Stafo nytt nr 4

stafo.no

Stafo nytt nr 4

stafonytt

organ for stafo nr. 4-2009

Julen jeg aldri

glemmer

Vidar banner i

kirken

klimakonferansen i

København


Snart Pensjonist?

YS om biodiesel

- Biodiesel blir like dyrt som vanlig diesel. Incentivet

for å dreie forbruk og produksjon over

i en mer miljøvennlig retning blir borte, sier YSlederen.

Mange ønsker å fortsette sitt medlemskap

i STAFO også etter at de har gått av med

pensjon. Noen av medlemsorganisasjonene

har medlemskap for pensjonistene mens

andre ikke har det. Det er uansett muligheter

for fortsatt medlemskap gjennom STAFOs

pensjonistforening. Det kan skje via egen

organisasjon der det er mulig, eller direkte i

pensjonistforeningen. Du er samtidig medlem

av STAFO og beholder de fordeler STAFO og

YS har forhandlet frem.

For mer informasjon ta kontakt med

pensjonistforeningens leder Jan Erik

Gulbrandsen på telefon 928 69489, eller

jan.erik.gulbrandsen@komsa.no.

- For å følge regjeringens begrunnelse om at bilkjøring med biodiesel påfører samfunnet kostnader på grunn av

ulykker, kø og støy, kan vi i følge denne argumentasjonen snart vente oss en tilsvarende avgift på el-biler. Dette

er en svært uheldig utvikling hvis en ønsker å stimulere til bruk av mer miljøvennlige biler, mener Kvalheim.

- For å redusere våre klimagassutslipp og nå Norges mål og internasjonale forpliktelser, er vi helt avhengige av

en industri som tør å satse på utvikling av biodrivstoff, fornybar energi og miljøvennlig teknologi. Innføring av

avgift på biodiesel endrer rammevilkårene vesentlig og har allerede rammet arbeidsplasser. Investeringsviljen

til denne bransjen faller umiddelbart når rammevilkårene endres. Regjeringen tar rett og slett kvelertak på en

fremtidsrettet og gryende industri, som kan skape mange nye arbeidsplasser, sier YS-lederen.

- Potensialet for mange flere grønne arbeidsplasser er stort i Norge. Eksempelvis har Danmark 30 tusen sysselsatte

innenfor vindmølleindustrien. Sverige har ambisjoner om 25 tusen sysselsatte innenfor biomasse. Til

sammenligning har Norge ingen slike tallfestede målsetninger. Hvorfor har vi ikke det, spør Kvalheim.

- I en tidlig fase av å dreie forbruk og produksjon i en mer klimavennlig retning, må myndighetene enten bruke

pisk eller gulrot. I dette tilfellet sørger regjeringen for at gulroten blir tatt bort før noe er oppnådd. I tillegg kan

dette føre til usikkerhet i sammenlignbare bransjer. Regjeringens klimatroverdighet er nå svekket, mener YSlederen.

2


Innhold

Leder .................................................... 4

Oppgjørets time ................................... 5

Julen jeg aldri glemmer ........................ 6

Årets tillitsvalgte ................................... 7

Klimakonferanse ................................... 8

Har vi råd .............................................. 9

Det er ikke langt til Finnmark ............... 10

YS om regjeringsplattformen ............... 12

Ser frem til samarbeid .......................... 14

småplukk fra YS og STAFO ................... 15

Møttes for kunnskap ............................ 16

Juss i hjemmet ...................................... 18

Kryssord .............................................. 19

Redaksjonelt

I skrivende stund er nok et redaksjonsår over for stafonytt.

Jeg har lyst til å takke alle som har bidratt til at årgang nummer

83 av stafonytt gikk i den retningen vi håpet. Mange

har bidratt med artikler i år, og det er jeg veldig takknemlig

for. Allikevel ser jeg at det er mange der ute som jeg skulle

ønske tok tastaturet fatt og skrev litt om sin bransje, sin arbeidshverdag,

og sine utfordringer. Ikke føl dere trygge, det

kommer en årgang 84 av bladet og jeg vil fortsette å pese

dere til å skrive.

Inge A Ingvaldsen ble utnevnt til årets tillitsvalgt. Les hans

imponerende bakgrunn i bladet. Stafonytt gratulerer deg

med utnevnelsen – det var i aller høyeste grad fortjent.

Ellers vil jeg bare avslutte et godt stafonytt år med å ønske

alle lesere av bladet en riktig god jul.

A.K.S.

E-post: are.sand@stafo.no

3

stafonytt

O r g a n f o r S TA F O 8 3 . å r g a n g n r . 0 4 / 0 9

Partipolitisk uavhengig arbeidstaker organisasjon

tilsluttet Yrkesorganisa sjonenes Sentralforbund

– YS

Besøksadresse:

Lakkegata 3, Oslo

Postadresse:

Postboks 9038, Grønland; 0133 OSLO

Telefon: 21 01 36 00

Telefax: 21 01 36 80

Internett: www.stafo.no

E-post: post@stafo.no

Formgiving, trykk og ekspedisjon:

Trykkpartner Grytting AS, TRONDHEIM

Forsidefoto: Arkiv

Opplag 7500

Opplagskontroll:

Fagpressens Mediakontroll

Medlem av

Den Norske Fagpressens Forening

Ansvarlig redaktør:

Ingerid Bjercke

I redaksjonen:

Are Sand

Redaksjonen avsluttet 11.desember 2009

Utgivelsesplan 2009

Utgave Materialfrist Utgivelse

4-09 20.11.09 18.12.09

Annonsepriser 2009

Format Sort Sort + 1 f 4 farger

1/1 4 100 4 900 6 800

1/2 2 200 2 700 3 700

1/4 1 300 1 600 2 500

Andre format: Pris etter avtale.

Tillegg for utfallende format 10 %

Rabatter: Ved bindende bestilling av 3 eller

flere bestillinger i året: 10 %.

Faste og løse bilag: Pris på forespørsel.

Byråprovisjon: 3,5 %.


Ingerid Bjercke

Vi er utrolig priviligerte

Jeg sitter på toget på vei hjem til den tredje adventshelgen hjemme på Hvaler.

Høstsemesteret er nesten forbi og snart er det jul og noen tiltrengte feriedager.

Høsten har igjen vært begivenhetsrik, full av opplevelser av mange slag.

Representantskapsmøtet var som alltid hyggelig og en arena for en gjennomgang av historie og ikke

minst vedtak av planer for året som kommer. Kort sagt oppfattet vi vel medlemmene dit at ordren ble:

Stå frem som vi stevner……….

Jeg har hatt særdeles mange gode møter med medlemmer. Årsmøter og medlemsmøter og ikke minst

turen i Finnmark som er nærmere beskrevet senere i bladet.

Nye hovedavtaler er på plass i privat sektor, og snart i KS området også.

Med YS Kommune i Paris fikk vi som var med, i møter i OECD nok en bekreftelse på at vi er utrolig

privilegerte som bor i et land der arbeidsløsheten fremdeles er godt under fire prosent og velferdsgodene

tar godt vare på de fleste som trenger dem. Store deler av verden rundt oss lider. Derfor var det

ekstra godt i YS Representantskap i november, å være med å etablere YS Solidaritetsfond, til støtte for

uavhengig fagbevegelse i land der ”rettighet” ofte er et fremmedord.

Denne høsten har også vært preget av mange og tøffe nedbemmaningsprosesser, som ikke minst har

rammet våre medlemmer i privat sektor. Våre rådgivere har stått på for enkeltmedlemmer og presset på

arbeidsgivere for å få til så gode overgangsordninger som mulig, når arbeidsoppgavene har falt bort på

grunn av for eksempel lav etterspørsel, eller utflagging. Nå når vi går mot jul går tankene spesielt til de

av våre medlemmer som står midt i usikkerhet og utrygghet, og ikke vet om de har en jobb å gå til på

nyåret. Det er en situasjon som nok legger en kraftig demper på julegleden.

