Opplev påsken dag for dag - Mediamannen

mediamannen.no

Opplev påsken dag for dag - Mediamannen

nr 2–2011 · våren · 91. årgang

Håkon

frivillig gjenleder

side 4–5

side 8–10

Opplev påsken

dag for dag

Alltid

beredt

side 6–7 side 12

Klar for

fasteaksjon

Foto: Dag K. Smemo


2

Nordstrand menighet

Åpent hverdager kl. 10–14

Lunsj 12.00–12.45.

tlf. 23 62 98 00

epost post.nordstrand@oslo.kirken.no

Gavekonto til menigheten 5063 63 33767

Hvis spesielt formål, angi hvilket

Prost Tore Kopperud tlf.22 28 30 15 (priv.),

Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag

Sokneprest Espen Feilberg Jacobsen

Espen.Feilberg.Jacobsen@oslo.kirken.no

Kapellan Silje Kivle Andreassen

tlf. 23 62 98 04,

Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.no

Vikar for barne- og ungdomsprest Stine Kiil

Saga. stine.kiil.saga@oslo.kirken.no,

23 62 98 05/478 58 650

Vikarkantor Rasmi Krippendorf

Sivilarbeider Christian August Amadeus

Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bø

tlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob),

Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.no

Menighetsrådets leder Beate Pettersen

kontakt menighetskontoret

Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsen

tlf. 23 62 97 94,

Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no

Diakon Ingun Yri Øystese tlf. 23 62 98 08/

468 46 878 (mob),

Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.no

Diakon Kari Wisløff tlf. 23 62 98 09,

tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no

Menighetspedagog Linda Kronen Sømme

tlf. 23 62 98 10,

Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no

Menighetssekretær Magnar Haugeli

Halvorsen tlf. 23 62 98 06,

Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no

Kirketjener Petras Abromavicius Kontakt

menighetskontoret

Nordstrand menighets besøkstjeneste

Henvendelse kontoret

Husøkonom Marit Nystedt (bestilling av

minne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11

Sykehjemsprest Nordseterhjemmet Jostein

Vist tlf.: 907 43 156

Prest Midtåsenhjemmet Torleiv Reitan

tlf.: 22 28 76 89

Gravferdskontoret øst tlf.: 21 93 78 60

Nordstrand menighetsbarnehage

Styrer Kristin Sæther, vikar

Ljan menighet

epost: post.ljan@oslo.kirken.no

Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo,

Tlf. 23 62 98 20

Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12

og torsdager kl. 17–18. Utover disse

tidene kan Nordstrand menighet kontaktes

Gavekonto til menigheten 7877 08

02198

Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 62

98 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no,

fridag: fredag. kontortid: torsdag

10–12

Menighetsrådsleder Tone Thorp

tlf 22 29 47 17, svethorp@online.no

Menighetssektretær Elisabeth Lassen

tlf 23 62 98 22,

Elisabeth.Lassen@oslo.kirken.no,

kontortid torsdag 17–18

Kantor Anja-Beate Leira Skullerud

e.post: Anja-Beate.Leira.Skullerud@

oslo.kirken.no

Diakon Ingun Yri Øystese Deltid.

Kontakt menighetskontoret.

Diakoniarbeider Sandra Liljedal

tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no

Trosopplæringsmedarb. Karen Wasa-

Schrader Karen.Wasa-Schrader@oslo.

kirken.no

Styrer Ljan menighetsbarnehage

Christine Olavesen tlf 22 75 01 40,

eagles@online.no,

http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/

Vaktmester menighetshuset Eirik Off

tlf 22 61 24 66, eirik.j.off@hotmail.com

Barnekoret torsdag Kontakt menighetskontoret.

Heine Lassen. Hilde

Sigmond.

Har du ungdom i huset?

nr 2–2011 · våren · 91. årgang

Har du behov for å snakke

med andre foreldre eller

ressurspersoner om grensesetting,

dagliglivets utfordringer

med å ha ungdom i huset,

ungdom og rus eller liknende?

Kontakt menighetskontoret

på tlf. 23 62 98 00. Diakon eller

prest vil være tilgjengelig

side 4–5

Håkon

frivillig gjenleder

Opplev påsken

dag for dag

Alltid

beredt

Klar for

fasteaksjon

side 8–10

side 6–7 side 12

Redaktør Ottar Julsrud

Mobil: 905 23 939

nordstrand@menighetsblad.no

Forsidefoto Dag Kjær Smemo

Annonsekontakt Øyvind Wisløff

Mobil: 906 98 934

oyvind.wisloff@getmail.no

o

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.

Neste nummer har materiellfrist 11. mai og dekker

perioden 1. juni–23. august.

Elektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret,

Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.

Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:

størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –

e-post: nordstrand@menighetsblad.no

Menighetsbladet kan lastes ned gratis

i pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.no

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

Design Erling@Smemo.no

e-post: erling@smemo.no

Trykk Litografia, Oslo

post@litografia.no

På den annen side

Tore Kopperud, prost i Søndre Aker

Brennende påskeglede

Det er mye vi mennesker brenner for. Bare

minutter før dette skrives har enda en gullmedalje

i ski-VM blitt «norsk» etter nok en seier

i «Kollen». En bevegelse går

gjennom menneskemengden

på Universitetsplassen

når flagget heises.

Nasjonalsangen runger.

Jubelbrølet stiger. Fra alle

som opplever å være med

på noe stort. Dette var tidlig

i mars. Når dette leses er

vi i slutten av april. Påsken

kommer svært sent i år,

men aldri for sent til å sette

hjerter i brann.

Av de aller kjæreste historiske skildringer fra

Bibelen er for meg den om Emmausvandrerne.

Den skal jeg få preke over denne påsken. Vi

finner den i Lukasevangeliets siste kapittel

(24, 13–35), og les den gjerne selv også! Den

ser «tilbake» på alt det som hendte den første

kristne påske. Sist sommer så jeg deler av den avbildet

på en altertavle i en dansk landsens kirke.

Den samme som dere ser bilde av her. (Fjellrup

kirke i Djursland.) Det handler i utgangspunktet

om to mennesker som var på vandring.

Emmausvandrerne var på vei fra Jerusalem til

den langt mindre byen Emmaus. De var bedrøvede,

skuffede, rådville og forvirrete. Han de hadde

Sørger du?

Har du behov

for støtte i forbindelse

med

sorg bear beidelse,

kan du ta kontakt

med kontoret for

grupper og samtaler.

Ring 23 62 98 08

/ 468 46 878

satset alt på – Jesus – var død på korset. Håpet

deres var knust. Hva skulle de gjøre? Hva skulle

de tro? Noen sa nemlig at Jesus likevel levde.

Det var visst like vanskelig å

regne med da, som det er

for mange å tro nå. Da kom

Jesus dem i møte på veien.

De visste ikke at det var

Ham. De ba Ham likevel om

å bli hos dem over natten.

Han åpnet Skriftene for

dem. Han brøt brødet med

dem. Da kjente de Ham

igjen. Deres hjerter brant

i dem, står det også.

Jesus lever! Stille kommer Han og møter oss

på livsveien, og det kan skje som skjedde med

Emmausvandrerne. De ba Han inn. Ved at Boken

ble åpnet, skjønte de mer. Ved at Brødet ble gitt

dem, kjente de Ham. Dette er faktisk innenfor

grensen av det mulige, for noen hver. En Bibel er

tilgjengelig for de fleste. En søndag er nattverdbordet

ofte dekket. Det kan føre til brennende

påskeglede, som sprenger høytidens, ja tidens

rammer i det hele tatt. En slik glede kan komme

sent i menneskers liv, men det er aldri for sent

for Jesus å sette hjerter i brann. Det handler om

at Han døde for oss, og at Han oppsto for oss.

Hans brennende ønske er å være med oss i liv og

død. Å oppdage det er det største et menneske

kan oppleve!

På menighetskontoret vil det

alltid være en til å møte deg

eller formidle kontakt til en av

prest ene, dia konene eller en

annen av de ansatte. Du kan

også ringe:

tlf. 23 62 98 00 / 02, kl. 10–14.

Gi ikke opp når livet trues: Kirkens

SOS har krise telefon tjeneste

hele døgnet. Tlf. 815 333 00

Har du behov for en samtale?

Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet

kirken:

Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt

mellom kl. 08.00–15.00.

Kontoret søker å hjelpe når det

gjelder familie problematikk, men

også ulike spørsmål knyttet til

kriser for barn og unge. Enslige er

også velkomne.

Menighetsbladet 2–11


Bli med på

musikalsk

dugnad!

Det nye kirkemusikkutvalget

Nordstrand menighetsråd vedtok

i fjor å gjenopprette kirkemusikkutvalget

(KMU) etter at det

hadde ligget nede noen år. I følge

Henrik Halvorsen Hortemo

Jeg har i mange

år vært involvert

i det musikalske

arbeidet i ungdomsfellesskapet,

blant annet som

musikalsk ansvarlig

på ungdomsgudstjenester

og leirer. Har

også lang fartstid i Nordstrand

Ungdomssymfoniorkester, og

studerer i dag musikkvitenskap på

Universitetet. Håper å gjøre menigheten

flinkere til å benytte seg av

de unge musikalske kreftene som

finnes i ungdomsfellesskapet og

ellers i lokalmiljøet.

Karen Haugom Olsen

Jeg er kantor i

Nordstrand menighet

og har det overordnede

ansvaret

for alle musikkaktivitetene.

