Bruksanvisning (PDF) - Uco

uco.no

Bruksanvisning (PDF) - Uco

Hilti Corporation

FL-9494 Schaan

Tel.: +423 / 234 2111

Fax: +423 / 234 29 65

www.hilti.com

Hilti = reg. trademark of Hilti Corp., Schaan W2695 0602 2-Pos. 1 9 Printed in Liechtenstein © 2002

Right of technical and programme changes reserved S.E.&O. 373166


*373166*

373166

PR 16

no

bruksanvisning 1-36


*373166*

373166

PR 16

no

bruksanvisning 1-36


*373166*

373166

PR 16

no

bruksanvisning 1-36


Det er viktig, å lese bruksanvisningen nøye før laseren tas i

bruk for første gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med laseren.

Sørg alltid for at bruksanvisningen følger med, hvis laseren

lånes ut til andre personer.

Laserens komponenter

PR 16 Roterende laser

1. Loddstråle (90° i forhold til roterende stråle)

2. Laserstråle (roterende stråle)

3. Roterendehode

4. Laserstråleutgang

5. Betjeningspanel

6. Håndtak

7. Justeringsskrue til vannrett justering

8. Batteri rom

9. Fotplate med 5/8” gjenger

PA 331/341 Strålefanger

10. Centimeter merke

11. Magnetiskholder

12. Refleks

13. Hull til montasje på teleskopisk nivelleringsstav

Betjeningspanel

14. ON/OFF tast

15. Hastighetsjustering (roterende hode)

16. Bryter (til styring av servomotorer i X/Y retning)

17. Servobryter (til instilling av X/Y retning)

18. LED lys - batteri spenning

19. LED lys - X retning

20. LED lys - Y retning

1


1. Generellt

1.1 Utrykk, som indikerer fare

FORSIKTIG

Brukes til å indikere en potensielt farlig situasjon,

som kan føre til mindre personskade eller alvorlig

materiell skade eller skade på miljøet.

MERK

Informasjon som har til formål å hjelpe brukeren

med å benytte produktet på en teknisk korrekt og

effektiv måte.

2

Innholdsfortegnelse / 1. Generellt

Innholdsfortegnelse

1. Generelt .........................................................................................2

2. Beskrivelse.....................................................................................4

3. Verktøy og tilbehør.........................................................................7

4. Tekniske dåa ..................................................................................8

5. Sikkerhets regler..........................................................................11

6. Bruk .............................................................................................16

7. Betjening......................................................................................18

8. Kontroll og justeringer .................................................................24

9. Rengjøring og vedlikehold ...........................................................29

10. Gjenvinning..................................................................................30

11. Garanti .........................................................................................32

12. FCC Staitment ..............................................................................34

13. EU samsvarserklæring .................................................................36


1.2 Symboler

ADVARSEL

Symboler

Generell advarsel

3

1. Allgemeine Hinweise

Laserstråle. Unngå å titte direkte inn i

lyskilden. Lasersikkerhets klasse 2 produkt

Les bruksanvisningen før bruk

Avfall bør resirkuleres

Disse tallene viser til illustrasjoner på omslaget, som bør være

brettet ut, når bruksanvisningen leses.

I denne bruksanvisning vil PR 16 Roterende laser heretter kun bli

benevnt som laseren.

Plassering av identifikasjons opplysninger på laseren

Typebetegnelse og serienummer er angitt på laserens merkeplaten.

Noter disse i bruksanvisningen og vis alltid til disse, når De kontakter

Motek kundeservice eller en Motek representat.

Type: PR 16

Serienummer (S.no.): ___________


2. Beskrivelse

2.1 PR 16 Roterende laser - til hurtig og nøyaktig måling

2.2 Egenskaper

2.3 Funksjonsbeskrivelse

PR 16 er en Roterende laser med en roterende

laserstråle og en 90° loddstråle.

– Rotasjonshastighet kan innstilles på 0, 50, 80 eller

300 omdreininger/minutt.

