(pdf). - Det juridiske fakultet - Universitetet i Oslo

jus.uio.no

(pdf). - Det juridiske fakultet - Universitetet i Oslo

Institutt for offentlig

retts bibliografi

1957-2006

Utarbeidet ved Det juridiske fakultetsbibliotek av

Lars Finholt Jansen

Randi Halveg Iversby (red.)

Bård Sverre Tuseth (red.)


I forbindelse med Institutt for offentlig retts 50-årsjubileum har

Det juridiske fakultetsbibliotek utarbeidet instituttets bibliografi,

det vil si en oversikt over skriftlige arbeider av instituttansatte i

løpet av IORs første femti år.

Bibliografien er begrenset til juridiske arbeider produsert ved

Institutt for offentlig rett eller de instituttene som er innlemmet i

Institutt for offentlig rett innenfor den enkeltes ansettelsesperiode.

Forord til den elektroniske utgaven:

Bibliografien foreligger hovedsakelig slik den ble publisert i

Institutt for offentlig retts skriftserie nr 9 2007. Noen mindre feil er

rettet og blanke sider er fjernet for å tilpasse dokumentet til det

elektroniske formatet.

Redaktørene, 15. mars 2012.


Shaheen Sardar Ali ........................................................................................................... 10

Ivar Alvik .......................................................................................................................... 10

Johs. Andenæs................................................................................................................... 11

Kjell V. Andorsen ............................................................................................................. 31

Ole Rasmus Asbjørnsen .................................................................................................... 33

Johan Greger Aulstad ........................................................................................................ 34

Helga Aune ....................................................................................................................... 34

Cecilia Bailliet .................................................................................................................. 35

Inge Lorange Backer ......................................................................................................... 37

Knut Bakkevig .................................................................................................................. 42

Bettina Banoun.................................................................................................................. 42

Agnete Weis Bentzon ....................................................................................................... 43

Bjørn O. Berg .................................................................................................................... 44

Nina Berg .......................................................................................................................... 45

Trude Berg ........................................................................................................................ 45

Knut Bergo ........................................................................................................................ 46

Tor G. Birkeland ............................................................................................................... 46

Erik Boe ............................................................................................................................ 47

Tove M. Bolstad................................................................................................................ 52

Sunniva Bragdø ................................................................................................................. 53

Anders Bratholm ............................................................................................................... 53

Anne Kirsti Brække .......................................................................................................... 69

Hans Christian Bugge ....................................................................................................... 70

Andreas Bullen.................................................................................................................. 74


Frede Castberg .................................................................................................................. 74

Anne Christophersen ......................................................................................................... 78

Line Marianne Coll ........................................................................................................... 78

Tove Stang Dahl ............................................................................................................... 79

Torstein Eckhoff ............................................................................................................... 82

Asbjørn Eide ..................................................................................................................... 94

Marius Emberland ........................................................................................................... 107

Clement Endresen ........................................................................................................... 108

Svein Eng ........................................................................................................................ 108

Lars Edvard Erichsen ...................................................................................................... 110

Christoffer C. Eriksen ..................................................................................................... 111

Helga Fastrup Ervik ........................................................................................................ 111

Ståle Eskeland ................................................................................................................. 112

Stein Evju ........................................................................................................................ 117

Marianne Fastvold .......................................................................................................... 124

Ole Kristian Fauchald ..................................................................................................... 126

Carl August Fleischer ..................................................................................................... 128

Sveinung O. Flaaten ........................................................................................................ 145

Arvid Frihagen ................................................................................................................ 145

Ole Gjems-Onstad ........................................................................................................... 146

Diane S. Goodman .......................................................................................................... 151

Irene Graff ....................................................................................................................... 152

Fridtjof Frank Gundersen ................................................................................................ 152

Aase Gundersen .............................................................................................................. 154

Marit Halvorsen .............................................................................................................. 154


Edvard Hambro ............................................................................................................... 160

Tor Inge Harbo ................................................................................................................ 164

Harald Hauge .................................................................................................................. 164

Arnhild Haugestad .......................................................................................................... 165

Ola Rambjør Heide ......................................................................................................... 165

Jan Erik Helgesen ........................................................................................................... 165

Anne Hellum ................................................................................................................... 169

Per Helset ........................................................................................................................ 174

Ragnhild Helene Hennum ............................................................................................... 174

Jo Hov ............................................................................................................................. 175

Alf Petter Høgberg .......................................................................................................... 178

Benedikte Moltumyr Høgberg ........................................................................................ 179

Ingunn Ikdahl .................................................................................................................. 179

Henning Jakhelln ............................................................................................................ 180

Jon T. Johnsen ................................................................................................................. 191

Kirsten Ketscher.............................................................................................................. 195

Bjørn Tore Kjellemo ....................................................................................................... 198

Asbjørn Kjønstad ............................................................................................................ 198

Toril Kristiansen ............................................................................................................. 213

Julia Köhler-Olsen .......................................................................................................... 213

Odd Langaas ................................................................................................................... 214

Anders Løvlie.................................................................................................................. 214

Ola Mestad ...................................................................................................................... 214

Dag Michalsen ................................................................................................................ 215

Tor-Geir Myhrer ............................................................................................................. 218


Erik Møse ........................................................................................................................ 219

Nicolai Nyland ................................................................................................................ 221

Leif Oscar Olsen ............................................................................................................. 221

Knut Erik Omholt ........................................................................................................... 221

Mons Oppedal ................................................................................................................. 222

Torkel Opsahl.................................................................................................................. 222

Stein Owe ........................................................................................................................ 229

Anne Robberstad ............................................................................................................. 229

Torunn Salomonsen ........................................................................................................ 230

Inger Johanne Sand ......................................................................................................... 231

Kirsten Sandberg ............................................................................................................. 235

Gudmund Sandvik .......................................................................................................... 237

Trond Eirik Schea ........................................................................................................... 241

Finn Seyersted ................................................................................................................. 241

Nicolai Vogt Skjerdal ..................................................................................................... 243

Rune Slagstad.................................................................................................................. 244

Svein Slettan ................................................................................................................... 245

Eivind Smith ................................................................................................................... 246

Elisabeth Gording Stang ................................................................................................. 263

Jo Stigen .......................................................................................................................... 264

Vibeke Blaker Strand ...................................................................................................... 264

Ulf Stridbeck ................................................................................................................... 265

Marius Stub ..................................................................................................................... 266

Nils Kristian Sundby ....................................................................................................... 267

Inger Marie Sunde........................................................................................................... 269


Tone Sverdrup ................................................................................................................. 269

Helge Syrstad .................................................................................................................. 270

Aslak Syse ....................................................................................................................... 270

Caroline Taube ................................................................................................................ 280

Ellen Heiberg Thomsen .................................................................................................. 281

Dag Robin Thrap-Meyer ................................................................................................. 281

Runar Torgersen.............................................................................................................. 282

Ken Uggerud ................................................................................................................... 282

Geir Ulfstein.................................................................................................................... 285

Elisabeth Vigerust ........................................................................................................... 287

Christina Voigt ................................................................................................................ 289

Ingeborg Wilberg ............................................................................................................ 290

Frederik Zimmer ............................................................................................................. 291

Toril M. Øie .................................................................................................................... 303

Magnus Aarbakke ........................................................................................................... 303

Henriette Sinding Aasen ................................................................................................. 311

Gunnar Aasland .............................................................................................................. 312

Kilder: ............................................................................................................................. 313


Shaheen Sardar Ali

Professor II

Freedom of religion versus equality in international human rights law: conflicting norms

or hierarchical human rights? – I: Mennesker og rettigheter (2003). s. 404-428.

Implementation of Child Rights in Muslim Jurisdictions: A Comparative Perspective of

the CRC and principles of Islamic law (with particular reference to Jordan, Mauritania

and Morocco). (Rapport for UNICEF). New York, 2005.

Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural Legal

Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and

Pakistan. (Rapport for UNIFEMM). Dehli, 2006.

Human rights, gendered realities and plural legalities. Paths are made by walking.

Shaheen Sardar Ali, Anne Hellum, Julie Stewart og Amy Tsanga (red.). Harare, 2007.

Ivar Alvik

Stipendiat

The legality of countermeasures in a multilateral treaty context: an analysis of the

customary law of countermeasures in relation to the Kyoto Protocol.

(Studentavhandling). Oslo, 2000.

The customary law of countermeasures in relation to the Kyoto-Protocol: the legality of

countermeasures in a multilateral treaty-context. Oslo, 2001. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 8).

Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. – I: Jussens venner

(2005). s. 281-304.

Anmeldelse av Christopher C. Joyner: International Law in the 21st Century: Rules for

Global Governance. – I: Journal of Peace Research (2005).

Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten. – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til

Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Oslo, 2006.

10


Johs. Andenæs

Professor

Strafzumessung. – I: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft nr. 69 (1957). s.

851-861.

Privatlivets fred: streiflys over et moderne rettsproblem: foredrag i norsk

rikskringkasting. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1958). s. 369-404.

Straffutmåling. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1958). s. 170-184.

The development of political democracy in Scandinavia. København, 1958.

Innstilling fra straffelovrådet om utlevering for straffbare handlinger til Danmark,

Finland, Island og Sverige. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Orkanger, 1958.

Innstilling fra straffelovrådet om straff for avlytting av lukkede sammenkomster og

telefonsamtaler m.v. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Ot. prp. nr. 5 (1958). s. 36-39.

Om forslaget til lov om offentlige tjenester. Ot. prp. nr. 20 (1958).

Om formene for økt nordisk kriminologisk samarbeid. Nordisk råd 6. session. Oslo, 1958.

Bevisumiddelbarhetsprinsippet i straffeprosessen – særlig om bruk av politirapporter

under hovedforhandlingen. – I: Jussens venner (1958). s. 2-21.

Choice of Punishment. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 2 (1958). s. 55-74.

Institutt for kriminologi og strafferett. – I: Politiembetsmennenes blad (1958). s. 167-170.

Norvège. Droit pénal. – I: Annuaire de légilation francaise et étrangére nr. 7 (1958). s.

235-241.

Om årsaksforskning i kriminologien. – I: Nordisk forskningsseminar i kriminologi.

Nansenskolen 1958. Oslo, 1959.

Rikosoikeus, kriminologia ja kriminaalpolitiikka. Helsingfors, 1959.

Anmeldelse av Knud Waaben: Det kriminelle forsæt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1959). s. 263-270.

Norvège. Droit pénal et procedure pénale. – I: Annuaire de légilation francaise et

étrangére nr. 8 (1959). s. 401-402.

11


Strafferett, kriminologi og kriminalpolitikk. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

(1959). s. 107-117.

Innstilling fra straffelovrådet om begrensninger i adgangen til mortifikasjon av

ærekrenkelser. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Bergen, 1960.

Innstilling fra straffelovrådet om revisjon av straffelovens bestemmelser om forbrytelser

mot sedeligheten. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Mysen, 1960.

Privatlivets fred. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 22. nordiske juristmøtet i

Reykjavik den 11-13. august 1960. s. 47-49. Reykjavik, 1960.

Forsett og villfarelse i strafferetten. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 22.

nordiske juristmøtet i Reykjavik den 11-13. august 1960. s. 113-124. Reykjavik, 1960.

Telefonoppringninger som politisk pressmiddel. – I: Universitetsforlagets vitenskapelige

pressetjeneste nr. 15 (1960).

Karl Schlyter. In memoriam. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1960). s. 1-5.

Anmeldelse av Hans Thornstedt: Om rättsvillfarelse. En straffrättslig undersökning. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1960). s. 69-79.

Anmeldelse av Hermann Mannheim: Deutsche Strafrechtsreform in englischer Sicht. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1960). s. 358-359.

Kriminalitetshyppigheten hos ustraffede. I. Norsk undersøkelse. (Sammen med Knud

Sveri og Ragnar Hauge). – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1960). s. 97-112.

Norvège. Droit pénal et procedure pénale. – I: Annuaire de légilation francaise et

étrangére nr. 9 (1960). s. 288-291.

Der Frieden des Privatlebens. Betrachtungen zum Persönlichkeitsrecht. – I: Archiv für

Urheber- Film- Funk- und Theaterrecht nr. 30 (1960). s. 29-65.

Grundsätze und Methoden der Beweiserhebung im Strafprozess. Im Skandinavischen

Strafprozess. – I: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft nr. 72 (1960). s. 110-

122.

Innstilling fra straffeprosesslovkomiteen om endring i reglene om pågripelse og fengsling

m.v. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Vedlegg til Ot. prp. nr. 39 (1961-62).

The Norwegian penal code: Introduction. – I: The American series of foreign penal

codes. Gerhard O. W. Mueller (red.). South Hackensack, 1961.

Om muligheden af gennem empirisk forskning at belyse straffesystemets

generalpræventive virkninger. – I: Det tredje nordiske kriminologiseminar 1960.

København, 1961.

12


Ignorantia legis in Scandinavian law. – I: Essays in criminal science. Gerhard O. W.

Mueller (red.). New York, 1961.

Kriminalitet hos barn og ungdom. – I: Foreldreboken. Oslo, 1961.

Anmeldelse av Nils Christe: Unge norske lovovertredere. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1961). s. 189-193.

Om Straffeprosesslovkomitéens innstilling om endringer i reglene om pågripelse og

fengsling. – I: Politimannen nr. 7 (1961). s. 305-325.

Die norwegische Strafgesetzgebung 1953-1960. – I: Zeitschrift für die gesamte

Strafrechtwissenschaft nr. 73 (1961). s. 129-155.

Innstilling fra Straffelovrådet om fullbyrdelse av nordiske dommer på straff m.v. (Johs.

Andenæs medlem av utvalget). Sarpsborg, 1962.

Konstitusjonelle spørsmål ved Norges tilslutning til Den europeiske økonomiske

fellesskap. Stortingforhandlinger 1961-62. Dok. nr. 3. s. 10-19.

Pensjonstrygden for sjømenn og statens ansvar. Utarbeidet etter oppdrag av Skibsfartens

arbeidsgiverforening. Stortingsforhandlinger 1962-63. Innst. O. XXIV Vedlegg 1.

Rettsteori og rettspraksis. – I: Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 45

(1962). (Også trykket i Juristen (1962). s. 347-360).

Statsforfatningen i Norge. 3. rev. utg. Oslo, 1962.

Avhandlinger og foredrag. Oslo, 1962.

Straffeprosessen i første instans. Oslo, 1962. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 7).

Uaktsomt drap i Norge og i andre land. – I: Universitetsforlagets vitenskapelige

pressetjeneste nr. 28 (1962).

Das norwegische Strafrecht. – I: Das ausländische Strafrecht der Gegenwart: Amerika.

Norwegen. Türkei. Berlin, 1962.

Oversikt over eiendomsforhold og utmål på Svalbard, innenfor interesseområdet for

California Asiatic Oil Company og Texaco Overseas Petroleum Company pr 18. mars

1962. (Med bistand av Ole Lund). Oslo, 1962.

Ownership to land and mineral claims at Svalbard, within the field of interest of

California Asiatic Oil Company and Texaco Overseas Petroleum Company as of 18.

Mars 1962. (Med bistand av Ole Lund). Oslo, 1962.

Fengsel og fangebehandling. Ungdomskriminaliteten. – I: Nordisk kriminalistisk årbok

1960. Stockholm, 1962.

13


Ombudsmannens kompetanse. – I: Lov og rett (1962). s. 14-21.

De psykiatrisk sakkyndiges plass i straffeprosessen. – I: Lov og rett (1962). s. 97-103.

Avhør av mistenkte, tiltalte og vitner i straffesaker. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1962). s. 119-139.

Legal responsibility in connection with broadcasting programmes. I: EBU review nr. 71

B (1962). s. 33-36.

Innstilling fra Straffelovrådet om endringer i det strafferettslige reaksjonssystem overfor

unge lovbrytere. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Orkanger, 1963.

Grunnloven gjennom 150 år. – I: Dette er Norge 1814-1964. Oslo, 1963.

Frede Castberg. Frede Castberg 70 år. – I: Legal essays: a tribute to Frede Castberg on

the occasion of his 70 th birthday 4 July 1963. Oslo, 1963.

”Uforbeholden tilståelse”. – I: Lov og rett (1963). s. 85-90.

Rettspsykiatrisk sakkyndiges kompetanse i straffesaker. – I: Lov og rett (1963). s. 171-

176.

Foreldrenes rettigheter i sprogsaken: betenkninger. (Sammen med Knut s. Selmer). Oslo,

1964.

Innstilling fra Straffelovrådet om endringer i de strafferettslige regler om

drukkenskapsforseelser og alkoholmisbruk. (Johs. Andenæs medlem av utvalget).

Orkanger, 1964.

Åtgärder mot ungdomskriminalitet. – I: Nordisk kriminalistisk årbok 1962. Stockholm,

1964.

Parlamentarisme, jus og statsvitenskap. – I: Lov og rett (1964). s. 56-65.

Inntrykk fra amerikansk straferettspleie. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

(1964). s. 1-17.

Forbryteren og lovene. Kriminologi og kriminalpolitikk. – I: Nordisk kriminalteknisk

tidsskrift (1964). s. 1-7.

Politiet og vi. – I: Politimannen nr. 10 (1964). s. 150-152.

The general part of the criminal law in Norway. (Oversatt av Thomas P. Ogle). South

Hackensack, 1965.

Uaktsomt drap i de nordiske land. (Sammen med Ragnar Hauge). Oslo, 1965.

14


Av strafferettens spesielle del: referat av professor Andenæs' forelesninger vårsemestret

1964. Mads Henry Andenæs (red.). Oslo, 1965.

Punishement and the Problem of General Prevention. General report to the 5.

International congress of criminology. Montreal, 1965.

Foreword. A study of self-reported crime. (Sammen med Nils Christie og Sigurd

Skirbekk). – I: Scandinavian studies in criminology. Oslo, 1965.

Høyesterett som politisk organ. – I: Lov og rett (1965). s. 22-43.

Grunnlov og menneskerettigheter gjennom 150 år. – I: Lov og rett (1965). s. 49-58.

Giftsaken på Hamar. – I: Lov og rett (1965). s. 289-302.

Jus og politikk. – I: Lov og rett (1965). s. 456-463.

Legen som sakkyndig. Den sakkyndiges oppgave. – I: Tidsskrift for den norske

lægeforening (1965). s. 1449-1456.

La peine et le problème de la prévention générale. – I: Themis nr. 15 (1965). s. 159-209.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Anders Bratholm og Nils

Christie). Oslo, 1966.

Norway and the Second World War. (Sammen med O. Riste og M. Skodvin). Oslo, 1966.

The physician's role in law-court decisions. København, 1966.

Tre rettsfilosofiske avhandlinger. (Sammen med H. L. A. Hart og Torstein Eckhoff).

Oslo, 1966.

Strafferett og kriminologi. Rettshåndhevelsen. Rettergangen i straffesaker. – I: Knophs

oversikt over Norges rett. 4. utg. Oslo, 1966.

Domstolarnas lagprövningsrätt. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 24. nordiske

juristmøtet i Stockholm den 31. august-2. september 1966. s. 258-260. Stockholm, 1966.

Beweisverbote im Strafprozess nordischer Länder. – I: Verhandlungen des 46. Deutschen

Juristentages. München, 1966.

Straff og almenprevensjon. Generalrapport til 5. internasjonale kongress for kriminologi,

Montreal 1965). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1966). s. 1-47.

Uaktsomt drap. (Sammen med Ragnar Hauge). – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1966). s. 1-32.

Om virkningen av forskjellige reaksjoner mot lovovertredere. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1966). s. 117-135.

15


The general preventive effects of punishment. – I: University of Pennsylvania law review

nr. 114 (1966). s. 949-983.

The physicians’s role in law-court decisions. – I: World medical journal nr. 13 (1966). s.

138-140.

Rettsspørsmål i forbindelse med norsk tilslutning til EEC. Oslo, 1967.

Innstilling fra Straffelovrådet om lov om strafferegistrering. (Johs. Andenæs medlem av

utvalget). Vedlegg til Ot. prp. nr. 21 (1970-71). Otta, 1967.

Innstilling fra Straffelovrådet om endringer i straffebestemmelsene for overtredelser av

regler i lovgivningen om narkotika m.v. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Bergen,

1967.

Innstilling fra Straffelovrådet om endringer i bestemmelsene om straff for grovt tyveri

m.v. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Ot. prp. nr. 41 (1966-67). s. 9-14.

Rettsspørsmål i forbindelse med norsk tilslutning til EEC. Stortingsforhandlinger 1966-

67. Dok. nr. 10. s. 8-16.

Formuesforbrytelsene 2. utg. Oslo, 1967. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett;

nr. 11).

Anmeldelse av Marc Ancel: Social defence. A modern approach to criminal problems. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1967). s. 113-116.

Om virkningen av forskjellige reaksjoner mot lovovertredere. – I: Lov og rett (1967). s.

156-164.

Foreningsjustis og ytringsfrihet. Kommentar til en eksklusjon. – I: Lov og rett (1967). s.

224-231.

Riksadvokat Aulie 70 år. – I: Lov og rett (1967). s. 387-391.

Tilsynet med straffanstaltene i Polen. (Sammen med Edgar Hansen). – I: Nordisk

tidsskrift for kriminalvidenskab (1967). s. 304-344.

Jus og politikk. – I: Tidsskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1967). s. 133-

154.

Alminnelig strafferett. Rettelser og tillegg. Oslo, 1968.

Norwegen. Die strafrechtlichen Staatsschutzbestimmungen des Auslandes. Hans-

Heinrich Jescheck og Heinz Mattes (red.). Bonn, 1968.

The legal framework. – I: Aspects of social control in welfare states: Scandinavian

studies in criminology. Oslo, 1968.

16


Negligent homicide in some European countries. A comparative study. – I: Crime and

culture – Essays in honour of Thorstein Sellin. Marvin E. Wolfgang (red.). New York,

1968.

Anmeldelse av Harry Kalven og Hans Zeisel: The American jury. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1968). s. 368-377.

Rettsmidlene i straffeprosessen. Pål Lorentzen og Sissel Rydman Langseth (red.). – I:

Jussens venner (1968). s. 37-100.

Virkningen av de nye promillebestemmelsene i England. – I: Lov og rett (1968). s. 224-

226.

Den Norske Kriminalistforening gjennom 75 år. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1968). s. 1-9.

Inntrykk fra kriminologi og strafferett i Sovjetunionen. (Sammen med Anders Bratholm

og Nils Christie). – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1968). s. 105-122.

Does punishment fit the crime? – I: The criminal law quarterly nr. 11 (1968). s. 76-93.

Rückfallskriminalität in Skandinavien. – I: Kriminologische Gegenwartsfragen nr. 8

(1968). s. 100-106.

Om grunner til uenighet om rettsspørsmål. Et streiftog i rettskildelæren. (Sammen med

Helge Kvamme). – I: Nordisk gjenklang – festskrift til Carl Jacob Arnholm 18. desember

1969. Knut s. Selmer (red.). Oslo, 1969.

Om oppdeling av straffeprocessen i to etapper – skyldspørsmål og reaksjonsspørsmål. – I:

Skrifter tillægnade Ivar Strahl 13. mars 1969. Stockholm, 1969.

Le Droit pénal des pays scandinaves. Ouvrage publié sous la direction de Marc Ancel et

de Ivar Strahl, avec la collaboration de Johs. Andenaes et de Knud Waaben. – I: Les

Grands systemes de droit penal contemporains. Paris, 1969.

Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen. (Johs.

Andenæs leder av utvalget). Oslo, 1969.

Strafferett og kriminologi. Rettshåndhevelsen. Rettergangen i straffesaker. – I: Knophs

oversikt over Norges rett. 5. utg. Oslo, 1969.

Politirapportens betydning i straffeprosessen. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 25.

nordiske juristmøte i Oslo den 13-15. august 1969. s. 433-435. Oslo, 1969.

Anmeldelse av Mogens Koktvedgaard: Lærebog i den danske strafferetspleje. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1969). s. 132-136.

Jus og politikk. – I: Samtiden. Årg.78 (1969). s. 401-420.

17


Juridiske synspunkter på transplantasjoner. – I: Samtiden. Årg.78 (1969). s. 147-151.

Om oppdeling av straffeprosessen i to etapper – skyldspørsmål og reaksjonsspørsmål. – I:

Svensk juristtidning nr. 54 (1969). s. 113-130.

La division du procés pénal en deux phases. Rapport général pour Xe Congrès de

l’Association international de droit penal. – I: Revue internationale de droit penal nr. 40

(1969). s. 659-678.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Anders Bratholm og Nils

Christie). Oslo, 1970.

Om allmennprevensjon og kriminalitetstype. – I: Festskrift till Ivar Agge. Stockholm,

1970.

Alminnelig strafferett. Rettelser og tillegg. Oslo, 1970.

Innstilling fra Straffelovrådet om revisjon av lovreglene om strafferettslig foreldelse.

(Johs. Andenæs medlem av utvalget). Oslo, 1970.

Innstilling fra Straffelovrådet om inndragning på grunn av straffbare handlinger. (Johs.

Andenæs medlem av utvalget). Oslo, 1970.

Innstilling fra Straffelovrådet om ansvar for rettskrenkelser ved sending i radio og

fjernsyn m.v. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Oslo, 1970.

Rektors tale ved Universitetets årsfest 2. september 1970. – I: Nytt fra Universitetet i

Oslo nr. 9 (1970). s. 1-4.

Bedriftsdemokratiet, eiendomsretten og grunnloven. – I: Lov og rett (1970). s. 113-138.

Strandlovdommen og den juridiske teori. Noen bemerkninger til prof. Fleischers

kommentar. – I: Lov og rett (1970). s. 434-435.

Anmeldelse av George Feifer: Justice in Moscow. – I: Lov og rett (1970). s. 511.

Studentene og samfunnet. – I: Samtiden. Årg.79 (1970). s. 531-538.

Kriminalitet, kriminologi og strafferett ved inngangen til 1970-årene. – I: Juristen (1970).

s. 469-477.

The morality of deterrence. – I: University of Chicago law review nr. 37 (1970). s. 649-

664.

Innstilling fra Transplantasjonskomitéen om lov om transplantasjon, endring i lov om

avgivelse av lik, og lov om sykehusobduksjoner. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Oslo,

1971.

18


Etiske problemer med allmennprevensjonen. – I: Festskrift til Folketingets ombudsmand

Stephan Hurwitz 20. juni 1971. Jon Palle Buhl [et al.] (red.). København, 1971.

Av strafferettens spesielle del: referat av professor Andenæs' forelesninger vårsemestret

1964. Mads Henry Andenæs (red.). 2. utg. 1971.

Innstilling fra Transplantasjonskomitéen om lov om transplantasjon, endring i lov om

avgivelse av lik, og lov om sykehusobduksjoner. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Ot.

prp. nr. 52 (1971-72) (Vedlegg). Oslo, 1971.

La sancion y la prevencion general. – I: La prevencion del delito. Textes para su estudio.

Caracas, 1971.

Lovgivning og rettsvesen i Norge: Økende fascistiske tendenser? – I: Dialog. Oslo, 1971.

”Straffens formål”. Et tilsvar til professor Alf Ross. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1971). s. 151-155.

Anmeldelse av Herbert L. Packer: The limits of the criminal sanction. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1971). s. 352-361.

Anmeldelse av H. L. A. Hart: Punishment and Responsibility. Essays in the philosophy of

law. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1971). s. 495-504.

Kriminalitet, kriminologi og strafferett ved inngangen til 1970-årene. – I: Jussens venner

(1971). s. 322-327.

Forskning om individualprevensjon og allmennprevensjon. Noen kommentarer til prof.

Christies artikkel. – I: Lov og rett (1971). s. 61-69.

Er rasjonell straffutmåling mulig? Anmeldelse av Nigel Walker: Sentencing in a rational

society. – I: Lov og rett (1971). s. 117-123. (Også trykket i Tidsskrift for kriminalomsorg

nr. 3 (1971). s. 123-133.)

Reasons for Differences of Opinions on Questions of Law. (Sammen med Helge

Kvamme). – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 15 (1971). s. 11-23.

The moral of educative influence of criminal law. – I: Journal of social issues nr. 27

(1971). s. 17-31.

Comment by Prof. Johannes Andenaes comparing study draft of proposed new federal

criminal code to European criminal codes. – I: Working papers of the national

commission on reform of federal criminal laws. Vol. III Washington 1971.

The future criminal law. Scandinavian perspectives. – I: The criminal law review (1971).

s. 615-629.

19


Rektors tale ved Universitetets årsfest 2. september 1971. – I: Nytt fra Universitetet i

Oslo nr. 10 (1971). s. 1-4.

Studentene og Universitetet. – I: Fri fagbevegelse nr. 20 (1971). s. 9.

Strafferett og moraldanning. – I: Festskrift till Per Olof Ekelöf. Henrik Hessler (red.).

Stockholm, 1972.

Rettelser og tillegg til Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett. Oslo, 1972.

Universitetet og samfunnet. – I: Samtiden. Årg. 81 (1972). s. 401-411.

Rektors tale ved Universitetets årsfest 2. september 1972. – I: Nytt fra Universitetet i

Oslo nr. 11 (1972). s. 1-3.

Strafferett, kriminologi og straffeprosess. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 6. utg.

Oslo, 1973.

Francis Hagerup. Bernhard Getz. – I: Store navn i norsk rettsvitenskap. Oslo, 1973.

Redaktører, journalister og vitneplikt. – I: Lov og rett (1973). s. 337-338.

Fremtidsperspektiver på strafferetten. – I: Lov og rett (1973). s. 339-359.

Punishment and deterrence. Ann Arbor, 1974.

Straff og lovlydighet: artikkelsamling. Oslo, 1974.

NOU 1974:17 – Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. (Johs.

Andenæs medlem av utvalget). Oslo, 1974.

NOU 1974:36 – Høgre utdanning på Østlandet (”Østlandsutvalget”). (Johs. Andenæs

medlem av utvalget). Oslo, 1974.

Forslag fra Straffelovrådet om opphevelse av reaksjonen ungdomsfengsel og lov om

strafferettslige åtgjerder mot unge lovbrytarar. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Ot.

prp. nr. 1 (1974-75). s. 14-31.

Konstitusjonelle problemer ved gjennomføring av medbestemmelsesrett for de ansatte i

statsselskaper. Ot. prp. nr. 19 (1974-75). s. 271-282.

Demokratiets historiske utviklingsfaser. – I: Norrønakonferansen 1973. Sandnes, 1974.

Signaler i kriminalpolitikken – spesiellt om strafferettslige særreaksjoner. – I: Nordisk

tidsskrift for kriminalvidenskab (1974). s. 97-117.

Anmeldelse av Franklin E. Zimring og Gordon J. Hawkins: Deterrence. The Legal Threat

in Crime Control. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1974). s. 188-309.

20


Alminnelig strafferett. 2. rev. utg. Oslo, 1974. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 18).

Straff og lovlydighet: artikkelsamling. 2. utg. Oslo, 1975.

Strafferett, kriminologi og straffeprosess. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 7. utg.

Oslo, 1975.

NOU 1975:61 – Kriminalomsorg i frihet. (Johs. Andenæs medlem av utvalget). Oslo,

1975.

Formuesforbrytelsene. Oslo, 1975. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

11).

Straffrättslig skydd mot ekonomisk kriminalitet. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det

27. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 20-22. august 1975. s. 93-94. Reykjavik, 1975.

Virkningen av de nye promillebestemmelser i England – og i Norge. – I: Lov og rett

(1975). s. 222-227

Grunnlov og ekspropriasjonserstatning. – I: Lov og rett (1975). s. 243-274.

Grunnlov, politikere og domstoler. – I: Lov og rett (1975). s. 380-386.

General prevention revisited. Research and policy implications. – I: Journal of criminal

law and criminology nr. 66 (1975). s. 338-365.

Statsforfatningen i Norge. 4. rev. utg. Oslo, 1976.

The United States of America 1776 – Norway 1814. Oslo, 1976.

Erstatningsspørsmål ved en demokratisering av forretningsbankene. (Vedlegg til NOU

1976:52 – Om demokratisering av forretningsbankene. s. 255-283). Oslo, 1976.

Anmeldelse av Göran Melander: Terroristlagen – et onödigt ont. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1976). s. 301-302.

1776-1814-1976. – I: Kirke og kultur. Årg. 81 (1976). s. 381-387.

Grunnlovstolking, domstoler og politikk. Randbemerkninger til en høyesterettsdom. – I:

Rett og humanisme – festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. Henning Jakhelln

(red.). Oslo, 1977.

NOU 1977:20 – Statlig forvaltningsselskap for industri. (Johs. Andenæs medlem av

utvalget). Oslo, 1977.

Konstitusjonelle problemer ved offentlig representasjon i bedriftenes styrende organer.

(Vedlegg til NOU 1977:28 – Kommunal representasjon i bedriftene. s. 79-96.) Oslo,

1977.

21


Anmeldelse av Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1977). s. 398-400.

Berufsverbot, ytringsfrihet og retten til arbeid. – I: Lov og rett (1977). s. 193-195.

Anmeldelse av Jo Hov: Rettsforlik. – I: Lov og rett (1977). s. 326-330.

Er staten som lovgiver bundet av sine egne kontrakter? – I: Lov og rett (1977). s. 435-

452.

Registrering, overvåking og politisk frihet. – I: Juristkontakt nr. 8 (1977). s. 226-227.

Nyere forskning om almenprevensjon – status og kommentar. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1977). s. 61-101.

The effects of Scandinavias drinking-and-driving laws. Facts and hypotheses. – I:

Scandinavian studies in criminology nr. 6 (1977). s. 35-53.

Development in criminal law and penal systems, 1976. Norway. – I: The criminal law

review. London, 1977.

Flertall og mindretall. Et dilemma for demokratiet. – I: Farmand nr. 40 (1977).

Anmeldelse av Ivar Strahl: Allmän straffrätt i vad angår brotten. – I: Svensk juristtidning

nr. 62 (1977). s. 703-711.

Kriminalitet og straff gjennom 40 år. En vandringsmann ser seg tilbake. – I: Jus og jord –

heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978.

TorgeirAustenå [et al.] (red.). Oslo, 1978.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Anders Bratholm og Nils

Christie). Oslo, 1978.

NOU 1978:51 – Straffebestemmelser mot voldsskildringer. (Johs. Andenæs medlam av

utvalget). Oslo, 1978.

Utredning fra Straffelovrådet om straffebestemmelser mot voldsskildringer. (Johs.

Andenæs medlem av utvalget). (Vedlegg til NOU 1978:51). Oslo, 1978.

Criminal law and criminology. – I: Legal science today. Symposia universitas

Upsaliensis. Uppsala, 1978.

Frihedsplassens plads i fremtidens strafferet. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 28.

nordiske juristmøtet i København den 23-25. august 1978. s. 297-299. København, 1978.

Stortingets kontroll med regjering og forvaltning: Stortingets eget syn. – I: Jussens venner

(1978). s. 1-18.

22


Stortingets medvirkning ved avslutning av traktater. – I: Jussens venner (1978). s. 213-

228.

Kriminalomsorg i frihet: Hjelp eller belastning for den domfelte? – I: Lov og rett (1978).

s. 32-44.

Tilsvar til professor Fleischer. – I: Lov og rett (1978). s. 380-385.

Les effects de prevention géneral du droit pénal. – I: Archives de politique criminelle nr.

3 (1978). s. 5-11.

Social and economic offences: Theoretical issues and practical considerations. – I:

UNAFEI. Report 1977 and Resource material series nr. 15 (1978). s. 169-181.

Tortur – et uutryddelig onde? – I: Dyade nr. 1/2 (1978). s. 380-385.

Innføring i rettsstudiet. Oslo, 1979.

Kommentarer til Kriminalmeldingen. Johs. Andenæs [et al.]. Oslo, 1979.

Det vanskelige oppgjøret: rettsoppgjøret etter okkupasjonen. Oslo, 1979.

Lov og moral. – I: Gode og onde dager. Ekteskapslovgivningen og den kristne etikk.

Oslo, 1979.

Minnetale over professor dr. juris Per Augdahl holdt i den historisk-filosofiske klasses

møte den 4. oktober 1979. – I: Det norske videnskapsakademi. Årbok 1979. Oslo, 1980.

Nakazanie i preduprenie pretuplenij. Peredov s angdijskogo B. M. Kogana. Pod redakciej

I so vstupited’noj B. s. Nikiforova. Moskva, 1979.

NOU 1979:46 – Særlig strafferettslig vern for homofile. (Johs. Andenæs medlem av

utvalget). Oslo, 1979.

Alkohol og dødsulykker. – I: Lov og rett (1979). s. 83-109.

Anmeldelse av Thorkild Hansen: Prosessen mot Hamsun. Anmeldelse av Sigrid Stray:

Min klient Knut Hamsun. – I: Lov og rett (1979). s. 179-198.

Fengsel som inndrivingsmiddel: Om ”underslag” av merverdiavgift. – I: Lov og rett

(1979). s. 241-242.

Kriminalitet og økonomisk utvikling – Et japansk under. – I: Lov og rett (1979). s. 464-

470.

Development in criminal law and penal systems: Norway 1977-78. – I: Criminal law

review (1979). s. 444-451.

23


Anders Bratholm 60 år. (Sammen med Asbjørn Kjønstad). – I: Anders Bratholm. Rett og

rettspolitikk. Oslo, 1980.

Synspunkter på grunnlovens § 2, 2. ledd. – I: Religionsfrihet og offentlig religion:

Grunnlovens § 2 i går, i dag og i morgen. Oslo, 1980.

La preventione generale nella fase della minaccia dell ’irrogazione e dell ’esecutione

della pena. – I: Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati. Mario Romano og

Federico Stella (red.). Bologna, 1980.

Ansattes medbestemmelsesrett. Betenkning om rettsvirkningene av forslag til endring av

grl. § 110. Innst. s. nr. 207 (1979-80). s. 5-11.

Sivilombudsmannen og administrasjonen. – I: Lov og rett (1980). s. 497-498.

Den amerikanske høyesterett i nærbilde. Anmeldelse av Bob Woodward og Scott

Armstrong: The Brethren. – I: Lov og rett (1980). s. 556-561.

Anmeldelse av Marshall B. Clinard: Cities with little crime. The case of Switzerland. – I:

Lov og rett (1980). s. 572-575.

Anmeldelse av John Lyng: Forræderiets epoke. 2. utg. – I: Lov og rett (1980). s. 575-576.

Kontroversiell stortingsmelding om kriminalpolitikken i Norge. – I: Nordisk tidskrift för

vetenskap, konst och industri. Årg. 56 (1980). s. 53-70.

Juridisk samarbeid i Norden. – I: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Årg.

56 (1980). s. 265-275.

Strafferett, kriminologi og straffeprosess. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 8. utg.

Oslo, 1981.

Utredning fra Straffelovrådet om straffebestemmelser og andre tiltak mot

voldsskildringer. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Ot. prp. nr. 54 (1981-82). s. 29-41.

Statsforfatningen i Norge. 5. rev. utg. Oslo, 1981.

Ytringsfrihet og personlighetsvern. – I: Jussens venner (1981). s. 367-381.

Strafferettspleien i Kina. – I: Lov og rett (1981). s. 301-311.

Straffansvar uten skyld? – I: Lov og rett (1981). s. 449-450.

Den prosessuelle betydning av ”særdeles skjerpende omstendigheter”. – I: Lov og rett

(1981). s. 557-562.

Rettssaken mot ”Firerbanden”. – I: Materialisten. Årg.9 (1981). s. 45-46.

Stephan Hurwitz 1901-1981. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1981). s. 1-2.

24


Kriminalitet og straff i det nye Kina. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1981).

s. 81-92.

[Tale i anledning mottagelsen av den nordiske juristpris 1981]. – I: Svensk juristtidning

nr. 66 (1981). s. 731-732.

NOU 1982:25 - Narkotikalovbrudd, ran og heleri. (Johs. Andenæs leder av utvalget).

Oslo, 1982.

Fra spredte felter: et utvalg artikler og foredrag. Oslo, 1982.

NOU 1982:42 - Straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven og

investeringsavgiftsloven. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Oslo, 1982.

Promillekjøring, trafikkulykker og straff. (Sammen med Robert K. Sørensen). Oslo,

1982.

Nytt i den nye straffeprosessloven. Oslo, 1982.

Utredning fra Straffelovrådet om narkotikalovbrudd, ran og heleri. (Johs. Andenæs leder

av utvalget). Oslo, 1982.

Straffutmåling i promillesaker. – I: Lov og rett (1982). s. 115-137.

Stortinget og utenrikspolitikken – et par bemerkninger til professor Fleischer. – I: Lov og

rett (1982). s. 271.

Jenter og jus – før og nå. – I: Nytt fra Universitetet i Oslo nr. 20 (1982).

Renter på klientkonto. – I: Norsk advokatblad nr. 6/7 (1982). s. 243-244.

Politivold, politifolk og den falske lojaliteten. – I: Politiembetsmennenes blad. Årg.57

(1982). s. 14-17.

Norway and the Second World War. (Sammen med O. Riste og M. Skodvin). 3. utg.

Oslo, 1983.

The choice of sanction: a Scandinavian perspective. – I: Reform and punishment: essays

on criminal sentencing. Michael Tonry og Franklin E. Zimring (red.). Chicago, 1983.

Spesiell strafferett: utvalgte emner. (Sammen med Anders Bratholm). Oslo, 1983.

(Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 26).

Trafikklovgivning og allmennprevensjon – særlig om promillekjøring. – I: Lov og rett

(1983). s. 378-390.

Høyesterett som ankeinstans for straffeutmålingen. – I: Rett og rettssal – et festskrift til

Rolv Ryssdal. Hans M. Michelsen, Helge Røstad og Gunnar Aasland (red.). Oslo, 1984.

25


Rettsvesenet og massemedia (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 30.

nordiske juristmøtet i Oslo 15-17. august 1984. s. 451-483. Oslo, 1984.

Suverenitet og eiendomsrett på Svalbard. Oslo, 1984. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 1).

Norsk straffeprosess, 1. Oslo, 1984. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

27).

Tanker omkring ny norsk straffeprosesslov. – I: Jussens venner (1984). s. 123-139.

Veikantundersøkelse om promillekjøring. Anmeldelse av Alf Glad: Promillekjøring i

Norge. Resultatene av en landsomfattende vegkantundersøkelse 1981-1982. – I: Lov og

rett (1984). s. 108-111.

Dødsjakt på biltyver. – I: Lov og rett (1984). s. 113-114.

Promillekjøring og almenprevensjon. Replikk til artikkelen: Promillekjøring og

almeprevensjon / Leif N. Olsen. – I: Lov og rett (1984). s. 226-232.

Norsk rettspraksis 1982-1983. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1984). s.

353-366.

Innføring i rettsstudiet. 2. utg. Oslo, 1985.

NOU 1985:31 - Datakriminalitet. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Oslo, 1985.

Ordets frihet – ordets ansvar. Oslo, 1985.

Norsk straffeprosess, 2:1. Oslo, 1985. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

29).

Statsforfatningen i Norge. 6. rev. utg. Oslo, 1986.

Formuesforbrytelsene. Oslo, 1986. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

11).

Anmeldelse av Bjørn Gunnar Olsen: Dere tok vår framtid. – I: Lov og rett (1986). s. 60-

62.

Avhøret av tiltalte etter den nye straffeprosesslov. – I: Lov og rett (1986). s. 293-296.

Tiltalebeslutning, forelegg og spørsmålsstilling etter den nye straffeprosesslov. – I: Lov

og rett (1986). s. 408-418.

NOU 1987:11 - Promillekjøring: reaksjoner mot promillekjøring og etterfølgende

alkoholnytelse. (Johs. Andenæs leder av utvalget). Oslo, 1987.

Et liv blant paragrafer: juridiske stridsspørsmål slik jeg så dem. Oslo, 1987.

26


Knophs oversikt over Norges rett. (Sammen med Birger Stuevold Lassen). 9. utg. Oslo,

1987.

God åklagarsed. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 31. nordiske juristmøte

i Helsingfors den 19-21. august 1987. s. 57-70 og 125-129. Helsingfors, 1987.

Norsk straffeprosess, 2. Oslo, 1987. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

30a).

Straffelovrådets innstilling om promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. – I: Lov

og rett (1987). s. 227-239.

Anmeldelse av s. Falck: Rett tolk? – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1987). s.

419-420.

Jus og politikk. – I: Nytt norsk tidsskrift. Årg. 4 (1987). s. 94-97.

Grunnloven, eiendomsretten og medbestemmelsesretten. – I: Festskrift till Lars

Welamson. Olle Höglund [et al.] (red.). Stockholm, 1988.

Politivolddebatten. – I: Lov og rett (1988). s. 65-66.

Rettssaken mot Quisling. – I: Lov og rett (1988). s. 326-334.

Ny promillelov - en halv seier for fornuften? – I: Lov og rett (1988). s. 389-390.

Ombudsmannsinstitusjonen 25 år. – I: Lov og rett (1988). s. 519-527.

Treholtsaken i tilbakeblikk. – I: Lov og rett (1988). s. 567-584.

Nyklassisisme, proporsjonalitet og prevensjon. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1988). s. 41-48.

Ridder for rettferdighet eller leiesoldat for kjeltringer? – I: Forsvareren - Alf Nordhus 70

år: et debattskrift. Harald Stanghelle og Egil Ulateig (red.). Oslo, 1989.

Alminnelig strafferett. 3. utg. Oslo, 1989.

Avhør av barn som vitner i straffesaker: særtryk af Ármannsbók, festskrift udgivet i

anledning af Ármanns Snævarrs 70 års fødselsdag. Reykjavik, 1989.

Anmeldelse av Nils Jareborg: Essays in criminal law. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1989). s. 248-250.

Straffutmålingen i promillesaker – lovgivningen og domstolene. – I: Lov og rett (1989).

s. 193-194.

Utviklingslinjer i kriminalpolitikk og strafferett. – I: Lov og rett (1989). s. 311-321.

27


Innføring i rettsstudiet. 3. utg. Oslo, 1990.

Hemmelig ransaking. – I: ...den urett som ikke rammer deg selv – festskrift til Anders

Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Straff, allmennprevensjon og kriminalpolitikk: artikkelsamling. Oslo, 1990.

Statsforfatningen i Norge. 7. utg. Oslo, 1990.

Spesiell strafferett. (Sammen med Anders Bratholm). 2. utg. Oslo, 1990.

Norge for den Europeiske menneskerettighetsdomstol. – I: Lov og rett (1991). s. 67-77.

Lovmotiver og straffutmåling. – I: Lov og rett (1991). s. 385-386.

Jus og politikk. – I: Lov og rett (1990). s. 414-425.

Utviklingslinjer i kriminalpolitikk og strafferett. – I: Tidsskrift for kriminalomsorg

(1990). s. 47-61.

Formuesforbrytelsene. 5. utg. Oslo, 1992.

Etter overveielse: artikler i utvalg 1983-1992. Oslo, 1992.

Uaktsomt berageri. – I: Lov og rett (1992). s. 1-2.

Vitneplikt for barn i straffesaker - især incestsaker. – I: Lov og rett (1992). s. 335-343.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og norsk straffeprosess. – I: Lov og rett

(1992). s. 375-387.

Knophs oversikt over Norges rett. (Sammen med Birger Stuevold Lassen). 10. utg. Oslo,

1993.

Dødshjelp og straffelov. – I: Lov og rett (1993). s. 144-146.

Tilsvar fra Johs. Andenæs. – I: Lov og rett (1993). s. 265-266.

Anmeldelse av Paul Leer-Salvesen: Menneske og straff. En refleksjon om skyld og straff

som et bidrag til arbeidet med straffens etikk. – I: Juristkontakt nr. 2 (1993). s. 54-56.

Strafferettens begrensninger. – I: Skuldfrihet och ansvarslöshet: en hälsning till Alvar

Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Kerstin Berglund [et al.] (red.).

Helsingfors, 1994.

Norsk straffeprosess. 2. utg. Oslo, 1994.

Innføring i rettsstudiet. 4. utg. Oslo, 1994.

28


Straffen som problem. Halden, 1994.

Minnetale over professor dr. juris Torstein Eckhoff holdt i den historisk-filosofiske

klasses møte den 13. januar 1994. – I: Årbok. Det norske videnskaps-akademi (1994). s.

196-210.

Liberalisering av narkotikalovgivningen. – I: Lov og rett (1994). s. 625-628.

Strafferettens begrensninger. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1994). s. 5-14.

Straff og lovlydighet. – I: P2-akademiet. Oslo, 1995.

Juridisk utredning om filmen "To mistenkelige personer". – I: Complex. Institutt for

privatrett nr. 5 (1995).

Hjelp til selvmord - hvorfor, hvorledes, av hvem? – I: Omsorg. Årg. 12 (1995). s. 16-18.

Straffen som problem. 2. rev. opplag. Halden, 1996.

Spesiell strafferett. (Sammen med Anders Bratholm). 3. utg. Oslo, 1996.

Norway and the Second World War. (Sammen med O. Riste og M. Skodvin). 5. utg.

Oslo, 1996.

Formuesforbrytelsene. 6. utg. Oslo, 1996.

Ytringsfriheten og ærens rettsvern etter grunnlovens § 100 og Europakonvensjonens art.

10. – I: Lov og rett (1996). s. 3-21.

Lov og praksis om uaktsomt drap - særlig i trafikkulykker. – I: Lov og rett (1996). s. 294-

305.

Prevensjon og rettferdighet i straffutmåling. – I: Ånd og rett – festskrift til Birger

Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup og

Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

Alminnelig strafferett. 4. utg. Oslo, 1997.

Litteratur og ytringsfrihet. – I: Lov og rett (1997). s. 83-101.

Frede Castberg. – I: Lov og rett (1997). s. 293-301.

Knophs oversikt over Norges rett. (Sammen med og Kåre Lilleholt). 11. utg. Oslo, 1998.

Statsforfatningen i Norge. 8. utg. Oslo, 1998.

Innføring i rettsstudiet. 5. utg. Oslo, 1998.

29


Straffutmåling for bruk av narkotika og erverv og besittelse for eget bruk. – I: Lov og rett

(1998). s. 125-128.

Høyesterett om ”mengderabatt” ved straffutmåling for vinningsforbrytelser. – I: Lov og

rett (1998). s. 314-316.

Kommentarer til Olaussens artikkel. – I: Lov og rett (1998). s. 441-223.

Rettsstrid som vilkår for mortifikasjon? – I: Lov og rett (1998). s. 479-487.

Eutanasi i Nederland. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 118 (1998). s.

2660-2661.

Finner journalister sannheten om straffesaker? – I: Kritisk juss (1999). s. 56-58.

Norsk straffeprosess. 3. utg. Oslo, 2000.

Introduction to the study of law: (chapters 3-11). Oslo, 2000. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 3).

Juridisk metode og det juridiske studiet. – I: Lov og rett (2000). s. 1-2.

Straffutmåling for vanemessig promillekjørere. – I: Lov og rett (2000). s. 483-487.

Konstitusjonelle reformer i historisk perspektiv. – I: Nytt norsk tidsskrift. Årg. 17 (2000).

s. 118-123.

Omkring rettsoppgjøret. Skjebne, skyld, straff. – I: Oslo. Norsk tro og tanke. Jan-Erik

Ebbestad Hansen (red.). Bind 3: 1940-2000. Oslo, 2001.

Kommentar til en kommentar. – I: Lov og rett (2001). s. 378-379.

Innføring i rettsstudiet. 6. utg. Oslo, 2002.

Noen konsekvenser av det autonome straffebegrepet i Den europeiske

menneskerettighetskonvensjon. – I: Rettsteori og rettsliv – festskrift til Carsten Smith til

70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar Tjomsland, Magnus Aarbakke og

Gunnar Aasland (red.). Oslo, 2002.

Straffelovkommisjonens innstilling om ny straffelov. – I: Tidsskrift for strafferett (2002).

s. 162-167.

30


Kjell V. Andorsen

Professorstipendiat

Noen spørsmål om hotellbedrageri. – I: Lov og rett (1983). s. 147-150.

Dom i forhørsrett, betingelser, rettspraksis og synspunkter. – I: Lov og rett (1983). s. 227-

248.

Om varetektsfengsling og uforholdsmessig inngrep. – I: Lov og rett (1984). s. 79-98.

Borgerlige rettskrav etter den nye straffeprosesslov. – I: Lov og rett (1984). s. 460-476.

Tvangs- og rettsmidler i straffeprosessen. – I: Lov og rett (1987). s. 360-367.

Saksomkostninger i straffesaker. – I: Lov og rett (1988). s. 231-250.

En undersøkelse av anmeldte tilfeller av maktmisbruk fra politiets side. – I: Lov og rett

(1988). s. 489-516.

Uegentlig rettsvillfarelse. – I: ...den urett som ikke rammer deg selv – festskrift til Anders

Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Om straffbar oppvigling. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 485-549.

Anmeldelse av Kjell Inge Bjørvik, Torstein Hjellum og Nanna Kildal (red.): Hvitbok om

Boomerang-sakene i Bergen. – I: Juristkontakt (1990). s. 231-233.

Rt. 1990 s. 28 - en avgjørelse om rettsvillfarelse. – I: Lov og rett (1991). s. 46-53.

Anmeldelse av Christian J. Aubert: Alkoholloven med kommentarer. – I: Juristkontakt nr.

6 (1991). s. 70-71.

Anmeldelse av Anders Bratholm og Magnus Matningsdal (red.): Straffeloven med

kommentarer. Første del. Almindelige bestemmelser. – I: Juristkontakt nr. 6 (1991). s.

68-70.

Anmeldelse av Paul Leer-Salvesen: Menneske og straff. – I: Juristkontakt nr. 4 (1991). s.

32-33.

Strafferettslig samtykke. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1992). s. 305-475.

Anmeldelse av Lars Gule og Preben Falck (red.): Politivold, forskning og rettssikkerhet.

– I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1992). s. 546-549.

Skjellig grunn til mistanke og bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler. – I: Lov og rett

(1994). s. 559-575.

31


Anmeldelse av Hans Gammeltoft-Hansen: Straferetspleje I. Grundbegreper – bevis,

domstolerne – påtalen. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1994). s. 501-504.

Anmeldelse av Madeleine Löfmarck og Suzanne Wennberg. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1994). s. 519-522.

Anmeldelse av Helge Røstad: Innkast i straffefeltet: utvalgte emner i strafferett. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1994). s. 529-532.

Anmeldelse av Johs. Andenæs: Straffen som problem. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1994). s. 1028-1036.

Anmeldelse av Nils Jareborg: Straffrättens ansvarslära. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1995). s. 745-751.

Straff og narkotika - hvor går vi? – I: Kritisk juss (1995). s. 104-113.

Dolus eventualis. – I: Jussens venner (1996). s. 116-135.

Den onde vilje – eller har vi ingen vilje? – I: Kritisk juss (1996). s. 112-126.

Romavlytting i narkotikasaker. – I: Nytt i strafferetten nr. 1 (1996). s. 72-74.

Tanker omkring løgndetektorsaken. – I: Nytt i strafferetten nr. 2 (1996). s. 55-58.

Vilkårene for å kreve jordskifte. Pliktkollisjoner i strafferetten. – I: Ånd og rett - festskrift

til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter

Lødrup og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

Promillekjøring og promillestørrelse: en svensk evalueringsundersøkelse. – I: Nytt i

strafferetten nr. 1 (1997). s. 71-75.

Straff for besittelse og bruk av narkotika: Høyesteretts dom av 9. april 1997. – I: Nytt i

strafferetten nr. 2 (1997). s. 37-43.

Avhørsmetoder og tilståelser. – I: Nytt i strafferetten nr. 3 (1997). s. 22-30.

Anmeldelse av Vincenzo Ruggiero, Mick Ryan og Joe Smith: Western European Penal

Systems. A Critical Anatomy. – I: Kritisk juss (1997). s. 69-73.

Objektive straffrihetsgrunner og rettsstrid. – I: Stat, politikk og folkestyre - festskrift til

Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger, Asbjørn

Strandbakken (red.). Bergen, 1998.

Bør grovt uaktsom voldtekt kriminaliseres? – I: Kritisk juss (1998). s. 73-77.

Straffbar medvirkning ved unnlatelse. – I: Nytt i strafferetten nr. 3 (1998). s. 21-28.

Politivold, bumerangsaker og gjenopptakelse. – I: Retfærd nr. 2 (1998). s. 67-70.

32


Strafferettslig nødrett. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1999.

Frifunnet for straff, dømt til erstatning. – I: Nytt i strafferetten nr. 2 (1999). s. 47-95.

Noen grunnspørsmål om såkalt aktiv dødshjelp. – I: Nytt i strafferetten nr. 3 (1999). s.

39-47.

Mistenktes rett til dokumentinnsyn på etterforskningsstadiet. – I: Lov og rett (2000). s.

26-45.

Ensrettingsprinsippet og forholdet til juryen. – I: Lov og rett (2000). s. 315-317.

Provokativ politietterforskning. – I: Jussens venner (2001). s. 1-27.

Straffelovkommisjonens innstilling om rettsvillfarelse. – I: Tidsskrift for strafferett

(2002). s. 168-176.

Uegentlig rettsvillfarelse i strafferetten. Oslo, 2003. (Institutt for offentlig retts skriftserie;

nr. 11).

Anmeldelse av Arne Willy Dahl: Håndbok i militær folkerett. – I: Tidsskrift for strafferett

(2004). s. 132-138.

En dissensavgjørelse i Høyesterett om straffelovstolkning. – I: Tidsskrift for strafferett

(2004). s. 147-168.

Rettsvillfarelse i strafferetten. Bergen, 2005.

Ytring. – I: Tidsskrift for strafferett (2005). s. 361-363.

Ole Rasmus Asbjørnsen

Forsker

Noen spørsmål omkring utforming og håndhevelse av straffebud som retter seg mot

økonomisk kriminalitet. (Sammen med Beret Sundet). – I: Jussens venner (1992). s. 61-

77.

Straffeansvar for foretak: str. Paragraf 48a. – I: Rapport (Forskning om økonomisk

kriminalitet) nr. 21 (1995).

33


Johan Greger Aulstad

Stipendiat

Avtaler mellom forurensningsmyndighetene og industrien om utslipp av klimagasser.

(Studentavhandling). Oslo, 1999.

Avtaler om utslipp av klimagasser. Oslo, 2001.

Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet. – I:

Förvaltningsrättslig tidsskrift nr. 3/4 (2002). s. 228-265.

Forvaltningens adgang til å omgjøre avtaler som er enkeltvedtak. – I: Udførelse af

offentlig oppgave via kontrakt. Karsten Naundrup Olesen og Michael Steinicke (red.).

København, 2004.

Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig

myndighetsutøvelse: illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område.

(Avhandling dr. juris). Oslo, 2004.

Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak. – I: Jussens venner (2004).

s. 74-129.

Kommunale utbyggingsavtaler. Bergen, 2005.

Helga Aune

Stipendiat

Likebehandlingsprinsippet og deltidsarbeidende. (Studentavhandling). Oslo, 1996.

Likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling: terskler i regelverk og

virkningen av disse for deltidsarbeidende. Oslo, 1997. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 2).

Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet. – I: Arbetsliv i omvandling

(2000).

Arbeitsrecht in Norwegen. Köln, 2003.

Helsedepartementet, regjering og storting bryter likestillingsloven! Kommentar til

Helsedepartementets behandling av vedtak nr. 4/2004 til Klagenemda for likestilling –

”Steriliseringssaken”. – I: Kritisk juss (2004). s. 144-155.

34


Arbeidsrett.no. Kommentarer til arbeidsmiljøloven. (Sammen med Henning Jakhelln).

Oslo, 2005.

Arbeidsmiljøloven 2005: en introduksjon. (Sammen med Henning Jakhelln). 2006.

