Vedlegg 1 - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Vedlegg 1 - Høgskolen i Vestfold

Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 1/7

Programplan for bachelorutdanning i idrett,

ernæring og helse

Høgskolen i Vestfold

Raveien

33 03 10 00

www.hive.no

Studieår 2011-2014

Bachelornivå

180 studiepoeng

Kull 2011

Dato Sign Endring


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Innholdsfortegnelse

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 2/7

Innledning ................................................................................................................................. 3

Opptakskrav ............................................................................................................................... 3

Kvalifikasjoner ........................................................................................................................... 3

Internasjonalisering .................................................................................................................. 4

Læringsutbytte ........................................................................................................................... 4

Læringsaktiviteter ...................................................................................................................... 5

Vurdering og eksamen i studieprogrammet ............................................................................. 5

Studieinnhold ............................................................................................................................. 7

Fritaksbestemmelser ..................................................................................................................... 7


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 3/7

Innledning

Bachelor i idrett, ernæring og helse er et heltidsstudium for utdanning av instruktører, trenere

eller ledere innenfor idrettsbevegelsen, for utdanning av personlige trenere til fitnessektoren

eller for utdanning innenfor folkehelsearbeid. Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil

studiet kvalifisere for undervisning i skoleverkets 5.-13. trinn.

Fysisk aktivitet og helse er et tema som har stort og tiltagende oppmerksomhet på mange

arenaer i samfunnet. Målgruppene inkluderer barn, voksne og eldre. Studiet skal utdanne

kandidater som kan forstå, planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening

som fremmer mestring, livskvalitet og god helse.

Studiet skal gi kunnskaper om det teoretiske grunnlaget for hvordan trening, aktivitet og

kosthold kan påvirke helsen, hvordan ulike teorier kan benyttes for å motivere til økt aktivitet,

og hvordan kosthold, trening og aktivitet virker på kroppens fysiologiske og mentale

tilstander. I utdanningen legges det vekt på didaktiske forhold rettet spesielt mot

tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike deler av befolkningen. Studentene skal utvikle

kompetanse i å samordne tverrsektorielle grep i et folkehelseperspektiv.

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av om studentene velger valgfrie emner som er

knyttet til helse og ernæring eller til friluftsliv (outdoor education).

Studiet omfatter en viss yrkespraksis for eksempel i idrettslag, skole eller

rehabiliteringssenter.

Opptakskrav

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.

Kvalifikasjoner

Bachelorstudiet i idrett kvalifiserer – noe avhengig av aktuell fagkombinasjon - for arbeid

som instruktør, trener eller leder innenfor idrettsbevegelsen

som personlige trener i fitnessektoren

i ulike yrker knyttet til fysisk aktivitet, ernæring og helse

innenfor virksomheter i ulike sektorer med fokus på folkehelse

Med bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er kandidater kvalifisert for

undervisningsstilling i grunnskole (5.-10. trinn) og videregående skole (11.-13 trinn).

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier.

Kandidatene fra HiVe skal kunne konkurrere om opptak til mastergradsstudier ved Norges

Idrettshøgskole (NIH), ved NTNU, ved HiVes egne masterstudier eller ved masterstudier

innenfor Oslofjordalliansen (OFA). Følgende studier vil være aktuelle og/eller mulige for

kandidatene:

Mastergrad i Helsefremmende arbeid ved HiVe (krever i tillegg to års yrkespraksis)

Mastergrad i folkehelsevitenskap, UMB/HiO (OFA)

Mastegrad i pedagogiske tekster (HiVe)

Mastergrad i fysisk aktivitet og helse ved NIH

Mastergrad i Kroppsøving ved NIH


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Mastergrad i coaching ved NIH

Mastergrad i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 4/7

Enkelte av HiVes egne masterstudier krever to års yrkespraksis i tillegg til bachelorgrad.

Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den

enkelte mastergrads retning og den fordypning studentene velger i sin bachelor.

Internasjonalisering

Ved HiVe og innenfor Oslofjordalliansen (OFA) finnes det muligheter og ordninger for

studenter som ønsker studieopphold i utlandet inntil ett år. Semesteret for utenlandsopphold

er 4. semester.

For eksempel kan emnet ”Outdoor education (30 stp)” fra kroppsøving og idrett, og modulen

”Public Health” (15 stp) fra sykepleiestudiet inngå i bachelorstudiet i idrett. Begge disse er

egnet for utenlandske studenter.

