27.07.2013 Views

Led Lenser H14 hodelykt - ABC Fritid

Led Lenser H14 hodelykt - ABC Fritid

Led Lenser H14 hodelykt - ABC Fritid

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Led Lenser H14 hodelykt

Takk for at du valgte vårt produkt

For å gjøre deg kjent med dette produktet, vennligst les instruksjonene nedenfor.

Produkt

LED LENSER

7499 Led Lenser H14

7872 Led Lenser H14 blister

Versjon: 1.0

Batteritype:

4xAA alkaliske batterier

Begynne å bruke:

Fjern plastikkfolien, kabelfestet og pakken med silikon gele(beskytter mot fuktighet under transport)

Lengden på hodebandet er justerbar.

Slå hodelykten av og på:

For å slå hodelykten av og på og velge mellom de 3 lysprogrammene, trykk på knappen på høyre side

av batteriboksen. Hodelykten og LED lyset på batteriboksen vil slå seg på samtidig. Når du bruker

lykten på offentlig vei, følg de gjeldende trafikkreglene.

AV/PÅ

Fokusering

Bruksmåter:

Dette produktet har flere bruksmåter

A. Hodelykt

B. Beltelykt: Ta ut hodelyktbeltet og sett sammen hodelykt og hodelyktbeltet ved å bruke

klipsene som følger med.

C. Mobil lyskaster: Hodelykt og batteriboks utgjør til sammen en mobil lyskaster

D. Brakett lykt: Noen pakker inneholder en hodelyktholder. Hodelyktholderen passer til

standard slanger og/eller stenger. Hodelykten kan festes på hodelyktholderen og bli en

brakettlykt.

Led Lenser H14 er utstyrt med vår Smart Light Technology (SLT). Ved å bruke en mikroprosessor blir

lyset i H14 kontrollert og forskjellig lysprogram og funksjoner kan velges. Takket være en enkelt

knapp er kontrolleringen enkel og brukervennlig noe som gjør at brukeren alltid kan velge maksimal

lysstyrke øyeblikkelig. Hodelykten har flere forskjellige lysinnstillinger. Det er 2 energimoder, 3

lysprogrammer og 8 lysfunksjoner. Knappen på siden av batteriboksen brukes til å slå hodelykten av

og på og velge mellom de forskjellige modene.

Det er tre forskjellige måter å bruke knappen på

A) Du kan trykke

B) Du kan berøre forsiktig (knappen trykkes ned en gang uten å trykkes helt ned og hodelykten

beholder sin tidligere innstilling når knappen slippes)

C) Du kan holde den nede


Energi moder:

Ved å velge Master mode på Energi sparing eller Konstant Strøm kan du velge hvordan du vil bruke

energien fra batteriene.

1) Energisparing (Energy Saving): Denne moden tillater hodelykten å kontrollere lyset med

den innebygde Smart Light Teknologien (SLT). Lyset vil tilpasset normal bruk av hodelykten.

2) Konstant Strøm (Constant Current): Denne moden tillater kontinuerlig bruk av alle lys

programmene, kun regulert av den innebygde kontroll enheten.

Både i Energispare og Konstant Strøm mode vil lyset ved bruk av Boost og Power (100%) funksjonene

forbli konstant i ca 2 minutter og deretter gå ned i løpet av 5 minutter i Konstant Strøm til ca 60% av

maks og i Energisparing mode til ca 50%.

60% i Konstant Strøm mode vil forbli slik helt til batteriet er tomt. 50% av maksimal lysstyrke i

Energispare mode vil forbli slik i ca 25 minutter og så gå ned til 15% og forbli slik til batteriet er tomt.

For å bytte mellom de to forskjellige energi modene må du berøre knappen 8 ganger og så holde

knappen inne i ca 5 sekunder.

Hvis du bytter til Energispare mode vil hodelyset starte med skarpt lys og så dimme ned inntil det

slås av etter 3 sekunder.

Hvis du bytter til Konstant Strøm vil hodelyset starte skarpt og så slå seg av etter 3 sekunder.

Lys programmer og lys funksjoner

Du kan velge mellom 3 forskjellige lysprogrammer.

1) Professjonal (Professional)

2) Enkel (Easy)

3) Forsvar (Defence)

Når hodelykten er slått av, berør knappen 4 ganger og slå så hodelykten på. Så snart aktiveringen er

fullført vil hodelykten bekrefte dette ved å blinke så mange ganger som det valgte lysprogrammet.

Velger du program 2 vil lykten blinke 2 ganger osv.

1) Professjonal (Professional):

Når du velger dette programmet vil hodelykten starte med lysfunksjonen Power (100%) når

den slås på, samme som de andre 2 programmene.

Deretter har du 2 valg. Du kan berøre knappen for å aktivere 15% lysstyrke - funksjonen DIM.