Arbeidsrett.no: kommentarer til arbeidsmiljøloven. 2. utg. (Sammen med Henning

Jakhelln). 2006.

Cecilia Bailliet

Førsteamanuensis

Analysis of Colombia’s Land Conflicts and Internal Displacement in Colombia. Oslo,

1997.

Policy recommendations on Norwegian asylum policy for Church of Norway. Oslo,

1998.

Refugee & asylum law: compendium of selected readings. (red.). Oslo, 1999.

Refugee & asylum law: compendium of case law. (red.). Oslo, 1999.

Refugee & asylum law: compendium of international instruments. (red.). Oslo, 1999.

“Perpetuando el desplazamiento interno”. – I: Migraciones forzosas (1999).

“The Impact of Forced Migration on Women: Legal Identity and Dispute Resolution of

Land Rights in Guatemala and Colombia”. Oslo, 1999. (Working papers in Women’s

Law nr. 49)

Commentary on Norwegian Asylum Policy. Flyktningerådet. Oslo, 1999.

“Perpetuating Internal Displacement: The Misapplication of Internal Flight Alternative

and Non-State Agents of Persecution within the Context of Colombian Asylum Seekers”.

– I: Juridikum nr. 1 (2000).

“Preventing Internal Displacement: Conciliating Land Conflicts in Guatemala”. – I:

Refugee Survey Quarterly (2000).

Written commentary on procedural guidelines for asylum hearings. Norsk Organisasjon

for Asylsøkere. Oslo, 2000.

Commentary on Asylum Case. Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Oslo, 2000.

35


Property Restitution in Guatemala: A Transnational Dilemma. – I: IDP Global Database

(2000).

Unfinished Business: The IDP Land Question in Guatemala. – I: Forced migration review

(2000). (Også tykket i Refugee Survey Quarterly, Special Issue 19 nr. 2 on Housing and

Property Restitution for Returnees (2000)).

Between conflict & consensus: conciliating land disputes in Guatemala. (Avhandling dr.

juris). Oslo, 2002.

The Unrecognized Diplaced. – I: NRC Global IDP Database Report 2002.

Commentary on Norwegian asylum cases and law proposals. UNHCR (2002-2003). Oslo,

2003.

Property Restitution in Guatemala: A Transnational Dilemma. – I: Returning home:

Housing and Property Restitution for Refugees. Scott Leckie (red.). New York, 2003.

Researching Internal Displacement: A Legal Perspective. Between Conflict and

Consensus: Preventing Internal Displacement. – I: Researching Internal Displacement:

state of the art: conference proceedings. (Acta Geographica. Serie A; nr. 6). Trondheim,

2003.

Commentary on review of asylum laws and practice in Colombia, Panama, and

Venezuela. Flyktningerådet. Oslo, 2003.

Conciliacion in Guatemala. – I: Memorias (2003).

The Tampa Case and its Impact on Burden Sharing at Sea. – I: Human Rights Quarterly

(2003).

Commentary on law proposal on family reunification. Amnesty International (2003).

Reflections on the Use of Conciliation Land Disputes. – I: FAO Roundtable on Land

Conflicts in Latin America July 2003.

Memo on Refugee Rights for the Norwegian Refugee Council May 2003. Oslo, 2003.

Between conflict & consensus: conciliating land disputes in Guatemala: a study in

preventing and resolving internal displacement. (Avhandling dr. juris). Oslo, 2004.

Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag. Oslo, 2004. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Anmeldelse av Feller, Turk og NichOslon (red.): Refugee Protection in International

Law. – I: International Journal of Refugee Law nr. 17 (3) (2005). s. 643-647.

New Challanges in Policy Development: Norway as Destination Country for Trafficking.

– I: Report on Trafficking and Human Rights (2005).

36


Responsibilities of the Destination Country. – I: Forced migration review nr. 25 (2006). s.

28-30.

Assessing Jus ad Bellum and Jus in Bello within Refugee Status Determination Process –

Contemplations on Conscientious Objectors Seeking Asylum. – I: Georgetown

Immigration Law Journal nr. 20(3) (2006). s. 337-384.

Inge Lorange Backer

Professor

Et standardverk om offentlighet i norsk forvaltning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1977). s. 692-704.

Familierett på tradisjonelt grunnlag. – I: Lov og rett (1977). s. 291-314.

Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det

28. nordiske juristmøtet i København 1978. s. 385-387. København, 1978.

Noen flere synspunkter på delegasjon til private og til kommuner. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1978). s. 151-178.

Synspunkter på Vilhelm Aubert: Rettens sosiale funksjon. – I: Tidsskrift for

samfunnsforskning (1978). s. 139-156. (Også trykket i Jussens venner (1979). s. 15-34).

Revisjon av den norske forvaltningsloven. – I: Nordisk administrativt tidsskrift (1979). s.

411-427.

Inndragning av førerkort eller inndragning av bil? – I: Lov og rett (1980). s. 433-434.

Naturvern i lovens øyne. – I: Kritisk juss (1980). s. 37-43.

Allemansrätten – skydd och begränsningar. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29.

nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. s. 260-263. Stockholm, 1981.

Medborgarprotester som juridiskt problem. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29.

nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. s. 417-418. Stockholm, 1981.

Anmeldelse av Bertil Bengtsson: Miljörätt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s.

143-147.

Vernetinget i sivile tvister – særlig miljøvernsaker. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1981). s. 314-396.

37


Gjelder forvaltningsloven for saker som Stortinget skal behandle? – I: Jussens venner

(1981). s. 107-121.

Høyesteretts kompetanse ved fortsatt kjæremål. – I: Lov og rett (1981). s. 103-105.

Hvordan bør lover utformes? – I: Lov og rett (1981). s. 209-223.

Rettssakene om Alta. – I: Kritisk juss (1981). s. 5-19.

Refusjon for underhold av barn. Oslo, 1982. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

Barneloven: lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre. Oslo, 1982.

Anmeldelse av Nils Christian Bitsch: Lov om børns retsstilling. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1982). s. 121-125.

Vergemålsloven bør revideres. – I: Lov og rett (1982). s. 65-66.

Offentlighet og hemmelighold. Anmeldelse av Einar Høgetveit: Hvor hemmelig?

Offentlighetsprinsippet i Norge og USA, særlig med henblikk på militærpolitiske

spørsmål. – I: Lov og rett (1983). s. 520-525.

Rettslig interesse for søksmål, skjønn og klage – særlig ved naturinngrep. Oslo, 1984.

Alta: Et utgangspunkt for lovendringer. – I: Kraftutbygging, konflikt og aksjoner. Kjell

Haagensen og Atle Midttun (red.). Oslo, 1984.

Noen tanker om Lovavdelingens arbeidsområde og forhold til andre departementer. – I:

Festskrift Lovavdelingen - 100 år: 1885-1985. Helge Olav Bugge, Kirsti Coward og Stein

Rognlien (red.). Oslo, 1986.

Naturvern og naturinngrep: Forvaltningsrettslige styringsmidler. (Avhandling dr. juris).

Oslo, 1986.

En utvikling i delegasjonslæren? – I: Samfunn, rett og rettferdighet – festskrift til

Torstein Eckhoff på 70-årsdagen. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke

(red.). Oslo, 1986.

Forurensning av vassdrag. – I: Norsk vassdragsrett. Thor Falkanger og Kjell Haagensen

(red.). Oslo, 1988.

NOU 1989:8 - Bioteknologi og patentering. (Inge Lorange Backer leder av utvalget).

Oslo, 1989.

NOU 1990:1 - Moderne bioteknologi. sikkerhet, helse og miljø. (Inge Lorange Backer

leder av utvalget). Oslo, 1989.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1989.

38


Burhøns. En rettsfarse om avvisning? – I: … den urett som ikke rammer deg selv –

festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Innføring i naturressurs- og miljørett. Oslo, 1990.

Grunnlovfesting av miljørettslige prinsipper. Oslo, 1990. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 6).

Retlig regulering og etiske normer inden for bioteknologien. (Foredrag, referent). – I:

Forhandlingene ved det 32. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 22-24. august 1990. s.

71-93. Reykjavik, 1990.

Strafferetligt ansvar for miljøfarlig virksomhed. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det

32. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 22-24. august 1990. s. 438-440. Reykjavik,

1990.

Bioteknologi, natur og jus. – I: Verdivalg og rettslig regulering. Anne Hellum, Aslak

Syse og Henriette Sinding Aasen (red.). Oslo, 1990.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1990.

NOU 1991:9 – Deponi for norsk lav- og middelaktivt atomavfall. (Inge Lorange Backer

medlem av utvalget). Oslo, 1991.

Nye norske regler om konsekvensutredninger – fremmer de miljösikkerheten. – I:

Nordiska miljörättsliga uppsatser – in honorem membri societatis Bertil Bengtsson.

Miljörättsliga sällskapets i Finland publikationer nr. 17. Espoo, 1991.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1991.

Konvensjoner og forskrifter i miljørett. Inge Lorange Backer og Ørnulf Røhnebæk (red.).

Oslo, 1991. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Er det fri adgang til å omgjøre utslippstillatelser etter ti år? – I: Lov og rett (1991). s. 625-

635.

Grunnloven og miljøet. – I: Jussens venner (1991). s. 219-234.

Grunnloven og miljøet. Foredrag på Norges Juristforbunds konferanse, 17. januar 1991. –

I: Juristkontakt nr. 7 (1991). s. 2-8.

Klagerett og miljørett i Norge. – I: Nordisk administrativt tidsskrift (1991). s. 149-167.

Ferdsel i vassdrag. Å gå på vannet eller å gå i vannet? – I: Bredde foran kvalitet? En

studie i bekjentskaper – et festskrift til Gunnar de Capua. Oslo, 1992.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1992.

39


Utvalgte artikler i miljørett. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). Oslo,

1992. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i offentlig forvaltning. – I: Stat & styring nr. 6 (1992). s.

26-29.

Allemannsretten. – I: Fjell og vidde. Årg. 26 nr. 3 (1992). s. 14-15.

Miljøvernhensyn i skogbruket – regelverket som styringsmiddel. – I: Nordisk konferanse

om bærekraftig utvikling av skog, Trondheim 27-30. april 1993. Meddelelse nr. 5/93 fra

Senter for miljø og utvikling, Universitetet i Trondheim. Trondheim, 1993.

Regional og lokalt selvstyre. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 33. nordiske

juristmøtet i København den 18-20. august 1993. s. 113-115. København, 1993.

Kollektive søgsmål. (Replikk). – I: Forhandlingene ved det 33. nordiske juristmøtet i

København den 18-20. august 1993. s. 113-115. København, 1993.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1993.

Miljøretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 10. utg. Birger Stuevold Lassen (red.).

Oslo, 1993.

Norway (Sammen med Geir Ulfstein). – I: Yearbook of International Environmental Law

vol. 4 (1993). s. 359-364.

Forvaltningen. – I: Årbok. Den norske turistforening. Årg. 125 (1993). s. 32-43.

Ombudsmannen og ombudsordninger. – I: Lov og rett (1993). s. 3-29.

Domstolene og miljøet. – I: Lov og rett (1993). s. 451-468.

(Uforberedt innlegg på dagskonferansen for Lovstrukturutvalget 25. januar 1993). – I:

Juristkontakt nr. 2 (1993). s. 27-29.

NOU 1994:12 - Lov om vassdrag og grunnvann. (Inge Lorange Backer leder av utvalget).

Oslo, 1994.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1994.

Public Regulations of Property Rights in the field of Environment. – I: Property rights:

constitutional protection and public regulation. Oslo, 1994.

Legal Standing in Environmental Cases – Norwegian Practice. – I: The Legal Status of

the Individual in Nordic Environmental Law (Juridica Lapponica 10, University of

Lapland. Tuula Rervashonka). (red.). Rovaniemi, 1994.

Norway (Sammen med Geir Ulfstein). – I: Yearbook of International Environmental Law

vol. 5 (1994). s. 353-357.

40


Environment and Development in Developing Countries – National and International

Law. Report from a conference at Lysebu, Oslo 4-6. October 1993. Inge Lorange Backer,

Hans Chr. Bugge og Anne Hellum (red.). Oslo, 1994. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 7).

Introductory Remarks to the Structure of Norwegian Legislation on the Environment and

Sustainable Development. Norways Legal System for Controlling Pollution. (Sammen

med Hans Chr. Bugge). – I: Environment and Development in Developing Countries –

National and International Law. Report from a conference at Lysebu, Oslo 4-6. October

1993. Inge Lorange Backer, Hans Chr. Bugge og Anne Hellum (red.). Oslo, 1994.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Vassdragsreguleringsloven. Lov 14. desember 1917 nr. 17. Lov 12. juni 1931 nr. 1 i

henhold til konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende

vassdragsretten av 11. mai 1929. Vassdragsloven. Lov 15. mars 1940 nr. 3 om

vassdragene. Friluftsloven. Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet. Naturvernloven. Lov

19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og

vassdrag. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland

(red.). Oslo, 1994.

Utvalgte artikler i miljørett 2. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). Oslo,

1994. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 9).

Plan- og bygningsretten i Fleischers lys. – I: Lov og rett (1994). s. 579-607.

Innføring i naturressurs- og miljørett. 2. utg. Oslo, 1995.

“Sustainability” and “Benefits to the Community” Concerning the Release and Use of

Genetically Modified Organisms in the Norwegian Gene Technology Act. – I:

Proceedings of the International Conference on the Release and Use of Genetically

Modified Organisms: Sustainable Development and Legal Control. Per Sandberg (red.).

Oslo, 1995.

Miljørettsleg status. – I: Miljøårboka. Carlo Aall (red.). Oslo, 1996.

Norwegian Environmental Law – An Overview. – I: North European Environmental

Law, Publications of the Finnish Society of Environmental Law nr. 25. Erkki Hollo og

Kari Marttinen (red.). Helsinki, 1995.

Norway (Sammen med Geir Ulfstein). – I: Yearbook of International Environmental Law

vol. 6 (1995). s. 415-419.

41


Knut Bakkevig

Universitetslektor

Enkelte sider av forholdet aksjeselskap – personlig selskap. Bergen, 1958.

Experimental Analysis of the Tanker Freight Market. Bergen, 1958.

Rettssikkerhet og forvaltning. (Sammen med Jens Bugge, Emil Eriksrud, Johan Hjort,

Knut Rasmussen, Harald Schjoldager og Nils-Konrad Selte). Oslo, 1966.

Norsk utenriksøkonomi. – I: Næringsøkonomisk grunnkurs. Løsbladsnotat nr. 10 (1964).

Forvaltningen i samfunnet: en bok om byråkrati og demokrati, planlegging og

effektivitet. Knut Bakkevig [et al.]. Leif H. Skare. Oslo, 1979.

Forvaltningen i samfunnet: en bok om byråkrati og demokrati, planlegging og

effektivitet. Knut Bakkevig [et al.]. Leif H. Skare. 2. utg. Oslo, 1984.

Forvaltningen i samfunnet: en bok om byråkrati og demokrati, planlegging og

effektivitet. Knut Bakkevig [et al.]. Leif H. Skare. 3. utg. Oslo, 1989.

Bettina Banoun

Stipendiat

Skatterettslig omgåelse. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1998). s. 913-957.

Domskommentarer. – I: Skatterett (1998). s. 164-187.

En viktig dom om ligningspraksis og gjeldskonvertering. – I: Revisjon og regnskap. Årg.

71 nr. 8 (2001). s. 62-65.

Omgåelse av skattereglene. En studie av høyesterettspraksis. (Avhandling dr. juris). Oslo,

2003.

42


Agnete Weis Bentzon

Professor II

Familie og ægteskab i Vestgrønland. Opløsning af ægteskab. København, 1961.

Familie og ægteskab i Vestgrønland. Familiens organisation og økonomiske

administration. København, 1963.

Retsplejens organisation i de grønlandske samfund. København, 1967.

Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandske samfund. – I: Nyt fra

samfundsvitenskaberne nr. 15 (1967).

Familiens organisation i de grønlandske samfund. – I: Nyt fra samfundsvitenskaberne nr.

10 (1968).

Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske

samfund: en retssociologisk undersøgelse. – I: Nyt fra samfundsvitenskaberne nr. 11

(1968).

Tugt, vold og voldtægt i Grønland. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1977). s.

1-28.

Ret og reformer: en retssociologisk undersøgelse af lægdommersystemet i det

grønlandske overgangssamfund 1951-1976. København, 1979.

Om overgangssamfund og retspleje. – I: Retfærd nr. 16 (1980). s. 139-162.

Kvindemod og armod: socialt udviklingsarbejde sammen med kvinder. Agnete Weis

Bentzon [et al.]. København, 1985.

Dominans og underordningsprocesser. – I: Retfærd nr. 31 (1986). s. 67-69.

Anmeldelse av Anna Hollander: Omhändertagande av barn. – I: Retfærd nr. 32 (1986). s.

98-101.

Reproductional technology: public or private order? Two papers presented at the 1987

conference of critical legal studies. (Sammen med Kirsten Ketscher). – I: Studier

(Københavns universitet, Retsvidenskabeligt Institutt.) nr. 22 (1987).

Glimt fra min tid som stud.jur i trediverne. Strømninger fra Syd? – I: Retfærd nr. 39

(1988). s. 6-17.

Retten til arbejde. – I: Retfærd nr. 43 (1986). s. 5-19.

Frygtelige tider og frygtsomme jurister. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

(1989). s. 210-222.

43


Kritikk af forskningspolitikken. – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 13 (1989). s. 13-15.

Retssikkerhed og velfærdsret. – I: Retfærd nr. 55 (1992). s. 107-110.

2 lectures on Women'́s law. – I: Studier (Københavns universitet. Retsvidenskabeligt

Institutt) nr. 49 (1993).

Den Grønlandske Kriminalret og den Danske. Kulturmøde og konflikt. En beretning fra

en deltagende observatør. – I: Retfærd nr. 1 (1995). s. 17-27.

Pursuing grounded theory in law. South-North experiences in developing women's law.

Agnete Weis Bentzon [et al.] Anne Hellum (red.). Oslo, 1998.

Verner Goldschmidt: Danish sociologist of law and culture. – I: Acta sociologica (2000).

s. 375-380.

Læg og lærd i Grønlands retsvæsen 1950-2000. (Sammen med Torben Agersnap).

København, 2001.

Retskulturer. Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst, Henning Koch (red.). København,

2002.

Europæisk familierets møde med storfamilien. (Sammen med Torben Agersnap). – I: Jura

& Historie – Festskrift til Inger Dübeck som forsker. Henrik Dam, Lise Dybdahl og Finn

Taksøe-Jensen (red.). København, 2003.

Bjørn O. Berg

Stipendiat

Om riksrettsinstitusjonen. (Studentavhandling). Oslo, 1996.

Riksretten – en anakronisme? – I: Makt uten ansvar? Om Riksretten i vår tid. Eivind

Smith (red.). Oslo, 1997.

Riksretten – en nekrolog? – I: Jussens venner (1998). s. 225-245.

Når forvaltningen straffer. – I: Lov og rett (2000). s. 148-164.

Stortingets kontroll med regjering og forvaltning. Dok. 14 (2002-2003). (Bjørn O. Berg

sekretær). Oslo, 2003.

Forvaltningssanksjoner: forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av

ulovlig vinning. (Avhandling dr. juris). Oslo, 2003.

44


Forvaltningssanksjoner: forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av

ulovlig vinning. Oslo, 2005.

Grunnloven og administrative økonomiske sanksjoner. – I: Jussens venner (2005). s. 305-

314.

Nina Berg

Stipendiat

Mosambik – kvinnevennlig justis? – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 12 (1988). s. 28-

33.

Demokratisering i Mosambik: grunnlovsforslag om konstitusjonelt demokrati. – I:

Mennesker og rettigheter nr. 2 (1990). s. 47-51.

Norsk kvinnerettsteori og dens relevans i Afrika. – I: Forum for utviklingsstudier nr. 1

(1991). s. 99-112.

Folkedomstolens betydning for kvinners rettslige stilling i Mosambik. – I: Hefte for

kritisk juss (1991). s. 77-85.

Methodological issues in Women’s law: Reseach on the popular tribunal in Mozambiqe.

(Sammen med Aase Gundersen). Oslo, 1991. (Working papers in Women’s Law; nr. 35).

Empowering Women through Community based Administration of Justice. The

Experience of the Local Popular Court in Mozambique. Oslo, 1993.

Trude Berg

Stipendiat

Rettighetstap: når rett til å inneha stilling eller utøve virksomhet tapes som følge av en

straffbar handling. (Studentavhandling). Oslo, 1998.

Rettighetstap: når rett til å inneha stilling eller utøve virksomhet tapes som følge av en

straffbar handling. Oslo, 1999.

45


Knut Bergo

Stipendiat

Oppgjør og rettsvern i VPS: fondsmeglerens rettsvern overfor sluttkunden.

(Studentavhandling). Oslo, 1990.

Børs- og verdipapirrett. Oslo, 1998.

Høyesteretts forarbeidsbruk. Oslo, 2000.

Tekst og virkelighet i rettskildelæren. (Avhandling dr. juris). Oslo, 2000.

Tekst og virkelighet i rettskildelæren. Oslo, 2002.

Tor G. Birkeland

Forsker

Rettssenter: et alternativ til dagens fritt rettsrådstilbud? (Studentavhandling). Oslo, 1981.

Rettssenter: et alternativ til dagens fritt rettsrådstilbud? Oslo, 1981. (Juss-buss; nr. 16).

Abeba-saken. En kommentar. – I: Juss-buss 1971-1981. Oslo, 1981.

Rapport fra seminaret om norsk flyktningepolitikk. (red.). – I: Stensilskrifter fra Institutt

for rettssosiologi nr. 44 (1984).

Innvandrere og rettsinformasjon. – I: Retfærd nr. 27 (1984). s. 53-66.

Forslaget til ny fremmedlov: Asylsøkere og flyktninger. – I: Innvandrer-informasjon nr. 4

(1984). s. 28-29.

Norsk fremmedrett i støpeskjeen. – I: Lov og rett (1986). s. 231-233.

46


Erik Boe

Professor

Kjønnsrolletenkning og forsørgerbegrepet i arveavgiftslovens § 17. – I: Lov og rett

(1971) s. 272-275.

Om tjenesteyting, makt og neddemping av rettssikkerhet. Tromsø, 1973. (Stensilserie /

Universitetet i Tromsø. Institutt for samfunnsvitenskap; nr. 7).

Distriktsutbygging, juss og offentlighet. – I: Lov og rett (1976). s. 435-464.

Folkevalgte organers styring med administrative organer som Distriktenes

utbyggingsfond. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1977). s. 14-69.

Ulovlige hensyn i forvaltningsretten. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1978). s. 349-401.

Lønnsomhetskriteriene i distriktsutbyggingen. – I: Jussens venner (1978). s. 19-76.

Distriktsutbygging, juss og virkelighet – noen kommentarer. – I: Lov og rett (1978). s.

482-490.

Distriktenes utbyggingsfond. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1979.

Distriktenes utbyggingsfond. Oslo, 1980.

… finner at inngrep tilsies av hensyn til forbrukerne. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1980). s. 164-186.

Sivilombudsmannens kompetanse ved domstolsprøvete forvaltningsvedtak (sammen med

Tor G. Birkeland). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1980). s. 680-699.

Ungdom og “livsstilsreklame”. – I: Lov og rett (1980). s. 295-317.

Om erstatning for tap av offentlig støtte – ved ekspropriasjon og

rådighetsinnskrenkninger samt etter alminnelige forvaltningsrettslige synspunkter. – I:

Lov og rett (1980). s. 579-606.

Nye sider ved markedsføringslovens § 1 – kjønnsdiskriminerende reklame. – I: Nordisk

Immateriellt Rättsskydd. Stockholm, 1980.

Medborgarprotester som juridiskt problem. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved

det 29. nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. s. 389-393. Stockholm,

1981.

Hvor fritt er det frie forvaltningsskjønnet. – I: Jussens venner (1981). s. 37-57.

47


Den rettslige betydningen av politiske målsettinger i stortingsmeldinger,

komiteinnstillinger osv. – I: Jussens venner (1981). s. 235-255.

Økt rettslig prøvelse av forvaltningens skjønn? – I: Lov og rett (1981). s. 161-162.

Samisk reindrift – norske inngrep. (Sammen med Jon T. Johnsen). – I: Lov og rett (1981).

s. 425-432.

Anmeldelse av Forvaltningsret, Almindelige emner, Institut for offentlig ret, Aarhus,

Danmark. – I: Lov og rett (1981). s. 502-505.

Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Oslo, 1982.

Court Review of Free Administrative Discretion in Norway. – I: Scandinavian Studies in

Law. Vol. 27 (1983). s. 11-35.

Eckhoff/Smiths fremstilling av lovskravet i forvaltningsrett. – I: Jussens venner (1983). s.

151-173.

Suggestiv reklame. (Sammen med Hanne Haavind). Nordisk Ministerråd, NEK-rapport

1984:10.

Stortingsmeldinger og innstillinger til Stortinget – vedtak, tilråding eller en mellomting. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1984). s. 170-181.

Styring og støttemuligheter: distriktsutbygging under skiftende økonomiske og politiske

kår. Oslo, 1985.

Medie- og telematikkstaten. – I: Samfunn, rett, rettferdighet - festskrift til Torstein

Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.). Oslo,

1986.

Utvikling i lovers form og innhold – en utfordring for rettsvitenskapen. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1987). s. 651-677.

Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Oslo, 1989.

Statsrett. – I: Erik Boe og Jan E. Helgesen: Oversikt over juridisk metode og statsrett.

Oslo, 1989.

Nydannelser i forvaltningsrett i 80-årene. (Sammen med Hans Petter Graver). – I: E.M.

Basse (red.): Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebok. København, 1989.

Utviklingslinjer i forvaltningsretten. – I: E.M. Basse (red.): Regulering og styring – en

juridisk teori- og metodebok. København, 1989.

Kopling fra tradisjonell rettsvitenskapelig metode til andre vitenskapelige metoder. – I:

E.M. Basse (red.): Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebok. København,

1989.

48


Utviklingslinjer i forvaltningsretten. – I: Lov og rett (1989). s. 51-72..

Staten. – I: Husadvokaten bind 1. Oslo, 1990.

Den enkeltes rettssikkerhet. – I: Husadvokaten bind 1. Oslo, 1990.

Korrupsjon og systemkontroll med forvaltningen. – I: Lov og rett (1990). s. 65-66.

Fusadommen i forvaltningsrettslig og rettsteoretisk lys. – I: Lov og rett (1991). s. 323-

346.

Juss I. Oslo, 1991.

Juss II. Oslo, 1991.

Juridisk metode og forvaltningsrett: oppgaveveiledning, innsendingsoppgaver. Oslo,

1992.

NOU 1993:22 - Pseudonyme helseregistre (Erik Boe leder av utvalget). Oslo, 1993.

Oversikt over forvaltningsretten. Oslo, 1993.

Studiehefte i forvaltningsrett. Oslo, 1993.

Studiehefte i juridisk metode. Oslo, 1993.

Studiehefte i statsrett. Oslo, 1993.

Innføring i juss bind 1. Oslo, 1993.

Innføring i juss bind 2. Oslo, 1993.

Forvaltningsretlige polycentritendenser. – I: Retlig polycentri. H. Petersen og P. Blume

(red.). København, 1993.

Minnetale til Torstein Eckhoff. – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1993). s. 6-7.

Pseudo Identities in Health Registries? Information Technology as a vehicle for privacy

protection. – I: The International Privacy Bulletin Vol. 2 nr. 3 (1994).

Staten. – I: Husadvokaten bind 1. 2. utg. Oslo, 1994.

Den enkeltes rettssikkerhet. – I: Husadvokaten bind 1. Oslo, 1994.

Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne lovfullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene.

– I: Lov og rett (1994). s. 323-348.

The right to privacy. – I: Lov og rett (1994). s. 577-578.

49


Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Oslo, 1995.

Juridisk metode: studiehefte. Oslo, 1995.

Statsrett. – I: Erik Boe og Jan E. Helgesen: Oversikt over juridisk metode og statsrett.

Oslo, 1996.

Juss I. Oslo, 1996.

Juss II. Oslo, 1996.

Statsrett: studiehefte. Oslo, 1996.

Innføring i juss. Oslo, 1996.

Veien mot rettsstudiet. (red.). Oslo, 1996.

Hovedtrekkene i Eckhoffs rettskildelære. – I: Veien mot rettsstudiet. (red.). Oslo, 1996.

Oppgaver til examen facultatum, rettsvitenskapelig påbygningsdel, med kommentarer.

Oslo, 1996.

Hovedtrekkene i Eckhoffs rettskildelære. – I: Vitenskap- Enhet og mangfold. Odd

Wormnæs [et al.]. Oslo, 1996.

Staten. – I: Husadvokaten bind 1. 3. rev. utg. Oslo, 1997.

Den enkeltes rettssikkerhet. – I: Husadvokaten bind 1. 3. rev. utg. Oslo, 1997.

Domstolenes prøvelse av forvaltningens lovanvendelse. – I: Justivalen. Oslo, 1997.

Nytt jusstudium ved Universitetet i Oslo. – I: Juristkontakt nr. 1 (1997). s. 2-5.

Forholdet mellom rule of law og rettssikkerhet. – I: Stat, politikk og folkestyre – festskrift

til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. Bergen, 1998.

Lovers grunnlovsmessighet. – I: Jussens venner (1998). s. 1-36.

St.prp. nr. 50 (1998-99). Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den

europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte staters

tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengenregelverket.

Vedlegg 7. Oslo, 1999.

Norges Schengenavtale fra 1998 og Grunnloven. – I: Erik Boe og Fredrik Sejersted:

Schengen og Grunnloven. (IUSEF; nr. 30). Oslo, 1999.

Reelle hensyn i forvaltningsretten. Tromsø, 1999. (Skriftserie / Universitetet i Tromsø.

Det juridiske fakultet; nr. 40).

50


Offentlighetsprinsippet i en ny tid. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 35.

nordiske juristmøtet i Oslo den 18-20. august 1999. s. 663-688 og 689-695. Oslo, 1999.

Klagerett når forvaltningen unnlater å gjøre bruk av sin inngrepskompetanse. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1999). s. 5-76.

Enkeltvedtak da og nå – Kommentar til Bernt Frydenberg. – I: Lov og rett (2000). s. 350-

363.

Nye helseregistre inn bakveien? – I: Kritisk juss (2000). s. 63-77. (Også trykket i

Forvaltningsinformatorisk notatserie nr. 6 (2000)).

Replikk til Frydenberg. – I: Lov og rett nr. 10 (2000). s. 649.

Veien mot rettsstudiet. (red.). 2. utg. Oslo, 2001.

Hovedtrekkene i Eckhoffs rettskildelære. – I: Veien mot rettsstudiet. (red.). 2. utg. Oslo,

2001.

En helseregisterlov til å leve med – etter snuoperasjon i Stortinget. – I: Kritisk juss

(2001). s. 25-34.

Forholdet mellom privatrett og offentlig rett – nye tendenser. – I: Rettsteori og rettsliv -

festskrift til Carsten Smith på 70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar

Tjomsland, Gunnar Aasland og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 2002.

Helseregisterloven. Lov 18. mai 2001 nr. 24. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup,

Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 4. utg. Oslo, 2002.

Subsumsjonsdom. Domstolenes kompetanse til å bestemme utfallet av en rettstvist når

forvaltningen har truffet et ugyldig forvaltningsvedtak. – I: Lov og rett (2002). s. 259-

294.

Slemme barn kommer ikke til himmelen. – I: Festskrift til Hans Gammeltoft Hansen.

Arne Fliflet [et al.] (red.). København, 2004. (Også trykket i Nordisk administrativt

tidsskrift nr. 3 (2004). s. 143-151).

Lovregulering av utbyggingsavtaler - to konkurrerende lovforslag. – I: Lov og rett

(2004). s. 515-531.

Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning. Oslo, 2005.

Rettssikkerhet. – I: Rettsfilosofi. Svein Eng (red.). Oslo, 2005.

Utviklingen mot skjerpet kontroll med forvaltningens lovanvendelse, sett med en

nordmanns øyne. – I: Forvaltningsretlige perspektiver. Antologi tilegnet Karsten

Revsbech. Carsten Henrichsen [et al.] (red.). København, 2006.

51


Innlegg på åpen høring om forslaget til Norsk Pasientregister i Stortinget 6.11.2006.

(Sammen med Dag Wiese Schartum). – I: Forvaltningsinformatorisk notatserie nr. 3

(2006).

Skaper e-forvaltningen behov for reform av forvaltningslovgivningen? – I: Elektronisk

forvaltning i Norden. Dag Wiese Schartum (red.). Oslo, 2007.

Tove M. Bolstad

Forsker

Bondekvinne – Liv og lov. Oslo, 1991.

Kårkontrakter – menns avtaler om kvinners arbeids- og livssituasjon. – I: Kvinneliv i

landbruket. Berit Brandt og Berit Vestad (red.). Oslo, 1993.

Om kårkontrakter og om tilgiftede kvinners eiendomsforhold til gårder. Oslo, 1994.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Eiendomsforhold til gårder: om kårkontrakter og tilgiftedes rettigheter. Oslo, 1995.

Kår-contracts in Norway: agreements made by men concerning women’s work,

ownership and lives. Oslo, 1995. (Working papers in Women’s Law; nr. 46).

Women’s Law in Norway. – I: Report from Czech-Canadian seminar. Praha, 1996.

Offentlig folkeskikk: om roller og regler i bygdekommunen. Oslo. 1998.

Women’s Ownership of Agricultural Land. Oslo, 1999. (Working papers in Women’s

Law; nr. 49).

Bondekvinnans brudvals med rettsreglerna. En grund for næringsverksamhet och

ægande? – I: Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek. Rapport fra det 10. nordiske

juristmøtet. Uppsala, 2000.

Å elske en bonde: om kvinners rett til å eie og forsørge seg av jord. – I: Fra bygd og fjord

til kafébord? Marit Husby og Jahn Petter Johnsen (red.). Trondheim, 2000.

Kjærlighet som grunnlag for eiendomsrett og næringsvirksomhet. – I: Festskrift JURKs

25 års jubileum. Kvinnerett før og nå: betydningen av rettshjelpstiltak: rettspolitisk

arbeid. Oslo, 2000.

Odel i spenn mellom, famile og marked – noen av odelsretten mange sider på

familebruket. Oslo, 2003. (Kvinnerettslige arbeidsnotater; nr. 60).

52


Kår-contracts in Norway: Agreements made by men concerning women’s work,

ownership and lives. – I: Human rights, gendered realities and plural legalities. Paths are

made by walking. Anne Hellum, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali og Amy Tsanga

(red.). Harare, 2007.

Sunniva Bragdø

Stipendiat

Fylkesnemndsbehandling av barnevernsaker i et komparativtperspektiv.

(Studentavhandling). Oslo, 2000.

Rettssikkerheten i fylkesnemdene i et internasjonalt perspektiv. – I: Barnevern,

fylkesnemd og rettssikkerhet. Oslo, 2002.

Barnevern, fylkesnemder og rettssikkerhet. Asbjørn Kjønstad (red.). Oslo, 2002.

Domstolsprøving av forvaltningsvedtak: et komparativt perspektiv. – I: Lov og rett

(2005). s. 68-89.

Anders Bratholm

Professor

Pågripelse og varetektsfengsling. (Avhandling dr. juris) . Oslo, 1957. (Skrifter / Institutt

for kriminologi og strafferett; nr. 1).

Bruken av varetektsfengsel. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1957). s. 141-

152.

Kriminalitet og samfunnsutvikling. – I: Universitetsforlagets kronikktjeneste nr. 28

(1958).

The university teaching of social sciences. Criminology. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1958). s. 88.

Kriminalitetens utvikling. – I: Vernelagsnytt nr. 2 (1958). s. 23-25.

53


Er vårt strafferettslige reaksjonssystem hensiktsmessig? (Foredrag på den norske

kriminalistforenings årsmøte i Oslo den 4. november 1957.) – I: Nordisk kriminalistisk

årbok 1957. Stockholm, 1959.

Bruken av varetektsfengsel. – I: Nordisk kriminalistisk årbok 1957. Stockholm, 1959.

Den straffeprosessuelle betydning av at et bevis er skaffet til veie på ulovlig måte. – I:

Tidsskrift for Rettsvitenskap (1959). s. 109-132.

Benådningsinstituttet i kriminalrettslig belysning. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1959). s. 1-17.

Erstatning for feilgrep av politi og domstoler. – I: Forskningsnytt nr. 1 (1959). s. 4-5.

Legers, presters og andre yrkesgruppers taushetsplikt. – I: Universitetets kronikktjeneste

nr. 95 (1959).

Kriminalitetsutviklingen i Norge etter krigen – særlig med tanke på

ungdomskriminaliteten. – I: Nordisk kriminalistisk årbok 1958. s. 101-103. Stockholm,

1960.

Anmeldelse av Ivar Agge: Straffrättens allmänna del. Föreläsningar. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1960). s. 90-91.

Politiet i søkelyset. – I: Norsk politiblad (1960). s. 457-458.

Trenger vi en lov om retten til å plukke ville bær? – I: Universitetets kronikktjeneste nr.

136 (1960).

Arrest and detension in Norway. – I: University of Pennsylvania law review (1960). s.

336-354.

The privilege against self-incrimination. Norway. – I: Journal of criminal law,

criminology and police science. Vol. 51 (1960). s. 186-188.

Police detension and arrest privileges. Norway. – I: Journal of criminal law, criminology

and police science. Vol. 51 (1960). s. 437-440.

Erstatning til uskyldig fengslede. Oslo, 1961. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 6).

Hva er galt med Opstad? – I: Universitetets kronikktjeneste nr. 24 (1961).

Kroppslig avstraffelse av barn. – I: Universitetets kronikktjeneste nr. 28 (1961).

Kan barn og ungdom kjøpe på avbetaling? – I: Universitetets kronikktjeneste nr. 36

(1961).

54


Nye regler om varetektsfengsel på trappene. – I: Universitetets kronikktjeneste nr. 37.

(1961).

Politi og publikum. – I: Politiembetsmennenes blad (1961). s. 9-16.

Police interrogation privileges and limitation. Norway. – I: Journal of criminal law,

criminology and police science. Vol. 52 (1961). s. 72-73.

Compensation of persons wrongfully accused or convicted in Norway. – I: University of

Pennsylvania law review (1961). s. 833-846.

Atom-perspektiv. (Sammen med Vilhelm Aubert og Nils Christie). Oslo, 1962.

Anmeldelse av Dommerforeningenes jubileumshefte. – I: Lov og rett (1962). s. 143.

Anmeldelse av Johs. Andenæs: Avhandlinger og foredrag. – I: Lov og rett (1962). s. 190-

191.

10 års diskusjon om ungdomskriminaliteten – et tilbakeblikk og noen synspunkter. – I:

Lov og rett (1962). s. 289-300.

Thalidomide-saken og norsk strafferett. – I: Universitetets kronikktjeneste nr. 35 (1962).

The right to lie. Reflections on the use of the lie detector during criminal investigation. –

I: Legal essays: a tribute to Frede Castberg on the occasion of his 70 th birthday 4 July

1963. Oslo, 1963.

Afhøring av børn. (Foredrag, korreferent). – I: Forhandlingene ved det 23. nordiske

juristmøte i København den 22-24. august 1963. s. 124-127. København, 1963.

Randbemerkninger til artiklene om Kings-Bay-saken. – I: Lov og rett (1963). s. 399-404.

Noen refleksjoner i anledning av Gripnes artikkel. – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1963). s. 56-59.

Arbeid for fred: igår - idag - imorgen: foredragsserie arrangert av Norges fredsråd, våren

1964 i Nobelinstituttet, Oslo. (Sammen med August Schou og Johanne Reutz Gjermoe).

Oslo, 1964.

Rettssikkerhetsproblemer ved den individuelle behandling av lovbrytere. – I: Nordisk

kriminalistisk årbok 1962. s. 84-86. Stockholm, 1964.

Straffelovrådets innstilling om ungdomskriminaliteten. – I: Lov og rett (1964). s. 119-

127.

Radio- og TV-ansvaret. – I: Lov og rett (1964). s. 433-449.

Granskning for fred. – I: Syn og segn (1964). s. 32-39.

55


Én verden i fred: mål og midler i fredsarbeidet. (red.). Oslo, 1965.

Nye veier til fred. Anders Bratholm [et al.]. Oslo, 1965.

Vi selv i stort og smått. 25-års-jubilantene i spørreskjemaets og hullkortmaskinenes vold.

– I: Studentene fra 1940. Oslo, 1965.

En snarvei til sannheten? Bruk av løgndetektor i strafferettspleien. – I: Nordisk tidsskrift

for kriminalvidenskab (1965). s. 1-15.

Endringer i reaksjonssystemet mot unge lovovertredere. (Innlegg på

rundebordkonferansen på det 22. norske barnevernsmøte i Stavanger 6. august 1965). – I:

Norges barnevern (1965). s. 166-173.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Johs. Andenæs og Nils

Christie). Oslo, 1966.

Jus og politikk. – I: Lov og rett (1966). s. 97-117.

Anmeldelse av Scandinavian Studies in Criminology. Vol. 1. – I: Lov og rett (1966). s.

143-144.

Anmeldelse av The Law in the United States of America. A selective bibliographical

guide. – I: Lov og rett (1966). s. 144.

Hemmelig strafforfølgning. – I: Lov og rett (1966). s. 289-306.

Politi og publikum – rettigheter og plikter. – I: Politiembetsmennenes blad (1965). s. 182-

187.

Innstilling om omfanget av Norsk rikskringkastings enerett. (Anders Bratholm leder av

utvalget). Oslo, 1967.

Johan Scharffenberg. – I: Johan Scharffenbergs minne. Oslo, 1967.

Bør adgangen til å anvende bøtestraff utvides? – I: Lov og rett (1967). s. 193-216.

Rettsbeskyttelse av privatlivet. – I: Forskningsnytt nr. 2/3 (1967). s. 26-27.

Frihet og ansvar i NRK. – I: Samtiden (1967). s. 477-495.

Innstilling om reklame i radio og fjernsyn. (Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo,

1968.

Politiet og personlighetsvernet. Oslo, 1968.

Anmeldelse av Ernst Andersen: Personret som indledning til formueretten. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1968). s. 377-379.

56


Juridiske og politiske synspunkter på ”hjemforsikringssaken”. – I: Lov og rett (1968). s.

114-126.

Politiet og personlighetsvernet. – I: Lov og rett (1968). s. 289-308.

Anmeldelse av Nobel Symposium 7. International Protection og Human Rights. – I: Lov

og rett (1968). s. 383-384.

Inntrykk fra kriminologi og strafferett i Sovjetunionen. (Sammen med Johs. Andenæs og

Nils Christie). – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1968). s. 105-122.

Familierett og samfunnsforskning. – I: Samtiden (1968). s. 1-16.

Forslag til ny straffeprosesslov. – I: Universitetets kronikktjeneste (1968).

Erstatningens plass i kriminalpolitikken. – I: Vernelagsnytt nr. 1 (1968). s. 22-32.

Personretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 5. utg. Oslo, 1969.

Kriminologiske kommentarer til løsgjengerloven og løsgjengeromsorgen. – I:

Løsgjengeromsorgen – en utfordring. Oslo, 1969.

Tvangsmidler i straffeprosessen. – I: Jussens venner (1969). s. 321-351.

Streiftog i injurielovgivningen. – I: Lov og rett (1969). s. 1-18.

Anmeldelse av Scandinavian Studies in Criminology. Vol. 2. – I: Lov og rett (1969). s.

33-35.

Anmeldelse av Sportsfiskernes leksikon. – I: Lov og rett (1969). s. 94-95.

Anmeldelse av Nils Beckman m.fl.: Kommentar til Brottsbalken 1. Brotten mot person

och förmögenhetsbrotten m.m. 2. utg. – I: Lov og rett (1969). s. 143-144.

Adgangen til å sette og endre vilkår i en betinget dom. – I: Lov og rett (1969). s. 262-264.

En undersøkelse av norsk heleri-kriminalitet. (Sammen med Gro Thune). – I: Lov og rett

(1969). s. 289-306.

Teknologien og personlighetsvernet. – I: Teknisk ukeblad (1969). s. 501-502.

Umyndige personer. Oslo, 1970.

Du må ikke tåle: seks innlegg om kriminalreform av Anders Bratholm [et al.]. Oslo,

1970.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Johs. Andenæs og Nils

Christie). Oslo, 1970.

57


Etterutdanning – et personlig ansvar og et samfunnsansvar. – I: Etterutdanningspolitikk.

Analyse og vurdering av Videreutdanningskomiteens innstilling nr. 4. Åke Dalin (red.).

Oslo, 1970.

Innstilling fra komiteen til å utrede spørsmålet om journalistutdanningen. (Anders

Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1970.

Foreldrenes rettigheter og plikter. – I: Universitetets vitenskapelige pressetjeneste nr. 21

(1970).

Anmeldelse av Tanums store oppslagsbok I-II. Praktisk. Juridisk. Økonomisk. Sosial. – I:

Lov og rett (1970). s. 46-47.

Foreldremyndighet og omsorg for barn. En oversikt over norsk rett. – I: Lov og rett

(1970). s. 142-157.

Anmeldelse av Torild Bache: Brottsbalkens termer på 6 språk. – I: Lov og rett (1970). s.

159.

Anmeldelse av Människan i trafiken. En handbok i trafiksäkerhet. – I: Lov og rett (1970).

s. 160.

Utkast til ny straffeprosesslov. – I: Lov og rett (1970). s. 161-189.

Anmeldelse av Nils Beckmann m.fl.: Kommentar til Brottsbalken. Bind I og II. – I: Lov

og rett (1970). s. 302-304.

Utkast til ny straffeprosesslov. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1970). s.

240-269.

Fri abort? – I: Syn og segn (1970). s. 442-452.

Pressens justis. – I: Samtiden (1970). s. 119-133.

Politiet og legalitetsprinsippet. – I: Festskrift til Folketingets ombudsmand Stephan

Hurwitz 20. juni 1971: liber amicorum in honour of professor Stephan Hurwitz LL.D. Jon

Palle Buhl [et al.] (red.). København, 1971.

Innstilling til lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.

(Tobakksloven). (Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1971.

Innstilling fra Blodanalyseutvalget. (Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1971.

Planlegging og frihet i forskningen. – I: Norges almenvitenskapelige forskningsråd.

Årsmelding 1970. Oslo, 1971.

Reform av norsk familierett. Foreldrerett og foreldreautoritet. – I: Jussens venner (1971).

s. 240-243.

58


Militærnekting – lov, rettspraksis og behovet for reform. – I: Lov og rett (1971). s. 1-20.

Jury eller meddomsrett. Noen resultater fra en opinionsundersøkelse. (Sammen med

Ragnar Hauge). – I: Lov og rett (1971). s. 74-77.

Adgangen til å berøve barn og ungdom friheten. – I: Lov og rett (1971). s. 129-137.

Offentlighetsloven og pressens ansvar. – I: Lov og rett (1971). s. 210-220.

Anmeldelse av Vilhelm Aubert: Likhet og rett. Essays om forbrytelse og straff. – I: Lov

og rett (1971). s. 285.

Meddomsrett eller jury? En undersøkelse av legdommernes syn. (Sammen med Ragnar

Hauge). – I: Lov og rett (1971). s. 385-408.

NAVF – status og fremtid. (Foredrag på årsmøte 11. november 1971.) – I: Forskningsnytt

nr. 5 (1971). s. 25-32.

Heleri: en undersøkelse av to års helerikriminalitet i Norge. (Sammen med Gro Hillestad

Thune). Oslo, 1972. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett, nr. 15).

Politiet og legalitetsprinsippet. – I: Jussens venner (1972). s. 1-25.

Lov og rett 10 år. – I: Lov og rett (1972). s. 1-2.

Du må ikke tåle… – I: Lov og rett (1972). s. 97-98.

Lovens kvern. – I: Lov og rett (1972). s. 193.

Politiets verste fiende. – I: Lov og rett (1972). s. 241-243.

Reform av injurielovgivningen? – I: Lov og rett (1972). s. 385-386.

NAVF – tilbakeblikk og fremsyn. (Foredrag på årsmøte 2. november 1972). – I:

Forskningsnytt nr. 5 (1972). s. 1-8.

Barna i norsk lovverk. – I: Barn, kultur, samfunn. Åse Gruda Skard (red.). Oslo, 1973.

Personretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 6. utg. Oslo, 1973.

Sivil rettergang. (Sammen med Jo Hov). Oslo, 1973. (Skrifter / Institutt for kriminologi

og strafferett; nr. 16).

Overvåkning av overvåkningen. – I: Lov og rett (1973). s. 97-98.

Den juridiske gapestokk. – I: Lov og rett (1973). s. 193-194.

Sprit-trafikken. – I: Lov og rett (1973). s. 241-243.

59


Påbud om bruk av bilbelte. – I: Lov og rett (1973). s. 289-290.

Lovens vern mot passiv røyking. – I: Lov og rett (1973). s. 369-375.

Nordmarksgodset. – I: Lov og rett (1973). s. 433-434.

Det lykkelige valg – eller opposisjonen som kom tilbake. – I: Samtiden (1973). s. 461-

468.

NOU 1974:47 – Kvinneyrkers lønnsplassering innenfor offentlig virksomhet. (Anders

Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1974.

Mål og midler i kriminalpolitikken. – I: Kriminalpolitikk. En debattbok om straff og

behandling. Gunnar Nordhus og Edvard Vogt (red.). Oslo, 1974.

Sedelighetsforbrytelser. – I: Lov og rett (1974). s. 1-2.

Reaksjonene mot promillekjørere. (Sammen med Ragnar Hauge). – I: Lov og rett (1974).

s. 24-38.

Endring av militærnekterloven. – I: Lov og rett (1974). s. 49-50.

Jurister og den juridiske utdannelse. – I: Lov og rett (1974). s. 289-290.

Tenk på et menneske! (Sysselsetting av funksjonshemma). – I: Lov og rett (1974). s. 337-

338.

Martinsen-saken. – I: Lov og rett (1974). s. 433-436.

Tidens leksikon. Anders Bratholm og Kirsti Coward (red.). Oslo, 1975.

Personretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 7. utg. Oslo, 1975.

Likestillingslov uten likestilling? – I: Lov og rett (1975). s. 1-2.

Barneombud og offensivt barnevern. – I: Lov og rett (1975). s. 49-50.

Økonomisk kriminalitet. – I: Lov og rett (1975). s. 97-98.

Jus og politikk. – I: Lov og rett (1975). s. 241-242.

Hvem skal styre pressen? – I: Norsk redaktørforenings småskrifter nr. 5 (1975). s. 1-4.

Barns rettigheter og rettssikkerhet. (Foredrag holdt på barnevernsmøtet i Sandefjord). – I:

Norges barnevern (1975). s. 112-125.

Publisering og formidling av samfunnskunnskap i et videre perspektiv. – I: Publisering og

formidling av samfunnsvitenskapelig forskning. (Rapport fra en konferanse i november

1975 av Rådet for samfunnsvitenskap i NAVF). Oslo, 1976.

60


Kritisk juss. Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby (red.). Oslo, 1976.

Politivold. – I: Lov og rett (1976). s. 1-2 og 378-379.

Trusler mot rettsstaten. – I: Lov og rett (1976). s. 241-242.

Alkoholreklame og respekten for staten. – I: Lov og rett (1976). s. 337-339.

Ønsketenkning og sosiale realiteter. Svar til Per Nyhus. – I: Norges barnevern (1976). s.

47-49.

Makt og avmakt på den kriminalpolitiske front. – I: Politiembetsmennenes blad (1976). s.

55-57.

Noen refleksjoner om oppgaveskriving. På grunnlag av retting av oppgaven i strafferett

høsten 1976. – I: Jussens venner (1977). s. 122-128.

Ærekrenkelser. – I: Lov og rett (1977). s. 49-50.

Should advertising be banned? – I: Smoking and health. Vol. 3 (1977). s. 857-860.

Kriminalitet og samfunn: artikler og foredrag. (Sammen med Johs. Andenæs og Nils

Christie). Oslo, 1978.

Forskning som veiviser. – I: Nils Christie: Som folk flest. Oslo, 1978.

Politiets kompetanse og plikter i forhold til barn og sinnsyke. – I: Politirett.

Kompendium. Sverre Tønnesen (red.). Oslo, 1978.

Barnevern eller foreldrevern? – I: Lov og rett (1978). s. 1-2.

Lovforberedelsen i søkelyset. – I: Lov og rett (1978). s. 193-194.

Ytringsfriheten i fare? – I: Lov og rett (1978). s. 289-290.

Anmeldelse: Fredrik Fasting Torgersen: Episoder fra 16 års fangeliv. – I: Lov og rett

(1978). s. 448.

Barnemishandling og forsømmelse av barn i juridisk betydning. – I: OMEP-nytt (1978).

s. 54-58.

To på den riktige siden. – I: Er du på vår side? Rapport fra barnemiljøet, intervju med

4000 barn, foreldre og lærere. Oslo, 1979. s. 3-4.

Jury. – I: Pax leksikon. Oslo, 1979.

Barnerett. (red.). Oslo, 1979. (Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 35).

61


Mistenktes eller siktedes vern mot integritetskrenkelse. – I: Jussens venner (1979). s. 232-

250.

Plikten til å trykke dom i ærekrenkelsessak etter strl. § 430 a. – I: Lov og rett (1979). s.

318-325.

Alternativer til fengsel – finnes det? – I: Lov og rett (1979). s. 498-512.

Hva kan påtalemyndigheten bidra med til vern om og hjelp til barna? Påtalemyndigheten

bakerst i køen? – I: Juristkontakt nr. 9/10 (1979). s. 338-341 og 365-368.

Strafferett og samfunn: alminnelig del. Oslo, 1980. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 23).

Police Investigations and the personal integrity of the suspect in Scandinavia. – I:

Policing Scandinavia: Scandinavian studies in criminology. Oslo, 1980.

Rett og rettspolitikk: artikler. Oslo, 1980. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 22).

Barnerett. Oslo, 1980. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 35).

Sivil ulydighet. – I: Lov og rett (1980). s. 65-66.

To rettsavgjørelser – to syn. Hoaas-saken og Morgenavis-saken, strl. § 135 a. – I: Lov og

rett (1980). s. 195-205.

Kamp mot volden. – I: Lov og rett (1980). s. 321-322.

Jury? – I: Lov og rett (1980). s. 577-578.

Barns rettigheter i lov og praksis. – I: Samtiden nr. (1980). s. 48-54.

De unges lovbok. (Sammen med Wilhelm Matheson). Oslo, 1981.

Personretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 8. utg. Oslo, 1981.

Sivil rettergang. (Sammen med Jo Hov). Oslo, 1981. (Skrifter / Institutt for kriminologi

og strafferett; nr. 16).

Om drøftelse av praktiske oppgaver i strafferett. – I: Jussens venner (1981). s. 183-191.

Minoritetsvern for enkeltindivider. – I: Jussens venner (1981). s. 431-443.

De funksjonshemmedes år – eller uår? – I: Lov og rett (1981). s. 225-226.

Offeret. – I: Lov og rett (1981). s. 337-338.

62


Rapport om politivold. Fra utvalget til å undersøke forekomsten og arten av politivold

m.v. (Anders Bratholm medlem av utvalget). Oslo, 1982.

Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen 7. september 1982. Anders

Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.). Oslo, 1982.

Massemedia og ytringsfriheten. – I: Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70årsdagen

7. september 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.).

Oslo, 1982. (Også trykket i Lov og rett (1982). s. 467-469).

Streik og politi. – I: Lov og rett (1982). s. 289-290.

Politivoldens grenser. (Kommentar til Henning Kochs artikkel). – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1982). s. 256.

Adgang til dommeravhør ved hustrumishandling. – I: Politiembetmennenes blad nr. 3

(1982). s. 2-3.

Har vi klassejustis i Norden? Om makt, kriminalisering og håndhevelse av straffebud. – I:

Festskrift till Hans Thornstedt. Per-Edwin Wallén [et al.] (red.). Stockholm, 1983.

Spesiell strafferett: utvalgte emner. Oslo, 1983. (Skrifter / Institutt for kriminologi og

strafferett; nr. 26).

Barnerett. (red.). Oslo, 1983. (Institutt for kriminologi og strafferetts småskriftserie; nr.

1).

NOU 1983:57 – Straffelovgivningen under omforming: Straffelovkommisjonens

delutredning I. (Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1983.

De unges lovbok. (Sammen med Wilhelm Matheson). 2. rev. utg. Oslo, 1983.

The right of the child in Norway. (Sammen med Wilhelm Matheson). – I: Law and the

status of the child. Anna Mamalakis Pappas (red.). New York, 1983.

Økonomisk kriminalitet. – I: Lov og rett (1983). s. 113-114.

Akupunktur – behov for lovregulering. – I: Lov og rett (1983). s. 161-162.

Taushetsplikt overfor foreldre. – I: Lov og rett (1983). s. 273-274.

Barns rettsvern. – I: Lov og rett (1983). s. 401-402.

Rettslige spørsmål som kan reise seg for familier med Huntingtons sykdom. – I:

Tidsskrift for den norske lægeforening. Årg. 103 nr. 1 (1983). s. 33-35.

Offerets stilling i straffeprosessen. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 30. nordiske

juristmøtet i Oslo den 15-17. august 1984. s. 368-370. Oslo, 1984.

63


Rettsvesenet og massemedia (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 30. nordiske

juristmøtet i Oslo den 15-17. august 1984. s. 656-661. Oslo, 1984.

Massemedia og ytringfriheten. Kommentar til Fleischers artikkel. Sluttinnlegg i

diskusjonen med Fleischer. – I: Stopp pressen!? Om ytringfrihet og personvern. Mads T.

Andenæs og Halvor Elvik (red.). Oslo, 1984.

Krisen i politi og rettsvesen. – I: Lov og rett (1984). s. 1-2.

Massemedia og domstolene. – I: Lov og rett (1984). s. 115-132.

Kriminalitetsforebyggelse – Norge et u-land. – I: Lov og rett (1984). s. 241-242.

Straffeloven i støpeskjeen: Innledning til diskusjon i Kriminalistforeningen 5. mars 1984.

– I: Juristkontakt nr. 3 (1984). s. 118-124.

Barn og straff: Om adgang til å straffe barn. – I: Barn og straff: Artikkelsamling. Per Egil

Mjaavatn (red.). Trondheim, 1985.

Straff for uaktsom voldtekt? – I: Lov og rett (1985). s. 1-2.

Fleischers ytringsfrihet og bruken av den. – I: Lov og rett (1985). s. 56-62.

Promillekjøring i Stortinget. – I: Lov og rett (1985). s. 65-66.

Kongehusets stilling etter Grunnloven. – I: Lov og rett (1985). s. 193-194.

Nordisk Barnefond-saken – en sak hvor ”alt” gikk galt? – I: Lov og rett (1985). s. 259-

297.

Stortingets verdighet – og vår tillit. – I: Lov og rett (1985). s. 369-370.

Svar til Annæus Schjødt. (Om Nordisk Barnefond-saken). – I: Lov og rett (1985). s. 589.

Straffeloven i støpeskjeen. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1985). s. 1-13.

Samfunn, rett, rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm,

Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Kommisjonsgranskning. – I: Samfunn, rett, rettferdighet - festskrift til Torstein Eckhoffs

70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Politivold: omfang, årsaker, forebyggelse: en studie i desinformasjon. Oslo, 1986.

Ytringsfrihet og privatlivets fred. (Sammen med Dag Bugge Nordén). – I: Husadvokaten

Bind 1. Oslo, 1986.

Om politivold og desinformasjon. – I: Institutt for kriminologi og strafferett. Årsmelding

1985. Oslo, 1986.

64


Reitgjerdet – hva nå? – I: Lov og rett (1986). s. 65-66.