– Når roteringen er stoppet, kan laserstrålen også stilles

manuelt.

– LED lys viser den aktuelle driftstype.

– Laseren kan plasseres direkte på gulvet, på et stativ

eller på veggbraketten.

2.3.1 Nivellert nivå (auto nivellering)

Når man starter laseren, starter nivelleringen automatisk

via 2 innebygde servomotorer til X- og Y-retning.

2.3.2 Fall plan i X-retning

X-retningen kan innstilles med servoknappen.

Y-retningen holdes horisontal av servosystemet.

2.3.3 Variabelt fall plan

Kan tilpasses til gitte merker eller konturer ved

(skiftevis) aktivering av X- og Y-motoren.

4

2. Beskrivelse


2.3.4 Vertikalt nivå (automatisk lodding)

5

2. Beskrivelse

Innstillingen etter lodd (X-retning) starterautomatisk.

Med servoknapperne kan man innstille (stille) det

vertikale plan manuelt.

2.3.5 Variabelt skrå plan med vertikal laser (fri

innstilling)

Denne funksjon svarer til fri innstilling i X- eller

Y-retning.

2.3.6 Automatisk frakobling (driftstans)

Ved automatisk nivellering av en eller begge retninger

overvåker servosystemet, om den spesifiserte

nøyaktighet overholdes.

Frakobling skjer:

– hvis man ikke oppnår noen nivellering (laseren er

utenfor nivelleringsområdet, eller man er en mekanisk

blokkering)

– hvis instrumentet er brakt ut av lodd (pga.

rystelser/støt).

Etter frakobling stopper roterende, laserstrålen blinker,

og alle LED lys blinker.


2.3.7 Mere synlig laserstråle

Alt etter arbeidsavstand og lysforholdene vil laserstrålen

være mere eller mindre synlig. Ved hjelp av en spesiell

strålefanger eller laserdetektor kan strålens syndighet

forbedres.

– Strålefangeren Benyttes til avstand på 1 til 30 m.

– Laserdetektoren (er tilbehør) Benyttes til avstand

fra 2 til 150m.

6

2. Beskrivelse


3. Verktøy og tilbehør

Leverede dele

Tilbehør:

1stk. PR 16 Roterende laser

1 stk. PA 331 strålefanger

1 stk. bruksanvisning

4 stk. størrelse-D batteriene

1 pakke tørkemiddel

1 stk. Hilti transportkasse

7

3. Verktøy og tilbehør

Forskjellige stativ PA 910, PA 911, PA 920, PA 930

og PA 931

Veggbrakett PA 311

Laserdetektor PA 350

Holder til detektor PA 360

Teleskopisk nivelleringsstav PA 950/960

Vertikalholder PA 372

Laser briller PA 970


4. Tekniske data

Rekkevidde (radius)

1 til 30m med strålefanger

2 til 150m med laserdetektor

Nøyaktighet (ved 24°C)

±1.0mm @ 10m

Lasersikkerhetsklasse

2, synlig, 635nm, < 1mW

(IEC825-1/EN60825; FDA 21 CFR 1040)

Strålediameter

ca. 3.3x3.9mm @ 10m, ca. 6.5x6.3mm @ 30 m

Loddstråle

8

4. Tekniske data

Kontinuerlig rett vinkel i forhold til roterende stråle.

Rotasjonshastighet [o/min.]

0 Driftstype: stop

50 Driftstype: uten strålefanger

80 Driftstype: strålefanger

300 Driftstype: laserdetektor

Skanne bredde

Fra ca. 150mm (5m) til ca. 2000mm (30m)

avhengig av valgt driftstype (bortsett fra Smart Scan

funksjon).