På tampen av denne arbeidsdagen fikk jeg en gladnyhet. Jeg var i ferd med å gjøre klar en julepakke til

to kinesiske sjømenn fra skipet Full City. De har sittet som en slags gisler på et hotell i Skien i på vente

av rettssaken etter forurensingen tidligere i år. Tid for rettsaken er ennå ikke fastsatt og de to har hatt

det ganske så stusselig i flere måneder, men har hatt en del kontakt med noen av våre medlemmer fra

Norsk Losforbund. I ettermiddag kom meldingen om at kineserne får reise hjem til jul. For dem, som for

de fleste av oss, kan nok ingen pakke veie opp for den gleden det er å være sammen med våre kjære, og

kanskje spesielt når det er jul og annen høytid. Derfor sender jeg også en spesiell hilsen til de av våre

medlemmer som har vakt mens julefreden senker seg.

Så gjenstår det bare å hilse til alle STAFOs medlemmer og ønske dere alle en fredfylt julehøytid og et

riktig godt 2010!

4

stafonytt - nr. 4-2009


Oppgjørets time

Tekst og foto: Vidar Frydenlund, tidligere 1. nestleder i STAFO

Landets økonomi har så langt kommet

rimelig uskadet gjennom de siste

globale finansielle tumulter. Der har

vi vel bidratt hver på vår måte så

godt vi har kunnet. Passe porsjoner

dommedagsprofetier fikk oss til å

moderere våre lønnskrav, samtidig

som vi har bidratt med å la våre

kroner rulle nesten som før – later

til å være en passe medisinering av

norsk økonomi. Vår levestandard har

så men ikke tatt synlig skade av dette.

Medio september fikk den sittende

regjering min santen fornyet tillit. Et

tilstrekkelig flertall blant oss var tydeligvis

fornøyde med det stoltenbergske

behandlingsopplegg for norsk

økonomi. Akk om bare sykefraværet

lot seg behandle med like stor grad

av vellykkethet.

Er det ”som å banne kirken” når jeg

nå tar til orde for et liknende oppgjør

kommende år. Vi tillitsvalgte er

vel tillitsvalgte for å kreve mer lønn

uansett, eller er vi det? Fornuften er

vi da ikke fritatt fra slik jeg ser, selv

om vi er tillitsvalgte. Tror et liknende

oppgjør med visse garantier mot

andres grådighet vil være bra for alle

parter også i 2010.

Men la nå partene for all del få

forhandle på fritt grunnlag som

det heter. Ser at lederen i Politiets

Fellesforbund Arne Johannessen allerede

er ute med krav via NTB om

at likelønnsproblematikken skal løses

ved øremerkede tilskudd fra arbeidsgiversiden.

Vi roper vanligvis nokså

unisont om frie forhandlinger. Det

er et sundt prinsipp selv med vårt

trepartsamarbeide. Det bør uten tvil

være partene rundt bordet som finner

løsningene på hele lønnspørsmålet.

Vi må selv ta vår del av ansvaret

for at en slik modell forblir en grunnpilar

i vårt forhandlingssystem.

Jeg vil ingenlunde bidra med oppfordringer

til å skru opp forventinger

frem mot nest års lønnsoppgjør.

Anmoder derimot alle aktører i systemet

til å utvise den største nøkternhet.

Jeg har da for øye totaliteten i

A/S Norge. Det er fristende og minne

om et slagord fra Libertas - for de

som måtte huske de – nemlig: Vær

5

stafonytt - nr. 4-2009

Etter inneværende års lønnsoppgjør - så vel i privat som offentlig sektor – er det nå mye skjult

optimisme. Eller snarere oppdemmet aggresjon med påfølgende kamplyst. Ikke er vel optimismen

så godt skjult alle steder heller skal jeg være ærlig. Og det skal jeg vel være?

stor, krev mindre. Men for all del, skal

slik økonomisk nøkternhet kunne

forsvares, så må vi alle tenke slik.

God jul og et passe fett nytt år!

Vidar Frydenlund


JULEN

JEG ALDRI GLEMMER

Etter å ha vært i noen av Emiratene

er vi på vei til Iran og byen Khorramshar,

som ligger noen timers

seilas opp elven Chatt al Arab,

grensen mellom Iran og Irak. Det er

en begynnende uto i Iran, og vi må

vente noen dager på los som skal ta

oss opp elven. Vi ligger til ankers ved

elvemunningen sammen med flere

andre skip. Vi er seks dekksfolk som

deler døgnet mellom oss, slik at to

er på vakt i fire timer av gangen. Jeg

går 8-12 vakten, den mest normale

tiden. På kvelden hører vi lyden av

påhengsmotorer og skjønner snart

at det der pirater som prøver å ta

seg om bord for å rane oss. Heldigvis

er de ikke like drevne som dagens

pirater utenfor Afrikas Horn, men

skremmende er det likevel. Jeg er

utstyrt med et økseskaft som våpen

og patruljerer akterdekket, mens kollegaen

holder til forut. Med walkietalkier

holder vi kontakt med 2. styrmann

på vakt på brua…. Jeg hører et

skarpt ”klang” og ser plutselig at en

krok fester seg på rekka….Jeg bruker

økseskaftet til å vippe den over bord

igjen og som straff blir jeg bombardert

med steiner og må søke ly under

reserve-propellen. Vi får styrmann til

å starte brannslukningsystemet på

dekk og bruker dyser til å lage harde

vannstråler som heldigvis får piratene

til å gi opp.

Endelig får vi los og kan begynne

den flere timer lange turen opp

elven. Som vanlig står jeg til rors, og

kapteinen gir meg papir og blyant

for å notere spesielle ting å være

oppmerksom på underveis. Vi kommer

frem til byen der jeg har vært

flere ganger før, og det er mange skip

Av: Ingerid Bjercke

Det er høsten 1978. I noen måneder har jeg vært lettmatros på

Wilh. Wilhelmsens 13 000 tonns stykkgods og containerskip

MS Taimyr. Lasten kommer fra havnene i Fjerne Østen og består

av alt mulig, symaskiner, gitarer, ruller med stoffer, tørrmat,

sjokolade, noen helt spesielle Cadillac’er….

som ligger langs kaiene. Det tar tid å

komme i gang med lossingen, men

vi bruker dagene til vedlikehold, en

kontinuerlig og evig jobb på store

skip.

Vi skjønner at ting ikke er som de

skal under land, og etter noen dager

begynner en voldsom uro i byen

innenfor havneområdet. Agenten vår

forsvinner og vi får ikke lenger lov å

bruke radiostasjonen. Som jente på

dekk får jeg det stadig vanskeligere

med folk fra land og jeg skjønner at

jeg må dekke meg bedre til når jeg

jobber ute, til tross for varmen. Vi er

havnet midt i et religiøst opprør, og

inne i byen står bygninger i brann og

vi hører skyting og bråket fra demonstrasjoner

der folk pisker seg til blods

med kjettinger. Det ryktes at sjahen

har rømt fra landet og de lokale som

kommer om bord for å jobbe blir

mer og mer aggressive. Vi prøver å

leve et slags dagligliv, men det blir

stadig mer skremmende og det er

vanskelig å sove. I flere netter sitter

noen av folkene fra land utenfor lugaren

min og hakker mot stålveggen

med en spiker. Nervene begynner å

bli ganske tynnslitte. En dag kommer

en italiensk containerbåt og fortøyer

langs siden vår. De har vært inne for

å evakuere et sirkus. Det er helt klart

at dyrene mistrives…..Lydene er til

tider ganske voldsomme av brølende

løver og støtende elefanter. Luktene

er heller ikke gode. Vi har gått nesten

tomme for vann, og får utdelt to flasker

soda pr mann til å vaske oss med.

Til drikke bruker vi Solo og Cola…..