Samerettigheter er menneskerettigheter. – I: Lov og rett (1986). s. 113-114.

Gransking som statlig virkemiddel for å bringe faktiske forhold eller ansvarsforhold på

det rene. – I: Lov og rett (1986). s. 439-474.

Svar til Broch og Hjort. – I: Lov og rett (1986). s. 493-498.

Injuriesaken mellom Gunnar Nordhus/Edvard Vogt og Morgenavisen. – I: Lov og rett

(1986). s. 183-204.

Forskning om politivold. – I: Politiembetsmennenes blad nr. 3 (1986). s. 22 og 31-32.

Barn og foreldre. Anders Bratholm, Målfrid Grude Flekkøy, Edvard Befring og Sverre

Halvorsen (red.). Oslo, 1987.

Politiovergrep og personforfølgelse: 220 forklaringer om politivold og andre overgrep i

Bergenspolitiet. (red.). Oslo, 1987. (Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

32).

Personretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. 9. utg. Oslo, 1987.

Sivil rettergang. (Sammen med Jo Hov). Oslo, 1987. (Skrifter / Institutt for kriminologi

og strafferett; nr. 16).

Politikrise – behov for borgervern? – I: Lov og rett (1987). s. 65-66.

Maktmisbruk i politiet. – I: Lov og rett (1987). s. 294-309.

Politivold. – I: Samtiden nr. 3 (1987). s. 2-8.

Hvem opptrer uverdig? Kommentar til Nilsens innlegg. – I: Politiembetsmennenes blad

nr. 2 (1987). s. 42-44.

Ytringsfrihet og privatlivets fred. – I: Husadvokaten. Tore Bråthen (red.). Oslo, 1988.

Etterforskningen av maktovergrep i Bergen-politiet. – I: Lov og rett (1988). s. 67-96.

Atten politikilder for volden i Bergen-politiet. – I: Lov og rett (1988). s. 130-142.

Innledning. En sak om Oslo-politiets avhørsmetoder i Bergen-saken og riksadvokatens

beklagelse. – I: Lov og rett (1988). s. 154-158.

Svar til statsadvokat Trovåg og politimester Moe. – I: Lov og rett (1988). s. 223-225.

Bekjempelse av den økende volden. – I: Lov og rett (1988). s. 229-230.

Ingen grenser? – I: Lov og rett (1988). s. 293-294.

65


Amnesty i påtalemyndighetens søkelys. – I: Lov og rett (1988). s. 377-380.

Påtalemyndigheten, redaktørfriheten og Lov og rett. – I: Lov og rett (1988). s. 557-562.

Treholt-saken. – I: Lov og rett (1988). s. 565-566.

Politilekkasje til VG. Kommentar til artikkelen: Ingen politilekkasje til VG / Tom

Bakkeli. – I: Lov og rett (1988). s. 655-656.

Politivolddebatten. – I: Juristkontakt nr. 9/10 (1988). s. 534-541 og 543-546.

Skamplett på rettsstaten. – I: Politibladet nr. 4 (1988). s. 73-74.

NOU 1989:11 - Straffansvar for foretak: Straffelovkommisjonens delutredning III.

(Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1989.

Barn, foreldre og loven. – I: Barn og foreldre. Bind 6. Målfrid Grude Flekkøy (red.).

Oslo, 1989.

På farlige veier. Svar til riksadvokaten. – I: Lov og rett (1989). s. 137-139.

Norsk påtalemyndighet mot Amnesty International. – I: Lov og rett (1989). s. 145-147.

Hvem truer ytringsfriheten? – I: Lov og rett (1989). s. 385-386.

Ulovlige forsømmelser i norsk barnevern. – I: Lov og rett (1989). s. 449-450.

Spesiell strafferett. (Sammen med Johs. Andenæs). 2. utg. Oslo, 1990.

”Bumerangsakene” – opplegg til justismord. – I: Lov og rett (1990). s. 1-2.

Juryen for fall. – I: Lov og rett (1990). s. 129-130.

Null-promille? – I: Lov og rett (1990). s. 377-378.

Å leve med kriminalitet. – I: Lov og rett (1990). s. 569-570.

”Politivoldkomplekset” i Bergen - og mediene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1990).

s. 16-24.

Hva er ”sannheten” om Bergenspolitiet? – I: Juristkontakt (1990). s. 23-24.

Straffeloven med kommentarer. Anders Bratholm og Magnus Matningsdal (red.). Oslo,

1991.

Politivolddebatten. Et svar. – I: Norges juristforbund gjennom 25 år. Knut Farmer (red.).

Oslo, 1991.

66


Penal code reform in Norway: the general part. –I: Criminal law theory in transition:

Finnish and comparative perspectives. Dedicated to Professor Inkeri Anttila in honour of

her 75 th birthday, 29. november 1991. Helsinki, 1991.

Bumerangsakene – en norsk rettstragedie. – I: Juristkontakt nr. 5 (1991). s. 7-17.

NOU 1992:23 - Ny straffelov - alminnelige bestemmelser: Straffelovkommisjonens

delutredning V. (Anders Bratholm leder av utvalget). Oslo, 1992.

Injuriesaken mellom Anders Bratholm (saksøker) og Jan Gerhard Johnsen og Arnold

Nilsen (saksøkt) for Oslo byrett 24. august til 8. september 1992. Oslo, 1993.

FNs konvensjon om barns rettigheter og konsekvensene for Norge. – I: Lov og rett

(1993). s. 219-234.

Motstandskampen 1940-45 ved Universitetet i Oslo. – I: Lov og rett (1993). s. 515-555.

Andrawes-saken, mediene og rettssikkerheten. – I: Lov og rett (1995). s. 85-86.

Påtalemyndigheten og rettssikkerheten. – I: Lov og rett (1994). s. 531-539.

Ytringsfrihetens grenser – og personvernet. – I: Juristkontakt nr. 6 (1995). s. 20-26.

Spesiell strafferett. (Sammen med Johs. Andenæs). 3. utg. Oslo, 1996.

Andrawes-saken og rettssikkerheten: en dokumentasjon. (red.). Oslo, 1996.

Straffeloven med kommentarer. (Sammen med Magnus Matningsdal). Oslo, 1997.

Lund-kommisjonen. – I: Lov og rett (1997). s. 131-145.

Spesialistordning for advokater. – I: Lov og rett (1997). s. 449-450.

Dommerne og rettssikkerheten. – I: Juristkontakt nr. 4 (1997). s. 2-8 og 30-31.

Rettssikkerheten ved gjenopptagelse av straffesaker - belyst ved én konkret sak. – I: Lov

og rett (1998). s. 30-45.

Bruk av løgndetektor i straffesaker? – I: Lov og rett (1998). s. 65-66.

Rettssikkerheten for pleiepasienter. – I: Lov og rett (1998). s. 280-295.

Rettssikkerhet i praksis. – I: Lov og rett (1998). s. 323-363.

Adolf Hoel – urettferdig dømt for landssvik? – I: Lov og rett (1998). s. 504-507.

Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet: politivoldsaken i Bergen - foran og bak

kulissene. Oslo, 1999.

67


En særlig alvorlig mobbesak – skolens politiets og påtalemyndighetens ansvar. – I: Lov

og rett (1999). s. 637-659.

Glimt fra JURKs og kvinnerettens historie. – I: Festskrift JURKs 25 års jubileum:

kvinnerett før og nå: betydningen av rettshjelpstiltak: rettspolitisk arbeid. Oslo, 2000.

Ytringsfrihet og privatlivets fred. – I: Husadvokaten (2000).

Bevistvil i straffesaker. – I: Juristkontakt nr. 8 (2000). s. 8-12.

Mary-saken – et justismord i 1938? – I: Lov og rett (2000). s. 443-448.

Mobbing og feighet: en alvorlig mobbesak hvor skolen, politiet og påtalemyndigheten

sviktet grovt. Oslo, 2001.

Ytringsfrihet og privatlivets fred. – I: Jussens venner (2001). s. 246-255).

Anmeldelse av Liv Finstad: Politiblikket. – I: Lov og rett (2001). s. 319-320.

Ytringsfrihet og personvern. – I: Lov og rett (2001). s. 387-398.

Politiovergrep, korpslojalitet og massemedia. – I: Politiarbeid på godt og vondt nr. 2

(2001). s. 95-111.

Samfunnets maktovergrep. – I: Humanist nr. 1 (2001).

Historien om da Stortingsstenografer fikk betydning for Høyesteretts praksis. – I:

Folkefiende? 70 år med Tor Erling Staff. Arne Haugestad (red.). Oslo, 2002.

Injurieretten og personvernet. – I: Lov og rett (2002). s. 629-631.

Svein Slettan – til minne. – I: Tidsskrift for strafferett (2002). s. 398-400.

Politivoldsaken i Bergen - en sak med bare tapere? – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (2002). s. 136-139.

Samfunnets maktovergrep. – I: Humanist nr. 1 (2002). s. 14-29.

Farlig forskning. – I: Forskerforum nr. 10 (2002). s. 24-26.

Straffeloven med kommentarer: lov av 22. mai 1902 nr. 10: almindelig borgerlig

straffelov. (Sammen med Magnus Matningsdal). 2. utg. Oslo, 2003.

Politivoldsaken i Bergen – en maratonsak om rettssikkerhet og menneskerettigheter. – I:

Lov og rett (2003). s. 179-202.

Politivoldsaken i Bergen. – I: Materialisten. Årg. 31 (2003). s. 41-44, 46-51 og 53-55.

68


Anders Bratholm: Juss og humanisme: om samfunn, straff og de svakes rettigheter.

Lorenz Stavrum (red.). Oslo, 2004.

Politivoldsaken i Bergen: en maratonsak om rettssikkerhet og menneskerettigheter. – I:

Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Arne Fliflet [et al.] (red.). København, 2004.

Polizeigewalt in Bergen. – I: Bürgerrechte & Polizei.CILIP 77 nr. 1 (2004).

Minnetale over professor Johs. Andenæs. – I: Det Norske Videnskaps-akademis Årbok

2004. Oslo, 2005.

Police Violence in the City of Bergen: A Marathon Case Concerning the Rule of Law and

Human Rights. – I: Policing and Society vol. 15 nr. 4 (2005). s. 400-412.

Anne Kirsti Brække

Amanuensis

Postmonopolet. – I: Complex/Institutt for privatrett. Nr. 6 (1981).

Formidlingsplikt for kabeleier og andre regler om signaldistribuerte tjenester. – I:

Complex/Institutt for privatrett. Nr. 1 (1986).

Telekommunikasjon – også et spørsmål om ytrings- og informasjonsfrihet. – I: Retfærd

nr. 34 (1986). s. 44-56.

Ytringsfrihet og elektroniske medier. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1990). s. 9-15.

Hvem skal styre media? Systematisering av rettsregler. Telekommunikasjonsretten i

utvikling. – I: 20 år med rettsinformatikk, 20 år i forvandlingens tegn: Institutt for

rettsinformatikks jubileumsseminar: tilegnet professor Knut s. Selmer. Ola-Kristian Hoff

(red.). Oslo, 1991.

Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenettet. – I: Complex/Institutt for privatrett

nr. 8 (1991).

An outlook on Norwegian telecom law: recent regulations and future tasks. – I: 25 years

anniversary anthology in computers law. Oslo, 1995.

Universelle samfunnspålagte oppgaver innen telesektoren i Norge: et policydokument.

(Sammen med Tor Wedde). Oslo, 1995.

Telekommunikasjonsrettslige tekster. Oslo, 1995.

Telecommunication law: compendium to the ERASMUS/SOKRATES course. (red.).

Oslo, 1996.

69


Hans Christian Bugge

Professor

Utvalgte artikler i miljørett. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). Oslo,

1992. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

EØS-avtalen i miljørettslig perpektiv: med særlig vekt på adgangen til nasjonal

regulering. (Sammen med Robin Thrap-Meyer). Oslo, 1993. (IUSEF / Senter for EF-rett;

nr. 7. Oslo, 1993.)

Rio-konferansen i rettslig lys. – I: Lov og rett (1993). s. 469-485.

”Bærekraftig utvikling” og andre aktuelle perspektiver i miljøretten. – I: Lov og rett

(1993). s. 485-498.

How to assess and account for “effectiveness” in environmental and resource agreements

among states. Review of the current scientific discussion of environmental agreements. –

I: International challenges Vol. 13 no. 2 (1993). s. 47-60.

Behovet for endringer i plan- og bygningslovens kap. VII-a om konsekvensutredninger,

på bakgrunn av EF-direktiv 85/337 om miljøkonsekvensutredninger. (Sammen med

Morten Foss). Oslo, 1994.

Miljørettens rammer i EU og EØS: en innføring. – I: Miljørettens grundspørgsmål: bidrag

til en nordisk forskeruddannelse. Ellen Margrethe Basse (red.). København, 1994.

Environment and Development in Developing Countries – National and International

Law. Hans Christian Bugge, Inge Lorange Backer, Anne Hellum (red.). Oslo, 1994.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Human Rights, the Environment and Sustainable Development. Norway’s Legal System

for Controling Pollution (Sammen med Inge Lorange Backer). – I: Environment and

Development in Developing Countries – National and International Law. Hans Christian

Bugge, Inge Lorange Backer, Anne Hellum (red.). Oslo, 1994. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 7).

Utvalgte artikler i miljørett II. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.).

Oslo, 1994. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 9).

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov 13. mars 1981

nr. 6 – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.).

Oslo, 1994.

70


International Environmental Law: conference on international environmental law, Oslo

1994. Hans Christian Bugge og Erling Selvig (red.). Oslo, 1995.

International Environmental Law – Status and Challenges. – I: International

Environmental Law: conference on international environmental law, Oslo 1994. Hans

Christian Bugge og Erling Selvig (red.). Oslo, 1995.

EØS-avtalen i miljørettslig perspektiv: med særlig vekt på adgangen til nasjonal

regulering. (Sammen med Robin Thrap-Meyer). 2. utg. – I: IUSEF/ Senter for EF-rett; nr.

7. Oslo, 1995.

The ethics of sustainable development – a challenge to the legal system. – I:

Bæredygtighed: en retsteoretisk begrebsanalyse. Ellen Margrethe Basse (red.).

København, 1995.

Complementary sources to old constitutional texts: the case of Norway. – I:

Constitutional Justice under Old Constitutions. Eivind Smith (red.). Haag, 1995.

Miljø- og naturressurser. – I: Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon: Lov og

rett. Oslo, 1995.

The new Article on Environmental Protection in Norways Constitution. – I: Caravito di

Toritto. Rapporto Mondiale sul Diritto dell'Ambiente. A World Survey of International

Law. Milano, 1996.

The Principles of “Polluter-Pays” in Economics and Law. – I: Erling Eide og Roger J.

van den Bergh (red.). Oslo, 1996.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov 13. mars 1981

nr. 6 – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.).

2. utg. Oslo, 1996.

”Forurenseren skal betale”: de alminnelige regler i norsk rett om kostnadsansvar ved

forurensning. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1997.

General Principles of international law and environmental protection – an overview. – I:

Environmental Law from International to National Law. Ellen Margrethe Basse (red.).

København, 1997.

Human rights and Resource Management – an overview. – I: Law and the Governance of

Renewable Resources. Erling Berge og Nils Chr. Stenseth (red.). Oakland, 1998.

Kompendium i miljørett. Hans Chr. Bugge og Geir Ulfstein (red.). Oslo, 1999.

Forurensningsansvaret: det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte

skade ved forurensning. Oslo, 1999.

71


Rettslige spørsmål ved innføring av et norsk kvotesystem for klimagasser: utredning for

utvalget som skal utrede et nasjonalt kvotesystem for klimagasser. (Sammen med Lise

Marie Løvold Ihle). Oslo, 1999.

Eldre miljøskader – er noen ansvarlige i dag? (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene

ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo den 18-20. august 1999. s. 327-348. Oslo, 1999.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov 13. mars 1981

nr. 6 – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.).

3. utg. Oslo, 1999.

Grunnloven § 97. En oversikt over teori og nyere retspraksis. – I: Jussens venner (1999).

s. 65-101.

Legal issues in land use and nature protection: an introduction. – I: Land use and nature

protection: emerging legal aspects. Helle Tegner Anker og Ellen Margrethe Basse (red.).

København, 2000.

A legal look at Article 15 in the Convention on Biological Diversity: Access to genetic

resources. (Sammen med Morten Walløe Tvedt). – I: Responding to Bioprospecting.

Hanne Svarstad og Shivcharn s. Dhillion (red.). Oslo, 2000.

The historic roots of Norwegian pollution law. – I: Juhlajulkaisu Erkki J. Hollo: 1940-

2000. Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi, Jari Salila (red.). Helsinki, 2000.

From Norway to Novartis: Cyclosporin from Tylopocladium inflatum in an open access

biosprospecting regime. – I: Biodiversity and Conservation nr. 9 (2000).

Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk 2000 (Sammen med Geir Ulfstein, Ole

Kristian Fauchald og Inger Johanne Sand). Oslo, 2000. (Makt- og demokratiutredningen.

Rapportserie; nr. 18).

Miljø og rettferdighet. – I: Har fjellet ansikt? Hans Kolstad (red.). Oslo, 2000.

Viktige temaer i Planlovutvalgets arbeid. – I: Plan nr. 3 (2000). s. 40-43.

NOU 2001:7 - Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven.

Planlovutvalgets første delutredning. (Hans Christian Bugge leder av utvalget). Oslo,

2001.

The Kyoto Protocol and the international energy industry: the Norwegian perspective. – I:

Kyoto: from principles to practice. Peter D. Cameron og Donald Zillman (red.). Haag,

2001.

Miljøvern og rettferdighet: en introduksjon. – I: Fågelperspektiv på rättsordningen –

vänbok till Staffan Westerlund. Ellen Margrethe Basse. Jonas Ebbeson, Gabriel

Michanek (red.). Uppsala, 2002.

72


Bioprospecting: Effect on Environment and Development. (Sammen med Shivcharn

Dhillion, Hanne Svarstad og Cathrine Amundsen). – I: Ambio nr. 31 (6) (2002). s. 491-

493.

Bioprospecting in Tanzania: The question of regulating access to ensure benefit sharing.

(Sammen med John Kabudi, Hanne Svarstad og Morten Walløe Tvedt). Oslo, 2002.

Juss eller politikk? Gasskraftsakens rettslige sider… - I: Nybrott og odling – festskrift til

Nils Nygaard på 70-årsdagen 3. april 2002. Bergen, 2002.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov 13. mars 1981

nr. 6 – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.).

4. utg. Oslo, 2002.

Et kritisk blikk på Norges oppfølging av Brundtland-rapporten. – I: Globus nr. 2 (2002).

s. 32-35.

NOU 2003:14 – Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

II: Planlovutvalgets utredning med lovforslag. (Hans Christian Bugge leder av utvalget).

Oslo, 2003.

Environmental Law, Norway. – I: International Encyclopedia of Law Series nr. 49

(2004).

Product Policy and Producer Responsibility in Norway. – I: www.avosetta.org, 2004.

Norways new system for emission allowance trading. – I: www.avosetta.org, 2005.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov 13. mars 1981

nr. 6 – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.).

5. utg. Oslo, 2005.

Retten til å få og plikten til å gi miljøinformasjon etter den nye miljøinformasjonsloven. –

I: Lov og rett (2005). s. 492-508.

Rettslige spørsmål ved CO2-deponering på norsk kontinentalsokkel. – I: Kritisk juss nr. 2

(2005). s. 132-145.

Miljørett som rettsdisiplin. – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August

Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Oslo, 2006.

Lærebok i miljøforvaltningsrett. Oslo, 2006.

Meeting the Kyoto Challange: The Case of Norway. – I: International Energy law and

Taxation Review (2006). s. 140-147.

Norway. – I: Implementing the Precautionary Principle. Nicholas de Sadeleer (red.).

London, 2007.

73


Andreas Bullen

Stipendiat

Er vilkårene for å få godtgjørelse i strid med kapitalreglene i EØS-avtalen?

(Studentavhandling). Oslo, 2002.

Kap. 9 Internprising. (Sammen med Kari Alice Frønsdal). Kap. 10 Konsernintern

gjeldsfinansiering: Klassifikasjon, tynn kapitaliserng og rentesatser. – I: Norsk

Skatteavtalerett. Arvid Aage Skaar [et. al]. Oslo, 2006.

Direct Tax Rules and the Fundamental Freedoms of the European Economic Area

Agreement. – I: FIDE 2006 National Reports, Topic 1: Direct tax rules and the EU

fundamental freedoms: origin and scope of the problem; National and Community

responses and solutions. Xenios L. Xenopoulos (red.) Paul Farmer (General Rapporteur).

EF-domstolens dom i Cadbury Schweppes (sak C-196/04): En spiker i kisten for

NOKUS-beskatning i EØS. (Sammen med Bettina Banoun). – I: Revisjon og Regnskap

nr. 7 (2006). s. 43-49.

Norway. – I: Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law: Assessment of the Member

States’ responses to ECJ’s case law. International Bureau of Fiscal Documentation.

Andreas Bullen, Cecile Brokelind og Axel Cordewener (red.) www.ibfd.org, 2007.

Norway. – I: Subject 2: Conflicts in the attribution of income to a person. International

Fiscal Association Conference in Kyoto 2007. – I: Cahiers de droit fiscal international

Vol. 92b (2007).

Frede Castberg

Professor

Rettsfilosofien i de skandinaviske land. – I: Jussens venner (1957). s. 96-107.

Utviklingslinjer i norsk statsrett etter annen verdenskrig. – I: Festskrift til professor dr.

juris Poul Andersen. E.A. Abitz [et al.] (red.). København, 1958. [Også trykket i Jussens

venner (1960). s. 2-12.]

Constitution et politique. – I: Estudios de derecho internacional. Homenaje al professor

Camilo Barcia Trelles. Santiago, 1958.

Herbert Tingstens artikler. – I: Samtiden nr. 68 (1958). s. 393-400.

74


Norges statsforfatning. 2. utg. Oslo, 1959.

Franc tireur warfare. – I: Varia juris genitum. Jean Pierre Adrien Francois (red.). Leiden,

1959.

Freedom of speech in the West: a comparative study of public law in France, the United

States and Germany. Oslo, 1960.

Die Zuständigkeit der Gerichte in USA und Norwegen zur Prüfung der

Verfassungsmässigkeit von Gesetzen. – I: Schriftenreihe. Juristische Studiengesellschaft

Karlsruhe (1960).

Truth and justice. – I: Internationalrechtliche und staatrechtliche Abhandlungen –

Festschrift für Walter Schätzel zu seinem 70. Geburtstag. Erik Bryel [et al.] (red.).

Düsseldorf, 1960.

Le Universities et l’état. L’expasion de l’enseignement supérieur. Paris, 1960.

Norges nøytralitet i tiden 1. september 1939- 9. april 1940. – I: Jussens venner (1960). s.

75-86.

La neutralité de la Norvège du 1. september 1939 au 9. avril 1940. – I: Hommage d’une

generation de juristes au Président Basdevant. Paris, 1960.

Die Erklärung der Menschenrechte im Licht der Geschichte. – I: Völkerrecht und

Rechtliches Weltbild – Festschrift für Alfred Verdross. Wien, 1960.

Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie. Oslo, 1961.

Idealism. A lawyer’s reflections on Plato. –I: Mélanges Séfériadès. Athen, 1961.

Le droit de nécessité en droit constitutionnel. – I: Mélanges en l’honneur de Gilbert

Gidel. Paris, 1961.

Die Verfassung von 1814. Eigentümmöglichkeiten des norwegischen Staatrecht. – I: Das

Parlament. Frankfurt, 1961.

Die Entwicklung des Verfassungsrechtes in Norwegen. – I: Jahrbuch des öffentlichen

Rechts der Gegenwart. Tübingen, 1961.

Domstolenes kompetanse til å avgjøre spørsmål om grunnlovsmessigheten av lover. Noen

prinsipielle fortolkningsproblemer. – I: Juridiska föreningen i Finland 100 år - festskrift

utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors, 1962.

Christian Krogh. Tale på Høytidsdagen 26de februar 1962. – I: Det kongelige norske

videnskabers selskabs forhandlinger. Trondheim, 1962.

Verfassungsgerichtbarkeit in Norwegen und Dänemark. – I: Beiträge zum ausländischen

öffentlichen Recht und Völkerrecht. Köln, 1962.

75


Logikk og rettstenkning. – I: Jussens venner (1962). s. 25-39.

Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene. – I: Lov og rett (1962). s. 56-60.

Den tredje statsmakt. – I: Lov og rett (1962). s. 145-154.

Logic and the law. Athen, 1963.

Protection of human rights. The European convention. – I: Nato-letter. Paris, 1963.

Opposisjon på Erik Colbans doktordisputas ”Stortinget og utenrikspolitikken”. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1963). s. 187-198.

Kommentar til artiklene om Kings-Bay-saken. – I: Lov og rett (1963). s. 350-353.

Riksrett. – I: Lov og rett (1963). s. 397-399.

Norges statsforfatning. 3. utg. Oslo, 1964.

Utviklingslinjer i den juridiske tenkning i Norge siden 1814. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1964). s. 115-135.

Anmeldelse av Carl August Fleischer: Fiskerijurisdiksjon. En undersøkelse av

folkerettens regler om jurisdiksjonskompetanse, særlig med henblikk på fiskerisoner

utenfor territorialgrensen. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1964). s. 403-415.

Grunnloven i 1814 og i dag. – I: Samtiden nr. 5 (1964).

Forelesninger over rettsfilosofi. Oslo, 1965.

Helge Klæstad. In memoriam. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1965). s. 241-244.

Menneskerettighetene, grunnloven og domstolene. Foredrag holdt på Dommermøtet i

Stavanger, juni 1965. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1965). s. 385-399.

Retten og staten. Oslo, 1966.

Constitutional problems involved in the criminal repression of treason in Norway after

the Second World War. Tübingen, 1966.

Svar til professor Ross. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1966). s. 240-242.

Naturrett og menneskerettigheter. Oslo, 1967.

Spørsmålet om en norsk tilslutning til De europeiske fellesskap: forholdet til grunnloven.

Oslo, 1967.

Anmeldelse av Max Sørensen: Den internationale beskyttelse af menneskerettighederne.

– I: Lov og rett (1967). s. 378-379.

76


To erklæringer om menneskerettighetene: 1789 og 1948. Oslo, 1968.

Anmeldelse av Sverre Steen: Langsomt ble landet vårt eget. – I: Lov og rett (1968). s. 47-

48.

La convention européenne des droits de l'homme et l'idée de justice. Paris, 1969.

Omkring i naturretten. – I: Nordisk gjenklang - festskrift til Carl Jacob Arnholm 18.

desember 1969. Knut s. Selmer (red.). Oslo, 1969.

The valuation of values. – I: The place of values in a world of facts. Stockholm, 1969.

Kronprinsens giftermål. Noen statsrettslige betraktninger. – I: ”Med lov skal land

byggjast” – heiderskrift til Knut Robberstad 70 år. Oslo, 1969.

La philosophie du droit. Paris, 1970.

Minner om politikk og vitenskap fra årene 1900-1970. Oslo, 1971.

Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene. Oslo, 1971.

Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie. Oslo, 1971.

Hvorfor mot EF. Oslo, 1972.

Sentrale grunnlovsspørsmål i EF-debatten. – I: Lov og rett (1972). s. 164-167.

Hvorfor mot EF? – I: Samtiden. Årg. 81 nr. 6 (1972). s. 335-338.

Le droit de requête individuelle d'après la Convention européenne des droits de l'homme.

Berlin, 1973.

The European convention on human rights. Frede Castberg, Torkel Opsahl og Thomas

Ouchterlony (red.). Leiden, 1974.

Rett og revolusjon i Norge. Oslo, 1974.

Kristendommen og dens dogmer. – I: Samtiden. Årg. 83 nr. 8 (1974). s. 457-475.

Anmeldelse av Alf Ross: Demokrati, magt og ret. – I: Lov og rett (1975). s. 43-46.

Fra naturrett til ”kritisk juss” (Innledning til et seminar i rettsfilosofi ved Universitetet i

Oslo i mai 1975). – I: Jussens venner (1975). s. 303-338.

Riksretten i norsk historie. – I: Samtiden. Årg. 85 nr. 9 (1976). s. 513-531.

Anmeldelse av Torstein Eckhoff og Nils Kristian Sundby: Rettssystemer. Systemteoretisk

innføring i rettsfilosofien. – I: Lov og rett (1976). s. 379-383.

77


Forsvar for jussen. – I: Lov og rett (1977). s. 26-34.

Norsk sjøgrensepolitikk i åra 1921-51. (Sammen med Kaare Haukaas). – I: Jus og jord -

heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978. Torgeir

Austenå [et al.] (red.). Oslo, 1978.

Årsakslov og viljesfrihet. – I: Samtiden. Årg. 87 nr. 1 (1978). s. 1-17.

Anne Christophersen

Stipendiat

På vei mot en grønn rett? En kritisk og konstruktiv analyse av miljørettens utvikling i en

ny tid. (Studentavhandling). Oslo, 1995.

På vei mot en grønn rett? Miljørettens utvikling i lys av den økologiske erkjennelse. Oslo,

1997.

Grønn rett – den økologiske erkjennelsen som utfordring til retten. – I: Retfærd nr. 1

(1998). s. 41-52.

Line Marianne Coll

Stipendiat

Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser. (Studentavhandling). Oslo,

1999.

Juridiske dokumenter og formularer: praktisk oppslagsbok med kommentarer. Line M.

Coll og Anette Utheim (red.). Oslo, 2004.

Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgiverens innsyn i

virksomhetsrelatert e-post? – I: Arbeidsrett (2006). s. 162-185.

78


Tove Stang Dahl

Professor

Anmeldelse av Kåre Bødal: Fra arbeidsskole til ungdomsfengsel. – I: Nordisk tidsskrift

for kriminalvidenskab (1970). s. 95-99.

The emergence of the Norwegian child welfare law. Oslo, 1971. (Stensilserie / Institutt

for kriminologi og strafferett; nr. 1).

1896-1967: hva er skjedd med barnevernet? Oslo, 1971.

Politireform? – I: Lov og rett (1972). s. 145-147.

Demonstrasjoner i ny rettslig belysning? Noen synspunkter fra diskusjonen i

Kriminalomsorgen. (Sammen med Lars Oftedal Broch, Kirsti Coward og Ingse Stabel). –

I: Lov og rett (1972). s. 324-329.

The Scandinavian system of juvenile justice: a comparative approach. Oslo, 1973.

(Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 16).

Bakdør til straff? Om tvang i alkoholistomsorgen. – I: Lov og rett (1973). s. 277-281.

The emergence of the Norwegian child welfare law. – I: Scandinavian studies in

criminology. Oslo, 1974.

Juss og juks: en arbeidsbok i likestilling. Tove Stang Dahl [et al.]. Oslo, 1975.

Vil vi sprelle med? (Sammen med Brita Brandtzæg, Mette Janson, Liv Storstein og

Elisabeth Wedege). Oslo, 1975.

Likhet og urett. (Sammen med Kjersti Graver, Anne Hellum og Anne Robberstad). – I:

Kritisk juss. Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby (red.). Oslo, 1976.

State intervention and social control in nineteenth-century Europe. Oslo, 1976.

(Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 21).

Ekteskapet, den moderne husmannskontrakten: noen kvinnerettslige problemstillinger. –

Kvinnerettslige studier nr. 1 (1976).

Statsmakt og sosial kontroll: et bidrag til velferdsstatens historie. Oslo, 1977.

(Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 24).

Barnevern og samfunnsvern: om stat, vitenskap og profesjoner under barnevernets

oppkomst i Norge. (Avhandling dr. filos). Oslo, 1978.

Fra husmorrettens spesielle del: Folketrygdens regel om forhøyet hjelpestønad til

funksjonshemmede barn. Oslo, 1979. (Kvinnerettslige studier; nr. 6).

79


Kvinner som ofre. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1979). s. 56-77.

Kvinner som ofre: særlig om hustruvold. Oslo, 1980. (Kvinnerettslige studier; nr. 14).

Kvinner som ofre. Oslo, 1980. (Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr.

39).

Husmorrett: seminar om husmorrett arrangert av Norges husmorforbund i samarbeid med

Avdeling for kvinnerett. (Sammen med Marianne Fastvold og Tone Sverdrup). Oslo,

1981. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 5).

Fra husmorrettens spesielle del: Folketrygdens regel om forhøyet hjelpestønad til

funksjonshemmede barn. Ny rev. utg. Oslo, 1981. (Kvinnerettslige studier; nr. 6,

Stensilserie / Institutt for kriminologi og strafferett; nr. 42).

Kvinnerett spesialfag: introduksjon og pensum. Oslo, 1982. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 19).

Kvinnemishandling og mannedrap. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3 (1982). s. 17-25.

Fra kvinnerettslig hold. – I: Kontrast. Årg.18 nr. 5/6 (1982). s. 71-73.

Women’s Rights to Money. Oslo, 1983. (Working papers in Women’s Law; nr. 1).

Da JURK ble til. Tale ved 10-årsjubileet i Universitetets Gamle festsal 18. oktober 1984.

– I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1984). s. 37-39.

Kvinnerett – en rettsvitenskapelig fornyelse? – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 8 nr. 1

(1984). s. 3-14.

Child welfare and social defence. (Oversatt av Gunvor Nyquist). Oslo, 1985.

Kvinnerett. 2 b. (red.). Oslo, 1985.

NOU 1985:19 – Pornografi og straff. (Tove Stang Dahl medlem av utvalget). Oslo, 1985.

Kvinnerett – en rettsvitenskapelig fornyelse. – I: Jussens venner (1985). s. 65-78.

Svar til Lala om kvinnerne, retten nå og i framtiden. – I: Retfærd nr. 28 (1985). s. 72-82.

Dobbel voldtekt. – I: Kjerringråd. Årg. 11 nr. 1/2 (1985). s. 59-61.

Kvinnerett – et nytt norsk rettsområde. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 2 (1985). s. 9-22.

Dagpenger under arbeidsløshet. Rettighet eller redskap? – I: Samfunn, rett og

rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoff. Anders Bratholm, Torkel Opsahl, Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

80


Kvinnerettens grunnlag og utvikling. Oslo, 1986. (Institutt for offentlig retts skriftserie;

nr. 3).

Taking Women as a Starting Point: Building Womens Law. Oslo, 1986. (Working papers

in Women’s Law; nr. 4).

Women’s law: methods, Problems, Valutes. Oslo, 1986. (Working papers in Women’s

Law; nr. 5).

Vi trenger en husmorrett. – I: Norske kvinnelige juristers forening 1947-1987.

Jubileumsnummer av Justine. Oslo, 1987.

El derecho de la mujer. (Oversatt av Maria del Carmen Apreda). Madrid, 1987.

Women's law: an introduction to feminist jurisprudence. (Oversatt av Ronald L. Craig).

Oslo, 1987.

En kvinneforskers vei og valg. – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 11 nr. 4 (1987). s. 15-

22.

Methodology of Women’s Law. (Sammen med Anna Christensen, Torstein Eckhoff og

Lars D. Eriksson). Oslo, 1988. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Mot en fortolkende rettsteori. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1988). s. 54-70.

Fra kvinners rett til kvinnerett. – I: Retfærd nr. 37 (1987). s. 67-77.

Mot en ny velferdsstat. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3 (1989). s. 24-31.

Pene piker haiker ikke. Om bil som tvang til voldtekt. – I: … den urett som ikke rammer

deg selv – festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie (red.). Oslo, 1990.

Likestilling og fødselsrett. – I: Jussens venner (1991). s. 353-380.

Kvinner i velferdsstaten. – I: Tidsskrift for samfunnsforskning. Årg. 32 nr. 3 (1991). s.

217-227.

Frauenrecht: eine Einführung in feministisches Recht. (Oversatt av Knut Papendorf og

Peter F. Schmitt). Bielefeld, 1992.

Den muslimske familie: en undersøkelse av kvinners rett i islam. Oslo, 1992.

So Few Female Criminals? Oslo, 1992. (Working papers i Women’s Law; nr. 39).

81


Torstein Eckhoff

Professor

Effektivitet og rettssikkerhet i den offentlige forvaltning. Oslo, 1957.

Anmeldelse av Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret. – I: Nordisk administrativt

tidsskrift (1957). s. 152-157.

Effektivitet og rettssikkerhet i den offentlige forvaltning. – I: Nordisk administrativt

tidsskrift (1958). s. 15-27.

Kartellpolitik in Norwegen. – I: Internationales Handbuch der Kartellpolitik. Berlin,

1958.

Norway. – I: Legal aspects of foreign investment. Wolfgang G. Friedmann og Richard C.

Pugh (red.). London, 1959.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. Oslo, 1959.

Innstilling til lov om arbeidsvilkår for hushjelp m. fl. Vedlegg til Ot.prp. nr. 25 (1962-

63). (Torstein Eckhoff leder av utvalget). Oslo, 1960.

Anmeldelse av Per Olof Ekelöf: Rättergang. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1959). s.

148-152.

Noen bemerkninger om innskrenkende, utvidende og antitetisk fortolkning. – I: Jussens

venner (1959). s. 90-107.

Anmeldelse av Verner Goldschmidt: Retlig adfærd. – I: Juristen (1958). s. 448-465.

Rationality and responsibility in administrative and judicial decision-making. (Sammen

med Knut Dahl Jacobsen). – I: Interdisciplinary studies from the Scandinavian Summer

University vol. 5. København, 1960.

Anmeldelse av Nils Herlitz: Nordisk offentlig rätt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1960). s. 365-369.

Rettssosiologien i de nordiske land. – I: Jussens venner (1960). s. 68-96.

Sociology of law in Scandinavia. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 4 (1960). s. 29-

58.

Anmeldelse av Finn Backer Midbøe: Bøtestraff og subsidiær fengselsstraff. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1961). s. 318-326.

Rättssäkerheten i skatteärenden. – I: Nordisk administrativt tidsskrift (1961). s. 409-411.

82


Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i forvaltningen. – I: Nordisk administrativt tidsskrift

(1961). s. 472-511.

Sivilprosess. (Sammen med Bjørn Haug). 2. utg. Oslo, 1962.

Justice, efficiency and self-made rules in public administration. – I: New York university

institute of comparative law. København, 1962.

Havnåsdommen – kritikk og refleksjoner. – I: Rett og høyesterett. 6 innlegg om

Havnåssaken. Oslo, 1962.

Er det folkestyre i Fellesmarkedet? Oslo, 1962.

Legalitetsprinsippet. – I: Jussens venner (1962). s. 98-131.

Filmen om Nürnbergdommen – noen betraktninger om dommers forhold til loven. – I:

Lov og rett (1962). s. 116-121.

Anmeldelse av Yngve Adolphson: Binding eller återkallelse. – I: Nordisk administrativt

tidsskrift (1962). s. 116-121.

Justice and Social Utility. – I: Legal essays – a tribute to Frede Castberg on the occasion

of his 70 th birthday 4 July 1963. Oslo, 1963.

Legalitetsprinsippet. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1963). s. 225-285.

Anmeldelse av Erik Harder: Om ændring af administrative afgørelser. – I: Nordisk

administrativt tidsskrift (1963). s. 191-192.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 4. utg. Oslo, 1964.

Noen refleksjoner om domstolenes uavhengighet. – I: Festskrift tillägnad professor dr.

juris Karl Olivecrona vid hans avgång från professorämbetet den 30. juni 1964.

Stockholm, 1964. [Opptrykk i Jussens venner (1965). s. 1-30.]

Begrunnelsestyper. – I: Filosofiske problemer. Oslo, 1964.

Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814-1964. – Tidsskrift for

rettsvitenskap (1964). s. 171-231.

Domstolskontroll med forvaltningen i Norge. – I: Jussens venner (1964). s. 1-26.

Behovet och utformingen av en allmän lag om förvaltningsförfarandet. – I: Nordisk

administrativt tidsskrift (1964). s. 441-446.

Anmeldelse av Frede Castberg: Norges Statsforfatning I og II. – I: Lov og rett (1965). s.

190-192.

83


Impartiality, separation of powers and judicial independence. – I: Scandinavian Studies in

Law. Vol. 9 (1965). s. 9-48.

Statsrettslige emner. 5 artikler fra boken Rettferdighet og rettssikkerhet. Torstein

Eckhoff. Bjørn Smørgrav (red.). Oslo, 1966.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 5. utg. Oslo, 1966.

Tre rettsfilosofiske avhandlinger. (Sammen med to avhandlinger av H.L.A. Hart og Johs.

Andenæs). Oslo, 1966.

Noen bemerkninger om domstolenes uavhengighet. Oslo, 1966.

Rettferdighet og rettssikkerhet: artikler samlet i anledning professor Eckhoffs 50-årsdag

5. juni 1966. Bjørn Smørgrav (red.). Oslo, 1966.

The mediator, the judge and the administrator in conflict-resolution. – I: Contributions to

the sociology of law. Britt-Mari Persson Blegvad (red.). København, 1966.

La sociologica del diritto in Scandinavia. – I: La sociologica del diritto. Milano, 1966.

Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814-1964. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1966).

Frede Castberg. Norges statsforfatning. – I: Lov og rett (1966). s. 190-192.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 6. utg. Oslo, 1967.

Die Rolle des Vermittelnden, de Richtenden und des Anordnenden bei der Lösung von

Konflikten. – I: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. (1967). s. 243-

270.

Litt om naturretten. – I: Jussens venner (1967). s. 74-88.

Samfunnsvitenskapens oppgaver, ressurser og arbeidsmåte. – I: Forskningsnytt nr. 4

(1967). s. 58-62.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 6. utg. Oslo, 1968.

Politik og administration: artikler. Flemming Agersnap (red.). Nils Elvander og Torstein

Eckhoff [et al.]. København, 1968.

Sociology of law in Scandinavia. Renato Treves: Norms and actions. Haag, 1968.

Juridisk metode. Arne Fliflet og Erik Keiserud (red.). – I: Jussens venner (1968). s. 129-

165.

Statsrettslige emner. (Sammen med to artikler av Andreas Schei og Ingeborg Wilberg).

Oslo, 1969.

84


Litt om det juridiske rettighetsspråk. – I: Festskrift til professor dr. juris Alf Ross 10. juni

1969. Mogens Blegvad [et al.] (red.). København, 1969.

Forvaltningsretten. (red.). – I: Juridisk oppslagsbok nr. 2. 7. utg. Oslo, 1969.

Når foreligger kollisjon mellom rettsregler? – I: Nordisk gjenklang – festskrift til Carl

Jacob Arnholm 18. desember 1969. Knut s. Selmer (red.). Oslo, 1969.

Regjeringens adgang til å avskjedige embetsmenn. – I: Med lov skal land byggjast -

heiderskrift til Knut Robberstad 70 år. Oslo, 1969.

Reform av den offentlige forvaltning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1969). s. 189-193.

Anmeldelse av Per Olof Bolding: Juridisk och samhällsdebatt. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1969). s. 636-640.

Omgjøring av forvaltningsvedtak. Bjørn Eidem og Asbjørn Kjønstad (red.). – I: Jussens

venner (1969). s. 243-259.

Får samfunnet den kriminalitet det fortjener? – I: I stedet for fengsel. Ideer og forsøk.

Rita Østensen (red.). (Oslo, 1970.

Samhället får den kriminalitet det förtjänar. (Oversatt av Jan-Erik Mattsson). – I: I stället

för fängelse. Stockholm, 1970.

Rettslige vurderinger. – I: Festskrift till Ivar Agge. Stockholm, 1970.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 7. utg. Oslo, 1970.

Er det noen gang riktig å bryte loven? – I: Jussens venner (1970). s. 87-94.

Anmeldelse av 20 års samhällsforskning. Statens råd för samhällsforskning 1948-1968. –

I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970). s. 95-96.

Styreformen i fellesskapet. Oslo, 1971.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 8. utg. Oslo, 1971.

Rettferdighet ved utveksling og fordeling av verdier. Oslo, 1971.

Rettskildelære. Oslo, 1971.

Forvaltningsorganer eller domstoler som konfliktløser. – I: Jussens venner (1971). s. 279-

282.

Juristenes rolle i samfunnet før nå og i fremtiden. – I: Samtiden. Årg. 80 (1971). s. 18-27.

Juss og samfunnsforskning. – I: Strafferett og moraldanning – særtrykk av festskrift for

P.O. Ekelöf (1972). Johs. Andenæs (red.). Stockholm, 1972.

85


Noen statsrettslige emner. (Sammen med Per Stavang og Ingeborg Wilberg). Oslo, 1972.

Medlaren och domaren. – I: Lag, samhälle, individ. En antologi i rättssosiologi. Vilhelm

Aubert (red.). Stockholm, 1972.

Folkebevegelsens melding om Norges forhold til De europeiske Fellesskap. Torstein

Eckhoff [et al.]. Oslo, 1972.

Anmeldelse av Frede Castberg: Minner om politikk og vitenskap fra årene 1900-1970. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1972). s. 117-119.

Ansvar och rationalitet i politisk och juridisk beslutsfattande. – I: Rättssociologi.

Stockholm, 1973.

Statsrettslige emner. 5 artikler fra boken Rettferdighet og rettssikkerhet. Bjørn Smørgrav

(red.). Oslo, 1973.

Anmeldelse av Per Olof Bolding: Två rättargångar. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1973). s. 357-359.

Justice: its determinants in social interaction. Rotterdam, 1974.

Gyldendals bok om lov og rett. Ved Torstein Eckhoff [et al.]. Oslo, 1974.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 9. utg. Oslo, 1974.

Om selvrefererende lover. (Sammen med Nils Kristian Sundby). – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1974). s. 34-61.

Anmeldelse av Frede Castberg: Rett og revolusjon i Norge. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1974). s. 107-109.

Verdens og Norges befolkningsspørsmål. – I: Samtiden. Årg.83 (1974). s. 197-213.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 10. utg. Oslo, 1975.

Høyesterett som grunnlovens vokter. – I: Makt og motiv – et festskrift til Jens Aarup

Seip. Oslo, 1975.

Anmeldslse av Alexander Peczenik: Juridikens metodproblem. Rättskällelära och

lagtolkning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1975). s. 126-130.

Uttalelser, tilsagn, avtaler og vilkår i forvaltningsretten. – I: Jussens venner (1975). s.

133-182.

Tjenestemenns lojalitetsplikt og ytringsfrihet. – I: Lov og rett (1975). s. 99-116.

Anmeldelse av Fridtjof Frank Gundersen: Statlige handelsmonopoler og EF. – I: Lov og

rett (1975). s. 236-240.

86


Grunnlov og ekspropriasjonserstatning. (Sammen med Ingeborg Wilberg). – I: Lov og

rett (1975). s. 363-370.

The notion of basic norms in jurisprudence. (Sammen med Nils Kristian Sundby). – I:

Scandinavian Studies in Law. Vol. 19 (1975). s. 121-152.

Domstolenes rettsskapende virksomhet. – I: Ulfljotur (1975). s. 274-281.

Rettssystemer: systemteoretisk innføring i rettsfilosofien. (Sammen med Nils Kristian

Sundby). Oslo, 1976.

Retten og samfunnet. Oslo, 1976.

Guiding standards in legal reasoning. – I: Current legal problems. London, 1976.

Juss og politikk. – I: Kritisk juss. Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby (red.). Oslo,

1976.

Feed back i rettstenkning og rettssystemer. – I: Tidsskrift utg. av Juridiska föreningen i

Finland (1976). s. 68-79.

The relationship between juridical and political branches of government. – I: Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie. Berlin, 1976.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 10. utg. Oslo, 1976.

IEA og grunnlovens § 26. – I: Lov og rett (1976). s. 367-378.

Høyesterett som grunnlovens vokter. – I: Jussens venner (1976). s. 1-34.

Saklighet og selvinnsikt. – I: Rett og humanisme – festskrift til Kristen Andersen 6.

august 1977. Henning Jakhelln (red.). Oslo, 1977.

Forvaltningsretten. (red.). – I: Juridisk oppslagsbok nr. 2. 11. utg. Oslo, 1977.

Anmeldelse av Chr. Bo Hansen: Rettssystemet. En retssociologisk analyse. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1977). s. 382-384.

De norske beredskapslover og debatten omkring dem: artikkel i Svensk juristtidning

1951. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1977). s. 51-56.

Forvaltningsrett. Oslo, 1978.

Forvaltningsretten. (red.). – I: Juridisk oppslagsbok nr. 2. 11. utg. Oslo, 1978.

Rettslige sider ved overvåkning og sikkerhetstjeneste. – I: Jus og jord – heidersskrift til

professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978. Torgeir Austenå [et al.] (red.).

Oslo, 1978.

87


Anmeldelse av Jørgen Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab. – I:

Lov og rett (1978). s. 522-524.

Feedback in legal reasoning and rule systems. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 22

(1978). s. 39-51.

Var det straffbart å offentliggjøre Loran C-innstillingen? – I: Hefte for kritisk juss nr. 1

(1978). s. 18-25.

Overvåking i Norge. Torstein Eckhoff og Ole Jacob Bae (red.). Oslo, 1979.

Noen juridiske og rettspolitiske synspunkter. – I: Overvåking i Norge. Torstein Eckhoff

og Ole Jacob Bae (red.). Oslo, 1979.

Uttalelse om de forfatningsrettslige spørsmål som melder seg i forbindelse med anlegget

av Loran C-installasjoner. (Vedlegg til Innst. O. nr. 28 1978-79). s. 41-48.

Forvaltningsretten. (red.). – I: Juridisk oppslagsbok nr. 2. 12. utg. Oslo, 1979.

Rationalisering i lagstifting och rättstillämpning. – I: Rationalitet i rättssystemet. Ulla

Bondeson (red.). Stockholm, 1979. s. 104-113.

Anmeldelse av Lars Erik Taxell: Rätt och demokrati. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1979). s. 102-104.

Anmeldelse av Per Lægreid og Johan P. Olsen: Byråkrati og beslutninger. En studie av

norske departement. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1979). s. 613-616.

Rettslige sider ved overvåkning og sikkerhetstjeneste. – I: Jussens venner (1979). s. 35-

46.

Anmeldelse av Haakon I. Haraldsen: Forliksrådet som konfliktløser. – I: Lov og rett

(1979). s. 383-384.

Rettskildelære. Oslo, 1980.

Sivil ulydighet. – I: Individ og samfunn. Ola Moe (red.). Trondheim, 1980.

Zur Rechtsschöpfungsfunktion der Gerichte. – I: Rechtlicher Wandel durch richterliche

Entscheidung. Beiträge zu einer Entscheidungstheorie der richterlichen Innovation.

Darmstadt, 1980. s. 383-410.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 12. utg. Oslo, 1980.

Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814-1964. – I: Torstein Eckhoff,

Torkel Opsahl og Carl August Fleischer. Pensumartikler i statsforfatningsrett. Oslo, 1980.

Retningslinjer og ”tumregler”. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 2 (1980). s. 145-163.

88


Harmonisering av rettskildefaktorer og motstrid mellom regler. – I: Jussens venner

(1980). s. 289-301.

Stortingets unnfallenhet i saker om utenriks- og sikkerhetspolitikk. – I: Lov og rett

(1980). s. 275-294.

Kan elver og skoger ha rettigheter? – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1980). s. 2-5.

Sivil ulydighet kan tjene som et nyttig supplement til det representative demokrati. – I:

Ikkevold. Årg.12 nr. 3 (1980). s. 8-10.

Dommen over Gleditsch og Wilkes: fire kritiske innlegg. Torstein Eckhoff [et al.]. Oslo,

1981.

Frihet, rättssäkerhet och effektiv samhällsstyrning – ett dilemma för lagstiftaren.

(Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29. nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21.

august 1981. s. 434-435. Stockholm, 1981.

Kommentar til Valles foredrag. (Inger Louise Valle: Lov og rett i et sosialistisk samfunn).

– I: Lov og rett (1981). s. 181-185.

Litt om rettsutviklingen i Kina. – I: Lov og rett (1981). s. 293-301.

Anmeldelse av Harald Ofstad: Ansvar og handling. – I: Lov og rett (1981). s. 510-511.

Allmennprevensjon og forvaltningslovgivning. – I: Lov og frihet – festskrift til Johs.

Andenæs på 70-årsdagen, 7. September 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel

Opsahl (red.). Oslo, 1982.

Il mediatore, il giudice e l’amministratore nella soluzione dei cinflitti. – I: La teoria

funzionale del diritto. Milano, 1982.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 13. utg. Oslo, 1982.

Innstilling fra utvalget for å vurdere standardkontrakten for ferjedrift i riksvegsamband.

(Torstein Eckhoff leder av utvalget). Oslo, 1982.

Forvaltningsrett. 2. utg. Oslo, 1982.

Anmeldelse av Einar Høgetveit: Hvor hemmelig? Offentlighetsprinsippet i Norge og

USA, særlig med henblikk på militærpolitiske spørsmål. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1982). s. 161-163.

Rasjonalisering i lovgivning og rettsanvendelse. – I: Jussens venner (1982). s. 232-242.

Anmeldelse av Neil Mac Cormick: H.L.A. Hart. – I: Lov og rett (1982). s. 222-224.

Alta-dommen. – I: Lov og rett (1982). s. 339-353.

89


Nordisk atomvåpenfri sone: foredrag og diskusjoner ved et nordisk juristmøte i juni 1982.

Torstein Eckhoff og Stein Owe (red.). Oslo, 1983.

Justifications of punishment. – I: Archiv für Recht und Sozialphilosophie. Wiesbaden,

1983.

Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo, 1983.

Rikets hemmeligheter. (Sammen med Ole Jakob Bae). – I: Lov og rett (1983). s. 275-285.

Samordning av overlappende rettsregler. – I: Rett og rettssal – et festskrift til Rolv

Ryssdal. Hans M. Michelsen, Helge Røstad og Gunnar Aasland (red.). Oslo, 1984.

Kapprustningen: kan den stanses? Oslo, 1984.

De usynlige hender. Drives kapprustingen fram av økonomiske interesser? – I: I

virkeligheten. Ni innlegg i samfunnsdebatten. Dag Gjestland og Ted Hanisch (red.). Oslo,

1984.

Statens styringsmuligheter til havs. Er lovgivning et eget middel? – I: Skriftserie fra

Institutt for fiskerifag nr. 2 (1984). s. 16-24.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 14. utg. Oslo, 1984.

Anmeldelse av Evidentiary value: Philosophical, judicial and psychological aspects of a

theory. Essays to Soren Halldén on his sixteenth birthday. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1984). s. 192-194.

Anmeldelse av Åke Frändberg: Rättsregel och rättsval. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1984). s. 458-461.

Almenprevensjon og forvaltningslovgivning. – I: Jussens venner (1984). s. 198-210.

Hva rettsvitenskapen er og hva den bør være. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1984). s.

9-12.

Fredsbevegelsen har lagt for stor vekt på forhandlinger mellom supermaktene. – I:

Ikkevold. Årg. 16 nr. 6 (1984). s. 12-13.

Menneskerettigheter – ingen selvsagt vei til fred. – I: Mennesker og rettigheter (1984). s.

50-51.

Why so little is achieved through negotiations. – I: Nuclear war by mistake – inevitable

or preventable? Report from an international conference in Stockholm 15-16. February

1985. Wien, 1985.

Empiriske metoder i rettsvitenskapen. – I: Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen. Jan

Rosén (red.). Stockholm, 1985.

90


Avgjørelsesmodeller, styring og ansvar. – I: Politikkens forvaltning – festskrift til Knut

Dahl Jacobsen. Bergen, 1985.

Politiske ideer. Thomas Moores Utopia fra 1516. Torstein Eckhoff [et al.]. Oslo, 1985.

Anmeldelse av Jens Brøsted og Mads Fægteborg: Thule – fangerfolk og militæranlæg. En

retlig-historisk undersøgelse af Thule basens anlæggelse, Thules flytning og

befolkningens erstatningskrav. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1985). s. 613-614.

Et spørsmål om betingelsene for gjenopptagelse. – I: Lov og rett (1985). s. 455-460.

Sikkerhetspolitikk og virkelighetsoppfatninger. – I: Internasjonal politikk nr. 4 (1985). s.

53-76.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 15. utg. Oslo, 1986.

Rettstenkningen og rettssystemets utvikling de siste 100 år. – I: Stud. Jur. 50 år (1936-

1986) jubileumsskrift. Tord Eide, Lars Swanstrøm, Ola Viken (red.). Oslo, 1986.

Lovavdelingens rettsskapende uttalelser. – I: Festskrift Lovavdelingen – 100 år – 1885 -

1985. Helge Olav Bugge, Kirsti Coward og Stein Rognlien (red.). Oslo, 1986.

Ligningsfunksjonærers rettskildebruk. (Sammen med Johannes Brinkmann). Oslo, 1986.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Kan vi lære noe av kvinneretten? – I: Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 3 (1986). s.

1-12.

Rett, moral og politikk. – I: Det juridiske fakultets skriftserie/ Universitetet i Bergen nr.

12 (1986).

Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart. Torstein Eckhoff, Lawrence

M. Friedman og Jyrki Uusitalo (red.). Berlin, 1986.

Hva kan skade rikets sikkerhet? – I: Lov og rett (1986). s. 184-212.

Bevistema og voteringstema ved avgjørelsen av skyldspørsmål i straffesaker. – I: Lov og

rett (1986). s. 392-408.

Anmeldelse av Ola Mestad: Statoil og statleg styring og kontroll. – I: Lov og rett (1986).

s. 560-561.

Kan vi lære noe av kvinneretten? – I: Retfærd nr. 31 (1986). s. 82-90.

Rettskildelære. 2. rev. utg. Oslo, 1987.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 16. utg. Oslo, 1988.

Ross om rettskilder og rett. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1987). s. 197-213.

91


Anmeldelse av Ole Krarup: Den juridiske virksomhed. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1987). s. 1019-1020.

Scandinavian studies in law. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1987). s. 936.

Treholt-saken. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3 (1987). s. 3-18.

Anmeldelse av Eva Smith: Vidnebeviset. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

(1987). s. 190-192.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 16. utg. Oslo, 1988.

Trekantede prioritetskonflikter. – I: Lov, dom og bok – festskrift til Sjur Brækhus 19. juni

1988. Thor Falkanger [et al.] (red.). Oslo, 1988.

Rechtssysteme. eine systemtheoretische Einführung in die Rechtstheorie. (Sammen med

Nils Kristian Sundby). Berlin, 1988.

Methodology of Women’s Law. (Sammen med Anna Christensen, Tove Stang Dahl og

Lars D. Eriksson). Oslo, 1988. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Anmeldelse av Rune Slagstad: Rett og politikk: et liberalt tema med variasjoner. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1988). s. 246-252.

Anmeldelse av Jan Hellner: Rättsteori: en introduktion. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1988). s. 838.

Scandinavian Studies in Law. – I: Lov og rett (1988). s. 291-292.

Det offentliges erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak. – I: Lov og rett (1988).

s. 307-316.

Bevisdømmelsen i Treholt-saken. – I: Lov og rett (1988). s. 619-638.

Anmeldelse av Pieter Bakker Schut: Das info, briefe von gefangenen aus der raf aus der

diskussion 1973-1977. – I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1988). s. 157-158.

A Nordic Nuclear Weapon-free Zone. – I: Nordic journal of international law (1988). s.

405-415.

Forvaltningsrett. 3. utg. Oslo, 1989.

Juss, moral og politikk. Oslo, 1989.

Rett og rettferdighet. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1989). s. 1-12.

Anmeldelse av Ulf Bernitz [et al.]: Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1989). s. 41-42.

92


Anmeldelse av Bent Christensen: Forvaltningsret: domstolsprøvelse af forvaltningsakter.

– I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1989). s. 718-721.

Anmeldelse av Lotti Ryberg: Domarkarriären. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1989). s.