Område for selvnivellering

±5°

9

4. Tekniske data

Automatisk frakobling (driftstans)

Hvis laseren bringes i ± 6mm @ 10m ut av plan

(unntatt når begge akser er skrå), skjer følgende :

- roterende stopper

- laseren blinker

- alle LED lys blinker

Angivelse av LED lys

- LED lys: ON/OFF

- LED lys: batterispenning

- LED lys: Rotasjonshastighet

- LED lys: horisontal eller skrå plan

Strømforsyning

4 x alkaliene mangan batteriene, størrelse-D

Batteriets levetid ved 25°C [+77°]

Alkaliene: > 80 h

Arbeidstemperatur

-20 til +50°C


Lagringstemperatur

-30 til +60°C

Beskyttelsestype

IP 42M (til IEC 529)

Gjenger til stativ

5/8” x 11

Vekt Ca. 2300 g uten batteriene

Mål 183(L)x 168(W)x 234(H) mm

10

4. Tekniske data


5. Sikkerhetsregler

5.1 Grunnleggende sikkerhetsregler

5.2 Korrekt bruk

11

5. Sikkerhetsregler

Utover de gitte sikkerhetsanvisninger, man har i de

enkelte avsnitt i denne bruksanvisning, skal følgende

sikkerhetsregler alltid strengt overholdes.

Laseren er designet til å merke og kontrollere vannrette

plan, fall, loddrette linjer, innstillingslinjer, loddpunkter,

Plassering av skillevegger (loddrett og i rett vinkel i

forhold til en referanselinje) som eks:

– Overføring av målemerker og høydemerker

– Oppmerking av skillevegg (i rette vinkler og i loddrett

plan) og

– 3D innstilling av installasjoner, elementer og utstyr.

Hilti kan tilby forskjellige tilbehør, som gir en optimal

utnyttelse av laseren.

5.3 Feil bruk

– Man må ikke foreta endringer eller modifikasjoner på

laseren.

– Overhold anvisninger i denne bruksanvisning mht.

drift, rengjøring og vedlikehold.

– Benytt kun laseren til det, som den er beregnet og

designet til, og hvis den er i feilfri stand.

– Fjern ikke sikkerhetsanordninger eller

advarselssymboler av noen art.


5.4 Aktuelt teknisk nivå

– Hold laseren utenfor barns rekkevidde.

12

5. Sikkerhetsregler

– Laseren bør kun repareres på et Hilti Verksted.

Høyere stråling enn klasse 2 kan forekomme, hvis de

korrekte prosedyrer ikke overholdes, når kabinettet

åpnes.

– Benytt ikke laseren i omgivelser, hvor man er

eksplosjonsfare.

– Laseren er laget og samsvarer til aktuelt teknisk

nivå.

5.5 Sikkerhetsregler når laseren benyttes

– Ta de nødvendige sikkerhetshensyn på det sted, hvor

laseren benyttes (eks. ved målinger langs veikanten).

– Unngå å stå i farlige stillinger, når man arbeider i stige.

Hold balansen og sørg for å ha et godt fotfeste.

– Målinger som tatt gjennom glass eller andre objekter

kan være unøyaktige.

– Unngå å laserstrålen peker på andre personer eller deg

selv under innstilling av laseren.

– Sørg for å laseren er montert med god støtte og på et

støtt underlag, som ikke er utsatt for vibrasjon.

– Benytt ikke laseren uten for dens bruksområde.


5.5.1 Elektromagnetisk kompatibilitet

13

5. Sikkerhetsregler

Selvom PR 16 oppfyller strenge krav og retningslinjer,

kan Hilti ikke helt utelukke, at PR 16

– forstyrrer andre apparater (eks. navigasjonsutstyr til

fly) eller

– at sterk elektromagnetisk stråling forstyrrer PR 16,

hvilket kan føre til funksjonsfeil.

I slike tilfeller, eller ved andre tilfeller hvor man er

usikker, skal man foreta kontrollmålinger.

5.5.2 Laserklassifisering

PR 16 Roterende laser er i overensstemmelse med

lasersikkerhetsklasse 2 basert på normene IEC825-1 /

EN60825 og klasse II basert på FDA 21CFR. Øyets

lukkerefleks beskytter øyet, hvis man kommer til å titte

kortvarig inn i laserstrålen. Medisin, alkohol eller

narkotika kan forringe øyets lukkerefleks. Denne laser

kan betjenes uten ytterligere

beskyttelsesforanstaltninger. Man bør unngå å titte

direkte inn i lyskilden, samme som solen. Unngå å peke

på andre personer med laserstrålen.