Jeg har det ikke enkelt… - en ting

er de lokale, en annen ting er at en

del av kollegene synes å bli preget

6

stafonytt - nr. 4-2009

I nattens mulm og mørke snek vi oss

fra kai.

av iranernes kvinnesyn. Heldigvis

får jeg kontakt med stuerten på den

italienske båten, og hver ettermiddag

drikker jeg espresso i messa der om

bord, og får en hyggelig prat. Plutselig

en natt får italieneren begynne

turen ned elven. Vi blir liggende i

flere dager til og jeg føler savnet av

min kaffe-venn. Men endelig en dag

sier kapteinen at han har fått fatt i

en los, og at vi skal prøve å ”stikke

av”. Og i nattens ”mulm og mørke”

sniker vi oss fra kai og kommer oss

etter noen svært spennende timer

ut i Persiabukta igjen. Vi har ligget

innesperret i fire uker, og vi føler det

sterkt alle sammen.

Vi kommer til Dubai, og det er som

å komme til himmelriket. Vi får fylt

opp med vann og får vasket oss skikkelig,

og så blir vi alle hentet opp på

sjømannskirken til julefeiring. Det er

tre dager til jul, men som sjømannspresten

sier, ”i år har Gud bestemt

at julaften er 21. desember!” Norske

julekaker og pakker fra ukjente

der hjemme gjør at vi gradvis får en

følelse av å være normale mennesker

igjen. De siste ukene har vært de tøffeste

de fleste av oss noen gang kommer

til å oppleve, men etter en tid

blir også de bare et fjernt minne……

Selve julenatten står jeg på brovingen

mens vi er på vei inn i Rødehavet

med kurs for Suez og Europa. Stjernene

er intense på den svarte himmelen,

og der oppe i nordøst er det én

som skinner sterkere enn noen av de

andre……. Som navigatør kan jeg sikkert

kalkulere meg frem til hvilken

stjerne eller planet det er, men den

natten var akkurat det uinteressant,

det var Betlehemsstjernen.


Inge A Ingvaldsen fra

Skipskontrollens Forening er

årets tillitsvalgte i STAFO

Inge Ingvaldsen er oppvokst i et

fraktfartsmiljø på moster, og beskriver

seg selv som en bortskjemt sønn

av en fraktefartøyreder. Han har en

imponerende utdanningsbakgrunn,

men beskriver seg selv som en slags

halvstudert røver. Inge er født i 1950

og ser i så måte frem til en ekstra

ferieuke neste år.

Inge er utdannet sjøkaptein med

utvidet skipsførereksamen. Han har

studert arbeids og personalpsykologi

ved UIB, og organisasjonspsykologi

ved BI school of managment. Han

har arbeidet for ulike rederier i ulike

fartsområder.

I fem år på 90-tallet jobbet han i et

Noradprosjekt for ministry of fisheries

and marine resources Namibia

som fører i fiskerioppsynet. Prosjektet

dreide seg om ressursforvaltning

og utvikling både med hensyn til natur

og menneskelige ressurser. Som

en følge av jobben i Afrika begynte

han senere å studere bistandsteorier

ved høgskolen i Oslo, noe som resulterte

i en cand.mag grad. Etter dette

begynte han å arbeide for sjøfartsdirektoratet

og har arbeidet der siden.

Inge ble leder av sin fagforening i

forbindelse med at sjøfartsdirektoratet

skulle flytte til Haugesund. Han

beskriver fagforeningsarbeidet som

interessant og utfordrende, og sier at

uten støtte og oppleærin fra STAFOs

ledelse og dennes fantastiske gjeng

hadde jeg slitt fryktelig og antageligvis

rømt.

Inge beskriver seg selv som en familiemann

som liker og slappe av på

familiens sted på moster. Han liker

også å lese, nesten hva som helst. I

vår tak han for øvrig eksamen i internasjonal

valgobservasjon ved institutt

for sammenlignende politikk ved

UIB, og håper han skal finne tid til å

gjøre ferdig masterstudiet i demokratibygging.

Yndlingsbeskjeftigelsen hans er å

sitte i skyggen under en palme i 25

graders varme og lese en god bok,

men det skjer ikke så ofte lenger –

legger han til.

Da forslaget om å utnevne Inge lå

på bordet til STAFOs ledertrio, ble

Bjercke umiddelbart inhabil i forhold

til å vurdere de innkomne forslag. De

to nestlederne var imidlertid aldri

i tvil om hvem som i år skulle ha

denne utnevnelsen.

Inge A Ingvaldsen har kontinuerlig

oppdatert sin kunnskap og kompetanse

som tillitsvalgt. Han deltar på så

godt som alle de kurs og temadager

forbundet tilbyr, og også på lederkonferanser

der det foregår viktig

erfaringsutveksling blant de topptillitsvalgte.

Skipskontrollens Forening er med

7

stafonytt - nr. 4-2009

Utnevnelsen og overrekkelsen av det tradisjonelle armbåndsuret ble gjort under Representantskapsmiddagen

den 9. november på Gardermoen. Overrekkelsen ble gjort av STAFOs leder,

Ingerid Bjercke som selv kommer fra Skipskontrollens Forening.

STAFOs leder Ingerid Bjercke sammen med årets tillitsvalgt 2009 Inge Ingvaldsen.

sine 83 medlemmer, den nest største

av etatsforeningen i Sjøfartsdirektoratet.

Det fleste medlemmene har

maritim operativ kompetanse og

arbeider enten ved hovedkontoret

i Haugesund, eller ved en av de 19

stasjonene langs kysten.

Sjøfartsdirektoratet har store utfordringer

med arbeidsmiljøet, og

de tillitsvalgte sliter med en rekke

saker, både av sentral karakter og for

enkeltmedlemmer.

Inge A Ingvaldsen er en samvittighetsfull

tillitsvalgt som kontinuerlig

følger opp alle sakene som kommer

inn og som stadig benytter seg av

STAFOs Servicekontor for å kunne

yte den beste hjelp til medlemmene i

vanskelig situasjoner.

- Det var med stor stolthet jeg i kveld

overrakte prisen til Inge, sier Ingerid

Bjercke. - Jeg håper medlemmene vet

å verdsette sin øverste tillitsvalgte og

at også arbeidsgiver forstår hvilken

verdifull medarbeider årets tillitsvalgte

2009 er for dem.


Klimakonferansen i

København

Av: Rune Skoglund, leder av Meteorologiske tjenestemenns landsforening

Noen fakta om Klimakonferansen:

12-15000 akkrediterte deltagere

Ministere og embetsmenn fra ca 193 land

Ca 250 fagforeningsrepresentanter fra ca 50 ulike land.

I Norges offisielle delegasjon er det en representant fra hhv

LO, Unio og YS.

Fra YS er representanten Gunn Kristoffersen som til daglig sitter

som miljørådgiver i YS.

Fra STAFO stiller Gry Rogne, leder av STAFO Ung og YS Ung

samt Rune Skoglund, leder av Meteorologiske tjenestemenns

landsforening.

Hva gjør en fra STAFO/YS på Klimakonferansen

i København uten å ha

med seg statistikker, klimascenarier,

prognoser og tall?

Har dere lagt merke til at de aller

fleste innslag på tv, nyhetsartikler i

aviser og når det blir debattert i ulike

fora tar for seg tall?

Det handler om tonn co2-ekvivalenter

som skal reduseres i ulike land,

euro eller dollar som skal betales av

hvem til hvem.

Det handler om datoer og årstall

for hva som skal innføres når og av

hvem.

Sjelden kommer man over stoff som

tar for seg selve grunnlaget for den

nødvendige reduksjonen av klimagassene

og hvorfor penger skal overføres

mellom ulike land.

Grunnlaget for alt dette arbeidet, som

mer og mer har forsvunnet i storpolitikk

og tallsjonglering er menneskene,

som deg og meg.