726-728.

Boumerangsakene i Bergen. – I: … den urett som ikke rammer deg selv – festskrift til

Anders Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Forvaltningsretten. (red.). Juridisk oppslagsbok. Bind 2. 17. utg. (1990).

Notater i almenn rettsteori. (Sammen med Svein Eng). Oslo, 1990. (Institutt for offentlig

retts skriftserie; nr. 1).

Trenger vi en EØS-avtale? Oslo, 1990. (Notat / Landbrukets utredningskontor; nr. 10).

EF og Grunnloven. Oslo, 1990. (Notat / Landbrukets utredningskontor; nr. 8).

Anmeldelse av Lars Erik Taxell: Rätt – individ – samhälle. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1990). s. 708.

Anmeldelse av Jørgen Dalberg-Larsen: Lovene og livet: en retssociologisk grundbog. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 948-949.

EF og Grunnloven. – I: Jussens venner (1990). s. 196-210.

Anmeldelse av Preben Wilhjelm (red.): Grundbog for Lægdommere. – I: Nordisk

tidsskrift for kriminalvidenskab (1990). s. 67.

Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak: praktisering av bygningsloven. (Sammen med

Hans Petter Graver). Oslo, 1991.

Trenger vi en EØS-avtale? Oslo, 1991. (Notat / Landbrukets utredningskontor; nr. 3).

Rettssystemer: systemteoretisk innføring i rettsfilosofien. (sammen med Nils Kristian

Sundby). 2. rev. utg. Oslo, 1991.

Rationality and responsibility in administrative and judical decision-making. (Sammen

med Knut Dahl Jacobsen). København, 1991.

Om teori og praksis i Norden. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1991). s. 13-19.

Trenger vi en EØS-avtale? – I: Lov og rett (1991). s. 3-27.

Rettslige aspekter ved EØS-avtalen. – I: Internasjonal politikk. Årg. 49 nr. 3 (1991). s.

291-297.

Temametode og bevisverdimetode på ny. – I: Festskrift till Olof Bolding. Lars Heuman

(red.). Stockholm, 1992.

93


EØS-avtalen. Oslo, 1992.

Forvaltningsrett. 4. utg. Oslo, 1992.

EØS-avtalen: kommentarer til Stortingsproposisjon nr. 100. Torstein Eckhoff [et. al.].

Oslo, 1992.

Genteknologi i EØS. Torstein Eckhoff og Heidi Sørensen (red.). Oslo, 1992.

LOs krav til EØS – en vurdering. (Sammen med Tor Brostigen). Oslo, 1992.

Valget mellom frihandelsavtale og EØS. – I: Vardøger. nr. 20 (1992). s. 164-175.

Får samfunnet den kriminalitet det fortjener? – I: Murer og mennesker – en KROM-bok

om fengsel og kriminalpolitikk. Thomas Mathiesen og Arne Heli (red.). Oslo, 1993.

Juridisk oppslagsbok. Torstein Eckhoff, Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn (red.).

Oslo, 1993.

Rettskildelære. 3. utg. Oslo, 1993.

EF, grunnloven og stortingsvalget 1993. Oslo, 1993. (Skriftserie om EF; nr. 1).

Forskjeller og likheter mellom EØS- og EF-medlemskap. Oslo, 1993. (Skriftserie om EF;

nr. 2).

Tollunion, ØMU og EFs styringsmuligheter. (Sammen med Tore Thonstad). Oslo, 1993.

(Skriftserie om EF; nr. 3).

Norsk fiskeri og landbruk i EF. Oslo, 1993. (Skriftserie om EF; nr. 5).

Slik styres EF. Oslo, 1993. (Skriftserie om EF; nr. 6).

EF og grunnloven. – I: Lov og rett (1993). s. 235-248.

Rettstenkningens og rettssystemets utvikling i de siste 100 år. – I: Hefte for kritisk juss

nr. 1 (1993). s. 8-14.

Asbjørn Eide

Førsteamanuensis

Anmeldelse av Henry Ussing: Køb. – I: Lov og rett (1962). s. 46.

Anmeldelse av W. E. von Eyben og Carsten Smith: Hovedpunkter i formueretten. – I:

Lov og rett (1962). s. 46-47.

94


Anmeldelse av Emil Didrichsen: Handelsrett og alminnelig rettslære. – I: Lov og rett

(1962). s. 335-336.

Diktaturer i rødt og svart: Cuba og Spania i rettslig belysning. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1963). s. 84-89.

Rettslige sider ved spørsmålet om å gjøre NATO til atommakt. – I: Lov og rett (1963). s.

207-217.

International security forces: The problems of interference in internal affairs. – I: U.N.

Security forces: some general problems. Asbjørn Eide og Knut Midgaard (red.). Oslo,

1964.

F.N.’s fredsaktioner. (Oversatt av Anne Adler). København, 1965.

Indre uroligheter og innblanding utenfra. Et rettspolitisk problem i dagens folkerett. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1965). s. 158-167.

Tonkinbukten – og statens rett til bruk av makt. – I: Lov og rett (1965). s. 82-90.

FN's fredsbevarende aksjoner. Oslo, 1966.

Anmeldelse av Urban G. Whitaker jr.: Power and politics. A textbook in international

law. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1966). s. 639-648.

Aake Anker-Ordnings bedriftsdemokrati. – I: Lov og rett (1966). s. 30-38.

International protection of human rights: proceedings of the Seventh Nobel Symposium

Oslo, September 25-27, 1967. Asbjørn Eide og August Schou (red.). Stockholm, 1968.

Intra-statlige konflikter og intervensjon utenfra: Folkerett og politikk i var tid: en analyse

med Vietnam som utgangspunkt. – I: Jussens venner (1968). s. 203-243.

Internasjonal lovgiving og lovsamarbeid. Asbjørn Eide [et al.]. Oslo, 1969.

Menneskerettighetene i teori og praksis. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1969). s. 94-

121.

Pugwash, freden og vitenskapen. – I: Samtiden nr. 3 (1969). s. 159-169.

Det første internasjonale institutt for menneskerettigheter opprettet i Strasbourg. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1970). s. 193-197.

Demonstrasjonsrett og ytringsfrihet. – I: Jussens venner (1971) s. 249-252.

Anmeldelse av Festskrift til professor dr. juris Alf Ross 10. juni 1969. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1972). s. 622-631.

Tortur, myndighetenes terror. – I: Samtiden nr. 7 (1974). s. 389-401.

95


South Africa: repression and the transfer of arms and arms technology. – I: PRIOpublications

nr. 14 (1976).

Conventional weapons, counterinsurgency, and humanitarian law in armed conflict. – I:

PRIO-publications nr. 21 (1976).

Proliferation and trade: the transfer of arms of Third World countries and their internal

uses. – I: PRIO-publications nr. 12 (1976).

NOU 1977:23 – Det internasjonale menneskerettighetsvern. (Asbjørn Eide prosjektleder).

Oslo, 1977.

Anmeldelse av Richard L. Erickson: International law and the revolutionary state. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1977). s. 367-372.

Menneskerettighetene i verdenssamfunnet. – I: Lov og rett (1977). s. 145-146.

The New Humanitarian Law in Non-international Conflict. – I: PRIO-publication nr. 23

(1977).

Fattig, ufri og mishandlet: om det internasjonale menneskerettighetsvernet. Oslo, 1978.

NOU 1978:23 – Human rights in the world society: norms, reality and the international

system of protection: an analysis. (Asbjørn Eide prosjektleder). Oslo, 1978.

Rapport fra Menneskerettighetskonferanse i Chile 22-25. november 1978. – I: PRIOpublication

nr. 18 (1978).

Sovereign equality versus the global military structure: two competing approaches to

world order. – I: PRIO-publication nr. 22 (1978).

Combatant and prisoner of war status: the guerrilla and humanitarian law: protection of

persons who have taken part in hostilities. – I: PRIO-publication nr. 28 (1978).

Internal disturbances and tension. – I: PRIO-publication nr. 29 (1978).

The right to peace and other human rights: paper presented to the Oslo Conference on

Human Rights and Peace. – I: PRIO-publication nr. 34 (1978).

The World military order: the impact of military technology on the third world. Asbjørn

Eide og Mary Kaldor (red.). London, 1979.

Anmeldelse av Stockholm international peace research institute (SIPRI): Arms control. A

surwey and a appraisal of multilateral agreements. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1979). s. 344-345.

Undertrykkelse og demokratisk motstand. – I: Samtiden nr. 1 (1979) s. 68-72.

Det internasjonale menneskerettsvernet i dag. – I: Samtiden nr. 1 (1979). s. 94-96.

96


Problems of contemporary militarism. Asbjørn Eide Marek Thee (red.). London, 1980.

Behovet for undervisning, informasjon og forskning om menneskerettigheter: en

foreløpig utredning avgitt av det norske menneskerettighetsprosjektet. (Sammen med Jan

Helgesen og Torkel Opsahl). Oslo, 1980.

Menneskerettigheter og samenes rettigheter. – I: Lov og rett (1980). s. 139-153.

The fundamental goals of humanity, their contemporary manipulations, and the positive

tasks for their realization in the future: a position paper. – I: PRIO-publication nr. 25

(1980).

The right to food as another approach to research and training on hunger and

development. 1. Some critical issues. (Sammen med Phillip Alston og Julianne Traylor).

– I: PRIO-publication nr. 39 (1980).

Peace, human rights and development. – I: Bulletin of peace proposals nr. 4 (1980). s.

315-318.

Choosing the path to development. – I: Bulletin of peace proposals nr. 4 (1980). s. 349-

360.

Brussel og Afghanistan. – I: Ikkevold nr. 3 (1980). s. 15-16.

Hva er menneskerettighetene? – I: Skoleforum nr. 9 (1980). s. 22-23.

NOU 1981:43 – Menneskerettigheter: behovet for informasjon, undervisning og

forskning. (Asbjørn Eide prosjektleder). Oslo, 1981.

Verdenssamfunnet, og statens ansvar for menneskerettighetene i velferdsstaten. – I:

Jussens venner (1981). s. 304-317.

Le droit de s'opposer aux violations des droits de l'homme: fondements, conditions et

limites: analyse prospective. – I: PRIO-publication nr. 15 (1981).

Menneskerettighetsbegrepet og medias rolle. (Innledning på medieseminaret om

menneskerettigheter, Drammen, 28-29. januar, 1981). – I: PRIO-publication nr. 23

(1981).

Notat om menneskerettighetsvernet og kvinnens rettigheter. – I: PRIO-publication nr. 24

(1981).

Brudd på menneskerettighetene og internasjonal reaksjon. (red.). Oslo, 1982.

Bruk av norske bistandsmidler til ikke-sivile formal. (Sammen med Sven Eriksrud og

Bjørn Stormorken). – I: PRIO Report nr. 5 (1982).

Menneskerettighetssystemet. Oslo, 1983.

97


Frontiers of human rights education. Asbjørn Eide og Marek Thee (red.). Oslo, 1983.

Indigenous populations and human rights: the United Nations efforts. – I: PRIOpublication

nr. 11 (1983).

Advancing the right to food in international law. (Sammen med Phillip Alston). – I:

PRIO-publication nr. 12 (1983).

The sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities. – I:

PRIO-publication nr. 20 (1983).

Globalizing human rights education. – I: Bulletin of peace proposals nr. 1 (1983). s. 1-4.

Dynamics of human rights and the role of the educator. – I: Bulletin of peace proposals

nr. 1 (1983). s. 105-114.

Food as a human right. (red.). Tokyo, 1984.

Den globale opprustning og militarisering: konsekvenser for utvikling og

menneskerettigheter. Oslo, 1984.

Minoritetsvernet: stebarn i det internasjonale menneskerettighetsvern? – I: Fridtjof

Nansens minneforelesning nr. 19. Oslo, 1984.

Folkerettslige dokumenter om våpenkontroll og nedrustning. (Sammen med Stein Owe).

– I: Prio monographs from the International Peace Research Institute nr. 18. Oslo, 1984.

Kan utviklingshjelp brukes til å fremme menneskerettighetene? – I: Idé nr. 2 (1984). s.

23-30.

Indigenous populations and human rights: the United Nations efforts at mid-way. – I:

Native power: the quest for autonomy and nationhood of indigenous peoples. Jens

Brøsted [et al.] (red.). Oslo, 1985.

Elimination of racial discrimination: measures to combat racism and racial discrimination

and the role of the subcommission. Oslo, 1985.

Conscientious objection to military service: report prepared in pursuance of resolutions

14(XXXIV) and 1982/30 of the Sub-commission on Prevention of Discrimination and

Protection of Minorities. (Sammen med Chama Mubanga-Chipoya). New York, 1985.

Våpenkappløpet og menneskerettighetene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1985). s.

3-4.

Fredsprisen til menneskerettighetsaktivister. (Sammen med Torkel Opsahl). – I:

Mennesker og rettigheter nr. 3 (1985). s. 5-10.

98


Respect of humanitarian norms in internal disturbances and tensions. – I: Modern wars:

the humanitarian challenge: a report for the Independent Commission on International

Humanitarian Issues. London, 1986.

Terror og menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1986). s. 27-29.

Det nytter! – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1986). s. 13-14.

”Gråsonen” mellom krigens rett og menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr.

3 (1986). s. 19-22.

[Leder] (Sammen med Jan Helgesen). – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1986). s. 1.

The media and international human rights. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1986). s.

2-3.

Responding to the financial crisis. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1986). s. 33-36.

Det norske instituttet etablert. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1987). s. 1.

Nytt menneskerettighetsinitiativ i Afrika. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1987). s.

12-14.

Retten til utvikling. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1987). s. 22-27.

Institutt for menneskerettigheter og dets oppgaver. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2

(1987). s. 39-42.

Human rights. – I: Bulletin of peace proposals nr. 2 (1987). s. 147-152.

Editorial. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1987). s. 1.

Internal conflicts under international law. – I: Bulletin of peace proposals nr. 4 (1987). s.

515-525.

Menneskerettighetene har fått sitt eget institutt. – I: Juristkontakt nr. 5 (1987). s. 262-265.

Human rights in developing countries 1987/88: a yearbook on human rights in countries

receiving Nordic aid. Asbjørn Eide og Bård-Anders Andreassen (red.). København, 1988.

Human rights and the media. Asbjørn Eide og Sigrun Skogly (red.). Oslo, 1988.

Human Rights in our Technological Future. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1988). s.

1-2.

Perestroika and glasnost – the changing profile of the Soviet Union towards international

law and human rights. (Sammen med Krzysztof Drzewicki). – I: Mennesker og

rettigheter nr. 4 (1988). s. 3-8.

99


Unfinished business. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1988). s. 51-56.

Verdenserklæringen og statenes legitimitet. – I: Alternativ nr. 3 (1988). s. 28-29.

Right to adequate food as a human right. Centre for Human Rights, Geneva. New York,

1989.

Pocket guide to the development of human rights institutions and mechanisms.

Strasbourg, 1989.

Impact of the arms race on education, science and technology, culture and technology.

Asbjørn Eide [et al.]. Oslo, 1989.

International protection of human rights. Strasbourg, 1989.

Grunnlov og menneskerettigheter. – I: Lov og rett (1989). s. 195-208.

Sovjetisk debatt om menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1989). s.

28-31.

Human rights and confidence-building. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1989). s. 16-

20.

Protection of minorities: progress report. Geneve, 1990.

Equality and non-discrimination. – I: Publikasjon (Institutt for menneskerettigheter) nr. 1

(1990).

Menneskerettigheter i det norske rettssystem fra 1814 til ca 1970. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap nr. 1/2 (1990). s. 39-59.

Vestliggjøring eller humanisering? – I: Forum for utviklingsstudier nr. 2 (1990). s. 277-

291.

Demokratisering og rettighetsforsvar. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1990). s. 8-14.

The Future of human rights protection in a changing world: fifty years since the Four

Freedoms Address – essays in honour of Torkel Opsahl. Asbjørn Eide Jan Helgesen

(red.). Oslo, 1991.

Preface. (Sammen med Jan Helgesen). The new four freedoms and human rights in the

new international order. National movements, protection of minorities, and the protection

of discrimination. – I: Freedoms Address – essays in honour of Torkel Opsahl. Asbjørn

Eide Jan Helgesen (red.). Oslo, 1991.

Making the reporting procedure under the International Covenant on Civil and Political

Rights more effective. – I: Publikasjon (Institutt for menneskerettigheter) nr. 8 (1991).

Folkerettens forvandling. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1991). s. 381-386.

100


Peace and conflict issues after the Cold War. Asbjørn Eide [et al.]. Paris, 1992.

The Universal Declaration of Human Rights: a commentary. (red.). Oslo, 1992.

Human rights in perspective: a global assessment. Asbjørn Eide og Bernt Hagtvet (red.).

Oxford, 1992.

Exploring the socio-economic, socio-political and civilizational determinants for the

realization of internationally recognized human rights. (Sammen med Bernt Hagtvet). – I:

Human rights in perspective: a global assessment. Asbjørn Eide og Bernt Hagtvet (red.).

Oxford, 1992.

National sovereignty and international efforts to realizehuman rights. – I: Human rights in

perspective: a global assessment. Asbjørn Eide og Bernt Hagtvet (red.). Oxford, 1992.

Pluralisme kontra etnonasjonalisme. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1992). s. 233-

240.

Den etno-nasjonalistiske trussel. – I: Internasjonal politikk nr. 4 (1992). s. 405-419 og

529.

Minoritetskonflikter og flyktninger i Øst: vårt ansvar. – I: Dagens folkevandringer –

berører de oss? Astri Suhrke og Svein Gjerdåker (red.). Bergen, 1993.

The challenge of human rights after 40 after 40 years: legal and socio-political

perspectives. Asbjørn Eide og Bernt Hagtvet (red.). Oxford, 1993.

New approaches to minority protection. – I: Report (Minority Rights Group) nr. 93

(1993).

Minorities, group conflicts and the United Nations. – I: Weltweite und Europäische

Sicherheit im Spannungsfeld von Souverenität und Minderheitschutz. Ekkehard Hetzke

og Michael Donner (red.). Berlin, 1994.

Hvilken framtid har det internasjonale arbeidet for menneskerettighetene? – I: Mennesker

og rettigheter nr. 3 (1994). s. 202-207.

Human rights in development – and in development cooperation. – I: Forum for

development studies nr. 1/2 (1994). s. 167-190.

Human rights: a normative basis for food and nutrition policies. (Sammen med Arne

Oshaug og Wenche Barth). – I: Food Policy nr. 19 (1994). s. 491-516.

Minority protection and world order: towards a framework for law and policy. – I:

Universal minority rights. Alan Phillips og Allan Rosas (red.). Turku, 1995.

Peaceful and constructive resolution of situations involving minorities. Tokyo, 1995.

101


De nordiska länderna och FN’s framtid: slutrapport från Nordiska rådets konferens i

Helsingfors den 10-12. januar 1995. Stockholm, 1995.

The Nordic Countries and the future of the United Nations: final report from the

conference of the Nordic Council held in Helsinki from 10-12 January. Stockholm, 1995.

Economic, social and cultural rights: a textbook. Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan

Rosas (red.). Dordrecht, 1995.

Flerkulturelle samfunn, folkerett og minoritetsvern. – I: Samtiden. Årg. 105 nr. 3 (1995).

s. 40-48.

Torkel Opsahl: Law and equality: selected articles on human rights. Asbjørn Eide, Jan

Helgesen, Njål Høstmælingen og Erik Møse (red.). Oslo, 1996.

A review and analysis of constructive approaches to group accommodation and minority

protection in divided or multicultural societies. Dublin, 1996.

Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett – Torkel Opsahls

minneseminar 1995. Asbjørn Eide, Njål Høstmælingen, Jan Helgesen og Erik Møse

(red.). Oslo, 1996.

Conditions for civilized politics: political regimes and compliance with human rights.

Asbjørn Eide og Bernt Hagtvet (red.). 2. utg. Oslo, 1996.

Equality, nationalism and the protection of minorities: a dilemma in democratization. – I:

The Living law of nations – essays on refugees, minorities, indigenous peoples and the

human rights of other vulnerable groups in memory og Atle Grahl-Madsen. Gudmundur

Alfredsson og Peter Macalister-Smith (red.). Kehl, 1996.

Monitoring the rights of special right holders. (Sammen med Eva Irene Tuft og Anne

Margrete Grøsland). – I: Manual on human rights monitoring: an introduction for human

rights field officers. Hege Araldsen og Øyvind W. Thiis (red.). Oslo, 1997.

Multicultural education and group accommodation in the light of minority rights. – I:

Human rights education: achievements and challenges. Sia Spiliopoulou Åkermark (red.).

Åbo, 1998.

Freedom from want: taking economic and social rights seriously. – I: Reflections on the

Universal Declaration of Human Rights: a fiftieth anniversary anthology. Haag, 1998.

FNs arbeid med å forhindre ”straffeimmunitet” ved alvorlige

menneskerettighetsovergrep. – I: Forsoning eller rettferdighet? Om beskyttelse av

menneskerettighetene gjennom sannhetskommisjoner og rettstribunaler. Bård-Anders

Andreassen og Elin Skaar (red.). Oslo, 1998.

102


Cultural autonomy: concept, content, history and role in the world order. (Sammen med

Vibeke Greni og Maria Lundberg). – I: Autonomy: applications and implications.

Markku Suksi (red.). Haag, 1998.

Racism and ethnic discrimination in Europe: past, present and future. – I: Scapegoats and

Social Actors: the Exclusion and Social Intergration of Minorities in Western and Eastern

Europe. New York, 1998.

The need for a declaration on standards of humanity. – I: Boutros Boutros-Ghali.

Amicorum Discipulorumque Liber. Brussel, 1998.

Minorities in a decentralized environment. – I: The New Yalta: commemorating the 50 th

anniversary of the Declaration of Human Rights in the RBEC region. New York, 1998.

Bør Kjuus og partiet hans straffeforfølges? – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1998). s.

182-183.

Verdenserklæringens historiske betydning. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1998). s.

188-198.

Kjuus-dommen var riktig og viktig. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1998). s. 71-73.

The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement.

Asbjørn Eide og Gudmundur Alfredsson (red.). Haag, 1999.

Article 23 – the right to work. Article 25 – the right to an adequate standard of living.

(Sammen med Wenche Barth). Art. 28. The non-inclusion of minority rights. – I:

Universal Declaration of Human Rights. Haag. 1999.

Human rights require responsibilities and duties. – I: Karel Vasak: amicorum liber: les

droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle. Brussel, 1999.

Human rights requirement to social and economic development. The case of the right to

food and nutrition rights. – I: Food security and nutrition. New York, 1999.

Globalisering og multinasjonale selskaper. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1999). s.

110-117.

Human rights and corporate response: country study design: exploratory study of

Azerbaijan. (Sammen med Pia Rudolfsson Goyer). – I: Human rights report nr. 3 (1999).

Folkeretten, humanitær intervensjon og NATO. – I: Humanist nr. 4 (1999). s. 20-31.

The Oslo recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities. – I:

International journal on minority and group rights (1999). s. 319-328.

103


Citizenship and international human rights law: status, evolution, and challenges. – I:

Citizenship and the state in the Middle East: approaches and applications. Nils A.

Butenschon, Uri Davis og Manuel Hassassian (red.). New York, 2000.

Universalization of human rights versus globalization of economic power. – I: Rendering

justice to the vulnerable: liber amicorum in honour of Theo van Boven. Fons Coomans

[et al.] (red.). Haag, 2000.

Human rights and the oil industry. Asbjørn Eide, Helge Ole Bergesen og Pia Rudolfsson

Goyer (red.). Antwerpen, 2000.

Globalisation and the human rights agenda: the petroleum industry at crossroads. – I:

Human rights and the oil industry. Asbjørn Eide, Helge Ole Bergesen og Pia Rudolfsson

Goyer (red.). Antwerpen, 2000.

Economic and social rights. – I: Human rights: concept and standards. Janusz Symonides

(red.). Paris, 2000.

Universalizing human rights: the process and challenges in the age of globalization. – I:

Debates on issues of our common future. Wilhelm Krull (red.). Weilerswist, 2000.

Prevention of impunity: special issue. (red.). Haag, 2000. (Også trykket i Nordisk

tidsskrift for international ret nr. 1 (1999)).

Rettighetsbasert utvikling. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1/2 (2000). s. 41-52.

Multicultural and intercultural education: Conditions for constructive group

accommodation. – I: Revue québécoise de droit international nr. 12 (2000).

Accommodating difference. A legal human rights perspective. (Sammen med Maria

Lundberg). – I: Accommodating Difference: approaches and applications. Nils

Butenschøn og Trude Holme (red.). – I: Working paper nr. 1 (2001).

1999/2000: Making human rights universal: achievements and prospects. – I: Human

rights development: yearbook. Leiden, 2001.

Economic, social and cultural rights: a textbook. Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan

Rosas (red.). 2. utg. Dordrecht, 2001.

Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. – I: Economic, social and

cultural rights: a textbook. Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan Rosas (red.). 2. utg.

Dordrecht, 2001.

Cultural Rights as Individual Human Rights. – I: Economic, social and cultural rights: a

textbook. Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan Rosas (red.). 2. utg. Dordrecht, 2001.

Obstacles and Goals to be Pursued. – I: Economic, social and cultural rights: a textbook.

Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan Rosas (red.). 2. utg. Dordrecht, 2001.

104


The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to food. – I: Economic,

social and cultural rights: a textbook. Asbjørn Eide, Catarina Krause og Allan Rosas

(red.). 2. utg. Dordrecht, 2001.

The Use of Indicators in the Practice of The Committee on Economic, Social and Cultural

Rights. – I: Economic, social and cultural rights: a textbook. Asbjørn Eide, Catarina

Krause og Allan Rosas (red.). 2. utg. Dordrecht, 2001.

Racial discrimination against vulnerable groups: an examination of recourse procedures

and remedies for indigenous peoples, minorities, migrants, refugees, asylum-seekers and

non-nationals in general. – I: United to combat racism: selected articles and standardsetting

instruments. Koïchiro Matsuura og Mary Robinson (red.). Paris, 2001.

Cultural rights and minorities: on human rights and group accommodation. – I: Legal

cultures and human rights: the challenge of diversity. Kirsten Hastrup (red.). Haag, 2001.

Minorities at the United Nations: from standard setting to the Working Group on

Minorities. – I: International human rights monitoring mechanisms – essays in honour of

Jakob Th. Möller. Gudmundur Alfredsson [et al.] (red.). Haag, 2001.

USA og det globale menneskerettighetsprosjektet. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2

(2001). s. 24-40 og 63.

Økonomiske og sosiale rettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (2001). s. 84-87.

Fattigdom og globalisering. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (2001). s. 56-62.

Legal and normative bases for Saami claims to land in theNordic. – I: Sami rights in

Finland, Norway, Russia and Sweden. – I: International journal on minority and group

rights nr. 8 (2001).

The Role of the Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights and its

working Group in the Prevention of Conflicts. – I: International journal on minority and

group rights nr. 8 (2001).

Good governance, human rights and the rights of minorities and indigenous peoples. – I:

Human rights and good governance: building bridges. Hans-Otto Sano og Gudmundur

Alfredsson (red.). Haag, 2002.

Cultural rights and minorities. – I: Justice pending: indigenous peoples and other good

causes – essays in honour of Erica-Irene A. Daes. Gudmundur Alfredsson og Maria

Stavropoulou (red.). Haag, 2002.

The Rights to Food: From Vision to Substance. – I: Collection Interdiciplinaire Volume

29. Fribourg, 2002.

105


Making human rights universal in the age of economic globalization. – I: Praxishandbuch

UNO: die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen. Sabine von

Schorlemer (red.). Berlin, 2003.

Human rights in transition: ethno-nationalism and the falling dominoes in former

Yugoslavia. – I: O meðunarodnom i narodnom: eseji u čast Vojina Dimitrijevića. Milica

Delević Đilas og Vladimir Đerić (red.). Beograd, 2003.

Commentary: global and regional approaches to situations involving minorities. – I:

Filling the frame: five years of monitoring the Framework Convention for the Protection

of National Minorities: proceedings of the conference held in Strasbourg, 30-31 October

2003. Strasbourg, 2003.

The role of the United Nations Working Group on Minorities. – I: Mechanisms for the

implementation of minority rights. Strasbourg, 2004.

Social rights. – I: The Essentials of- human rights. Rhona K.M. Smith og Christien van

den Anker (red.). London, 2005.

The importance of economic and social rights in the age of economic globalisation. – I:

Food and human rights in development Vol. 1. Wenche Barth Eide og Uwe Kracht (red.).

Antwerpen, 2005.

Famine. – I: Encyclopedia of genocide and crimes against humanity Vol. 1. Dinah L.

Shelton (red.). Farmington Hills, 2005.

Human Rights as an International Poverty Strategy. “State of the art” in International

Poverty Research. (Sammen med Bård anders andreassen). – I: The Polyscopic

Landscape of poverty Research. Oslo, 2005.

Report from a meeting of the Nordic Human Rights Institutes on human rights reform in

the United Nations. – I: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter nr. 3 (2005). s. 321-

329.

Article 27: the right to an adequate standard of living. – I: A Commentary on the United

Nations Convention on the Rights of the Child. André Alen [et al.] (red.). Leiden, 2006.

Article 24: the Right to health. – I: A Commentary on the United Nations Convention on

the Rights of the Child. André Alen [et al.] (red.). Oslo, 2006.

Human Rights-Based Development in the Age og Economic Globalization: Background

and Prospects. – I: Development as a Human Right. Cambridge, 2006.

Group accommodation and the challenges of education: multicultural or intercultural or a

combination of the two? – I: Human rights law: from dissemination to application –

essays in honour of Göran Melander. Jonas Grimheden and Rolf Ring (red.). Leiden,

2006.

106


Retten til helse som menneskerettighet. – I: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter nr.

4 (2006). s. 274-290.

International Cooperation for Group Accommodation through Minority Protection. A

Review of Standard Setting and Institution Building at Regional and Global Levels. – I:

International journal on minority and group rights nr. 13 (2006). s. 153-170.

Marius Emberland

Førsteamanuensis

En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i

OECD-området. (Rapport til Stortingets utredningsseksjon). Perspektiv nr. 2. Oslo, 2006.

Diskrimineringsvernet i norsk og internasjonal rett: hovedlinjer og refleksjoner. – I:

Prosjektet Nasjonal bevisstgjøring for å bekjempe diskriminering. Oslo, 2006.

The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR Protection. Oxford,

2006.

Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005. Oslo, 2006.

Retorikk og realiteter: norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor? Oslo, 2006.

Anmeldelse av Jørgen Aall: Rettsstat og menneskerettigheter. – I: Lov og rett (2006). s.

636-638.

Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet menneskerettighet. – I: Jussens

venner (2006). s. 197-234.

The International Court of Justice and Companies: Is It Possible to Discern “A Structural

Bias” at the Court Regarding Private Economic Enterprise? – I: International Community

Law Review (2006).

Anmeldelse av Jan Paulsson: Denial of Justice in International Law. – I: Nordic Journal

of International Law (2006). s. 339-342.

107


Clement Endresen

Universitetslektor

Anmeldelse av Greve, Vagn, Bent, Unmack, Larsen og Per Lindgaard: Kommenteret

straffelov. Speciel del. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1976). s. 581-582.

Politiets fartsovervåking og bilførernes oppfatninger av den. Transportøkonomisk

institutt. Oslo, 1978

Inndragning av førerkort – særlig som reaksjon mot fartsoverskridelser. Oslo, 1978

Reell og opplevd oppdagelsesrisiko: en studie av politiets trafikkovervåking. Oslo, 1978

Svein Eng

Professor

Hvordan kan hensynene til konsekvens og harmoni i rettssystemet få betydning for

lovtolkingen? – I: Jussens venner (1982). s. 332-338.

Anmeldelse av Juridisk oppslagsbok. – I: Juristkontakt nr. 2 (1987). s. 95-96.

Sondringen mellom regler og retningslinjer. – I: … den urett som ikke rammer deg selv –

festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie (red.). Oslo, 1992.

Notater i allmenn rettsteori (Sammen med Torstein Eckhoff). Oslo, 1990. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Begrepene "kompetanse" og "gyldighet" i juridisk argumentasjon. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1990). s. 625-671.

Noen synspunkter på en teori om etikk, rett og erkjennelse. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1991). s. 279-305.

Plassering av offentlig kompetanse hos private – noen hensyn for og imot. – I: Bredde

foran kvalitet? En studie i bekjentskaper - et festskrift til Gunnar de Capua. Oslo, 1992.

Plassering av offentlig kompetanse hos private - noen hensyn for og imot. – I: Lov og rett

(1992). s. 544-551.

Teoristruktur og teorivalg. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1992). s. 496-504.

108


Hva er en viljeserklæring? – Er det logisk umulig at disposisjonsvilje er et begrepsmessig

kjennetegn ved privatrettslig disposisjon? – I: Svensk juristtidning (1993). s. 1-42.

Definisjoner, karakteristikker og interesser: bidrag til u/enighetsanalyse med særlig sikte

på jus og allmenn rettsteori. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1996.

La reale efficia delle decisioni guidiziare come fonti del dritto: i casi inglese e norvegese.

– I: Ragion practica nr. 6 (1996). s. 19-28.

Hidden value – choices in legal practice. – I: Justice, morality and society - a tribute to

Aleksander Peczenik on the occasion of his 60 th birthday 16 November 1997. Aulis

Aarnio, Robert Alexy og Gunnar Bergholtz (red.). Lund, 1997.

The Factual Effect of Judicial Decisions as a Source of Law: Either-Or Terminology

Contrasted With Varieties of Bindingness – English and Norwegian Law as Test-Cases. –

I: Festskrift til Johan Arnt Myrstad. A. Leirfall og T. Sandmel (red.). Trondheim, 1997.

Precedent in Norway. Departures from Precedent. – I: Interpreting Precedents: A

Comparative Study. N. MacCormick og R.S. Summers (red.). Aldershot, 1997.

Får prejudikatlæren anvendelse på domsargumenter vedrørende rettskildelæren? – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1997). s. 21-44.

U/enighetsanalyse: med særlig sikte på jus og allmen rettsteori. Oslo, 1998.

Anmeldelse av Mads Henry Andenæs: Rettskildelære. – I: Kritisk juss (1998). s. 275-

278.

Criteria that are used in the setting up of and choice between descriptive

characterisations. – I: Law and Philosophy nr. 18 (1999). s. 475-495.

Does the doctrine of precedent apply to judicial arguments concerning the doctrine of

sources of law? Oslo, 2000.

The Doctrine of Precedent in English and Norwegian Law – Some Common and Specific

Features. – I: International aspects. Scandinavian Studies in Law. Vol. 39 (2000). s. 275-

324.

Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments Concerning the Doctrine of

the Sources of Law? – I: The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and

Justification. Festschrift für Aulis Aarnio. W. Krawietz, R.S. Summers, O. Weinberger og

G.H. von Wright (red.). Berlin, 2000.

Fusion of Descriptive and Normative Propositions. The concepts of 'Descriptive

Proposition' and 'Normative Proposition' as Concepts of Degree. – I: Ratio Juris nr. 13 (3)

(2000). s. 236-260.

Konkurrerende culpakriterier. Doktoropposisjon Lund 2000. – I: Manus (2000).

109


Tolking av traktater. Doktoropposisjon Lund 2001. – I: Manus 2001.

Legislative Inflation and the Quality of Law. – I: Legisprudence: A New Theoretical

Approach to Legislation. L. Wintgens (red.). Oxford, 2002.

Analysis of Dis/agreement: with particular reference to law and legal theory. – I: The

Reasonable as rational? – Festschrift for Aulis Aarnio. Werner Krawietz (red.). Berlin,

2003.

Vitenskapelig rasjonalitet og studiet av tekster. (Sammen med Trond Skard Dokka). – I:

Filosofi og Vitenskapshistorie. P. Ariansen [et al.] (red.). Oslo, 2003.

Om studiet av tekster. (Sammen med Trond Skard Dokka). – I: Tekster i filosofi- og

vitenskapshistorie. P. Ariansen [et al.] (red.). Oslo, 2004.

Forskersamfunn uten fagfellesskap? Opposisjon ved en doktordisputas. Oslo, 2005.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 14).

Rettsfilosofi. Oslo, 2005.

Fused Modality. An Integral Part of Lawyer’s Form of Life. – I: Ratio Juris nr. 18 (4)

(2005). s. 429-433.

Law and Practice, Introduction. – I: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Svein Eng

(red.). Beiheft 97 nr. 7 (2005).

Lars Edvard Erichsen

Stipendiat

Hjelpevergeordningen: klientens rådighet over egne penger. (Studentavhandling). Oslo,

2001.

Hjelpevergeordningen: klientens rådighet over egne penger. Oslo, 2001. (Stensilserie /

Institutt for privatrett; nr. 156).

Kan hjelpevergemål erstatte umyndiggjøring? – I: Lov og rett (2002). s. 31-45.

110


Christoffer C. Eriksen

Stipendiat

Folkerett – en trussel mot folkestyret? – I: Makt og rett. Oom Makt- og

demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets

forvitring. Morten Kinander (red.). Oslo, 2005.

Hvordan bør rettslig dømmekraft utøves? – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl

August Fleischer på hans 70-årsdag 26 august 2006. Henning Jakhelln, Ole Kristian

Fauchald og Aslak Syse (red.). Oslo, 2006.

Anmeldelse av Karl-Heinz Ladeur (red.): Public governance in the age of glbalization. –

I: Nordic journal of international law nr. 1 (2006). s. 161-164.

Utenrikspolitisk praksis og norsk rett. – I: Norsk utenrikspolitisk praksis – Aktører og

prosesser. Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.). Oslo, 2006.

Helga Fastrup Ervik

Stipendiat

Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter: spørsmålet om en

tilleggsprotokoll til FNs kvinnekonvensjon. (Studentavhandling). Oslo, 1997.

Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter. – I: Retfærd nr. 78

(1997). s. 80-90.

Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter: spørsmålet om en

tilleggsprotokoll til FNs kvinnekonvensjon. Oslo, 1998. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 5).

Behovet for en kjønnssensitiv nordisk flyktningepolitikk. – I: Mennesker og rettigheter

nr. 1 (1998). s. 27-34.

Anmeldelse av Martha C. Nussbaum: Sex and Social Justice. – I: Retfærd nr. 4 (2000). s.

87-91.

Kjønnsbasert forfølgelse. – I: Linjer. Psykososialt senter for flyktninger (2000).

Beskyttelse til kvinner på flukt. – I: Kvinnejournalen nr. 3/4 (2002). s. 10-12.

111


Flyktningebeskyttelse av kvinner på flukt fra vold og diskriminering: FN’s

flyktningekonvensjon og forpliktelsene etter FN’s kvinnekonvensjon i lys av norsk

praksis. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (2003). s. 307-324.

Ståle Eskeland

Professor

”Om psykisk helsevern”. (Studentavhandling). Oslo, 1970.

”Rettshjelp”: en analyse og empirisk undersøkelse av tradisjonell rettshjelps muligheter

og begrensninger særlig for folk som lever under vanskelige økonomiske eller sosiale kår.

(Sammen med Just Finne). Oslo, 1973.

Almenhetens behov for rettshjelp. (Sammen med Just Finne). – I: Jussens venner (1973).

s. 69-104.

Stort udekket behov for rettshjelp. – I: Norsk Advokatblad nr. 4/5 (1973). s. 111-115.

Rettshjelp og samfunnsstruktur. Ståle Eskeland, Arild O. Eidesen og Thomas Mathiesen

(red.). Oslo, 1974.

I hvilken utstrekning gjelder arbeidervernloven for fanger? – I: Lov og rett (1974). s. 387-

402.

Rett til arbeid? En fremstilling av rettsreglene om private arbeidsforhold med særlig

henblikk på spørsmålet om svakstilte gruppers interesse i å få og beholde arbeid.

(Sammen med Knut Brofoss). Oslo, 1975.

Rettshjelp og samfunnsstruktur. Ståle Eskeland, Arild O. Eidesen og Thomas Mathiesen

(red.). Oslo, 1975.

Arbeidervern i nordsjøen. Oslo, 1975. (Stensilskrifter fra Institutt for rettssosiologi; nr.

13).

Om psykisk helsevern. Oslo, 1975. (Stensilserie / Institutt for statsrett og folkerett; nr. 6).

Allmänhetens behov av rättsinformation. (Foredrag, korreferent). – I: Forhandlingene ved

det 27. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 20-22. august 1975. s. 274-279. Reykjavik,

1975.

Advokatrollen. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1975). s. 2-5.

112


Juridisk aksjonsforskning. – I: Kritisk juss. Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby

(red.). Oslo, 1976.

Arbeidervern i Nordsjøen. – I: Lov og rett (1976). s. 291-314.

NOU 1977:57 – Bravoutblåsningen. (Ståle Eskeland medlem av sekretariatet). Oslo,

1977.

Anmeldelse av Sjøfartsdirektoratet: Flyttbare boreplattformer. Forskrifter fastsatt av

norske offentlige kontrollinstitusjoner. – I: Lov og rett (1977). s. 330-332.

Ytringsfrihet innad i forvaltningen: et eksempel. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1978). s.

44-49.

Nei til internering av rusmisbrukere. – I: Hefte for kritisk juss nr. 4 (1978). s. 31-34.

Mangelfulle domsgrunner i Høyesterett. – I: Lov og rett (1979). s. 1-2.

Akseptabelt risikonivå. – I: Nordsjøtragedien. Bernt Eggen og Håkon Gundersen (red.).

Oslo, 1980.

Boring nord for 62°n akseptabel risiko? – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1980). s. 6-22.

Rettssikkerhet under fullbyrdelse av fengselsstraff. – I: Lov og rett (1980). s. 50-56.

Sykejournaldommen, forvaltningsloven og Høyesterett. – I: Lov og rett (1980). s. 429-

432.

Maktfordeling og ytringsfrihet. – I: Retfærd nr. 13 (1980). s. 87-98.

Ytringsfrihet og arbeidsforhold. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1982). s. 853-902.

Allmennhetens behov for rettshjelp. (Sammen med Just Finne).– I: Jussens venner

(1982). s. 174-206.

Anmeldelse av Odd Friberg: Arbeidsmiljøloven med kommentarer. – I: Lov og rett

(1982). s. 458-461.

Den psykiatriske pasient og loven: en innføring i lov om psykisk helsevern. Oslo, 1983.

Maskene faller: kritiske artikler om politikk og samfunn – Thomas Mathiesen 50 år. Ståle

Eskeland, Ole Jacob Bae og Arne Heli (red.). Oslo, 1983.

Registrering av politiske opplysninger om arbeidstakere. Replikk til Knut Sejersted

Selmer. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 601-603.

Isolasjon og fangers rettssikkerhet. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1983). s. 23-27.

113


Allmennhetens behov for rettshjelp. (Sammen med Just Finne). – I: Jussens venner

(1984). s. 222-251.

Menneskerettighetenes plass i norske fengsler. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1984).

s. 47-51.

Morgendagens fengsel. – I: Tidsskrift for kriminalomsorg nr. 1 (1984). s. 4-6.

Rettssikkerhet i fengsler. – I: Tidsskrift for kriminalomsorg nr. 2 (1984). s. 56-62.

Førsteinstans og klageordninger. – I: Medborgaren och förvaltningen. Stockholm, 1985.

Tvang i sosiale institusjoner. – I: Lov og rett (1985). s. 535-537.

Forsørgelse i institusjon. – I: Retfærd nr. 29 (1985). s. 56-65.

Ressurser, rettssikkerhet og forvaltningens ansvar. – I: Samfunn, rett og rettferdighet -

festskrift til Torstein Eckhoff. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke

(red.). Oslo, 1986.

En skole for alle. Oslo, 1987.

Hvor går sosialomsorgen? Ståle Eskeland og Gerd Benneche (red.). Oslo, 1987.

Rettigheter eller rett til rasjonaliserte ytelser. – I: Lov og rett (1987). s. 577-578.

Om skoletilbud for psykisk utviklingshemmede. – I: Norsk skoleblad nr. 31 (1987). s. 10-

11.

En skole for alle - juridiske aspekter. – I: Skolepsykologi. Årg. 22 nr. 4 (1987). s. 3-13.

Fangerett: en studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff. (Avhandling dr.

juris). Oslo, 1988.

Rettshjelp ved tvister i arbeidsforhold. – I: Husbiblioteket nr. 4. Olav Hestenes (red.).

Oslo, 1989.

Trenger vi en lov om pasientrettigheter? – I: Hefte for kritisk juss nr. 3 (1988). s. 3-25.

(Også trykket i Juristkontakt nr. 1 (1989). s. 2-9).

Om rettssikkerhetsbegrepet og rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede. Oslo, 1989.

Fangerett: en studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff. 2. utg. Oslo,

1989.

Bumerangsakene – uverdig for en rettsstat. – I: Lov og rett (1989). s. 337-338.

Innstramningene i fengselsvesenet. – I: … den urett som ikke rammer deg selv – festskrift

til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie (red.). Oslo, 1990.

114


Funksjonshemmedes rett til opplæring. – I: Spesialpedagogikk. Årg. 39 nr. 7/8 (1990). s.

4-10.

Psykisk utviklingshemmede uten rettsvern? – I: Yrke. Årg. 72 nr. 5 (1990). s. 8-9.

Bumerangsakene i Bergen. – I: Lov og rett (1990). s. 67-117.

Politiovergrep i Norge. – I: Retfærd nr. 48 (1990). s. 82-98.

Do we need a Law on Patient’s Rights? – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 34 (1990).

s. 11-28.

Paul Leer-Salvesen. – I: Kirke og kultur. Årg. 96 (1991). s. 419-433.

Lov om pasientrettigheter: et begrunnet lovforslag. Oslo, 1992.

Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling. Ståle Eskeland og Aslak Syse (red.). Oslo,

1992.

NOU 1992:8 – Lov om pasientrettigheter. (Ståle Eskeland prosjektleder). Oslo, 1992.

Rettssikkerhet under fullbyrdelse av fengselsstraff. Menneskerettighetenes plass i norske

fengsler. – I: Murer og mennesker - en KROM-bok om fengsel og kriminalpolitikk.

Thomas Mathiesen og Arne Heli (red.). Oslo, 1993.

Hvor gikk sosialomsorgen? (red.). Oslo, 1993.

Med hvilken rett? Noen rettslige følger av norsk EU-medlemskap. (Sammen med Ole

Jakob Bae, Fredrik s. Heffermehl, Ingvild Mestad, Ola Mestad og Ulf Stridbeck). Oslo,

1994. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 12).

Økonomisk kriminalitet og straff i USA. Rapport fra en studietur 16-23. mars 1994.

(Forskning om økonomisk kriminalitet nr. 15 1994). Norges Forskningsråd. Oslo, 1994.

Økonomiske forbrytelser og straff: juridiske grunnlagsproblemer. Ståle Eskeland og

Einar Høgetveit (red.). Oslo, 1994.

Den psykiatriske pasient og loven: en innføring i lov om psykisk helsevern. 2. utg. Oslo,

1994.

Nasjonale krav og kommunalt selvstyre i skolesektoren. – I: Skolefokus. Årg. 2 nr. 13

(1994). s. 48-49.

Criminal law and the international human rights. – I: Beware of punishment: on the utility

and futility of criminal law. Annika Snare (red.). Oslo, 1995.

Forarbeider til endringer i straffeloven og straffeprosessloven 1980-95. (red.). Oslo, 1996.

Atomvåpen dømt folkerettsstridig. – I: Juristkontakt nr. 7 (1996). s. 24-25.

115


Haagdomstolen og atomvåpen. Replikk til Rolf Thue. – I: Juristkontakt nr. 8 (1996). s.

27.

Grunnloven og Schengensamarbeidet. Oslo, 1997.

Atomvåpen og folkeretten. – I: Begynnelsen på slutten for atomvåpnene? Erik M. Alfsen,

Leiv Ellingsen og Bent Natvig (red.). Oslo, 1997.

Schengen-samarbeidet og Grunnloven. – I: Lov og rett (1997). s. 129-130.

Atomvåpen, NATO og folkeretten. Replikk til Leif Klette. – I: Juristkontakt nr. 3 (1997).

s. 21.

Bevisene i Karmøy-saken – en foreløpig kommentar. – I: Nytt i strafferetten nr. 3 (1997).

s. 30-32.

Barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Ståle Eskeland, Per Rypdal, Pål Zeiner,

Elisabeth Backe-Hansen, Terje Ogden og Hilchen Sommerschild (red.). Oslo, 1998.

Når det lovlige blir umoralsk i politikken. – I: Når det lovlige blir umoralsk. Rapport fra

Justisdepartementets og Det kriminalitetsforebyggende råds konferanse 16.03 1998. Oslo,

1998.

Grunnloven og Norges innlemmelse i EUs pass- og politiunion. – I: Stat, politikk og

folkestyre - festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998. David R. Doublet,

Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken (red.). Bergen, 1998.

O. J. Simpson – århundrets straffesak i USA: noen refleksjoner fra TV-stolen.

Kriminalvetenskapliga texter: tillägnade Vagn Greve på sextiårsdagen. – I: Nordisk

tidsskrift for kriminalvidenskab (1998). s. 213-220.

Bevisene i Karmøy-saken. – I: Nytt i strafferetten nr. 1 (1998). s. 23-36.

Strafferett. Oslo, 2000.

Lagmannsrettens avgjørelse i Torgersen-saken: En psykologisk gåte og et intellektuelt

havari. – I: Kritisk juss nr. 3 (2000). s. 175-184.

Rettssikkerhet og fengselsmessige hensyn i den nye straffegjennomføringsloven. – I:

Tvers igjennom lov til seier. Juss-buss (red.). Oslo, 2001.

Nuclear Weapons in International Law. – I: Mordechai Vanunu – doctor honoris causa.

Tromsø, 2001.

Krig, fred og strafferett i det 21. århundre. – I: Festskrift til Nils Jareborg. Petter Asp,

Carl Erik Herlitz og Lena Holmquist (red.). Uppsala, 2002.

11. september, angrepet på Afghanistan og folkeretten. – I: Fortsatt uferdig – festskrift til

Thomas Mathiesen. Oslo, 2003.

116


Krig og fredsbevarende operasjoner. – I: Norsk militært tidsskrift. Årg. 173 nr. 12 (2003).

s. 12-13 og 15-18.

Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart. – I: Verdifellesskap

for fred, nedrusting, konfliktløsning og avskaffelse av fattigdom. Oslo, 2004.

Zola-prisen til Gunnar Stålsett.

http://www.kirken.no/oslo/artikkel.cfm?aktivtoppid=9647&taleid=18715

Bevisene i Torgersen-saken. Oslo, 2005.

Anmeldelse av Anders Bratholm: Juss og humanisme: om samfunn, straff og de svakes

rettigheter. Lorentz Stavrum (red.). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2005). s. 370-372.

Strafferett. 2. utg. Oslo, 2006.

Balkan-krigen og folkeretten. – I: Tidsskrift för Folkets Rättigheter nr. 1-2 (2006). s. 30-

33. (Også trykket i Rødt! nr. 4 (2006). s. 39-44.)

Stein Evju

Professor

Revisjon av svensk arbeidervernlovgivning. – I: Arbeidervern nr. 3 (1973). s. 11.

Vernekravene i Arbeidervernlovens § 5 (Studentavhandling). Oslo, 1974. (Stensilserie /

Institutt for statsrett og folkerett; nr. 1).

Arbeidervernloven § 5 og en høyesterettskjennelse. – I: Lov og rett (1974). s. 116-129.

Forslag om arbeidsmiljølov i Danmark. – I: Arbeidervern nr. 4 (1974). s. 14-15.

Forelesninger over deler av arbeidervernloven. Oslo, 1975. (Stensilserie / Institutt for

statsrett og folkerett; nr. 3).

Kassekredittkontrakten. (Sammen med Carsten Smith, Lars Borge-Andersen, Clement

Endresen, Tore Hagen, Sven L’abée-Lund, Harald Linnebo, Dag. A. Minsaas, Per

Schøyen, Inger Marie Dons Sitre, Harald Thoresen, Stenar Tjomsland, Emil Torkildsen

og Hege Aarseth.). Oslo, 1975. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 28).

Ny arbeidsmiljølov: en historisk skisse og noen kommentarer. – I: Jussens venner (1975).

s. 253-278.

117


Anmeldelse av Arbeidervern – fagtidsskrift for arbeidervernspørsmål. – I: Lov og rett

(1975). s. 46-47.

Retten til å amme. Arbeidervernlovens § 31 nr. 4. – I: Lov og rett (1975). s. 423-428.

Arbeidsmiljølovens muligheter: noen synspunkter på en del virkemidler og

gjennomføringsproblemer i helsevernet. Oslo, 1976. (Stensilserie / Institutt for offentlig

rett; nr. 12).

Nedkomstpermisjon. Lov og tariffavtale. – I: Lov og rett (1976). s. 193-194.

Forelesninger i arbeidervernrett. Oslo, 1977.

Arbeidsmiljøloven og passiv røyking. – I: Statens tobakkskaderåd. (Seminar om Passiv

røyking i arbeidsmiljøet, 20. september 1977). Oslo, 1977.

Arbeidsmiljøloven. – I: Arbeidmiljø i bank. Håndbok. Del 2. Oslo, 1977.

Delegasjon av forvaltningsmyndighet: kommunestyrelovens § 59. – I: Jussens venner

(1977). s. 333-336.

Ny arbeidsmiljølov – bedre arbeidsmiljø? – I: Lov og rett (1977). s. 97-98.

Anmeldelse av R. J. B. Anderson: Anglo Scandinavian Law Dictionary. – I: Lov og rett

(1977). s. 191-192.

Anmeldelse av Finn Gjesdahl: Dyrevernloven med kommentarer. – I: Lov og rett (1977).

s. 332-333.

Uklare standardkontrakter – et eksempel. – I: Lov og rett (1977). s. 479-480.

Reglene for tildeling av bostøtte. Anmeldelse av Paul Rynning: En fremstilling og

vurdering av reglene for tildeling av bostøtte. – I: Sosialt forum/Sosialt arbeid nr. 5/6

(1977). s. 117-118.

Rett til arbeidsfri for å amme. Oslo, 1978. (Kvinnerettslige arbeidsnotater; nr. 3). (Også

trykket i Arbeidsrettslige emner. Oslo, 1979).

Kravene til arbeidsmiljøet og gjennomføringen av dem: en innføring i arbeidsmiljølovens

regler. Oslo, 1978. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr. 20).

Anmeldelse av M. Heide-Jørgensen og Jørgen Nilsson: Byrdefordelingslovene. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1978). s. 221-227.

Arbeidsretten i ny rolle. – I: Lov og rett (1978). s. 241-242.

Anmeldelse av Per Olof Bolding: Sverige – delstat under en världsregering? – I: Lov og

rett (1978). s. 398-441.

118


Arbeidsrettslige emner. Stein Evju [et al.]. Oslo, 1979.

Arbeidsrettshistoriske notater: om fabrikktilsynslovene av 1892 og 1909 og

arbeiderbeskyttelsesloven av 1915: særlig om helsevernreglene. Oslo, 1979. (Stensilserie

/ Institutt for offentlig rett; nr. 31).

Barnehaver, livssyn og § 55 A. – I: Lov og rett (1979). s. 27-61.

Anmeldelse av Per Augdahl: Den norske obligasjonsretts almindelige del. 5. utg. – I: Lov

og rett (1979). s. 127.

Anmeldelse av Peter J. Bernhardt: Arbeidsrett. Del I. Om arbeidsavtalen. – I: Lov og rett

(1979). s. 237-239.

Anmeldelse av Edvard Nilsson: Anställningsskyddet i rättspraksis. Arbetsdomstolens

domar 1974-1975, 1. – I: Lov og rett (1979). s. 286-287.

Anmeldelse av Fredrik W. Ohldieck: Sykelønnsordningen. En håndbok for arbeidsgivere

og arbeidstakere. – I: Lov og rett (1979). s. 480.

Arbeidsmiljøkrav og gjennomføring. Kritiske og metodiske synspunkter. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1980). s. 212-232.

Tre rettskildeteoretiske arbeider. – I: Jussens venner (1980). s. 1-48.

Organisasjonsprosent, tariffavtale og streik. – I: Jussens venner (1980). s. 201-218.

Arbeidsrettenes domsmyndighet. – I: Lov og rett (1980). s. 253-268.

Anmeldelse av Fr. Fr. Gundersen og Chr. Skjoldager: Bedrifts- og personalrett. – I: Lov

og rett (1980). s. 319-320.

Rett til å stå i stillingen? – I: Lov og rett (1980). s. 342-357.

Avskjed, oppsigelse og saksomkostninger. – I: Lov og rett (1980). s. 486-488.

55 A - hva betyr endringen? – I: Sosionomen nr. 12 (1980). s. 19-20.

Endringen av § 55 A – en gang til. – I: Sosionomen nr. 16 (1980). s. 26.

Dommer og kjennelser av lokale arbeidsretter 1979. Oslo, 1981.

Dommer og kjennelser av lokale arbeidsretter 1980. Oslo, 1981.

Anmeldelse av Ole Hasselbalch: Arbejdsret. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s.

594-598.

Anmeldelse av Folke Scmidt: Facklig arbetsrätt. Löntagarrätt. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1981). s. 622.

119


Anmeldelse av Ole Hasselbalch: Arbejdsretlige Funktioner. – I: Lov og rett (1981). s. 45-

48.

Norsk Arbeidsrettslig Forening. – I: Lov og rett (1981). s. 334.

Nye prosessregler for stillingsvernsaker. – I: Lov og rett (1981). s. 374-378.

Anmeldelse av Niklas Bruun: Kollektivavtal och rättsideologi. – I: Lov og rett (1981). s.

441-444.

Retten til streik. Norsk rett i folkerettslig belysning. – I: Lov og rett (1981). s. 537-549.

Permitteringer: rettspraksis og forvaltningsuttalelser m.v. Oslo, 1982.

Organisasjonsfrihet, tariffavtaler og streik. Oslo, 1982.

Ugyldighet gjeninntredelse og erstatning. – I: Lov og rett (1982). s. 446-450.

Termination of Employment on the Initiative of the Employer and Income Security of the

Worker Concerned. – I: National Report. Norway. Paper presented to the Xth World

Congress of the International Society for Labour Law and Social Security. Washington,

1982. (Også trykket i International Society for Labour Law and Social Security. 10 th

International Congress. Reports and Proceedings vol. 2. Employment Terminations.

Benjamin Aaron og Donald F. Farwell (red.). Washingston D. C. 1984.)

Arbeidsrett. (Orientering om spesialfag ved Juridisk embetseksamen). Oslo, 1982.

Permitteringer. Rettspraksis og forvaltningsuttalelser m.v. Oslo, 1982.

Arbeidskamp i ”mellomperioden”, tariffavtalens eftervirkning og partenes rådighet. – I:

Arbeidsnotater fra Institutt fra offentlig rett nr. 1 (1983).

Utkast til en innføring i arbeidsrett. Oslo, 1983. (Arbeidsnotater fra Institutt for offentlig

rett; nr. 2).

Anmeldelse av Fr. Fr. Gundersen og Chr. Schjoldager: Bedrifts- og personalrett. 2. utg. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 616.

The Labour Court of Norway. – I: Paper to the First European Meeting of labour Court

Judges, Szeged September 1984. Geneve, 1984.

Tariffavtalens eftervirkning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1984). s. 254-292.

Politiet og streikeretten. Om politilovens § 20. – I: … den urett som ikke rammer deg selv

– festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie (red.). Oslo, 1990.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1989. Oslo, 1990.

Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten 1989. Oslo, 1990.

120


Supreme Court. Rt. 1988 p. 959. Labour Court ARD 1988 p. 61. – I: International Labour

Law Reports nr. 8. Dordrecht, 1990.

