Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

Internasjonal

Bruksanvisning

Norsk

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a …

( H v o r d u e n n m å t t e b o )


Gratulerer!

Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for

fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

at det kreves et godt grunnlag for å bygge et

overlegent produkt, både når det gjelder design

og filosofi. Arctic Spas lages i Canada av de fineste

materialer og avansert teknologi med tanke på å

holde ut de mest ekstreme værforhold, og de er laget for

å tilfredsstille… uansett hvor du måtte bo. For å bruke ditt spa på en

tryggest og mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese

denne brukermanualen før du kobler opp ditt spa og begynner å bruke

det. Denne manualen vil gjøre deg fortrolig med massasjebadets mekanismer,

fremgangsmåtene for å koble det opp, samt vedlikehold og sikkerhet.

Dette slik at du er garantert en trivelig opplevelse helt fra begynnelsen.

Hvis du ønsker tilleggsinformasjon, ring din lokale Arctic Spas® forhandler

på www.polarbad.no eller besøk vår webside på www.arcticspas.

com.

VIKTIG!

I de fleste byer og land, vil det trengs tillatelse for å installere elektriske

kretser og for å konstruere ytre overflater (dekk og tak). I tillegg vil det

være enkelte distrikter som har innført regler som krever inngjerding

og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å unngå at bassenget

(eller spaet) benyttes ubevoktet av barn under 5 år. Din Arctic Spa er utstyrt

med et låsbart deksel som tilfredsstiller ASTM F1346-91-kravene

for sikkerhetsdeksel. Dermed er produktet vanligvis fritatt fra loven om

inngjerding. Generelt kan det sies at din lokale bygningsetat vil informere

deg om slike eventuelle lover idet du får skriftlig tillatelse for å

installere de elektriske kretsene. Din lokale Arctic Spa-forhandler vil gi

deg informasjon om hvilke tillatelser som behøves.

2


Innhold

Viktige sikkerhetsinstruksjoner............................................................ 4

Hypertermi (overoppheting)................................................................. 6

Internasjonal Opplysninger for Spa ................................................... 7

Instruksjoner for installasjon.............................................................. 8

Elektriske Oppysninger ..................................................................... 9

Instruksjoner for elektrisk installasjon............................................... 9

Startprosedyrer ................................................................................... 10

Fusion dysesystem.......................................................................... 11

Venturi-kontroller ............................................................................... 11

Arctic Chiller .................................................................................... 11

Jetsystemet ........................................................................................ 12

Kontrollpanelet................................................................................... 13

Vedlikehold og behandling av spa...................................................... 19

Vedlikehold av vann........................................................................... 23

Vanlige problemer med vann i spa ~ Årsaker & tiltak........................ 28

Løsning på problemer med spa ......................................................... 30

FORBEHOLD!

Angir en situasjon der

det kan oppstå skade

på utstyr eller materiale.

FARE!

Angir skaderisiko.

3

ADVARSEL!

Gir informasjon av

avgjørende betydning

Les og følg alle

instruksjoner

Det er viktig å

informere nye

brukere av badet

om FARER, FORBE-

HOLD OG ADVARSLER

beskrevet i denne

manualen før de

bruker et spa


Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

VIKTIG!

Denne manualen er

skrevet for å forsikre om

riktig bruk og installasjon

av ethvert Arctic

Spa. Enhver modifikasjon

av prosedyrene beskrevet

ovenfor kan føre til at

din garanti blir ugyldiggjort.

Vær vennlig og

les denne manualen for

å unngå unødvendig

skade på ditt spa og ditt

utstyr.

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE

Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler

alltid følges, inkludert:

1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet.

2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er

strengt bevoktet hele tiden.

3) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten

tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de

overvåkes hele tiden.

4) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden

som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen,

vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet

hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få

hjelp til å velge et nytt deksel som passer.

5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater.

Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis

hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid

kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet.

6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er

tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som

ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet.

7) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må

inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart

tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert

minst 1.5m fra vannet i badet.

8) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade:

a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40°C. Vanntemperaturer mellom

38°C og 40°C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer

anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter.

b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de

første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner

begrense vanntemperaturene til under 38°C. Hvis du er gravid, ta kontakt med

din lege før du bruker ditt spa.

4


c) Bruk av alkohol, narkotika eller medisin før eller under bruk av badet kan føre til tap av

bevissthet med mulig drukning som følge.

d) Personer som lider av fedme eller hjertesykdommer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i

sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere en lege før bruk av et massasjebad.

e) Personer som bruker medikamenter bør konsultere sin fastlege før bruk av et massasjebad,

ettersom noen medisiner kan forårsake søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytme,

blodtrykk og blodomløp.

9) Ditt spa er utstyrt med en rekkeklemme på ene siden av koblingsboksen inne i badet for å lett

kunne jorde hele spa-anlegget. For å risikere sjansen for elektrisk sjokk, koble disse terminalene

med en jordet eller bar kobberleder som ikke er mindre enn 8.4 mm2 til jord.

10) Alle installerte metallgjennstander innen 3m fra badet må kobles til jordingen med en kobberleder

som ikke skal være mindre enn 8.4 mm2.

11) Lokket til massasjebadet er utstyrt med stropper og klips for å låse av badet når det ikke er i

bruk. Dette vil forhindre barn i å komme ned i badet uten å være under oppsyn. Det er ingen

garantier for at lokket, klipsene eller låsene vil hindre tilgangen.

ADVARSLER!

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

ADVARSEL: Barn bør ikke bruke det badet uten en voksens oppsyn.

ADVARSEL: Bruk ikke badet med mindre alle deksel forran innsugene i fotbrønnen er installert,

for å forhindre at hår eller kroppsdeler setter seg fast.

WARNING: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke benytte badet.

ADVARSEL: For å unngå skade, vis forsiktighet når du går ned i eller ut av badet.

ADVARSEL: For å unngå bevisstløshet og mulig drukning, bruk ikke narkotika eller alkohol før

eller under bruk av det badet.

ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner bør konsultere en lege før de bruker det varme

badet.

ADVARSEL: Dette utstyret er ikke beregnet på små barn eller personer med

funksjonshemming, med mindre de er under forsvarlig tilsyn av en ansvarlig person

som kan påse at de bruker spaet riktig Små barn skal alltid være under tilsyn av voksne

som påser at de ikke leker med utstyret.

ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 °C kan være helseskadelige.

5


ADVARSEL!

Bruk av alkohol

og narkotika gjør

risikoen for dødelig

hypertermi i varme

bad eller spa be-

tydelig høyere.

ADVARSEL: Før du går ned i badet, mål vannets temperatur med et presist termometer.

ADVARSEL: Bruk ikke badet umiddelbart etter anstrengende fysisk aktivitet.

ADVARSEL: Lengre opphold i et varmt bad kan være helseskadelig.

ADVARSEL: Tillat ikke elektriske apparater (som lys, telefon, radio, TV osv.) innenfor en

radius på 1.5 meter fra dette varme badet.

FORBEHOLD: Pass på at vannets kjemi holdes i overensstemmelse med produsentens in

struksjoner.

ADVARSEL: Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi

(overopphetning) i varme bad betydelig høyere.

ADVARSE: Bruk ikke et spa hvis strømforsyningskabelen er skadet.

ADVARSEL: Personer går på medisiner og/eller har en ugunstig medisinsk historie bør konsultere

lege før de bruker et boblebad eller badestamp.

Hypertermi (overopphetning)

Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi.

Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur blir flere grader høyere enn

normal kroppstemperatur (37 °C). Symptomene på hypertermi kan være søvnighet,

letargi og en økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi er:

Manglende oppmerksomhet på fare;

Manglende evne til å oppdage varme;

Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å forlate det varme badet;

Manglende fysisk evne til å forlate det varme badet;

Fosterskade hos gravide kvinner; og

Bevisstløshet og fare for drukning.

For å unngå fare for hypertermi (og heteslag) så anbefaler vi

at den gjennomsnittlige vanntemperaturen ikke overskrider 40°C.

6


Arctic

Ocean

Cub

Fox

Frontier

Glacier

Klondiker

Kodiak

Summit

Tundra

Yukon

INTERNASJONALE OPPLYSNINGER FOR SPA

Utsiden

Dimensjoner

Varmesys-

Høyder

tem

(Watt)

Vann

Kapasitet

7

Tørr

Vekt

Fylt

Vekt*

434 cm x 240 cm

128.5 cm 5500 6090 Liter 866 Kg 7439 Kg

217 cm x 217 cm

218 cm x 174 cm

218 cm x 235 cm

218 cm x 218 cm

235 cm x 235 cm

235 cm x 235 cm

235 cm x 235 cm

235 cm x 235 cm

217 cm x 217 cm

104 cm 3800 1700 Liter 327 Kg 2427 Kg

98 cm 3800 1300 Liter 308 Kg 1926 Kg

98 cm 3800 1960 Liter 424 Kg 2865 Kg

104 cm 3800 1630 Liter 337 Kg 2369 Kg

98 cm 3800 1810 Liter 435 Kg 2724 Kg

98 cm 3800 1990 Liter 436 Kg 2907 Kg

98 cm 3800 1880 Liter 439 Kg 2800 Kg

98 cm 3800 2280 Liter 458 Kg 3289 Kg

104 cm

3800 1850 Liter 340 Kg 2751 Kg

*Fylt vekt inkluderer vekten på vann og det maksimale antall mennesker anbefalt for et spa.