I tillegg

til gudstjenestespill

Menighetsbladet 2–11

mandatet skal KMU «være et forum

for alle musikkaktiviteter i menighetens

regi og fungere som støtte

for aktivitetene.»

dirigerer jeg Nordstrand barne- og

ungdomskantori og Nordstrand kirkekor.

Jeg ønsker gjennom KMU å

jobbe for en helhetlig tenkning om

den kirkemusikalske virksomheten,

samarbeid på tvers av gruppene og

større deltakelse av musikalske krefter

på gudstjenestene. Jeg brenner

for et inspirerende kirkemusikalsk

miljø der kvalitet står i fokus, og

alle yter sitt beste ut i fra sine egne

forutsetninger.

Gunnhild Tvinnereim

Av musikalske

aktivi teter i menigheten

syng eg på

månadlege MCUmesser

og er med i

familiekoret. Utover

det syng eg bl.a.

i REST (ein gjeng

eksmedlemmar frå Oslo Gospel

Choir, der eg var med i 15 år) og i

Kvinneglam – «ungt» kor som består

av damer frå Nordstrand og omegn.

Karrieren i og erfaringane frå KMU er

Hele Nordstrand-bygda inviteres med på musikalsk dugnad

denne våren. Fire kor skal medvirke når kirkemusikalen Det

gode landet av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit settes opp –

og har du lyst til å være med, er det plass til flere stemmer!

Eller vil du finne deg en spennende og morsom praktisk

oppgave? – I alle fall må du sette av søndag 19. juni til å

komme og høre, for dette blir stort, lover Ellen Sandøe,

leder i kirkemusikkutvalget.

Det gode landet settes opp og fremføres av Familiekoret,

Barne- og Ungdomskantoriet, Kirkekoret, Mannskoret

Høiden og instrumentalister fra ungdomsmiljøet. Kantor

Karen Haugom Olsen er musikalsk ansvarlig, og menighetspedagog

Linda Kronen Sømme har ansvar for regien.

Å samle hele menigheten på denne måten er det første

store prosjektet til det nye kirkemusikkutvalget i Nordstrand

menighet.

– Utvalget ønsker også å inkludere så mange som mulig,

enten på selve fremføringen eller i små eller store oppgaver

rundt prosjektet, sier Ellen Sandøe. Det kan for

eksempel være hjelp til pynting av kirken, kostymer og

rekvisitter eller praktisk hjelp som rigging og billettsalg.

Etter konserten planlegger vi en sommerfest for alle på

kirkebakken. Dermed blir dette en gedigen sommeravslutning

for hele menigheten. Den ordinære gudstjenesten

utgår denne dagen.

Bli med på dugnaden!

Har du lyst til å være med og synge verket sammen med

Kirkekoret eller Barne- og Ungdomskantoriet, er du velkommen

til det! Da må du bli med på øvelsene nå.

Kontakt Karen Haugom Olsen, tlf 93 48 56 83

eller Ellen Sandøe, tlf 90 74 71 81.

Menighetsbladet har bedt utvalgsmedlemmene

presentere seg:

hittil kort – men Nordstrand menighet

er ressurssterk (også musikalsk)

– og ved forespørsel om å sitte i

KMU syntes eg dette virka som eit

interessant forum å bidra i/få innblikk

i menigheten på. Elles stiller eg meg

bak mottoet – kirken på Nordstrand

– «for alle - for deg» – også på det

musikalske området.

Jan Ola Amundsen

Jeg er født og oppvokst

på Nordstrand

og er i dag bosatt

på Ljanskollen. I

barne- og ungdomstida

aktiv trompetist

og meddirigent i

Nordstrand Skoles

Musikkorps og Nordstrand Skole- og

Ungdomssymfoniorkester (NOSUS).

Jobber nå som daglig leder i Norske

Symfoni-Orkestres Landsforbund

(NASOL) og er fast dirigent og kunstnerisk

leder for Oslo Symfoniorkester

og Romerike Symfoniorkester. Er også

med i styringsgruppen for Nordstrand

Foto: Dag K Smemo

Huskonserter. Ble med i utvalget for å

prøve å bidra til at kirkemusikken på

Nordstrand får et løft i forhold til flere

og større konsertframføringer.

Ellen Sandøe

Jeg er menighetsrådets

representant

i KMU, og for øvrig

synger jeg i kirkekoret.

Jeg leder

også vokalgruppen

Shadrack som har

sin opprinnelse

i det kirkemusikalske miljøet på

Nordstrand. Musikken er en uhyre

viktig faktor i menighetens liv –

både ved at den inkluderer flere i

fellesskapet og ved å spille en vesentlig

rolle på gudstjenestene. Jeg

håper gjennom KMU å kunne være

med på å styrke de kirkemusikalske

aktivitetene i menigheten, inkludere

flere i et ansvar for gudstjenestemusikken

og bidra til at menigheten

gjennom kirkemusikken blir mer

synlig i nærmiljøet.

3


4

Ansikt utad i menigheten

- Jeg forsøker å gi folk

en så hyggelig mottakelse

som mulig og å

bruke litt tid på dem som

har et ærend her, sier

Kari Aargaard (80), som

de siste ti årene har vært

et ansikt utad på Nordstrand

menighetskontor.

Ikke få dåpsforeldre har

måttet ta en tur ut igjen,

til barnevognen, slik at

også hovedpersonen

kunne få en ordentlig

velkomsthilsen og et personlig

tilbud om å bli

med på babysangen.

Tekst: Ottar Julsrud

Foto: Dag Smemo

Besøkende skal tas imot på en slik

måte at de får lyst til å komme tilbake,

mener hun.

Resepsjons- og telefontjeneste, besørge

dåpsattester, avtale vigsler, føre

det hele inn i det kirkelige datasystemet.

Omtrent slik lyder instruksen

for den stillingen som en gruppe frivillige

medarbeidere deler mellom

seg, deriblant Kari Aaargaard noen

dager i uken. For da hun rundet de

70, og 36 år som daglig leder ved

Bekkelaget Eldresenter ubønnhørlig

var til ende, var det tid for å finne

noe annet å gjøre!

– Jeg hadde allerede noen tjenester

i menigheten som kollektør

og dåpstante, så ble jeg spurt om

å være kirketjener og like etter

klokker. Å møte opp to timer før

gudstjenesten for å dekke alteret

og ellers gjøre i stand, det var virkelig

en fin tjeneste. Og det ble en

sterk opplevelse, og en påminnelse

for meg om hva det handler om

da vi skulle åpne med prosesjon

og presten sa: «Kari – så tar du

korset». Etter ca. 12 år i klokkertjenesten

var det litt vanskelig å gi

den fra seg, men godt at noen

yngre kunne overta.

Kari Aargaard (80), frivillig. Oppgave: Resepsjons- og telefontjeneste på menighetskontoret.

Foto: Dag K Smemo

Kari Aargaard, selv døpt, gikk på

søndagsskole og ble konfirmert

i Nordstrand kirke, men forteller

at hun først i moden alder fant frem

til en bevisst kristentro, uten noen

aktive kristne i familie eller vennekretsen.

Det var i begravelsen til en

gammel nabo at en prosess ble satt

i gang, og det var presten som forrettet

som bisto med de første forsiktige

skrittene på troens vei.

Men får du ikke fem øre for å

jobbe på menighetskontoret?

Spørsmålet har kommet noen

ganger i årenes løp, både fra venninner

og andre. – Nei, men jeg

får en flott mulig het til å treffe

mennesker, både gode kolleger

og hyggelige besøkende. Og ikke

minst får jeg brukt hodet og på

den måten holdt meg i form. Blir

du «100 prosent pensjonist» selv

om du egentlig har litt arbeidsevne

og gnist igjen, da er det fare for

å forfalle, mener Kari Aargaard.

Nei, ta et kurs i noe som inter-

esserer, spill bridge, løs kryssord,

benytt deg av tilbudene på eldresenteret,

hva som helst.

I Bekkelaget hadde hun ansvar for

60–70 frivillige medarbeidere, foruten

staben av ansatte. Da så hun

hvilken uunnværlig ressurs frivilligheten

utgjør i organisasjonslivet

og Kirke-Norge. Og med ti år i

frivillighetsrollen selv har hun fått

bekreftet en læresetning fra sitt yrkesliv,

om hvor viktig det er at de

frivillige blir sett, inkludert og verdsatt

av ledelsen.

Nå tenker hun etter hvert at det

er tid for å trappe ned virksomheten

ved kontoret. – Men så lenge

attestene kommer på rett plass,

og dåpsfolket loses inn på riktig

søndag, har det vel ingen bråhast.

Dessuten har jeg laget meg min

egen enkle bruksanvisning, så jeg

får ikke en gang hetta når pc-en

varsler at «du må skifte passord

innen 69 dager».

Menighetsbladet 2–11


En fin gjeng

å være leder for

– En lederoppgave i ungdomsarbeidet

i Nordstrand menighet,

det er meningsfylt, trivelig – og

veldig givende! Håkon Øvrebø

(19) har «gått gradene» siden han

meldte seg til tjeneste straks etter

konfirmasjonen. – Du starter litt

i det små, og finner ut hva du har

lyst til og hva du trives med, så

er det noen der som hjelper deg

med resten.

En stor andel av de årlige konfirmantkullene

er å finne på menighetens

leirtilbud når konfirmasjonstiden

er over. Mange får en

slik mersmak at de også møter opp

på lederkurs for neste års konfirmantarbeid.