Laseradvarsler basert på IEC825 / EN60825


Laserskilt i USA basert på FDA 21CFR:

Dette laserprodukt stemmer overens med gjeldene

21 CFR 1040

5.6 Generelle Sikkerhetsregler

– Undersøk laseren for eventuelle tegn på feil, før den

tas i bruk. Hvis den er skadet, innsendes den til

reparasjon hos Motek.

– Hvis laseren har været mistet eller utsatt for annen

mekanisk påvirkning, skal laserens nøyaktighet testes.

– Test for en sikkerhets skyld alltid nøyaktigheten hver

gang laseren tas i bruk.

– Hvis laseren flyttes fra en meget lav temperatur inn i

varmere omgivelser, eller omvendt, skal laseren ha tid

til å akklimatisere seg, før den tas i bruk.

– Ved bruk av adaptere/holdere, skal det kontrolleres, at

laseren er testet korrekt.

– For å unngå unøyaktige målinger skal

laserstrålevinduene alltid holdes rene.

– Selvom laseren er designet til bruk på byggeplasser,

skal den behandles varsomt likesom andre optiske

instrumenter (eks. kikkerter, briller, fotoutstyr).

14

5. Sikkerhetsregler


– Selvom laseren er motstandsdyktig overfor fukt, bør

den tørkes av, så den er tørr, før den legges i

transportkassen.

5.6.1 Elektriske risiko

– Ved transport av laseren skal batteriene sendes

separat eller tas ut av laseren.

– Av miljøhensyn skal laseren og batteriene avhendes i

overensstemmelse med gjeldene lovgivning. Er du i

tvil, så spør produsenten.

15

5. Sikkerhetsregler


6. Bruk

6.1 Skru på laseren

1. Trykk på ON/OFF knappen.

16

6. Bruk

2. Nivelleringen starterautomatisk (innen max.

40 sek.). Like før nivelleringen er ferdig, tendes

laserstrålen i rotasjonsretningen.

Laseren begyner automatisk å rotere i senest valgte

driftstype. (angitt av LED lys).

6.2 LED lys for driftstype og batterispenning

Grøn (vedvarende) - Laser klar til bruk

(støtvarselsystem aktivert; når

laser hverken er blitt flyttet eller

justert det seneste minutt)

Grøn (blinker) - batterispenning er lav

Rød (vedvarende) - batteri tomme; laseren slukket

Alle LED lys og laseren blinker,

hvis man har skubbet til laseren.


17

6. Bruk

6.3 Sætte nye batteri i

1. Åpne batterirommet ved å dreie bryteren til OPEN

posisjon.

2. Sett de nye batteriene i, og sørg for å +/- polene

som vist på tegningen.

3. Lukk igjen ved å dreie hagen til LOCK position.

MERK

Bland ikke gamle og nye batteriene. Benytt ikke

batteriene av forskjellige fabrikat eller forskjellig type.


7. Betjening

7.1 Skru av laseren

1. Trykk på ON/OFF knappen.

18

7. Betjening

7.2 Valg av Rotasjonshastighet (omdreininger pr. minutt (o/min.)

Velg den ønskede driftstype (0 => 50 => 80 => 300).

Valget indikeres av LED lyset og lagres i hukommelsen

også etter å man er skrudd av laseren.

7.2.1 0 = Driftstype: Stop

Laserhodet roterer ikke og laserstrålen er permanent på.

Strålen kan innstilles manuelt.

7.2.2 50 = Driftstype: Uten strålefanger

Dette er ytterligere hastighet til å arbeide uten

strålefanger.

7.2.3 80 = Driftstype: Strålefanger

Laserhodet roterer med 80 o/min. Strålefangeren kan

Benyttes fra 1 - 30m (spesifiserte) og fra 1 - 50m

(typisk), avhengig av lysforhold.


