3_jarl_reitan.pdf (681.1 KB) - Innomed

innomed.no

3_jarl_reitan.pdf (681.1 KB) - Innomed

Sikker legemiddelhåndtering

for den aldrende befolkning

Jarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner,

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse,

Gruppe innovasjon og helseteknologi

Ansvarlig for kunnskapsutvikling i InnoMed

SINTEF Teknologi og samfunn


Agenda

• Utfordringen

• Prosjekter knyttet til medisinering i SINTEF

• RFF – Sikker legemiddelhåndtering for den aldrene befolkning

• Metode

• Resultat

SINTEF Teknologi og samfunn


Utfordring

SINTEF Teknologi og samfunn


Dagens situasjon

• Samhandlingsreformen gir føringer om at flere skal behandles i

kommunehelsetjenesten

• Behovet for hjemmebasert omsorg vil vokse betydelig i årene som kommer

• Medisinering er en viktig del av pleie- og omsorgsarbeidet, som både krever

betydelig personell og stiller høye krav til kvalitet og sikkerhet

SINTEF Teknologi og samfunn


Bakgrunn

• Undersøkelser viser at 10-30 % av sykehusinnleggelsene kan knyttes til

legemiddelrelaterte problem

• Eldre over 65 år utgjør omtrent 15 prosent av befolkningen, og forbruker 40‐50

prosent av alle reseptpliktige medikamenter

• Spesielle problemer knyttet til medikamentbruk hos eldre, da de gjerne har flere

diagnoser og derav bruker flere typer medisin

SINTEF Teknologi og samfunn


Legemidler forskrevet fra ulike leger

• Eldre pasienter med multiple diagnoser er i kontakt med om lag åtte ulike leger i

løpet av ett år og informasjon om pasienters legemiddelbruk lagres i fire til seks

forskjellige systemer.

SINTEF Teknologi og samfunn


Bakgrunn

• Basert på utenlandske data anslås følgende forekomst i Norge :

• 2000 dødsfall

• 15 000 invalidiserende skader

• 490 000 ekstra liggedøgn

• 2 milliarder kroner i ekstra utgifter

SINTEF Teknologi og samfunn


Prosjekter

SINTEF Teknologi og samfunn


SINTEF Teknologi og samfunn


Sporing

SINTEF Teknologi og samfunn


Prosjekter

• OFU prosjekt - Datastyrt medisinhåndtering

• RFF - Sikker legemiddelhåndtering for den aldrene befolkning

• InnoMed - Sikker medisinering i hjemmet

SINTEF Teknologi og samfunn


"Sikker legemiddelhåndtering for den

aldrene befolkning"

SINTEF Teknologi og samfunn


Sikker legemiddelhåndtering

for den aldrende befolkning

Prosjekteier: Legemiddelindustrien

FoU partner: SINTEF

Industripartnere: MedOnTime AS, Health Tech AS, Nycomed AS

Kommunepartnere: Trondheim- og Bærum kommune

SINTEF Teknologi og samfunn


Regionalt forskingsfond

• Forprosjekter RFF Hovedstaden/Oslofjordfondet "Aldring og demens"

• Sosiale medier for den aldrende befolkning (forprosjekt 2011)

• ... uten mat og drikke ... (forprosjekt 2011)

• Almas hus - Hvordan kan hjelpemidler og velferdsteknologi være en del av

helhetlig omsorgstjeneste for personer med demens (forprosjekt 2011)

• Forprosjekter RFF Hovedstaden "Helse og omsorg"

• Ny samhandlingsløsning for deling av pasientdata (forprosjekt 2011)

• Kontaktsentral for oppføling av kronisk syke pasienter hjemme

• Velferdsteknologi for hjemmeboende (forprosjekt 2011)

• Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning (forprosjekt 2011)

SINTEF Teknologi og samfunn


Målsetting

Etablere et kunnskapsgrunnlag for å utvikle et hovedprosjekt, hvor målet er å:

”Utvlhie og ljpiejektere tehkoiogliøsklkger for ek slhrere og jer effehtlv

håkdterlkg av iegejldier tli eidre”, med spesielle fokus på kommunehelse

SINTEF Teknologi og samfunn


Prosjektaktivitet

1) Litteraturstudie:

• Forløpsgruppe – Riktig legemiddelbruk

• Rapport fra Hdir - Riktig legemiddelbruk til eldre

pasienter/beboere på sykehjem og i

hjemmesykepleien

2) Workshops med industripartnere

3) Workshops med deltakende kommuner

4) Utforming av forslag til tiltak

5) Evaluering av tiltak

SINTEF Teknologi og samfunn


Rapport fra Helsedirektoratet

SINTEF Teknologi og samfunn


Rapport fra forløpsgruppe

SINTEF Teknologi og samfunn


Rapport fra forløpsgruppe

• Mangelfull informasjonsutveksling mellom ulike nivå i helsetjenesten

• Legen/helsetjenesten har ikke oversikt over pasientens totale legemiddelbruk

• Det mangler en som er ansvarlig for helhetlig behandling

• Mangelfull pasientopplæring

SINTEF Teknologi og samfunn


Pasientforløp

pasient sykehus hjemmet sykehjem

SINTEF Teknologi og samfunn


Behovsområder

pasient sykehus hjemmet sykehjem

3. Overordnet medisineringsansvarlig 4. Standardisert journalsystem

10. Oppdatert medisinliste i hjemmet

1. Forbedret

informasjonsutveksling ved

innleggelse

2. Forbedret

informasjonsutveksling

ved utskrivning

6. Ikke medikamentell

behandling

5. Økt fagkompetanse

9. Løsninger som hjelper bruker i

hjemmet til å ta riktig type medisin

og riktig dose

7. Påminnelse av egen medisin i hjemmet

11. Mangelfull pasientopplæring

8. Informasjon om medisiner som tas i hjemmet

SINTEF Teknologi og samfunn

More magazines by this user
Similar magazines