Labour Court ARD 1989 p. 80. – I: International Labour Law Reports nr. 9. Dordrecht,

1990.

Arbeidsretten i Norge. Supplement 1989. – I: Arbetsrätten i Norden. Reviderad upplag.

Stein Evju, Tore Sigemann, Arnmundur Backman, Ole Hasselbach og Antti Suviranta.

København, 1990.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1990. Oslo, 1991.

Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten 1990. Oslo, 1991.

Temporary relief in individual labour disputes. Industrial action: Remedies and sanctions.

Methods of Settlement of Collective Interest Disputes. – I: Background Paper to The

Fourth Meeting of European Labour Court Judges, Athens, September 1991. Athen,

1991.

Aspects of Norwegian labour law: reports and annotations 1981-1991. Oslo, 1991.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 8).

Arbeidsretten: perioden 1986-90 i oversikt: rettens medlemmer og saksstatistikk 1916-

1990. Oslo, 1991.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1991. Oslo, 1992.

Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten 1991. Oslo, 1992.

Labour Court ARD 1990 p. 118. – I: International Labour Law Reports nr. 10. Dordrecht,

1992.

Erstatning ved oppsigelse og avskjed – særlig om “tort og svie”. Akershus

fylkesskattekontor. Oslo, 1992.

Grunnleggende trekk ved nordisk kollektiv arbeidsrett. – I: Juridisk tidskrift vid

Stockholms universitet nr. 4 (1992). s. 51-58.

Anmeldelse av Fr. Fr. Gundersen og Yngve Svendsen: Bedrifts- og personalrett. 4. utg. –

I: Lov og rett (1992). s. 628-630.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1992. Oslo, 1993.

Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten 1992. Oslo, 1993.

Supreme Court. Rt. 1991 p. 872. – I: International Labour Law Reports nr. 11. Dordrecht,

1993.

121


Some notes on the role and use of international and European labour standards in labour

court judgements. Some notes on labour court jurisprudence on sex discrimination. – I:

Paper to the Fifth Meeting of European Labour Court Judges, Brussels, September 1993.

Brussel, 1993.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1993. Oslo, 1994.

Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten 1993. Oslo, 1994.

Public Law Principles in the Labour Market. Some Notes on Norwegian Labour Law. – I:

International Conference. Concepts of Justice in Labour Law and Relations: Frameworks

for Adjucation. Jerusalem, 1994.

Voldgiftsretten ga HK medhold. Voldgiftsdom 12. september 1994. – I: HK-bladet nr. 88

(1994). s. 19 og 25-26.

Stillingsvern efter arbeidsmiljøloven: materialsamling: oversikt over lovtekst med

forarbeidsreferanser, rettspraksis fra Høyesterett og Høyesteretts kjæremål. (red.). Oslo,

1995.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1994. Oslo, 1995.

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1994. (red.). Oslo, 1995.

Labour Court ARD 1992 p. 1. – I: International Labour Law Report nr. 13. Dordrecht,

1995.

Employee Representation, Collective Bargaining and Collective Agreements. Norway. –

I: Collective Agreements: Conditions for Validity. National Reports. Seminar on Pre-

Directive Agreements. Brussel, 1995.

National Report: Norway. (Sammen med Lars Holo). Brussel, 1995.

European Labour Law from a Norwegian Perspective. – I: Developing the Social

Dimension in an Enlarged European Union. Alan C. Neal og Sten Foyn (red.). Oslo,

1995.

[Innlegg]. – I: European Works Counsils. The Implementation of the Directive in the

Member States of the European Union. Roger Blanpain og Tadashi Hanami (red.).

Leuven, 1995.

Kristen Andersen. (Sammen med Carten Smith). – I: Loven og livet. Oslo, 1996.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1995. Oslo, 1996.

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1995. (red.). Oslo, 1995.

Labour Court ARD 1994 p. 182. – I: International Labour Law Report nr. 14. Dordrecht,

1996.

122


Regulering af den kollektive arbejdsret ved lov eller ved aftale? (Innlegg). – I:

Forhandlingene ved der 33. nordiske juristmøtet i København den 18-20. august 1993. s.

216-217 og 220. København, 1996.

Protection of worker’s privacy. – I: Papers presented to the Sixth Meeting of European

Labour Court Judges. Haag, 1996.

Courts and jurisdiction in labour rights disputes. Norway. – I: Paper to National Seminar

on Labour Courts. Moskva, 1996.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1996. Oslo, 1997.

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1996. (red.). Oslo, 1997.

Labour Court ARD 1995 p. 129. – I: International Labour Law Report nr. 15. Dordrecht,

1997.

Council Directive 94/45/EC. The implementation in Norway. Paper to Conference on

European Works Councils and European Labour Law. Leuven, 1997.

Dommer i Arbeidsretten. – I: Sleggene synger og hamrene slår – Festskrift til Tor

Aspengren 80 år 1. februar 1997. Bjørn V. Engebretsen (red.). Oslo, 1997.

Fundamental Rights for Workers. An outline on Norway. – I: Paper to European

Association of Labour Court Judges, Experts Seminar. Alan C. Neal (red.). Sevilla, 1997.

Europeisk forening for dommere innen arbeidsrett. – I: Nytt fra styret nr. 3 (1997). s. 4.

Labour Court ARD 1995 p. 214. – I: International Labour Law Report nr. 16. Dordrecht,

1997.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1997. Oslo, 1998.

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1997. (red.). Oslo, 1998.

Norway. The European Works Counsils. – I: Labour Law and Industrial Relations in the

European Union. R. Blanpain (red.). Haag, 1998.

Instrument med nye tangenter: organisasjonsklageadgang under Den Europeiske

Sosialpakt. – I: Stat, politikk og folkestyre - festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19.

februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken (red.). Bergen,

1998.

The right to strike Protection of workers in case of enterprise reorganization and

restructuring of work processes. – I: Seventh Meeting of European Labour Court Judges.

Oslo, 1998.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1998. Oslo, 1999.

123


Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1998. (red.). Oslo, 1999.

Supreme Court. Rt. 1997 p. 580. – I: International Labour Law Report nr. 17. Dordrecht,

1999.

European Social Charter – an introduction. Implementation of the right to social security

and protection of the family (Innlegg). Regional alternatives: The European Social

Charter (Innlegg). – I: Domestic Implementation of Obligations under the UN Covenant

on Economic, Social and Cultural Rights. Humans Rights Report nr. 2 1999. Oslo, 1999.

Courts and jurisdiction in labour rights disputes in Norway. – I: The Jagiellonian

University Yearbook of Labour Law and Social Policy vol. 10. Krakow, 1998/99.

Applying the European Social Charter within the national legal system. – I: Fundamental

Social Rights in Northern Ireland: Building upon the Agreement and the European Social

Charter. Conference report. Belfast, 1999.

Anmeldelse av Jens Kristiansen: Lønmotagerbeskyttelse i dansk arbejdsret. – I: Retfærd

nr. 84 (1999). s. 78-86.

Arbeidsretten. Virksomhet i 1998. Oslo, 1999.

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 1998. (red.). Oslo, 1999.

Labour Law and the labour Market in Norway. – I: European Social Policy and the

Nordic Countries. Stein Evju og Lars Holo (red.). Adlershot, 2000.

Labour courts and autonomy: Should labour courts maintain separateness from other

courts of law? New Employment Relationships. (Sammen med Jon Gisle). – I: Paper to

the Eighth Meeting of European Labour Court Judges. Jerusalem, 2000.

Ansattes rettslige stilling ved virksomhetsoverdragelse (Innlegg). – I: Forhandlingene ved

der 35. nordiske juristmøtet i Oslo den 18-20. august 1999. s. 610-611 og 617-618. Oslo,

1999.

Marianne Fastvold

Forskningsassistent

Fødselsrett og likhet: et kvinneperspektiv. (Studentavhandling). Oslo, 1977

Fødselsrett og likhet: et kvinneperspektiv. Oslo, 1977. (Kvinnerettslige studier; nr. 2).

Kvinnerettslige forskningsprosjekter. – I: Nytt om kvinneforskning nr. 1(1984). s. 16-20.

124


Rettssikkerheten i ekteskapet. – I: Husmorrett: seminar om husmorrett arrangert av

Norges husmorforbund i samarbeid med Avdeling for kvinnerett, Det juridiske fakultet i

Oslo, 10. og 11. juni 1981. Marianne Fastvold, Tove Stang Dahl og Tone Sverdrup (red.).

Oslo, 1981. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 5).

Om familiens rettsstilling på føde- og barselavdelinger: juridisk del. Oslo, 1981. (Institutt

for offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Pengeforvaltning og felleseie i ekteskapet: notat nr. 5. (Sammen med Anne Hellum).

Oslo, 1983. (Kvinnerettslige arbeidsnotater; nr. 28).

Penger og arbeid i ekteskap: et kvinnesyn på familieretten: 3 artikler. Oslo, 1985.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 3).

Kvinnearbeid i omsorgsfasen. 1: Det grenseløse arbeidet.– I: Foreldre & barn nr. 1

(1987). s. 56-58 og 74.

Kvinnearbeid i omsorgsfasen. 2: Når pengene blir et problem. – I: Foreldre & barn nr. 2

(1987). s. 24-26.

Kvinnearbeid i omsorgsfasen. 3: Mannen som samarbeidspartner. – I: Foreldre & barn nr.

3 (1987). s. 40-41.

Fødselsrett. 1: Fra fødselshistorien. – I: Foreldre & barn nr. 9 (1987). s. 8-9.

Fødselsrett. 2: Rettssikkerhet på fødeavdelingen. – I: Foreldre & barn nr. 10 (1987). s. 24-

25.

Fødselsrett. 3: Penger og likhet. – I: Foreldre & barn nr. 11 (1987). s. 52-53.

Money and work in marriage: women's perspectives on family law. Oslo, 1988. (Institutt

for offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Fødselsrett. 4: Er prøverørsbefruktning i kvinners interesse? – I: Foreldre & barn nr. 1

(1988). s. 12-13.

Fødselsrett. 5: Graviditet, angst og helse. – I: Foreldre & barn nr. 2 (1988). s. 24-25 og

61.

Fødselsrett. 6: Arbeid under graviditet. – I: Foreldre & barn nr. 3 (1988). s. 24-25 og 27.

Fødsels- og omsorgsrett for foreldre: juss og verdier ved svangerskap, fødsel og omsorg.

Oslo, 1990

Hverdagsliv og arbeidsliv: Ouvertyre til et nytt arbeidsbegrep. Oslo, 1993

Annotated bibliography of literature on women's law published in English. Marianne

Fastvold, Diane Goodman og Jane Wesenberg (red.). Oslo, 1993. (Institutt for offentlig

retts skriftserie; nr. 6b).

125


Ole Kristian Fauchald

Førsteamanuensis

Retten til miljø som internasjonal menneskerett. Oslo, 1991. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 3).

Anerkjennelsen av retten til miljø som menneskerettighet. – I: Mennesker og rettigheter

nr. 2 (1991). s. 138-148.

Bør retten til miljø anerkjennes som menneskerettighet? – I: Retfærd nr. 53 (1991). s. 61-

77.

Menneskerettighetsdomstolens praksis. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1992). s. 314-

316. (Også trykket i Juristkontakt nr. 6 (1992). s. 12-13).

Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. (red.). Oslo,

1993.

Retten til miljøinformasjon. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1993). s. 74-80.

Anmeldelse av Ellen Margrethe Basse: Introduktion til miljøretten. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1994). s. 490-491.

Anmeldelse av Jonas Ebbeson: Internationell miljörätt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1994). s. 818-821.

Tvisteløsningsmekanismen i Verdens Handelsorganisasjon. – I: Retfærd nr. 66/67 (1994).

s. 73-83.

Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. (red.). Oslo,

1995.

Hva skjer når internasjonale menneskerettigheter blir juristmat? Et kritisk blikk på Den

Europeiske Menneskerettighetskonvensjon. – I: Retfærd nr. 78 (1997). s. 67-72.

Environmental taxes and trade discrimination: a legal analysis of rules concerning

national treatment, most-favoured-nation, general exceptions, and nullificat or

impairment in GATT 1994. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1996.

Utvalgte emner i folkerett. (Sammen med Morten Ruud og Geir Ulfstein). Oslo, 1997.

Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Ole Kristian

Fauchald og Marius Emberland (red.). Oslo, 1997.

126


Environmental taxes and trade discrimination. London, 1998.

Environmental assessment of trade agreements and policy. Ole Kristian Fauchald og

Mads Greaker (red.). – I: TemaNord nr. 551 (1998).

Anmeldelse av Christer Ahlström: The status of multilateral export control regimes - an

examination of legal and non-legal agreements in international co-operation. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (2000). s. 1056-1063.

Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk 2000. (Sammen med Geir Ulfstein, Hans

Chr. Bugge og Inger Johanne Sand). Oslo, 2000. (Makt- og demokratiutredningen.

Rapportserie; nr. 18).

Patenter og allmenningens tragedie. – I: Lov og rett (2001). s. 399-412.

Handelsregelverk versus miljøkonvensjoner – bragte WTOs ministermøte i Quatar oss

nærmere noen avklaring? – I: Kritisk juss nr. 3/4 (2001). s. 270-278.

Den nordiske miljøkonvensjonen 25 år – bør den gjenopplives? – I: Nordisk tidsskrift nr.

4 (2001). s. 77.

Flexibility and Predictability under WTO’s Non-Discrimination Clauses. – I: Journal of

World Trade nr. 3 (2003). s. 443-482.

NOU 2004:28 – Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold. (Ole

Kristian Fauchald medlem av utvalget). Oslo, 2004.

Miljøombud i naturmangfoldloven? Oslo, 2004.

Country report Norway. – I: Yearbook of International Environmental Law. Oxford,

2004.

Country report Norway. – I: Yearbook of International Environmental Law. Oxford,

2005.

Yearbook of International Environmental Law. Ole Kristian Fauchald og Jake Werksman

(red.). Oxford, 2005.

Bør etablering av en internasjonal miljødomstol være et prioritert mål? – I: Kritisk juss

nr. 2 (2005). s. 109-131.

Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august

2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Carl August Fleischer – 70 år. (Sammen med Aslak Syse, Henning Jakhelln og Rolf

Einar Fife. Protection of investors against expropriation: Norway's obligations under

investment treaties. (Sammen med Kjersti Schøitz Thorud). – I: Dog fred er ej det bedste

127


– festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian

Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Carl August Fleischer

Professor

Den negative kontraktsinteresse. – I: Festskrift til professor dr. juris Carl Jacob Arnholm

fra de juridiske studenter ved Universitet i Oslo. Oslo, 1959.

Vanhjemmel. (Eksamensoppgave våren 1959.) – I: Jussens venner (1959). s. 38-45.

De nye regler om motorvognansvaret. – I: Jussens venner (1961). s. 40-49.

Tinocods konsesjoner og deres betydning for læren om anerkjennelse av regjeringer. – I:

Nordisk tidsskrift for international ret vol. 31 (1961). s. 115-123.

De nye reglene om motorvognansvaret. – I: Lov og rett (1962). s. 72-80.

Roma-traktat og grunnlov. Et spørsmål om forholdet mellom ulike rettslige normer. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1962). s. 205-220.

Fiskerijurisdiksjon – en undersøkelse av folkerettens regler om jurisdiksjonskompetanse,

særlig med henblikk på fiskerisoner utenfor territorialgrensen. Oslo, 1963.

Gjeldende rett. – I: Jussens venner (1963). s. 17-42.

Grunnlovens § 93. – I: Jussens venner (1963). s. 74-111.

Hus på pantsatt grunn. – I: Lov og rett (1963). s. 69-76.

Oljen under Nordsjøen. – I: Lov og rett (1963). s. 433-441.

Anmeldelse av Norwegian Laws etc., selected for the Foreign Service. – I: Lov og rett

(1963). s. 480.

Roma-traktat og grunnlov. Noen refleksjoner i tilknytning til Torkel Opsahls omtale av

Alf Ross’ statsrettslige arbeider. (Fra spredte felter.) – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1963). s. 71-75.

Anmeldelse av Torsten Gihl: Om freden och säkerheten. Nationalism och

internationalism. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1963). s. 99-100.

128


Norges fiskerigrenseutvidelse. (Fra spredte felter.) – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1963). s. 183-186.

Peter Lødrup, Skadelidtes stilling hvor han frivillig har utsatt seg for en risiko – med

diskusjonsinnlegg av: Jonas Myhre, Carl August Fleischer og Kristen Andersen. Oslo,

1964.

Luftfarten og fellesmarkedet. – I: Arkiv for luftrett hefte 3 (1964). s. 121-144.

Anmeldelse av Nils Herlitz: Nordisk offentlig rätt III: Regeringsmakt och

förvaltningsorganisation. – I: Lov og rett (1964). s. 95-96.

I hvilken utstrekning er det etter Grunnloven adgang til ved lov, uten erstatning, å gjøre

inngrep eller fastsette begrensninger i private rettssubjekters eierrådighet? (artikkelen

gjengir i noe utvidet form forfatterens prøveforelesning over oppgitt emne for den

juridiske doktorgrad) – I: Lov og rett (1964). s. 241-263.

Obligatoriske kravs rettsvern. (artikkelen gjengir forfatterens prøveforelesning over

selvvalgt emne for den juridiske doktorgrad) – I: Lov og rett (1964). s. 449-463.

Fiskerigrensespørsmålet. Utviklingen efter Haag-dommen av 1951. – I: Nordisk tidsskrift

for international ret. Vol. 34 (1964). s. 158-180.

Hovedpunkter i folkeretten. Oslo, 1965.

Diverse arbeider 1964-65. Oslo, 1965.

Norway’s Policy on Fisheries 1958-1964 – I: Developments in the Law of the Sea.

(Tillegg til International Comparative Law Quarterly). London, 1965.

Anvendelse og fortolkning av dommer. – I: Jussens venner (1965). s. 146-208.

Fra rettspraksis. Eiendomsforbehold i inventar. – I: Lov og rett (1965). s. 44-46.

Bedriftsdemokratiet og Grunnloven. (Foredrag holdt i Juristforeningen 7. oktober 1964.)

– I: Lov og rett (1965). s. 70-73.

Bedriftsdemokratiet og den norske Grunnlov. – I: Juristen (1965). s. 483-494.

Bedriftsdemokratiet og Grunnloven. – I: Lov og rett (1965). s. 317-324.

Tomtemarkedet som juridisk problem. – I: Lov og rett (1965). s. 337-357.

Fiskerisonen og kontinentalsokkelen, to overenskomster mellom Norge og Storbritannia

og deres bakgrunn. – I: Nordisk tidsskrift for international ret. Vol 35 (1965). s. 141-158.

Prosessmåten i vekselsaker. – I: Norsk advokatblad (1965) no. 1 s. 13-14.

Hovedpunkter i folkeretten. Oslo, 1966.

129


Gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo med avdødes særkullsbarn. – I: Jussens

venner (1966). s. 116-125.

Prosessmåten i vekselsaker. (Tidligere publisert i Norsk advokatblad 1965 nr. 1 S.13-14)

– I: Jussens venner (1966). s. 156-158.

”Tercero”-saken og de obligatoriske kravs rettsvern ved ekspropriasjon. – I: Lov og rett

(1966). s. 67-78.

Eiendomsforbehold i tilbehør, særlig i tilbehør til fast eiendom eller skib. – I: Lov og rett

(1966). s. 421-428.

Verdensbankens konvensjon om internasjonalt forliks- og voldgiftssenter for behandling

av ”investment disputes”. (Fra spredte felter). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1966). s.

107-114.

Bevaring av friarealer i Oslo-området og Oslofjord-området: fins det juridiske

sikringsmidler og økonomisk dekning - utarbeidet av C.A. Fleischer på grunnlag av

foredrag av Alf Nordhus på naturverndagen 24. mai 1966. Oslo, 1967.

Betraktninger om årsakssammenheng som erstatningsrettslig grunnvilkår. – I: Jussens

venner (1967). s. 1-48.

Hva er en ekspropriasjonsartet rådighetsinnskrenkning over fast eiendom? – I: Lov og rett

(1967). s. 256-268.

Eiendomsretten, Grunnloven og juristene. – I: Samtiden (1967). s. 14-42.

Grunnlovens grenser for lovregulert fastsetting av erstatning ved ekspropriasjon, særlig

ved verdistigning som ikke skyldes grunneiers innsats. Oslo, 1968.

Tinglysing. – I: Jussens venner (1968). s. 269-321.

Retten til å samtykke i Kronprinsens ekteskap og andre prerogativer for Kongen

personlig. – I: Lov og rett (1968). s. 241-255.

Friluftslovens § 31 og andre bestemmelser som viser til ellers gjeldende erstatningsregler.

– I: Lov og rett (1968). s. 320-328.

Anmeldelse av Max Sørensen (red.): Manual of public international law. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1968). s. 642-649.

Hovedpunkter i folkeretten. 2. utg. Oslo, 1969.

Grunnlovens grenser. – I: Eiendomsretten og Grunnloven. Morten H. Magnus (red.).

Oslo, 1969.

Prinsipper for grunnlovstolkning. (Basert på foredrag holdt på Lillehammerseminaret 3.

januar 1969) – I: Lov og rett (1969). s. 433-452.

130


Ekspropriasjons- bygnings- og reguleringsrett: utvalgte emner. Oslo, 1970.

Husaas-komitéens forslag til lovbestemmelser om skjønnsordningen og

erstatningsfastsettelse ved ekspropriasjon. – I: Lov og rett (1970). s. 25-33.

Fellesmarkedet og trivselen. – I: EEC informasjon nr. 4 1970 (Institutt for

fredsforskning).

Fellesmarkedets fiskeripolitikk. Oversikt. (Vedlegg til Innstilling om trålfiske innenfor

fiskerigrensen). Oslo, 1970.

Erstatning for tinglysningsfeil. – I: Lov og rett (1970) s. 157-158.

Strandlovdommen. – I: Lov og rett (1970). s. 209-223.

Ekspropriasjon og ekspropriasjonserstatning. – I: Lov og rett (1970). s. 287-292.

Sikring av Oslomarka: foreløpig innstilling om midlertidig byggestopp for veier, Oslo 13.

april 1971. Oslo, 1971.

Sikring av Oslomarka: foreløpig delinnstilling nr. 2 - enkelte hovedspørsmål om de

juridiske og økonomiske konsekvenser ved sikring av Oslomarka, Oslo 25. juni 1971.

Oslo, 1971.

Some aspects of the 1969 Brussels conventions on oil pollution. – I: Codicillus vol. 7

(1971). s. 17-20.

Fellesmarkedet og trivselen. – I: 10 innlegg om EEC. Oslo, 1971.

Regressbestemmelsen i folketrygdloven – spørsmål om ikrafttredelse for endringslov. – I:

Forsikringstidende nr. 12 (1971). s. 334-346.

Funksjonsfordelingen mellom norske statsorganer med hensyn til internasjonal

rettsproduksjon. – I: Juristkontakt nr. 4 (1971). s. 74-80 og 87-92.

Grunnlovens § 105. (Foredrag på Bardølaseminaret september 1970). – I: Jussens venner

(1971). s. 137-165.

Naturvern, regulering og erstatning. Innledning ved det XVII Nordiske

studentjuriststevne 1970. – I: Jussens venner (1971). s. 266-273.

Gjenanskaffelsesverdi ved ekspropriasjon av tomt? – I: Lov og rett (1971). s. 451-452.

L’accès aux lieux de pêche et le Traité de Rome. – I: Revue du Marché Commun nr. 141

(1971). s. 178-156

International Convention on Environment Cooperation among Nations: Proposed Draft,

Policies and Goals, Symposium on International Protection of the Environment – I: Texas

International Law Journal (1971). s. 73-88.

131


Anmeldelse av Hilding Eek: Världshavens frihet og fred. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1971). s. 365-373.

Draft Convention on Environment Cooperation among Nations – I: World Peace through

Law Center Pamphlet series nr. 16 (1971).

Makt og rett – om sikring av Oslomarka. Oslo, 1972.

Strandloven. Oslo, 1972.

Fjellplanlegging. Betenkning om sikring av Oslomarka av 15. januar 1972. Oslo, 1972.

Tillegg til Strandloven. Oslo, 1972.

Rettsutvikling på annen måte enn gjennom lovgivning. (Foredrag, korreferent). – I:

Forhandlingene ved det 25. nordiske juristmøte i Oslo den 13-15. august 1969. s. 537-

548. Oslo, 1969.

Rettsapparatet – korrupsjonens beskytter. – I: Farmand nr. 33 (1972). s. 16-17.

Fellesskapsrettens forrang og forholdet til de nasjonale grunnlover. – I: Juristen (1972) s.

311-317.

Ajourføring av ”Hovedpunkter i folkeretten”, 2. utg. 1969. – I: Jussens venner (1972). s.

292-295.

Internasjonalt samarbeid om forurensningsproblemene – juridiske synspunkter og

praktisk gjennomføring. – I: Lov og rett (1972). s. 23-34.

Oslomarka – eiendomsretten til det såkalte ”Løvenskiold-gods”. – I: Lov og rett (1972).

s. 194-211.

Formålsparagrafer, naturvern og tvilsomme jurist-oppfatninger. – I: Lov og rett (1972). s.

273-277.

Le droit des Communautés Européennes et le droit norvégien. – I: Revue du Marché

Commun nr. 150 (1972). s. 33-45.

Domstolenes rolle i norsk samfunnsliv. (Bidrag til seminar 27. – 28. oktober 1972,

Skolkloster). – I: Rättsfondens skriftserie vol. 1 (1972). s. 44-61.

Kravet om en samfunnsmessig helhetsvurdering. – I: Energi, vassdrag, miljøverdier.

Arbeidsgruppe: Eilif Dahl [et al.]. s. 1-20. Oslo, 1972.

Individ, minoritet och statsmakt i den nordiska politiske demokratin. (Foredrag,

korreferent). – I: Forhandlingene ved det 28. nordiske juristmøtet i Helsingfors 24. – 26.

august 1972. s. 539-545. Helsingfors, 1972.

Bygnings- ekspropriasjon- og reguleringsrett. 2. utg. Oslo, 1973.

132


Nærmere om Svalbard-traktaten og bergverksordningen. Oslo, 1973.

Rettsreglene om objektivt ansvar og culpa-ansvar i relasjon til produktskader, særlig med

sikte på bivirkninger av P-pillebruk. (Betenkning på oppdrag av høyesterettsadvokatene

Olav Hestenes og Henning Sjøstrøm, fremlagt i sak for Høyesterett (Rt 1974 s. 1160)).

Oslo, 1973.

Forvaltningen av Oslomarka. Aktuelle problemer. – I: Festskrift til Corpsus juris 1963-

1973. Oslo, 1973.

Rikstrygdeverkets regresskrav – spørsmålet om kravets tidfesting i relasjon til den

lovendring som opphevet regressen. – I: Lov og rett (1973). s. 272-276.

Pollution from Seaborne Sources (Pollution from Ships and Drilling Rigs, Oil, Dumping

of Waste, Nuclear Waste). – I: New Directions in the Law of the Sea bind 3 (1973). s. 78-

102.

NOU 1973:8 – Erstatningsansvar for forurensingsskader. Utredning avgitt til

Industripartementet 15. desember 1972 (C.A. Fleischer leder av utvalget). Oslo, 1973.

Retten til å bruke havet opp på stor FN-konferanse. – I: Forskningsnytt nr. 4 (1973). s. 2.

Anmeldelse av Bo Johanson: Suveränitet i havet och luftrummet. – I: Svensk juristtidning

(1973). s. 46-49.

Juridiske problemer i samband med fylkesplanlegging. (Konferanse for regionplanrådene

på det nordre Østland 24. og 25. oktober på Lillehammer.) – I: Fylkesplan –

investeringspolitikk – juridiske problemer – gjennomføring. Oslo, 1973.

Juridiske spørsmål i samband med regionplanlegging. (Konferanse for regionplanrådene

på det søndre Østland 28. og 29. mars 1973 på Bolkesjø.) – I: Regionplan –

investeringspolitikk – gjennomføring. Oslo, 1973.

Ekspropriasjon, ulempe, skjønn. Bergen, 1974.

Ekspropriasjonserstatning: kommentar til lov av 26. januar 1973. Oslo, 1974.

Eventuell norsk utvidelse av fiskerigrensen eller opprettelse av økonomisk sone –

folkerettlige synspunkter. – I: Foreløpig rapport om spørsmål i forbindelse med en

eventuell utvidelse av norsk fiskerijurisdiksjon. Oslo, 1974.

NOU 1974:8 – Tromsdalstindområdet. Utredning avgitt til Landbruksdepartementet 18.

desember 1973 (Fleischer medlem av utvalget). Oslo, 1974.

Misvisende om den nye ekspropriasjonslov. En kommentar til byråsjef Rolf Hellesylts

artikkel i Lov og rett 1973 s. 243 flg. om den nye ekspropriasjonslov. – I: Lov og rett

(1974). s. 216-228.

133


Noen synspunkter på Grunnlovens § 19 og spørsmålet om medbestemmelsesrett i

aksjeselskaper der staten er aksjeeier. – I: Lov og rett (1974). s. 354-364.

Liability and Compensation in Regard to Off- Shore operations. Tale ved Off-Shore

North Sea 1974. Stavanger, 1974.

The Exploitation of Mineral Resources in the Sea-Bed Area. The Extent of the Rights of

Coastal States. Present Situation and Development in relation to Deep Sea Areas. Tale

ved Off-Shore North Sea 1974. Stavanger, 1974.

Ekspropriasjonserstatningsloven og grunnloven. Oslo, 1975.

NOU 1975:17 – Fagervolltraktene. (C. A. Fleischer medlem av utvalget). Oslo, 1975.

NOU 1975:25 – Eiendomsrett til grunn og arealdisponering. Utredning avgitt til

Justisdepartementet mai 1975 (C.A. Fleischer medlem av utvalget). Oslo, 1975.

International Straits – A key issue at the law of the sea conference – I: Environmental

Policy and Law vol. 1 (1975). s. 120-126.

Grunnlovens § 97. – I: Jussens venner (1975). s. 183-251.

Anmeldelse av H.W.A. Thirlway: International law and codification. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1975). s. 137-142.

Oljebeskatning og Grunnlovens § 97. Betenkning til Finansdepartementet. – I: Vedlegg

nr. 25 til Innstilling fra Finanskomiteen om lov om skattlegging av undersjøiske

petroleumsforekomster m.v. Innst. O. nr. 60 (1974-75).

Bygnings-, ekspropriasjons- og reguleringsrett. 3. utg. Oslo, 1976.

Hovedpunkter i folkeretten. 3. utg. Oslo, 1976.

Den økonomiske sone, kontinentalsokkelen og territorialgrensen. – I: Norges havretts- og

ressurspolitikk; Arne Treholt [et al.] (red.). Oslo, 1976.

Svalbards folkerettslige stilling. – I: Norges havretts- og ressurspolitikk; Arne Treholt [et

al.] (red.). Oslo, 1976. s. 139-155.

NOU 1976:59 – Privatrettslige regler for borefartøyer. (Carl August Fleischer medlem av

utvalget). Oslo, 1976.

Civil Liability for Pollution from Off-Shore Operations: Norwegian view – I:

Environmental Policy and Law vol. 2 (1976). s. 3-5.

Ekspropriasjonserstatning. – I: Lov og rett (1976). s. 121-228.

Statsrett, oljeskatt og juridiske mistak. – I: Lov og rett (1976). s. 399-413.

134


Forholdet mellom granneloven og en tillatelse etter bygningsloven. – I: Lov og rett

(1976). s. 465-470.

Oil and Svalbard – I: Nordisk tidsskrift for international ret (1976) s. 7-13.

Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Off-shore Operations – I:

Scandinavian Studies in Law. Vol. 20 (1976). s. 105-143

Nordisk miljøvernkonvensjon. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1976). s. 83-116.

Fiskerigrensen, folkeretten og den økonomiske sone. Oslo, 1977.

Høyesteretts dom i den såkalte ”P-pillesaken” (Rt. 1974 s. 1160). – I: Rett og humanisme

– festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. Oslo, 1977. s. 169-186.

NOU 1977:16 – Stormheimfeltet. Utredning avgitt til Landbruksdepartementet 13. august

1976 (Fleischer medlem av utvalget). Oslo, 1977.

Støy – en juridisk vurdering.( foredrag som ble holdt på Norges venstrelags konferanse

om veitrafikkstøy i Sandvika lørdag 22. januar 1977.) – I: Veitrafikkstrøy; Albrecht Eika

(red.). Oslo, 1977. s. 5-13.

The Law of the Sea Conference – Success or Failure? – I: Environmental Policy and Law

vol. 3 (1977). s. 3-5.

Oil Spills: convention to Limit Liability? – I: Environmental Policy and Law vol. 3

(1977). s. 76.

The 1977 Session of the United Nations Law of the Sea Conference – I: Environmental

Policy and Law vol. 3 (1977). s. 100-107.

Erstatningsansvaret for oljesøl: derunder om de lege ferenda og politisk prioritering – I:

Jussens venner (1977). s. 337-371.

The Right to a 200-Mile Exclusive Economic Zone or a Special Fishery Zone – I: San

Diego Law Review (1977). s. 548-583.

Anmeldelse av John Francis Garner (red.): Compensation for compulsory purchase. A

comparative study. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1977). s. 372-380.

Anmeldelse av Alf Ross: Lærebog i folkeret. 5 utg. ved Alf Ross, Ole Stig Andersen,

Tyge Lehman, Per Magid. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1977). s. 395-398.

Eiendomsretten. – I: Kart og plan nr. 2 (1977). s. 107-124.

FN-konferansen om havets folkerett. – I: Aschehougs leksikonservice nr. 4 (1974). s.

145.

Hovedpunkter i folkeretten. 4. utg. Oslo, 1978.

135


Norsk ekspropriasjonsrett. Oslo, 1978.

Eigedomsretten som omgrep i norsk tingsrett: kritikken mot ”det substansielle

eigedomsomgrepet”. – I: Jus og jord – heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70årsdagen,

24. april 1978. Oslo, 1978. s. 81-94.

Le régime d’exploitation du Spitsberg (Svalbard) – I: Annuaire français de droit

international (1978). s. 275-300

Eigedomsretten som omgrep i norsk tingsrett: kritikken mot ”det substansielle

eigedomsomgrepet”. – I: Jussens venner (1978). s. 241-252.

Striden om statens kontrakter. – I: Lov og rett (1978). s. 367-380.

Ajourføring av Edvard Hambro: Folkerett (Forsvarets Høgskole). Oslo, 1978.

Ytringsfriheten i fare. – I: Juristkontakt nr. 6 (1978). s. 166-168.

Naturressursforvaltning: undersøkelse av juridiske virkemidler. Oslo, 1979.

Stortingets medvirkning ved avslutning av traktater: deriblant spørsmålet om IEAs

langtidsprogram – I: Jussens venner (1979). s. 282-330.

The Northern Waters and the New Maritime Zones – I: German Yearbook of

International Law vol 22 (1979). s. 100-118.

Protection of Coastlines; the Law of Norway – I: La protection du littoral (2 e colloque de

la Société Française pour le droit de l’Environnement. Bordeaux, 6, 7, 8 octobre 1977).

Paris, 1979. s. 428-438.

Fiskerijurisdiksjon i Norges økonomiske sone. (Foredrag på seminar arrangert av Institutt

for fiskerifag ved Universitetet i Tromsø, 24. november 1979.) – I: Skriftserie fra Institutt

for fiskerifag, UiT. Serie D nr. 2 1980. s. 4-25.

Svalbardtraktaten – fortolkningsspørsmål. – I: UD-forum 19. januar 1979. s.1-18.

Skjønnsprosessen. Oslo, 1980.

Grunnlovens § 105 – I: Torstein Eckhoff, Torkel Opsahl og Carl August Fleischer.

Pensumartikler i statsforfatningsrett. Oslo, 1980. s. 123-151 (Opptrykk av Jussens venner

(1971). s. 137-165.)

Eierinteresser, verneinteresser og myndigheter i Oslo-marka. – I: Hefte for kritisk juss nr.

1 (1980). s. 44-51.

Anmeldelse av Derek William Bowett: The legal regime of islands in international law. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1980). s. 119-122.

136


Naturvern, erstatningsansvar og juristholdninger. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1980).

s. 273-291.

Anmeldelse av Ove Bring: Det folkrättsliga investeringsskyddet. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1980). s. 520-526.

The Lessons of the Ekofisk Bravo Blow-out. – I: The Impact of Marine Pollution.

London, 1980. s. 135-154.

The International Concern for the Environment: the Concepts of Common Heritage. – I:

Trends in Environmental Policy and Law. Gland, 1980. s. 231-342.

Folkerettslige og norske synspunkter. – I: UD-forum 20. mars 1980. s. 1-19.

“Sivil ulydighet” og samfunnets egen svikt. – I: Juristkontakt nr. 5 (1980). s. 231-234.

Selveierleiligheter og andre sameieformer. – I: Juristkontakt nr. 6 (1980). s. 262-264.

Anvendelse og fortolkning av dommer. Oslo, 1981.

Bruk av militær makt, militært utstyr m.v. i indre konflikter – spørsmål om rekkevidden

av Grunnlovens § 99 annet ledd. (Utredning på oppdrag fra Justisdepartementet, 30. april

1981). Oslo, 1981.

Anmeldelse av Erik Boe: Distriktenes Utbyggingsfond. En kritisk rettslig/ sosiologisk

studie av DUF's generelle forvaltningsrettslige stilling. – I: Lov og rett (1981). s. 108.

Borettslag og eiendomsrett - noen juridiske synspunkter. – I: Lov og rett (1981). s. 115-

132.

Naturvern og erstatningsansvar. Avgrensningen mellom erstatningsbetingende og

erstatningsfrie restriksjoner. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s. 238-272.

Ny giv i norsk forvaltningsrett. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s. 540-557.

Juss: rettslære for studieretning for handels- og kontorfag. Oslo, 1982.

Spørsmål om funksjonshemmedes rett til opplæring i samsvar med Lov om grunnskolen

av 13. juni 1969. (Vedlegg til Innst. O. nr. 4 1982-83). Oslo, 1982.

Global situation with respect to national legislation, Bilateral Agreements and Regional

Commisions. – I: State Practice in Zones of Special Jurisdiction Report. Law of the Sea

Institute (1982). s. 82-119.

Uenigheten om beskyttelse av etablerte posisjoner. Grunnlovens §§ 97 og 105. – I: Lov

og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen 7. september 1982. Oslo, 1982.

Fiskerinæringen i internasjonal rett. – I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning, organisasjon.

Konferanse 29. og 30. mars 1982. Trondheim, 1982.

137


Grunnlovens § 105. – I: Jussens venner (1982). s. 41-58.

Eiendomsforholdene i Nord-Norge. – I: Kart og plan nr. 2 (1982). s. 167-177.

Uholdbart om Stortingets ”unnfallenhet”' i saker om utenriks- og sikkerhetspolitikken og

om det Internasjonale energibyrå. – I: Lov og rett (1982). s. 207-212.

Petroleumsrett. Oslo, 1983.

Bygnings- og reguleringsrett. 4. utg. Oslo, 1983.

Problemer om folkerett og sikkerhet i nordområdene: jus, milliarder og storpolitikk. Oslo,

1983. (Atlanterhavskomitéens skriftserie; nr. 84).

Norges rettigheter i 200 mils sonen ved Svalbard. (Foredrag på det 4. seminar i fiskeri- og

havrettslige emner: Fiskerivernsonen ved Svalbard) – I: Skriftserie fra Institutt for

fiskerifag. Universitetet i Tromsø nr. 4 (1983). s. 2-24.

Avgrensning av fiskervernsonen overfor andre lands områder. (Foredrag på det 4.

seminar i fiskeri- og havrettslige emner: Fiskerivernsonen ved Svalbard) – I: Skriftserie

fra Institutt for fiskerifag. Universitetet i Tromsø nr. 4 (1983). s. 61-84.

Grensene i havet. – I: Svalbard og havområdene. Oslo, 1983. s. 227-253.

Folkerett. 5. utg. Oslo, 1984.

Stortingets rolle i forvaltningen – særlig med sikte på stillinger ved endringer i Stortingets

flertall etter valg, og i relasjon til spørsmål om skipsfart under fremmed flagg samt

bemanningsforskrifter. Utredning på oppdrag av Norsk Sjømannsforbund. Oslo, 1984.

De rettslige spørsmålene. – I: Svalbard – vårt nordligste Norge. Oslo, 1984.

Injurier, pressefrihet og korrupsjonsbeskyttelse. – I: Stopp pressen!? Oslo, 1984.

Havretten og de nordiske land (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 30. nordiske

juristmøtet i Oslo den 15-17. august 1984. s. 605-609. Oslo, 1984.

Spørsmålet om erstatning for tap av fiskefelt. (Foredrag på det 5. seminar i fiskeri- og

havrettslige emner: Konflikter på havet: Nye lover – nye løsninger?) – I: Skriftserie fra

Institutt for fiskerifag. Universitetet i Tromsø nr. 2 (1984). s. 44-68.

Significance of the 1982 Convention; Second Committee Issues – I: The 1982

Convention on the Law of the Sea. Honolulu, 1984.

The exclusive Economic Zone under the Convention Regime and in State Practice – I:

The 1982 Convention on the Law of the Sea. Honolulu, 1984.

Alta-dommen i Rt. 1982 s. 241 og dens betydning for problemstillingene om norsk rett og

folkerett. – I: Jussens venner (1984). s. 140-142.

138


Om ”anmelderansvaret” – og om retten til fri vurdering, kritikk og karakteristikk. – I:

Lov og rett (1984). s. 563-578.

Statens hemmeligheter. – I: Samtiden nr. 2 (1984). s. 45-52.

La Pêche. – I: Traité de Nouveau Droit de la mer; Dupuy og Vignes (red.). Paris, 1985.

Statens rådighet over hjemfalt eller ekspropriert eiendom. (Seminar på Gaustablikk 25-

27. mars 1985). – I: Hjemfall av vannkraft, kraftverk og vannreguleringsanlegg. Oslo,

1985.

Korrupsjonsfrihet eller ytringsfrihet? – I: Farmand (1985). s. 22-23.

Straffelovens §§ 168 og 170 - og de unødvendige anmeldelser. – I: Lov og rett (1985). s.

469-471.

Gjeldende injuriebestemmelser og strafferettsteoriens faglige svikt. – I: Lov og rett

(1985). s. 396-406.

Ytringsfrihetenes vilkår i Norge anno 1985. – I: Start pressen: informasjonsfrihetens

vilkår i Norge anno 1985 – Norsk Presseforbund 1910-1985. Fredrikstad, 1985.

Anmeldelse av Bjørn Stordrange: Ekspropriasjonserstatningsloven med kommentarer. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1985). s. 644-651.

Lovavdelingens betydning i utviklingen av rettskildematerialet i vesentlige spørsmål for

det norske samfunn. – I: Festskrift Lovavdelingen – 100 år 1885-1985. Oslo, 1986.

Nordområdene – rettslige spørsmål. – I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser,

foredrag og arbeidsnotater til Det åttende bergenske oljerettssymposium. Arvid Frihagen

(red.). Bergen, 1986.

Ytringsfriheten og reform av injurieretten. – I: Ytring. Mads T. Andenæs og Ragnar

Aamodt (red.). Oslo, 1986. s. 267-290.

NOU 1986:6 – Erstatning til fiskerne for ulemper ved petroleumsvirksomheten.

Utredning avgitt til Olje- og energidepartementet 20. desember 1985 (Carl August

Fleischer formann i utvalget). Oslo, 1986.

Proceedings in a “civil or commercial matter” as viewed according to the legal system of

Norway. (Utredning til regjeringsadvokaten i forbindelse med Jahresaken). Oslo, 1986.

Offshore Operations (Oil, Gas, Fisheries) and the Emerging Legal Régime – I: Defence

of Northern Europe (1986).

Om uholdbar juss, personpropaganda og uforstand. – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1986).

s. 6-10.

139


Det folkerettslige rammeverks betydning for olje- og gassutvinning i nordområdene. – I:

Internasjonal politikk nr. 2 (1986). s. 109-126.

Grunnlovens § 105. – I: Jussens venner (1986). s. 1-23.

Maritime Law Problems in Arctic Ocean – I: North Pole 1983 – History of its conquest

and Contemporary Problems of Maritime and Air Transportation. Paris, 1987.

”Rettighet” kontra ”interesse” i norsk rett og rettsutvikling. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1987). s. 244-265.

Global Resource Management from the Viewpoint of International Law. Is there a Need

for Research? – I: One earth – one world. (Rapport fra Research Policy Conference on

Environment and Development, Fornebu 22-23. Mars 1988). Oslo, 1988.

Innledningsforedrag ved en konferanse i Oslo 26. september 1988, arrangert av

Europabevegelsen i Norge. – I: Internasjonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF.

Oslo, 1988.

Forskningsrådenes forvaltningsmessige stilling. (Utredning for Forskningspolitisk råd).

Oslo, 1988.

Tillitsskapende tiltak til sjøs. Spørsmål om ”tillitsskapende tiltak” i samband med

sjømilitær aktivitet i nord-områdene – folkerettslige synspunkter. Utredning for

forsvardepartementet. Oslo, 1988.

Musikk bedre enn troen på pensum og personer? Meningsdannelse på sviktende grunnlag

i norske jurist-miljøer. – I: Corpsus juris 25 år – festskrift. Oslo, 1988.

Utglidning i injurieretten resultat av uheldige forhold i spesielle juridiske miljøer. – I:

Dagspressen (1988). s. 6-8.

Bryter Norge menneskerettighetene? – I: Norges forsvar (1988). s. 12-13.

The New Régime of Maritime Fisheries – I: Recueil des cours - Académie de droit

international de la Haye (1988). s. 95-222.

Internasjonal rett – viktig for miljøarbeidet. – I: Miljøårboka 1989. Oslo, 1989.

Ytringsfriheten i fare – et oppgjør med norsk juridisk tradisjon. – I: Forsvareren – Alf

Nordhus 70 år – et debattskrift. Oslo, 1989.

Eiendomsretten til fisken i havet – juridiske forhold/problemer. – I: Perspektivanalyser til

langtidsplan for fiskeriforskningen 1990-1994. Trondheim, 1989.

Grunnloven 175 år: utvikling, demokratisering, rettskildebruk og ”påvirkningsagenter” i

forhold til våre i fredstid viktigste grunnlovsbestemmelser §§ 49, 75, 97 og 105. – I:

Jussens venner (1989). s. 153-193.

140


Grunnlovsjubileum, ytringsfrihet og demokratisk meningsutveksling. – I: Injuria nr. 4

(1989). s. 28-56.

”Muldvarper”, desinformasjon og annen feilinformasjon i viktige folkerettsspørsmål –

risiko- og skadefaktorer i forhold til de skandinaviske lands rettslige og faktiske posisjon

– I: Studies in international law – festskrift till Lars Hjerner. Stockholm, 1990.

Rådighetsinnskrenkninger, jordbruk og skogbruk. – I: Landbruksøkonomisk forum nr. 1

(1990). s. 45-65.

OED, oljeselskap, forvaltning, forvaltningsmyndighet eller begge deler. Oslo, 1990

(MarIus; nr. 80). s. 19-44.

Korrupsjon, korrupsjonsbeskytterer og medløpere. Forord til Erling Folkvord: Rapport fra

rottereiret – korrupsjon i Norge 1990. Oslo, 1990.

Miljøjus. Oslo, 1991.

Miljø- og ressursforvaltning: grunnleggende forutsetninger: særlig om

rådighetsinnskrenkninger og ekspropriasjon. Oslo, 1991.

Saksbehandlingen om hovedflyplass for Østlandsområdet. (Utredning utarbeidet på

oppdrag av Institutt for forsvarsopplysning, 31. mai 1991). Oslo, 1991.

Arbeidet med ny hovedflyplass på Østlandet – videre saksbehandling vedrørende

inhabilitet, derunder uttalelse fra regjeringsadvokaten. (Utredning utarbeidet på oppdrag

av Institutt for forsvarsopplysning, 10. oktober 1991). Oslo, 1991.

Erstatningsansvaret for miljøskader – Tsjernobyl og andre ulykker samt visse

sjørettsspørsmål. – I: Festskrift till Bertil Bengtsson. Stockholm, 1993. (Er også trykket i

Miljörättsliga sällskapets i Finland publikationer nr. 17 (1991)).

Funksjonsfordelingen mellom norske statsorganer med hensyn til internasjonal

rettsproduksjon. – I: Norges juristforbund gjennom 25 år. Oslo, 1991.

Fisheries and biological resources. – I: A handbook on the new law of the sea. Dordrecht,

1991.

Slik ødelegges byen: korrupsjonskultur, lovbrudd og annen svikt. – I: St. Hallvard (1991).

s. 20-26.

Tomtefeste. Betenkning for Tomtefesteforbundet i Norge. Oslo, 1992.

Plan- og bygningsretten. Oslo, 1992.

Samferdselsdepartementets og regjeringsadvokatens feilinformasjon overfor Stortinget og

allmennheten i hovedflyplassaken. (Utredning utarbeidet på oppdrag av Institutt for

forsvarsopplysning, 14. september 1992). Oslo, 1992.

141


Uholdbar mistenkeliggjøring av politi og påtalemyndighet. – I: Lov og rett (1992). s. 23-

39.

Rettsvesenets utvikling. – I: Norge ad notam. Oslo, 1992.

Forurening af havet som problem i national og international ret. (Foredrag, korreferent). –

I: Forhandlingene ved det 32. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 22-24 august 1990. s.

147-155. Reykjavik, 1990.

International law and its application in the Arctic. – I: Arctic geology and petroleum

potential: proceedings of the Norwegian Petroleum Society conference, 15-17. August

1990, Tromsø, Norway. Amsterdam, 1993.

Flytting av foreldreansvaret fra mor til ”ukjent” far - uten grunnlag i loven (Høyesteretts

dom i Rt. 1991 s. 1148). – I: Lov og rett (1993). s. 249-255.

Folkerett. 6.utg. Oslo, 1994.

The KGB Disinformation and the Law of the Sea. – I: L.O.S. Lieder (1994).

Legal Aspects of platform abandonment. – I: Workshop on Offshore Oil Activities and

Fisheries Interactions. Swakopmund, 1994. Michael J. O’Toole (red.). Swakopmund,

1994.

Compensation for lost fishing grounds and other indemnification. – I: Workshop on

Offshore Oil Activities and Fisheries Interactions. Michael J. O’Toole (red.).

Swakopmund, 1994.

Rettskilder. Oslo, 1995.

Privatrettslige emner - artikler i utvalg. Oslo, 1995.

The Obligations of a State under General International Law to Avoid and to Prohibit Acts

Which May cause Damage to the Territories or Economic Zones of Other States or to the

High Seas. – I: International Environmental Law, conference on international

environmental law. Oslo, 1994. Erling Selvig og Hans Christian Bugge (red.). Oslo,

1995.

Regulering og ekspropriasjon. – I: Lov og rett (1995). s. 215-234.

Miljø- og ressursforvaltning – grunnleggende forutsetninger. 2.utg. Oslo, 1996.

Fiskevernsonen ved Svalbard – I: Fiske og havrett i nord, Det sikkerhetspolitiske

bibliotek nr. 8 (1996).

Territorial Claims, Economic Zones and Freedom of Passage. – I: The South China Sea

and the East Asian Region – Political, Legal and Economic Issues; Olav F. Knudsen

(red.). NUPI report nr. 205 (1996). s. 10-26.

142


Studier i folkerett. Oslo, 1997.

Svalbardtraktaten: en utredning hvor også nye styreformer på Svalbard vurderes. Oslo,

1997.

Svalbardtraktaten, suvereniteten og havområdene – I: Det Norske Svalbardselskaps 25.

års jubileumskrift. Kristiansand, 1997.

Uheldige ”kulturer” og deres skadevirkninger for forskning, undervisning og

rettssikkerhet – særlig om avtalerett og erstatningsrett. – I: Ånd og rett – festskrift til

Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Oslo, 1997.

Undergraving av rettssikkerheten i Norge – strafferett og prosess. – I: Lov og rett (1997).

s. 176-191.

Anmeldelse av Ingrid Detter: The International Legal order. – I: Nordic Journal of

International Law (1997). s. 181 -184.

Ekspropriasjons- og bygningsrett. Oslo, 1998.

Rettskilder og juridisk metode. Oslo, 1998.

Mulighetene for manipulasjon av Stortinget og andre demokratiske organer gjennom

skjeve og uriktige fremstillinger av juridiske forhold: ”sjørett” og andre eksempler. – I:

Stat, politikk og folkestyre – festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998.

Bergen, 1998. s. 67-81.

Kommunenes rolle og ansvar som følge av lovrevisjonen. – I: Forum for

bygningskontroll, temablad nr. 1 (1998). s. 7-24.

Miljø- og ressursforvaltning – grunnleggende forutsetninger. 3. utg. Oslo, 1999.

Implementation of the Convention in the Light of Customary International Law, Prior

Treaty Regimes and Domestic Law. [1982 UN Convention on the law of the sea] – I:

Order for the Oceans at the Turn of the Century. Davor Vidas and Willy Østreng (red.).

Haag, 1999.

Folkerett. 7. utg. Oslo, 2000.

Forholdet mellom eventuelle avgiftspålegg overfor dagspressen og Grunnlovens

bestemmelse om ytringsfrihet (§100). Rapport for Norsk Journalistlag. – I: Avgift på det

trykte ord – i strid med grunnloven, NJs syn i debatten om moms på trykt presse. Oslo,

2000.

Hva betyr uttrykket ”momsfritak”? Rapport for Norsk Journalistlag. – I: Avgift på det

trykte ord – i strid med grunnloven, NJs syn i debatten om moms på trykt presse. Oslo,

2000.

143


Kan ”miljørettsspesialistene” ødelegge både miljøretten og erstatningsretten?

Randbemerknader til Peter Pagh: Miljøansvar - en ret for hvem? – I: Kritisk juss nr. 1/2

(2000). s. 19-32.

Svalbardtraktaten: undersøkelser i arkivene i det franske utenriksministerium – I:

Svalbard 75 år. 2000.

Norske havområder i lys av folkerettsutviklingen – I: Konferanserapport: ”10 år uten

muren” – hva skal vi forsvare oss mot nå? Oslo, 2001.

Hva med rettssikkerheten – du kan bare klage én gang! (Innledning 10. mai 2001 for

Norsk Kommunalteknisk Forening).

http://www.kommunalteknikk.no/messe_konf_2001/seminar 7/7_5_fleischer.htm

Bør vi også kunne straffe nasjonale politikere? – I: Folkefiende? 70 år med Tor Erling

Staff. Oslo, 2002.

The general victory of the principles of the new law of the sea, and the attempts to avoid

the application of those principles in Northern Waters. – I: Afmælisrit til heidurs Gunnari

G. Schram sjötugum 20. febrúari 2001 (festskrift til Gunnar G. Schram). Reykjavik,

2002.

NOU 2003:29 – Arealplaner og ekspropriasjonserstatning. Kapittel 6 (S. 70-99) og

vedlegg 2 (S. 137-271).

Juridisk grunnforståelse – enkelte vesentlige poenger. – I: Jus’t nr. 2 (2004). s. 18-29.

Misbruk av internasjonale rettsakter til å styre eller manipulere det norske rettsvesen og

demokrati. – I: Bloc (2004).

Folkerett. 8. utg. Oslo, 2005.

De rettslige spørsmålene. – I: Svalbard – vårt nordligste Norge. Oslo, 2005.

Unionsoppløsningen og den videre utviklingen – i et juridisk perspektiv. – I: Unionen vi

gick miste om. Ragnar Aamodt (red.). Oslo, 2005.

Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge. Oslo, 2006.

Folkeretten og norsk ressursforvaltning i nord. Fastlegging av kontinentalsokkelens

yttergrense. (Foredrag på Polhavskonferansen i Tromsø, 19. januar 2006.) – I: Om norsk

forvaltningsansvar i nordområdene. Norsk Institutt for strategiske Studier. Oslo, 2006.

144


Sveinung O. Flaaten

Universitetslektor

Skatt på skoginntekt: inntektsbegreper og innvinningskriterier i skogbeskatningen: tre

tilvekstligningssystemer. (Studentavhandling). Oslo, 1977.

Ytringsfriheten. Eksamensbesvarelse 1979. – I: Jussens venner (1979). s. 312-320.

Arvid Frihagen

Professor

Mortvedt-dommen og forvaltningens ”fri skjønn”. – I: Jussens venner (1958). s. 53-59.

Fra Prisrådets praksis: Prisrådets stilling til leverandørers bruk av sin monopollignende

makt til å regulere melkeomsetning og installasjonsvirksomhet. Oslo, 1960.

Priskonkurranse og konkurranseregulering: en oversikt over forbudet mot prisavtaler. – I:

Jussens venner (1960). s. 28-58.

Skal Stortinget eller Regjeringen gi lover? – I: Jussens venner (1960). s. 70-73.

Prisrådets organisasjon og virksomhet. (Avhandling, lisensiatgrad). Oslo, 1961.

Prisrådets organisasjon og virksomhet. Oslo, 1961. (Skrifter / Institutt for rettssosiologi

og forvaltningslære; nr. 1).

Utilbørlig konkurranse og konkurransebegrensning. – I: Jussens venner (1961). s. 1-22.

Linjekonferanser og kartell-lovgivning: offentlig kontroll og regulering av

linjekonferanser og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart.

– I: Arkiv for sjørett bind 6 hefte 1 (1963).

Prislovens § 18 og en HR-dom. – I: Lov og rett (1963). s. 223-229.

Prislovens § 18: straffebestemmelser og ugyldighetsregel. – I: Jussens venner (1964). s.

66-94.

Anmeldelse av E. Ernest Goldstein: American Enterprise and Scandinavian Antitrust

Law. – I: Lov og rett (1964). s. 93-94.

145


Avstengning av vann og strøm som tvangsmiddel overfor konkursbo. – I: Lov og rett

(1964). s. 281-283.

Likhetsprinsippet i forvaltningen. – I: Lov og rett (1964). s. 337-356.

Uriktige faktiske forutsetninger som ugyldighets- og omgjøringsgrunn ved

forvaltningsvedtak. Oslo, 1965.

Anmeldelse av Erik Harder: Om ændring af administrative afgørelser. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1965). s. 204-218.

Delegasjon av forvaltningsmyndighet: Disposisjon og momenter utarbeidet til bruk for

deltakerne på studentseminar i forvaltningsrett. – I: Jussens venner (1965). s. 16-18.

Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. Oslo, 1966.

Forvaltningsloven. Oslo, 1967.

Forvaltningsloven: oversikt over innhold og forarbeider. Oslo, 1967.

Anmeldelse av Jens Selmer og A. Rønstad: Næringslovene med kommentarer. – I: Lov

og rett (1967). s. 432.

Forvaltningsrett. Oslo, 1968.

Inhabilitet i forvaltningen. Oslo, 1969.

Forvaltningsrett. 2. utg. Oslo, 1969.

Retten til å klage til Kongen. – I: Lov og rett (1969). s. 226-228.

Forvaltningens rekkevidde og gjennomføring. – I: Lov og rett (1969). s. 337-346.

Ole Gjems-Onstad

Professor II

Kjøpsrettslig nytenkning. – I: Jussens venner (1973). s. 309-318.

Forholdet mellom cessionaren og debitor cessus. – I: Jussens venner (1975). s. 363-374.

Nytt i skattelovgivningen i 1975. Oslo, 1976. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr.

9).

146


Valuta og skatt. Oslo, 1977. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr. 14).

Valuta og skatt. Oslo, 1979.

Anmeldelse av Tore Lundin: Upphörd av skatt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s.