7.2.4 300= Driftstype: Laserdetektor

19

7. Betjening

Laserhodet roterer med 300 o/min. Laserdetektoren kan

Benyttes fra 2 - 150m. Den er spesielt egnet, hvor det

ikke lengere er mulig å arbeide med strålefangeren (dvs.

dårlige lysforhold).

7.3 Bruk med strålefanger:

Scanning funksjon

Beveg strålefangeren (AP 331/341) let og hold den i den

roterende laserstråle i mindre enn 5 sekunder eller hele

tiden. Laserstrålen følger strålefangeren, som føres i

hånden, eller holder seg innenfor et område av 150 til

ca. 1400 mm (avhengig av den mellomliggende avstand)

rundt strålefangeren. Laserstrålen syntes mye skarpere

og tydeligere.

Smart Scan funksjon

Hold strålefangeren (PA 331/341) stille i den roterende

laserstråle i over 5 sekunder.

+ Stop Laser Linje

Laserstrålen stopper på et utvalgt punkt og indikerer en

linje i et område på ca. 150 til ca. 2000mm (avhengig av

den mellomliggende avstand) rundt strålefangeren. Dette

betyr, at man har begge hendene fri til montering.


20

7. Betjening

+ Utvid Laser Linje (max.180°)

Ved det punkt hvor laserstrålen stoppet, kan linjen nå

utvides ved å flytte strålefangeren (innenfor max.

3 sekunder). Ved et hvilket som helst punkt vil den

opprettede linje nå presist indikere referansen.

+ Avbryt Smart Scan funksjon

Hold strålefangeren inn i laserplanet igjen. Laserstrålen

vil rotere i den innstilte hastigheten.


7.4 Arbeide med laserdetektoren (tilbehør):

21

7. Betjening

Ved avstand på opp til 150m eller under ugunstige

lysforhold, kan detektoren (PA 350; kan skaffes som

tilbehør) benyttes. Laserstrålen blir indikert visuelt og

akustisk.

7.5 Horisontal bruk

1. Alt etter oppgaven monteres laseren sikkert, eks.

på en stativ.

2. Trykk på ON/OFF knappen.

3. X- og Y-LED lys lyser grønt.

Like før nivelleringen er ferdig, tennes

laserstrålen og begynner å rotere (i den valgte

driftstype).

7.6 Vertikal bruk

1. Alt etter oppgaven stilles laseren på en plan flate.

Innstill den noenlunde i nivå ved å benytte

fotskurene (ved hjelp av libellen).

2. Trykk på ON/OFF knappen.

3. X-LED lys lyser grønt = X-aksen (X-retningen) er

automatisk loddrett og blir kontrollert.

Y-LED lys lyser rødt = Y-aksen (Y-retningen) kan

innstilles manuelt ved hjelp av servoknappene

(laserplanet forblir loddrett).


7.6.1 Tast til innstilling av fall:

22

7. Betjening

Benyttes til manuell innstilling av X-retningen (X-LED

lys skifter til rødt). Hvis manuell driftstype er valgt for

X-retningen og Y-retningen, blir laseren ikke lengere

kontrollert mht. om den forblir loddrett. Man kan trykke

på knappen til fall/retning igjen for å skifte mellom X- og

Y-retning etter behov. Laseren skal slukkes og starter

igjen for å vende tilbake til den opprinnelige driftstype

(X-LED lys = grøn; Y=LED lys = rød).

MERK

Hvis manuell (X- og/eller Y-) retning var den senest

benyttet driftstype, kan man innenfor 3 sekunder etter

start trykkes på knappen for fall/retning for å bevare den

seneste innstilling. Ellers vil laseren automatisk vende

tilbake til standard driftstypen (X-LED lys = grøn; Y-LED

lys = rød).


7.7 Arbeide med fall

1. Alt etter oppgaven monteres laseren sikkert, eks.

på en stativ.