Nettopp ble det vedtatt i FN under

stående applaus, at temperaturøkningen

på jorda skulle maksimalt bli 2

grader. Etter applausen reiste det seg

en representant fra Mikronesia og sa

at det var første gang i FN’s historie

at de hadde vedtatt et forslag som

utryddet flere land pga havnivåstigningen

ved 2 graders økning av

temperaturen.

Flere millioner mennesker må faktisk

flytte fra de stedene de bor til andre

steder og gjerne til andre land.

Arbeidsplasser blir borte og innvandringstrykket

på andre land blir

forståelig nok stort.

Hva kan så en representant fra en

fagorganisasjon få til og hvordan kan

en slik deltagelse gagne de andre

medlemmene og har dette så mye

med vårt daglige arbeid å gjøre?

Som et resultat av en omlegging av

8

stafonytt - nr. 4-2009

produksjonsmønstret rundt om i

verden, overgang til nye energiformer

(også i Norge), etterspørsel av

nye tjenester og varer vil enkelte

yrker forsvinne og nye oppstå, slik

det for øvrig har gjort siden tidenes

morgen. Den store forskjellen fra da

til nå er at i et sivilisert samfunn har

vi bestemt at menneskene har visse

rettigheter.

Som representant for YS på Klimakonferansen

er det nettopp disse

rettighetene vi har fokus på.

Vi vil øke bevisstheten hos de enkelte

lands delegasjoner på viktigheten

av en sosial rettferdighet i de nødvendige

endringene som må til for å

få et mer klimavennlig samfunn, og

som kan defineres som en sikkerhet

for arbeidstakerne i overgangen til en

mer grønn økonomi.

Vel og bra, men hvor kommer jeg

som medlem og arbeidstaker, her i

Norge, inn i denne problematikken?

Du er der allerede.

Samfunnet rundt oss kommer hele tiden

med forespørsel om spesialiserte

produkter, det opprettes nye samarbeidsfora

på tvers av fagområder, det

innføres nye måter å presentere vårt

arbeid på og alt dette vil det bli mer

av i fremtiden.

Alt dette vil kreve en omlegging i måten

vi arbeider og tenker på, hvilket

igjen vil berøre nettopp din arbeidsplass.

Hvilke rettigheter har du da?

Er det tenkelig at dine rettigheter

som arbeidstaker ved omlegging til

en mer grønn økonomi kan bli styrket

i form av skolering, og rettigheter

ved overtallighet?

Under Klimakonferansen i fjor i Poznan

la jeg etter hvert merke til at foreningsrepresentanter

fra I-land satt

og pratet om problemene i U-land.


Har vi råd til å være

umotiverte?

For enhver medarbeider er det dager hvor alt ser ut til å mislykkes.

Kundene er vanskelige og kverulerer over bagateller, eller

man gjennomfører det ene møtet etter det andre uten suksess.

Ja, det er dager hvor vi aller helst har lyst til å «stenge butikken»

og heller ta en joggetur. Steinar W. Næss.

For enhver medarbeider er det dager

hvor alt ser ut til å mislykkes. Kundene

er vanskelige og kverulerer over

bagateller, eller man gjennomfører

det ene møtet etter det andre uten

suksess. Ja, det er dager hvor vi aller

helst har lyst til å «stenge butikken»

og heller ta en joggetur.

Fra tid til annen kan dette være en

god løsning så sant vi har anledning

til det. Men ingen har råd til mange

slike dager. La meg komme med en

påstand: Ingen behøver å oppleve

slike dager!

Det er nemlig ikke de andre det er

noe i veien med, men oss selv. Har vi

det amerikanerne kaller en «off-day»,

er det ikke noe å få dårlig samvittighet

for. Det er ganske normalt.

Ethvert menneskes humør svinger i

bølger mellom høy og lav motivasjon.

Tankekorset er imidlertid at dette

får konsekvenser for våre resultater.

Det er en nær sammenheng mellom

resultater og vår egen motivasjon.

Kunden speiler din egen motivasjon.

De vil benytte seg av motiverte og

oppglødde medarbeidere som leverandører

av produkter og tjenester ,

Men hvor var U-landsrepresentantene?

Jo de var hjemme, for de manglet

rett og slett midler til å kunne delta.

Som et resultat av dette søkte YS om

midler fra NORAD (på undertegnedes

beskjedne initiativ) for å få finansiert

deltagelse fra disse landene, og

en stor takk til Gunn Kristoffersen

for alt arbeid hun har lagt ned i dette.

Resultatet ble at 15 nye land blir

representert i år, bla Malawi, Leso-

Derfor må vi lære oss metoder for å

«dra oss opp» på slike dager. Som ny

forsikringsselger for mange år siden

overtok jeg deler av porteføljen til

en av selskapets dyktigste selgere

som gikk av med pensjon. Jeg kom

til et ryddet kontor, men innerst i en

skuff fant jeg en krøllete, gulnet lapp

fra min forgjenger. På lappen sto det

bare fire korte punkter:

1. Vær våken

2. Føl inspirasjon

3. Ha forventning

4. Vær engasjert

Jeg sparte på denne lappen, selv om

den egentlig ikke fortalte meg så

mye. Men en dag stakk min forgjenger

innom – brun og fin etter en

reise til Rodos – og da fikk jeg forklaringen

på hans eget lille motivasjonsprogram.

«Jeg sørger alltid for,» sa han, «at jeg

har noen få minutter til rådighet

for meg selv før jeg gjennomfører

et kundemøte. Da går jeg gjennom

listen på følgende måte:

Først -- vær våken. Vær intenst oppmerksom

på deg selv og dine omgi-

tho og Indonesia for å nevne noen.

Håpet er at dette i år vil bidra til en

diskusjon med de som blir hardest

rammet, og ikke om.

Hva forventer jeg så å få ut av Klimaforhandlingene?

Som alle, en best mulig avtale som er

praktisk gjennomførbar for alle land

og som sørger for at vi får en bære-

9

stafonytt - nr. 4-2009

velser. Kjenn etter at du er så våken

at du kan reagere på korteste varsel.

Deretter -- finn en form for inspirasjon.

Se for deg noe hyggelig, for

eksempel at du glir innover vidda

på gode ski og med solen i ansiktet.

Blodet bruser, og hjertet slår raskere.

Du er nå våken og inspirert.

Gi så plass til en følelse av forventning.

Se for ditt indre øye at kunden

skriver under på ordren. Denne visualiseringen

er meget viktig og gjør

avslutningen av det konkrete salget

til en kjent situasjon – som den mest

naturlige ting av verden. Mange sliter

nettopp i denne salgsfasen.

Og endelig – vær engasjert! Det er

den vennlige og smittende entusiasmen,

i kombinasjon med fagkompetansen,

som gjør at en kunde velger

nettopp deg som sin leverandør. Det

er ikke bare pris og vilkår som teller,

men atmosfæren vi skaper rundt våre

produkter.»

Etter å ha gått gjennom disse punktene,

sa min tidligere kollega: «…

var min motivasjon på topp, selv på

dager som startet ‘så der’.»

Lykke til!

kraftig utvikling, som igjen mine barn

og barnebarn blir fornøyd med.

I tillegg ser jeg frem til mange interessante

og lærerike diskusjoner med

arbeidstakernes representanter fra

land med langt større utfordringer

enn hva vi opplever i Norge.

Og som kjent har det aldri skadet

verken en selv eller andre, at man

tilegner seg et større perspektiv og

mer kunnskap.


Den første myte ble raskt avlivet.

Det er ikke langt….. En rask flytur til

Tromsø og videre til Hammerfest tar

ikke mer tid en de fleste reiser man

med selvfølgelighet gjør den andre

veien….

Men allerede ved ankomst sent på

søndag kveld, fikk jeg føle varmen

som preget hele oppholdet, da jeg

ble hentet på flyplassen av Frank og

kjørt til hotellet. Han hadde ikke tid

til å delta p på møtet neste dag, så da

gjorde han det på den måten i stedet.