Håkon var en av dem,

for fem-seks år siden. Siden har

det økt på med frivillige oppgaver

– frem til å stå i ledelsen sammen

med prestene Silje og Stine.

I likhet med et par hundre andre

bruker han en del av sin fritid på

menighetsarbeid, etter skole eller

jobb; Håkon har for sin del noen

måneder igjen av lærlingtiden før

han skal avlegge svenneprøven som

tømrer. Født og oppvokst på Nordstrand,

og konfirmasjonstiden ble en

innfallsport til menigheten. Både de

månedlige ungdomsgudstjenestene,

onsdagsåpent – og ansvar for de tekniske

innretninger – kan han føre

opp på sin frivillighets-CV. Godt

å ha noen kyndige for hånden når

PC-en med bildeserien plutselig

ikke kommuniserer med fremviserkanonen

oppunder taket.

– Det er jo ikke slik at man alltid

skal jage etter verv og oppdrag.

Ungdomsmiljøet skal selvsagt også

ha rom til ikke å gjøre noe, til bare

å være sammen – sosialt og til et

fellesskap for tro og tvil. Men for

min del liker jeg altså å bidra, i tillegg

til å delta.

– En leder har en viktig oppgave når

det gjelder både troen og tvilen?

– Å kunne være med og dele mine

egne troserfaringer er jo en viktig

del av tjenesten. Ofte handler det

om å kunne hjelpe på vei unge

mennesker som ikke er så sikre i

Menighetsbladet 2–11

Håkon Øvrebø (19), frivillig. Oppgaver:

Konfirmantarbeid, lederansvar for

ukentlige ungdomssamlinger og menighetens

sommer- og vinterleire.

Foto: Ottar Julrsud

sin tro. Å oppleve at så mange tar

det til seg, gjør dette til også en

svært givende tjeneste. Men givende

er det sannelig også med

dem som stiller kritiske spørsmål

og som jeg får brynt min egen tro

på. I sum mener jeg vi lever opp til

målsetningen vår, om å «dele tro,

håp og kjærlighet».

– Hvor mange har lederne å holde

styr på, en onsdagskveld i under etasjen

på Menighetssenteret?

– Etterleirkveldene kan samle over

100, en vanlig dag gjerne 20–30.

Det fine med miljøet, og det sier

alle, er at vi møtes på tvers av aldersgrupper

– fra konfirmanter

på 14 til ungdom på 19 pluss. En

fin gjeng å være med i lederfellesskapet

for! Og et aldersspenn som

gir et spenn også i typen oppgaver

for ledergruppen. Og apropos

«gruppen», som leder er det viktig

å vite at du ikke står alene.

– Så dette må jo være en frivillig tjeneste

hvor du ser resultater av det du

holder på med?

– Ja, den store rekrutteringen fra

fjorårets konfirmantkull tyder på

at vi kanskje når frem. Og innimellom

får du en melding av typen

«jeg dro på leir, men trodde vel

aldri at jeg frivillig skulle lese i Bibelen.

Nå griper jeg meg selv i å

gjøre det, og synes det er spennende».

Det er faktisk dette det

handler om. Rapporterer Håkon

fra sin tjeneste.

Ledige oppgaver i Nordstrand menighet

Til konfirmantarbeidet trenger vi:

Personer som kan lage kveldsmat til foreldresamlingskveldene. Silje,

prest, tar ansvar for at ustekte rundstykker og pålegg handles inn

forhånd. Oppgaven til de frivillige er å gjøre klar maten og rydde

opp etterpå.

Flere gruppeledere til foreldresamlingene. Oppgaven går ut på å

lede en samtale rundt et bord (med 5–6 personer) i etterkant av et

innlegg. Innleder forbereder spørsmål som samtalen tar utgangspunkt

i.

Noen som kan se over konfirmantkappene før konfirmasjonen;

plukke ut de som trenger å vaskes/strykes + sette i nye knapper der

disse har falt ut. Konfirmantforeldre utfordres til å ta vaske/strykejobben.

For minnesamvær trenger vi:

Medhjelpere til forberedelser, servering og rydding

Medhjelpere for tyngre arbeid som å sette fram bord og stoler

Til menighetshuset:

Vaktmester som kan være med å ta ansvar for huset sammen

med Stiftelsens styre. Vi ønsker oss en vaktmester som kan se

etter og sette opp teknisk utstyr, måke snø, strø ved behov, rydde,

småreparasjoner. Gode øyne som ser oppgaver! Kanskje danne et

vaktmesterteam.

Diakonal tjeneste:

Vi trenger besøkere i Nordstrand menighet – en fin mulighet til både

å gi og å få.

Ønsker du å lede Kirkens hyggetreff på Skovheim sammen med et

godt team som tar seg av smørbrød og praktisk arrangement? Siste

torsdag i hver mnd.

Ønsker du å være med å hjelpe til på mandagskafe i Nordstrand

menighetssenter en mandag pr. mnd.? Oppgaver er tilrettelegging

og pynting samt hjelp på kjøkkenet.

Kan du være med på ett eller flere sommerkafearrangementer onsdager

kl. 11:30–13:30 i sommer, i perioden 29. juni–3. august? Vi

trenger praktisk hjelp på kjøkken, pynting og ledelse. Sommerkafeen

er et uformelt møtested i sommer – til kaffe med noe «attåt».

Menighetsbladet:

Medarbeidere som har interesse for skriving og/eller foto, lyst til

på føle menighetene på pulsen – og å være med på å videreutvikle

«Norges beste menighetsblad». Du kan enten bli med i redaksjonen

eller påta deg noen enkeltoppdrag når det passer for deg.

Bladbærere, også vikarer.

Gudstjenestehjelp

Medhjelpere for en halvtime før og etter Gudstjenester til rydding.

Henvendelse til post.nordstrand@oslo.kirken.no.

Eller til menighetskontoret 23 62 98 00.

5


6

Nordstrandspeidere

i

medvind

Midt under barnetoget

17.mai 2008, til lyden

av hurrarop, korps og

jublende barnestemmer,

ble viktige papirer signert

på Nordstrand. I all

stillhet ble stiftelsespapirene

til Nordstrand

KFUK og KFUM Speidere

undertegnet. Speidertroppen

ble etablert ,

og nå har de bursdag

selveste nasjonaldagen.

Det er et artig symbol og en

morsom gimmick for speidergruppa

som har vokst jevnt og

trutt de siste tre årene. For siden

oppstarten har gutter og jenter,

ikke bare fra Nordstrand, men fra

hele Søndre Aker Prosti møttes til

speidermøter annenhver mandag

i Nordstrand Kirke. Det som

startet med en enkel underskrift

har i dag vokst til å bli en av de

største speider gruppene i hele

Oslo Krets.

En gang speider, alltid speider

Det er ikke første gang det har

vært KFUK/M-speidere på Nordstrand.

Ryktene vil ha det til at

de første speiderne var etablert

her allerede på ’30-tallet, men på

80-tallet ble håndkleet visstnok

kastet inn. Det viste seg derfor at

det fantes både gamle telt, flagg

og andre speiderrekvisitter i et

gammelt lager. Det har speidergruppa

hatt moro av å ta frem fra

glemselen.

Da troppen ble etablert for tre

år siden var det bare et fåtall av

speiderne som kjente hverandre

fra før. Men gjennom lek, øvelser

og masse frisk luft har de vokst seg

sammen og etter hvert blitt en stor

og allsidig gruppe på 52 speidere

fra 8–14 år.

Og selv om ledernes speidererfaringer

var noe rustne i starten,

var pågangsmotet og ambisjonene

desto større.

Ut på tur!

En viktig drivkraft for alle speidere

er å dra på tur. På tre år har

speidergruppa på Nordstrand vært

på mange turer, korte og lange.

Sist høst var padletur på Fjorda

på Hadeland det store høydepunktet.

25 speidere la fra land i

leide kanoer fredag kveld og ble i

skogen til søndag formiddag. Det å

padle i mørket, med silluetter ved

leirbål langs vannkanten og til sang

fra andre speidergrupper som også

har slått leir, er en stemingsfull

opp levelse. Og med grillpølser og

marshmellows, fisking, sopp-plukking

og bading i iskaldt høstvann,

er dette en tur som har satt spor i

et ungt speiderliv.

I januar var det tid for vinterens

store tur til Nordtangen.

40 speidere på KFUK/Ms egen

speiderhytte på Hadeland. Strålende

vinter vær ga god anledning

til både ispilking, skikonkurranser

og linekasting.

Det er slike turer og jevnlige

møter som spleiser barna og skaper

trygge og modige speidere.

Grønn Action – med 5000

Det store hårete målet da troppen

ble stiftet i 2008 var å sende en gjeng

til neste landsleir, og selvfølgelig

klarte de det. Hvert fjerde år arrangerer

KFUK/M-speiderne landsleir

og i sommer var målet Den nedlagte

flystasjonen på Lista, en 8 dagers leir

med fokus på miljø.

Dermed satte to ledere og 9

stolte, men ganske «grønne» speidere

kursen for landets sørligste

punkt i juli, klare for sin aller

første landsleir.

På Lista ventet 5000 KFUK-

KFUM-speidere fra hele landet,

ja faktisk fra hele verden. Telt på

telt så langt øye kunne se gjorde

et utslettelig inntrykk. Her var det

både inspirasjon og ideer å hente.