2. X- og Y-LED lys lyser grønt.

Like før nivelleringen er ferdig, tennes laseren og

begynner å rotere (i den senest benyttet

driftstype).

7.7.1 Knappen for fall/retning:

Benyttes til å innstille fall på X- eller Y-retningen manuelt

(X- eller Y-LED lys skifter til rødt). Hvis ‘driftstype: uten

strålefanger’ er valgt for X-retningen og Y-retningen, blir

laseren ikke lengere kontrollert mht. om den forblir

loddrett. Man kan trykke på knappen for fall/retning igjen

for å skifte mellom X- og Y-retning etter behov.

Laseren skal slukkes og starter igjen for å vende tilbake

til den opprinnelige driftstype (X-LED lys = grøn; Y=LED

lys = grøn).

MERK

Hvis manuell (X- og/eller Y-) retning var den senest

Benyttet driftstype, kan man innenfor 3 sekunder etter

genstart trykkes på skråstilling-/akse-knappen for å

bevare den seneste innstilling. Ellers vil laseren

automatisk vende tilbake til standard driftstypen (X-LED

lys = grøn; Y-LED lys = rød).

23

7. Betjening


8. Kontroll og justeringer

Kontroll

Justering

24

8. Kontroll og justeringer

– Laseren skal kontrolleres med jevne mellomrom (som

et minimum før hvert stort eller relevant prosjekt) for

å sikre, å den virker i overensstemmelse med

spesifikasjonene.

– Ytterligere opplysninger om ovenstående finnes i

norm DIN 18723-8.

– Benytt strålefangeren til å fange laserstrålen (Smart

Scan funksjon), da det mye er lettere å se den i

forbindelse med kontroll.

– Laseren må kun justeres av utdannede personer med

god erfaring. Hvis man er usikker om

fremgangsmåten, kontakt Motek.

– Hvis instruksene for justering ikke følges nøye, kan

nøyaktigheten ikke garanteres.

– Laseren skal justeres i alle tre retninger (aksene: X, Y

og Z). Hver akse skal justeres ved å kontrollere i to

motsatte retninger (dvs. 180°).


8.1 Kontroll og justering av horisontal roterende

25

8. Kontroll og justeringer

Kontroller og juster den horisontale innstilling av

laserens X-akse:

8.1.1 Kontroll

1. Plasser laseren i nivå ca. 20m fra en veg (kan også

monteres på en stativ).

2. Trykk på hastighetsknappen, hold den nede og

trykk på ON/OFF knappen. Slip begge knapper.

Vent inntil laseren har nivellert seg selv. => LED lys

X-fall/retning skifter til rødt.

2a. Kun ved kontroll og justering av horisontal

innstilling av laserens Y-akse:

Trykk på knappen for fall/retning

➩ LED lys Y-fall/retning skifter til rødt.

3. Benytt strålefangeren til å markere laserstrålens

punkt A på veggen.

4. Snu laseren 180° på dens akse.

5. Benytt strålefangeren til å markere laserstrålens

punkt B på veggen.

Hvis denne test er utført nøyaktig, bør avstanden

mellom merkene A og B være mindre enn 4mm

(ved en avstand på 20 m).

➩ Hvis avviket/avstanden er større, skal laseren

justeres.


8.1.2 Justering

26

8. Kontroll og justeringer

1. Benytt servoknapperne til å plasser laserstrålen

nøyaktig midt imellom merkene.

2. Trykk på hastighetsknappen.

➩ LED lys X-fall/retning blinker.

➩ Fem sekunder etter vil laseren slukke

automatisk.

3. Laserens X-akse er nå justert.

4. Kontroller og juster laserens Y-akse på samme

måte.

8.2 Kontroll og justering av vertikal roterende

8.2.1 Kontroll

1. Etter justeringen av den horisontale roterende

(X- og Y-akserne), plasseres laseren på en plan

overflate midt imellom vegg A og B. Man skal være

en avstand på ca. 40m mellom de to vegger.