184-187.

Om tilbakevirkende skattelover. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). s. 397-435.

Skattefrie institusjoner – etter skatteloven § 26 k. – I: Skatterett (1982). s. 33-82.

Isberg-dommen – skatteloven § 26 i og k. – I: Skatterett (1982). s. 220-223.

Advokaters erstatningsansvar for skatterådgivning. – I: Skatterett (1982). s. 224-231.

Fradragsrett for bidrag til almennyttige institusjoner. – I: Skatterett (1982). s. 283-314.

Avskrivning på goodwill. Oslo, 1983.

Anmeldelse av Joseph Gold: SDR’s currencies, and gold. Fourth survey of new legal

developments. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 140-144.

Avskrivning på goodwill. – I: Skatterett (1983). s. 287-329.

Avskrivninger: avskrivningsprinsipper og avskrivbare objekter i skatteretten.

(Avhandling dr. juris). Oslo, 1984.

Den urett som ikke rammer deg selv: endring av ligning. – I: Festskrift til Aage

Michelsen. Paul Krüger-Andersen, Mette Neville og NielsWinther-Sørensen (red.).

København, 2000.

EØS-avtalen og EØS-loven med kommentarer. 2. utg. Ole Gjems-Onstad. Oslo, 2000.

BIs nye og utfordrende høyere revisorstudium. – I: Revisjon og regnskap nr. 8 (2000). s.

58-59.

Omfattende skatteomlegging. – I: Revisjon og regnskap nr. 7 (2000). s. 27-38.

Marginalskatt: 60 % pluss. – I: Økonomisk rapport nr. 21 (2000). s. 126-127.

MVA-kommentaren: Merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 66, Mvakompensasjonsloven

17. februar 1995 nr. 9, Investeringsavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 67

(med lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift

på investeringer mv). (Sammen md Tor s. Kildal. Oslo, 2001.

Det nye forskjells-Norge. – I: P2-akademiet (2001).

Merverdiavgift: spørsmål og svar. (Sammen med Tor s. Kildal). 3. utg. Oslo, 2001.

147


Norsk bedriftsskatterett. 5. utg. Oslo, 2001.

Moderne forretningsjus. Tore Bråthen og Ole Gjems-Onstad (red.). Oslo, 2001.

Sign on fees og earnout. Bergen, 2001.

Omgåelse, minoritetsinteresse, utsatt skatt: fagoppgaver BI, høyere revisorstudium.

(red.). Oslo, 2001.

Rettferdig beskatning? Paradokset som ikke skal koste? – I: Skatterett (2001). s. 111-126.

Menneskerettigheter og tilleggsskatt. – I: Skatterett (2001). s. 127-149.

Samvirkeforetak og beskatning. – I: Skatterett (2001). s. 328-346.

Uttak av tjenester og mva.. – I: Revisjon og regnskap nr. 3 (2001). s. 8-16.

NOU 2002:6 - Lov om samvirkeforetak. (Ole Gjems Onstad leder av utvalget). Oslo,

2002.

Merverdiavgift: en introduksjon. 6. utg. Oslo, 2002.

MVA-kommentaren: Merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 66, Mvakompensasjonsloven

17. februar 1995 nr. 9, Investeringsavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 67.

(Sammen med Tor s. Kildal). 2. utg. Oslo, 2002.

Femte forsøk: mot ny norsk samvirkelov? – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2002). s. 214-

238.

Skattekommisjonen. – I: Økonomisk rapport nr. 2 (2002). s. 88.

Rikes null-arveavgift. – I: Økonomisk rapport nr. 7 (2002). s. 112.

Peres-prisen. – I: Økonomisk rapport nr. 8 (2002). s. 94.

Regnskap utgått på dato. – I: Økonomisk rapport nr. 9 (2002). s. 96.

One way street to hell. – I: Økonomisk rapport nr. 18 (2002). s. 90.

Norsk bedriftsskatterett. 6. utg. Oslo, 2003.

Sparegrisen: Skauge-utvalgets skatteomlegging og aksjonærmodell. Oslo, 2003.

Forslag til ny teknisk revidert merverdiavgiftslov med samleforskrift. (Sammen med Tor

s. Kildal). Oslo, 2003.

Visse merverdiavgiftsrettslige prinsipper etter norsk rett. – I: Festskrift til Gustav

Lindencrona. Stockholm, 2003.

148


Anmeldelse av Björn Forssén: Momshandboken: enligt 2001 års regler. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (2003). s. 308-310.

Problems of equity in modern income taxation. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 44

(2003). s. 119-128.

Cooperative Law in Norway – Time for Codification. (Sammen med Tore Fjørtoft). – I:

Scandinavian Studies in Law. Vol. 45 (2003). s. 119-137.

Anmeldelse av Bettina Banoun: Omgåelse av skattereglene: en studie av

høyesterettspraksis. – I: Skatterett (2003). s. 279-289.

Rettslig overprøving av bindende forhåndsuttalelser – NÅ! – I: Skatterett (2003). s. 305-

308.

Tilleggsskatt – uten brann. – I: Økonomisk rapport nr. 5 (2003). s. 36.

Boligskattevalg. – I: Økonomisk rapport nr. 9 (2003). s. 33.

Opphev arveavgiften. – I: Økonomisk rapport nr. 14 (2003). s. 21.

Korrupsjon og skatteplikt. – I: Økonomisk rapport nr. 17 (2003). s. 26.

Goliat knuser David – rettssikkerhetsdimensjoner i norsk skatterett. – I: Revisjon og

regnskap nr. 1 (2003). s. 38-41.

Anmeldelse av Jan R. Clausen og Tor Hersoug: Bedriftens pensjonshåndbok. – I:

Revisjon og regnskap nr. 2 (2003). s. 61-63.

Et umulig grensesnitt. – I: Praktisk økonomi & finans nr. 1 (2003). s. 68-81.

Rettslig prøving av bindende forhåndsuttalelser. Svar til Torbjørn Gjølstad. – I: Skatterett

(2004). s. 195-199.

Modernisert folketrygd – NOU 2004:1 – en utfordring. – I: Skatterett (2004). s. 118-138.

På'n igjen! – Høyres skattereform 2004-2006. – I: Skatterett (2004). s. 97-117.

Det store pyramidespillet. – I: Økonomisk rapport nr. 2 (2004). s. 32.

MVA og skattereformen. – I: Økonomisk rapport nr. 5 (2004). s. 44.

Skattereformen: Bløff, fata morgana og eldorado. – I: Økonomisk rapport nr. 7 (2004). s.

28.

Skattereform kapittel II. – I: Økonomisk rapport nr. 11 (2004). s. 34.

Skatteplanlegging '04 og '05. – I: Økonomisk rapport nr. 14 (2004). s. 30.

149


Billigste sted for skatteavklaringer. – I: Økonomisk rapport nr. 15 (2004). s. 28.

Aksjeselskapslandet. – I: Økonomisk rapport nr. 17 (2004). s. 30.

Enklere bedriftsbeskatning. – I: Økonomisk rapport nr. 19 (2004). s. 22.

Opp-ned-reformen. – I: Økonomisk rapport nr. 20 (2004). s. 30-31.

Norges dummeste skatteregel. – I: Økonomisk rapport nr. 21 (2004). s. 34-35.

Ny skatteplanlegging. – I: Praktisk økonomi & finans nr. 1 (2004). s. 89-95.

Merverdiavgift: spørsmål og svar. (Sammen med Tor s. Kildal). 4. utg. Oslo, 2005.

NOU 2005:02 – Uttaksutvalget. (Ole Gjems-Onstad medlem av utvalget). Oslo, 2005.

Hva lønner seg? Belønning og skatt. – I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning? Knud

Knudsen og Anne Ryen (red.). Oslo, 2005.

Kort avskrivningstid: norske skattereformer 1992 og 2004-2006. – I: Festskrift till Nils

Mattsson. Kristina Ståhl og Per Thorell (red.). Uppsala, 2005.

MVA-kommentaren: Merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 66, Mvakompensasjonsloven

12. desember 2003 nr. 108, Stortingets vedtak 25. november 2004

nr. 1552 om merverdiavgift for budsjetterminen 2005, Bokføringsloven 19. november

2004 nr. 73. (Sammen med Tor s. Kildal). Oslo, 2005.

Lærebok i merverdiavgift. (Sammen med Tor s. Kildal). 2. utg. Oslo, 2005.

Anmeldelse av Gudmund Knudsen og Geir Woxholt: Stiftelsesloven med kommentarer. –

I: Lov og rett (2005). s. 572-576.

Aksjonærmodell og fritaksmetode. – I: Skatterett (2005). s. 218-237.

Anmeldelse av Ernst Ravnaas m. fl. (red.): Skattereform 2004-2006. – I: Skatterett

(2005). s. 303-304.

Høyre-skatt på 48,2 %. – I: Økonomisk rapport nr. 1 (2005). s. 38-39.

Skatt ved regjeringsskifte. – I: Økonomisk rapport nr. 3 (2005). s. 48-49.

Egen pensjonssparing – irrasjonelt? – I: Økonomisk rapport nr. 6 (2005). s. 42-43.

BIs nye HRS master-studium. – I: Revisjon og regnskap nr. 2 (2005). s. 38-39.

Den vanskelige skatten. – I: Revisjon og regnskap nr. 7 (jubileumsnummer). (2005). s.

38-55.

Merverdiavgift: en innføring. 7. utg. Oslo, 2006.

150


Skatterett: spørsmål og svar. (Sammen med Tor s. Kildal og Einar Hoch-Nielsen). 6. utg.

Oslo, 2006.

Høyesterett som høyrisikosport – nye dommer om merverdiavgift. – I: Dog fred er ej det

bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian

Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Tvangslønn – konstruerte lønnsuttak i sparegrisselskaper. – I: Revisjon og regnskap nr. 5

(2006). s. 48-53.

Skattesystemet etter skattereformen. – I: Revisjon og regnskap nr. 7 (2006). s. 29-32 og

34-39.

Diane S. Goodman

Forsker

Seksuell utnytting av barn: er barnekonvensjonen et effektivt mottiltak? – I: Mennesker

og rettigheter nr. 3 (1991). s. 247-255.

The Strength of diversity: human rights and pluralist democracy. Diane Goodman, Allan

Rosas og Jan Helgesen (red.). Dordrecht, 1992.

Children's freedom from sexual exploitation: international protection and

implementation. Oslo, 1992. (Publikasjon / Institutt for menneskerettigheter; nr. 9).

Analysis of the First Session of the Committee on the Rights of the Child. – I:

Netherlands Quarterly of Human Rights (1992). s. 42-62.

Annotated bibliography of literature on women's law published in English. Diane

Goodman, Marianne Fastvold og Jane Wesenberg (red.). Oslo, 1993. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Promoting diversity and social justice: educating people from privileged groups.

Thousand Oaks, 2001.

151


Irene Graff

Forsker

Invisible women, invisible rights: Womens right to election participation with a case

study of the 2001 local elections in Pakistan. (Studentavhandling). Oslo, 2002.

Invisible women, invisible rights: Woman's Right to Election Participation with a Case

Study of the 2001 local elections in Pakistan. Oslo, 2003. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 6).

Empowerment, Accountability and Equality: Quotas for Women in International Law and

Pakistani Politics. They give us respect but no rights. Women’s Participation in Local

Government in Pakistan, a Case Study of Four Union Councils in the North West Frontier

Province. Oslo, 2005. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 5).

Fridtjof Frank Gundersen

Professor

Ny solidaritet. (red.). Oslo, 1966.

Rettssikkerheten i Syd-Østasia. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1967). s. 94-98.

Introduksjon til EEC: rettslige og politiske spørsmål. Oslo, 1968.

FN – ideal og realitet. (Sammen med Per Morten Vigtel). Oslo, 1968.

Morgenbladet, eit liv etter døden? – I: Syn og segn (1968). s. 189-194.

Tenkegruppe 99: fremtiden utfordrer politikerne. (red.). Oslo, 1969.

Anmeldelse av Trygve de Lange og Sverre Thon: Aksjonær – ledelse – styre. – I: Lov og

rett (1969). s. 91-94.

Høgre og det etter-industrielle demokratiet. – I: Syn og segn (1969). s. 3-8.

Etableringsretten og Det europeiske økonomiske samarbeid. Oslo, 1970.

Konservativ kommentar til A-partiets prinsipprogram. Tenkegruppe 99. (red.). Oslo,

1970.

152


Etableringsretten og frihandelsforbundet EFTA. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1970).

s. 1-66.

De ikke-anerkjente staters rettsstilling. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1970). s. 254-

289.

Anmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt. – I: Lov og rett (1970). s. 299-302.

Multinasjonale konserner – og kontrollen med dem. Oslo, 1971.

EEC-håndboken. Oslo, 1971.

Etableringsrett og markedsdannelser. – I: Jussens venner (1971). s. 318-321.

The Right of Establishement Within EFTA: A Comparison With the EEC. – I:

Scandinavian Studies in Law nr. 15 (1971). s. 75-105.

Kontrollen med karteller og storbedrifter: internasjonal handel og EEC. Oslo, 1972.

Offentlige foretak som internasjonal konkurransebegrensning. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1972). s. 129-172.

Fellesskapsrettens anvendelse i Norge. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1972). s. 463-

519.

Public Enterprises as a Restraint of International Competition. – I: Scandinavian studies

in Law nr. 16 (1972). s. 143-186.

Statlige handelsmonopoler og EF: konkurransebegrensninger i næringer underlagt statlige

handelsmonopoler, og deres tilpasning til internasjonale traktater. (Avhandling dr. juris).

Oslo, 1973.

Roma-traktaten og planene om et norsk engrosmonopol for øl. Oslo, 1973.

Grunnskisse til en ny Høyre-politikk. – I: Samtiden nr. 8 (1973). s. 513-526.

Anmeldelse av Samuel Pisar: Transactions entre l’est et l’oest. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1974). s. 306-313.

Diskrimineringsforbudet i Romatraktaten. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1974). s. 582-

616.

I legalitetsprinsippets grenseområde. – I: Lov og rett (1974). s. 243-265.

Anmeldelse av Hardy Andreasen: Fællesmarkedets konkurrenceregler under EØFtraktaten.

– I: Lov og rett (1974). s. 480.

Lisensavtaler i EFs kartellrett. – I: NIR (Nordisk Immaterielt Rättsskydd) (1974). s. 287-

302.

153


Aase Gundersen

Stipendiat

Rapport fra studiereise til FN 9-27. mars 1986. Oslo, 1986. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 33).

Kvinners rettslige stilling i Mosambik: Rapport fra besøk i miljøer innen juridisk

forskning og rådgivning for kvinner. 23. - 29. juni 1986. Oslo, 1986. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 34).

Rapport til Norad om samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett, Oslo, Public Law

Institute, Nairobi og NORAD/Nairobi i 1986. Oslo, 1987. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 35).

Folkedomstoler – et brudd på fundamentale rettssikkerhetsgarantier? En kommentar til

årboka ”Menneskerettighetene i Norges samarbeidsland”. – I: Mennesker og rettigheter

nr. 1 (1987). s. 14-17.

Rett og utvikling i Afrika. – I: Retfærd nr. 47 (1989). s. 3-13.

Access to Law: The Case of Popular Justice in Mozambique. Oslo, 1990. (Working

papers in Women’s Law; nr. 38).

Fagutvikling og kompetansebygging: kvinner, rett og utvikling ved Avdeling for

kvinnerett. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1991). s. 86-88.

Methodological issues in Women’s law: Reseach on the popular tribunal in Mozambique.

(Sammen med Nina Berg). Oslo, 1991. (Working papers in Women’s Law; nr. 35).

Popular Justice in Mozambique: Between Folk Law and State Law. – I: Social and Legel

Studies vol. 1 (1992). s. 257-282.

Marit Halvorsen

Professor

Kvinnerett i Norge. – I: Retfærd nr. 10 (1979). s. 116-117.

Kvinnerett. (Sammen med Karin Widerberg). – I: Lov og rett (1980). s. 206.

154


En feministisk kommentar til barneloven. – I: Kontrast nr. 8 (1980). s. 21-24.

Om Kvinnerettslige studier: en bibliografi. (red.). Oslo, 1980. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 17).

Kvinnerett - viktig område innenfor kvinneforskningen. – I: Nytt om kvinneforskning nr.

5 (1980). s. 1-12.

Likestillings-loven to år etter. – I: Kjerringråd nr. 2 (1981). s. 24-32.

Om likestillingslovens § 4, 2. ledd. – I: Årbog for Kvinderet 1981. København, 1981.

Om likestillingslovens § 4, 2. ledd. Oslo, 1982. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr.

4).

Kongens avgjørelsesmyndighet i lærespørsmål: en analyse og systematisk-teologisk

vurdering av den Norske Kirkes ordning. Oslo, 1983.

Om Kvinnerettslige studier: en bibliografi. (red.). – I: Nytt om kvinneforskning nr. 2

(1983).

The Departement of Women’s Law – its background and history, how we can work, our

administration and more thoroughly about the subject. (Sammen med Siri Frigaard).

Oslo, 1983. (Working papers in Women’s Law; nr. 2).

På Roma-tur. Om italiensk feminisme. – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 7 nr. 2 (1983).

s. 9-11.

Anmeldelse av Thordis Støren: Justitias døtre. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1984). s.

58-59.

Anmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven. – I: Lov og rett (1985). s. 589-592.

På vei mot rettslig likestilling i Norge: Kvinners rettslige stilling 1850-1915. – I:

Kvinnenes kulturhistorie. Kari Vogt [et. al] (red.). Oslo, 1985.

Diskriminering ved ansettelser. Om likestillingslovens § 4, 2. ledd. Kjønn og lønn. – I:

Kvinnerett II. Tove Stang Dahl (red.). Oslo, 1985.

Juridisk rådgivning for kvinner – en fortelling fra virkeligheten. – I: Retfærd nr. 27

(1985). s. 45-52.

Forsørgelsesfantasi. – I: Retfærd nr. 28 (1985). s. 53-55.

Anne Hellum om livets begynnelse og lovens slutt. – I: Retfærd nr. 31 (1986). s. 29-33.

Kvinnerettslige arbeidsnotater – kvinnerettslige studier – en litteraturoversigt. – I:

Retfærd nr. 31 (1986). s. 106-107.

155


Fram og tilbake er like langt. Om fortrinnsrett til visse offentlige stillinger. – I: Lov og

rett (1987). s. 37-42.

Sex and salary: a study of the equal pay provisions of the Norwegian equal rights act.

København, 1988. (Arbejdsnotat. Women’s Research Centre in Social Science; nr. 2).

Fagbevægelsen og ligestillingsretten i Norden. (Sammen med Ruth Nielsen).

Købenahavn, 1988. (Arbejdsnotat. Women’s Research Centre in Social Science; nr. 1).

Svangerskap og rettsvern: en betenkning om abortlovgivningen. Av en arbeidsgruppe

oppnevnt av Kirkerådet. (Marit Halvorsen leder av utvalget). Oslo, 1989.

Den nordiska modellen. Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden – nu och i framtiden.

(Sammen med Niklas Bruun, Boel Flodgren, Håkan Hydén og Ruth Nielsen). Malmø,

1990.

Anmeldelse av Anne Hellum, Aslak Syse og Henriette Sinding Aasen (red.): Menneske,

natur og fødselsteknologi. Veivalg og rettslig regulering. – I: Hefte for kritisk juss nr. 1

(1991). s. 40-46.

Kvinneperspektiv på helse og rett. – I: Helseprioriteringer og pasientrettigheter. Asbjørn

Kjønstad og Aslak Syse (red.). Oslo, 1992.

Anmeldelse av Lotta Westerhäll: Den svenska socialrätten. – I: Lov og rett (1992). s.

368-371.

The Role of Women in Building Democracy in Europe: Theory and Practice. Oslo, 1992.

(Working papers in Women’s Law; nr. 40).

Anmeldelse av Madeleine Leijonhufvud: Hiv-smitta: straff- och skådestandsansvar. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1993). s. 583-588.

Prioritering på avdelingsnivå. Ole Frithjof Norheim, Marit Halvorsen [et. al]. – I:

Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 113 (1993). s. 3378-3381.

Anmeldelse av Hege Skjeie: Den politiske betydningen av kjønn. – I: Retfærd nr. 3

(1993). s. 92-95.

Notes on the Legal Status Concerning Genome Analysis in Norway. – I: Genome

Analysis. Legal Rules – Practical Application, Centro de direito biomédico, Universidade

de Coimbra and Institut für Arzt und Arzeneimittelrecht, Universität Göttingen. Coimbra,

1994.

Fri flyt av venteliste pasienter i EØS? – I: Lov og rett (1994). s. 321-322.

Ansvar og rettigheter ved eksperimentell og etablert behandling. – I: NEM-Nytt nr. 1

(1994). s. 6-9.

156


Når noe går galt. (Sammen med Reidun Førde). – I: Tidsskrift for Den norske

lægeforening. Årg. 114 nr. 3 (1994). s. 358-360.

The Body, Transplantation and the Law – and the Ecological Perspective. – I: Law and

Ecology, Retfærd Special issue (1994). s. 78-86.

Rettslige grunnlag for medisinsk behandling. Oslo, 1995. (Stensilserie / Institutt for

privatrett; nr. 148).

Rettigheter i helse- og sosialsektoren og ”Samelovens språkregler”. (Vedlegg til NOU

1995:6 – Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge, kap. 2.2 og

3.3.1.). Oslo, 1995.

Anmeldelse av Elisabeth Rynning: Samtycke till medicinsk vård och behandling: en

rättsvetenskaplig studie. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1995). s. 518-523.

Stortingsmeldingen om helsevesenet: mye prat og lite ull! – I: Kritisk juss (1995). s. 45-

48.

Noen etiske dilemmaer i helseretten. – I: Retfærd nr. 4 (1995). s. 54-61.

Tiltro som krisebarometer: endringer i tiltro til norsk bankvesen i perioden 1985-1993.

Bergen, 1996.

Rett til behandling i sykehus. (Avhandling dr. juris del 1). Oslo, 1996.

Living donors: Social welfare and other material support. – I: Living Organ Donation in

the Nineties: European medico-legal perspectives. Leicester, 1996.

Utprøvende behandling – en jurists kjetterske tanker. – I: Nem-Nytt nr. 1 (1996). s. 11-

17.

Bidrag til helserettens alminnelige del: Rett til nødvendig behandling i somatiske

sykehus: Rettslige grunnlag for medisinsk behandling. (Avhandling dr. juris del 2). Oslo,

1997.

NOU 1997:18 – Prioritet på ny. (Marit Halvorsen medlem av sekretariatet). Oslo, 1997.

Fallenten og hans familie. Noen rettshistoriske betraktninger over Jonas Lie ”En

Malstrøm”. – I: Ånd og rett – festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19.

august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

NOU 1998:21 – Alternativ medisin. (Marit Halvorsen medlem av utvalget). Oslo, 1998.

Rettslige grunnlag for medisinsk behandling. Bergen, 1998.

”Moralsk kasuistikk og juridisk presedenstekning – hva er likt og hva er forskjellig”? – I:

Skriftserie for HF’s etikkseminar. Oslo, 1998.

157


“The Act Relating to the Application of Biotechnology in Medicine with particular

Regard to Questions in Family Law”. The international Survey of Family Law. Andrew

Bainham (red.). Haag, 1998.

Hva skal vi satse på av utprøvende behandling? (Sammen med Ole Frithjof Norheim,

Øivind Ekeberg, Stein A. Evensen og K. Kvernberg). – I: Nordisk medicin nr. 113

(1998). s. 17-24.

Ingse Stabel. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 1999.

Lucy Smith. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 1999.

Signe Marie Stray Ryssdal. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 1999.

”Samtykke til forskning på barn – hva skal til for at det er gyldig”? – I: De nasjonale

forskningsetiske komitéer, skriftserie. Oslo, 1999.

HR dom 8. mars 2000 – Objektivt ansvar for skade på pasient. – I: Nytt i privatretten nr.

2 (2000). s. 9-10.

Adoption of new Health Care Services in Norway (1993-1997): specialists' selfassessment

according to national criteria for priority setting. (Sammen med Ole Frithjof

Norheim, Øivind Ekeberg, Stein A. Evensen og Knut Kvernebo). – I: Health Policy 56

(2001). s. 65-79.

Carl August Fleischer. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2001.

Johan Hjort. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2001.

Lov og ikke lov ved medisinering. – I: Demens (Nasjonalt kompetansesenter for

aldersdemens) vol. 5 nr. 2 (2001).

The Regulation of Neonatal Research in Norway. – I: European Neonatal Research.

Consent, Ethics Committees and Law. Aldershot, 2001.

Pasientrettighetsloven. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 121 nr. 1 (2001).

s. 104.

Hva innebærer rett til helsehjelp? – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 121

nr. 7 (2001). s. 849-850.

Mer hjemmedialyse! – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 121 nr. 15 (2001).

s. 1837.

Mentalt inhabile personers samtykke ved forskning. (Sammen med Birger Stuevold

Lassen). – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 121 nr. 10 (2001). s. 1286-

1287.

Hælge Klæstad. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2002.

158


Ragnar Knoph. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2002.

The use of biotechnology in medicine with particular regard to questions in family law. –

I: Biomedicine, the family and human rights. Haag, 2002.

Pasienter som nekter behandling. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 122

nr. 3 (2002). s. 323-324.

Unntak fra taushetsplikten ved visse forskningsprosjekter. – I: Tidsskrift for Den norske

lægeforening. Årg. 122 nr. 28 (2002). s. 2717-2718.

Ketil Lund. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2003.

Signe Marie Stray Ryssdal. – I: Norsk biografisk leksikon. Oslo, 2003.

Anmeldelse av Jens Evald: Ragnar Knoph (1894-1938). – I: Lov og rett (2003). s. 634-

638.

Eva Joly - dommer med kampklar frisyre. – I: Nytt norsk tidsskrift. Årg. 20 nr. 1 (2003).

s. 17-23.

Korrupsjon og statsmakt. – I: Nytt norsk tidsskrift. Årg. 20 nr. 1 (2003). s. 24-30.

Juristen er din beste venn. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 17 (2003). s.

2540.

Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional

biobanking to research biobanking. – I: Blood and Data: Ethical, Legal and Social

Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik, 2004.

NOU 2004:18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. (Marit Halvorsen medlem av

utvalget). Oslo, 2004.

Ole Christopher Wessel: en opplysningsjurist. Oslo, 2004. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 1).

”Nødvendig helsehjelp” som redskap for prioriteringer. – I: Lov og rett (2004). s. 143-

156.

Anmeldelse av Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave: Personvern i

informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger. – I: Nytt i

privatretten nr. 2 (2004). s. 15-16.

Legitimitet, demokrati og den alminnelige rettsoppfatning. – I: Rett, nasjon, union: den

svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Ola Mestad og Dag Michalsen

(red.). Oslo, 2005.

Merkepersonlighet: Aakers personlighetsdimensjoner i et norsk case. Oslo, 2005.

159


Atferdsmessige betingelser for adopsjon av NetCom Connecti privatmarkedet. Oslo,

2005.

Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning. – I: Rett, nasjon, union. Den

svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Oslo, 2005.

Biologiske avfallsprodukter: mitt, sykehusets eller alles? – I: Navlestrengsblod. Status,

fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring. Oslo, 2005.

Norsk biobankrett. Rettslig regulering av humant biologisk materiale. Oslo, 2006.

Anmeldelse av Sigmund Simonsen og Magne Nylenna: Helseforskningsrett: den rettslige

regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. – I: Tidsskrift for erstatningsrett nr. 1/2

(2006). s. 128-131. (Også trykket i Forskningsetikk nr. 2 (2006)).

Edvard Hambro

Professor

Jurisdiksjonsvalg og lovvalg. Oslo, 1957.

Autonomy in the international contract law of the Nordic states. London, 1957.

Jurisdiksjonsvalg og lovvalg i norsk internasjonal kontraktsrett. Oslo, 1957.

Ordre public and fraus legis in Norwegian conflict law. Hamburg, 1957.

Should the membership of the International Court of Justice be enlarged? Stuttgart, 1958.

Noen synspunkter på den internasjonale kontraktrett. Bergen, 1959.

De almindelige rettsgrundsetninger som folkerettskilde: Tanker om de blandede

voldgiftsdomstoler, en internasjonal konfliktrett og partsautonomien. Oslo, 1959.

Conflict as a part of international law. – I: Varia juris genitum (1959). s. 132-139.

Noen synspunkter i den internasjonale kontraktsrett. – I: Nordisk tidsskrift for

international ret (1959). s. 60-70.

Some marginal notes on the state of the law of extradition today. Düsseldorf, 1960.

Asylrett og utleveringsplikt. Oslo, 1960.

Internasjonal rett. Bergen, 1960.

160


Mål og midler i kamp mot nøden. Bergen, 1960. (Publikasjoner / Chr. Michelsens

institutt; nr. 192).

Asylrett og utleveringsplikt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1960). s. 29-58.

1952-1958. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 2 (1960).

Asylretten i fare? – I: Samtiden nr. 3 (1960). s. 171-178.

Menneskerettigheter og rasepolitikk i Sør-Afrika. – I: Norsk tidsskrift for misjon nr. 4

(1960). s. 203-213.

Arbeidsrett. Bergen, 1961.

Hundre bind forelesninger. Et jubileum ved Folkerettsakademiet I Haag. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1961). s. 332-333.

Anmeldelse av Hans-Jürgen Schlochauer (red.): Wörterbuch des Völkerrechts. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1961). s. 484-486.

Anmeldelse av Isi Foighel: Nationalisering af fremmed ejendom. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1961). s. 622-625.

The relations between international law and conflict law. Leiden, 1962.

Norge i Europa. (Sammen med Erling Petersen, Kåre Willoch, Alv Kjøs, Per Lønning og

Svenn Stray). Oslo, 1962.

Romatraktaten. (Foredrag på Fellesmarkedskonferansen på Høyreskolen på Reistad 21-

22. september 1962). Reistad, 1962.

Det europeiske samarbeids historie. (Foredrag 6. juni 1962 på Høyres

opplysningsorganisasjons Felledsmarkedskursus 4-8. juni 1962 på Høyreskolen på

Reistad). Reistad, 1962.

Havets frihet i dagens folkerett. – I: Lov og rett (1962). s. 257-263.

Individual and dissenting opinions 1947-1958. – I: The case law of the International

Court: a repertoire of the judgments, advisory opinions and orders of the International

Court of Justice including dissenting and separate opinions nr. 3 (1963).

Some reflections on the rule of law. – I: Legal essays – A tribute to Frede Castberg on the

occasion of his 70 th birthday 4. july 1963. Oslo, 1963.

Mål og midler i kamp mot nøden. Oslo, 1963.

Havets frihet, menneskehetens lov og atomprøver. – I: Lov og rett (1963). s. 167-171.

161


Hypotetiske betraktninger om den parlamentariske situasjon. – I: Lov og rett (1963). s.

347-350.

The theory of the transformation of international law into national law in Norwegian law.

– I: Law, state, and international legal order – essays in honour of Hans Kelsen. Salo

Engel (red.). Knoxville, 1964.

Les opinions individuelles et dissidentes des membres de la Cour internationale de

Justice. – I: Nordisk tidsskrift for international ret nr. 34 (1964).

Noen betraktninger om forholdet mellom grunnlov og folkerett. – I: Lov og rett (1964). s.

224-230.

Norwegian attitude to international arbitration. Tübingen, 1965.

1959-1963. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 4 (1966).

Norges handelshøyskole 1959-1965. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1966). s. 553-554.

Anmeldelse av Asbjørn Eide: Fn’s fredsbevarende aksjoner. – I: Lov og rett (1966). s.

335-336.

Anmeldelse av D. P. O’Connell: International Law. – I: Lov og rett (1966). s. 478-480.

Arbeidsrett. Bergen, 1967.

The Scandinavian states. Paris, 1967.

Peace-keeping operations during the twentyfirst session of the General assembly: a

preliminary status. New Delhi, 1967.

Anmeldelse av Atle Grahl-Madsen: The status of refugees in international law. – I: Lov

og rett (1967). s. 83-88.

The drafting procedure of the International Court of Justice. Thessaloniki, 1968.

1964-1966. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 5 (1968).

Charter of the United Nations: commentary and documents. Edvard Hambro, Leland M.

Goodrich og Anne Patricia Simons (red.). New York, 1969.

Hva nå med havbunnen? Reykjavik, 1969.

162


The question of the definition of aggression before the 22 nd session of the General

Assembly. – I: Festskrift til professor dr. juris & philol Alf Ross 10. juni 1969.

København, 1969.

Statens indre anliggender etter folkeretten. – I: Lov og rett (1969). s. 257-263.

Anmeldelse av Tore Modeen: The international protection of national minorities i

Europe. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1970). s. 209-211.

Anmeldelse av Leif Kr. Tobiassen: Reluctant door. The right of acces to the United

Nations. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1970). s. 550-552.

Erik Brüel. – I: Nordisk tidsskrift for international ret (1970). s. 9-12.

Inntrykk fra FN’s siste sesjon. – I: Samtiden nr. 4 (1971). s. 195.

1967-1970. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 6 (1972).

Some notes on parliamentary diplomacy. – I: Transnational law in a changing society.

Phillip C. Jessup (red.). New York, 1972.

Anmeldelse av Fritz Kalshoven: Belligerent reprisals. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1972). s. 119-125.

The United Nations and the rule of law. – I: Multitudo legume – ius unum. Wilhelm

Wengler (red.). Berlin, 1973.

Fire internasjonale rettsjubileer. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1973). s. 470-481.

Moderne Sydpolsproblemer. – I: Samtiden nr. 7 (1973). s. 403-408.

Some Notes on the Development of the Sources of International Law. – I: Scandinavian

studies in Law nr. 17 (1973). s. 75-93.

1971-1972. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 7 (1974).

Some notes on the future of the Antarctic Treaty collaboration. – I: American Journal of

International Law nr. 2 (1974).

Anmeldelse av Henry G. Schermers: International institutional law. Vol. 1-2. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1974). s. 314-321.

Anmeldelse av Karl Nandrup Dahl: Nasjonal og internasjonal utviklingsbistands rettslige

struktur. Særlig om Norges traktater med FAO, ILO, UNESCO og UNICEF. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1975). s. 622-624.

163


Anmeldelse av Henry G. Schermers: International institutional law. Vol. 3. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1975). s. 624-625.

1973-1974. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 7 (1976).

Fridtjof Nansen og flyktningene – Fridtjof Nansen minneforelesning. Oslo, 1976.

Tanker om menneskerettighetene. – I: Tanker og tone – Til Knut Tvedt. Oslo, 1976.

1959-1963. – I: The case law of the International Court: a repertoire of the judgments,

advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting

and separate opinions nr. 7 (1977).

Tor Inge Harbo

Forsker

Justifying redistribution in the EU. An alternative approach. International summer school:

“Justice as a societal and political matter”. Berlin, 2006. http://changingeurope.de/media/harbo.pdf

Harald Hauge

Stipendiat

Beskatning av små foretak – Norsk nasjonalrapport. – I: Årbok for nordisk

skattevitenskapelig forskningsråd 2003. Oslo, 2004.

Shell-dommen: noen betraktninger. – I: Skatterett nr. 1 (2005). s. 1-27.

Realisasjonsprinsippet – skatterettslig tidfesting. – I: Revisjon og regnskap. Årg. 76 nr. 6

(2006). s. 55-60.

Realisasjonsprinsippet – skatterettslig tidfesting del II. – I: Revisjon og regnskap. Årg. 76

nr. 8 (2006). s. 60-68.

164


Arnhild Haugestad

Stipendiat

Reservasjoner til FN’s kvinnekonvensjon: med hovedvekt på muslimske lands

reservasjoner. (Studentavhandling). Oslo, 1994.

Muslimske lands reservasjoner til FN’s kvinnekonvensjon – et

menneskerettighetsperspektiv på kvinners rettigheter i islam. – I: Retfærd nr. 66/67

(1994). s. 43-53.

Reservasjoner til FN’s kvinnekonvensjon: med hovedvekt på muslimske lands

reservasjoner. Oslo, 1995. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Reservations to the Unites Nations Women’s Convention: with special focus on

reservations submitted by Muslim countries. Oslo, 1995. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 7).

Juridisk nødhjelp i ulendt terreng. –I: Juristkontakt nr. 2 (2001). s. 30-33.

Ola Rambjør Heide

Stipendiat

Konstitusjonell nødrett: grensene for myndighetsutøvelse under nødstilstander: norsk

konstitusjonell nødrett sett i lys av EMK artikkel 15. (Studentavhandling). Oslo, 1997.

Konstitusjonell nødrett: sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

artikkel 15. Oslo, 1998.

Jan Erik Helgesen

Professor

En dom om kontraktsfortolkning og mislighold. – I: Lov og rett (1970). s. 383-390.

165


Hvorvidt kan skadevolderen med ansvarsbefriende virkning påberope at skadelidte

gjennom sin holdning direkte eller indirekte har akseptert den foreliggende risiko for

skadeforvoldelse eller at han burde ha innrettet seg etter den nevnte risiko. – I: Jussens

venner (1971). s. 189-198.

Rett til avgjørelse ved domstolene? Rettskildemessige studier omkring art. 6(1) i den

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Oslo, 1974. (Stensilserie / Institutt for

statsrett og folkerett; nr. 2).

Rett til avgjørelse ved domstolene? Rettskildemessige studier omkring art.6(1) i den

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. (Studentavhandling). Oslo, 1975.

Str. l. § 57. – I: Jussens venner (1975). s. 375-388.

Anmeldelse av Arnold Duncan McNair: Selected papers and bibliography. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1975). s. 622.

Om den såkalte ”konstitusjonelle sedvanerett”. – I: Jussens venner (1977). s. 193-240.

NOU 1977:23 – Det internasjonale menneskerettighetsvern. (Jan Helgesen medlem av

utvalget). Oslo, 1977.

Er det fruktbart å operere med begrepet ”motstrid mellom rettsregler”, eller løses

problemene best via harmonisering av rettskildefaktorer alene? – I: Jussens venner

(1979). 1-14.

NOU 1981:43 - Menneskerettigheter: behovet for informasjon, undervisning og

forskning. (Jan Helgesen medlem av utvalget). Oslo, 1981.

Teorier om ”Folkerettens stilling i norsk rett”. Oslo, 1982.

Sources of law: diversity and evolution: a quantitative analysis: the Norwegian report.

Oslo, 1984. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 94).

FN’s rasekonferanse 1983. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1984). s. 50-52.

KSSE – en vei til menneskerettighetene? – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1984). s. 38-

43.

Filosof om FN-erklæringen. Anmeldelse av Helle Kanger: Human Rights in the U.N.

Declaration. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1985). s. 51.

Ekspertmøte i Ottawa. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1985). s. 11-13.

Minoriteter og urbefolkninger i folkeretten. – I: Lapin korkeakoulun oikeustieteiden

osaston juhlakirja. Terttu Utriainen og Harri Vento (red.). Rovaniemi, 1986.

Ny FN-arbeidsgruppe for en erklæring om retten til å fremme og forsvare

menneskerettighetene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1986). s. 24-26.

166


Human Rights and the Law of War. (Sammen med Asbjørn Eide). – I: Mennesker og

rettigheter nr. 4 (1986). s. 1-2.

Materialsamling for seminar i rettskildelære. (Sammen med Morten Holmboe). Oslo,

1987. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 116).

Politisering av menneskerettighetene? (Sammen med Torkel Opsahl). – I: Mennesker og

rettigheter nr. 4 (1987). s. 1-3.

NOU 1988:37 – Ny fengselslov. (Jan E. Helgesen medlem av utvalget). Oslo, 1988.

Materialsamling for seminar i rettskildelære II: vårsemesteret 1988. (Sammen med Arne

Tjaum). Oslo, 1988. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 119).

Materialsamling for seminar i rettskildelære III: høstsemesteret 1988. (Sammen med Ida

Espolin). Oslo, 1988. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 124).

Materialsamling for seminar i rettskildelære IV: vårsemesteret 1989. (Turid Vibe). Oslo,

1989. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 126).

Materialsamling for seminar i rettskildelære V: høstsemesteret 1989. (Sammen med

Kjertsi Tøgård). Oslo, 1989. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 128).

Oversikt over juridisk metode og statsrett. (Sammen med Erik Boe). Oslo, 1989.

Ny fengselslov. – I: Lov og rett (1989). s. 97-98.

Wien-møtet avsluttet - enda en milepæl i KSSE-prosessen passert. – I: Mennesker og

rettigheter nr. 1 (1989). s. 32-34.

Human rights in a changing East-West perspective. Jan Helgesen og Allan Rosas (red.).

Oslo, 1990.

Materialsamling for seminar i rettskildelære VI, vårsemester 1990. (Sammen med Atle

Johanssen). Oslo, 1990. (Stensilserie Serie B/Institutt for privatrett; nr. 3).

The Future of human rights protection in a changing world: fifty years since the Four

Freedoms Address: essays in honour of Torkel Opsahl. Jan Helgesen og Asbjørn Eide

(red.). Oslo, 1991.

Preface. (Sammen med Asbjørn Eide). The Road to The New Europe of Human Rights.

From Helsinki via Paris – or from where via where? – I: The Future of human rights

protection in a changing world: fifty years since the Four Freedoms Address: essays in

honour of Torkel Opsahl. Jan Helgesen og Asbjørn Eide (red.). Oslo, 1991.

The Strength of diversity: human rights and pluralist democracy. Jan Helgesen og Allan

Rosas (red.). Oslo, 1992.

167


Asbjørn Eide. A tribute. (Sammen med Torkel Opsahl). – I: Broadening the frontiers of

human rights: essays in honour of Asbjørn Eide. Donna Gomien (red.). Oslo, 1993.

Jus strategi moral - tre synsvinkler på sivil ulydighet. – I: Kritisk juss nr. 4 (1993). s. 155-

166.

Materialsamling for seminar i rettskildelære IX: høstsemesteret 1994. Jan Helgesen,

Endre Stavang og Amund Noss (red.). Oslo, 1994. (Stensilserie Serie B/Institutt for

privatrett; nr. 17).

Juridisk metode: studiehefte. (Sammen med Erik Boe). Oslo, 1995.

Samling av grunnlovsforslag og deres behandling. Jan Helgesen, Njål Høstmælingen og

Inger Labråthen (red.). Oslo, 1995. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 9).

Torkel Opsahl: Law and equality: selected articles on human rights. Jan Helgesen,

Asbjørn Eide, Erik Møse og Njål Høstmælingen (red.). Oslo, 1996.

Legal sources. Oslo, 1996.

Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls

minneseminar 1995. Jan Helgesen, Njål Høstmælingen, Asbjørn Eide og Erik Møse

(red.). Oslo, 1996.

Oversikt over juridisk metode og statsrett. (Sammen med Erik Boe). 2. utg. Oslo, 1996.

Materialsamling for seminar i rettskildelære X: høstsemesteret 1996. Jan Helgesen, Endre

Stavang og Amund Noss (red.). Oslo, 1996. (Stensilserie Serie B/Institutt for privatrett;

nr. 19.

Torstein Eckhoff: Rettskildelære. 4. utg. Oslo, 1997.

Verdenserklæringen 50 år. – I: Lov og rett (1998). s. 577-578.

Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls

minneseminar 1995. Jan Helgesen, Njål Høstmælingen, Asbjørn Eide og Erik Møse

(red.). Oslo, 2000.

Torstein Eckhoff: Rettskildelære. 5. utg. Oslo, 2001.

Bør vi – anno 2002 – modernisere individets grunnlovsvern? – I: Rettsteori og rettsliv -

festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar Tjomsland,

Gunnar Aasland og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 2002.

NOU 2003:30 – Ny offentlighetslov. (Jan E. Helgesen medlem av utvalget). Oslo, 2003.

Oversikt over juridisk metode og statsrett. (Sammen med Erik Boe). 2 utg. Oslo, 2004.

168


Anne Hellum

Professor

Likhet og urett. (Sammen med Tove Stang Dahl, Kjersti Graver og Anne Robberstad). –

I: Kritisk juss. Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby (red.). Oslo, 1976.

Likestillingslov: et hinder for kvinnefrigjøring? – I: Jussens venner (1976). s. 35-48.

Nordisk kvinnejuristmøte. (Sammen med Hege Brækhus). – I: Hefte for kritisk juss nr. 2

(1977). s. 4-10.

Omfordeling eller forfordeling gjennom skattereglene – en kvinnerettslig

interesseanalyse.(Sammen med Marianne Kjøllesdal og Annie Krefting). Oslo, 1978.

(Kvinnerettslige studier; nr. 5).

Kvinnerett: radikal feministisk fagkritikk. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1979). s. 3-6.

Likestillingsovergrep? 70-åras likestillingslovgivning i kvinnefrigjøringsperspektiv. – I:

Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1979). s. 12-18.

Kvinnerettslig teori og og metode. (Sammen med Kirsten Langseth og Margrethe

Lysaker). – I: Retfærd nr. 10 (1979). s. 75-84.

Omfordeling eller forfordeling gjennom skattereglene: en kvinnerettslig analyse.

(Sammen med Marianne Kjøllesdal og Annie Krefting). – I: Jussens venner (1980). s. 97-

132.

Pengeforvaltning og felleseie i ekteskap: Notat nr. 1. Oslo, 1982. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 23).

Pengeforvaltning og felleseie i ekteskapet: Notat nr. 5. Oslo, 1983. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 28).

Penger og arbeid i ekteskap: et kvinnesyn på familieretten: 3 artikler. (Sammen med

Marianne Fastvold). Oslo, 1985. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 3).

Kunstig inseminasjon – noen synspunkter. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1985). s. 27-

29.

Kriminalisering er risikabelt. (Sammen med Marianne Fastvold og Tone Sverdrup). – I:

Hefte for kritisk juss nr. 1 (1985). s. 13-14.

Kriminalisering av prostituertes kunder – en debatt. (Sammen med Marianne Fastvold og

Tone Sverdrup). – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1985). s. 8-11.

169


Er prostitusjon vold? (Sammen med Marianne Fastvold og Tone Sverdrup). – I: Hefte for

kritisk juss nr. 2 (1985). s. 17-18.

Anmeldelse av Cecilie Høigård og Liv Finstad: Bakgater: om prostitusjon, penger og

kjærlighet. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1986). s. 16-18.

Kvinnemotstand mot reproduksjonsteknologi. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1986). s.

44-46.

Befruktning utenfor kroppen. – I: Nytt om kvinneforskning. Årg. 11 nr. 1 (1987). s. 25-

31.

Morskap, teknologi og rett. – I: Retfærd nr. 36 (1987). s. 4-17.

Money and work in marriage: women's perspectives on family law. (Sammen med

Marianne Fastvold). Oslo, 1988. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 6).

Law and modern Technology. – I: High-technology and law: a critical approach. András

Sajó og Ferenc B. Petrik (red.). Budapest, 1989.

Norad diplomkurs i kvinnerett for kvinnlige jurister fra sørlige og østlige Afrika. – I:

Retfærd nr. 45 (1989). s. 80-87.

Women, law and development: report from a seminar. (red.). Oslo, 1990. (Ulandsseminarets

skriftserie; nr. 49).

Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering. Anne Hellum,

Aslak Syse og Henriette Sinding Aasen (red.). Oslo, 1990.

Vi er våre kropper, vi er våre egg. – I: I pose og sekk: framtidsbilder. Beatrice Halsaa og

Else Viestad (red.). Oslo, 1990.

Legal Advice as research Method - the case of Women's law in Norway –it’s relevance

for women and law in Southern Africa research. Oslo, 1991. (Working Papers in

Women's law; nr. 35).

Kvinnerett som nord-sør og sør-sør samarbeid. – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1991). s.

3-16.

Flerkulturell behandlingsvirksomhet og rettslig regulering. Har Norge noe å lære av

Zimbabwes pluralistiske profesjonslovgivning? – I: Helseprioriteringer og

pasientrettigheter. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). Oslo, 1992.

Birth law. (red.). Oslo, 1993.

Legal Regulation on New Reproductive Technologies: Continuity and Interconnectedness

versus Freedom and Justice. – I: Birth law. (red.). Oslo, 1993.

170


Gender and Legal Change in Zimbabwe: Childless Women and Divorce in a Socio-

Cultural and Historical Perspective. – I: Law and Crisis in the Third World. s. Adelman

og A. Paliwala (red.). London, 1993.

Minneord om Tove Stang Dahl. (Sammen med Marit Fastevold). – I:Hefte for kritisk juss

nr. 1 (1993). s. 15-17.

Tove Stang Dahl – An Appreciation. (Sammen med Karin Widerberg). – I: Social &

Legal Studies vol. 2 1993.

Environment and Development in Developing Countries - National and International

Law. Anne Hellum, Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). Oslo, 1994.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Lovgivning mot diskriminering i Zimbabwe – fra rettigheter til praksis. – I: Mennesker

og rettigheter nr. 2 (1994). s. 175-177.

Kvinnerett i bistandssamarbeid: en gjennomgang av målsetninger og resultater ved

Avdeling for kvinnerett. (Sammen med Kirsten Ketscher og Else Leona McClimans).

Oslo, 1995.

Befolkningspolitikk, barnløshet og rettslig pluralisme: Eksempel fra Zimbabwe. – I:

Befolkningspolitikk. Berit Austveg og Johanne Sundby (red.). Oslo, 1995.

Barnløshet som global kvinnerettslig utfordring: Kvinners reproductive helsevern i

Zimbabwe og Norge. – I: Kjønn og samfunn i endring. Forskningsprogram for

grunnleggende samfunnsvitenskapelig kvinneforskning. (Konferanserapport NFR). Oslo,

1995.

Actor Perspectives on Gender and Legal Pluralism. – I: Legal Polycentricity. Henrik

Zahle og Hanne Petersen (red.). Dartmouth, 1995.

Women as Subjects in the Process of Law. The use of Empirical Studies in Women's Law

in the North and the South. – I: Legal Change in North/South Perspective. Hanne

Petersen og Signe Arnfred (red.). Roskilde, 1996.

Discipline Development and Institution Building. The Case of the Institute of Women's

Law at the University of Oslo. – I: Women’s Law in Legal Educationand Practice in

Pakistan. North-South Cooperation. Rubia Mehdi og Farida Shaheed (red.). København,

1997.

Menneskerettigheter og afrikansk sedvanerett. – I: Sædvaner eller uvaner: er

sædvaneretten i Afrika en bremse på udviklingen. Den ny verden nr. 4 (1997).

Pursuing grounded theory in law: South-North experiences in developing women's law.

Agnete Weis Bentzon [et al.]. Anne Hellum (red.). Oslo, 1998.

171


Kvinners menneskerettigheter og afrikansk sedvanerett: fra univeralisme og relativisme

til pluralisme. – I: Ret og skønsomhed i en overgangstid. [Til Agnete Weis Bentzon].

København, 1998.

Women's human rights and the dynamics of African customary laws in a changing world:

three studies of procreative problems, patrilineal continuity and gender equality in

Zimbabwean family law and practice. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1998.

Women's Human Rights and African Customary Laws: Between Universalism and

Relativism – Individualism and Communitarianism. – I: European Journal of

Development Reasearch Vol. 10 nr. 2 (1998).

Women's Human Rights and Legal Pluralism in Africa: mixed norms and identities in

infertility management in Zimbabwe. Oslo, 1999.

Women's Human Rights and African Customary Laws: Between Universalism and

Relativism – Individualism and Communitarianism. – I: Development and Rights.

Negotiating Justice in Changing Societies. Christian Lund (red.). London, 1999.

Legal advice as research method in Norwegian and African women’s law. – I: Festskrift

til JURK’s 25 års jubileum. Oslo, 2000.

How to improve the doctrinal analysis of legal pluralism. – I: Retfærd nr. 2 (2000). s. 40-

62.

Human Rights and Gender Relations in Postcolonial Africa: Options and Limits for the

Subjects of Legal Pluralism. – I: Law and social inquiry: Journal of the American Bar

Foundation vol. 25 nr. 2 (2000). s. 635-655.

Towards a Human Rights Based Development Approach. The Case of Women in the

Water Reform Process in Zimbabwe. – I: Law, Social Justice & Global Development nr.

2 (2001).

Land reform and human rights in contemporary Zimbabwe: balancing individual and

social justice through an integrated human rights framework. (Sammen med Bill

Derman). – I: Working paper (Senter for miljø og utvikling) nr. 2 (2001).

”Kjønn som drivkraft i menneskerettighetenes utvikling”. – I: Mennesker og rettigheter

nr. 2 (2001).

Noen refleksjoner om rettsutvikling, kjønn, ekteskap og slektskap i skjæringsfeltet

mellom rettsvitenskap og rettsantropologi. – I: Bonus pater familias – festskrift til Peter

Lødrup 70 år. Oslo, 2002.

Neither Tragedy Nor Enclosure: Are There Inherent Human Rights in Water

Management in Zimbabwe`s Communal Lands? (Sammen med Bill Derman). – I:

European journal of development (2002).

172


Kjønnet og rettens internasjonalisering. – I: Kritisk juss nr. 1/2/3 (2002). s. 91-111.

Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til å øremerke

professorater og post doc-stipend for kvinner ved UiO. – I: Kritisk juss nr. 1/2/3 (2002).

s. 113-132.

Internasjonal lov – en fordel for norske kvinner. – I: Kvinneforskning. Årg. 27 (2003).

Se for dere et sammenfiltret kratt. – I: Retfærd nr. 4 (2004). s. 46-56 og 114.

Hvorfor kvinnekonvensjonen bør inkorporeres gjennom menneskerettsloven. – I: Kritisk

juss nr. 1 (2004). s. 54-67.

Maktutredningens påstander om rettsliggjøring settes ut i live – en knekk for

demokratiet? – I: Kritisk juss nr. 2 (2004). s. 115-117.

Zimbabwe – stille diplomati og internasjonale menneskerettigheter på kollisjonskurs. – I:

Kritisk juss nr. 3 (2004). s. 261-263.

Land Reform and Human Rights in Contemporary Zimbabwe: Balancing Individual and

Social Justice Through and Integrated Human Rights Framework (Sammen med Bill

Derman). – I: World development nr. 10 (2004). s. 1785-1805.

Re-negotiating water and land rights in Zimbabwe: Some reflections on legal pluralism,

identity and power. (Sammen med Bill Derman). – I: Remaking law in Africa.

Edinburgh, 2004.

Kvinnekonvensjon på sidespor. – I: Kvinner sammen nr. 2 (2004). s. 18-19.

Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. Oslo, 2005. (Stensilserie / Institutt for

kriminologi og rettssosiologi; nr. 101).

Negotiating Water Rights in the Context of a New Political and Legal Landscape in

Zimbabwe. (Sammen med Bill Derman). – I: Mobile people, mobile law. Ashgate, 2005.

Anmeldelse av Bokessay: Women's rights. – I: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter

nr. 1 (2005). s. 70-76.

Human rigths, formalisation and women’s land rights in southern and eastern Africa.

(Sammen med Ingunn Ikdahl, Randi Kaarhus Tor A. Benjaminsen og Patricia Kameri-

Mbote). Oslo, 2005. (Kvinnerettslig skriftserie; nr. 57).

Women's land rights in Tanzania and South Africa a human rights based perspective on

formalisation. (Sammen med Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen og Ingunn Ikdahl). – I:

Forum for development studies nr. 2 (2005). s. 443-482.

173


Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon. – I: Dog fred er ej det

bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian

Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and Human Rights Law:

The Case of Women’s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe. – I: Food and Human Rights in

Development vol. 3. Wenche Barth Eide og Uwe Kracht (red.). Antwerpen, 2006.

Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall. – I: Prosa 06 (2006).

From Human Development to Human Rights: A Southern African Perspective on

Women’s and Girls Right to Reproductive Choice. (Sammen med Anne Lene Staib

Knudsen). – I: Forum for development studies Vol. 33 nr. 1 (2006). s. 53-82.

Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO? – I:

Avdeling for Kvinnerett. Bulletin nr. 2 (2006).

Per Helset

Amanuensis

Hemmelighold og demokrati i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oslo, 1981.

En oversikt over rettsregler som hjemler hemmelighold i utenriks- og sikkerhetspolitiske

saker. – I: Kirke og kultur. Årg. 90 (1985). s. 284-301.

Innledning til rettskildelæren. – I: Jussens venner (1986). s. 261-296.

Ragnhild Helene Hennum

Førsteamanuensis

Straffbar fremskyndelse av døden på alvorlig syke eller døende. (Studentavhandling).

Oslo, 1991.

Seksuelle overgrep mot barn: omfang og rettsapparatets behandling. – I: Rapport (Redd

barna) nr. 5 (2004).

Den rettslige behandlingen av voldtekt – hvorfor har Norge fått kritikk av FN? – I:

Materialisten. Årg. 32 nr. 1 (2004). s. 31-40.

174


Factors influencing efficiency and selectivity of high solidity small meshed towing nets.

(Sammen med Ludvig Karlsen, Nils Melhuus og Nils Egil Tokle). – I: Contributions on

the theory of fishing gears and related marine systems. Aachen, 2005.

Anmeldelse av Aina Mee Ertzeid: Hevn og straff: studier av hevnens strafferettslige

legitimitet. – I: Materialisten. Årg. 33 nr. 1 (2005). s. 122-124.

Anmeldelse av Richard B. Felson: Violence and gender re-examined. – I: Nordisk

tidsskrift for kriminalvidenskap Årg 92 nr. 3 (2005).

Dommeravhør og menneskerettigheter: konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner. – I:

Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august

2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Strafferett og straffeprosess. – I: Straff og rett. Liv Finstad og Cecilie Høigård (red.).

Oslo, 2006.

Vil en grooming-bestemmelse fungere i Norge? (Innlegg på Nordisk seminar om

”Grooming” 10. mars 2006). Justisdepartementet. Oslo, 2006.

Kriminalisering av onde hensikter? – Tidsskrift for strafferett nr. 2 (2006). s. 97-100.

Jo Hov

Professor

En oversikt over reglene i Kjøpsl. § 24. – I: Jussens venner (1966). s. 126-155.

Formålsbetraktningers betydning ved lovfortolkning og annen rettsanvendelse. – I:

Jussens venner (1968). s. 256-262.

Sivil rettergang. (Sammen med Anders Bratholm). Oslo, 1973. (Skrifter / Institutt for

kriminologi og strafferett; nr. 16).

Anmeldelse av Bernt Hjejle: Frivillig voldgift. 2. reviderede udgave ved Bernt Hjejle

under medvirkning af Kristian Frøsig. – I: Lov og rett (1974). s. 378-380.

Rettsforlik. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1976.

Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående mindre økonomiske

verdier tilfredsstillende, eller trengs det endrede regler? – I: Lov og rett (1977). s. 196-

209.

175


Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom. – I: Lov og rett (1977). s.

372-381.

Avtalerett. Oslo, 1980.

Sivil rettergang. (Sammen med Anders Bratholm). Oslo, 1981. (Skrifter / Institutt for

kriminologi og strafferett; nr. 16).

Interesseteoriene i straffeprosessen. – I: Lov og frihet - festskrift til Johs. Andenæs på 70årsdagen,

7. september 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.).

Oslo, 1982.

Selvdømme i foreningsforhold. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1982). 181-276.

Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser. – I: Lov og rett (1982). s. 470-487.

Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse. Bergen, 1983.

Fornærmedes stilling i straffeprosessen. Bergen, 1983.

Ærekrenkelser og personforfølging i pressen som rettspolitisk problem. – I: Lov og rett

(1983). s. 35-47.

Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig forfall. – I: Lov og rett

(1983). s. 256-261.

Anmelderansvaret. – I: Lov og rett (1984). s. 65-66.

Noen ytterligere bemerkninger om anmelderansvaret. – I: Lov og rett (1985). s. 348-351.