Gjennomsnittsvekt pr. person = 80 kg (176 lbs)

Vekt per

kvadratmeter

714 Kg

per kvadratmeter

512 Kg

per kvadratmeter

508 Kg

per kvadratmeter

591 Kg

per kvadratmeter

498 Kg

per kvadratmeter

488 Kg

per kvadratmeter

522 Kg

per kvadratmeter

503 Kg

per kvadratmeter

596 Kg

per kvadratmeter

581 Kg

per kvadratmeter

Elektriske

krav

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser

230 Volt, 32

Amp enfaset eller 2-16

Amp eller 3-16 Amp

RCD Beskyttede kretser


Instruksjoner for installasjon

Forberedelser av stedet

Forsikre deg alltid om følgende ting:

• Plasser alltid ditt spa på en trygg og flat overflate. Et spa fylt med vann kan veie svært mye. Vær

sikker på at stedet du velger kan tåle vekten av et oppfylt spa.

• Plasser utstyret ditt, blant annet alle elektriske komponenter, på et sted hvor det vil være enkelt

tilgjengelig med tanke på jevnlig vedlikehold av spa-anlegget.

• Muliggjør tilstrekkelig tilgang til alle andre dører med tanke på service.

Utendørs installasjon på flat bakke

Uansett hvor du installerer ditt nye spa, er det viktig at du har et solid støttegrunnlag. Hvis du installerer

et spa med et gulv av tre utendørs, anbefaler vi at du plasserer hellesteiner med jevn avstand

mellom hverandre under ditt spa. Steinene bør være minst to tommer tykke og tolv kvadrattommer

(5 cm x 30 cm). Selv med steinene på plass, vil ditt spa kunne bli ujevnt, og kan etter hvert komme

til å kreve justering på nytt. Hvis du installerer et spa med et Forever Floor® utendørs, kan du sette

det på praktisk talt hvilken som helst overflate, så lenge det er flatt.

Installasjon av dekk

For å være sikker på at din terrasse kan tåle et spa, må du vite hva den er dimensjonert for. Konsulter

en kvalifisert bygningsekspert eller bygningsingeniør. For å finne ut vekten på ditt spa, dets

innhold og dets brukere, se oversikten “Internasjonale opplysninger for spa”. Denne vekten per

kvadratmeter må ikke overstige strukturens bæreevne. Ellers vil det kunne oppstå alvorlig skade på

strukturen.

ADVARSEL! ADVARSEL!

Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakken.

Konsulter en sertifisert bygningsekspert for

å designe eller evaluere dimensjoneringen av din

terrasse.

8


Elektriske opplysninger

ADVARSEL!

Alle elektriske oppkoblinger må gjøres av en sertifisert elektriker!

Instruksjoner for elektrisk installasjon

ARCTIC SPAS ® MÅ VÆRE TILKOBLET I OVERENSSTEMMELSE MED

ALT GJELDENDE LOKALT ELEKTRISK REGLEMENT. ALT ELEKTRISK

ARBEID BØR GJØRES AV EN ERFAREN, SERTIFISERT ELEKTRIKER

OG GODTATT OG INSPISERT AV LOKALE MYNDIGHETER. VI ANBE-

FALER BRUK AV GODKJENTE LINJEFØRINGER, MONTASJEUTSTYR

OG LEDNINGER FOR ALLE KRETSER. Et spa kan kobles med en 32 amp

230 volt enkel krets eller tre 16 amp kretser (tre-fase).

Vi anbefaler at det benyttes en automatsikring m/ integrert jordfeilbryter for å tilføre strøm og beskytte

ditt spa. Jordelederen må være av minst samme diameter som linjelederen, men ikke mindre enn

6mm 2 . Et kobberbånd av minst 6 mm 2 solid kobberbåndledning er også nødvendig. En kvalifisert

elektriker må installere den elektriske kretsen.

ADVARSEL: Om man fjerner eller omgår en RCD-sikring, vil resultatet være et utrygt spa, som vil

gjøre garantien ugyldig.

VIKTIG: Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi deg maksimal beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Husk at det å koble ditt spa til en krets som ikke er godt nok oppkoblet, vil være å gi avkall på mange

av dets sikkerhetsfunksjoner.

9

FARE!

Fare for elektrisk støt.

IKKE FORTSETT hvis

du ikke er en sertifisert

elektriker. Dette

diagrammet er bare et

oppslagsverk!


Startprosedyrer

VIKTIG:

Ditt Arctic Spa er blitt nøye testet under produksjonen, for å sikre at det er pålitelig

og gir langsiktig kundetilfredsstillelse. Før ditt spa fylles med vann, vask det rent med

en myk klut.

Følgende instruksjoner må leses og følges til punkt og prikke, om man skal være sikker på å kunne

starte opp eller fylle opp på en vellykket måte.

1) Vær sikker på at elektriske tilkoblinger er blitt gjort i samsvar med det som står i denne manualen,

og at strømkabelen ikke er blitt skadet på noen måte.

2) Vær sikker på at alle O-ringer er blitt installert, og at koblingene er tilstrekkelig tilskrudd, slik at

lekkasjer unngås.

3) Vær sikker på at alle kuleventiler er åpne, og at tappekranen er stengt.

4) Ved hjelp av en hageslange med et MicroPure filter, fyll badet med det filtrerte vannet opp til

nedre kant av putene.

5) Så snart ditt spa er tilstrekkelig oppfylt, slå på strømmen ved å slå over automatsikringen i sikringsskapet.

Hold et øye med displayet på øverste del av kontrollen. Når du har skrudd på, vil

displayet blinke helt til det trykkes på en knapp. Dette gjøres for å vise deg at det har vært et

strømbrudd.

6) Pumper, varmekolbe og hele det indre rørsystemet bli delvis fylt idet badet fylles. For å sjekke

systemets operasjon og for å fjerne luft som eventuelt skulle være igjen i rørene, følg disse trinnene:

a) Alle modeller: Trykk to ganger på knappen på pumpe 1 for å sette den på høy hastighet.

La den gå i ett minutt.

ADVARSEL! b) Signature, Ultra, og Legend: Trykk på knappen på pumpe 2 også. Denne pumpen

holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt.

c) Bare Legend-modeller: Trykk på knappen på pumpe 3 også. Denne pumpen

IKKE slå på strømmen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. Med én gang dysesystemet er

til boblebadet før bo- fullt operativt (noe som indikeres av sterke ikke-bølgende støt av luft), vil ditt spa

være ferdig oppfylt. Trykk på hver pumpeknapp én gang for å skru pumpene av.

blebadet har det nød-

vendige vannivået. Hvis

pumpen til boblebadet

går uten vann kan dette

føre til umiddelbar

skade og gjøre garantien

din ugyldig!

VIKTIG: Hvis strømmen fra dysene er svak eller kommer støt

vis, betyr det at vannmengden er for liten eller at filterbeholderen er

tett.

7) Juster kjemikaliene og balanser vannet etter din forhandlers instruksjoner. Det

finnes også retningslinjer for dette i denne manualen, under seksjonene for vedlikehold

av vann.

10


8) Still temperaturkontrollen til ønsket temperatur (mellom 38 °C og 40 °C eller

100 °F og 104 °F), og deretter plasser det isolerte dekselet på boblebadet og la

vanntemperaturen stabilisere seg (rundt 16 timer). Kontroller at dekselet sitter godt på plass

med deksellåsene. Sjekk vanntemperaturen med jevne mellomrom Når vanntemperaturen stiger

over 29 °C, fortsett med neste trinn.

9) Test og juster rengjøringsmiddelet (Klorin ideelt 1 - 3 ppm eller Bromin ideelt 3 - 5 ppm).

10) Du kan stille temperaturen (mellom 38 °C til 40 °C, 100 °F til 104 °F) ved å trykke på

TEMP ( + ) og TEMP ( - ) knappene på kontrollpanelet. Boblebadet vil normalt

komme opp til riktig temperatur innen 16 til 24 timer. Sett dekselet på boblebadet igjen

mens temperaturen når det innstilte punktet

VIKTIG: For sikkerhets skyld kan du låse ønsket temperaturinnstilling. Se øverst i kontrollpanelseksjonen

for flere opplysninger om dette.