Uken var mettet med aktiviteter

både for kropp og sjel og inntrykk

som vil sitte i resten av livet. Alt

Menighetsbladet 2–11


fra gigantiske leirbål for 5000 til

nære samlinger rundt eget telt

med kakao og kveldskos. Høydepunktet

var nok kanskje natten da

speiderene overnattet alene under

åpen himmel, borte fra ledere og

etablert leir. Med kart og kompass,

sovepose og hverandre vokste de

nok noen centimetere den natta.

Nordstrand-speiderne ble filmet

under leieren. Resultatet kan du se

her: http://www.kmspeider.no/no/

Gronn_Action_2010/Video/

Visst var speiderene grønne før

landsleiren, men hjem kom erfarne

og tøffe speidere fulle av

virke trang og ambisjoner for en

ny høst. Siden landsleiren i vår har

de eldste speiderene, «Vandrerne»

blitt modne for å klare seg selv og

delt seg inn i patruljer.

De er et godt forbilde for de

yngste speiderene, som fortsatt

er i flertall i troppen.

Nye speidere er velkommen

Nordstrand KFUK/M- speidere

har sin tilhørighet i kirken på

Nordstrand og samarbeider med

prestene og de andre gruppene

i menighetsarbeidet. Man må

ikke være kristen for å trives som

medlem, men at det er et kristent

Menighetsbladet 2–11

barne- og ungdomsarbeid skinner

tydelig gjennom.

Speiderene er delt inn i tre

alders grupper; Oppdagerne med

2.- og 3.-klassingene. Stifinnerene

for 4.- og 5.-klassinger og Vandrerene

fra 6.–10 klasse.

Aktivitetene og opplegget er

skreddersydd og alderstilpasset

hver aldersgruppe og jenter og

gutter går om hverandre. Troppen

består også av en solid ledergruppe

samt en fanclub av foreldre som

henger rundt på møtene og ikke

minst blir med på turene.

Foreldre rapporterer om speidere

som nesten ikke klarer å vente

til neste møte og som tør ting i

speideren som de ikke ville gjort

ellers.

Nye speidere og ikke minst nye

ledere er hjertelig velkommen .

Gå inn på Nordstrand KFUK-KFUM

Speideres hjemmeside

www.nordstrandspeider.no eller

møt opp på neste møte. Speiderne

lover å ta godt i mot deg samme

hvor ung eller gammel du er.

Vær Beredt!

7


8

Her har du påsken, dag for dag. Menighetsbladet har utfordret

noen som har et spesielt forhold til disse dagene om å dele sine

tanker med leserne. Fra folkets hyllest, via ropene om korsfest

og til oppstandelsens jubel. Dramaet og jubelen kan du være

med på i Nordstrand og Ljan kirker om noen uker.

Se også gudstjenestelisten på siste side.

Palmesøndag

Jesus hylles av folket der han

rider inn i Jerusalem

Gunn Solveig Bjørnerud,

pedagogisk leder i Ljan menighetsbarnehage

En konge på et

esel(!)

«Hvorfor har de dagene i påsken

så rare navn?», er et spørsmål som dukker opp i barnehagen hvert år.

I Ljan menighetsbarnehage ønsker vi at barna skal få lære om disse

dagene, hva de betyr og hvorfor vi feirer påske.

Det kristne budskapet om påske er ikke alltid like lett å formidle til

barn. Vi har som tradisjon å feire en felles påskegudstjeneste for menighetsbarnehagene

på Bekkelaget, Nordstrand, Bøler og Ljan. Dette

går på rundgang, og i år er det vi som står for den. Da har vi med oss

presten vår, Per Olav Vangen, som tar oss med inn i kirkerommet,

hvor vi starter gudstjenesten med en sang om da Jesus red inn i Jerusalem.

Det er en glad sang om hvordan det var da Jesus kom ridende på

et esel og mange hyllet ham som konge, la sine kapper på veien der han

red, og vinket med palmegrener. Det var nok mange mennesker der, for

i Jerusalem lå det største tempelet, større og finere enn noen kirke. Å

feire påske var noe av det største og fineste man kunne tenke seg.

Noen syntes det var rart med en konge som red på et esel. Barna

i kirken er med og synger og vinker med palmegrener. En fin opptakt

til palmesøndag og hele påsken, som barna lærer om – og lever seg inn

i – dag for dag.

Men først skal vi ha vår årlige kunstutstilling i barnehagen. Denne

gang preget av at den finner sted nettopp i tiden rett før påske. Barna er

forventningsfulle og ivrige med å lage sine kunstgjenstander. Det skal

lages både påskekyllinger i forskjellige varianter, påskeegg skal males

og små karsefrø skal såes (pluss mye mer som er litt hemmelig!).

Vi i Ljan menighetsbarnehage ønsker alle en glad og god påske!

Gå, Sion, din konge i møte, Jerusalem, gled deg i Gud!

Strø palmer og fryd for Messias, og vær som den ventende brud!

Vær glad, vær glad! Ja, gled deg i Herren din Gud!

Vær glad, vær glad og syng for din Konge og Gud!

Han kommer til sørgende hjerter og gjenreiser det som var falt.

Han kommer i makt og skal herske til Gud er i alle blitt alt.

Vær glad….

(Nystrøm/Brodal/McGranahan, Salmer 97, nr 1)

Skjærtorsdag

Jesus og disiplene er samlet til

det siste måltid, før han forrådes

av Judas og tas til fange

Ingun Yri Øystese,

diakon i Ljan og Nordstrand

menigheter.

Med rene føtter

og rødvin…

Skjærtorsdagdagen da Jesus

hadde sitt avskjedsmåltid med disiplene før påskehøytiden. Påskelammet

ble slaktet – slik det ble gjort hver påske til minne om at Gud hadde

reddet jødene fra fangenskapet i Egypt. Mens de satt til bords, reiste

Jesus seg fra måltidet, tok et linklede rundt seg og tok til å vaske disiplenes

støvete og kanskje illeluktende føtter. En av disiplene - Simon

Peter, protesterte heftig for dette var jo tjenerens jobb. Det kjentes

sikkert litt ydmykende at Jesus skulle vaske hans skitne og sure føtter.

Jesus sa imidlertid at det måtte til – å bøye seg ned til det som var skittent

og illeluktende, for å kunne ha noe sammen med han.

Det er mange kirker som har fotvask nettopp denne kvelden. Jeg har

selv vært med på det en gang. Vi fikk vite det på forhånd og jeg kjente på

et inderlig ønske om å stille med rene føtter og nye sokker før seansen.

Jeg kjente at jeg ikke ønsket å involvere andre mennesker i mine sure

tær. Det var litt pinlig …

Menighetsbladet 2–11


Skjærtorsdag i Nordstrand kirke innleder den stille uke med måltidet.

Messen skjærtorsdagskveld avsluttes med nattverd slik Jesus også delte

vin og brød denne dagen. Etter messen samles vi til et enkelt kveldsmåltid

på menighetssenteret. Der er det dekket langbord, å sitte rundt

dette og spise sammen gir meg en følelse av et fellesskap der det er

plass for alle. Det er også en handling som sier «kom» mer enn hva vi

klarer med bare ord. Ved å bygge fellesskap fortsetter vi på det Jesus

gjorde mens han levde på jorden.

I våre gifteringer har vi sitert et Bibelord fra denne fortellingen. «Når

jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også

dere å vaske hverandres føtter» (Joh. 13:14) Å tjene er en god påminnelse

i alle relasjoner. Å ta i mot kan allikevel av og til være vanskeligere

enn å tjene. Skjærtorsdag er en dag der diakoniens kjerne – å gi

og å ta i mot – får en fortelling. Jesus som gir rene føtter og en del av

seg selv gjennom måltidet, vi som kan ta i mot Jesu fellesskap sammen

med en oppmuntring om å tjene hverandre.

Nå dekkes bordet, nå tennes lyset, og den som vil, kan få slå seg ned. Og legge

av seg alt det som tynger, og ta imot Herren Jesu fred.

Rop ut på torget, rop ut på gaten at det er tid til å komme hjem. Og den som

lytter, skal finne veien, og den som leter, skal finne frem.

Nå tennes lyset langs alle gater, og bordet dekkes på byens torg. Og bordet

venter oss i Guds himmel, der ingen bærer på savn og sorg.

(Hans Olav Mørk, Treklang nr. 92)

Menighetsbladet 2–11

Et utsnitt av den flotte

barnehagekunsten som

kan sees i foajeen på

Nordstrand menighetssenter.

Langfredag

Jesus opplever det totale

mørke, ved sin død på korset.

Kirsti og Helge Birkeland

har i over 20 år vært med

og formidle langfredagens

budskap i Nordstrand kirke,

gjennom lesing av bibelteksten

og sang.

Himmelen

åpnes for oss

Fotos: Dag K Smemo

Av og til treffer ordtaket «Taushet er gull».

Jesus har trukket seg til side i Getsemane for å være alene med sin

Far.

Han roper ut angst: «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg!».

Jesus lytter etter svar, men Gud

er taus.

I dette øyeblikket av taushet skjer

det som åpner himmelen for oss

mennesker.

For etter denne stillheten lyder det

fra Jesus som fra en urgrunn: «La

ikke min vilje skje, men Din.»

Og så går det en linje fra Guds

taushet i Getsemane til den dypeste

nød på korset: «Min Gud, min Gud,

hvorfor har du forlatt meg?»

I denne avgrunn, overgitt til seg

selv, gir Jesus seg for oss.