2. Skru på laseren og vent til den har nivellert seg

selv.

3. Benytt strålefangeren til å markere laserstrålens

punkt (A1) og punkt (B1) på veggen.

4. Sett laseren opp vertikalt så nær veggen (A) som

mulig, så loddstrålen nå er rettet mot denne

veggen.


27

8. Kontroll og justeringer

5. Trykk på hastighedsknappen, hold den nede og

trykk på ON/OFF-knappen. Slip begge knapper.

Vent til laseren har nivellert seg selv.

➩ LED lys X-fall/retning skifter til rødt.

6. Marker loddstrålen på veg (A) (A2).

7. Mål avstanden mellom punkt markert for

loddstrålen (A2) og punkt (A1).

8. Snu laseren 180° på fotskruen for vertikal

innstilling, så å loddstrålen nå er rettet mot veg

(B).

9. Marker loddstrålen på veg (B) (B2).

Hvis denne test er utført nøyaktig, så bør

forskjellen mellom avstanden på loddstrålen ved

punkt A1 (dvs. avstand D1) og avstanden på

loddstrålen ved punkt B1 (dvs. avstand D2) ikke

være mere enn max. 8mm (ved 40m).

➩ Hvis avviket er større, skal laseren justeres.


8.2.2 Justering

28

8. Kontroll og justeringer

1. Benytt servoknapperne til å plassere laserstrålen

på samme avstand som man blev målt på veggen

(A).

2. Trykk på hastighedsknappen.

➩ LED lys X-fall/retning blinker.

➩ Fem sekunder etter slukker laseren automatisk.

3. Laseren er nå nivellert i vertikal retning.


9. Rengjøring og vedlikehold

9.1 Rengjøring og avtørring

9.2 Lagring

9.3 Transport

– Blås støv vekk fra linsene.

– Berør ikke glasset med fingrene.

29

9. Rengjøring og vedlikehold

– Bruk kun rene, bløt fille til å rengjøre laseren. Klutene

kan evt. fuktes med ren sprit eller vann.

-MERK-

– Benytt ikke andre flytende midler, da disse kan skade

plastikkdelene.

– Vær oppmerksom på temperaturforholdene, særlig om

vinteren/sommeren, hvis du eks. lar laseren ligge i

bilen (-30°C bis +60°C).

Hvis laserutstyret er blitt vått, bør det pakkes ut. Laser,

transportkasse og tilbehør skal tørk av (ved høyst 40°)

og rengjøres. Utstyret må først pakkes ned igjen, når det

er helt tørt. Hvis laseren har ligget ubrukt i en lengere tid

eller er blitt transportert langt, skal man gjennomføres

en kontrollmåling, før laseren må tas i bruk igjen.

Til transport eller forsendelse av laserutstyret bør man

benyttes enten en Hilti koffert eller en lignende egnet

emballasje.

-MERK-

Laseren skal alltid sendes uten batteriene i.


10. Resirkulering

-FORSIKTIG-

30

10. Resirkulering

Hvis laserutstyret ikke avhendes korrekt, kan det ha

disse følger:

– Ved forbrenning av plastikkdeler kan det oppstå giftig

røykgass, som man kan bli syk av å innånde.

– Batteriene kan eksplodere og dermed forårsake

forgiftning, forbrenning, etsning eller forurensing av

miljøet, når de beskadiges eller blir kraftig oppvarmet.

– Ved en skjødesløs avhendelse av utstyret kan det

havne i hendene på ukyndige personer, som ikke vet,

hvordan utstyret skal håndteres korrekt. Dette kan føre

til at du selv eller tredjeperson kommer til skade eller

å miljøet forurenses.

– Avhend batteriene i henhold til nasjonale forskrifter.

Hilti’s produkter er hovedsakelig fremstillet i materialer,

man kan gjenvinne. En forutsetning for genbruk er, å

produktet skilles korrekt. Motek tar gamle Hilti maskiner

i retur for resirkulering. Spør Motek Kundeservice eller

din kontakt person hos Motek. Hvis du selv vil skille

produktet med henblikk på gjenvinning, skal det skilles i

så mange deler, som det er mulig uten å benytte

spesialverktøy.