Fusion

TM

dysesystem

(Fusion) Jetting System lar deg regulere og kontrollere spaets massasjeeffekt. Ved å bruke (Fusion)

avlederen, kan du aktivere jetdysene gruppevis, kjent som et klasejet-system. Velg jetklase ved å vri avlederen

til den ene eller andre siden, eller velg begge klasene ved å la avlederen stå i senterposisjon. Antall

avledere vil variere med hvilken modell og serie Arctic Spa du har. Ikke nøl med å kontakte din lokale

forhandler hvis du har spørsmål om jetsystemet, eller bare hopp inn og prøv deg frem.

Venturi-kontroller

Venturikontrollene lar deg stille inn hver dyses massasjestyrke ved å justere luft/vann-blandingen. Bare

vri venturispaken mot klokken for å oppnå en kraftigere jetstråle og med klokken for en mykere jetstråle.

De fleste jetdyser kan også reguleres ved å vri på selve munnstykket, med klokken for en kraftiger

jetstråle og mot klokken for en mykere jetstråle eller for eventuelt å slå massasjestrålen helt av.

Arctic Chiller

Artic chiller inneholder ikke freon, kompressorer, pumper eller kjølemekanikker.

1. Ta av ett tilgangspanel og fest chilleren på dets plass.

2. Senk temperaturen i ditt boblebad til ønsket innstilling

Merk: Ikke la dekselet være av boblebadet i direkte sollys fordi dette kan føre til varmeskade og

tilsidesette din garanti.

11


Jetsystemet

Fem-tommers (5”) dyser

De fem tommers Hydro-massasjedysene gir en bred sirkelformet massasje. Disse

dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gå en sterkere

strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av.

Tre-tommers (3î) dyser

De tre-tommers vannmassasjedysene har tre dysevalg: Turbo enkeltpuls, retningsdyse

og nakkedyse. Retningsdysen lar deg sikte inn vannstrålen i den retningen det

føles best. Turbo enkeltdyse gir en vid og sirkelformet massasje. Tre-tommers dysen

er utformet for en grundig massasje av musklene i øvre rygg, skuldrene og nakken.

Disse dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gi en

sterkere strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av.

Kromdyse tilleggspakke

Kromdysene er laget av motstandsdyktig rustfritt stål. Feil vannkjemi kan imidlertid

føre til rust. Samme gode massasjekvalitet i en bedre utførelse.

(nakkedyser er ikke tilgjengelige i krom)

Monsoon Jetdyser

Monsoon-dysen er en stor hydromassasjedyse som er utviklet for å maksimere massasjen på en

bestemt del av kroppen Den befinner seg i nedre del av ditt spa, med lett tilgang for føtter, ben,

hofter nedre del av ryggen. Intensiteten til Monsoon-dysen kan justeres ved at man bruker en av

Fusion TM bryterne (som befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har). Ta gjerne kontakt

med lokale forhandler for å spørre hvilken bryter det er, eller hopp uti og prøv det frem selv.

Luftmassasje (Bare tilgjengelige med seriene Designer, Ultra, Legend Extreme og Legend SE)

Når terapiluftsystemet skrus på (se kontrollfunksjonene til ditt spa), vil myk luft boble opp overalt

omkring deg og gi deg en frydefull massasje.

* Massasjebad med dette systemet er også utstyrt med aromaterapi.

Fossefall

Fossefallet skrus på og av ved hjelp av en liten ventil. Den befinner

seg på ulikt sted etter hvilken modell man har. (Bare på utvalgte modeller.)

12

Enkeltpuls

Enkeltpuls Retningsstillbar Nakkedyse


Kontrollpanelet

Ditt spa er spesielt utviklet slik at det automatisk oppnår ønsket temperatur hvis man simpelthen

kobler det til en strømkabel, og følger startprosedyrene i denne manualen. Mange andre funksjoner,

som filtrering, sikkerhetskontroll og påminnelse om vedlikehold, er konstruert slik at din spa-opplevelse

skal være så fri for bekymringer som mulig.

Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen,

begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkompressoren.

Panelets display svarer deg og forteller deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte

funksjonen er blitt utført.

Når ditt spa skrus på igjen etter et strømbrudd

De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så

blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strømbrudd

og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett.

Side 15

13


Hovedfunksjoner

• Start Pumpe 1

• Start Pumpe 2

• Start Pumpe 3

• Start Lys

• Hvordan Starte Blower

(injektor)

• Hvordan starte Super Jet

• Standbymodus

• Vis tid

• Fremdriftslinjer

• Velg Spa for å komme til

spamenyen.

Hvordan starte Pumpe 3

• Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe

3

• Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av

Pumpe 3.

(20 minutters innebygget tidsbryter)

Standbymodus

Stopper alle pumper samtidig med et

trykk på knappen!

• Velg Standby for å aktivere denne

modusen.

• Velg Standby en gang til for å

gjennopprette normal drift.

Systemet returnerer til normal

modus etter en viss tid, såfremt ikke

standbymodusen har blitt reaktivert.

Spa-lyset vil blinke et par sekunder før

standbymodusen ender og pumpene slås

på igjen. En Standby-melding vises så

lenge spaen fungerer i standbymodus.

* Pumpen vil arbeide så lenge det er

behov for mer varme.

Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg

aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert

så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av

momentant når du aktiverer standbymodusen.

Hvordan slå på Lyset.

• Trykk på Lysknappen for å sette på

lyset.

• Trykk på Lysknappen igjen for å slå

av lyset.

(120 minutters innebygget tidsbryter)

Neste menyside

• Trykk på Next for å gå til neste side i

spamenyen.

Gå til Blower (injektoren).

Hvordan vise tid

• Trykk OK knappen for å vise tiden.

• Trykk OK knappen en gang til for å

vise vanntemperaturen på nytt.

14

Hvordan starte Pumpe 1

• Trykk på Pumpe 1 for å slå på

Pumpe 1.

• Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger

for å kontrollere pumpens hastighet.

(20 minutters innebygget tidsbryter)

Hvordan starte Blower (injektoren)

• Trykk på Blower-knappen for starte

injektoren.

• Trykk på Blower-knappen igjen for

å slå injektoren av

(20 innebygget tidsbryter).

Hvordan se de aktive fremdriftslinjene.

En fremdriftslinje er en visuell

indikator som viser den tiden som

er igjen før en mekanisme blir slått

av eller før standbymodusen koples

inn. Bare en linje vises av gangen.

• Bruk Venstre eller Høyre knappen

for å se fremdriftslinjen for hver

aktiv mekanisme.

• Trykk på modusknappen for å

vise modus-valg vinduet.

Hvordan starte Pumpe 2

• Trykk på Pumpe 2 for å slå på

Pumpe 2

• Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger

for å kontrollere pumpens hastighet.

(20 minutters innebygget tidsbryter)

Hvordan starte Super Jet

• Trykk på Blower-knappen for å

starte injektoren.

• Trykk på Blower-knappen igjen for

å slå injektoren av

(20 innebygget tidsbryter).


Programmering

• Filtreringssyklus

• Økonomimodus

• Påminnelser

• Advarsler

Hvordan programmere

filtreringssyklusens hyppighet

Her kan vi se hvor mange

filtreringssykluser systemet kan kjøre

hvert døgn.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

velge hyppighet.

• Velg Enter på displaymenyen

for å lagre forandringene og vende

tilbake til spaens hovedmeny.

Hvordan programmere

økonomimodusen

• Velg Economy.

Programmering av spasystemet

För att programmera filtreringscykeln

måste du föra in följande

parametrar:Starttid, tidslängd

och frekvens. Under loppet av en

filtreringscykel körs pumparna i

en minut för att skölja rent rören

varefter pump 1 körs i antalet

programmerade timmar.

• Tryck på MODE knappen

(lägesknappen)

• Välj OPTIONS menyn

(alternativmenyn)

• Välj spa undermenyn

• Välj FILTER alternativet

Setting Onzen cycles start time

Innstilling av starttiden for Onzensykluser

Displayet vil vise den tidligere innstilte

starttiden.

• Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille

inn time.

• Bruk høyretasten for å stille inn

minutter.

• Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre

minutter.

• Velg “Neste” -pilen i skjermmenyen

for å gå til den neste parameteren:

Onzen-syklusens varighet.

Hvordan sette spaen i

økonomimodus

• Bruk (+) knappen for å kople inn

økonomimodus. Displayet vil

vise On.

• Bruk (-) knappen for å kople ut

økonomimodus. Displayet vil

vise Off.

Hvordan programmere

filtreringssyklusens starttid.

Displayet vil vise den forrige

starttiden.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

velge timer.

• Bruk Høyre-knappen for å stille

minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

forandre minutter.

