27.07.2013 Views

Harstad kommune

Harstad kommune

Harstad kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Statistikk for Harstad kommune

1990 - 2010

Statistikken er utarbeidet i Panda-systemet med

utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå


Statistikkområder

• Befolkningsutvikling

• Befolkningsvekst

• Nettoflytting

• Inn- og utflytting

• Fødte og døde

• Fødselsoverskudd

• Arbeidsledige

• Sysselsatte

• Boligbygging


Antall

25000

20000

15000

10000

5000

0

Befolkning - Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Befolkning


Vekst

1,20 %

1,00 %

0,80 %

0,60 %

0,40 %

0,20 %

0,00 %

-0,20 %

-0,40 %

-0,60 %

-0,80 %

Befolkningsvekst i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Befolkningsvekst


Vekst

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0,00 %

-0,50 %

-1,00 %

Befolkningsvekst etter type - Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Nettoflytting

Fødselsoverskudd

Befolkningsvekst


Antall

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

-250

Nettoflytting i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Nettoflytting


Antall

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Inn og utflytting i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Innflytting

Utflytting


Mobilitet i befolkningen

6,00 %

5,00 %

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %

Inn- og utflyttingsmobilitet i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Innflyttingsmobilitet

Utflyttingsmobilitet


Antall

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Fødte og døde i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Døde

Fødte


Antall

250

200

150

100

50

0

Fødselsoverskudd i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Fødselsoverskudd


Antall

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Arbeidsledige i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Arbeidsledige


Antall

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Sysselsatte i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Sysselsatte


Antall

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Boligbygging i Harstad kommune

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

Boligbygging


Boligbygging

2007

1997

Boligbygging og nettoflytting - Harstad kommune

2004

1995

1999

1996

2000

1992

0

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

1998

1993

2003

Nettoflytting

180

160

2008

140

120

100

2006

80

60

40 1991

20

2001

2009

2002

2005

1994

2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!