Vi er takknemlige – og litt skjelvende

– over den oppgaven vi får ha

i langfredagsgudstjenesten i Nordstrand

kirke. Langfredagen står jo

som et sterkt konsentrert høydepunkt

i den store sammenhengen

som kirkeåret danner. Det er en tett

atmosfære i kirken denne dagen, da

alteret er ryddet, all utsmykning

borte og kirkekoret formidler sin

del av budskapet fra galleriet.

For oss er ikke forberedelsene noe som starter i ukene før påske, langfredag

er naturlig til stede i vår verden året rundt. Begge arbeider vi jo med

så mange slags tekster, med sangelever og med egne formidlingsoppgaver.

9


10

Så når påsken er der, blir det litt som med julen – og juletrefoten som danner

et kors; vi opplever det om igjen, på en dypere måte for hver gang.

Vi opplever også at folk kommer til oss, og tilbake til langfredagsbudskapet,

hele året igjennom. Det gleder vi oss over, og det minner

oss om at under pasjonsopplevelsen ligger det en sterk fellesskapsopplevelse.

For vår del knytter denne tjenesten i kirken seg også til

følelsen av å høre hjemme her på Nordstrand, etter mange år på flytting

tidligere i livet.

Stille, stille! Jesus lider, blodet brenn, og sjeli kvider, det er fastetid!

Pinfullt er kvart steg han stiger, trøytt og sår han saman siger, i den store strid.

Bleik og blodut, spotta slegen gjeng han lydig pinsle-vegen, for den vonde

verd.

Klungerkrynt han tolsam gjenger, nagla til ein kross han henger, medan

verdi ler.

Understore guddoms-kjærleik, lat meg kjenna i din nærleik varmen av din eld!

Lat meg deg i hjarta hysa, så du kan på vegen lysa meg til siste kveld!

(Barstad/Olssøn NoS nr. 164)

Første påskedag

Kvinnene finner graven tom,

Jesus har beseiret døden og

stått opp.

Torild Sandøe Møller

har en kjent stemme i Nordstrand

kirkekor,

Jordens største

under

Første påskedag er for meg ensbetydende med salmesang orgelbrus

og messingblåsere. Det er festens dag i kirken! Da står jeg tidlig opp

for å øve med kirkekoret – før det virkelig braker løs på høymessen

kl. 11! Det er et privilegium å få være med og «løfte» gudstjenesten

denne dagen.

Salmer og kormusikk har fulgt meg fra jeg var liten, fra mine foreldre

startet Barne- og ungdomskantoriet i Nordstrand kirke da jeg var et

par år. Min egen tid i kantoriet – og senere i kirkekoret – har gitt meg

varige skatter av salmer og annen kirkemusikk. Det samme har gudstjenestene

søndag etter søndag. Tekstene og musikken har hele veien

fulgt meg gjennom livets mangfold av gleder og sorger, tro og tvil. Jeg

føler at jeg har en salme for enhver anledning – en rikdom å plukke av

– både til trøst og inspirasjon. Men en spesiell plass har påskesalmen

«Deg være ære». Jeg har blitt fortalt at jeg stadig sang den for dukkene

mine da jeg var liten og den var på kantoriets repertoar.

Salmen ble også sunget da Svein og jeg giftet oss – og i begravelsen

hans, salmen han spilte på bedehuset på Sunnmøre som gutt, med

toner fra det flotte Händels-oratoriet som han dirigerte til eksamen

ved Musikk høgskolen. Den har med andre fulgt oss som en ledetråd

gjennom livet. Første påskedag er det gleden som står i sentrum – gleden

over at Jesus ikke lenger er død, men har stått opp fra de døde. Tenk

hvilken ubeskrivelig lykkefølelse for dem som kjente ham! Så kommer

det grensesprengende: At Jesus døde og sto opp igjen for at vi skulle få

evig liv! Makter vi å ta det innover oss? Jeg forstår det ikke, men det er

en dyrebar gave til oss mennesker, uansett hvem vi er.

Midt i dette kommer påskedagens salmer, én etter én, «Deg være ære»,

«Døden må vike», «Påskemorgen», «Å, salige stund»… orgelet, messingblåserne,

koret, overstemmene – og ikke minst alle menneskene,

menigheten som har møtt opp og synger med. Dette får tekstene til å

leve, til å angå meg. Det er da jeg tenker: «Guds menighet er jordens

største under». Hvilken styrke det er når vi står sammen og synger

salmene, midt i våre ulikheter, gammel og ung, svak eller sterk i troen,

alle med forskjellig bakgrunn. Vi bærer hverandre – og sender takken

tilbake til Gud.

Jeg hilser dere med det siste verset fra salmen «vår» – og ønsker alle

en grensesprengende påske!

Frykt ikke mere! Evig er han med.

Troens øye ser det; Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære, seier er hans vei,

evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

(Budry/Fjelberg/Händel NoS nr. 187)

Påskenatt med dåp

En helt spesiell

gudstjenesteopplevelse

for mange er

påskenatt i Nordstrand

kirke, hvor

noen av årets konfirmanter

døpes

– og hvor alle går

syngende ut på kirkebakken

med tente

lys i nattemørket.

2. påskedag på Elisabethjemmet

Dette er blitt en annen, fin tradisjon med gudstjeneste hos Elisabethsøstrene

i Munkerudveien. Se nærmere omtale under Særskilte gudstjenester

på s. 12–13.

Menighetsbladet 2–11


Ta en periode i

menighetsrådet?

Kandidatlisten til høstens menighetsrådsvalg

settes nå opp. Og nominasjonskomiteen

i Nordstrand går bredt ut med

sin appell: Har du interesse for og lyst på

en meningsfylt oppgave? Eller kanskje

du kjenner noen det burde tipses om?

Menighetsrådet er et viktig styringsorgan

i den lokale kirkelige virksomheten, en

virksomhet med stor betydning i lokalmiljøet

på Nordstrand.

Kontakt et av medlemmene i nominasjonskomiteen:

Susanne Ward Ådlandsvik,

Beate Pettersen, Marit Waage Oppedal,

Tone Munz, Marit Müller-Nielsen, Svein

Strømmen, Kristin Sæther, Øystein Bang,

Gunnar Kvalvaag og Espen Feilberg

Jacobsen.

Innflytelse der de ønsker det

«Menighetsrådet har innflytelse i saker

jeg mener er viktige i kirken». Det svarte

55 prosent av de spurte i en undersøkelse

foretatt for Kirkerådet i forbindelse

med demokratireformen. 28 mente

innflytelsen var middels, mens bare 15

prosent syntes den var liten.

– Menighetsrådsmedlemmene er sterkt

opptatt av det som skjer i den lokale

menighet, men betydelig mindre

opptatt av det som skjer i Den norske

kirke sentralt. Likevel syns ikke medlemmene

generelt at de har liten innflytelse

over viktige spørsmål i kirken, tvert imot.

Det kan tyde på at for dem er «viktige

spørsmål» først og fremst knyttet til

det lokale menighetsliv, sier forsknings-

Fotpleie tilbake på Ljan

F.O.M. januar 2011

Vi har også aromaterapi, voksing m.m.

Gavekort selges før jul per. telefon.

De første 10 nye kundene som

bestiller behandling får

på første behandlingen.

Bestill på tlf. allerede nå!

Velkommen!

Telefon 990 11 383

Herregårdsveien 1, 11 68 Oslo

Menighetsbladet 2–11

sjef Ulla Schmidt i Stiftelsen for kirkeforskning,

som har gjennomført undersøkelsen.

De viktigste grunnene til å stille som

kandidat ved menighetsrådsvalg er dels

å ha blitt oppfordret, dels at en vil gjøre

en innsats for lokalmenigheten. En fjerdedel

av medlemmene opplever vervet

som mer tilfredsstillende enn de hadde

forventet, mens 60 prosent opplever

det omtrent så tilfredsstillende som de

hadde forventet. Bare 15 prosent opplever

det som mindre tilfredsstillende

enn forventet.

Giverne lover

over millionen

For første gang passerer givertjenesten

i Nordstrand menighet én

million kroner i lovede midler. Med

bakgrunn i under skuddene som tidligere

er omtalt i Menighetsbladet,

har menighetsrådet nå kunnet vedta

et «trosbudsjett» for 2011. Gledelig

er det også at deltakerne i givertjenesten

i disse dager ringer menighetskontoret

for å forvisse seg om

at beløpet man lovet for 2010, er

kommet frem. Også givertjenesten

i Ljan melder om økende gaveinngang,

selv om ljansfolket synes å ha

en høyere terskel for å binde seg til

et fast beløp.

-25%

Menighetsforvalter

i Nordstrand Vigdis

Nielsen Bø er ansatt

som kirkeforvalter i Østre

Aker, der hun begynner

i løpet av sommeren. Stillingen

i Nordstrand er utlyst.

Christian August

Amadeus sluttfører sin

tjeneste som sivilarbeider

i Nordstrand menighet

24. april. Og det er behov

for en etterfølger. Utfordringen

går til lokale

ungdommer; mange interessante

oppgaver og en

fin måte å bli kjent med

alt som skjer i menigheten på.

Jeg heter Fredrik

Smetana og studerer til

vanlig diakoni på Diakonhjemmets

Høgskole.

Jeg har fått praksisplass

i Nordstrand menighet

og skal være med i menighetens

arbeid en periode

fremover, noe som

jeg gleder meg veldig til.