• Trykk på Next-pilen på

displaymenyen for å gå til neste

parameter: filtreringssyklusens

varighet.

Innstilling av syklusens varighet

Her stiller vi inn en verdi for onzensyklusens

varighet, i timer og

minutter.

• Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille

inn time.

• Bruk høyretasten for å stille inn

minutter.

• Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre

minutter.

• Velg “Neste” -pilen i

skjermmenyen for å lagre endringer

og gå til den neste parameteren:

onzen-syklusens hyppighet.

Hvordan programmere starttid for

økonomimodus.

• Trykk på Next-pilen på

displaymenyen for å lagre

forandringene og gå til neste

parameter: økonomisysklusens

starttid.

• Bruk (+) eller (-) knappen til å stille

timer.

• Bruk Venstre-knappen for komme

til minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

stille minutter.

• Trykk på Next-pilen på

displaymenyen for å lagre

forandringene og for å gå til

neste parameter som er Stop

økonomimodus.

15

Hvordan sette filtreringssyklusens

varighet

Her kan vi sette en verdi for

filtreringssyklusens varighet i timer

og minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille

timer.

• Bruk Høyre-knappen for å stille

minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

forandre minuttinnstillingen.

• Trykk på Next-pilen på

displaymenyen for å lagre

forandringene og gå til neste

funksjon: filtreringssyklusens

hyppighet.

Innstilling av onzen-syklusens

hyppighet

Her stiller vi inn antallet onzensykluser

som systemet skal utføre

per dag.

• Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille

inn hyppighet.

• Velg “Enter” -alternativet i

skjermmenyen for å lagre endringer

og gå tilbake til hovedmenyen for

boblebad-alternativer.

Hvordan sette økonomimodusens

stopptid

• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille

timer.

• Bruk Venstre-knappen for å komme

til minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille

minuttene.

• Velg Enter på displaymenyen for

å lagre forandringene og gå tilbake

til spaens valgmeny.


Hvordan programmere

vedlikeholdsprompter.

Denne menyen lar deg aktivere/

deaktivere eller ganske enkelt

tilbakestille vedlikeholdsprompter.

• Velg Reminder (påminnelse)

Spa-advarsler

Denne menyen lar deg se alle aktive

varselmeldinger, for eksempel :

Varmtvann.

• Velg Warning (advarsel)

Hvordan

programmere

klokken

• Tid på dagen

Hvordan kople av/på

vedlikeholdsprompter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

aktivere eller deaktivere prompter.

• Trykk på Next-pilen på

displaymenyen for å lagre

forandringene og gå til neste

menyskjerm.

Hvordan kople advarslene av eller på

• Bruk Venstre eller Høyre

knappen for å gå gjennom alle

varselmeldingene.

• Trykk på modusknappen en gang til

for å gå tilbake til hovedmenyen.

Hvordan programmere tiden

• Trykk på modusknappen.

• Velg Options (valg).

• Trykk på Clock for å stille klokken.

16

Tilbakestilling av prompter.

• Bruk Venstre eller Høyre knappen

for å gjennomgå alle aktive

vedlikeholdsmeldinger en for en.

• Velg Enter på displaymenyen

for å tilbakestille en melding og se

neste oppgave eller gå tilbake til

hovedmenyen.

Hvordan lese spaets varselmeldinger.

Et advarselsikon vil lyse og gjøre

deg oppmerksom på at du har aktive

varselsmeldinger.

Hvordan stille timer:

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

stille timer.

• Bruk Venstre eller Høyre knappen

for å komme til minutter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

stille minutter.

• Velg Enter på displaymenyen for

å komme tilbake til kontrollpanelets

hovedmeny.

Hvordan lese vedlikeholdsprompter

Påminnelsesikonet vil lyse for å

gjøre deg oppmerksom på at du har

aktive vedlikeholdsbeskjeder.


Andre innstillinger

• Kontrollpanelets display

• Lyd

• Regionale innstillinger

• Sikkerhet

Hvordan justere bakgrunnslyset.

• Bruk Venstre eller Høyre knappen

for å justere bakgrunnslys og

lysstyrke.

• Trykk på Next-pilen på

displayet for å lagre forandringene

og gå til neste displaymeny.

Hvordan velge språk

• Bruk (+) eller (-) til å velge mellom

de følgende språkene: engelsk,

fransk, spansk & tysk.

• Trykk på Next-pilen på

displayet for å lagre forandringene

og gå til neste displaymeny.

Delvis tastatursperring:

• Bruk (+) eller (-) knappen for å velge

Partial (delvis lås).

• Velg Enter på displaymeny en for

å vende tilbake til kontrollpanelets

hovedmeny.

Hvordan låse opp kontrollpanelet:

• Velg Modus-knappen)

• Trykk og hold Option-knappen i 5

sekunder

Hvordan programmere

kontrollpanelets innstillinger

• Trykk på modusknappen

• Velg Options menyen

• Velg Keypad (kontrolpanelets)

undermeny

Normal/Omvendt visning

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

aktivere eller deaktivere omvendt

visning

• Trykk på Next-pilen på displayet

for å lagre forandringene og gå til

neste displaymeny.

Temperaturenheter

Vanntemperaturen kan vises i °F

eller °C.

• Bruk (+) eller (-) for å endre

innstillingen.

• Trykk på Next-pilen på displayet

for å lagre forandringene og gå til

displaymenyen.

Full tastatursperring:

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

velge Full (full tastelås).

• Velg Enter på displaymeny en for

å vende tilbake til kontrollpanelets

hovedmeny.

For å låse opp kontrollpanelet, trykk

og hold lysknappen i 5 sekunder.

Hvordan programmere

kontrollpanelets displayfunksjoner.

Denne undermenyen brukes til å

programmere visningsformat, som

for eksempel kontrast, bakgrunnslys,

o.s.v.

• Velg Display

Vis orientering (speilvending)

• Bruk (+) eller (-) knappen for å

aktivere eller deaktivere omvendt

visning

• Velg Enter på displaymeny en for

å komme tilbake til kontrollpanelets

hovedmeny

Velg klokkeformat.

• Bruk (+) eller (-) for å forandre

innstillingene.

• Trykk på Next-pilen på displayet

for å lagre forandringene og

gå tilbake til kontrollpanelets

hovedmeny.

17

Hvordan justere kontrasten.

• Bruk Venstre eller Høyre

knappen for å justere kontrasten.

displaymeny.

• Trykk på Next-pilen på displayet

for å lagre forandringene og gå til

neste

Hvordan sette regionale innstillinger

Denne undermenyen brukes

til å programmere regionale

innstillinger, som for eksempel språk,

temperaturenhet, og klokkeslettformat.

• Velg Regional.

Sikkerhetsvalg

Delvis tastelås:Spaens basisfunksjoner

vil forbli tilgjengelige (pumpe og

lysstyrke), men det blir umulig å

forandre temperaturinnstillingen

eller programmeringmodusen.

tastelås: Alle taster blir sperret.

Når kontrollpanelet er låst, vil

låse-ikonet være synlig.

• Velg Security (sikkerhet)


System info

• Spa

• Heater

• Keypad

• Reset

• Upgrade

Viewing information about

the system

Hvordan se informasjon om spaet

Hvordan se informasjon om

kontrollpanelets programvare

Kontrollpanelets programvarenummer

og versjon vil vises på displayet.

• Trykk på Next pilen for å gå til

neste menyvalg

To view spa equipment data such as:

system, heater and keypad software

version, to reset programmed settings

and to upgrade keypad software.

• Press Mode key

• Select Options menu

• Select Info sub-menu

Tilbakestilling av kontrollpanelets

programmerte verdier

• Trykk på OK for å reaktivere

fabrikkinnstillingene.

• Trykk på Next pilen for å gå til

neste menyvalg.

18

Spaets programvarenummer og versjon

vil vises på displayet..

• Trykk på Next pilen for å gå til

neste menyvalg.

Hvordan oppgradere kontrollpanelets

programvare.

• Trykk på OK knappen for å starte

oppgraderingen av kontrollpanelets

programvare.

• Trykk Enter for å gå tilbake til

kontrollpanelets hovedmeny og for

ikke å oppgradere kontrollpanelets

programvare.

Dette må kun utføres av en

fabrikksertifisert tekniker.

Hvordan se informasjon om

vannvarmerprogramvaren.

Spaets programvarenummer og versjon

vil vises på displayet.

• Trykk på Next pilen for å gå til

neste menyvalg.


Vedlikehold og behandling av spa

Ditt spa er produsert av materialer av høyeste kvalitet og sterkeste sort. Til tross for dette, er det din

egen forsiktighet og dine egne vedlikeholdsvaner som til slutt vil avgjøre hvor lenge ditt spa og dets

enkelte komponenter vil vare. Jevnlig vedlikehold med utgangspunkt i rådene i denne seksjonen, vil

hjelpe deg å beskytte din investering.