Mandag morgen møtte jeg en hyggelig

gjeng medlemmer i Husbankens

Personalforening. De hadde romslige

og hyggelige kontorer og møtet

ble delt mellom en presentasjon av

STAFO og nettstedet fra min side, og

en gjennomgang av deres arbeidssituasjon

og utfordringer på den

andre. Husbankens Personalforening

fyller 60 år i 2010 og jeg gleder meg

til å delta under jubileumsfeiringen i

januar.

En kort tur bortover kaia førte meg

til Sjøfartsdirektoratets lokaler, der

jeg gjorde et ærlig forsøk på å verve

nye medlemmer. Godt mottatt ble jeg

i alle fall, der også!

Halvannen time med hurtigbåt,

sørover i vakker natur, brakte meg

til Alta. Jeg fikk et glimt av flyplassen

der jeg neste morgen stilte opp

til møte med en gjeng medlemmer i

STAFO Luftfart. Gutta, med tillitsvalgt

Eivind Skotnes i spissen, satte meg

inn i utfordringer de har i sine oppgaver

som brann- og redningspersonell,

mens Heidi tok meg med opp i

tårnet (som skulle tas i bruk to uker

etter) og viste meg en moderne og

velutstyrt arbeidsplass med fantastisk

utsikt.

Neste møte hadde jeg i Pasvik, og

kunne nok fløyet til Kirkenes, men

jeg valgte å beholde bakkekontakten

og leide bil. Hadde tenkt å kjøre langs

kysten, men værmeldingene var ikke

de beste, så jeg ble anbefalt å kjøre

lenger sør. I Finnmark skal man ikke

mange meterne opp før det kan kalles

fjell, og over Sennalandet møtte

jeg årets første snøvær. For en søring

ble også møtet med reinsdyr i veien

skikkelig eksotisk, og kameraet ble

flittig brukt til å forevige fenomenet.

Jeg hadde tenkt å overnatte i Lakselv,

men ettersom dagslyset fremdeles

var tilstede, fortsatte jeg sørover til

Karasjok. Der fikk jeg sett Sametinget,

og dessuten kontoret til Sameradioen

der vi har flere medlemmer.

Tanaelvas kilde ligger bare 14 km øst

for Karasjok, og jeg fulgt elven oppover

Tanadalen.

Norges femte lengste elv er den 348

kilometer lang. Over en strekning

10

stafonytt - nr. 4-2009

Det er ikke langt til Finnmark!

Tekst og foto: Ingerid Bjercke

Det har lenge vært en ønske å besøke medlemmer i Finnmark. Ja ikke bare å besøke folk, men

også finne litt ut om dette svære området så langt i nord.

Medlemmer fra Husbankens personalforening i Hammerfest.

på over 200 kilometer utgjør den

grensen til Finland, og jeg kjørte

også et stykke på den finske siden,

så kunne jeg skryte av å ha vært der!

Jeg kjørte over den flotte Tana Bro og

kjørte over ”fjellet” til Varangerbotn.

Nynnet på sangen om den slemme

hunden,fra de unge MGP-vinnerne

fra Nesseby, og fortsatt langs Varangerfjorden.

Litt før Kirkenes går veien rett

sydover, og på venstre hånd så jeg

de store slaggfjellene etter arbeidet

i Sydvaranger gruvene. De er voldsomme

og svært markante i landskapet.

Tenk hvilket hardt arbeide som

ligger bak disse fjellene! Veien gikk

østover og fra et høydedrag så jeg

plutselig Pasvikelva og rett over i

Russland.

Jeg kom frem til Svanhovd, der Bioforsk

driver Nasjonalparksenter for

Øvre Pasvik Nasjonalpark. Senteret


har også et hyggelig overnattingstilbud

(konferansesenter) og jeg fikk

meg en god vandring i området før

en deilig middag og god søvn etter

den lange kjøreturen. STAFO Landbruk

har ti medlemmer på Svanhovd,

og torsdag formiddag hadde jeg et

hyggelig og nyttig møte med de fleste

av dem. Før jeg satte kursen mot

Kirkenes ble jeg henvist til 96 meters

høyden, der jeg fikk godt utsyn over

Medlemmer av STAFO luftfart i Alta, med tillitsvalgt Eivind

Skotnes i midten.

elva og over til Nikel i Russland, bare

syv kilometer borte.

Jeg fløy hjem via Tromsø og et møte

der, og brukte så tid på å tenke gjennom

inntrykkene fra turen gjennom

Norges største fylke. Som alltid var

det godt å møte medlemmer der

de hører hjemme og bli utfordret i

forhold til våre oppgaver på deres

vegne. En viktig erfaring for meg var

Selskap langs veien. Sametinget.

Medlem av STAFO Landbruk i Svanhovd Kjetil Rasmussen. Mot Porsangerfjorden.

11

stafonytt - nr. 3-2008 4-2009

å oppleve de voldsomme avstandene

og hvilke utfordringer disse gir for

medlemmer som har arbeid som

omfatter reiser i fylket. Jag har fått

mer ”krutt” i forhold til diskusjoner

om diett og øvrig kompensasjon på

reiser. Det er langt mellom butikker

og spisesteder, for å si det slik!

Til alle jeg møtte vil jeg bare si: Takk

for meg – jeg vil gjerne komme

tilbake!

STAFO Luftfartmedlem Heidi Johansen i det nye tårnet i Alta.


12

stafonytt - nr. 4-2009

YS om regjeringsplattformen

- For YS er det avgjørende at det er partene i arbeidslivet som skal forhandle om likelønn, sier

YS-lederen i en kommentar til likelønnsdebatten.

YS er glad for at satsingen på likelønn

skal preges av et bredt kvinneperspektiv

og ikke ensidig fokusere

på utvalgte grupper.

- Dette spørsmålet blir viktig frem

mot lønnsoppgjøret til våren, sier

YS-lederen.

Gjennomslag for omsorgslønn

I Soria Moria II har YS fått gjennomslag

for en ordning med omsorgslønn.

Regjeringen vil gi rett til 10

dagers permisjon for å yte omsorg til

nære pårørende.

- Slik kan de som har behov for det få

permisjon for å ta seg av sine foreldre

når de er syke eller trenger hjelp,

akkurat som man i dag kan gjøre

med barn, sier YS-lederen.

Et mer inkluderende arbeidsliv

Når det gjelder et inkluderende arbeidsliv

(IA), er formuleringene svært

runde.

- Vi velger imidlertid å tolke formuleringene

som et videre skritt i rett

retning. Fokus på forebygging er

bra. Vi må hindre at folk blir syke av

forhold på arbeidsplassen; veien fra

sykdom til uføretrygd er kort. Dagens

IA-avtale er et viktig bidrag nettopp

for å forhindre at folk blir uføre. Her

krever vi enda sterkere aktivitet fra

arbeidsgiver. Vi forutsetter at den nylig

igangsatte arbeidsgruppa i regi av

AID vil fylle revisjonen av IA-avtalen

med konkret innhold. Det er imidlertid

viktig at den reviderte IA-avtalen

blir gjenkjennbar for dem som allerede

nå jobber godt med IA-arbeidet,

sier Kvalheim.

- Vi forutsetter dessuten at dagens

sykelønnsordning blir liggende fast,

presiserer YS-lederen.

Tydelig på sosial dumping

YS er glad for at plattformen er tydelig

på problematikken rundt sosial

dumping, men savner konkrete,

forpliktende formuleringer når det

gjelder å hindre sosial dumping av

norske sjøfolk på norsk sokkel.

- Vi kan ikke akseptere at utenlandske

arbeidstakere får dårligere lønns- og

arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Dette må gjelde uavhengig av om

arbeidstakeren har ansettelsesforholdet

i Norge eller i et annet land.

