skulle gjøre dette. Og så møter

vi den korsfestede og oppstandne. Ved

avslutningen av gudstjenesten kler vi

av alteret. Vi skal jo gå inn i den natt da

han ble forrådt. I stillhet bæres alt ut, og

i Gjøvik kirke dekkes alteret til med et

svart klede.

Langfredag er den stille dagen. Dagen

for lidelse. I kirkene har vi fem røde roser

som minner oss om Jesu fem sårmerker.

Tornekroner ligger der og korset er satt

fram. Alt minner oss om ”hva min frelse

kostet har.” I Gjøvik kirke er det ikke

gudstjeneste kl 11:00. Vi møtes i Hunn

kirke slik vi gjorde det i fjord. Hvis

noen trenger skyss, så ta kontakt med

kirkekontoret, tlf 61 14 64 80.

Påskeaften og påskenatt er for meg

timen da alt skjer. Vi møtes i Gjøvik

kirke kl 23:00, og kirken er mørk. Det

er bare ett lys i våpenhuset og på alteret.

Påskelyset bæres inn, alle tenner sitt

eget påskelys som de tar med hjem.

Etterat evangeliet har lydt, tennes alle

lys og kirkeklokkene ringer. Kristus er

oppstanden. Det er tid for jubel. Alt

avsluttes utenfor kirken med at vi sunget:

Å salige stund uten like.”

Påskedag møtes vi til vanlig messe. Det

er dagen for de kjente påskesalmene og

møtet med den levende i nattverden. Vi

er da i den lyse påsketiden.Denn dagen

møtes Gjøvik og Hunn menigheter i

Gjøvik kirke.

Andre påskedag er det gudstjenste bar i

Gjøvik kirke. Det er dagen for dåp og for

at evangeliet blir mitt eget.

Så ønsker jeg hver især ei velsignet

påskehøytid.


Velkommen til

gudstjeneste:

13. apr. Palmesøndag

Joh 12, 1-13

17. apr. Skjærtorsdag

Matt 26, 17-29

Engehaugen kirke Gjøvik kirke

11:00. Karen Sidsel Solberg. Dåp/

nattverd. Offer til menighetens eget

arbeid. Kirkekaffe.

19:00. Gregers Lundh. Nattverd. Offer

til Offer til menighetens eget arbeid.

Kirkekaffe.

PÅSKENUMMER 2003

11:00. Rosemarie Köhn. Dåp. Offer til

menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.

19:00. Nils Kåre Erlimo. Nattverd. Offer til

Engen kloster. Kirkekaffe på bedehuset.

18. apr. Langfredag 11:00. Gregers Lundh Fellesgudstjeneste i Hunn.

18. apr. Langfredag aften 19:00. Gregers Lundh. Pasjonskveld.

19. apr. Påskeaften 23:00. Nils Kåre Erlimo.

20. apr. 1. Påskedag

Matt 28, 1-8

21. apr. 2. Påskedag

Luk 24, 13-35

27. apr. 1. Søndag etter påske

Joh 20, 19-31

1. mai

Luk 6, 36-38

4. mai. 2. Søndag etter påske

Joh 10, 11-16

11. mai. 3. Søndag etter påske

Joh 16, 16-22

17. mai.

Luk 1, 50-53

18. mai. 4. Søndag etter påske

Joh 16, 5-15

25. mai. 5. Søndag etter påske

Jer 29, 11-14a

29. mai. Kristi himmelfartsdag

Luk 24, 46-53

1. jun. 6. Søndag etter påske

Joh 15, 26-16,4a

11:00. Martin Woller. Dåp. Offer til nye

kirketekstiler.

11.00. Martin Woller. Nattverd. Offer til

Gjøvik KFUK og KFUM. Kirkekaffe

11:00. Gregers Lundh/Kirsten Aarflot.

Samtalegudstj. Kirkekaffe.

11:00. Martin Woller. Dåp/

nattverd. Offer til menighetens

misjonsengasjement. Kirkekaffe.

11:00. Gregers Lundh/Kirsten Aarflot.

Konfirmasjon. Offer til menighetens

barne- og ungdomsarbeid.

11:00. Gregers Lundh/Kirsten

Aarflot. Konfirmasjon. Offer til nye

kirketekstiler.

11:00. Martin Woller. Dåp. Offer til

menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.

11:00. Nils Kåre Erlimo. Nattverd. Offer til

Gjøvik søndagsskole.

11:00. Martin Woller. Dåp. Offer til Blå kors.

Kirkekaffe.

11:00. Gregers Lundh/Kirsten Aarflot.

Samtalegudstj. Offer til menighetens barne- og

ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

11:00. Martin Woller. Dåp. Offer til nytt orgel.