VIKTIG: Før du utfører noen form for vedlikehold av ditt spa, foreta en visuell inspeksjon for å

danne deg et inntrykk av hvilken forfatning det kan være i og om noe ser uvanlig ut. Hvis én eller flere

deler ser ut til å være skadet, løs eller borte, må du umiddelbart ta kontakt med din fabrikkautoriserte

forhandler.

Å tømme ut vannet gjennom sluken

Rester fra vaskemiddel og oppløste stoffer fra badedrakter og kjemiske stoffer vil gradvis samle seg i

vannet på ditt spa. Vanligvis vil vannet, etter omtrent tre til fire måneder, være vanskelig å balansere og

bør erstattes. Å dusje uten såpe før man går ned i et spa, eller å bare bruke skyllesyklusen når du vasker

badedrakten din, vil bidra til å redusere rester fra vaskemiddel i vannet. Skumproblemer har imidlertid

større sjanse for å være forårsaket av en opphopning av organiske forurensningskilder i ditt spa - for det

meste av kroppsoljer. Hvis du bruker ditt spa ofte med mye såpe, vil du trenge å skifte ut vannet oftere.

Vannet forfaller gradvis i kvalitet på grunn av opphopninger av ufiltrerbare forurensningskilder.

VIKTIG: Husk å skifte vann hver tredje eller fjerde måned.

For å tømme ditt spa:

1. Skru av strømmen ved å slå av sikringen i sikringsskapet.

2. Finn tappekranen, på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrboksen. Fest den ene enden av en

hageslange til kranen, og sett den andre enden av slangen inn i et passende område for tømming.

(Alternativt kan man benytte hevert-prinsippet med en slange over kanten på karet til et lavereliggende

punkt med god drenering.

3. Åpne opp kranen ved å dreie på den store ringen på utsiden i motsatt retning av klokken. Ditt spa

vil tømmes ved hjelp av tyngdekraften.

Husk: Alle Arctic Spas® modeller vil tømmes gjennom sluket på gulvet. Utstyr som pumpen(e) og

varmekolben vil tømmes. Alle modeller vil etterlate seg en liten mengde vann i fotbrønnen. Det

som måtte være igjen av vann i rørene eller utstyret etter tømming, vil bare måtte fjernes hvis ditt

spa er i ferd med å fryse til.

4. Når ditt spa er tomt, undersøk spa-karet, og rens det slik det er foreskrevet.

5. Steng av kranen på sluket.

6. Fyll opp ditt spa igjen FØR du skrur på strømmen.

VIKTIG: Med gjenbruksfilter er det viktig å spyle filtrene ukentlig. Hver måned, og hver gang ditt

spa tømmes i forbindelse med rensing, rens filtrene grundig med “Filterrens”. (Med Arctic Spas®

MicroPure engangsfilter, er det bare å erstatte filteret når ditt spa er tømt, eller omtrent hver tredje

måned).

Filtreringssystem

Viktig: Bruk av klargjørere (Clarifiers) og skumhinder (Foam inhibitors) anbefales

ikke med Arctic Pure® engangsfilter!

19


Arctic Spas® er utstyrt med en balansert filtrering, hvilket betyr at filterets størrelse er tilpasset

pumpesystemet. Som med et hvilket som helst annet filtersystem, kan filter bli tett, noe som reduserer

strømmen av vann. Det er viktig å holde filtersystemet rent og utettet. Vi anbefaler at du skifter

filter av typen Arctic Pure® engangsfilter hver tredje (3) måned.

Fjerning og installering av filter

1. Still ditt spa inn på Standby-modus ved å bruke on/off-knappen (på 3-pumpesystemet

brukes knappen på pumpe 3) på øvre kontrollpanel.

2. Fjern filteret ved å dreie toppen den utvendige ringen mot klokken, og ta den

opp.

3. Fjern filteret.

4. Fjern større ting som har samlet seg i kurven over filteret.

5. For å reinstallere filteret, gjør det samme i motsatt rekkefølge.

Spa-puter

Spa-putene skal bare brukes når en bader. Ta dem ut av badet når lokket ligger på.

Å ta av og sette på boblebadputer:

1. Trekk puten rett opp til den er helt uttrukket. Ved siden av omslagets akryl er det

en · Knapp som du trykker på, og som lar deg trekke puten opp og helt ut.

2. For å sette på puten, trykk på knappen og sett puten forsiktig inn.

Vedlikehold av spa-karet

Ditt Artic Spa har en overflate av Lucite® akryl som er forsterket med 10-12mm håndrullet glassfiber.

Flekker og skitt vil som regel ikke sette seg fast til overflaten. En myk klut eller svamp burde lett

kunne fjerne det meste. De fleste husholdningskjemiske stoffer er skadelige for ditt spa-kar. Sodapulver

(bakepulver) eller eddik kan brukes ved mindre omfattende rens av overflaten. Husk alltid å nøye

fjerne vaskemidler med friskt vann.

Servicebemerkninger:

1. Jern og kopper i vannet kan forårsake flekker på spa-karet hvis det ikke kontrolleres. Din Arctic

Spas® forhandler tilbyr produktet Arctic Pure® Best Defence, som kan brukes hvis vannet i ditt

spa har høy konsentrasjon av oppløste mineraler.

2. Bruk av alkohol eller et hvilket som helst annet husholdningsvaskemiddel som ikke står på listen

over vaskemidler, for vask av overflaten til spa-karet, anbefales IKKE. Bruk IKKE noen vaskeprodukter

som inneholder syre eller oppløsningsmidler, da disse kan skade overflaten på karet.

Skade på karet ved bruk av uegnede kjemiske stoffer dekkes ikke av garantien.

20


MANUAL FOR SIKKERHETSLOKK

ADVARSEL

UNNGÅ

DRUKNINGS-

FARE

HOLD BARN UNNA. BARN ELLER GJENSTANDER

ER IKKE SYNLIGE UNDER LOKKET. FJERN LOK-

KET FULLSTENDIG FØR DU GÅR NED I MASSAS-

JEBADET

– DET ER MULIG FOR BADENDE Å SETTE SEG

FAST. IKKE SIKREDE ELLER URIKTIG

SIKREDE LOKK UTGJØR EN FARE. OM MAN

IKKE FØLGER INSTRUKSJONENE RISIKERER

MAN SKADE ELLER DRUKNING.

Vedlikehold av spa-lokket

ADVARSEL: Lokket er et manuelt sikkerhetslokk som, når det installeres og brukes riktig, er i henhold

til alle eksisterende sikkerhetskrav som CE, ASTM standarder stiller til sikkerhetslokk. Usikrede

eller utilstrekkelig sikrede lokk utgjør en fare. Åpne lokket fullstendig før bruk. Husk å inspisere lokket

for å se om det er i ferd med å slites ut eller forfalle før tiden. Hvis lokket begynner å bli tungt, ta ut

skumhalvdelene av trekket og legg dem til tørk. Hvis ikke dette gjøres må lokkhalvdelene skumhalvdelene

skiftes når de begynner å bli tunge. På sikt, når det brukes, er det en sjanse for at det forfaller. For

å vedlikeholde lokket ditt ordentlig, se anvisningen nedenfor.

Vinyllokket

Vinyllokket er et attraktivt og solid skumisolert lokk. Månedlig vask og rens anbefales for å opprettholde

dets skjønnhet.

Rengjøring av vinyllokket:

1. Fjern lokket fra ditt spa og støtt det varsomt mot en vegg eller et gjerde.

2. Bruk en vannslange for å spraye lokket. Slik vil skitt og nedfall løsne og renses bort.

3. Ved hjelp av en stor svamp og/eller en myk børste, samt ved å bruke en veldig mild såpeløsning

eller bakepulver, skrubb toppen av vinylen i en sirkulær bevegelse. Ikke la vinylen tørke med

såpefilm oppå, før den spyles bort.

4. Skrubb ytterste del og sidene av lokket. Rens med vann.

5. Skyll av undersiden på lokket med vann (ingen såpe), og tørk den ren med en tørr fille.

6. For å behandle lokket etter vask, bruk en tynn film med Arctic Pure® Cover Renew på vinyloverflaten,

og polér.

Pakninger

Ditt Arctic massasjebad er konstruert med tilgang til absolutt alle slangekoblinger, overganger og skroggjennomføringer

for vedlikehold og reparasjon slik at du skal kunne ha badet i daglig drift i 20-30 år.

Pakninger ved tilkobling til pumper og varmekolbe samt pakningene til skroggjennomføringene

(dysene) må kontrolleres for lekkasjer én gang pr år. Hvis det er tegn til lekkasje må mutteren på koblingen

etterstrammes. Kontakt din leverandør hvis ikke dette stanser lekkasjen.

