Landskapet i nord - Doria

doria.fi

Landskapet i nord - Doria

Forord

Særtrekkene som kjennetegner Nordkalott-området, som flotte elveområder og vakkert fjellandskap formet av

samekultur og reindrift, setter et sterkt preg på miljøet. I tillegg til tradisjonelt bruk av arealene må man i dag

også kunne få plass til mange andre næringsgrener og former for arealbruk i området.Utbygging av reiseliv,

energiproduksjon, gruveindustri og infrastruktur skaper nye og mangfoldige utfordringer for de som har ansvaret

for utnyttelsen av arealene. Kommunene trenger kunnskap og støtte til en mer flerdimensjonal planlegging i

framtiden, slik at det enestående og verdifulle nordlige særpreget kan bevares.

Den 7.-9. september 2011 ble det på samemuseet Siida i Enare arrangert en internasjonal konferanse for å

fremme at målsetningen i den europeiske landskapskonvensjonen blir oppnådd. På konferansen ble det først

og fremst lagt vekt på å øke kunnskapene om den europeiske landskapskonvensjonen og de mulighetene

og behovene den medfører i praktisk planleggingsarbeid, spesielt på kommunalt plan. Som forelesere på

konferansen fikk vi toppeksperter som arbeider med denne saken fra Sverige, Norge, Finland samt flere andre

EU-land. I tillegg til talene som ble holdt på konferansen, skrev foreleserne en artikkel om sitt emne som er

samlet her i denne publikasjonen. Vi håper publikasjonen vil hjelpe de som planlegger utnyttelsen av områdene

i det praktiske arbeidet og oppmuntre kommunene til å gjennomføre framtidens planlegging i samsvar med

målsetningen i den europeiske landskapskonvensjonen. Publikasjonen fås på fem forskjellige språk; finsk,

svensk, norsk, nordsamisk og engelsk.

Arrangeringen av konferansen ble avtalt på den internasjonale workshopen ”Implementing the European

Landscape Convention in North Calotte area” som ble holdt i Tornio i september 2010 og som var beregnet

på myndighetene i Finland, Sverige og Norge. Vi opplevde det å øke kunnskapene hos kommuneaktørene

om den europeiske landskapskonvensjonen og tilpasning av denne i praksis som en felles utfordring. Vi

ønsket også å fremme og øke samarbeidet mellom myndighetene over landegrensene. Representanter fra

Miljødepartementet, fylkesstyret, Samisk parlamentarisk råd, Europarådets styringkomité for Kulturarv og

Landskap og Finlands Forststyrelsens naturtjänster deltok på workshopen etter innbydelse fra Lapplands

ELY-senter (nærings-, trafikk- og miljøsenter). Sammen avtalte vi å arrangere en internasjonal konferanse

for kommunenes aktører i Nordkalottområdet, hvor vi satte som mål å øke kunnskapene i kommunene og

å tilpasse den europeiske landskapskonvensjonen i praksis. Lapplands ELY-senters miljø og naturressursansvarsområdets

naturvernenhet fikk ansvaret for å arrangere konferansen og søke om støtte til prosjektet. Vi

mottok støtte til prosjektet fra Nordisk Ministerråd (NMR). Miljødepartementene fra samarbeidslandene deltok

også i organiseringen og å støtte prosjektet økonomisk.

På vegne arrangørene vil vi takke hver og en av våre strålende og profesjonelle talere for enestående

foredrag, fruktbare diskusjoner og et framtidig samarbeid med fokus på landskapet. I tillegg takker vi alle

deltakerne på konferansen for engasjement og interesse for denne viktige saken. Kontaktene som er blitt knyttet

på konferansen er et svært godt grunnlag for et framtidig samarbeid. Vi takker de som har finansiert prosjektet,

spesielt Nordisk ministerråds Terrestre Ekosystem Gruppen (TEG) for all støtte og muligheten til å gjennomføre

konferansen og publikasjonen du nå leser.

Noora Raasakka

Prosjektleder

Lapplands nærings-, trafikk- og miljøsenter

1

More magazines by this user
Similar magazines