Kirkekaffe.

19:00. Terje Hansen. Nattverd. Offer til Gjøvik

normisjon. Kirkekaffe.

11:00. Gregers Lundh/Kirsten Aarflot.

Konfirmasjon. Offer til menighetens barne- og

ungdomsarbeid.

09:00. Nils Kåre Erlimo. Offer til Norges KFUK

og KFUM

11:00. Knut Yngvar Sønstegaard. Nattverd. Offer

til Norges KFUK og KFUM

11:00. Martin Woller. Dåp.. Offer til menighetens

eget arbeid. Kirkekaffe.

11:00. Knut Yngvar Sønstegard og Martin

Woller. Dåp/nattverd. Offer til menighetens

misjonsengasjement. Kirkekaffe.

11:00. Nils Kåre Erlimo/biskop Köhn.

Marialosjen deltar. Offer til AAN

rådgivningskontor for gravide.

8. jun. Pinsedag Gudstjeneste for hele bispedømmet på

Hamardomen

9. jun. 2. Pinsedag Gudstjeneste på Eiktunet

15. jun. 1. Søndag etter pinse

Joh 3, 1-15

Gudstjenester i Sjusjøen Fjellkirke:

13.apr. kl. 11:00 - Palmesøndag

17. apr. kl. 11:00 - Skjærtorsdag

17. apr. kl. 19:00 - Skjærtorsdag

18. apr. kl. 11:00 - Langfredag

20. apr. kl. 05:49 - 1. Påskedag

20. apr. kl. 11:00 - 1. Påskedag

11:00. Nils Kåre Erlimo. Nattverd. Offer

til menighetens misjonsengasjement.

Kirkekaffe.

11:00. Gregers Lundh. Dåp. Offer til

menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.

Gudstjeneste ved prest Arne Svilosen.

Gudstjeneste ved Rosemarie Köhn. Nattverd.

Kveldsgudstjeneste ved prest Arne J. Børresen. Nattverd.

Gudstjeneste ved prest Torstein Holten.

Påskemorgen på Sjusjøfjellet v/Gunnar Breivik, Torstein Huseby og Tor Erik Urdahl

Høytidsgudstjeneste ved biskop Georg Hille.

9


10 HELG OG HVERDAG

Catering, Snitter, Koldtbord,

Middag, Selskapsmat

Gjøvik Frisør as - Øvre Torvgate 11, 2815 Gjøvik

Telefon 61 18 04 20

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik

Tlf./Fax 61 17 27 36 Storgt. 8, 2815 Gjøvik

Tlf. 61 17 51 30 - Fax 61 17 23 13

Ø. Totenvei 35

2816 Gjøvik - Tlf. 61 14 56 00

Storgt. 8 - 2815 Gjøvik

Storgt. 16 - 2815 Gjøvik

har fått nytt navn,

men menneskene og servicen er den samme

Hunnsv. 2, Gjøvik CC-Mart'n

Tlf. 61 14 55 60 Tlf. 61 17 47 40

Dekkmann as

Tordenskjoldsgt 3 - 2821 Gjøvik

Telefon: 61 17 27 66

Spesialforretning i kunsthandverk

Storgt. 9, 2815 Gjøvik

Tlf. 61 17 33 35

DAMEKONFEKSJON

Storgt. 15, 2815 Gjøvik - Tlf. 61 13 83 41

CC-Mart'n Gjøvik - Tlf. 61 17 79 01

Odnesvn. 525, 2822 Bybrua

Tlf. 61 17 32 50

Østre Totenveg 128, 2816 Gjøvik

Wergelandsgt. 9 og Rådhuset

2821 Gjøvik - Tlf. 61 17 90 90

KVALITET GÅR ALDRI AV MOTEN

Gravmonumenter

Spar penger – kjøp direkte av produsent

Navnetilføyelser/oppussinger/ omslipning

Se vår store utstilling i Valdresvn 5

Gjøvik Steinindustri

Tlf. 61 17 13 74

U

Begravelsesbyrå

Øistein Nettum

Gjøvik

Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd

For avtale

61 18 69 40


Lysmannen i Gjøvik kirke

7. mars var turen kommet til Gjøvik kirke,

for besøk fra Hedmark teater, med forstillingen

Lysmannen. Vi har tidligere omtalt det spesielle

ved Geirr Lystrups kirkespill, som er et vesentlig

element i markeringen av Hamar bispedømmes

850-årsjubileum. (Se Helg og Hverdag nr. 1-

2003.)