Læringsutbytte

De enkelte emneplanene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studentene

skal ha oppnådd etter gjennomført emne.

Samlet skal utdanningen bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte etter endt

bachelorutdanning i idrett:

KUNNSKAP

Kandidaten

har kunnskap om idrettsfagets og helsefagets egenart og historie

har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til trening og fysisk

aktivitet for barn, unge, voksne og eldre

har kunnskap om treningsprinsipper, treningslære og bevegelseslære med de

nødvendige støttefag

har kunnskap om fysisk aktivitet, ernæring og trening i et folkehelseperspektiv

har kunnskap om idrett, leik, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer

har kunnskap om ernæring og kosthold

har kunnskap om hvilke faktorer som påvirker folks aktivitetsnivå, og de teorier og

metoder som kan benyttes for å endre folks aktivitetsnivå og livsstil

har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til idrett, ernæring, trening,

folkehelsearbeid og fysisk aktivitet

har kunnskap om fagområdet kropp – kultur – samfunn

FERDIGHETER

Kandidaten

kan legge til rette for og lede fysisk aktivitet og trening gjennom varierte arbeidsmåter

i individuelle idretter, lagidretter, under gruppetrening eller individuell trening og for

forskjellige treningsformer og -metoder

kan identifisere farer og ivareta elevenes, utøvernes og klientenes sikkerhet i ulike

aktiviteter og bevegelsesmiljø

har egenferdighet og kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i

grunntrening, sentrale idretter, tidsaktuelle bevegelsesformer og kunne tilpasse dette

i et folkehelseperspektiv

kan gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til trening og fysisk aktivitet for

barn, unge, voksne og eldre


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 5/7

kan skrive en selvstendig oppgave knyttet til forsknings og utviklingsarbeid innen

trening, helse og fysisk aktivitet (bacheloroppgave)

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet

kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere fysisk aktivitet og trening ut fra

anbefalte retningslinjer og profesjonsetiske krav

kan kommunisere med elever, utøvere og klienter om problemstillinger knyttet til

trening, ernæring, helse og fysisk aktivitet

kan arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt med fysisk aktivitet, trening og helse

kjenner til nytenking og innovasjon innen helse, ernæring, trening og idrett

kan reflektere omkring fysisk aktivitet, trening, ernæring og helse som del av norsk

kultur og i et internasjonalt perspektiv

Læringsaktiviteter

Studenten vil møte ulike læringsaktiviteter:

forelesninger eller forelesningsrekker

refleksjoner omkring utvalgte kjerneemner i teori- og praksis

forberedelse og oppfølging av øvingssituasjoner i praksis, for eksempel praktisk

undervisning i treningssal og instruktørpraksis med ulike målgrupper og praktisk

idrettsaktivitet og folkehelsearbeid

produksjon av ulike tekster (også sammensatte) og skriving av oppgaver som metode

for læring individuelt og i gruppe

studier i faglitteratur, basiskunnskapstester og andre prøveformer – også

nettbasert(e)

gruppearbeider og ulike enfaglige og flerfaglige prosesser

studentene skal i læringsfellesskapet arbeide med egenvurdering og vurdering av

andre etter forberedte retningslinjer

vitenskapelig skriving (bacheloroppgave) og laboratoriearbeid

Praktisk aktivitet vil foregå både inne, ute og i vann-miljø.

Tilstedeværelse

Bachelorstudier i idrett ved HiVe krever tilstedeværelse i enkelte fag og aktiviteter, og enkelte

aktiviteter, som skikurs, krever egenandel av studentene. Det er fagansvarlig som følger opp

konsekvenser og tiltak.

Se den enkelte emneplan for konkretisering.

Vurdering og eksamen i studieprogrammet

Vurdering er en sentral del av studieprosessen. Det gjelder også egenvurdering og

vurdering foretatt av medstudenter.

Studentene vurderes i forhold til læringsutbytte når det gjelder konkrete kunnskaper,

ferdigheter og generell kompetanse, slik det er nedfelt i de enkelte fag- og

emneplaner. Studentene skal gjennom studiet møte ulike eksamens- og

vurderingsordninger. Vurdering skjer gjennom formativ vurdering (veiledende


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 6/7

vurdering/prosessvurdering underveis i studiet) og summativ vurdering (sluttvurdering

med sensur).