Vedlikehold av kabinettet

Sedertrekabinett: Når det behandles riktig, vil trekabinettet bevare sin skjønnhet i mange år. Ditt

Arctic Spa kabinett er spesielt behandlet med produktet Olympic Maximum Wood Stain. Bruk dette

produktet eller et lignende produkt regelmessig, slik at treet på kabinettet beskyttes og ditt spa fortsetter

å se godt ut.

21


LED lyserstatning

Alle Arctic Spas® er utstyrt med to 12 volt blå LED undervannslys

for bruk om kvelden. Valgmuligheten Northern Lights bruker

to flerfargede LED-samlinger. Valgmuligheten Northern Lights

Deluxe kommer med fem lys. Skulle du ha behov for å skifte ut noen

av lysene, følg disse enkle stegene:

1. Påse at lysene er skrudd av, ved å undersøke den øverste siden.

Vær sikker på at lysikonet ikke vises.

2. Fjern skruene som sikrer dørene til motorrommet. Fjern så dørene.

3. Finn reflektoren, på baksiden av den store lyskasteren. Drei varsomt reflektoren i retning mot klokken

til den løsner fra lyskasteren.

4. Frakoble varsomt alle kabler (merk hvor kabelen/kablene befinner seg, siden LED-pæren har to uttak)

og fjern lyspæren fra dens sokkel.

5. Installer den nye LED-pæren i dens sokkel, før du kobler kablene sammen igjen.

6. For å reinstallere undervannslyset, roter pæren i sokkelen i klokkens retning mot reflektoren helt til

den sitter fast.

Vedlikehold under ferie

Hvis du planlegger å være hjemmefra i 7 - 14 dager, følg disse instruksjonene for å sikre at

vannkvaliteten i ditt spa opprettholdes.

1. Reguler pH etter behov.

2. Vær sikker på at du har nok rensemiddel til du kommer hjem.

3. Skyll ditt spa med Arctic Pure® Spa Boost eller Refresh.

4. Senk temperaturen.

Når du kommer tilbake:

1. Rens vannet med Arctic Pure® Spa Boost eller Refresh.

2. Vær sikker på at du har nok rensemiddel til vanlig bruk.

3. Still temperaturen tilbake til opprinnelig nivå. Du kan bruke ditt spa så snart nivået på gjenværende

rensemiddel faller tilbake til normalt.

Merk: Hvis du ikke vil komme til å bruke ditt spa på mer enn 14 dager og en nabo, en venn eller

ekstern vedlikeholdsservice ikke er tilgjengelig for å sjekke og balansere vannkjemien, anbefaler

vi at ditt spa tømmes.

Periodisk service

Massasjebadet skal ha fabrikkautorisert servicegjennomgang etter de første 12 driftsmåneder og deretter

to år senere (3 år etter oppstart). Denne servicen vil kunne avdekke feil og mangler som kanskje ikke

er synlig eller merkbare for kunden, og den vil kunne identifisere bruksrelaterte problemer før disse

medfører skader på badet. Etter disse to første servicene anbefaler vi tilsvarende servicegjennomgang

annethvert år.

Vinterklargjøring av ditt spa

Hvis det er kaldt vær, og du planlegger å ikke bruke ditt spa på over to uker, bør du enten sikre elektronisk

temperaturovervåking eller ha manuelt tilsyn til badet. Hvis ikke dette er mulig, må du tømme

det for å unngå at det fryser til under et eventuelt strømbrudd. Vi anbefaler at din lokale autoriserte

forhandler hjelper deg med vinterklargjøringen. Frysning kan påføre ditt spa alvorlige skader. Manglende

vinterklargjøring kan gjøre at garantien blir ugyldig.

Arctic Spa Stereo (opsjon)

For instruksjoner angående din stereo og tilhørende utstyr, se bruksanvisningen som følger med stereoen

22


Vedlikehold av vann

Det er viktig å ha rent vann. Vedlikehold av vann er en av de områdene de fleste kunder er mest usikre

på, men samtidig svært viktig for problemfri drift av et massasjebad. Din forhandler kan veilede deg

gjennom metodene for å oppnå og opprettholde perfekt vann i ditt spa, med utgangspunkt i dine lokale

forhold. Ditt personlige program vil avhenge av mineralinnholdet i vannet, hvor ofte du bruker ditt spa,

og hvor mange mennesker som bruker det. Her følger programmet som vi foreslår, steg for steg:

Generell informasjon

Det finnes tre grunnleggende områder innenfor vedlikehold av vann. De er (1) vannfiltrering, (2)

vannhygiene, og (3) kjemisk balanse/pH kontroll.

Før du begynner, anbefaler vi på det varmeste at du bruker MicroPure pre-filter når du fyller opp ditt

spa, fordi springvann egentlig ikke er rent vann. Ved å begynne med vann som allerede er filtrert og rent,

vil du se at du får langt færre problemer med å holde vannet krystallrent.

Selv om ditt spas filtersystem jobber mange timer om dagen for å fjerne partikler fra vannet ditt, fjerner

det ikke bakterier eller virus. Det er spaets eier som er ansvarlig for vannhygiene. Det kan oppnås ved

regelmessig og periodisk (daglig, hvis nødvendig) tilsetning av et godkjent rensemiddel. Rensemiddelet

vil kjemisk kontrollere bakteriene og virusene som er til stede i vannet i ditt spa. Bakterier og virus kan

vokse og spre seg raskt i vann som ikke renses godt nok. Vannets kjemiske balanse og pH-verdi er også

eierens ansvar. Du vil være nødt til å tilsette kjemiske stoffer for å opprettholde et høyt nok nivå på total

alkalinitet (TA) og pH. En god vannbalanse og pH-verdi vil minimere sjansen for korrosjon av metall,

forlenge levetiden til ditt spa, og gjøre at rensemiddelet virker så effektivt så mulig.

Metoder for å teste vannet i ditt spa

Presis testing og analyse av vann er viktige deler av et effektivt vedlikehold av vannet i ditt spa. For å

følge Arctic Spas ® anbefalte program, må du ha evnen til å teste

• Total alkalinitet (TA)

• pH

• Desinfiseringsmiddel

• Kalsium hardhet

Selv om det er testsettene for reagensmiddel som gir de mest nøyaktige og presise opplysningene, er

prøvestrimmel (Test Strips) den mest praktiske og hensiktsmessige metoden, og brukes av mange spaeiere.

Ikke glem at prøvestrimler (Test Strips) er følsomme overfor varme og fuktighet, noe som kan

gjøre at de gir unøyaktige opplysninger. Høyt nivå av desinfiseringsmiddel kan gjøre avlesingen av

teststripsene vanskelig.

VIKTIG: Retningslinjene for testsett eller prøvestrimler, må alltid leses og følges nøyaktig, for at man

skal være sikker på at testresultatene er pålitelige.

Råd for vellykket vanntesting

Når du bruker testsett for reagensmiddel:

• Ta alltid vannprøver 30-45 cm (12” - 18”) under vannets overflate.

23


• Rens testcellene før og etter hver gang du har brukt dem.

• Ikke kast testprøvene i vannet på ditt spa.

• Når du tilføyer dråper av kjemiske stoffer fra settet (reagens) i testområdet, hold flasken vertikalt og

tilføy dråpene sakte for å være sikker på at du bruker riktig mengde.

• Reagensmiddelet bør byttes ut hvert år for å opprettholde testresultatenes nøyaktighet.

Grunnleggende kjemisk trygghet

Når du bruker kjemiske stoffer, les etikettene nøye og følg instruksjonene nøyaktig. Selv om kjemikalier

beskytter deg og ditt spa når de brukes riktig, kan de utgjøre en fare i konsentrert form. Respekter

alltid følgende retningslinjer:

• HOLD ALLTID KJEMISKE STOFFER UNNA BARNS REKKEVIDDE.

• BLAND ALDRI KONSENTRERTE KJEMIKALIER SAMMEN.

• RENS ALLTID NØYE EN BEHOLDER SOM ER BLITT BRUKT TIL Å BLANDE KJEMI-

KALIER, ETTER BRUK.

• RENS ALLTID EN TOM BEHOLDER FOR KJEMISKE STOFFER, FØR DEN KASTES.

• Mål nøyaktig opp de mengdene som er oppgitt. Ikke påfør ditt spa overdose. Den nødvendige

mengde vil variere etter vannforholdene, de indikerte mengdene er bare retningsangivende.

• Oppbevar kjemikalier på et kjølig, tørt og godt luftet sted.

• Hold alltid kjemiske beholdere lukket når de ikke brukes.

• Ikke pust inn avgass eller tillatt at kjemikalier kommer i kontakt med øyne, nese eller munn. Vask

hendene umiddelbart etter bruk.