31

10. Resirkulering

Avhend batteriene i tråd med nasjonale forskrifter.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte

elektriske og elektroniske produkter og direktivets

iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke

lenger skal brukes, samles separat og returneres til et

miljøvennlig gjenvinningsanlegg.


11. Garanti

32

11. Garanti

Hilti garanterer at det ikke er feil i materiale og i

produktet når det blir levert og ved bruk. Denne

garantien er gyldig så lenge verktøyet blir brukt riktig, og

renset og vedlikeholdt ordentlige, og i samsvar med

Hiltis bruker veledning så lenge det ikke er gått mer enn

12 måneder siden varen ble kjøpt, og at det tekniske

systemet er vedlikeholdt. Dette betyr at kun originale

Hilti varer, komponenter og reserve deler blir brukt til

produktet.

Garantien tilbyr bare gratis reparasjon eller erstatning av

defekte deler. Deler som krever reparasjon eller

erstatning som et resultat av normal bruk, er ikke dekket

av denne garantien.

Ekstra krav er ekskludert, hvis ikke nasjonale regler

forbyr en slik eksklusjon. I hovedsak er ikke Hilti

forpliktet til direkte eller indirekte skader, ikke

følgeskader, tap eller omkostninger, som er oppstått i

forbindelse med anvendelse av verktøyet, eller skader

som er oppstått, fordi verktøyet er anvendt

uhensiktsmessig. Hilti garanterer ikke for at, heller

ikke stille om, at verktøyet er egnet til et bestemt

formål.


33

11. Garanti

For reparasjon eller erstatning, send verktøyet og/eller

relaterte deler øyeblikkelig for kontroll av defekten til ditt

lokale Motek senter.

Nåværende garanti omhandler samtlige

garantiforpliktelser fra Hiltis side, og overgår alle

skrevene og muntlige kontrakter som har med garanti å

gjøre.


12. FCC Statement (gjelder USA)

ADVARSEL

Dette utstyret har blitt testet og blitt funnet å være i

samsvar med grensene for klasse B digitalt utstyr, i følge

del 15 av FCC reglene. Verktøyet er i samsvar med del

15 av FCC reglene. Operasjon er i forhold til følgende

betingelser:

(1) Dette verktøyet fører ikke til noen farlige

forstyrrelser, og (2) dette verktøyet må akseptert av all

forstyrrelse blir tatt imot, inkludert forstyrrelse som kan

føre til feil bruk. Uansett, det er ingen garanti for at ikke

forstyrrelse kan forkomme på enkelte installasjoner. Hvis

dette utstyret fører til skadelig forstyrrelse på radio eller

tv mottak, som kan bli avgjort ved å skru av og på

utstyret, er brukeren oppmuntret til å prøve å rette på

forstyrrelsen ved en eller flere av følgende måter:

- Vri på eller finn et nytt sted til antennen.

- Øk separasjonen mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret i et annet uttak enn der mottakeren er

koblet til.

ADVARSEL

Forandringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent

av Hilti , kan ødelegge brukerens autoritet til å bruke

utstyret.

34

12. FCC Statement (gjelder USA)


Label:

35

12. FCC Statement (gjelder USA)


13. EU samsvarserklæring

Betegnelse: Roterende laser

Typebetegnelse: PR 16

Konstruksjonsar: 2001

-konform

36

13. EU samsvarserklæring

Vi tar på oss det fulle ansvar for at dette produkt er i

samsvar med følgende standard eller standardiserte

dokumenter.

EN 50081-1 og EN 50082-1 i henhold til 89/336/EWG

Hilti Aktiengesellschavt

Matthias Gillner Dr. Heinz-Joachim Schneider

Head BU Executive Vice President

Measuring Systems BA Electric

Tools & Accessories

01/2005 01/2005

More magazines by this user
Similar magazines