I studiet benyttes graderte karakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Eksamenstypene kan variere, men en eksamen skal minimum utgjøre 15 studiepoeng og må

være innenfor Forskrift for eksamen og studierett ved Høgskolen i Vestfold og Utfyllende

bestemmelser.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen kan f. eks. gjennomføres som hjemmeeksamen, som skriftlig

skoleeksamen, som ferdigstilling av presentasjonsmappe eller som bacheloroppgave.

Eksamensarbeidet leveres i en eksamensmappe i Fronter. Tradisjonell skriftlig

skoleeksamen leveres i eksamenslokalet.

Praktisk-metodisk eksamen gjennomføres som instruksjon av medstudenter etter gitte

oppgaver, med påfølgende muntlig eksaminasjon.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, f.eks. som muntlig fremlegg med påfølgende

eksaminasjon med utgangspunkt i en arbeidsmappe eller en praktisk visning.

Se den enkelte studieplan eller emneplan for

obligatoriske økter eller økter med krav om deltakelse

tillatte hjelpemidler til eksamen

muligheten for å gå opp til muntlig eksamen ved vurderingen ikke bestått eller

karakteren F på presentasjonsmappa/skriftlig eksamen

antall sensorer ved muntlig eller praktisk eksamen (som etter sin art ikke lar seg

etterprøve)

om utsatt/ny prøve gis i samme form som den ordinære

I henhold til Forskrift for eksamen og studierett ved Høgskolen i Vestfold § 4 har kandidaten

rett til å fremstille seg til eksamen inntil 3 ganger.

Studenten har selv ansvaret for oppmelding til ny eksamen, og må selv ta initiativ til eventuell

veiledning, slik at arbeidsmappen blir godkjent som vurderingsgrunnlag i prosessen frem mot

ny vurdering. Frister for oppmelding til eksamen er 1. mars for eksamen i vårsemesteret og

1. oktober for eksamen i høstsemesteret. Dersom arbeidsmappen tidligere er godkjent som

vurderingsgrunnlag, kan arbeider som ligger i arbeidsmappen danne grunnlag for eventuelle

nye presentasjonsmapper med utgangspunkt i nye kriterier.

Studenten må ha bestått karakter i alle emner og moduler i første studieår for å gå videre til

neste studieår.

Ved stryk på bacheloroppgaven gis ett nytt forsøk. Ved karakteren F også på annet forsøk,

må studenten skrive en ny bacheloroppgave med ny problemstilling for å kunne bestå.


Bachelor i idrett

Høgskolen i Vestfold

Programplan

Filnavn: Dato:

Sign:

Gjelder for studieårene

2011-2014

Side 7/7

Studieinnhold

Nedenfor følger en tabell med oversikt over hovedmodellen for et treårig bachelorstudium i

idrett:

Tabell 1 Studiemodell

Hovedmodell:

1. studieår 2. studieår 3. studieår

1. sem (høst) 2. sem (vår) 3. sem (høst) 4. sem (vår) 5. sem (høst) 6. sem (vår)

Årskurs i kroppsøving og idrett

60 stp

Fysisk aktivitet,

trening og helse

30 stp

valgfritt emne/

internasjonalt

semester

30 stp

valgfritt

emne

30 stp

valgfritt emne

15 stp

Bacheloroppgave

15 stp

Obligatoriske fag og fagenes omfang

For bachelorstudiet i idrett, ernæring og helse ved HiVe er det obligatorisk med årskurs idrett

(60 stp) med en påbygning i fysisk aktivitet, trening og helse (30 stp). Minste fagenhet med

eksamen består av 15 studiepoeng. Utenlandsopphold legges til 4. semester, og

bacheloroppgaven ligger i 6. semester.

I det treårige studiet inngår i tillegg 90 valgbare studiepoeng, der 15 studiepoeng utgjøres av

en bacheloroppgave i 6. semester. Eksempler på aktuelle fag er:

- mat og helse

- outdoor education

- et annet skolefag

- et internasjonalt semester (4. semester)

Fritaksbestemmelser

Godkjenning og fritak for deler av studieprogrammet skjer etter søknad, der institusjonen

foretar en individuell vurdering. Disse reglene vil samordnes innenfor Oslofjordalliansen.

Relaterte dokumenter

Forskrift for eksamen og studierett ved Høgskolen i Vestfold

Utfyllende bestemmelser

Kvalitet i fokus

More magazines by this user
Similar magazines