• Følg nødinstruksjonene på produktets etikett i tilfelle stoffene skulle komme i kontakt med øyne,

nese eller munn.

• Røyk aldri i nærheten av kjemikalier. Noen stoffer kan være veldig brannfarlige.

• Ikke lagre noen kjemikalier i utstyrsrommet til ditt spa.

Å tilføre kjemiske stoffer til ditt spa

De fleste kjemikalier (ikke inkludert de som løser seg opp sakte) kan has direkte i ditt spa mens

pumpen(e) pumper på høy hastighet, i minst 10 minutter.

VIKTIG NÅR MAN BRUKER ARCTIC PURE® BOOST ELLER FORFRISKENDE BEHANDLING

MERK: Etter å ha behandlet ditt spa med superklorering eller andre kjemiske stoffer, la dekselet

være åpent i minst 20 minutter, slik at oksidasjonsgassen får lufte seg. En høy konsentrasjon av innestengt

oksidasjonsgass, som kan oppstå når vannet plutselig tilføres kjemiske stoffer (ikke daglig

hygiene), kan etter hvert forårsake misfarging eller forfall av vinylet på dekselets bunn. Denne typen

skade regnes som kjemisk misbruk og dekkes ikke av garantien.

Arctic Pure ® program for vedlikehold av vann

Ved å følge Arctic Pure ® programmet for vedlikehold av vann, vil du spare tid og frustrasjon, og sikre

et klart og rent vann i ditt spa.

Fjern overflødige mineraler

Nesten alt springvann inneholder mineraler som kalsium, kobber, jern, magnesium og sodium, og

24


vannsirkulasjonen kan gjøre at metallene fra spa-utstyret eroderer, og kan føre til at lag flerrer av eller at

flekker oppstår i ditt spa. For å fjerne disse trenger du bare fylle ditt spa med MicroPure Pre-Filter. I

tilfeller hvor kildevann har ekstremt høye mineraler (slik som enkelte typer brønnvann):

1. Vi anbefaler at du tilføyer 3 1/2 spiseskjeer (48 gram) Arctic Pure ® Best Defense per 1000 liter

vann, mens du fyller ditt spa.

2. Mens vann fordamper fra ditt spa og nytt vann tilføres, vil mengden oppløste mineraler øke.

Vannet i ditt spa kan eventuelt etter hvert bli “hardt”, (for høy hardhet på kalsium), nok til

å skade varmeren ved at overflaten blir fylt med kalsium. For å beskytte ditt spa mot disse problemene,

anbefales det å ha oppi 14 gram Arctic Pure® Best Defense per 1000 liter, en gang i

uken.

Balanse av total alkalinitet (TA)

1. Den anbefalte totale alkalinitet (TA) for ditt spa-vann er på 125-150 ppm.

2. Total alkalinitet er en måleenhet for det totale nivå av karbonater, bikarbonater, hydroksider og

andre alkaliske substanser i vannet. TA omtales som vannets “pH buffersone”. Med andre ord er

det en måleenhet for vannets evne til å motstå forandringer i pHens nivå.

3. Hvis TA er for lav, vil pH-verdien variere veldig mellom høy og lav. Variasjoner i pH kan forårsake

korrosjon eller avflassing av boblebadets komponenter. For lav TA kan opprettes ved å tilføre

Arctic Pure Perfect Balance.

4. Hvis TA er for høy, har pH-verdien en tendens til å være høy og kan være vanskelig å få ned. PH

kan senkes ved at man bruker Arctic Pure ® Adjust Down.

5. Med én gang TA er i balanse, forblir den vanligvis stabil, selv om noen rensemidler vil heve eller

senke vannets TA. Det samme kan skje hvis man tilsetter vann med høy eller lav alkalinitet.

6. Når TA er innenfor anbefalt nivå, gå videre til neste steg.

Balanse av pH

1. Vi anbefalte en litt høyere pH-verdi for vannet i ditt spa; 7.2-7.6.

2. PH-verdien er måleenheten for hvor surt eller alkalisk vannet er. Verdier over 7 er alkaliske;

verdier under 7 er sure. Å opprettholde en passende pH-verdi er ekstremt viktig for:

• Å gjøre rensemidlet så effektivt som mulig.

• Å opprettholde vann som er komfortabelt for brukeren.

• Å forhindre utstyret fra å forfalle.

• Å forebygge skyet eller illeluktende vann

3. Hvis spa-vannets pH-verdi er for lav, kan følgende oppstå som et resultat:

• Rensemidlet vil raskt gå i oppløsning.

• Vannet kan oppleves irriterende for spa-brukere.

• Spa-utstyr kan korrodere.

Hvis pH-verdien i vannet er for lav, kan den økes ved at man tilsetter Arctic Pure ® Adjust Up.

4. Hvis pH-verdien er for høy, kan følgende oppstå som et resultat:

• Rensemidlet blir mindre effektivt.

• Det kan oppstå avleiring på spa-karets overflate samt på utstyret.

• Vannet kan bli grumsete.

25


Hvis pH-verdien i vannet er for høy, kan den senkes ved at man tilsetter Arctic Pure ® Adjust Down.

5. Det er viktig å sjekke pH-verdien regelmessig. PH-verdien vil påvirkes av hvor ofte ditt spa brukes,

hvor mange som bader, tilføyelse av nytt vann, tilføyelse av diverse kjemikalier og typen rensemiddel

som brukes.

6. Når pH er innenfor anbefalt nivå, gå videre til siste steg.

Kalsiumets hardhet (CH)

1. De fleste spa-produsenter anbefaler at nivået på kalsiumhardhet (CH) er 150-200 ppm. Imidlertid

anbefaler vi ikke at du tilsetter kalsium hvis vannet er over 100 ppm, eller hvis vannet som du fyller ditt

spa med, har et veldig lavt nivå av kalsiumhardhet.

2. Kalsiumhardhet er en måleenhet for den totale mengden oppløst kalsium i vannet. Man antar at

kalsium bidrar til å gjøre vannet mindre korroderende. Kalsium har en tendens til å løses opp under

høy temperatur og høye pH-verdier.

Advarsel: Når kalsium oppløses kan det samles seg på varmeren og pumpen, og forkorte deres levetid.

3. En hvilken som helst korrodering som foregår naturlig i vannet, kan bekjempes ved at man opprettholder

et litt høyere TA.

Rensemiddel

Rensemiddel er ekstremt viktig for å drepe alger, bakterier og virus, og for å forhindre uønskede organismer

fra å utvikle seg i ditt spa. På samme tid er det ikke ønskelig med et altfor høyt nivå på rensemiddelet,

da det kan irritere huden, lungene og øynene.

1. Hold alltid rensemiddelets nivå i ditt spa på det nivå som anbefales for hvert rensemiddel.

2. Vi anbefaler følgende rensemiddel:

Klorsystem:

Arctic Pure ® Chlorine Tablets

Arctic Pure ® Refresh

Arctic Pure ® Spa Boost

Bromsystem:

Arctic Pure ® Brominating Tablets

Arctic Pure ® Refresh

Arctic Pure ® Peak Boost

Viktig: Rensemiddel inneholder syre og vil redusere nivået på TA. Regelmessig testing og balansering

av TA er ekstremt viktig med disse produktene.

Viktig: Fjern alltid den flytende dispenseren mens ditt spa er i bruk. Fjern dispenserne

med en plastbøtte (som holdes under vann) og hold det unna barns rekkevidde, inntil

ditt spa ikke lenger er i bruk.

Bruk av klorsystem

ADVARSEL: Bruk av personlig beskyttende utstyr (gummi/latex/vinylhansker, øyebeskyttelse) anbefales

når man bruker dispenser eller brikke.

26


Startprosedyre:

1. Legg brikkene i den flytende dispenser og åpne opp til setting 4.

2. Tilsett 100 gram Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Tilsett 14 gram Arctic Pure ® SpaBoost per 1000 liter vann.

4. Test klornivået. Med én gang nivået viser seg å være ideelt (1-3 ppm), snu tablettdispenseren ned

til 1 - 2 (mer eller mindre, avhengig av hvor mange som bader).

5. Start Boost Filtration-modus for å sirkulere de kjemiske stoffene, og bruk ikke ditt spa før minst

to timer etter at modusen er ferdig.

Merk: Ovennevnte eksempel er for et spa uten ozonsystem. Hvis ditt spa er utstyrt med et ozonsystem,

ta kontakt med din forhandler for å få informasjon om riktig klornivå.

Hver uke:

1. Sett brikkene i den flytende dispenseren og nullstill settingen hvis nødvendig.

2. Tilsett 100 grams of Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Vent minst en time, og tilsett 14 grams Arctic Pure ® Best Defence per 1000 liter vann.

