G2040fylkesdelplan sluttversjon - Øvre Romerike Utvikling

oru.no

G2040fylkesdelplan sluttversjon - Øvre Romerike Utvikling

1 Hovedbudskap

Visjon og mål

Visjonen for denne strategiske utviklingsplanen er at Gardermoen skal være viktigst for Norge. Hovedmålet

er at flyplassen skal bidra positivt til regionens utvikling, være et nasjonalt knutepunkt og et utstillingsvindu

for verden.

Dette er krevende og ambisiøst, men like fullt riktig i en tid der globaliseringen gjør at folk forflytter seg mer

og lenger enn noensinne før, - der kommunikasjonene i praksis gjør verden mindre, - og der det blir mer og

mer påtrengende også å bidra med lokale løsninger på de verdensomspennende miljøproblemer.

Gardermoen skal bidra til den regionale utvikling i området. Dette skal blant annet skje ved at flyplassen skal

fremme nærings- og kompetanseutvikling.

Gardermoen skal være den ledende miljøflyplass i Europa. Dette skal blant annet skje ved at flyplassen skal

bidra til å redusere energiforbruket og utslippet av klimagasser. Gardermoen skal stå for en streng

praktisering av miljø- og flystøyforskrifter

Gardermoen skal være ledende i Europa på sikkerhet og service. Flyplassen skal opprettholde sin posisjon

som ledende på punktlighet og kundevennlighet, og tilrettelegge for effektiv håndtering av sikkerhetskrav.

Gardermoen skal fortsatt være økonomisk bidragsyter til det samlede norske lufthavnnettet. Avinor er i dag

avhengig av subsidieringen fra OSL for å kunne drifte et 40-talls mindre flyplasser på Vestlandet og i Nord-

Norge.

Gardermoen vil også i framtiden være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet

svært god, rask og effektiv tilgang til Europeiske og interkontinentale destinasjoner.

Gardermoen er Norges hovedflyplass

Luftfartsnæringen forventer stor vekst i flytrafikken. Prognosene er usikre og antall passasjerer i 2035 kan bli

både høyere eller lavere enn intervallet på 15-25 millioner nye reisende fram mot 2035. Til sammen utgjør

antall flypassasjerer til de fire viktigste destinasjonene innenlands og de fire viktigste destinasjonene

utenlands halvparten av trafikken på Gardermoen.

Fra 2011 vil flytrafikken i EØS-området bli del av systemet med CO2-kvoter. Målsetningen er at klimautslipp

fra fly skal stabiliseres på nivået i 2004-2006 i perioden fram til 2022. Det er ventet at etterspørselen etter

flyreiser kan gå ned med inn til 2 % som resultat av det initiativet som her er tatt. Men faktiske klimaendringer

og økt internasjonal miljøbevissthet kan endre prognosene langt kraftigere enn dette.

Flyselskapene er avhengig av svært god punktlighet, god kapasitet og konkurransedyktig avgiftsnivå. For å

opprettholde reell konkurranse mellom flyselskapene, er det behov for god kapasitet på de tider av døgnet

hvor spesielt arbeidsreisende ønsker å reise. Arbeidsreisende har betydelig større betalingsevne enn

fritidsreisende og bidrar vesentlig til flyplassens økonomi.

Sviktende kapasitet i banesystemet gjennom flere timer, vil medføre at trafikk etter hvert blir avvist og ikke

bare forsinket. På et tidspunkt kan det bli økonomisk riktig å øke rullebanekapasiteten. Dersom de

nåværende prognoser holder kan dette inntreffe en gang mellom 2020 og 2040.

Denne regionale utviklingsplanen setter særlig søkelyset på delmålene miljø, sikkerhet og regional utvikling.

Gardermoen skal bidra til den regionale utvikling

Gardermoen er navet i luftfarten i Norge. Uten Gardermoen hadde store deler av Norge måtte basere seg på

alternative europeiske nav. Uten Gardermoen kan Østlandet og Norge vanskelig opprettholde næringslivets

konkurransekraft. Gardermoen skal bidra til å styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som

konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon. Partene bak utviklingsplanen skal

bidra til felles internasjonal profilering og markedsføring av regionen

Ett viktig argument for å lokalisere hovedflyplassen til Gardermoen var å skape mer regional vekst. Det er nå

12 000 sysselsatte på flyplassen, og analyser viser at dette kan stige til 21 000 i 2020. 40 % av de

sysselsatte bor i dag på Romerike, og langt de fleste på Øvre Romerike. Hedmark og Oppland har tredoblet

sin andel fra førsituasjonen på Fornebu. Underleverandører ligger i hovedsak i nærområdet og i Oslo, og

flypassasjerenes forbruk legges stort sett igjen i Oslo.

Side 4 Gardermoen 2040 | Strategisk utviklingsplan for Gardermoen | Utkast 13.08.207

More magazines by this user
Similar magazines