DAGNY LIAKLEV

Presten tegner postkort

I disse dager foreligger seks nye

postkort tegnet av Gregers Lundh. De

leveres i en fin samlepakke, og selges

til inntekt for de nye kirketekstilene i

Engehaugen kirke. På hvert kort står et

dikt, også det ført i pennen av presten i

Engehaugen og Gjøvik. Kortene koster

kr. 100,- per pakke. Du får kjøpt dem

på menighetskontoret i Øvre Torvgate

24B. Det arbeides for tiden med å få

flere butikker i Gjøvik til å selge kortene.

Kanskje blir du tilbudt å kjøpe kortene på

døra, og da slår du selvsagt til!

Gjøvik kirke var fullsatt da aktørene

entret ”scenen” med lyskastere – som like

snart og plutselig sloknet. Det varte og det

rakk før den tilkalte ”Lysmannen” fikk

famlet seg fram til kabler og koblinger.

Resten av historien ble formidlet i skjær

av tente lys og lommelykter.

John Nyutstumos tolkning av rollen som

”Lysmannen” gir til

kjenne at kirken rommer

minner, som kaller til

ettertanke over egen

tilværelse, over tro og

tvil i eget liv – også hos

den ellers så ”jordnære”

elektrikeren. Han får

famle mye i mørket,

mens han leter etter lyset.

Hoff kirkekor/Hoff

Korforening og Kolbu

og Eina Menighetskor

bidro til den musikalske

opplevelsen, som ellers

ble tatt godt vare på

av solistene Anna

Sundstrøm Otervik og

Øystein Elle, musikerne

Mathias Bäckström og

Øyvind Å. Berg.

En stemningsfull kveld

i kirken, med nærhet til

menneskelig undring,

med velklingende sang

og musikk.

Lysmannen i Gjøvik kirke,

foran spente tilskuere.

PÅSKENUMMER 2003

Takk til

Arne Evensen

Arne Evensen sluttet som foreningssekretær

i Ynglingen første april. Gjøvik

menighet takker for det gode samarbeidet

vi har hatt, og ønsker Arne lykke til

videre i ny stilling hos Johs. Olsen.

Når dette bladet trykkes er det ikke

klart hvem som tar over etter Arne,

men det er tre søkere til stillingen, og

sannsynligvis finner vi Ynglingens nye

foreningssekretær blant dem.

Formann i Ynglingen, Leiv Arne Vesteraas

overrekker blomster og gaver til Arne

Evensen (t.v.) på Huskvelden 25. mars.

Ny kateket?

Kateket Kirsten Aarflot har sagt opp

stillingen sin.

Gjøvik og Engehaugen menighet

takker for innsatsen med en felles

markering i Gjøvik prestegjeld,

gudstjenesten i Gjøvik kirke 15/6, med

kirkekaffe på Ynglingen.

Retreat!

Tid til fred og ro, omsorg og hvile...

og ny inspirasjon! Ildjarntunet

Kurs- og Turistsenter drives som et

kristent/alkoholfritt sted, og tar imot

enkeltpersoner, grupper, menigheter

o.l. Hit kan du komme om du bare

ønsker å være i stillhet og ro, men

stedet ligger også til rette for mange

fine turmuligheter.

Les mer på www. ildjarntunet.no

eller ring 61 34 89 70 for nærmere

opplysninger/bestilling.

11


12 HELG OG HVERDAG

Vel møtt til dugnad!

Snart trekker snøen seg unna vår vakre

gravlund og høstens løvfall kommer til

syne.

7. mai inviterer menighetsrådet til dugnad

på Gjøvik kirkegård. Dugnaden vil vare

fra 10:00 til 20:00. Det er første gang

dette arrangeres i Gjøvik, men det er

velkjent på bygdene.

Ta med rive og kopp, og møt opp!

Menighetsrådet stiller med kaffe og

litt attåt.

Kirketjenerne er med på dugnaden.

Hvis det er dårlig vær utsetter vi

dugnaden til 12. mai, samme

tid og sted.

Konfirmanter på leir

Fredag 28. mars

møtte 63 forventningsfulle

konfirmanter til leir

på Mesnali. Foruten prest

Gregers Lundh og kateket

Kirsten Aarflot sørget Konrad Urke,

Oddgeir Stavseth og Johannes Nag for at

helga gikk for seg i sømmelige former.

Konfirmantene var usedvanlig snille og

greie, og så ut til å kose seg. I tillegg til

bibelundervisning og underholdende

andakter fra Gregers fikk konfirmantene

prøve seg på SOFA-opplegget (samarbeid,

opplevelse, felleskap/forkynnelse og action)

som arrangeres av NMS/Mesnali.

På søndagen samlet konfirmantene seg til

gudstjeneste i Mesnali kirke, og etter middag

dro alle hjem, like hele, men ikke fullt

opplagte som da de kom... Det ble nok

godt å legge seg på søndagskvelden!

More magazines by this user
Similar magazines