Rettigheter, rettsforhold og fastsettelsessøksmål. – I: Samfunn, rett og rettferdighet –

festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Wilhelm Matheson og Toril M. Øie: Ajourføring av Bratholm/Hov: Sivil rettergang. – I:

Jussens venner (1986).

Protected Interest Theories in Penal Procedure. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 30

(1986). s. 101-122.

Sivil rettergang. (Sammen med Anders Bratholm). Oslo, 1989. (Skrifter / Institutt for

kriminologi og strafferett; nr. 16).

Rettergang i sivile saker. Oslo, 1991.

Avtalerett. 2. utg. Oslo, 1992.

Avtalerett. 3. utg. Oslo, 1993.

176


Rettergang i sivile saker. 2. utg. Oslo, 1994.

Avtaleloven. 31. mai 1918 nr. 4. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen

og Steinar Tjomsland (red.). Oslo, 1994.

Avtaleslutning og ugyldighet. Oslo, 1995.

Trenger vi nye begreper og ”nye modeller” i avtaleretten? – I: Lov og rett (1996). s. 563-

578.

Avtalebrudd og partsskifte. Oslo, 1997.

Avtaleloven. Lov 31. mai 1918 nr. 4. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut

Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 2. utg. Oslo, 1996.

Hvilke rettskraftsvirkninger har en dom mot et ansvarlig selskap? – I: Lov og rett (1997).

s. 302-306.

Trenger vi en reform av tvistemålsloven? Og hva bør den eventuelt gå ut på? – I: Lov og

rett (1997). s. 389-405.

Avtaleslutning og ugyldighet. Oslo, 1998.

Henleggelse av straffesaker. – I: Stat, politikk og folkestyre – festskrift til Per Stavang på

70-årsdagen, 19. februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken

(red.). Bergen, 1998.

Rettergang. Sivil- og straffeprosess. Oslo, 1999.

Rettergang. Straffeprosess. Oslo, 1999.

Rettergang. Sivilprosess. Oslo, 2000.

NOU 2001:32 – Rett på sak. Lov om tvisteløsning. (Jo Hov medlem av utvalget). Oslo,

2001.

Kontraktsrett. Avtalebrudd og partsskifte. 2. utg. Oslo, 2002.

Kontraktsrett. Avtaleslutning og ugyldighet. 3. utg. Oslo, 2002.

Menneskerettigheter – en trussel om rettsikkerheten? – I: Lov og rett (2004). s. 509-511.

177


Alf Petter Høgberg

Førsteamanuensis

Anmeldelse av Olav Torvund: Å studere jus. – I: Juristkontakt nr. 1 (1997). s. 32-34.

Om reelle hensyn og deres betydning for grensen mellom straffbare og straffrie

handlinger. (Studentavhandling). Oslo, 1998.

Legislative hensyn ved kriminalitetsbekjempelse: særlig om personvern, rettssikkerhet og

effektivitet ved bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Oslo, 2000. (Rapport /

Forskningsprogrammet om økonomisk kriminalitet; nr. 44).

Om reelle hensyn og deres betydning for grensen mellom straffbare og straffefrie

handlinger. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2000). s. 525-649.

Økonomi eller kjærlighet. Kommentar til Hege Brækhus artikkel. – I: Retfærd nr. 4

(2000). s. 77-80.

Anmeldelse av Knut Bergo: Høyesteretts forarbeidsbruk. – I: Kritisk juss nr. 3/4 (2001).

s. 345-353.

Økonomi eller kjærlighet? – I: Retfærd nr. 4 (2001). s. 77-80.

Anmeldelse av spesialhefte av tidsskriftet Slagmark: Ret og demokrati. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (2002). s. 845-849.

Om rettsvitenskapens bruk av uttrykket ”reelle hensyn”. – I: Lov og rett (2003). s. 609-

626.

Anmeldelse av Knut Bergo: Tekst og virkelighet i rettskildelæren. – I: Lov og rett (2004).

s. 118-124.

Leder om rasjonalitet og handling. – I: Retfærd nr. 2 (2004). s. 3-5.

Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter. (Avhandling dr. juris). Oslo,

2005.

Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av

politikken og demokratiets forvitring. [et al.]. Oslo, 2005.

Kontraktstolkning: særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige avtaler. Oslo,

2006.

Leder om ytringsfrihet belyst ved karikaturstriden. – I: Retfærd nr. 2 (2006). s. 2-5.

Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ”reelle hensyn” og termen ”reelle

hensyn”. – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-

178


årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo,

2006.

Tolkningsstiler ved kontraktstolkning. – I: Jussens venner (2006). s. 61-108.

Internasjonalisering av kontraktsretten. – I: Tidsskrift for forretningsjus nr. 2 (2006). s.

108-125.

Benedikte Moltumyr Høgberg

Stipendiat

Skattelegging av opsjoner i arbeidsforhold. (Studentavhandling). Oslo, 1999.

Tilbakevirkningsforbudet: mer enn én rettsregel? – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift

til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian Fauchald,

Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Opp en trapp, og inn en dør – et kåseri. – I: På rett hylle i 50 år – Det juridiske

fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo, 2006.

Nye Grunnloven § 100. – I: Lov og rett (2006). s. 463-484.

Rt. 2006 s. 262 (enkepensjon) – intet bidrag til likestilling. – I: Tidsskrift for familierett,

arverett og barnevernrettslige spørsmål (2006). s. 161-163.

Ingunn Ikdahl

Stipendiat

Avdeling for kvinnerett: årsberetning 1998. (red.). Oslo, 1999. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 56).

Det menneskerettslige vernet av retten til eiendom: belyst av jordreformens konsekvenser

for gifte kvinners rettigheter i Tanzania. (Studentavhandling). Oslo, 2000.

Gender and the Land Question. Papers Presented at a Workshop on Women’s Land

Rights in March 1999. (red.). Oslo, 2000. (Working papers in Women’s Law; nr. 49).

179


Fattige kvinner kan tape. (Sammen med Anne Hellum). – I: Bistandsaktuelt nr. 10 (2000).

Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord: noen utviklingstrekk ved

eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform. Oslo, 2001. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 5).

Avdeling for kvinnerett: årsberetning 2001. (red.). Oslo, 2002. (Kvinnerettslige

arbeidsnotater; nr. 59).

Human rights, formalisation and womens land rights in southern and eastern Africa.

Ingunn Ikdahl [et al.]. – I: Noragric report nr. 26 (2005).

Women’s land rights in Tanzania and South Africa a human rights based perspective on

formalisation. Ingunn Ikdahl [et al.]. – I: Forum for development studies nr. 2 (2005). s.

443-482.

Human rights, formalisation and womens land rights in southern and eastern Africa. 2.

utg. Ingunn Ikdahl [et al.]. Oslo, 2005. (Kvinnerettslig Skriftserie; nr. 57).

Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om samkjønnet ekteskap. (Sammen med

Kristin Bergtora Sandvik). – I: Kritisk juss nr. 1 (2006). s. 4-20.

Henning Jakhelln

Professor

Noen bemerkninger omkring entreprenørloven. (Sammen med Jon Holt). – I: Bygg nr. 1

(1962). s. 12-16. Også trykt i Murmesteren nr. 2 (1962).

Om bevis som ”ikke kommer saken ved”. – I: Lov og rett (1963). s. 382-383.

Avskjedigelse og sjømenns hjemreiserett. – I: Norges Handels- og Sjøfartstidende 22.

feb. (1964).

Avskjedigelse efter sjømannslovens § 33. Oslo, 1966.

Erstatningsansvaret ved for sent tilbakekalte, uaksepterte tilbud. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1966). s. 533-537.

Anmeldelse av Günther Schelp und Richard Fettback: Seemannsgesetz. Kommentar.

Arkiv for Sjørett. Bind 8 (1967). s. 693-694.

Anmeldelse av A. O. Bache: Sømandsloven af 1952. Arkiv for sjørett bind 8 (1967). s.

689-692.

180


Ansvarlig lånekapital. – I: Tidsskrift for Rettsvitenskap (1967). s. 422-456.

Ansiennitetshensyn ved oppsigelse i arbeidsforhold. – I: Lov og rett (1967). s. 122-134.

Anmeldelse av Stig Jørgensen: Erstatningsret. – I: Lov og rett (1968). s. 141-143.

Anmeldelse av BATT on the Law of Master and Servant. – I: Lov og rett (1968). s. 284-

286.

Konsumentlovgivning i Danmark, Finland, Norge og Sverige (Utredning for Nordisk

Komité for Konsumentspørsmål). – I: Nordisk utredningsserie nr. 6 (1968). s. 7-35.

Alten: Sjømannsloven med kommentarer (Utgivelse av 8. reviderte utgave sammen med

Henrik Bahr og Fredrik s. Heffermehl). Oslo, 1968.

Fair trade and the consumer in Scandinavian law. (Rapport til The British Institute of

International and Comparative Law, til konferanse i Cambridge 1969).

Virkeområdet for forskjellige lover om arbeidsforhold. – I: Med lov skal land byggjast –

Heiderskrift til Knut Robberstad. Oslo, 1969.

Anmeldelse av Folke Schmidt: Tjänsteavtalet. – I: Lov og rett (1969). s. 46-48.

Anmeldelse av Odd Friberg: Arbeidervernlover med kommentarer. – I: Lov og rett

(1969) s. 48.

Anmeldelse av Tore Sigeman: Lönefordran. Studier över löneskydd och kvittningsregler.

– I: Lov og rett (1969). s. 85-86.

Sjøpant for krav i anledning av arbeidsavtale ombord. – I: Arkiv for sjørett nr. 9 (1969).

s. 567-577.

Eksklusjon av fagforeningsmedlemmer. – I: Lov og rett (1970). s. 465-490.

Anmeldelse av Thomas Chr. Wyller: Landsforbund og lønnskamp. En studie av

Embetsmennenes Landsforbund. – I: Lov og rett (1971). s. 93-94.

Innstilling om bedriftsdemokrati. – I: Lov og rett (1971). s. 252-263.

Naturresursenes stilling i den norske forvaltning - særlig om visse administrative

samordningsproblemer. – I: Nordisk administrativt tidsskrift (1971). s. 27-37.

Rettsreglene om adopsjon. – I: Adopsjon? Oslo, 1972. s. 101-113.

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Gyldendals store leksikon. 3. utg. Oslo, 1972.

Arbeidsretten. – I: Knoph's Oversikt over Norges rett. 6. utg. Oslo, 1973.

Temporær arbeidsassistanse. Oslo, 1973.

181


Politisk demonstrasjonsstreik og fiskerigrensetvisten ved Island. – I: Jussens venner

(1973). s. 333-336.

Arealdisponeringen og lovverket. – I: Matforsyning og jordressurser. Oslo, 1974. s. 103-

130.

Arbeidsretten. – I: Knophs Oversikt over Norges rett. 7. utg. Oslo, 1975. s. 605-638.

Innstilling til lov om arbeidsvilkår for undervisningspersonale. Oslo, 1975 (Stensilserie /

Institutt for offentlig rett; nr. 8).

Det offentliges forhold til og innflytelse på arbeidsavtaler, tariffavtaler og arbeidsforhold.

Oslo, 1975. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 35).

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Tidens leksikon. Oslo, 1975.

Anmeldelse av Mogens Hornslet og Svend Danielsen: Adoptionsloven med

kommentarer. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1976). s. 585-586.

Adopsjon av barn fra andre land. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1976). s. 524-573.

Rettshumanisten Kristen Andersen. (Sammen med Knut E. Henriksen) – I: Rett og

humanisme – festskrift til Kristen Andersen (1977).

Praktiske oppgaver i arbeidsrett. Oslo, 1977.

Temporary work in modern society. – I: Rapport om rettstilstanden i Norge. Bind 2 s.

299-342 og Bind 3 s. 55 - 63. (1978).

Freedom of the Worker to organize. (Rapport utarbeidet til konferanse i Heidelberg,

Max-Planck Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht.). Oslo, 1978. (Stensilserie /

Institutt for offentlig rett; nr. 29).

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Aschehoug og Gyldendals store norske

leksikon. Oslo, 1978.

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: PaxLeksikon. Oslo, 1978.

Temporær arbeidsassistanse (arbeidsutleie). Regulering under et konsesjonssystem av

virksomheten innen handels- og kontorområdet. Bærum, 1979.

Arbeidsrettslige emner. (Sammen med Stein Evju m.fl.). Oslo, 1979.

Dommerutnevnelser i Arbeidsretten og rettens posisjon. – I: Lov og rett (1980). s. 1-2.

Ytringsfrihet og rasediskriminering.- I: Lov og rett (1980). s. 180-195.

Eksamensoppgaver offentlig rett. Grunn- og mellomfagstillegg 1970-1980. Oslo, 1981.

182


Temporary work in modern society. – I: International Institute for Temporary Work,

Cahier nr. 20 (1981). s. 138-214.

Der zugang zum öffentlichen Dienst, die Überprüfung von Bewerbern und die Freiheit

der politischen betätigung der Staatsbediensteten in Norwegen. (Sammen med Axel Berg)

– I: Extremisten und öffentlicher Dienst. Baden-Baden, 1981.

Arbeidsretten. – I: Knoph's Oversikt over Norges rett. 8. utg. Oslo, 1981. s. 674-718.

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: PaxLeksikon. 2. utg. Oslo, 1982.

Freedom of Speech and the Prohibition of Racial Discrimination. – I: Scandinavian

Studies in Law. Vol. 26 (1982). s. 97-114.

Tillegg til eksamensoppgaver offentlig rett. Grunn- og mellomfagstillegg 1981-1982.

Oslo (1983).

Tobakksrøkning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Oslo, 1983. (Institutt for offentlig

retts skriftserie; nr. 1).

Dispensasjoner og overtidsarbeid til sjøs. Oslo, 1983.

Samfunnsfarlige arbeidskonflikter. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 30. nordiske

juristmøte i Oslo den 15-17. august 1984. s. 553-554. Oslo, 1984.

Labour law on the Norwegian continental shelf. Kontinentalsokkelens arbeidsrett.

Stavanger, 1984.

Tjenestemannsrett og omorganisering av forvaltningsbedrifter. Oslo, 1984. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 3).

Legers adgang til bierverv. Oslo, 1984.

Eksamensoppgaver offentlig rett. 1970-1985. Grunn- og mellomfagstillegg. Oslo, 1985.

Ytringsfrihet om forsvarsforhold – illusjon eller realitet? – I: Kritisk juss nr. 3/4 (1985). s.

14-47.

New Forms and Aspects of Atypical Employment Relationships. Oslo, 1985. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 2).

Working conditions and social security on ships under “flags of convenience”. – I:

Sociaal en zeker – festskrift til professor Veldkamp. Haag (1986).

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Aschehoug og Gyldendals store norske

leksikon. 2. utg. Oslo, 1986.

Boikott av skip under bekvemmelighetsflagg. Oslo, 1986 (MarIus; nr. 123).

183


Åremålskontrakter, særskilte aldersgrenser og retrettstillinger. Oslo, 1986. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 5).

Familiemedlemmers arbeidsrettslige stilling. – I: Samfunn, rett og rettferdighet –

festskrift til Torstein Eckhoff. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke

(red.). Oslo, 1986.

Arbeidsretten. – I: Knoph's Oversikt over Norges rett. 9. utg. Oslo, 1987. s. 773-817.

Adopsjon. En oversikt over rettsreglene om adopsjon etter adopsjonsloven av 1986 og

tilgrensende rettsregler. – I: Jussens venner (1987). s. 1-19.

Ytringsfrihet om forsvarsforhold – illusjon eller realitet. – I: Jussens venner (1987). s.

231-280.

Freedom of Speech concerning Defence Matters: Illusion or Reality? – I: Scandinavian

Studies in Law. Vol. 31 (1987). s. 119-156.

Bruk av utenlandske mannskaper med spesielle hyrevilkår på norskregistrerte skip.

Ytterligere juridiske vurderinger av bruk av utenlandske mannskaper med spesielle

hyrevilkår på norskregistrerte skip. (Sammen med Karl Johan Gombrii). Oslo, 1987

(MarIus; nr. 134).

Reguleringen av lærernes arbeidsrettslige stilling i lov og avtaleverk. Oslo, 1987.

International adoption of Children. (Rapport juni 1988 til Haag-konferansen om

internasjonal privatrett). – I: Report of the sixtythird Conference, The International Law

Association. s. 641-652. London, 1988.

Ytringsfrihet om forsvarsspørsmål – ”Ikkevold”-saken ex post. – I: Kritisk juss nr. 2

(1988). s. 10-44.

Norsk Arbeidsrettslig Domssamling 1981-1985, bind I-III. Henning Jakhelln og Øyvind

Vidnes (red.). Oslo, 1988.

Try and hire – arbeidsformidling eller vikarbyråvirksomhet. – I: Lov, dom og bok –

festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. Oslo, 1988.

Arbeidsutleie – oppdragsgivers avbrytelse av oppdrag – forholdet til vikarens

arbeidsavtale med vikarbyrået. – I: Vedlegg 5 i Institutt for samfunnsforsknings rapport

nr. 6 (1989).

Arbeidsutleie – en vurdering av forslaget til EF-direktiv i forhold til gjeldende norske

rettsregler. – I: Vedlegg 4 i Institutt for samfunnsforsknings rapport nr. 6 (1989).

Foretaket som arbeidsgiver. – I: Foretaksrett. Oslo, 1989. s. 185-237.

184


Embetsmenn eller tjenestemenn? Rettsvernet for de to stillingskategorier

universitetsansatte etter Grunnlov og tjenstemannslov ved avskjed og oppsigelse m.v.

Oslo, 1989. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

Norsk Arbeidsrettslig Domssamling 1986. (Sammen med Øyvind Vidnes). Oslo, 1989.

Lovvalgspørsmål ved blokade av NIS-skip i utenlandsk havn. – I: Lov og rett (1989). s.

321-330.

Avskjed av lærere m.fl. etter grunnskolelovens regler. – I: Den urett som ikke rammer

deg selv – festskrift til Anders Bratholm. Oslo, 1990. s. 353-366.

Norsk Arbeidsrettslig Domssamling 1987. (Sammen med Øyvind Vidnes). Oslo, 1990.

Eksamensoppgaver offentlig rett grunnfag og mellomfag 1970-1990. (red.). Oslo, 1990.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 7).

Foretaket som arbeidsgiver. – I: Foretaksrett. 2. utg. Oslo, 1990. s. 217-271.

NOU 1990:1 – Bioteknologi/genteknologi og lovreglene om arbeidsmiljø m.v. Vedlegg 8

(s. 205-223).

Ytringsfrihet om forsvarsforhold. ”Ikkevold”-saken ex post. – I: Jussens venner (1990).

s. 73-94.

Artikkelsamling for offentlig rett grunnfag. (red.). Oslo, 1991.

Retten til spesialundervisning på grunnskolens område. (Sammen med Bjørn Kjellemo).

Oslo, 1991.

NOU 1991:8 – Omorganisering av statlig virksomhet til eget rettssubjekt – forholdet til

arbeidsavtaler, tariffavtaler m.v. Vedlegg 1 (s. 108-161).

NOU 1992:32 – Strukturering av lovgivningen på arbeidsrettens område. Vedlegg 15 (S.

376-391).

Arbeidsretten – en kortfattet oversikt. Oslo, 1992. (Institutt for offentlig retts skriftserie;

nr. 10).

Norsk Arbeidsrettslig Domssamling 1988. (Sammen med Øyvind Vidnes). Oslo, 1992.

Stortinget og dets tjenestemenns tariffrettslige stilling. Oslo, 1992. (Institutt for offentlig

retts skriftserie; nr. 3).

Arbeidsretten. – I: Knoph's Oversikt over Norges rett. 10. utg. Oslo, 1992. s. 916-966.

Legers ytringsfrihet. Oslo, 1993. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 11).

Oversikt over arbeidsretten (sammen med advokat Elisabeth Lea Strøm). Oslo, 1993.

185


Lovgivningen om skadeforebyggelse og sikkerhet. (Sammen med Brynjar Mørkved). – I:

Nordisk administrativt tidsskrift (1993). s. 95-113.

Lovsamling i personal- og arbeidsrett, med forskrifter. (red.). Oslo, 1994.

Statens særavtaler: inngåelse, fortolkning og opphør. (Sammen med Jan Fougner og Jan

Birger Løken). Oslo, 1994.

Lov om arbeidstvister. Lov 5. mai 1927 nr. 1. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Lov 26. april 1947 nr. 1. Lov om lønnsnemd i arbeidstvister. Lov 19. desember 1952 nr.

7. Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Lov 30. juni 1954 nr. 11. Lov om

aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. Lov 21. desember 1956 nr. 1. Lov om

arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Lov 4. februar 1977 nr. 4. Lov om lønnsplikt under

permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. – I: Norsk Lovkommentar. Peter Lødrup, Knut

Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). Oslo, 1994.

Kommunale anbudsvilkår om å anvende lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer tariffavtalte

vilkår. Oslo, 1994. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Kirkeasyl – misericordia ecclesiae. Kirkeasylets rettslige status, og om adgangen til å

sette uttredelse av kirkeasyl som vilkår for behandling av søknad om oppholdstillatelse. –

I: Kritisk juss nr. 1 (1994). s. 59-73.

Praktiske eksamensoppgaver i offentlig rett grunnfag. (red.) Oslo, 1995. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 11).

Torkel Opsahl: Statsmakt og menneskerett. Henning Jakhelln, Carsten Smith og Njål

Høstmælingen (red.). Oslo, 1995.

Menneskerettighetene, Grunnlovens § 110 c og arbeidsretten. – I: Gjennomføring av

internasjonale menneskerettigheter i norsk rett. Oslo, 1995.

Undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling. Oslo, 1995.

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Aschehoug og Gyldendals store norske

leksikon. 3. utg. Oslo, 1995.

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. Lov 4. februar 1977 nr. 4 – I: Norsk

Lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). Oslo, 1994.

NOU 1996:6 – Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v. (Henning Jakhelln medlem

av utvalget). Oslo, 1996.

Bør skoleelever være omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidmiljø? – I:

Barneombudets rapport: Soria Moria Slott – skolen som elevenes arbeidsplass. Oslo,

1996.

Arbeidsrett: studiehefte. Oslo, 1996.

186


Oversikt over arbeidsretten. 2. utg. Oslo, 1996.

Lov om arbeidstvister. Lov 5. mai 1927 nr. 1. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Lov 26. april 1947 nr. 1. Lov om lønnsnemd i arbeidstvister. Lov 19. desember 1952 nr.

7. Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Lov 30. juni 1954 nr. 11. Lov om

aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. Lov 21. desember 1956 nr. 1. Lov om

arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Lov 4. februar 1977 nr. 4. Lov om lønnsplikt under

permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. – I: Norsk Lovkommentar. Peter Lødrup, Knut

Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 2. utg. Oslo, 1996.

Fjernarbeid. Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid

utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet. Oslo, 1996. (Complex; nr. 5).

Menneskerettigheter – nei takk? – I: Lov og rett (1997). s. 577-580.

Hviletidsbestemmelsene og Sjøfartsdirektoratets utkast til endringer i lov om arbeidstiden

på skip som følge av den reviderte STCW-konvensjon. – I: Norsk Maskintidende nr. 1

(1997). s. 36-39.

Tarifforholdene for elektrisitetsverk tilknyttet Kommunenes Sentralforbund. Oslo, 1997.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Foretaket som arbeidsgiver. – I: Foretaksrett. 3. utg. Tore Bråthen (red.). Oslo, 1997.

Foretaket som arbeidsgiver. – I: Foretaksrett. 4. utg. Tore Bråthen (red.). Oslo, 1998.

Arbeidsmiljøet for det pedagogiske personalet i grunnskolen. (Utredning for Norsk

Lærerlag av utvalg ledet av Henning Jakhelln). Oslo, 1998.

Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning. (Utredning,

sammen med Kari Andersen, for Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet). – I:

Vedlegg 2a og 2b til Rapport 98: Bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie. Kirke-,

Utdannings- og Forskningsdepartementet 1998.

Obiter dicta – nei takk! – I: Lov og rett (1998). s. 129-130.

Hvorfor en lov om menneskerettigheter? – I: Kritisk juss (1998). s. 107-108.

Oppsigelse i anledning arbeidskamp – rettsvirkninger for de individuelle arbeidsavtaler. –

I: Septemberforliget - 100 år. København, 1999. s. 133-192.

International Human Rights and Issues of Labor Law. – I: Domestic Implementation of

Obligations Under the UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Lisa

Stearns (red.). Oslo, 1999.

Lov om arbeidstvister. Lov 5. mai 1927 nr. 1. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Lov 26. april 1947 nr. 1. Lov om lønnsnemd i arbeidstvister. Lov 19. desember 1952 nr.

7. Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Lov 30. juni 1954 nr. 11. Lov om

187


aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. Lov 21. desember 1956 nr. 1. Lov om

arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Lov 4. februar 1977 nr. 4. Lov om lønnsplikt under

permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. – I: Norsk Lovkommentar. Peter Lødrup, Knut

Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 3. utg. Oslo, 1999.

Arbeidsrettslige studier og rettslige studier I-IV. Oslo, 2000.

Arbeidsgivers kontrolladgang – arbeidstakerens integritet. (Sammen med Helga Aune). –

I: Arbetsliv i omvandling. Oslo, 2000.

Artikkelsamling i arbeidsrett. (red.). Oslo, 2001.

Copyright protection for collective agreements and some supplementary remarks

regarding the copyright protection of standard form contracts. – I: UFITA (Archiv für

Urheber- und Medienrecht) nr. 3 (2001). s. 683-756.

Foretaket som arbeidsgiver. – I: Foretaksrett. 5. utg. Tore Bråthen (red.). Oslo, 2001.

Sjømannsrett, med særlig henblikk på den kollektive arbeidsrett, herunder arbeidkamp

(streik og lockout) og boikott; forholdet til bekvemmelighetsflagg m.v.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Sjomenn%20ITF%202001%20norsk%20tekst.pdf

Rights of seafarers.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Seamen%20collective%20labour%20law,%20strik

es,%20boicotting%20-%20flags.pdf

Oslo bystyres delegasjonsvedtak, jfr. kommunelovens § 10 nr. 5 – om forholdet mellom

byutviklingskomitéen og finanskomitéen forsåvidt gjelder frafallelse av

foreldelsesinnsigelse utredning til medlemmer av Oslo bystyre februar 2001.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/delegasjonsvedtak_oslo_kommune.pdf

Rettsstridig oppfordring til boikott – Landbruksministerens oppfordring til boikott av

Rimi-kjeden utredning til Handels- og Servicenæringens Hoved-organisasjon juni 2001.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Landbruksministerens%20oppfordring%20til%20b

oikott%20av%20Rimi-kjeden.pdf

Statens krav om forhandlinger om endringer i Jordbruksavtalen [2001], (kornprisen) jfr.

Hovedavtalen for jordbruket [1992] §§ 2-2 nr. 2 og 2-4 første ledd (kornprisen),

utredning til Norges Bondelag sept. 2001.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Statens%20krav%20om%20forhandlinger%20om

%20endringer%20i%20Jordbruksav.pdf

Domstollederstillingene ved domstolenes omorganisering. Konstitusjonelle og

arbeidsrettslige problemstillinger. Utredning avgitt til Justisdepartementets

domstolavdeling april 2002.

Åremålsansettelse av forskere m. fl. – I: Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1

(2002). s. 1-54.

188


Den rettslige karakter av en sykekasseordning – Jernbanens Sykekasse. – I: Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 1 (2002). s. 55-121.

Valgbarhet til kommunestyret for leder av kommunal forvaltningsgren. – I: Rettsteori og

rettsliv – festskrift til Carsten Smith på 70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar

Tjomsland, Gunnar Aasland og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 2002. s. 449 - 461.

Lov om lønnsplikt under permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. Lov om lønnsnemd i

arbeidstvister. Lov 19. desember 1952 nr. 7 Lov om godtgjørelse til

stortingsrepresentanter. Lov 30. juni 1954 nr. 11. Lov om aldersgrenser for offentlige

tjenestemenn. Lov 21. desember 1956 nr. 1. Lov om ansvar og garanti for statens

oppkrevere og regnskapsførere. Lov 28. mars 1958 nr. 4. Lov om lønnsplikt under

permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Lov 4.

februar 1977 nr. 4. Lov om arbeidstvister. Lov 5. mai 1927 nr. 1. – I: Norsk

Lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 4. utg. Oslo,

2002.

Åremålsansettelse av forskere – et uheldig og slett forberedt lovforslag. – I: Lov og rett

(2002). s. 65-66.

Nordsjødykkerne – et anstendighetsanliggende. – I: Lov og rett (2002). s.465-466.

Har tjenestemenn i Statskonsult reservasjonsrett/valgrett når Statskonsult omdannes fra

forvaltningsorgan til aksjeselskap? Oslo, 2003.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Har%20tjenestemenn%20i%20Statskonsult%20res

ervasjonsrett%20valgrett.pdf

Quo vadis, Academica? Hvor bærer dette hen? (Innlegg i Universitetets Aula,

Universitetet i Oslo, 29. okt. 2003, på debatt- og allmøte arrangert av tjenestemanns- og

studentorganisasjonene ved UiO i anledning NOU 2003:25 – Innstilling til ny lov om

universiteter og høyskoler). Oslo, 2003. http://foreninger.uio.no/voxacademica/Vox

Academica.doc

Forslag til opplegg og gjennomføring av erstatningsoppgjøret mellom staten og

Nordsjøens pionérdykkere - NOU 2003:5 og St. meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av

pionérdykkernes forhold i Nordsjøen.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Nordsjodykkernes%20erstatningsoppgjor%202003.

pdf

Stortingets adgang til å treffe vedtak om at erstatningsoppgjøret vedrørende

pionerdykkernes forhold i Nordsjøen skal belastes Statens Petroleumsforsikringsfond.

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Stortingets%20adgang%20til%20a%20treffe%20v

edtak.pdf

Klagenemnda for offentlige anskaffelser og pressens innsynsrett. (Sammen med Robert

Myhre). – I: Lov og rett (2003). s. 67-84.

Dommeres uavhengighet – Arbeidsrettens leder. – I: Lov og rett (2003). s. 305-306.

189


Lønnsreguleringen for politimestre som står til disposisjon for Politidirektoratet.

(Utredning til Norges Juristforbund juli 2003). Oslo, 2003.

Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet under

redningsaksjoner m.v. (Utredning til Direktoratet for brann og elsikkerhet, april 2003)

http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Redningsmannskaper.pdf

Om virkningen av rettsstridige vilkår i tilbud – særlig om tilbud om ansettelse med vilkår

om ”yellow dog”-klausul. – I: Hyldningsskrift til Jørgen Nørgaard. Torsten Iversen, Lars

Hedegaard Kristensen og Erik Werlauff (red.). København, 2003.

Omstillingsprosesser og forholdet mellom de ansatte og Universitetet i Oslo. (Utredning

fra en av Kollegiet oppnevnt arbeidsgruppe. Henning Jakhelln leder av utvalget). Oslo,

2003.

Oversikt over arbeidsretten. 3. utg. Oslo, 2004.

Arbeidsrettslig håndbok, privat sektor, LO-NHO-området. (Samarbeid med Ulf Ertzaas

og Kari Andersen). Kristiansand, 2004.

Ytringsfrihet i arbeidsforhold. Arbeidstakere – samfunnsengasjerte, betrodde og

innsiktsfulle medarbeidere - eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? – I: TemaNord

(2004). s. 47-128.

Arbeidsretten. – I: Knophs Oversikt over Norges rett. 12. utg. Oslo, 2004. s. 542-577.

Arbeidstakeres rettigheter mot morselskap. – I: MarIus nr. 310 (2004). s. 75-96.

Perspektiver på Statskonsult-saken. – I: Juristkontakt nr. 2 (2004). s. 41.

Taushet og lovverk. Omtale av rettsregler som knytter seg til sykepleieres rett og plikt til

å melde fra om forhold som relaterer seg til deres arbeid. – I: Prosjekt Munnkurv. Aslaug

Hetle (red.). Oslo, 2004. s. 23 - 27

arbeidsrett.no. Sammen med Helga Aune (red.). Oslo, 2005.

Lov om lønnsplikt under permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. Lov om lønnsnemd i

arbeidstvister. Lov 19. desember 1952 nr. 7 Lov om godtgjørelse til

stortingsrepresentanter. Lov 30. juni 1954 nr. 11. Lov om aldersgrenser for offentlige

tjenestemenn. Lov 21. desember 1956 nr. 1. Lov om ansvar og garanti for statens

oppkrevere og regnskapsførere. Lov 28. mars 1958 nr. 4. Lov om lønnsplikt under

permittering. Lov 6. mai 1988 nr. 22. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Lov 4.

februar 1977 nr. 4. Lov om arbeidstvister. Lov 5. mai 1927 nr. 1. Lov om

interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat. – I: Norsk Lovkommentar. Peter

Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 5. utg. Oslo, 2005.

[Diverse arbeidslivsrelaterte artikler.] – I: Aschehoug og Gyldendals store norske

leksikon. 4. utg. Oslo, 2005.

190


Ny arbeidsmiljølov. – I: Lov og rett (2005). s. 513-514.

Oversikt over arbeidsretten. 4. utgave. Oslo, 2006.

arbeidsrett.no. 2. utg. Sammen med Helga Aune (red.). Oslo, 2006.

Arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon. Sammen med Helga Aune (red.). Oslo, 2006.

Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august

2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Carl August Fleischer – 70 år. (Sammen med Aslak Syse, Ole Kristian Fauchald og Rolf

Einar Fife). – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70årsdagen

26. august 2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo,

2006.

Forslag til ny § 2-4. (Brev til Stortingets arbeids- og sosialkomité, ad Ot. prp. nr. 84

(2005-2006) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven). Oslo, 2006.

Jon T. Johnsen

Professor

Anmeldelse av Ståle Eskeland og Just Finne: Rettshjelp. – I: Lov og rett (1974). s. 323-

328.

Eneretten til partinavn. – I: Lov og rett (1974). s. 437-454.

Allmänhetens behov av rättsinformation. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 27.

nordiske juristmøtet i Reykjavik den 20-22. august 1975. s. 288-290. Reykjavik, 1975.

Anmeldelse av Per Augdahl: Rettskilder. 3. utg. – I: Lov og rett (1975). s. 42-43.

Anmeldelse av Frede Castberg: Rett og revolusjon i Norge. – I: Lov og rett (1975). s.

282-286.

Rettssystem og individ i velferdsstaten: noen trekk ved rettshjelpsforskningen i Norge.

Tromsø, 1976. (Stensilserie / Universitetet i Tromsø. Institutt for samfunnsvitenskap; nr.

24).

Undervisning om juridiske rettigheter og plikter i skolen. (Sammen med Dag Album og

Magnus Haavelsrud). Tromsø, 1976. (Stensilserie / Universitetet i Tromsø. Institutt for

samfunnsvitenskap; nr. 27).

191


”Påtalemyndigheten har vår fulle tillit”. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1977). s. 4-17.

Rettshjelp i utkantstrøk: udekkede rettshjelpbehov i to NordNorske lokalsamfunn:

Delrapport II. Oslo, 1978.

Rettshjelp i utkantstrøk. Oslo, 1978. (Stensilskrifter fra Institutt for rettssosiologi).

Den norske rettshjelpsutredningen – en kritisk kommentar. – I: Retfærd nr. 8 (1978). s.

18-31.

Materialitetstenkningen i rettssosiologien. Kommentarer til Thomas Mathiesen: Rett og

samfunn, 2. utgave 1976. – I: Lov og rett (1979). s. 257-274.

Desentralisering av rettshjelp i Oslo: erfaringer fra Juss-buss' rettshjelpvirksomhet på

Stovnerhøsten 1978. Oslos, 1980. (Juss-buss; nr. 5).

Behovet for offentlige rettshjelpkontorer. Oslo, 1980. (Juss-buss; nr. 6).

Årsrapport for Juss-buss 1979. Oslo, 1979. (Juss-buss; nr. 7).

Rettshjelp i utkantstrøk. Oslo, 1981. (Stensilskrifter fra Institutt for rettssosiologi).

Juss-buss i Troms. Et langsiktig juridisk aksjonsforskningsprosjekt. – I: Juss-buss 1971-

1981. Oslo, 1981.

Årsrapport for Juss-buss 1981. Oslo, 1982. (Juss-buss; nr. 20).

Ytringsfriheten i forvaltningsstaten. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1982). s. 785-852.

Materialitetstenkningen i rettssosiologien: kommentarer til Thomas Mathiesen: Rett og

samfunn, 2. utgave 1976. – I: Jussens venner (1982). s. 151-168.

Har Juss-Buss en framtid? – I: Hefte for kritisk juss nr. 4 (1981) / nr. 1 (1982). s. 62-72.

Anmeldelse av Bryant Garth: Neighbourhood law firms for the poor. A comparative

study of recent developments in legal aid and in the legal profession. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1983). s. 137-140.

Anmeldelse av I. Jørgensen m. fl.: Grænser for deltagelse. Om politisk indflydelse og

medbestemmelse. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 630-631.

Professionalization of legal counceling in Norway: paper to Working Group for the Legal

Professions' Meetingin Belagio July 16-21. 1984. Oslo, 1984.

Rettshjelp og økonomisk politikk. – I: Lov og rett (1984). s. 369-370.

Rettspolitiske synspunkter på endringene i de materielle og økonomiske vilkårene for fri

rettshjelp. – I: Lov og rett (1984). s. 477-485.

192


Avskalling av reformplaner i rettshjelp-politikken. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1984).

s. 20-25.

Årsrapport for Juss-buss 1984. (Sammen med Øyvind Aakerøy). Oslo, 1985. (Juss-buss;

nr. 26).

Årsrapport for Juss-buss 1985. (Sammen med Halvard Helle). Oslo, 1985. (Juss-buss; nr.

30).

Håndheving av almene interesser. – I: Samfunn, rett og rettferdighet – festskrift til

Torstein Eckhoff på 70-årsdagen. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke

(red.). Oslo, 1986.

Anmeldelse av Lars Heuman: Rättshjälp och pilotfall. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1986). s. 200-203.

Anmeldelse av Peter Jonsson, Dan Lindmark og Carl Martin Roos:

Rättshjälpsförsäkringen – synad i fogarna. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1986). s. 423-426.

Praksis i studiet. – I: Hefte for kritisk juss nr. 1 (1986). s. 27-34.

Naturlig å se praksisfag og teoretisk advokatrett/ rettshjelpfag i sammenheng. – I:

Advokatbladet nr. 9 (1986). s. 9-12.

Juristene i Norge. – I: Retfærd nr. 32 (1986). s. 62-77.

Retten til juridisk bistand: en rettspolitisk studie. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1987.

Fri rettshjelp for kvinner. – I: Norske kvinnelige juristers forening 1947-1987 –

jubileumsnummer av Justine. Oslo, 1987.

Synspunkter på regelforenkling: rapport til Regelseminaret. Oslo, 1987.

Anmeldelse av Antti Kivivouori (red.): Law drafting and sociology. A seminar report. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1987). s. 733-740.

Fremmedrettslig fengsling. – I: Jussens venner (1987). s. 20-53.

Prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode i straffesaker. – I: Jussens venner

(1987). s. 193-210.

”Pro deo” – Juristene og de fattige i Belgien. – I: Retfærd nr. 37 (1987). s. 83-89.

The professionalization of legal counseling in Norway. – I: Lawyers in society. Vol 2

(1988). s. 54-123.

Advokaten – en rettssikkerhetsgaranti i barnevernsaker. (Sammen med Mette Yvonne

Larsen). – I: Lov og rett (1989). s. 49-50

193


Fattigdomskravet i offentlig forvaltning. – I: … den urett som ikke rammer deg selv –

festskrift til Anders Bratholm. Nils Christie (red.). Oslo, 1990.

Juss-buss and clinical legal education. Oslo, 1991. (Juss-buss; nr. 51).

Rettshjelpbehovet. – I: Jussens venner (1991). s. 333-352.

Rettssikkerhet ved tvungen omsorgsovertakelse. (Sammen med Mette Yvonne Larsen). –

I: Lov og rett (1992). s. 231-277.

Rural justice: Country lawyers and legal services in the United States and Britain. – I:

Law and social inquiry nr. 3 (1992). s. 415-436.

Juridisk utdanning i støpeskjeen. – I: Juristkontakt nr. 5 (1993). s. 2-8.

Blir juridiske studenter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 2-5. Avdelingseksamen. –

I: Lov og rett (1994). s. 608-621.

Blir juridiske studenter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 1. Avdelingseksamen – I:

Lov og rett (1995). s. 113-129.

Rettshjelpssitusasjonen i dag. – I: Juss-buss 25 år: 1971-1996 – jubileumsfestskrift. Oslo,

1996.

Samisk rettshjelp: en analyse av Rettshjelpkontoret Indre Finnmark. Oslo, 1997.

Finner journalister sannheten om straffesaker? – I: Kritisk juss nr. 4 (1998). s. 319-344.

Journalistiske og vitenskapelige tilnærminger til straffesaker. – I: Kritisk juss nr. 2

(1999). s. 163-168.

Progressive legal services in Norway? – I: International journal of the legal profession nr.

3 (1999). s. 261-310.

Studies of legal needs and legal aid in a market context. – I: The transformation of legal

aid. Comparative and historical studies. Oxford, 1999.

NOU 2000:33 – Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. (Jon T. Johnsen

leder av utvalget). Oslo, 2000.

Er NOU 2000:33 en utredning med forhåndsbestilt konklusjon? – I: Kritisk juss nr. 3/4

(2001). s. 313-318.

Vitenskapelighet, praktikerinnsikt og reform – Synspunkter på Anne Robberstads

avhandling Mellom tvekamp og inkvisisjon. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2001). s.

464-532.

Bør retten kunne ilegge en tiltalt erstatning selv om den frikjenner ham for straff? – I:

Tidsskrift for strafferett nr. 2 (2001). s. 98-101.

194


Menneskerettsvernet i straffeprosessen. – I: Lov og rett (2002). s. 585-605.

Juss-buss: et fagkritisk eksperiment: idégrunnlag, arbeidsprinsipper og erfaringer:

veiledning for medarbeidere i Juss-Buss. Oslo, 2003. (Juss-buss; nr. 90).

Upartisk straffeforfølgning - ramme for fornærmedes rettigheter i straffesaker? – I:

Tidsskrift for strafferett nr. 2 (2003). s. 141-165.

Forsvarsadvokatenes rolle i gjennomføringen og utviklingen av Den europeiske

menneskerettskonvensjon. – I: Tidsskrift for strafferett nr. 4 (2003). s. 440-451.

Anmeldelse av Knut Papendorf: Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger

for advokatmarkedet. – I: Lov og rett (2004). s. 112-117.

En hilsen fra fakultetet til Det juridiske fakultetsbibliotek. – I: På rett hylle i 50 år – Det

juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo, 2006.

Hva ble Norge dømt for i Strasbourg? – I: Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 1 (2006). s. 1-

70.

How has the complexity of the law and the market for legal expertise impacted on the

development of legal aid in Norway? – I: International journal of the legal profession nr.

1 (2006). s. 19-39.

Kirsten Ketscher

Professor II

Kritikk af en ”realanalyse”. (Sammen med Steen Røsholt og Henrik Zahle). – I: Retfærd

nr. 2 (1977). s. 117-123.

Jurakvindegrupper og kvinderet ved Københavns Universitet. – I: Retfærd nr. 2 (1977). s.

129-131.

Om planlægningsbegrebet som retsform. – I: Retfærd nr. 12 (1979). s. 1-10.

To domme vedrørende ligebehandlingsloven. – I: Retfærd nr. 13 (1980). s. 97-101.

Nærdemokrati – nogle retlige refleksioner over et populært begreb. – I: Retfærd nr. 18

(1981). s. 31-45.

Kvinder og planlægning af dagforanstaltninger for børn. Oslo, 1982. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 3).

195


Kvinde, dine rettigheder. (Sammen med Jytte Lindgård og Jytte Thorbek). København,

1983.

Pas på hinanden eller pas dig selv. – I: Retfærd nr. 24 (1983). s. 30-41.

Legalstrategier i kvinderetten.. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1984). s. 23-34.

5. nordiske kvindejuristmøde. – I: Retfærd nr. 26 (1984). s. 108-109.

Dagforanstaltninger for børn. – I: Studier (Københavns Universitet. Retsvitenskabeligt

Institut) nr. 10 (1985).

Socialrettens uordentlige forsørgelsesbegreb. – I: Retfærd nr. 29 (1985). s. 18-31.

Feminist perspectives on law: Scandinavian papers delivered at the European Critical

Legal Studies Conference in London, 1986. (red.). – I: Studier (Københavns Universitet.

Retsvitenskabeligt Institut) nr. 14 (1986).

Kvinderetlig skriftserie – Årbog for Kvinderet – en litteraturoversigt. – I: Retfærd nr. 31

(1986). s. 108-112.

Refleksiv ret – hendes og hans retfærdighed. – I: Retfærd nr. 32 (1986). s. 30-35.

Offentlig børnepasning. – I: Retfærd nr. 33 (1986). s. 74-87.

Reproductional technology: public or private order? Two papers presented at the 1987.

conference of critical legal studies. (Sammen med Agnete Weis Bentzon). – I: Studier

(Københavns Universitet, Retsvitenskabeligt Institut) nr. 22 (1987).

Von Frauenrechten zum Frauenrecht: Referat zur ersten schweizerischen feministischen

Juristinnentagung vom 23-24 Oktober 1987 in Basel. – I: Studier (Københavns

Universitet, Retsvitenskabeligt Institut) nr. 24 (1987).

Offentlig ret: retsanvendelse og retssikkerhed: en introduktion. (Sammen med Steen

Rønsholdt). København, 1987.

Reproduktionsteknologi. – I: Retfærd nr. 36 (1987). s. 93-94.

Regler og virkelighed. – I: Retfærd nr. 37 (1987). s. 78-82.

7’th European conference of critical legal studies. – I: Retfærd nr. 44 (1989). s. 108-109.

Offentlig børnepasning i retlig belysning. (Doktotgradsavhandling). København, 1990.

Tove Stang Dahl – en retsvidenskabelig pioner. – I: Retfærd nr. 2 (1993). s. 3-6.

Anmeldelse av Aslak Syse: Abortloven. Juss og verdier. – I: Retfærd nr. 4 (1994). s. 91-

95.

196


Liv, arbejde og forvaltning. Kirsten Ketscher, Steen Rønsholdt og Peter Blume (red.).

København, 1995.

Den sociale dimension i kvinderetligt perspektiv. Kirsten Ketscher, Jytte Lindgård og

Ruth Nielsen (red.). København, 1995.

Kvinnerett i bistandssamarbeid: en gjennomgang av målsetninger og resultater ved

Avdeling for kvinnerett. (Sammen med Anne Hellum og Else Leona McClimans). Oslo,

1995.

Anmeldelse av Aslak Syse: Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmete –

Rettigheter, vern og kontrol som rettslige virkemidler. – I: Retfærd nr. 77 (1995). s. 90-

95.

Ret og skønsomhed i en overgangstid. Kirsten Ketscher og Peter Blume (red.).

København, 1998.

Socialret: almindelige principper: retssikkerhed og administration. København, 1998.

Det registrerede partnerskab og Den norske kirke. – I: Lov og rett (1998). s. 553-563.

Nogle udviklingslinjer i kvinderetten. – I: Normativa perspektiv – festskrift till Anna

Christensen. Lund, 2000.

Mod en argumentativ ret. – I: Jussens venner (2000). s. 272-287.

Kvinners rettigheter i et nytt rettslig landskap. – I: Mot et globalisert Norge? Rettslige

bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Bent Sofus Tranøy og Øyvind

Østerud (red.). Oslo, 2001.

The legal position of women under Scandinavian law: trends within family law, labour

law and social welfare law. – I: The Status of women at the dawn of the twenty-first

century: proceedings of the conference held under the auspices of the International

Association of Legal Science and the Minerva Center for Human Rights. Paris, 2001.

Socialret: almindelige principper: retssikkerhed og administration: grundværdier.

København, 2002.

Retsvidenskaben set gennem kvinderettens prisme. – I: Erkjennelse og engasjement –

minneseminar for David Roland Doublet (1954-2000). Bergen, 2002.

Kvindekonventionen gælder i dansk ret. – I: Jura & Historie – Festskrift til Inger Dübeck

som forsker. Henrik Dam, Lise Dybdahl og Finn Taksøe-Jensen (red.). København, 2003.

Børns menneskerettigheder: om FN's børnekonvention i dansk ret. – I: Nye retlige

design: dansk ret under konkurrence. s. Jørgensen [et al.] (red.). København, 2003.

197


Retfærd og kvinderne – Nogle spredte jubilæumsglimt. – I: Retfærd nr. 1 (2003). s. 15-

20.

Tekstsamling til europæisk socialret. (red.). København, 2005.

Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem mænd og kvinder – set i lys

af Fætex-sagen. – I: Ugeskrift for Rætsvæsen nr. 26 (2005).

Grundlæggende retigheder gælder for alle. – I: Handicapnyt nr. 1 (2005).

Når aktivering fører til social dumping. – I: Socialrådgiveren nr. 2 (2005).

Bjørn Tore Kjellemo

Forsker

Retten til spesialundervisning på grunnskolens område. (Sammen med Henning

Jakhelln). Oslo, 1991.

Retten til spesialundervisning i grunnskolen. (Studentavhandling). 1992.

Høyesterett og spesialundervisning – en kommentar til Rt. 1993 s. 811. – I: Lov og rett

(1994). s. 363-371.

Retten til spesialundervisning i grunnskolen. Rev. utg. (Sammen med Henning Jakhelln).

Oslo, 1995.

Asbjørn Kjønstad

Professor

Torstein Eckhoff: Omgjøring av forvaltningsvedtak. Asbjørn Kjønstad og Bjørn Eidem

(referenter). – I: Jussens venner (1969).

To slags barn. – I: Lov og rett (1973). s. 385-386.

The Accumulation of Claims Payments, Recourse and Subrogation in Private and Sociale

Insurance. (Norsk rapport til AIDA’s konferanse i Lausanne 1974, s. 6:1-6:35).

Lausanne, 1974.

198


Anmeldelse av Henrik Palmstrøm: Folketrygdloven med kommentarer. – I: Lov og rett

(1974). s. 94-96.

Sosialretten. – I: Knophs oversikt over Norges rett. Birger Stuevold Lassen og Knut s.

Selmer (red.). Oslo, 1975.

Rettslige og ikke-rettslige årsaker til økningen i antallet uførepensjonister i Norge fra

1961 til 1975. Oslo, 1975.

NOU 1976:1 – Legers og tannlegers rettigheter og plikter. (Asbjørn Kjønstad sekretær).

Oslo, 1976.

Årsaken til økning i antall uførepensjonister; om en revurdering av uførhetsbegrepet. – I:

Det 9. nordiske sosialforsikringsmøtet. Oslo, 1976.

Extraordinære tap, skadelidtes inntale av tredjemanns tap og tredjemanns tap ved

personskader. (Sammen med Gunnar Engh og Arne Haugestad). – I: Norsk

forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 62 (1977).

Et forsøk med bruk av EDB i rettsvitenskapen (vedlegg til NORIS 8I). Oslo, 1977.

(Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr. 16).

Trygd og erstatning ved personskade: utviklingslinjer, utbredelse og ulikheter. Oslo,

1977.

En sammenligning mellom arbeidsinntektsnivå, erstatningsnivå og trygdenivå. Oslo,

1977.

NOU 1977:14 – Folketrygdens uførebegrep. (Asbjørn Kjønstad leder av utvalget). Oslo,

1977.

Folkehelsen, tobakksbransjen og reklameforbudet. – I: Lov og rett (1977). s. 41-48.

Yrkesskadetrygden: fire utvalgte emner. Oslo, 1978. (Stensilserie / Institutt for offentlig

rett; nr. 24).

Sosialarbeidernes taushetsplikt. Oslo, 1978. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr.

26).

Om rett til økonomisk kompensasjon ved uførhet: et sammendrag av seks trygderettslige

og tilgrensende erstatningsrettslige og sosialrettslige arbeider. Oslo, 1978.

Anmeldelse av Juristforbundets sociallovsamling. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1978). s. 461-462.

I hvilken utstrekning kan misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende mot medkontrahentens

hjemmelsmenn? – I: Jussens venner (1978). s. 167-189.

199


En sammenligning mellom trygderettslige lovforarbeider og lovforarbeider fra den

”sentrale juss”. – I: Lov og rett (1978). s. 3-22.

Sosialarbeidernes taushetsplikt. – I: Lov og rett (1978). s. 491-509.

Kjennelser fra Trygderetten. (red.). Oslo, 1979.

Sosialrettslige emner: utvalgte artikler. Asbjørn Kjønstad og Tor Mehl (red.). Oslo, 1979.

Yrkesskadetrygden: fire utvalgte emner. (Del av avhandling dr. juris). Oslo, 1979.

Anmeldelse av Fredrik W. Ohldieck: Sykelønnsordningen. – I: Juristkontakt nr. 5 (1979).

s. 192-193.

Taushetsplikt i sosialsektoren. (Sammen med Else Øyen). Bergen, 1980.

Emne frå bustadretten: artiklar i utval. Asbjørn Kjønstad og Kåre Lilleholt (red.). Oslo,

1980.

Anmeldelse av Jørgen Graversen: Tilbagebetaling af sociale ydelser. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1980). s. 134-139.

Anmeldelse av Kai Krüger: Pengekrav. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1980). s. 528-

531.

Kriminalitet og uførepensjonering. – I: Sosial trygd. Årg. 68 nr. 5 (1980). s. 166-173.

Yrkesskadetrygd, erstatningsansvar og yrkesskadeforsikring. – I: Sosial trygd. Årg. 68 nr.

10 (1980). s. 324-327, 329 og 344.

20 artikler, stensiler og bokanmeldelser fra 1973 til 1981: spredte juridiske felter. Oslo,

1981.

Pasienters rättigheter. (Foredrag, korreferent). – I: Forhandlingene ved det 29. nordiske

juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. s. 142-153. Stockholm, 1981.

Child Abuse and Neglect: viewed in relation to 12 fundamental principles in a western

social and legal system. (Innlegg på kongress i Amsterdam). – I: Child Abuse and

Neglect. Vol. S (1981). s. 421-429.

Barns rett til forsørgelse og omsorg: fra foreldre, samfunn og andre. Oslo, 1981.

(Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr. 80).

Ingen ny sosial reform men en konsolidering av folketrygdloven. – I: Sosial trygd. Årg.69

nr. 4 (1981). 4-6.

Yrkesskadetrygd, erstatningsansvar og yrkesskadeforsikring. – I: Norsk vanføretidsskrift.

Årg. 35 nr. 3 (1981). s. 4-8.

200


Pasienters rettigheter. Kontraktsrett eller forvaltningsrett? – I: Lov og frihet - festskrift til

Johs. Andenæs på 70-årsdagen, 7. september 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og

Torkel Opsahl (red.). Oslo, 1982.

NOU 1982:26 – Barnemishandling og omsorgssvikt. (Asbjørn Kjønstad medlem av

utvalget). Oslo, 1982.

Oversikt over folketrygdens stønadssystem og forholdet til erstatningsretten. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1982). s. 50-84.

En høyesterettsdom med millionerstatning ved personskade (Rt.1981.138). – I: Lov og

rett (1982). s. 3-29.

Erstatning ved yrkesvalghemminger. – I: Lov og rett (1982). s. 487-502.

Vi får en ny folketrygdlov som mange flere kan forstå men loven blir trolig ikke vedtatt

før i 1991. – I: Sosial trygd. Årg. 70 nr. 7 (1982). s. 18-26.

Assessement of Disability. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 26 (1982). s. 115-142.

Folketrygdens uførepensjon og erstatning for framtidig inntektstap. Oslo, 1983.

Stønad ved uførhet: studier av administrative beslutninger om uførepensjon og sosialhjelp

til personer med psyko-sosiale problemer. Asbjørn Kjønstad [et al.]. Oslo, 1983.

[10 artikler om helse, trygd og erstatning]. Oslo, 1983.

Trygd og erstatning ved personskade: utviklingslinjer, utbredelse og ulikheter. 2. utg.

Oslo, 1983.

Foreldelsesloven. (Sammen med Steinar Tjomsland). Oslo, 1983.

Barns rett til forsørgelse og omsorg: fra foreldre, samfunn og andre. – I: Institutt for

kriminologi og strafferetts småskriftserie nr. 1 (1983). Anders Bratholm (red.). s. 41-97.

Et verk om personskader. Anmeldelse av Bo von Eyben: Kompensation for personskade.

– I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 577-589.

Krav om samtykke fra forsøksperson/pasient ved medisinsk forskning. – I: Lov og rett

(1983). s. 403-431.

Krav om behandling og attføring som vilkår for rett til uførepensjon og erstatning. – I:

Juristkontakt nr. 7 (1983). s. 322-325 og 349-350.

Krav om behandling og attføring som vilkår for rett til uførepensjon og erstatning. – I:

Juristkontakt nr. 8 (1983).S. 410-416.

Krav om behandling og attføring som vilkår for rett til uførepensjon og erstatning. – I:

Sosial trygd. Årg.71 nr. 10 (1983). s. 24-29.

201


Krav om behandling og attføring som vilkår for rett til uførepensjon og erstatning. – I:

Sosial trygd. Årg. 71 nr. 11 (1983). s. 26-32.

Krav om samtykke fra forsøksperson/pasient ved medisinsk forskning. – I: Kirke og

kultur. Årg. 88 hefte 8 (1983). s. 466-477.

Krav om samtykke fra forsøksperson / klient ved psykologisk forskning. – I: Tidsskrift

for Norsk psykologforening. Vol. 20 nr. 11 (1983). s. 571-580.

Folketrygden i støpeskjeen. (red.). Oslo, 1984.

Trygderettighetenes grunnlovsvern. (Vedlegg 4 til NOU 1984:10 – Trygdefinansiering).

Oslo, 1984.

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. (Innlegg). – I: Forhandlingene

ved det 30. nordiske juristmøtet i Oslo den 15-17. august 1984. s. 316-324, 326-327 og

342-344. Oslo, 1984.

Verdsetting av tapt arbeidsevne særlig til å utføre husarbeid. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1984). s. 335-371.

Husmorsameiet og rettsutviklingen. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1984). s. 554-586.

Lov om pasienters rettigheter klagerett og pasientforsikring. – I: Trygd og arbeid. Årg. 39

nr. 10 (1984). s. 8-10.

Fastsetting av uføregrad etter folketrygdlovens kap. 8. – I: Sosial trygd. Årg. 72 nr. 7

(1984). s. 28-34.

Fastsetting av husmødres uføregrad. – I: Sosial trygd. Årg. 72 nr. 8/9 (1984). s. 24-33.

Fastsetting av uføregrad etter folketrygdlovens kapittel 8. – I: Juristkontakt nr. 5 (1984).

s. 242-249.

Medisinsk forskning og pasientens samtykke. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Årg. 104 nr. 5 (1984). s. 327-332.

Juridiske aspekter ved passiv røyking. – I: Lufta er for alle. Retten til å puste i røykfri

luft. Statens tobakkskaderåd. Oslo, 1985.

Innstilling om planer for juridisk embetsstudium ved Universitetet i Tromsø. (Asbjørn

Kjønstad leder av utvalget). Tromsø, 1985.

Industrial Injuries: Benefits and Rehabilitation. Oslo, 1985. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 2).

Anmeldelse av Helge J. Thue: Samliv og sameie. – I: Lov og rett (1985). s. 48-55.

Erstatning for tap av forsørger. – I: Lov og rett (1985). s. 67-111.