- Ikke minst må Regjeringen hindre

sosial dumping av norske sjøfolk på

norsk sokkel. Dette må gjøres via

iverksetting av utenlandsforskriften,

med krav om arbeids- og oppholdstillatelse

for utenlandske sjøfolk som

arbeider på norsk sokkel. I arbeids-

og oppholdstillatelsen må det også

settes krav om norske lønns- og arbeidsforholdsnivå,

slik man har gjort

for landbasert virksomhet og langs

norskekysten. Disse punktene forventer

vi at Regjeringen følger opp i sitt

konkrete arbeid nå når Soria Moria II

skal iverksettes, sier YS-lederen.

Når det gjelder modellen for nettolønnsordningen

og refusjonsordningen,

er YS glad for at denne videreføres

i den nye plattformen. YS er også

fornøyd når det gjelder den videre

satsingen på nærskipsfart.

Utdanning - et skritt i riktig

retning

Når det gjelder de utdanningspolitiske

utfordringene, mener YS at flere

av tiltakene som Regjeringen kommer

med i Soria Moria II er skritt i

rett retning. Dette gjelder ikke minst

styrking av basisbebevilgningene,

styrket utdanningsstøtte for studenter

med nedsatt funksjonsevne, samt

bygging av 1000 flere studentboliger

i året.

- Vi er imidlertid skuffet over at det

ikke ble bevilget 11 måneders studiestøtte,

sier YS-lederen.

Økt verdiskapning avgjørende

YS mener den politiske plattformen

vil gi incitament til økt verdiskaping,

ikke minst gjennom oppfølging

av Nasjonal Transportplan, vekt på

statlig eierskap og økt satsing på

fornybar energi.

- Verdiskapingen vil være avgjørende

for om vi fortsatt skal kunne ha et

velferdssamfunn på samme nivå som

i dag, sier Kvalheim.

YS mener det ikke minst må tilretteleggs

for ny vekst i de utekonkurrerende

næringene.

- Særlig må pengepolitikken rettes

mer mot denne sektoren og mindre

mot innenlandske forhold. Både

finans- og inntektspolitikk må understøtte

målet om en stabil pris- og

kostnadsvekst, som igjen understøtter

et mål om stabil valutakurs, sier

Kvalheim.

Mye bra på klima

YS er svært positiv til at Regjeringen

skal føre en politikk som legger til

rette for nyskapning, kunnskapsutvikling

og flere grønne arbeidsplasser.

Dette er en oppfølging av YS sitt


tidligere krav til Regjeringen om at

det må stimuleres til utvikling av

nye næringer og virksomheter med

grønne jobber.

- YS har også blitt hørt i vårt krav om

at statens eierskap må brukes mer

aktivt til å påvirke selskapene til å ta

et større samfunnsansvar innen klima

og miljø, samt at det stilles større

etiske, samfunns- og miljømessige

krav til statens pensjonsfond utland

sine investeringer, sier Kvalheim.

- Vi er også fornøyd med at Regjeringen

initierer ytterligere stimuleringstiltak

for en mer miljøvennlig

bilpark fordi transportsektoren står

for en stor del av Norges utslipp.

Det er positivt at Norge skal være et

foregangsland i utvikling av ny teknologi

for å fornye bilparken, fortsetter

YS-lederen.

YS er positiv til at Norge skal være en

pådriver for å få til en ny internasjonal

klimaavtale samtidig som Norge

øker egne klimamål til 40 prosent, i

forhold til 1990-nivå, innen 2020.

YS forventer at de ansatte i

Forsvaret får arbeidsro

YS er glad for at Regjeringen vil

styrke personell- og familiepolitikken

i Forsvaret. Ikke minst den høye skilsmissestatistikken

blant de ansatte i

Forsvaret gjør det viktig å satse på

forebygging. Forsvaret har de siste ti

årene vært under kontinuerlig omstilling

og omfattende nedbemanning.

Medarbeiderundersøkelser viser

at dette gir seg utslag i meget stor

omstillingstretthet, samtidig som personellet

over lang tid har levd med

til dels stor ubalanse mellom pålagte

oppgaver og menneskelige ressurser.

Tiden er nå overmoden for at Stortinget

og Regjeringen gir Forsvaret

arbeidsro til å etablere det som er

besluttet i langtidsplanen og dermed

skape større forutsigbarhet både for

de ansatte og organisasjonen.

YS forventer at Regjeringen følger

opp sin egen langtidsplan, samtidig

som den økonomiske og personellmessige

ubalansen rettes opp.

YS krever at Regjeringen gjennom

sine videre vedtak tar et overordnet

13

stafonytt - nr. 4-2009

ansvar for at arbeidsmiljøloven blir

etterlevd og at ikke personellet blir

fysisk og psykisk overbelastet.

Økning i fradraget for

fagforeningskontingent

Både staten, arbeidsgiverne og

arbeidstakerne er tjent med så høy

organisasjonsgrad som mulig. YS er

derfor glad for at fagforeningsfradraget

er økt ytterligere.

- Ved neste korsvei håper vi Regjeringen

vil gjøre om fradraget på

selvangivelsen fra å være et fradrag

i inntekt til å bli et direkte skattefradrag,

sier YS-lederen.

Den nordiske modellen –

et konkurransefortrinn

- Den nordiske og norske modellen,

med vekt på partssamarbeid,

arbeidstakerrettigheter og rettferdig

fordeling, har gitt Norge et konkurransefortrinn.

Dette konkurransefortrinnet

vil de rødgrønne satse videre

på, og de er enig med oss i at vi må

videreutvikle et samfunn basert på

samarbeid, dialog og forhandlinger,

kommenterer Kvalheim.


14

stafonytt - nr. 4-2009

YS om den nye regjeringen:

- Ser frem til

samarbeid

En spennende kombinasjon av nye og gamle navn i regjeringen Stoltenberg. Vi ser frem til å

lære de nye statsrådene å kjenne. YS er innstilt på å samarbeide godt med både nye og gamle

regjeringsmedlemmer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Nye statsråder er Grete Faremo,

Sigbjørn Johnsen, Karl Eirik Schjøtt-

Pedersen, Rigmor Aasrud, Hanne

Bjurstrøm, Lisbeth Berg-Hansen og

Audun Lysbakken. I tillegg har flere

statsråder fått nye ansvarsområder.

Følgende statsråder har fått avskjed

i nåde: Statsrådene Bjarne Håkon

Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi

Grande Røys og Bård Vegar Solhjell

gis avskjed i nåde.

- Jeg ser spesielt frem til å bli kjent

med og samarbeide med Hanne

Bjurstrøm, som er utnevnt til arbeidsminister

i den nye regjeringen, sier

YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Ny leder av FAD

Rigmor Aasrud, blir ny sjef i Fornyings-

og administrasjonsdepartementet

og leder for kirkeavdelingen i

Kultur- og kirkedepartementet.

Fram til og med 20. desember har

Aasrud også ansvar for Arbeids- og

inkluderingsdepartementet, med

unntak av innvandringsavdelingen

og integrerings- og mangfoldsavdelingen.

Aasrud får også ansvaret for forhandlingene

om ny IA-avtale (avtale

om et inkluderende arbeidsliv), som

skal være i havn før jul.

YS Stat er godt fornøyd med at

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

(FAD) videreføres i den nye

regjeringen.

- Med statsråd Rigmor Aasruds bakgrunn

og erfaring håper YS Stat på

et godt samarbeid når vi skal videreutvikle

statlig sektor og tydeliggjøre

arbeidsgiverrollen i staten, sier leder

for YS Stat, Pål N. Arnesen.

YS Kommune om ny regjering

Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig

for YS Kommune, sier de ser frem

til et fortsatt konstruktivt samarbeid

med Kommunal- og regionalminister

Liv Signe Navarsete.

- Når Senterpartiet velger å plassere

sin partileder i dette viktige departementet,

har vi store forventninger til

sterkere fokus på kommunesektoren

som leverandør av velferdstjenestene

i samfunnet. YS Kommune vil også

fremover være pådriver for å videreutvikle

kvalitativt gode kommunale

tjenester i et samarbeid mellom

folkevalgte, ledere og tillitsvalgte, sier

Jonsrud.