Jeg er 27 år, kommer fra Sverige, er gift og vi

venter vårt første barn i slutten av måneden. Diakoni

er for meg en grunnleggende del ved det

å være kirke og jeg gleder meg til å se hvordan

diakonien praktiseres i Nordstrand menighet

og få muligheten til å se menighetens arbeid litt

innenfra.

Stiftelsen Nordstrand Menighets

Hedersbolig, tømmerbygningen

med tre leiligheter i Oberst

Rodes vei 91 H, har fått nytt

styre. Asbjørn Torvik har

overtatt ledervervet etter Ragnar

Bowim. Med seg har han Ole

Bjørnar Lunde og Johs R. Løken,

som også er stiftelsens forretningsfører.

Oppdelt og oppusset

Nordstrand menighet eier også to leiligheter i

terrasse husene ved Ljabru, Ekebergveien 290, i sin

tid gitt i gave for å avhjelpe behov for boliger til

ansatte. Boligene ble slått sammen til en leilighet og

har vært benyttet til bolig for soknepresten. Da Oslo

kommune kjøpte bolig til dette formålet, har menigheten

valgt å dele leiligheten igjen. Den ene delen

leies av menighetens kantor, den andre er for tiden

utleid eksternt. Styret for Hedersboligen har stått for

oppussingen og istandsettingen av leilighetene. Stor

takk til dem!

11


12

Sorggrupper

i Nordstrand / Ljan

Menigheten begynner nye samtale grupper for

mennesker som har mistet en av sine nærmeste.

Oppstart vil være i november. Det vil være grupper

både på kveldstid og på dagtid. Ta kontakt med

diakon Ingun Yri Øystese for mer informasjon:

ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no

eller telefon 468 468 78 / 23 62 9808

Nordstrand Normisjon

Møtene finner sted i nordstrand bedehus, Tyslevveien

79, kl.19.30

Torsdag 31 mars: vårfest. Per arne Dahl taler, sang og musikk

av Trine Lise aasheim

Lørdag 2. april: Bønnesamling kl. 10

Torsdag 7. april: asle Dingstad taler, sang av Inger Johanne

neerland

Torsdag 14. april: Bjørn Wegge taler

Torsdag 28. april: Svein erik Skibrek taler, Morten ruds orkester

deltar med musikk og sang

Torsdag 5. mai: Kåre Skråmestø taler, sang av Stine andersen

Lørdag 7. mai:Bønnesamling på bedehuset kl. 10.00

Torsdag 12. mai: Odd Bondevik taler, sang av Lillan Berglund

Torsdag 19. mai: (Taler annonseres senere)

Torsdag 26. mai: Lasse Heimdal taler

Torsdag 9. juni: Semesteravslutning. vi drar til Sjømannskirken

på Bygdø. anne Lise og Sven Holmsen blir med oss.

Det skjer på Ljan

Onsdag 6.april kl.11.30–13.45: Formidagstreff i Ljan

Menighetshus. Sokneprest Henning Olsson; «Billedreise i

Toscana». Besøk av skoleklasse fra Ljan barneskole

Onsdag 13.april kl.11.30: Kafè på Ljan Menighetshus

Onsdag 4.mai kl.11.30–13.45: Formidagstreff i Ljan

Menighetshus. Ingeborg og rolv Sevaldson; Skillingsviser, dikt og

munnspill. Besøk av skoleklasse fra Ljan barneskole..

Onsdag 18. mai kl.11.30: Kafè på Ljan Menighetshus

Onsdag 1. juni: Sommerutflukt til romerike. et samarbeid mellom

nordstrand og Ljan menigheter. avreise fra Ljan menighetshus

kl.10.30.

Det skjer på Nordstrand

Søndag 3.april kl.18,00: Ug. Ungdomsgudstjeneste – av ungdom,

for alle. Stine Kiil Saga.

Kl. 13.30–15.30: samme søndag er det andaktsholdekurs for

medlemmene i nMUF.

Mandag 4. april kl. 11.30: Mandagscafè. Tore Kopperud kåserer

om «nordstrand menighet – et tilbakeblikk».

Søndag 10.april kl.18.30: MCU. Messe-Cafè-Undervisning.

Kjersti g. nordheim: «Levende fellesskap»

Fredag 15.april kl. 10.30 på Poppelstien: åpen samtale om

kommende søndags tekst v/diakonen.

Torsdag 28.april kl.11.30: Kirkens Hyggetreff på Skovheim.

Torild Sandøe Møller synger og forteller; «Midt i musikken»

Søndag 8.mai kl.18.00: Ug. Ungdomsgudstjeneste – av ungdom,

for alle. Stine Kiil Saga.

Mandag 9. mai kl. 11.30: mandagscafè. Berit åbyholm leser fra

Prøysen

Fredag 20.mai kl. 10.30 på Poppelstien: åpen samtale om

kommende søndags tekst v/diakonen.

Torsdag 26. mai kl. 11.30: egil Ofstad: Lars O. Skrefsrud – et

100 års-minne. Sang av Stine andersen.

Onsdag 1. juni: Sommerutflukt til romerike. et samarbeid mellom

nordstrand og Ljan menigheter. avreise kl. 10,30.

Klar for

årets

fasteaksjon

Hold pengene klar mandag

11./tirsdag 12. april. Da

banker lokale bøssebærere fra

Kirkens Nødhjelp igjen på

din dør.

I år handler Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

om hvordan over én milliard mennesker

fortsatt lever i ekstrem fattigdom.

En liten andel av verdens befolkning har

kontroll over mesteparten av ressursene,

mens én av fem mennesker i verden lever

i så dyp fattigdom at de ikke har råd til å

spise seg mette. Mennesker i fattige land

mister helsetilbud og skolegang fordi

internasjonale selskaper unndrar seg

skatt for enorme summer i de landene

de operer. Kampen mot fattigdom og for

økonomisk rettferdighet må kjempes i

enkeltmenneskers liv, og i systemer og

strukturer slik at jordens rikdom kommer

alle til del. 40 000 bøsse bærere skal samle

inn penger slik at mennesker i fattige land

kan investere i en fremtid uten fattigdom

gjennom spare- og lånegrupper. Samtidig

legger vi press på norske politikere til å

jobbe med årsakene til fattigdom og vi

ber finansministeren forsikre oss om at

Se her!

Har du innspill til program på mandags kafeene og evt. andre fellestiltak for

seniorer høsten 2011?

Planleggingsmøte i Nordstrand menighetssenter mandag 11. april kl. 11:30.

Det vil bli servert lunsj. Påmelding.

Flere hundre barn og unge samles regelmessig

til de forskjellige aktivitetene menigheten

inviterer til. Mye er ledet av frivillige,

mens noe er drevet av ansatte, som igjen

er betalt av menighetens givertjeneste.

I Nordstrand menighet har 134 husstander

for 2011 lovet å gi totalt kr 1.003.996 til

menighetens givertjeneste.

Vil du være med å investere i barn

og ungdom i Nordstrand menighet?

Meld deg som giver du også. Kontakt

Menighetssenteret eller bruk e-post:

givertjenesten@nordstrand-menighet.no

Bli med i Givertjenesten!

ingen norske selskaper snyter på skatten

i fattige land.

Mer om aksjonen kan du lese på

http://www.kirkensnodhjelp.no/

Fasteaksjonen/Om-aksjonen/Aretsaksjonstema/

Trenger flere bøssebærere på

Nordstrand!

Appellen kommer fra lederen for den

lokale aksjonskomiteen, Tor Henrik

Kronen Sømme. Nordstrand har jo tradisjon

for å toppe fasteaksjonens statistikk

på landsbasis. I fjor manglet det imidlertid

folk til flere av rodene? Lyst til en

meningsfylt kveldstur enten mandag 11.

eller tirsdag 12. april? Eller kjenner du

noen som burde tipses? Ta kontakt med

menighetskontoret tlf 23 62 98 00, eller

e-post : ths@archus.no

I Ljan menighet ønsker vi nå å satse på

å utvide giver tjenesten. Vi har noen

trofaste givere, men tror at mange flere

kan være med i denne viktige tjenesten.

Menighetens dåpsopplærings medarbeider

lønnes nå delvis av inn samlede midler.

Klarer vi å utvide givertjenesten, kan

vi satse enda mer på barnearbeidet

i menigheten.

Vil du bli fast giver, ta kontakt med

menighets forvalteren. Tlf. 23 62 98 02

eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no.

Menighetsbladet 2–11


En annerledes filmopplevelse

Andrei Tarkovsky laget i 1966

filmen om ikonmaleren Andrei

Rublev.

Ingmar Bergman sier om

denne filmen: «Min oppdagelse

av Tarkovskys første

film var som et mirakel. Plutselig

befant jeg meg selv stående

i dørpåpningen til et

rom, hvilket jeg aldri tidligere

hadde fått nøklene til. Det var

et rom jeg alltid hadde ønsket

å komme inn i og et rom hvor

han beveget seg fritt og ledig.

Jeg følte meg oppmuntret og

stimulerte, noen uttrykte det

som jeg alltid hadde førsøkt

å få frem uten å vite hvordan.

Tarkovsky er for meg den

2. påskedag – 25.april

Merk at da holdes gudstjenesten på

Nordstrand kl.11 i Elisabeth-hjemmets

kapell, Munkerudveien 52. Det er en

enklere guds tjeneste enn ellers med

samling om Ordet og Bordet, det vil

si dagens preken tekst og nattverdbordet.

Tore Kopperud forretter.