Alternativ kan du holde knappen inne slik at lykten dimmer lyset og slippe knappen når du

synes det er passe lys. Hvis du berører knappen videre dimmingen vil du komme til de andre

lysfunksjonene i Professional programmet. Først kommer Blink (3Hz) så SOS og tilslutt

kommer Forsvar (20Hz).

Ettersom lysprogrammene er rullerende, neste gang du berører knappen vil du returnere til

programmet Power (100%). I alle lysprogrammene for å slå av lykten trenger du bare å

trykke på knappen uansett hvilket program du står i.

2) Enkel (Easy):

Vi laget programmet Easy for brukere som ønsker en meget enkelt program uten for mange

funksjoner. På samme måte som programmet Professjonal starter Easy med lysfunksjonen

Power(100%) og deretter har du 2 valg. Du kan berøre knappen for å aktivere 15% lysstyrke -

funksjonen DIM. Alternativ kan du holde knappen inne slik at lykten dimmer lyset og slippe

knappen når du synes det er passe lys.

I dette programmet er det ikke flere lysfunksjoner så når du berører knappen igjen vil du

komme tilbake til funksjonen Power(100%).

3) Forsvar (Defence):

Vi inkluderte dette lysprogrammet for brukere som ønsker en enkel og rask tilgang til

funksjonen Forsvarslys (Defence Strobe). Den eneste forskjellen mellom dette programmet

og Enkel (Easy) er at DIM er byttet ut med Forsvarslys (Defence Strobe). Rulleringen mellom

programmene fortsetter når du berører knappen og du slår lykten av ved å trykke på

knappen.

Boost:

Når lykten er slått av, berør knappen for å bruke funksjonen Boost. Boost er uavhengig av det

aktiverte lysprogrammet.


Fokus og lysposisjon

Bytte batterier

Åpne Lukke

Hodelykten kan fokuseres ved å bruke hurtigfokus

funksjonen. For å justere lysstrålen trekker eller

skyver du hodet på hodelykten frem eller tilbake.

Ved å skyve hodelykten opp eller ned justerer du

lykten mellom 0 - 90 grader og får den posisjonen du

ønsker.

Fokusering

Det er det samme hvilket lysprogram du har valgt,

hodelykten vil indikere for lavt batteri med å blinke med

3Hz. For å bytte batteriene, slå lykten av og åpne

batteriboksen ved å fjerne gummibeskyttelsen ved å dra fra

bunnen av batteriboksen der det står Open. Ta ut de brukte

batteriene og kast dem på en forsvarlig måte. Sett inn nye

batterier og følg instruksjonene for polaritet merket + og -

på batteriboksen. Sett gummidekslet tilbake.

Batterier

Når du har satt inn batteriene vil sirkulasjonkontrollen starte. LED lyset i fronten av lykten vil blinke 1

gang. Kombiner aldri brukte og nye batterier i lykten. Bruk kun alkaliske batterier i H14 lykten.

VIKTIG: LAD KUN OPPLADBARE BATTERIER. Når du skal bytte batterier, bytt alle sammen samtidig

og bruk batterier av samme type. Hvis du ikke skal bruke hodelykten i en lengre periode, ta ut

batteriene for å hindre at de ved lekkasje osv gjør skade på lykten. Utladede batterier bør også tas ut.

Batterier er spesialavfall og må kastet i henhold til gjeldene regler.

Batterinivå indikator (Battery energy indication)

Fra LED indikatoren på batteriboksen kan du også finne ut batterienes energinivå. Under bruk vil LED

indikatoren forandre farge alt etter nivå på batteriene.

Grønn ON: Batterienergi >70%

Gul ON: Batterienergi mellom 40 - 70%

Rød ON: Batterienergi mellom 10 - 40%

Hvit blinkende: Batterienergi < 10%. Bytt batterier før de er tomme.

Vedlikehold og rensing

Rens lykten og alt tilbehøret med en tørr, ikke røytende myk klut. Hvis en kabel eller kobling er

ødelagt, slutt å bruke lykten umiddelbart.

Merk!

Når du setter inn nye batterier må du sette dem inn med riktig polaritet + og - merkene på innsiden

av batteriboksen. Hvis du setter dem inn feil kan dette resultere i skade på lykten eller i verste fall en

eksplosjon! Batterier er spesialavfall og må kastet i henhold til gjeldene regler.

Sikkerhetsråd

Ikke lys direkte inn i øynene på andre personer. Hvis lyset skinner direkte på øynene dine, se bort

umiddelbart. Ikke bruk forstørrelsesglass eller lignende sammen med hodelykten da dette kan

fokusere og forsterke lyset veldig mye.

Når lykten brukes offentlig må den brukes i samsvar med gjeldende lover og regler.

Råd: Komponentene i lykten kan være sensitive til høyre elektrostatiske utladninger. Dette kan

forårsake at lykten kan slå seg av.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!