- Vi har god erfaring med de statsrådene

fra Senterpartiet som har styrt

dette departementet de siste fire

årene og ser frem til å samarbeide

med Liv Signe Navarsete i tiden fremover,

sier Jonsrud.

Ny helse- og omsorgsminister

Den nye Helse- og omsorgsministeren,

Anne-Grete Strøm Erichsen,

er en solid statsråd med lang statsråderfaring.

Hennes bakgrunn som

byrådsleder i Bergen og styremedlem

i KS gjør at YS Spekter har forvent-

ninger til at hun tar et godt grep om

de utfordringene helsesektoren står

over for, ikke minst med hensyn til

samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten

i sykehusene og

primærhelsetjenesten i kommunene.

YS Spekter vil rette fokus mot oppgavefordelingen

for å styrke helse- og

omsorgstjenesten på alle nivåer.

Solheim fortsetter som

miljøstatsråd

Blant de som fortsetter som statsråder

i samme departement er miljø-

og utviklingsminister Erik Solheim.

- Erik Solheim har møtt både YS og

andre organisasjoner på arbeidstakersiden

på en åpen, positiv og inkluderende

måte. Vi har opplevd dialogen

med Solheim og hans departement

som svært viktig for YS, sier YS-leder

Tore Eugen Kvalheim.

For kort tid siden ble det kjent at

YS og flere andre organisasjoner på

arbeidstakersiden har fått plass i den

norske delegasjonen til FNs klimakonferanse

i København i desember

i år. Det er første gang organisasjoner

fra arbeidslivet er tatt med i en delegasjon

av denne typen.

- Solheim har også stilt opp for YS

i andre sammenhenger. Statsråden

delte i 2008 ut miljøfyrtårnsertifikatet

til YS og deltok på et frokostmøte

med klima og miljø som tema, sier

Kvalheim.


Småplukk fra YS og STAFO

Prioriter kjerneoppgavene!

Norske arbeidstakere ber fagforeningene

prioritere kjerneoppgavene

framfor å spre sine interesser

for mye. I en landsomfattende

undersøkelse svarer ett tusen

arbeidstakere at det viktigste er å

forhandle om lønn og arbeidsvilkår.

Deretter skal fagforeningene jobbe

for gode pensjonsordninger og et

bedre arbeidsmiljø.

- Dette er et klart signal til oss

fagforeningsledere og tillitsvalgte

fra arbeidstakerne. De ønsker at

vi skal konsentrere oss om våre

kjerneoppgaver, i stedet for å bli

politiske aktører som mener noe

om alt, sier YS-leder Tore Eugen

Kvalheim.

I YS’ nye og årlige Arbeidslivsbarometer,

utarbeidet i samarbeid med

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI),

måles temperaturen i arbeidslivet

slik arbeidstakerne opplever den.

Arbeidstakere fra alle deler av

arbeidslivet, sektorer og nivåer, er

intervjuet.

- En målsetting med YS Arbeidslivsbarometer

er nettopp å stimulere

til debatt om utviklingen i arbeidslivet.

Signalet om at fagforeningene

bør konsentrere seg om kjerneoppgaver

som forhandling av lønns- og

arbeidsvilkår, er en diskusjon vi nå

må ta, sier Tore Eugen Kvalheim.

Generalforsamling

Det var generalforsamling i

Norges Røde Kors Funksjonærforening

i begynnelsen av desember.

Nesten 60 medlemmer

tilstede. STAFO-lederen var

der.....

Klimakonferansen

YS har en delegasjon unde konferansen

COP15 i København.

I delegasjonen finnes også to

STAFO tillitsvalgte, Gry Rogne

som er leder av YS Ung, og

Rune Skoglund som er med i YS

utvalg for klima og bærekraftig

utvikling.

Vi har en innledende artikkel

om dette i denne bladutgaven

og for en rapport fra disse også

i neste nummer av STAFO-nytt.

Gått bort

To verdifulle medarbeidere i

YS har gått bort denne høsten.

Klaus Færevaag jobbet med

informasjonsvirksomhet og var

sekretær for YS Seniorråd.

Wencke Paulsrud var leder for

fagpolitisk team. Begge vil bli

savnet, også av oss i STAFO.

Løsning kryssord 3-09

15

ledersamling på

Hunderfossen

Jon Inge Eriksen og Anne-Mari

Nedberg.

stafonytt - nr. 4-2009

I september var det ledersamling

på Hunderfossen. På toget

fra Oslo fikk vi ekstra god service,

og det viste seg naturligvis

å være et medlem av STAFO,

Jon Ingar Eriksen, som sto for

den. Her møter han for første

gang lederen av foreningen (og

sentralstyremedlem i STAFO)

Anne-Mari Nedberg

Nye ledere

Farmasiforbundet har fått ny

leder, Rita Riksfjord Antonsen.

Norsk Tollerforbund har fått ny

leder: Fredrik Støtvik

Vinnere:

1.premie – 10 flax-lodd

Bjørg Nordbø

Randemlia 1,

1540 Vestby, STAFO Landbruk

3.premier – 1 flax-lodd

Ulf Vennesland

Tingsakerveien 1,

4790 Lillesand , PL

Stephan Coutermarsh

J.A. Lippestads vei 33,

1336 Sandvika , MAF

Alf Tore Kvislen

Laugvegen 18,

2630 Ringebu,

Norsk Toglederforening


Møttes for kunnskap –

møtes for vennskap

Kurs på Nordseter i 1989 –

Jubileumstur til Wien i 2009

Tekst og foto: Marianne D. Wolf, tidligere nestleder i Skatteetatens Landsforbund

”Kvinner som kan, vil og tør” var temaet som trakk noen jenter til STAFO-kurs for 20 år siden.

Forventningsfulle, spente og nysgjerrige hilste vi en oktoberdag i 1989 på mange fremmede

YS-damer i spredt alder.

Omgitt av flott natur, i 850 meters

høyde over havet nordøst for Lillehammer,

ønsket en gjeng organisasjonsmedlemmer

å bli flinkere,

sterkere, tryggere....

Det var noen begivenhetsrike og

trivelige dager - krevende, lærerike,

morsomme og grensesprengende.

Hver deltaker ble utfordret på egen

usikkerhet, angst, sårbarhet, åpenhet,

selvtillit... Vi kom tett innpå hverandre

og måtte gi og motta tilbakemeldinger,

kritikk og ros. Vi påberoper

oss ikke at vi har forbedret arbeidslivet,

organisasjonssystemet, samfunnet

eller verden generelt på grunn

av ballasten vi tilegnet oss i løpet

av disse døgnene, men vi tror at de

fleste kom tilbake fra dette kurset

til oppgaver og aktivt medlemsskap

i sine respektive fagorganisasjoner

både gladere og mer styrket som

enkeltpersoner, medarbeidere, tillitsvalgte,

kollegaer og medmennesker.

For slik som vi vokste! Hvert kursmedlem

reiste hjem forandret.

Gjennom tårer og latter deltok hele

gruppen i den enkeltes fremgang.

Vi glemmer aldri henne som ved

kursstart fortalte at hun ikke torde å

snakke i forsamlinger – og som holdt

avskjedsinnlegg til oss fra talerstolen!

Og slik som vi ønsket et oppfølgings-

kurs! Vi hadde fått mye og var sultne

på mer! All ære og takk til STAFO og

en kjempeflink og hyggelig svensk

kursleder!