Det har vært en glede for mange

Nordstrands-folk før å kunne samles

med hjemmets beboere i dette særskilt

vakre kapellet, hvor selvsagt også

Ljans-folk er velkommen, da man der

ikke har egen gudstjeneste på andredagen.

Det er også med stor takk til Elisabethsøstrene

og hjemmets ledelse at vi slik

får samles fra en større krets enn ellers

denne særskilte dagen i kirkeåret.

Søndag 3. april – en gudstjeneste

med Blix-salmer.

Vi har gjort det flere ganger før om

årene på Nordstrand, nemlig å forsøke

å samle salmer fra en salmedikter

på en søndag. Ofte har det skjedd

i anledning et jubileum. Sist var det

Anders Hovden, som faktisk bodde

på Nordstrand mot slutten av sitt liv.

Nå er det Elias Blix, uten den lokale

tilknytning til vårt nærmiljø, men

med et stort nedslag av tekster i vår

nåværende salmebok – og et betydelig

antall vil det sikkert komme til å

bli i den nye. Aller mest er han vel

kjent for selveste fedrelandssalmen:

Gud, signe vårt dyre fedreland. Det er

likevel en rekke andre kjente og kjære

(nynorsk)tekster som og synges av

hjertet i våre menigheter.

I år er det 175 år siden Blix ble født.

Ved høymessen kl.11 første søndag i

april markerer vi det i takknemlighet.

Menighetsbladet 2–11

største, den som oppfant et

nytt språk gjennom filmens

egen natur, på den måten den

fanger inn livet som et speilbilde,

livet som en drøm.»

Filmen vil vises i sin komplette

versjon. Den varer

i 2 timer og 35 minutter. Størstedelen

av filmen er i svarthvitt,

og fremstiller både ikonmalerens

historie, men gir også

et historisk bilde og et tidsbilde

av Russland gjennom flere

hundre år. Lyden er på russisk,

men det er engelske undertekster.

Det vil bli en innledning og

introduksjon til filmen før visningen

slik at man skal få maksimalt

utbytte.

Sansegudstjeneste søndag

22.mai kl. 11 i Nordstrand kirke

Velkommen til gudstjeneste for alle sanser

i mai! Når løvet spretter og vårblomstene

titter frem skjerper vi sansene for alt det

vakre Gud har skapt. Vi skal lukte, smake,

føle, høre og se når vi tar med skaperverket

inn i kirkerommet. Barn som er

døpt for 2 og 3 år siden er spesielt invitert

til denne gudstjenesten, men alle er

velkommen til å være med og oppdage

Guds forunderlige og gode gaver. Ved døpefonten

tegner presten korsets tegn i din

panne til minne om dåpen, ved lysgloben

kan du tenne et lys for en du tenker på

eller en bønn du bærer, og kanskje skal

du hviske bønnen din inn i Guds øre?

Lukt på vårblomstene og kjenn hvor forfriskende

det er å dusjes med lett regn!

Menighetens familiekor og menighetspedagog

Linda Kronen Sømme deltar

sammen med prest og kantor. Åpne dine

sanser og kom!

Åpen lunsj

Velkommen til en annerledes

filmopplevelse i Nordstrand

menighetssenter tirsdag

19.april kl 18:00 (i den stille

uke).

Hver onsdag kl.12 ønskes det velkommen

til et lite treff på kontoret. Ta med matpakke.

Te/kaffe servers, og møt de ansatte

som er på kontoret.

Formiddagstreffet på Ljan og mandagskafeen

på Nordstrand har felles tur til

Sørum på Romerike onsdag 1. juni.

Vi spiser på Ålgård og får omvisning i

Sørum kirke.

Vi prøver å stille med privatbiler.

For mer informasjon og påmelding

ta kontakt med menighetskontoret

23 62 08 00 eller Eliassen 22611942

Slekters gang

DØPTE

Mikkel Loven Sigurd Trøen Skeie Carl Theodor

Jonsson Ryen Victor Otterbech Maria Inger

Margareta Larsen Erika Jakobsen Emily Louise

Zandpour-rognstad Martin Steinsvik Buller

Aurora Johannessen Sofia Rønning-helfrich Wilhelm Andre

Syversen Braathen Michael Korir Kronstad Tuva Martine

Rodar Amalie Johansen Andenæs Magnus Jørstad Kolstø

Ingrid Smith isaksen Linnea Amundsen Ulvestad Marthe

Hagen Martine Davies Bergseter Simon Nikolai Kolflaath

Glatved Noah Engelsen Storemyr Mikkel Loven Sophie

Tinnesand Iselin Landøy Finsveen William Hødnebø Kaja

Normann larsen Johanne Gjerde Marius Rørvik Olsen

Hanna Moreite Maiken Kristiansen Valle

Konsert i Ljan kirke søndag 3.april kl. 18.00 Cor Mio,

Nordlændingernes Forenings Kor og Nordisk kor Verker av bl.a.

Grieg, Nystedt og Skeie

Salg av kaffe og kaker i pausen

Pris: Kr 120,- for voksne og kr 80,- for barn

ONSDAGSÅPENT

for Nordstrand Menighets Ungdomsfellesskap

Hver onsdag er det onsdagsåpent, og 13.april og 18. mai er

det kveldsavslutning m/nattverd.

Åpen Kirke

Hver onsdag er det åpen kirke kl.19–20.30. Da er lysene

tent, og det er lagt til rette for en stille stund i kirkens rom.

Vel møtt til tid for stillhet og ettertanke, bønn og lystenning.

Kirken er åpen, og man kan komme når det passer og

bli så lenge det passer.

Stille kvelder i Nordstrand

I Nordstrand kirke kl. 19.00–20.30 en onsdag i måneden.

13. april: «Samle til ett».

Stille kveld med bibelmeditasjon. Felles start og avslutning.

I kirkerommet er det bilder, symboler og

tekster som gir hjelp til meditasjon og bønn.

Tro og Lys – gruppe.

DØDE

Svein Wiborg Jan Frøyland Matana David

Aarstein Arild Andresen Marion Erna

Peterson Bjørn Harald Benecke Seiertun

Kaspara Veitan Johanne Korsell Anne Lise

Hansen Cecilie Eger

Samlinger for utviklingshemmede, deres familier og venner.

Møtes for å dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles

måltid og festlig samvær. Drar på turer og besøker andre

Tro og lys-grupper. Møtes i Ungdomslokalet i underetasjen

i menighets senteret i tidsrommet kl.16–19,

Tro&Lys-samlingene våren 2011:

søndag 27. mars, søndag 8. mai, søndag 5. juni: grillfest,

og søndag 19. juni: utflukt.

Kontaktperson:

Ellen Agøy Sand: tlf.: 22 74 09 70/90 69 81 04.

13


14

Rørleggertjenesten as

Nordstrandvn. 34

1163 Oslo

Tlf.: 22 28 90 98

roerl@online.no

Det meste i byggevarer!

Orring Byggsenter

Slimevn. 4, Bjørndal

Tlf.: 22 62 98 00

8 - 19 9 - 15

Lambertseter Legesenter

Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen

Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet på våre lister.

God tilgjengelighet og kort ventetid.

God kapasitet på Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Mellombølgen 47, 1157 Oslo

www.lambertseterlegesenter.no

KJØP OG SALG AV EIENDOM

HANDLER OM TILLIT!

Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler

vil vektlegge at

BEKKELAGET & NORDSTRAND

EIENDOM står for:

• Eiendomsmegleren med best lokal

kunnskap om ditt distrikt

• Gratis verdivurdering når du tenker

på å selge din bolig

• Bred markedsføring av boligen

• Personlig medvirkning av megler

på visning

• Profesjonell gjennomføring av

salget

• Råd og bistand i forbindelse med

finansieringen

•Konkurransedyktig salgsprovisjon

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE

EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

+ Unn

Sikringsskap

NORDSTRAND

BEGRAVELSESBYRÅ

I NY DRAKT

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30

AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

nordstrand

tannlegesenter

Nordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39

Åpningstider: hverdager 08–20

Almenntannleger,

spesialisterog

tannpleiere tilbyr

alle typer

tannbehandling

eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Tannleger mntf:

Bård Andresen

Per Hagen

Arash Sanjabi (spesialist i

endodonti)

Janicke Liaaen Jensen

(kirurgi og oral medisin)

Akutt hjelp

Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

Tannpleier ntpf:

Elin Antonisen og

Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

deg et sikrere hjem!

Fire av ti branner i hjemmet starter pga

feil i det elektriske anlegget eller feil

bruk av elektrisk utstyr.

Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne

jordfeil automater, som passer på det

elektriske anlegget i hjemmet ditt.

Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,-

om du bestiller oppgradering eller nytt

sikringsskap.

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

+Reduser CO2 utslipp

tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med

VARMEPUMPE, spar 50-80% av

fyringsutgiftene.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger

og kjølemontør fra Elektropluss.

Finansierings- og støtteordning fra

Enøk!

Markedets beste produkter for radiatoranlegg,

vannbåren gulvvarme og luft til luft.

Gratis veiledning og befaring.

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Menighetsbladet 2–11


ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING

Nylænde 5, Lambertseter

Tlf. 22 28 05 01

HØRSELSUNDERSØKELSER OG

HØREAPPARAT-TILPASSNING

Velkommen til din

lokalbokhandel!