Viktig: Arctic Pure ® Refresh fører til betydelig reduksjon av pH og TA. En time etter at Arctic

Pure ® Refresh er blitt tilsatt, bør du teste og tilpasse TA og pH etter behov.

Bromsystem:

Merk: Hvis du planlegger å bruke ditt nye spa med én gang, må Peak Boost tilsettes først. Følg instruksjonene

for å tilsette Peak Boost fra denne siden.

1. Fyll flytende dispenser med brikker, og åpne til setting 7.

2. Tilsett 100 grams Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Tilsett 35 gram Arctic Pure ® Peak Boost per 1000 liter vann, for å opprette et bromlager.

4. Test bromnivået. Så snart nivået er innenfor det ideelle (3-5 ppm), vend tablettdispenseren ned

til 2 eller 3 (mer eller mindre, avhengig av hvor mange som bader).

Merk: Ovennevnte eksempel er for et spa uten ozonsystem. Hvis ditt spa er utstyrt med et ozonsystem,

ta kontakt med din forhandler for å få informasjon om riktig klornivå.

Hver uke:

1. To ganger i uken må du teste og justere TA, pH og nivået på klor og brom.

I tilfeller hvor kildevann har ekstremt høye mineraler (slik som noen typer brønnvann), tilsett 14

gram Arctic Pure ® Best Defence per 1000 liter vann hver uke.

Viktig: Arctic Pure ® Refresh fører til betydelig reduksjon av pH og TA. En time etter at Arctic

Pure ® Refresh er blitt tilsatt, test og juster TA og pH etter behov.

Bruk av klargjørere (Clarifiers) og skumhinder (Foam inhibitors) anbefales ikke med

Arctic Pure ® engangsfilter!

Kjemikaliedosene i denne manualen er KUN veiledende. Konsultér ALLTID

produktets etikett for presise instruksjoner.

VIKTIG: Kjemiske mengder som er oppgitt i denne håndboken er KUN for referanse.

Se ALLTID på produktmerkingen for nærmere opplysninger.

27


Vanlige problemer for vann i spa ~Årsak & Tiltak

PROBLEM

GRUMSETE VANN

FARGET VANN

SKUM

AVSKALLING

LUKT

IRRITASJON AV ØYNE

OG HUD

INGEN AVLESNING AV

KLOR/BROM

A. Dårlig filtrering

B. Tilbakeholdte partikler

C. Oppbygning av organiske smittekilder

D. Høy pH

E. Høy TA

F. Kombinert klor i vannet

G. Høyt oppløste solider

H. For høy hardhet

A. Oppløste metaller fra vannkilde

B. Lavt nivå av klor/brom

C. Duft

A. Høy konsentrasjon av oljer og organiske stoffer som blir satt i bevegelse av dysene.

A. Høyt kalsiumnivå, høy pH, høy alkalinitet.

A. Høyt nivå at organiske smittekilder, kombinert med klor.

A. pH er for lav.

B. Kombinert klor på grunn av for høy konsentrasjon av organiske smittekilder

C. Allergisk reaksjon til rensemidlet

D. Bakteriesmitte

A. Høy konsentrasjon av smittekilder som bruker opp rensemidlene

B. Reagens fra testsettet er uten virkning.

28

MULIGE ÅRSAKER


A. Bruk Arctic Pure ® Best Defence og be din forhandler undersøke vannbalansen

B. Arctic Pure ® Boost behandling og test nivået av klor/brom

C. Slutt å bruke duft.

LØSNINGER

A. Skittent filter, rens med Arctic Pure ® Filter Restore (ikke med engangsfilter). Øk filtersyklus.

B. Tilsett Arctic Pure ® Easy Clear

C. Sjokkbehandling med Arctic Pure ® Refresh

D. Tilsett Arctic Pure ® Adjust Down til nivået viser 7.2-7.6

E. Tilsett Arctic Pure ® Adjust Down for å justere. TA nivå til 100-130 ppm

F. Sjokkbehandling helt til sammenlagt klor er utryddet (se instruksjoner for beholderen)

G. Tøm boblebadet og fyll opp på nytt

H. Tilsett Arctic Pure ® Best Defence til nivået viser 15-280 ppm

A. Sprut Foam Dissolve på skum. Se side 20 for mer informasjon. (ikke med engangsfilter)

A . Tøm gradvis, tilsett Arctic Pure ® Best Defence, rett opp pH-verdi til 7.2 - 7.6 og alkalinitet til 100-130

ppm. Det anbefales også at du tar en vannprøve med deg til din nærmeste Arctic Spa forhandler, for å få mer

hjelp med dette problemet.

A. Sjekk pH og tilpass etter behov.

B. Sjokk vannet med Arctic Pure Refresh, tilsett Boost eller Peak Boost avhengig av om du har et klor- eller

brominsystem.

C. Fortynning av vann vil redusere smittekildene og lukten.

D. Sjekk om ozonsystemet er operativt.

A. Tilsett Arctic Pure® Adjust Up til nivået viser 7.2 - 7.6 ppm

B. Tilsett Arctic Pure® Refresh, tilsett rensemiddel.

C. Skift fra brom til klor eller omvendt.

D. Tøm ditt spa og fyll det opp igjen.

A. Tilsett rensemidler helt til nivået når anbefalt nivå.

B. Skift testsettet minst en gang i året

C. Klor/brominnivå er høyt og bleker fargen på målingen. Sørg for at nivået senkes ved å ta av lokket og kjøre

massasjedysene.

29


Ulike problemer med spa

1. Ingenting fungerer: Sikringen har gått eller det har skjedd et strømbrudd. Test sikringen.

Skru den på igjen og se etter om ditt spa skrur seg på. Hvis ikke, ta kontakt med din

fabrikkautoriserte forhandler.

2. Ditt spa varmer seg ikke opp: Se etter om varmeindikatoren er på eller om det er noen

feilmeldinger på kontrollpanelet. Hvis varmeindikatoren er på og det ikke kommer noen

feilmelding, ta kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler.

3. Dårlig trykk fra dysene: Sjekk først om dysen(e) er skrudd fullt på. Sjekk filteret for å under

søke om det er tett eller skittent. Undersøk så om dysen(e) er blokkert eller om venturi-luftsyste

met er skrudd på. Til slutt, se etter om dysene lager bølger. Hvis de gjør det, betyr det at din

pumpe suger inn luft. Dette skjer vanligvis når vannets nivå er for lavt, og det kan løses ved at

vann tilføres. Tilpass filterinnfatningen for å redusere eller øke gjennomstrømningen. Hvis

problemet ikke forsvinner, ta kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler.

4. Lyset fungerer ikke: Følg instruksjonene i seksjonen for erstatning av LED.

5. Ditt spa skrur seg på av seg selv: Denne funksjonen er normal når det varmes eller filtreres.

Ingen tiltak behøves.

6. Dysen(e) spinner ikke: Fjern dysetrommelen ved å skru dysen i retning mot klokken til den

spretter ut. Fukt deretter dysen i vannet (dette vil bidra til å fjerne fremmede partikler som kan

ha lurt seg inn i systemet). Hvis dysen(e) fortsatt ikke spinner, kan de være befengt av kalsium.

Prøv å væte dysen(e) i eddik i 10 minutter. Fukt dem deretter i vann igjen og reinstaller dem.

Hvis problemet ikke forsvinner, ta kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler.

7. Ditt spa lar seg ikke tømme fullstendig: Ditt spa tømmes ved sin gravitasjon. Det vil ikke

alltid komme til å tømmes fullstendig. Det er ikke nødvendig å tømme det i sin helhet, bortsett

fra når det ikke skal brukes om vinteren. Hvis du ønsker å fjerne den siste lille resten av vann,

anbefaler vi at du suger det ut med vakuum/tørt vakuum.

30


Viktig

Denne manualen og dens innhold er gjenstand for forandring uten forvarsel. Selv om Blue Falls

Manufacturing har utarbeidet denne manualen så nøyaktig og presist som mulig, vil ikke Blue Falls

Manufacturing være ansvarlig for tap, menneskeskader eller skader på ditt spa forårsaket av upas-

sende behandling.

Arctic Spas ® er canadisk, bygd med de beste materialer og den mest avanserte teknologi, for å kunne

motstå de mest brutale værforhold. Innsats og pålitelighet er Arctic Spas ® kundegaranti. Hvis ditt

spa ikke kan repareres under vår omfattende garanti, vil Arctic Spas ® skaffe deg et nytt spa til samme

verdi som ditt opprinnelige spa. Vår filosofi garanterer deg - vår kunde - at du blir fornøyd. Det er vi

villige til å gå god for med denne teksten.

31


U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a …

( H v o r d u e n n m å t t e b o )

w w w . a r c t i c s p a s . c o m

10.01

More magazines by this user
Similar magazines