Noe videreføringsopplegg ble det

aldri i STAFO-regi mens vi alle var

medlemmer – men det finnes altså 5

personer fra dette kurset i 1989 som

har fulgt opp på en annen måte etter

eget initiativ.... Kanskje vi i likestillingstidene

den gangen hørte noen

litt sleivete og spørrende antydninger

om bøllekurs, men vi selv mener

at det ikke ble plagsomt tøffe tryner

av oss fem som har holdt sammen

siden den høsten! Vi ”fant en tone”

hos hverandre ganske fort. Vi kom fra

forskjellige organisasjoner og er ganske

ulike, men vi skjønte at vi måtte

avtale å møtes igjen. Det er blitt

mange treff siden da.... I 20 år har

vi gjennomført jevnlige avtaler med

restaurantmiddager, venninneprat,

jenteturer, hjemmebesøk, week endtreff

osv. For noen år siden involverte

vi også mennene i våre liv i gruppen

”Damene” ved at de fikk være med

oss på en hyttetur. Det ble suksess for

alle parter - og resulterte i oppfølging

i form av flere hyggelige samlinger

for alle 10.

20 årsjubileet for vårt samhold ble

feiret i Wien med veldig mange

16

stafonytt - nr. 4-2009

koselige og minnerike opplevelser i

løpet av de fem siste augustdagene i

år. Fem sommerkledte par tok fly til

Østerrikes fantastisk vakre hovedstad

ved Donau, bodde flott, spiste godt

og drakk passende, lo mye, vandret

en del, shoppet lite, pratet masse,

hvilte minimalt, beundret byggverk,

fornemmet historiens sus - og nøt

livet i fulle drag og med åpne sanser!

Vår venn Günther var utmerket

lokalguide i sin hjemby, og han tok

oss også med til spennende steder

utenfor den vanlige turistløypa.

Dette førte til at vi fikk kjennskap

og innblikk i by og miljø på en unik

måte – og av og til resulterte det til

overraskelser og morsomheter både

for kjentmannen selv og oss andre. Vi

inntok Wiener Frühstück på hyggelige

fortauskaféer, spiste middager

på koselige og spesielle serveringssteder,

smakte Wiens mest anerkjente

Schnitzel på populær restaurant,

prøvde årets ferske Heuriger-viner...

Vi koste oss med Carl Zellers operette

”Der Vogelhändler” på Schönbrunner

Schlosstheater, i mektige

St. Stephansdomen var det messe,

vi reiste med tog på halvdagsbesøk

til vinbygden Gumpoldskirchen - et

gammelt forhistorisk og trivelig sted

med 7 sangkor, men mest kjent for


sin vin. - Og det var musikk, kultur,

idyll, lune kvelder, avslappet uteliv,

god stemning og fornøyde mennesker

med smil i ansiktet...

Det er disse fem som enda en gang

vil takke STAFO som førte oss

sammen, og som i tillegg gjerne vil

hilse til alle de andre som deltok på

det omtalte kurset i 1989:

Bjørg Motzke - den gang førstesekretær/konsulent

og tillitsvalgt i LSB/

Landsforeningen for sivilt beredskap.

Drev senere profilerte Gålå Høyfjellshotell

og Hytter sammen med sin

mann Günther. Nå er begge aktive

pensjonister med hovedbase fra

hjemmet på Nordstrand i Oslo.

Helga Karin Schei - i 1989 ansatt

ved administrasjonsavdelingen i NRK,

medlem i NRKF/Nrk's Funksjonærlag.

Var trofast overfor sin organisasjon

og til sin arbeidsgiver til hun ble pensjonist.

Nå bor hun sammen med sin

Reidar på idyllisk eiendom i Nykirke,

Vestfold.

Mai-Lise Østensvig Høymer - da

ligningssekretær ved Ås likningskontor

og folkeregister, fortsatt medlem i

SkL (nå Skatteetatens Landsforbund,

den gang -forening). Jobber fremdeles

i skatteetaten, nå som underdirektør

(gruppeleder) i Skatt øst/fastsetting

skatt i Moss. Ektemann Lasse

deler hus m.m. med henne i Vestby,

Akershus.

Torunn Liland - som for 20 år siden

også i dag medlem av STAFOforeningen

på Stortinget. Hun er nå seniorkonsulent

i regnskapsseksjonen

ved Stortingets forvaltningsavdeling.

Hjemme i deres nye leilighet sentralt

plassert på Skøyen i Oslo kan hun

slappe av sammen med sin Erik.

Marianne D. Wolff - da ligningssekretær

ved Lier likningskontor og

folkeregister og tillitsvalgt i Skatteetatens

Landsforening (SkL). Utdannet

seg senere til eiendomsmegler ved

BI, jobber nå hos PRIVATmegleren

Nybygg Prosjekt i Oslo. Hun bor

fortsatt med sin mann Frank i Lier,

Buskerud.

PS.: Vi har vært avbildet og skrevet

om i STAFOnytt tidligere, forresten! ☺

Kåre Skaug laget reportasje/intervju

i forbindelse med at vi hadde treff på

Golå i 1991. (bakgrunn: Athene), fra venstre: Helga, Bjørg, Torunn, Marianne, og Mai-Lise.

17

stafonytt - nr. 4-2009


Carl Terje Strømberg svarer på spørsmål.

Spørsmål:

Gjelder noen foreldelsesfrist for arv?

Svar:

Retten til arv faller bort om den ikke

blir gjort gjeldende innen 10 år etter

at arvelateren døde.

Fristen avbrytes ved at kravet meldes

til den tingretten som har boet, eller

hvis ikke boet tidligere er avsluttet,

ved at det blir krevd offentlig skifte.

Fristen kan også avbrytes ved søksmål

mot de andre arvingene, eventuelt

også ved at disse godkjenner

kravet før fristen er ute.

Spørsmål:

Ved min manns død for noen år

siden samtykket overformynderiet,

på vegne av min manns særkullsbarn,

i at jeg kunne sitte i uskifte

med hele boet. Binder dette samtykket

barna etter at de nå blir

myndige?

Svar:

Når den umyndige særskilte livsarving

blir myndig, kan vedkommende

kreve skifte (for sin del). Dette

hindrer selvsagt ikke den særskilte

livsarvingen til fortsatt å gi samtykke

til uskifte.

Juss i hjemmet

18

stafonytt - nr. 1-2009 4-2009

Advokat Strømberg treffes på mobiltelefon 951 68 448

eller på e-post: advokat@stromberg.no

Husk å oppgi at du er medlem i STAFO!

Spørsmål:

Min mann døde mens vi var separert,

men før vi var skilt. Har jeg

krav på arv etter han?

Svar:

Retten til en ektefelles arv faller bort

ved at det er avsagt dom, eller gitt

bevilling til separasjon. Retten til

ektefellepensjon fra annen pensjonsordning

enn folketrygden kan

imidlertid fortsatt være i behold.

En faktisk separasjon/samlivsbrudd

har derimot ingen rettslig virkning.

Spørsmål:

Jeg er klar over reglene om at foreldre

kan gi sine barn (fra hver av

foreldrene) inntil en halv G i året

uten at det medfører arveavgifter

eller skatt. Gjelder dette det samme

med gaver til ektefelle, barn m.v?

Svar:

Regelen om hvem dette omfatter har

vi i arveavgiftsloven §4.b

”Gaver ytet før giverens død til fysiske

personer innenfor et årlig fribeløp

tilsvarende et halvt grunnbeløp i

folketrygden (G) ved årets inngang.”

Dvs avgiftsfritaket gjelder alle, men

merk at hvis det er gaver som består i

annet enn rene penger så finnes flere

unntak. Husk også at barns midler

over et visst beløp skal forvaltes av

overformynderiet.


STAFO-KRYSSORD 4-09

STAFO-KRYSSORD 4-09

1. Premie: 10 FLAX-LODD

3 premier à ett FLAX-LODD

Fyll ut kupongen og send kryssordet til:

STAFO-nytt, postboks 9038, Grøndland

0133 OSLO, innen 30. januar 2010.

19

stafonytt - nr. 4-2009

Navn: ...........................................................

Adresse: .......................................................

Postnr. ............. Sted: ..................................

STAFO-organisasjon: ...................................


B-BLAD HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING

RETURADRESSE:

STAFO

Postboks 9038, Grønland

0133 OSLO

More magazines by this user
Similar magazines