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93

Nordstrandshøgda 1112 Oslo

Tlf. tid: 08–13

Timeavtale

Takstmann medlem av NTF

VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

Annonse Telefon 22 100 28 x 80 60 10 03-04-08 15:50 Side 1

Vis hva du føler

-send blomster

Buketter

Dekorasjoner

Alt til bruden

Bårebuketter

Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo

Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Matkarusellen A/S

Von Øtkensvei 1

1169 Oslo

Tlf. 22 61 29 10

inviterer til leie av

hyggelige, velutstyrte

selskaps- og møtelokaler i

Nordstrandhuset,

Nordstrandveien 30.

Henv: tlf . 2228 1349 (kl 09-18),

epost: nhuset@online.no

www.nordstrandvel.no

Menighetsbladet 2–11

Husk Kneippens

kneipbrød!

– sunnhet i hver skive

Fåes i de fleste

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

Gravsteiner – Inskripsjoner -

Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker

kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo

Tlf. 22 65 60 50

Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.com

Din

annonse her?

Ta kontakt med

Øyvind Wisløff

på tlf 906 98 934

eller på e-post

oyvind.wisloff@getmail.no

ADVOKATENE

PÅ NORDSTRAND

Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt

Ektepakt – testament – samboeravtale

Fast eiendoms rettsforhold

Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp

Alm. praksis

Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01

Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand

www.advokatnor.no

STEINAR BAREID

Lege

SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg., 1162 Oslo

Timebestilling på Tlf. 22 28 63 64

Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.

•Selskapslokaler •Møter •Catering

Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00,

fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95

Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Nordstrand

Sport A/S

Nordstrandvn. 42

Tlf. 22 28 63 59

Godt utvalg i sportsartikler

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti

(tannkjøttsykdommer)

Von Øtkensvei 1

Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

15


16

TANKER

OM

RO

erik Lunde, teologistudent med

praksis i Ljan denne våren

«Vi var tre unge kvinner og vi var

på vei til Cirunga. De (soldatene)

voldtok oss og dro oss med til leiren

deres. Jeg ble der i en måned, under

konstant oppsyn (…) Det var ingen

ordveksling mellom oss, han voldtok

meg stadig, når han følte for det.

Han var veldig voldelig. Jeg brukte

dagene til å gråte. Jeg ba til Gud

om å fri meg fra dette helvetet».

Aftenposten brakte historien om

den 23-årgamle kvinnen som ble

kidnappet, banket og voldtatt i en

måned. Hun er ikke alene: Hver

femte kvinne i Kongo er voldtatt.

Mange av dem ber innstendig til

Gud om å få slippe å gjennomgå

de grufulle overgrepene.

Vi kristne bekjenner seg oss

en til allmektig Herre,

med ubegrenset innsikt

og kjærlighet. Men

hvordan kan den gode og

allmektige Gud tillate

ondskap og ødeleggelse?

Erik

Lunde

Det ondes problem

står sentralt i både den

folkelige og intellektuelle

argumentasjonen mot

gudstro. For mange er

det svært vanskelig å

tro på en god Gud når

de betrakter verdens

vondskap, smerte og nød.

Noe av det mest spennende i min

praksisperiode på Ljan var å møte en

gruppe 10-klassinger som arbeidet

med et RLE-prosjekt om det ondes

problem. Elevenes spørsmål vitnet

om stor kunnskap og nysgjerrighet.

Som relativt fersk teologistudent

kunne jeg selvsagt ikke gi dem

noe «fasitsvar» – men undres

sammen med dem. Ondskapens

eksistens har beskjeftiget filosofer,

teologer og forfattere i flere tusen

år, uten at vi har kommet så mye

nærmere en løsning på det ondes

problem. I Det gamle testamentet

leser vi om Job, som bønnfaller

Gud om å fortelle hvorfor han må

lide. Det kommer ikke noe svar.

Vi må kanskje også, som Job, «se

i et speil, i en gåte» og «forstå

stykkevis og delt» (1. Kor, 13).

For meg er likevel påsken et av

svarene på det ondes problem.

Påskefortellingen vitner om en Gud

som involverer seg i menneskenes

liv, lider sammen med oss og som

overvinner dødskreftene. Når vi

påskedag kan hilse hverandre med

«Kristus er oppstanden» – da gir det

trøst og håp med det som er vondt.

Perioden

april–juni

(Rett til forandringer

forbeholdes.

Se dagspressen.)

DATO:

10. april

5.s.i faste

Joh.11,45–53

17. april

Palmesøndag

Joh.12.1–13

21. april

Skjærtorsdag

Luk. 22,14–20

22. april

Langfredag

Luk 22,39–23,46

23. april

Påskenatt

Luk. 23,47–56

24. april

Påskedag

Matt. 28,1–8

25. april

2.påskedag

Luk. 24,13–35

1. mai

arbeidernes internasjonale

kampdag

Joh. 20,19–31

8. mai

2.s.e. påske

Joh. 10,11–16

15. mai

3.s.e. påske

Joh. 16,16–22

17. mai

grunnlovsdagen

22. mai

4.s.e.påske

Joh.16,5–15

29. mai

5.s.e påske

ef. 3,14–21

2. juni

Kristi

Himmelfartsdag

Luk. 24,46–53

NORDSTRAND KIRKE: LJAN KIRKE:

Kl.11:00 Barnas påskegudstjeneste.

Silje Kivle andreassen. Linda Kronen

Sømme. Menighetsbarnehagen deltar.

Offer: menighetens arbeid. Kirkekaffe.

12:30 menighetens årsmøte.

18:30 MCU. Kjersti gautestad norheim

Kl.11:00 Gudstjeneste. espen Feilberg

Jacobsen. Dåp. Offer: Kirkens nødhjelp.

Kl.18:00 Skjærtorsdagsmesse. espen

Feilberg Jacobsen. nordstrand kirkekor.

nattverd

Kveldsmat.

Kl.11:00 Pasjonsgudstjeneste.

Espen Feilberg Jacobsen. Dramatisering

av bibeltekst v/Kirsti og Helge Birkeland.

nordstrand kirkekor.

Kl.23:00 Påskenattsmesse. Silje Kivle

andreassen. Dåp av konfirmanter.

Nordstrand kirkekor.

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste. Silje Kivle

andreassen. nattverd. Offer: normisjon

Kl.11:00 Gudstjeneste i St. elisabethhjemmets

kapell. Tore Kopperud. nattverd.

Kl.11:00 Gudstjeneste. Silje Kivle

andreassen.. Dåp. Offer: KFUK/M

Speiderne. Søndagskole. Kirkeskyss.

Kirkekaffe.

Kl.11:00 Høymesse. Per Olav vangen.

nattverd. nordstrand kirkekor. Offer:

Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Kirkeskyss. Kirkekaffe.

13.30: Dåpsgudstjeneste. espen Feilberg

Jacobsen

18.00: UG v/Stine Kiil Saga

Kl.11:00 Høymesse. Silje Kivle andreassen.

Dåp. nattverd. Konfirmanter deltar. Offer:

Laget. Kirkekaffe.

Kl.12:00 På kirkebakken. espen Feilberg

Jacobsen. Silje Kivle andreassen. Kor deltar

KL.11:00 Sansegudstjeneste.

Silje Kivle andreassen. Linda Kronen

Sømme. Offer: menighetens arbeid.

Kirkekaffe.

Kl 11:00 gudstjeneste. espen Feilberg

Jacobsen. andreas andersen fra

Misjonsalliansen. Dåp. nordstrand kirkekor.

Offer: Misjonsalliansen. Kirkeskyss.

Kirkekaffe.

Kl 11:00 Høymesse. espen Feilberg

Jacobsen. nattverd. Offer: menighetens

arbeid

Kirkeskyss:

se avisannonse eller ring

menighetskontoret innen fredag

Kl.11:00 Gudstjeneste. Per Olav vangen.

Menighetens barnehage deltar. Dåp. Offer:

Menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Kl.11:00 Høymesse. Torleiv reitan nattverd.

Offer: Menighetens arbeid.

Kl.11:00 Høymesse. espen Feilberg

Jacobsen. nattverd. Offer: menighetens

diakonale arbeid.

Se Nordstrand

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste.

Torleiv Reitan. nattverd.

Offer: Misjonsselskapet

Kl.12:00 Gudstjeneste på Østmarkskapellet.

Per Olav vangen.

Kl.11:00 Høymesse. espen Feilberg

Jacobsen. nattverd. Offer: Menighetens

arbeid.

Kl.11:00 Familiegudstjeneste. Per Olav

vangen. Dåp. Barnekoret deltar. Offer:

Kirkens Familievern.

Se Nordstrand

Kl.11:00 Høymesse. Per Olav vangen. Ingun

Yri Øystese. nattverd. Offer: menighetens

arbeid. Kirkekaffe.

Kl.11:00 Høymesse. Silje Kivle andreassen.

Dåp. nattverd. Offer: KFUK/M

Kl 11:00 gudstjeneste på Ljansbadet. Per

Olav vangen. Konfirmanter deltar

ØSTMARKS-

KAPELLET

Sportsgudstjenester

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

Tore

Kopperud

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

Hans Jacob Finstad

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste

elisabeth Torp

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

Per Olav vangen

Kl.12:00 Familiedag.

anne austad.

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

Per andres

nordengen

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

ragna Dahlen

Kl.12:00 Sportsgudstjeneste.

Øystein Larsen

Østmarkskapellet

Vil du leie, ha kapellvakt

eller har andre spørsmål?

Kontakt Øyvind Wisløff:

post@ostmarkskapellet.no

906 98 934

www.ostmarkskapellet.no

More magazines by this user
Similar magazines