202


Taushetsplikt og bruk av EDB i helsesektoren. – I: Lov og rett (1985). s. 483-506.

Sykehusprestene og taushetsplikten. – I: Kirke og kultur. Årg. 90 (1985). s. 329-344.

Folketrygdens særpreg og plass i samfunnet: likheter og forskjeller mellom sosialomsorg,

privat forsikring og folketrygd. – I: Norsk forsikringsjuridisk forenings publiksjoner nr.

66 (1985).

Rett og rettferdighet ved fordeling av helsetjenester. – I: Samfunn, rett og rettferdighet –

festskrift til Torstein Eckhoff på 70-årsdagen. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og

Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

NOU 1986:11 – Folketrygdens forhold til helsetjenestene og andre ordninger.

Delutredning 1. (Asbjørn Kjønstad leder av utvalget). Oslo, 1986.

Helsevern. Om å leve av trygdeinntekter: Pensjoner og samordning: Yrkesskader og

økonomisk dekning. – I: Husadvokaten. Oslo, 1986.

Juridiske aspekter ved opprettelse og bruk av helseregistre. (Sammen med Irma Iversen).

Oslo, 1986. (Helsedirektoratets utredningsserie; nr. 2).

Retten til å puste i røykfri luft. – I: Lov og rett (1986). s. 205-216.

Anmeldelse av Mette Borchrevink: Ny teknologi i arbeidslivet. – I: Lov og rett (1986). s.

235-237.

Juklerød-saken. – I: Lov og rett (1986). s. 437-438.

Folketrygdens regressrett. – I: Lov og rett (1986). s. 501-502.

Informed Consent in Medical Research. – I: Medicine and law. Vol. 5 (1986). s. 11-16.

Norwegian social law. University Press. Oslo, 1987.

Helserett: helsevern og pasientrettigheter ...Oslo, 1987.

Elevers trygderettslige stilling. – I: Skolerett. Oslo, 1987.

AIDS og juss: kampen mot smittsomme sykdommer – fra Svartedauen til HIVepidemien.

(Sammen med Fredrik Mellbye). Oslo, 1987.

Tilläggserstättning på grund av oförutsedd skadeutveckling. (Innlegg.) – I:

Forhandlingene ved det 31. nordiske juristmøtet i Helsingfors den 19-21. august 1987. s.

107-109. Helsingfors, 1987.

Fra Svartedauen til AIDS. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene på ved det 31.

nordiske juristmøtet i Helsingfors den 19-21. august 1987. s. 309-344. Helsingfors, 1987.

203


Farliga epidemier som rättsligt problem. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene på ved

det 31. nordiske juristmøtet i Helsingfors den 19-21. august 1987. s. 525-529.

Helsingfors, 1987.

Fra Svartedauen til AIDS. – I: Kirke og kultur. Årg. 92 (1987). s. 211-231.

Opptak ved det Juridiske fakultet i Oslo 1987/1988. – I: Juristkontakt nr. 3 (1987). s. 172-

173 og 175-176.

Fra svartedauen til AIDS. – I: Juristkontakt nr. 4 (1987). s. 222-223.

De eldres rettsstilling: del 1. Oslo, 1988.

Folketrygdens uførepensjon. Oslo, 1988.

I uførepensjonens og sosialhjelpens gråsone: studier av administrative beslutninger om

økonomiske stønader til personer med psyko-sosiale problemer. Asbjørn Kjønstad [et al.].

Oslo, 1988.

Innføring i trygderett. Oslo, 1988.

The Norwegian Pensions. (Rapport til en konferanse i familierett i Tokyo). Tokyo, 1988.

Economic Compensation for Industrial Injuries. – I: Compensation for Personal Injury.

Stockholm, 1988.

Debatten om røykeloven. – I: Lov og rett (1988). s. 453-454.

Redaktørstriden i Lov og rett (knyttet til Politivolddebatten). – I: Lov og rett (1988). s.

553-554.

De eldres rettsstilling. – I: Aldring & eldre. Årg. 5 nr. 3 (1988). s. 2-8.

De eldres rettsstilling. – I: Aldring & eldre. Årg. 5 nr. 4 (1988). s. 12-16.

Rettsforholdet mellom leger og sykepleiere. – I: Sykepleien. Årg. 76 nr. 23 (1988). s. 15

og 36.

From the Black Death to Aids. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 32 (1988). s. 83-

115.

Innføring i trygderett. Oslo, 1989.

Kjennelser fra Trygderetten. (red.). 2. utg. Oslo, 1989.

Oversikt over trygderetten. Oslo, 1989.

Hverdagsjus: kommentarer til fjernsynsserien ”Dynastiet Grahndahl”. (Sammen med

Peter Lødrup). Oslo, 1989.

204


Perspektivanalyse for Det juridiske fakultet. (Sammen med Svein Eng). Oslo, 1989.

Forslag til ny lov om fysioterapeuter. Sammen med Regine Rahm Bjerke [et. al]. Oslo,

1989.

Utredning om bioingeniørers faglige ansvar. Sammen med Egil Lagem [et. al]. Oslo,

1989.

Innstilling om Effektivisering av Trygderetten. Sammen med Torstein Eckhoff og Finn

Grøstad. Oslo, 1989.

Nikotinrapporten; nye tobakks- og nikotinprodukter og nye anvendelsesmåter. Sammen

med Tore Sanner og Hanne Thürmer. Oslo, 1989.

Røykeloven – en duplikk. – I: Lov og rett (1989). s. 134-136.

Velferdsstatens taushetsplikt: mer ideologi enn realitet. – I: Sosionomen. Årg. 34 nr. 16

(1989). s. 2-6.

Fem ulike uførebegreper. – I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 109 nr. 23

(1989). s. 2311-2315.

Taushetsplikten smuldrer bort. – I: Hjelpepleieren nr. 16 (1989). s. 8-9.

NOU 1990:20 – Forenklet folketrygdlov. (Asbjørn Kjønstad leder av utvalget). Oslo,

1990

Fusa-dommen: Høyesteretts dom i sak mellom Kari Austestads arvinger og Fusa

kommune. Oslo, 1990.

Rett til helsehjelp og sosiale tjenester: særlig om hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Oslo,

1990.

Sykdom som betingelse for rett til folketrygdens sykepenger. (Vedlegg 4 til NOU

1990:23 – Sykelønnsordningen). Oslo, 1990.

Indirekte tobakksreklame. – I: Lov og rett (1990). s. 248-254.

Fusa-dommen. – I: Juristkontakt (1990). s. 478-482.

Balanserer på grunnlovens grense. – I: Sosial trygd. Årg. 78 nr. 11 (1990). s. 2-5.

Pasienters rettigheter. – I: Kirke og kultur. Årg. 95 (1990). s. 513-528.

Innføring i trygderett. 2. utg. Oslo, 1991.

Fusa-dommen. – I: Norges juristforbund gjennom 25 år. Knut Farner (red.). Oslo, 1991.

205


Attføring av attføringen: særlig om stoffmisbrukere – hedersskrift til Per Alveberg. (red.).

Oslo, 1991.

Forord. Rettighetsprinsippet og attføringsprinsippet, særlig om forholdet til

folketrygdsystemet og narkomane. – I: Attføring av attføringen: særlig om

stoffmisbrukere – hedersskrift til Per Alveberg. (red.). Oslo, 1991.

Svar til Ulf Bernitz. – I: Lov og rett (1991). s. 128.

Erstatning ved ”feilslått” familieplanlegging særlig om utgifter til underhold av velskapt

barn som fødes etter ”mislykket” sterilisering eller abort. – I: Lov og rett (1991). s. 131-

161.

Har ligningsmyndighetene rett til innsyn i legejournaler. – I: Tidsskrift for den norske

Lægeforening nr. 29 (1991). s. 3557-3561.

Funksjonshemmedes rett til hjelp i hjemmet etter Fusa-dommen. – I: Trygd og arbeid.

Årg. 46 nr. 11 (1991). s. 2-7.

Helseprioriteringer og pasientrettigheter. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). Oslo,

1992.

Pasientrettighetenes framvekst. – I: Helseprioriteringer og pasientrettigheter. Asbjørn

Kjønstad og Aslak Syse (red.). Oslo, 1992.

Oversikt over trygderetten. 2. utg. Oslo, 1992.

Folketrygdens uførepensjon. 2. utg. Oslo, 1992.

Taushetsplikt: kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten,

sosialetaten og barnevernstjenesten. Hamar, 1992.

Har ligningsmyndighetene rett til innsyn i legejournaler? – I: Skatterett (1992). s. 365-

383.

Taushetsplikt og opplysningsplikt etter pasientens død. – I: Tidsskrift for Den norske

lægeforening. Årg. 112 nr. 2 (1992). s. 243-248.

Livskvalitet og livsaften. – I: Omsorg. Årg. 9 nr. 3 (1992). s. 32-35.

Pasientrettigheter og tvangsbehandling innen psykiatrien. – I: Helseretten og

helserettsavdelingen i utvikling – festskrift til ekspedisjonssjef Knut Munch-Søegaard,

30. juni 1993. Cecilie Due, Morten Frantze og Ellisiv Hegna (red.). Oslo, 1993.

Trygderett: studiehefte. Oslo, 1993.

Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven.

Asbjørn Kjønstad [et al.]. Bergen, 1993.

206


Erstatningsrett: studiehefte. (Sammen med Tone Wilberg). Rev. utg. Oslo, 1993.

Anmeldelse av Kristian Andenæs: Sosialomsorg i gode og onde dager. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1993). s. 388-394.

Ved klagemuren. – I: Lov og rett (1993). s. 1-2.

Erstatningsretten i velferdssamfunnet. – I: Lov og rett (1993). s. 281-282.

Pasientrettighetene i Norge – framvekst og utviklingsmuligheter. – I: Lov og rett (1993).

s. 387-405.

Bedre lovstruktur og enklere regelverk. – I: Juristkontakt nr. 2 (1993). s. 18-20.

Kjønstad om pasientrettigheter. – I: Sinn og samfunn nr. 2 (1993). s. 16-17.

Trygderettighetenes grunnlovsvern. Asbjørn Kjønstad (red.). Oslo, 1994.

Helserettslige emner: rett til helsehjelp, taushetsplikt og informert samtykke, sinnslidende

og psykisk utviklingshemmete. (Sammen med Aslak Syse). Oslo, 1994.

Domssamling i helserett. (red.). Oslo, 1994.

Evaluering av norsk pasientskadeerstatning. (Sammen med Øyvind Smukkestad og

Constance Holtermann). Oslo, 1994.

Sosialforsikringen i Norden. Integrasjon av to modeller. – I: Sosial trygd. Årg. 82 nr. 1

(1994). s. 12-18.

NOU 1995:29 – Samordning av pensjons- og trygdeytelser. (Asbjørn Kjønstad leder av

utvalget). Oslo, 1995.

Regnskapsfører – autorisasjon: rettslære. Del 2. (Sammen med Odd Friberg og Hans

Cordt-Hansen). Oslo, 1995.

Gjennomføring av menneskerettighetene i sosialretten. – I: Minneskrift for Torkel

Opsahl. Oslo, 1995.

Det Norske trygdesystemet – fortid, nåtid og framtid. Asbjørn Kjønstad, Aksel Hatland

og Bjørn Halvorsen (red.). Oslo, 1995.

Erstatningsrett: studiehefte. (Sammen med Peter Lødrup). Rev utg. Oslo, 1995.

Tre personskadedommer fra Høyesterett. – I: Lov og rett (1995). s. 3-39.

Om bortfall av ligningsmyndighetenes adgang til å endre ligningsavgjørelser etter at

lovlig forhåndsvarsel er gitt. – I: Skatterett (1995). s. 127-160.

207


Lov om folketrygd. Lov 28. februar 1997 nr. 19. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup,

Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). 2. utg. Oslo, 1996.

Rettighetstenkningens framvekst i sosialsektoren. – I: Ånd og rett – festskrift til Birger

Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup,

Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

Doms- og materialsamling i velferdsrett. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). Oslo,

1997.

[Fire helse- og trygderettslige artikler]. – I: Husadvokaten. Oslo, 1997.

Law, Power and Poverty. Asbjørn Kjønstad og John H. Veit Wilson (red.). Bergen, 1997.

Velferdsrett. (Sammen med Aslak Syse). Oslo, 1997.

The Development of legal aspects in the social sector in the Nordic countries. – I: Liber

Amicorum – Festskrift til Roger Dillemans. Antwerpen, 1997.

Social security rights as Property. – I: Social Security, Non-Discrimination and Property

– The consequenses of the judgement of the European Court og Human Rights of 16.

September 1996 in the Gaygusuz Case. Antwerpen, 1997.

Trygderettigheter, Grunnloven og Høyesterett. – I: Lov og rett (1997). s. 243-292.

Rettslige tiltak for å hindre uførepensjoneringer. – I: Stat, politikk og folkestyre –

festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger

og Asbjørn Strandbakken (red.). Bergen, 1998.

Innføring i trygderett. 3. utg. Oslo, 1998.

Folketrygdloven med kommentarer. (red.). Oslo, 1998.

Doms- og materialsamling i velferdsrett. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). 2. utg.

Oslo, 1998.

Patientenrechte. – I: Verfassung, Theorie und Praxis des Sozialstaates – Festschrift für

Hans F. Zacher zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1998.

Amerikanske tilstander? – I: Lov og rett (1998). s. 193-194.

Velferdsrett II: de sosiale tjenestene. Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse [et al.]. Oslo, 1999.

Trygdeytelser i Europa: vandrearbeideres rett til ytelser fra ulike europeiske

trygdeordninger etter forordning (EØF) 1408/71. (red.). Oslo, 1999.

The development of patient’s rights in Norway. – I: The Norwegian Health Care System.

Olav Molven (red.). Oslo, 1999.

208


Er Høyesterett statsvennlig? – I: Lov og rett (1999). s. 97-122.

En bok om samvær i barnevernsaker. Anmeldelse av Trude Haugli: Samvær i

barnevernsaker. – I: Lov og rett (1999). s. 368-376.

Vi gratulerer Anders Bratholm 80 år. – I: Lov og rett (1999). s. 625-659.

Medisinske feil i erstatningsrettslig og helserettslig perspektiv. – I: Medisinske feil. Oslo,

2000.

Rett til ”föräldrapenning” og fødselspenger etter flytting mellom EØS-land. – I:

Normativa perspektiv – festskrift til Anna Christensen. Ann Numhauser-Henning (red.).

Lund, 2000.

NOU 2000:16 – Tobakksindustriens erstatningsansvar. (Asbjørn Kjønstad leder av

utvalget). Oslo, 2000.

Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barnevernloven. Asbjørn

Kjønstad [et al.]. 2. utg. Bergen, 2000.

NOU 2000:28 – Tjenestepensjon etter skifte av arbeidsgiver og strukturendringer i

offentlig sektor. (Asbjørn Kjønstad leder av utvalget). Oslo, 2000.

Medisinske feil i erstatningsrettslig og helserettslig perspektiv. – I: Medisinske feil. Aslak

Syse, Reidun Førde og Olav Helge Førde (red.). Oslo, 2000.

Psykologenes rolle i forhold til fire nye helselover. – I: Tidsskrift for norsk

psykologiforening nr. 2 (2000). s. 131-139.

Tobakk og erstatningsansvar. – I: Lov og rett (2000). s. 579-626.

Velferdsstaten – noen viktige kjennetegn. – I: Kritisk juss nr. 3 (2000). s. 203-206.

Psykologenes rolle i forhold til fire nye helselover. – I: Tidsskrift for Norsk

psykologforening nr. 2 (2000). s. 131-139.

Taushetsplikt om barn: kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten,

sosialtjenesten og barnevernet. 2. utg. Oslo, 2001.

Tort liability for the Norwegian tobacco industry: executive summary of Norwegian

official report 2000:16: a science-based report to the Minister of Health in June 2000.

Asbjørn Kjønstad [et al.]. Oslo, 2001.

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet, tvang. (Sammen med Aslak

Syse). 2. utg. Oslo, 2001.

Trygdeforsikringens pionerperiode. – I: Virker velferdsstaten? Ann-Helén Bay, Bjørn

Hvinden og Charlotte Koren. Kristiansand, 2001.

209


Tobacco and tort liability. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 41 (2001). s. 345-392.

Poverty and the law. Asbjørn Kjønstad og Peter Robson (red.). Oxford, 2001.

[Sosialrettslig fagredaktør]. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og

Steinar Tjomsland (red.). 4. utg. Oslo, 2002.

Rights of Citizens to Primary Health Care in Norway. The rights of Patients in Norway. –

I: Health Legislation in Norway. Olav Molve (red.). Moskva, 2002.

Velferdsrett III: doms- og materialsamling. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). 3. utg.

Oslo, 2002.

Barnevern, fylkesnemnder og rettssikkerhet: rettssikkerheten ved fylkesnemndenes

behandling av tvangssaker etter barnevernloven. (red.). Oslo, 2002.

Trygdeforskningens pionerperiode. – I: Virker velferdsstaten? Ann-Helén Bay, Bjørn

Hvinden og Charlotte Koren (red.). Kristiansand, 2002.

Aksept av risiko: om etablering og bortfall av en rettslig figur i norsk erstatningsrett. – I:

Bonus pater familias – festskrift til Peter Lødrup 70 år. Kirsti Strøm Bull, Viggo

Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.). Oslo, 2002.

Fra trygderettens og erstatningsrettens grensesnitt – Aksept av yrkesrisiko og

medvirkning til yrkesskader og yrkessykdommer. – I: Nybrott og odling – festskrift til

Nils Nygaard på 70-årsdagen 3. april 2002. Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre

Lilleholt. Bergen, 2002.

Skadelidtes medvirkning – om rettsteori, solidaritet og velferdstenkning i norsk

erstatningsrett. – I: Rettsteori og rettsliv – festskrift til Carten Smith på 70-årsdagen 13.

juli 2002. Peter Lødrup [et al.]. Oslo, 2002.

Behovet for et felles rettslig overprøvingsorgan på velferdsrettens område – i en

sosialdomstol. – I: Retfærd nr. 3 (2002). s. 10-17.

Anmeldelse av Ewa Gustafsson: Missbrukare i rättsstaten: en rättsvetenskaplig studie om

lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(2002). s. 797-807.

Medisin, jus og tobakksindustriens ansvarsfrihet. – I: Tidsskrift for Den norske

lægeforening. Årg. 122 nr. 21 (2002). s. 2129-2131.

Erstatningsretten i utvikling. Oslo, 2003.

Velferdsrett II: de sosiale tjenestene. 2. utg. Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse [et al.]. Oslo,

2003.

210


Helseprioriteringer og pasientrettigheter: (utdrag; kap 1, 5-7). Asbjørn Kjønstad og Aslak

Syse (red.). Oslo, 2003.

Law and Poverty: the Legal System and Poverty Reduction. Asbjørn Kjønstad, Lucy

Williams og Peter Robson (red.). London, 2003.

Poverty and property: human rights and social security. – I: Law and poverty: the legal

system and poverty reduction. Asbjørn Kjønstad, Lucy Williams og Peter Robson (red.).

London, 2003.

Kompendium i helserett. Oslo, 2003.

Rettighetene til sykdomsbaserte ytelser fra sosialforsikringen. – I: Sjukskrivning –

försäkring eller försörjning. Stockholm, 2003.

Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre. – I: Lov og rett (2003). s. 341-359.

Velferdsstatens verdigrunnlag – mellom solidaritetssamfunnet og konkurransesamfunnet.

– I: Minerva nr. 3 (2003). s. 45-47.

NOU 2004:3 – Arbeidsskadeforsikring. (Asbjørn Kjønstad leder av utvalget). Oslo, 2004.

Velferdsrett III: doms- og materialsamling. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.). 4. utg.

Oslo, 2004.

Sakkyndig utredning om Erstatningsrettslige synspunkter på omsorgssvikt overfor

barnevernsbarn i institusjoner i perioden fra 1945 til 1980. (Vedlegg 6 til NOU 2004:23 –

Barnehjem og spesialskoler under lupen). Oslo, 2004.

Anmeldelse av Mattias Malmstedt: Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets

Laws of Settlement till förordning nr. 1408/71: en komparativ studie över

tillhörighetsnormer och sociala förmåner i England, USA och EU. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (2004). s. 212-214.

Røykfrie serveringssteder. – I: Lov og rett (2004). s. 211-223.

Rettsskapende virksomhet, velferdstjenester og pasientrettigheter. – I: Lov og rett (2004).

s. 385-386.

Røykeloven og juridisk metode. – I: Lov og rett (2004). s. 506-508.

Det nyeste rettskildematerialet om det ulovfestede objektive erstatningsansvaret. – I: Lov

og rett (2004). s. 579-605.

Rett til helsetjenester. – I: Jussens venner (2004). s. 217-272.

Er det en menneskerett å røyke tobakk? – I: Kritisk juss nr. 2 (2004). s. 191-198.

Et nytt juridisk tidsskrift. – I: Tidsskrift for erstatningsrett (2004). s. 1-2.

211


Objektivt erstatningsansvar. – I: Tidsskrift for erstatningsrett (2004). s. 97-98.

Ulovfestet objektivt ansvar. – I: Tidsskrift for erstatningsrett (2004). s. 99-122.

Forsikring og erstatning ved arbeidsskader og arbeidssykdommer. – I: Tidsskrift for

erstatningsrett (2004). s. 166-177.

Romerrettstenkningens vekst og fall – og om nyliberalistiske tendenser i

erstatningsretten. – I: Tidsskrift for erstatningsrett (2004). s. 207-208.

Forslag til ny lov om forsikring ved skader og sykdommer i arbeidslivet. – I: Arbeidsrett

(2004). s. 123-129.

Ny lov om arbeidsskadeforsikring. – I: Nordisk Forsikringstidsskrift (2004). s.21-25.

Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling. Oslo, 2005.

Velferdsrett I. (Sammen med Aslak Syse). 3. utg. Oslo, 2005.

Is it a human right to smoke tobacco? Norwegian policies to reduce exposure to

environmental tobacco smoke. – I: Smoking and the workplace. Haag, 2005.

Tiden 1983-1984. – I: Institutt for privatrett 1955-2005. Oslo, 2005.

Den store pensjonsreformen. – I: Juristkontakt nr. 6 (2005). s. 42-43.

Er juristene blitt for dominerende som premissleverandører for det psykiske helsevernet?

– I: Kritisk juss nr. 3 (2005). s. 231-250.

En modell for culpavurderingen. – I: Tidsskrift for erstatningsrett (2005). s. 87-120.

Arbeidsgivernes styringsrett i helsevesenet. – I: Arbeidsrett (2005). s. 1-27.

Pasientrettigheter også for de svakeste. – I: Velferd. Årg. 94 nr. 4 (2005). s. 29.

Rett til nødvendig helsehjelp. – I: Velferd. Årg. 94 nr. 5 (2005). s. 31.

Rettigheter overfor helseforetakene. – I: Velferd. Årg. 94 nr. 6/7 (2005). s. 51.

Rettigheter mens man er pasient. – I: Velferd. Årg. 94 nr. 8 (2005). s. 31.

Rettigheter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. – I: Tidsskrift for den norske

lægeforening (2005). s. 540.

Reelle hensyn som rettskilde. – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August

Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln,

Aslak (red.). Oslo, 2006.

Rett til medvirkning informasjon og samtykke. – I: Velferd. Årg. 95 nr. 1 (2006). s. 35.

212


De viktigste rettighetene i folketrygdloven. – I: Velferd. Årg. 95 nr. 3 (2006). s. 35.

Rettsstillingen til pasienten og pårørende ved liv/død – avgjørelser. – I: Omsorg nr. 4

(2006). s. 9-14.

Toril Kristiansen

Stipendiat

Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til kommunale tjenestemenn etter kommunelovens §

31a, og til kommunerådet etter forsøkslovens § 4, 2. ledd. (Studentavhandling). Oslo,

1989.

Delegasjon til kommuneråd og tjenestemenn: delegasjon av kommunestyrets og

formannskapets avgjørelsesmyndighet til kommunale tjenestemenn etter kommune. Oslo,

1989. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 3).

Anmeldelse av Mogens Heide-Jørgensen: Den kommunale interesse: studier over

kommunalrettens udvikling. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1994). s. 515-519.

Anmeldelse av Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind I, II og III. – I: Lov og rett (1994).

s. 125-128.

Julia Köhler-Olsen

Stipendiat

Mainstreaming women's human right to political participation – The United Nations'

approach in Afghanistan. (Studentavhandling). Oslo, 2003.

Mainsteaming women`s human rights to political participation – The United Nations

approach in Afganistan. Oslo, 2006. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 1).

213


Odd Langaas

Amanuensis

Det FN vi fortjener? – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1985). s. 30-31.

Særomsorg for ungdom: egne domstoler og reaksjoner i USA. – I: Tidsskrift for

kriminalomsorg nr. 3 (1986). s. 23-27.

Verdipapirsentralen og dens rettsvernsfunksjoner. – I: Jussens venner (1990). s. 138-148.

Anders Løvlie

Stipendiat

Rettsavklaring – prosessen etter ranet av Norsk kontantservice AS. – I: Kritisk juss nr. 1

(2006). s. 64-68.

Psykiatriens rolle som premissleverandør for farevurderinger etter straffeloven § 39 c,

forvaringsbestemmelsen. – I: Kritisk juss nr. 3 (2006). s. 202-229.

Ola Mestad

Professor

10-års register til Jussens venner 1973-1982. Ola Mestad og Rune Svoren (red.). – I:

Jussens venner (1983). s. 1-26.

Anton Martin Schweigaard. – I: Jussens venner (1984). s. 253-254.

Oppgåveløysing, praktisk oppgåve, 3. avdeling, vår 1984. – I: Jussens venner (1985). s.

1-19.

214


Dag Michalsen

Professor

Ugeblad for Lovkyndighed, Statistik og Statsøkonomi, 1861-1870: en innholdsanalyse.

(Studentavhandling). Oslo, 1981.

Ugeblad for lovkyndighed, statistikk og statsøkonomi, 1861-1870: en innholdsanalyse.

Oslo, 1983. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 88).

Ny og gammel rettskildelære. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1994). s. 192-239.

Frederik Stang. Francis Hagerup. – I: Juristen. Eine biographisches Lexikon von der

Antike bis zum 20. Jahrhundert. Michael Stolleis (red.). München, 1995.

Om rettshistorisk kunnskap: oppfatninger om rettens historiske karakter og om historiske

datas betydning i tysk rettsvitenskap ca 1790-1840. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1996.

Skillet mellom rettstenkningens historie og rettsutviklingens historie. – I: Veien mot

rettsstudiet. Erik Boe (red.). Oslo, 1996.

Rett og historie – festskrift til Gudmund Sandvik. Dag Michalsen og Knut Sprauten

(red.). Oslo, 1997.

Forord. (Sammen med Knut Sprauten). T. H. Aschehougs lovtolkingslære av 1845. – I:

Rett og historie – festskrift til Gudmund Sandvik. Dag Michalsen og Knut Sprauten

(red.). Oslo, 1997.

Offentlighetsprinsippet og prejudikatlæren. – I: Ånd og rett – festskrift til Birger Stuevold

Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

Schweigaard og Lasson som straffe- og prosessrettslige forfattere. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1997). s. 365-388.

Diskursen om den aktualiserte pretor. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1997). s. 585-608.

Europeisk privatrettshistorie. – I: Jussens venner (1997). s. 357-369.

Juridisk sakprosa og rettsutviklingen i samfunnet. – I: Norsk litteraturhistorie: sakprosa

fra 1750 til 1995. Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.). Oslo, 1998.

Law, legal science and the Norwegian society: five lectures on Norwegian legal and

cultural history. Oslo, 1998. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

F. W. Beichman. Ole Andreas Bachke. Torkel Halvorsen Aschehoug. – I: Norsk

biografisk leksikon. Jon Gunnar Arntzen (red.). Oslo, 1999.

215


Ett privatrettslig Europa? – I: Lov og rett (1999). s. 323-342.

Det rettsvitenskapshistoriske forskningsfelt og norsk rettsvitenskap på 1800-tallet. – I:

Retfærd nr. 3 (1999). s. 3-21.

Romerrettsideologien i norsk rettsvitenskap. – I: Nytt norsk tidsskrift (2000). s. 414-426.

Peter Krabbe Gaarder. – I: Norsk biografisk leksikon. Bind 3. Jon Gunnar Arntzen (red.).

Oslo, 2001.

NOU 2001:34 – Samiske sedvaner og rettsoppfatninger. (Dag Michalsen medlem av

utvalget). Oslo, 2001.

Internasjonaliseringens historie i norsk rett. – I: Lov og rett (2001). s. 451-473.

Oscar Platou leser Rudolf Jhering: rettsvitenskapelig politikk: skyld- og

fordelingsprinsippet i romersk og norsk erstatningsrett. – I: Bonus pater familias –

festskrift til Peter Lødrup 70 år. Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar

Tjomsland. Oslo, 2002.

Den rettsvitenskapelige frihet: en linje i 1800-tallets europeiske rettsvitenskaps

selvoppfatning. – I: Rettsteori og rettsliv – festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13.

juli 2002. Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Gunnar Aasland, Steinar Tjomsland (red.).

Oslo, 2002.

Rettsvitenskapens rettshistorie: norsk rettsvitenskap og middelalderrettshistorien 1850-

1910. Oslo, 2002.

Norsk rettshistorisk forskning de siste tiårene – en oversikt. – I: Rättshistoria i förändring.

Olinska stiftelsen 50 år. Ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21. november

1997. Lund, 2002.

Rettsvitenskapens rettshistorie – norsk rettsvitenskap og middelalderrettshistorien, 1850-

1910. Skrifter tilegnet Magnus Aarbakke. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2002). s. 309-

435.

Folkerett mellom unionspolitikk og folkerettsvitenskapelig forskning foran 1905. – I:

Jussens venner (2002). s. 46-72.

Høyesterett som dømmende historikere? – I: Kritisk juss nr. 1/2/3 (2002). s. 59-74.

Constitutions of the World 1850 to the Present: Norway. München, 2003.

Dansk-norsk rettsvitenskap etter 1814. – I: Jura og historie – festskrift til Inger Dübeck

som forsker. Finn Taksøe-Jensen, Henrik Dam og Lise Dybdahl (red.). København, 2003.

List of Constitutional Documents, Norway. – I: Constitutions of the world. 1850 to the

Present. Part 1. Europe. Horst Dippel (red.). München, 2003.

216


B. H. Morgenstierne 1851-1930. B. H. Morgenstierne 1774-1835. – I: Norsk biografisk

leksikon. Jon Gunnar Arntzen (red.). Oslo, 2003.

Anmeldelse av Francis Sejersted: Demokrati og rettsstat. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(2003). s. 649-698.

Dannelsen av de moderne rettskildeteorier – juss, politikk og kultur. – I: Jussens venner

(2003). s. 229-248.

Francis Hagerup 150 år. (Sammen med Sverre Blandhol). – I: Lov og rett (2003). s. 513-

514.

Francis Hagerup og rettens internasjonalisme. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 1 (2003). s. 31-

46.

Om å lese Edward Gibbon rettshistorisk – en personlig beretning. – I: Fra driftssentralen

til teorifagbygget – Jubileumsskrift til Det Juridiske fakultet Tromsø. Tromsø, 2004.

Rettsvitenskapens mange identiteter – bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode. – I:

Norden, rätten, historia – Festskrift til Lars Björne. Jukka Kekkonen [et al.] (red.).

Helsinki, 2004.

Fredrik Stang 1867-1941. Henrik Steenbuch 1774-1839. – I: Norsk biografisk leksikon.

Bind 8. Jon Gunnar Arntzen (red.). Oslo, 2004.

Hva er ”europeisk rettskultur”? – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2004). s. 20-49.

”Europa” i europeisk rettshistorie. – I: Jussens venner (2004). s. 144-165.

Introduksjon til den norsksvenske unionens rettslige historie. – I: Retfærd nr. 3 (2004). s.

66-79.

Wozu – Rechtsgeschichte? – I: Rechtsgeschichte nr. 4 (2004). s. 67-73.

Rett, historie, metode (red.). Oslo, 2005. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

En nominalistisk lesemåte av fortidige tekster? Rettshistoriefagets former. – I: Rett,

historie, metode. Oslo, 2005.

Rett, nasjon, union: den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Dag

Michalsen og Ola Mestad (red.). Oslo, 2005.

Nasjon eller union? Norsk unionsrettsforskning 1814-1905. Unionell epilog: den svensknorske

og Den europeiske union. (Sammen med Ola Mestad). Rett, nasjon, union 1814-

1905. – I: Rett, nasjon, union: den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.

Dag Michalsen og Ola Mestad (red.). Oslo, 2005.

Europeisk privatrettshistorie – 6 artikler. Oslo, 2005. (Stensilserie Serie B / Institutt for

privatrett; nr. 32).

217


Var Stortingets 7. juni-beslutning i 1905 rettslig holdbar? – I: Arkivmagasinet nr. 3

(2005). s. 9-16.

Universitetsjuristene og nasjonen. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 3 (2005). s. 312 og 314-

326.

Anmeldelse av Das Auge des Gesetzes: Geschichte einer Metapher (Michael Stolleis). –

I: Kritisk juss (2005). s. 222-228.

Rett, metafor og bilde. – I: Kritisk juss (2005). s. 222-228.

Finnes det en kritisk tradisjon i norsk rettsvitenskap? – I: Dog fred er ej det bedste –

festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian

Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

“Klinikk for sjelen” – besøk i biblioteket. – I: På rett hylle i 50 år – Det juridiske

fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo, 2006.

The making of a public legal sphere: The legal journals of Norway in the 19 th century. – I:

Juristischen Zeitschriften in Europa. Frankfurt am Main, 2006.

Reading Past Legal Texts. The Nominalistic Argument in Interpreting Past Legal Texts. –

I: Reading Past Legal Texts. (red.). Oslo, 2006.

Fra Kiel til Karlstad: Union og demokrati i Norge og Sverige 1814-1905. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (2006). s. 492-526.

Anmeldelse av Siste ord: Høgsterett i norsk historie 1814-1965. Nils Rune Langeland,

Erling Sandmo – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 1 (2006). s. 83-95.

Høyesteretts historie som samfunnshistorie. – I: Nytt Norsk Tidsskrift (2006). s. 83-95.

Ideologies of Roman Law in Norwegian and English Legal Science in 19 th Century. – I:

Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno (2006). s. 225-253.

Tor-Geir Myhrer

Professor II

NOU 1995:10 – Reformer innen injurielovgivningen. (Tor-Geir Myhrer medlem av

utvalget). Oslo, 1995.

NOU 1996:18 – Erstatning i anledning straffeforfølgning. (Tor-Geir Myhrer medlem av

utvalget). Oslo, 1996.

218


Personvern og samfunnsforsvar: om taushetsplikt og ytringsfrihet i

straffesaksbehandlingen. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1999.

Kap. 3. Kap. 20-22. – I: Utlendingsrett. Runa Bunæs, Kristin Ottesen Kvigne og Bjørn

Vandvik (red.). Oslo, 2004.

Som siste utvei: rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen. Oslo, 2005.

God påtaleskikk. – I: Juss og etikk. Arne Fanebust [et al.]. Oslo, 2005.

”… men ellers er det håpløst!” Kan langvarige individuelle påbud eller forbud hjemles i

politiloven § 7? – I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70årsdagen

26. august 2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo,

2006.

Er proformaekteskap menneskesmugling? – I: Tidsskrift for strafferett nr. 2 (2006). s.

101-122.

Erik Møse

Førstelektor II

Folkerettslige tekster (red.). Oslo, 1976.

Kravene til domsgrunner ved herreds- og byretten i straffesaker og i sivile saker. – I:

Jussens venner (1977). s. 146-152.

Anmeldelse av C. A. Fleischer: Fiskerigrensen, folkeretten, og den økonomiske sone. – I:

Lov og rett (1977). s. 431-432.

Folkerettslige tekster (red.). 2. utg. Oslo, 1982.

NOU 1983:47 – Ny fremmedlov. (Erik Møse medlem av sekretariatet). Oslo, 1983.

Utvidelse av EMK. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1983). s. 56-62.

Dødsstraffen oppheves: Ny tilleggsprotokoll. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1983).

s. 89-92.

Lovavdelingen og menneskerettighetene. Overblikk og tilbakeblikk. – I: Festskrift

Lovavdelingen - 100 år: 1885-1985. Helge Olav Bugge, Kirsti Coward og Stein Rognlien

(red.). Oslo, 1986.

Jury og menneskerettigheter: en kommentar. – I: Lov og rett (1990). s. 176-177.

219


Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk. (red.). 3. utg. Oslo, 1991.

NOU 1993:18 – Lovgivning om menneskerettigheter. (Erik Møse leder av utvalget).

Oslo, 1993.

Et velkjent tema i ny belysning. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1993). s. 273.

Den norske utredning om inkorporasjon av menneskerettighetene. – I: Mennesker og

rettigheter nr. 3 (1993). s. 292-294.

NOU 1994:13 – Passlov. (Erik Møse leder av utvalget). Oslo, 1994.

Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk. (red.). 4. utg. Oslo, 1995.

Utredningen om inkorporering av menneskerettighetskonvensjoner. – I: Jussens venner

(1995). s. 121-128.

Torkel Opsahl: Law and equality: selected articles on human rights. Erik Møse, Njål

Høstmælingen, Jan Helgesen og Asbjørn Eide (red.). Oslo, 1996.

Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls

minneseminar 1995. Erik Møse, Jan Helgesen, Njål Høstmælingen og Asbjørn Eide

(red.). Oslo, 1996.

Fritak for undervisning i faget kristendomskunnskap med religions- og

livssynsopplæring: forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser: utredning avgitt til

Kirke- og utdannings- og forskningsdepartementet. Oslo, 1997.

Torturkomiteens besøk i Norge. – I: Juristkontakt nr. 8 (1997). s. 24-25.

Skal innvandrernes spesielle bakgrunn tas hensyn til i rettsanvendelsen? (Foredrag,

referent). – I: Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo den 18-20. august

1999. s. 770-755. Oslo, 1999.

New rights for the new Court? – I: Protection des droits de l'homme: la perspective

européenne: mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal. Paul Mahoney (red.). Köln 2000.

Norway. – I: Fundamental rights in Europe: the European Convention on Human Rights

and its member states, 1950-2000. Robert Blackburn og Jörg Polakiewicz. Oxford, 2001

Menneskerettigheter. Oslo, 2002.

Internasjonale straffedomstoler. – I: Rettsteori og rettsliv - festskrift til Carsten Smith til

70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar Tjomsland, Gunnar Aasland og Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 2002.

Impact of the human rights conventions on the two ad hoc Tribunals. – I: Human rights

and criminal justice for the downtrodden: essays in honour of Asbjørn Eide. Morten

Bergsmo (red.). Leiden, 2003.

220


Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Lov 21. mai 1999 nr. 39.

(Sammen med Jørgen Aall). – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og

Steinar Tjomsland. 5. utg. Oslo, 2005.

Nicolai Nyland

Stipendiat

Legal protection of the environment: the principle of trusteeship over the earth resources

in international law. (Studentavhandling). Oslo, 2000.

Leif Oscar Olsen

Amanuensis

Status i norsk sosialrettsforskning – og framtidsperspektiver. – I: Lov og rett (1987). s.

579-594.

Sosialrett. Leif Oscar Olsen og Kristian Andenæs (red.). 2. utg. Oslo, 1988.

Anmeldelse av Gerd Benneche og Ståle Eskeland (red.): Hvor går sosialomsorgen? – I:

Lov og rett (1988). s. 62-64.

Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Helserett: helsevern og pasientrettigheter, rett og

rettferdighet ved fordeling av helsetjenester, taushetsplikt og bruk av EDB i

helsesektoren, krav om samtykke fra forsøksperson/pasient ved medisinsk forskning. - I:

Lov og rett (1988). s. 286-287.

Knut Erik Omholt

Stipendiat

Nye regler for periodisering av inntekter og utgifter utenfor næring. – I: Skatterett (1992).

s. 59-73.

221


Personinntekt fra virksomhet. Oslo, 1993.

Ligningsforvaltningsrett. (Sammen med Fredrik Zimmer). Oslo, 1993. (Institutt for

offentlig retts skriftserie; nr. 1).

Lov om ligningsforvaltning. Lov 13. juni 1980 nr. 24. (Sammen med Per Helge

Stoveland). ). – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar

Tjomsland. Oslo, 1994.

Mons Oppedal

Forsker

Barnevernet og barnevernloven. Mons Oppedal, Kirsten Sandberg og Aslak Syse (red.).

Oslo, 1994.

Anmeldelse av Beth Grode Nielsen: Så græd jeg lidt for mig selv: hva børn kan berette

om overgreb: en udfordring til systemerne. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1996). s.

195-196.

Rettssikkerhet ved akutte vedtak etter barnevernloven. Oslo, 1999. (Institutt for offentlig

retts skriftserie; nr. 6).

Torkel Opsahl

Professor

Towards the Rule of International Law in High Seas Fisheries. – I: Nordisk tidsskrift for

international ret (1957). s. 265-223.

Den ungarske straffelovgivning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1960). s. 174-175.

Anmeldelse av Festskrift til professor, dr. juris Poul Andersen. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1960). s. 257-265.

Anmeldelse av Nederlands tijdschrift voor international recht. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1960). s. 266-268.

222


Etableringsrett for jordbruk og skogbruk: om internasjonal og nasjonal kontroll med sikte

på mulig norsk tilslutning til Det Europeiske Økonomiske Fellesskap. (Sammen med Leif

Terje Løddesøl). Oslo, 1961.

Erstatning, forsikring og trygd i Sovjetsamveldet. – I: Jussens venner (1961). s. 1-28.

Fellesmarkedet og Norge – noen juridiske spørsmål. (Innledning til ordskifte i

Sosialistisk Juristforening 5. desember 1961). – I: Jussens venner (1961). s. 69-89.

Anmeldelse av H. H. Marshall: Natural justice. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1961). s.

486-489.

Europeisk felleskap og norsk suverenitet: en kort oversikt. Av Leif Terje Løddesøl og

Torkel Opsahl. Oslo, 1962.

Anmeldelse av Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. – I: Lov og rett (1962). s. 184-

188.

En moderne forfatning under debatt. Anmeldelse av Alf Ross: Dansk Statsforfatning. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1962). s. 282-319.

En moderne forfatning under debatt. Anmeldelse av Alf Ross: Statsretlige studier. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1962). s. 369-412.

National courts and the community court under article 177 of the EEC Treaty. – I: Legal

essays - a tribute to Frede Castberg on the occasion of his 70 th birthday 4 July 1963. Oslo,

1963.

Fullmakter og folkestyre: studier i offentlig myndighetstildeling, især ved såkalt

delegasjon, i norsk rett. Oslo, 1963.

Foredrag og forarbeider: 1956-1963. Oslo, 1963.

Omvelting og utvikling i den offentlige rett. – I: 150-årsdagen for den norske grunnlov. –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1964). s. 254-273.

Anmeldelse av Morris Davies: Iceland Extends its Fisheries Limits og Thomas Cr.

Wyller: Frigjøringspolitikk. – I: Lov og rett (1964). s. 376-382.

Delegasjon av Stortingets myndighet. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1965.

Kommentar til besvarelsen om adopsjon. – I: Jussens venner (1966). s. 16-20.

Spørsmålet om en norsk tilslutning til De europeiske fellesskap: forholdet til Grunnloven.

Oslo, 1967.

Etableringsretten i EEC og EFTA. – I: Jussens venner (1967). s. 18-29.

Bør vi modernisere individets grunnlovsvern? – I: Lov og rett (1968). s. 49-66.

223


De forente nasjoner menneskerettighetene og vi. – I: Samtiden. Årg. 77 (1968). s. 278-

292.

Plikt og betingelse. – I: Nordisk gjenklang – festskrift til Carl Jacob Arnholm 18.

desember 1969. Knut S. Selmer (red.). Oslo, 1969.

Internasjonale midler til å gjennomføre menneskerettighetene. – I: Med lov skal land

byggjast - heiderskrift til Knut Robberstad 70 år. Olav Lid [et al.] (red).Oslo, 1969.

Markedsordningene og lovgivningen i Norden. (Foredrag). – I: Forhandlingene ved det

25. nordiske juristmøtet i Oslo den 13-15. august 1969. s. 21-37. Oslo, 1969.

Reform av statsrettslige grunnprinsipper. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1969). s. 150-

188.

Selvstendighet og kongedømme. Den norske grunnlovs faneparagraf og dogmatikken

1814-2014. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1969). s. 490-510.

Foran stortingsvalget. – I: Samtiden. Årg. 78 (1969). s. 331-334.

Limitation of Sovereignty under the Norwegian Constitution. – I: Scandinavian Studies in

Law. Vol. 13 (1969). s. 151-177.

Muligheter og rettigheter på havbunnen: dyphavet - et nytt ekspansjonsfelt: debatt om

rettsprinsippene for en internasjonal havbunn-deling mellom nasjonene. Torkel Opsahl

[et al.]. Oslo, 1970. (Skriftserie for studier og debatt; nr. 22).

Fellesskapet og vår lovgivning. – I: Samtiden. Årg. 79 (1970). s. 466-475.

Ytringsfrihet og forbud mot tobakkreklame: konstitusjonelle spørsmål: uttalelse av 12.

mai 1971 til Tobakkindustriens felleskontor. Oslo, 1971.

Rettsspørsmål i forholdet mellom i-land og u-land. En innledning. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1971). s. 575-579.

Rettsspørsmål i forholdet mellom i-land og u-land. Forfatningssystemene og kløften

mellom i-land og u-land. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1971). s. 620-640.

Rettsspørsmål i forholdet mellom U-land og I-land. Rettsspørsmål i utviklingshjelpen. –

I: Jussens venner (1971). s. 304-307.

Gjennomføring av fellesskapslovgivning, særlig direktiver, i Skandinavia. – I: Lov og rett

(1971). s. 97-116.

Reform av statsrettslige grunnprinsipper. Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?

Oslo, 1972.

Haag-Akademiet 50 År. – I: Nordisk tidsskrift for international ret (1973). s. 24-32.

224


Frede Castberg: The European convention on human rights. Torkel Opsahl og Thomas

Ouchterlony (red.). Leiden, 1974.

NOU 1974:18 – Statssekretærordningen m.m. (Torkel Opsahl medlem av utvalget). Oslo,

1974.

Betydningen av Seán Mac Brides virke. – I: Samtiden. Årg. 83 (1974). s. 527-535.

NOU 1975:30 – Stat og kirke. (Torkel Opsahl medlem av utvalget). Oslo, 1975.

Kløfta-saken, dommerkunsten og dens tolkning. – I: Lov og rett (1976). s. 49-50.

Organisasjonsfriheten som menneskerett. – I: Rett og humanisme – festskrift til Kristen

Andersen 6. august 1977. Henning Jakhelln [et al.] (red.). Oslo, 1977.

Vern om menneskerettighetene. – I: Samtiden. Årg. 86 (1977). s. 257-270.

Kommunikasjon som menneskerett. Noe om frihetens plass i en ny verdensordning. – I:

Jus og jord - heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978.

Torgeir Austenå [et al.] (red.). Oslo, 1978.

Menneskerettighederne i dag – internationale forpligtelser og national gennemførelse.

(Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 28. nordiske juristmøtet i København

den 23-25. august 1978. s. 337-342. Stockholm, 1978.

Samtidens redaksjon. – I: Samtiden. Årg. 87 (1978). s. 449-450.

Bidrag i forbindelse med ”Fremmedlov og innvandringspolitikk i Norge”. (Sammen med

Terje Sjeggestad og Bent Endresen). Oslo, 1979. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett;

nr. 33).

Det internasjonale menneskerettsvernet i dag. – I: Samtiden. Årg. 88 nr. 1 (1979). s. 94-

96.

Human Rights Today: International Obligations and National Implementation. – I:

Scandinavian Studies in Law. Vol. 23 (1979). s. 149-176.

Bør vi modernisere individets grunnlovsvern: Reform av statsrettslige prinsipper. – I:

Pensumartikler i statsforfatningsrett (red.). Oslo, 1980.

Menneskerettighetene i velferdssamfunnet. (Foredrag fra XXII nordiske

studentjuriststevne 1981). Oslo, 1981.

NOU 1981:43 – Menneskerettigheter: behovet for informasjon, undervisning og

forskning. (Torkel Opsahl medlem av utvalget). Oslo, 1981.

Fra Grunnloven til menneskerettighetene: grunnverdier og livssyn. – I: Ikke-kristen etikk.

Thordis Støren (red.). Oslo, 1981.

225


Patienters rättigheter. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29. nordiske juristmøtet i

Stockholm den 19-21. august 1981. s. 158-161. Stockholm, 1981.

Utlänningars rättsliga ställning. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 29.

nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. s. 307-310. Stockholm, 1981.

Idéen om menneskerettighetene. – I: Jussens venner (1981). s. 267-283.

Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen 7. september 1982. Torkel

Opsahl, Anders Bratholm og Nils Christie (red.). Oslo, 1982.

Johs. Andenæs 70 år. (Sammen med Nils Christie og Anders Bratholm).

Menneskerettighetene i straffeprosessen. – I: Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs

på 70-årsdagen 7. september 1982. Torkel Opsahl, Anders Bratholm og Nils Christie

(red.). Oslo, 1982.

Europarådets menneskerettighetskonvensjon og Norge. (Sammen med Trond Dolva). – I:

Den norske Advokatforening nr. 45 (1982).

NOU 1983:47 – Ny fremmedlov. (Torkel Opsahl leder av utvalget). Oslo, 1983.

Mennesker og Rettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1983). s. 1-3.

Hva kan FN’s Menneskerettskomité gjøre? – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1983). s.

43-56.

Europas samvittighet. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1983). s. 1-3.

Et viktig verk om verdenssystemet. Anmeldelse av Louis Henkin (red.): The International

Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights. – I: Mennesker og rettigheter

nr. 2 (1983). s. 104-106.

Organene trenger organisasjonene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1983). s. 26-29.

Er ILO til nytte for menneskerettighetene? – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1983). s.

1-2.

Utlendingene og menneskeretighetene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1983). s. 3-19.

Menneskerettsdomstolen. Særlig sett fra Kommisjonen. – I: Rett og rettssal – et festskrift

til Rolv Ryssdal. Hans M. Michelsen, Helge Røstad og Gunnar Aasland (red.). Oslo,

1984.

Urbefolkningene og Menneskerettskomitéen. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1984).

s. 20-22.

Unntakstilstand. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1984). s. 1-2.

Supermaktene og menneskerettighetene. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1984). s. 1.

226


Internasjonale menneskerettigheter som juridisk fag. – I: Juristkontakt nr. 8 (1985). s.

394-397.

Frihet og rettigheter – sivile og politiske. – I: Mennesker og rettigheter. Nr. 1 (1985). s. 1.

Institutter, institutter, institutter… - I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1985). s. 1.

Pasienters menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1985). s. 34-38.

Menneskerettighetene i fredsarbeidet. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1985). s. 1-2.

Fredsprisen til menneskerettsaktivister. (Sammen med Asbjørn Eide). – I: Mennesker og

rettigheter nr. 3 (1985). s. 5-10.

40 års framgang. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1985). s. 1-2.

Samfunn, rett, rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Torkel Opsahl,

Anders Bratholm og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Torstein Eckhoff 70 år. – I: Samfunn, rett, rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoffs

70-årsdag. Torkel Opsahl, Anders Bratholm og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Var forliket for magert? – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1986). s. 1.

Forlik og ”respekt for menneskerettighetene” i praksis. (Sammen med Sally Dollé). – I:

Mennesker og rettigheter nr. 1 (1986). s. 17-22.

Pengekrisen i FN rammer arbeidet for menneskerettighetene. – I: Mennesker og

rettigheter nr. 2 (1986). s. 1.

Ni års sameksistens mellom Europa- og FN-systemene. – I: Mennesker og rettigheter nr.

2 (1986). s. 47-55.

Menneskeretighetene i krig. (Sammen med Anne-Sofie Trosdahl Oraug). – I: Mennesker

og rettigheter nr. 3 (1986). s. 1.

Emergency derogation from human rights. – I: Mennesker og rettigheter nr. 3 (1987). s.

4-6.

Politisering av menneskerettighetene? (Sammen med Jan E. Helgesen). – I: Mennesker

og rettigheter nr. 4 (1987). s. 1-3.

UNESCO-kongressen om undervisning, informasjon og dokumentasjon om

menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1987). s. 4.

Kommisjon II. Forskning. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1987). s. 7-9.

”Likhet for loven”. – I: Mennesker og rettigheter nr. 4 (1987). s. 46-50.

227


Ten years coexistence Strasbourg- Geneva. – I: Protecting human rights: the European

dimension: studies in honor of Gérard J. Wiarda. Franz Matscher og Herbert Petzold.

Köln 1988.

Universitetsundervisning om menneskerettigheter. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1

(1988). s. 22-24.

Ny norsk utlendingslov. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1988). s. 1-2.

Foran de olympiske leker i Seoul: Demokratiseringen i Sør-Korea. – I: Mennesker og

rettigheter nr. 2 (1988). s. 8-11.

Vår i Strasbourg. – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1988). s. 39-41.

Noregs grunnlov i 175 år. (Sammen med Knut Mykland og Guttorm Hansen). Oslo,

1989.

Norgga vuođđoláhka 175 jagi čađa. (Sammen med Knut Mykland og Guttorm Hansen).

Oslo, 1989.

Trenger Norge en ny grunnlov? – I: Lov og rett (1989). s. 451-464.

Japan - gigant med våknende bevissthet. – I: Mennesker og rettigheter nr. 1 (1989). s. 38-

39.

Strafferetten og menneskerettighetene. – I: … den urett som ikke rammer deg selv –

festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Menneskerettighetene og rettsstaten. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 167-176.

Equality and non-discrimination. (Sammen med Asbjørn Eide). Oslo, 1990. (Publication /

Norwegian Institute of Human Rights; nr. 1).

Sovjetunionen – på vei mot å bli en rettsstat? (Sammen med Victor Kozlov). – I:

Mennesker og rettigheter nr. 3 (1990). s. 33-38.

Internasjonale menneskerettigheter: en foreløpig innføring. Oslo, 1990 (Publication /

Norwegian Institute of Human Rights; nr. 7).

Making the reporting procedure under the International Covenant on Civil and Political

Rights more effective. Norwegian Institute of Human Rights. (Bearbeidet av Vojin

Dimitrijevic). Oslo, 1991.

The Human Rights Committee. Oxford, 1992.

NOU 1993:18 – Lovgivning og menneskerettigheter. (Torkel Opsahl medlem av

utvalget). Oslo, 1993.

228


Asbjørn Eide. A tribute. (Sammen med Jan E. Helgesen). – I: Broadening the frontiers of

human rights - essays in honour of Asbjørn Eide. Donna Gomien (red.). Oslo, 1993.

The right to life. – I: The European system for the protection of human rights. R. St. J.

Macdonald, F. Matscher og H. Petzold (red.). Dordrecht, 1993.

A Citizens' inquiry: the Opsahl report on Northern Ireland. Torkel Opsahl [et al.]. Andy

Pollak (red.). Dublin, 1993.

Stein Owe

Universitetslektor

Litt oppgaveteknikk. – I: Jussens venner (1977). s. 373-388.

Seks teorier om ”gjeldende rett” og deres anvendelse på den nåværende norske grunnlov.

Oslo, 1978. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett; nr. 28).

Det frie skjønn: en gjenfortelling av Eckhoffs fremstilling med enkelte tillegg. – I:

Jussens venner (1981). s. 58-68.

Når er det aktuelt å drøfte om en forvaltningspraksis bør fravikes på grunn av konflikt

med andre rettskildefaktorer? – I: Jussens venner (1981). s. 200-203.

Forsvinninger – et alvorlig brudd på menneskerettighetene. – I: Lov og rett (1981). s.

513-514.

Anne Robberstad

Professor

En forelesning om kvinnerettslig teori og metode. – I: Årbog for Kvinderet 1981.

København, 1981.

Offentlig likestillingspolitikk – en kvinnerettslig kommentar. Oslo, 1981. (NAVF’s

sekretariat for kvinneforskning. Arbeidsnotat; nr. 1).

Likestillingslovens forhold til kjønnskvotering og til tilleggspoeng for omsorgsarbeid.

(Rapport fra kvinnerettens seminar ”Kvinner og utdanning”). Oslo, 1981.

(Kvinnerettslige arbeidsnotater; nr. 18).

229


Bistandsadvokaten: ofrenes stilling i straffesaker. Oslo, 1994.

Dommeravhør av barn - en kommentar til Gamst og Langballe. – I: Kritisk juss nr. 4

(1994). s. 290-292.

Anmeldelse av Hilde Haugsgjerd (red.): Hva skal vi tro? Etter Bjugnsaken. – I: Kritisk

juss (1995). s. 61-64.

Mellom tvekamp og inkvisisjon: straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes

stilling. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1999.

Kontradiksjon og verdighet: komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de

nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i

straffeprosessen. Oslo, 2002.

Norske dommeres plikt til å veilede om EØS-retten. – I: Lov og rett (2002). s. 195-223.

Anmeldelse av Kristin Skjørten: Lov og rett mot familievold? – I: Kritisk juss nr. 1/2/3

(2002). s. 157-160.

Bistandsadvokaten: ofrenes stilling i straffesaker. 2. utg. Oslo, 2003.

Anmeldelse av Lena Ebervall: Försvararens roll: ideologier och gällande rätt. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (2003). s. 129-133.

Utenlandske sivilprosessforbilder: for Francis Hagerup og Tvistemålsutvalget (NOU

2001:32). – I: Festskrift til Per Henrik Lindblom. Uppsala, 2004.

Rettskraft. Bergen, 2006.

”Ånden som går”: om strafferettens sannhetsmonopol. – I: Dog fred er ej det bedste –

festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26. august 2006. Ole Kristian

Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Torunn Salomonsen

Stipendiat

Forvisning som straff. – I: Materialisten. Årg. 33 nr. 4 (2005). s. 25-30.

Lovens korte arm. – I: Kritisk juss nr. 4 (2005). s. 319-337.

Anmeldelse av René Provost: International human rights and humanitarian law. – I:

Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter nr. 1 (2005). s. 80-83.

230


Inger Johanne Sand

Professor

Ytringsfrihet: ideologisk reformkrav eller venstresidas spydspiss? – I: Hefte for kritisk

juss nr. 1 (1978). s. 35-38.

Tariff-forhandlinger: noen grenser for statlig maktutøving. (Studentavhandling). Oslo,

1980.

Makt – frihet – solidaritet. – I: Hefte for kritisk juss nr. 4 (1982). s. 33-37.

Forskningsrådene i en forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning. (Sammen med

Tone Haraldsen). Oslo, 1988.

Stiftelsesformen brukt i offentlig forvaltning. – I: Statlig styring og institusjonell

autonomi. Harald Baldersheim (red.). Bergen, 1989.

Anmeldelse av Ole Krarup: Den juridiske virksomhed. – I: Retfærd nr. 46 (1989). s. 96-

99.

NOU 1991:26 – Om bruk av styrer i statlige virksomheter. (Inger-Johanne Sand medlem

av utvalget). Oslo, 1991.

En skisse til tre rettslige statsmodeller. Rettsstaten, forvaltningsstaten, nettverksstaten. –

I: Bredde foran kvalitet? En studie i bekjentskaper – et festskrift til Gunnar de Capua.

Oslo, 1992.

Styrets rolle i stiftelser. – I: Styrets rolle. Tore Grønli og Torgeir Reve (red.). Oslo, 1993.

Styring av kompleksitet: statlig rammestyring og rettslige former for desentralisert

statsforvaltning. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1994.

Om forholdet mellom offentlig og privat sektor: program for en konferanseserie.

(Sammen med Erik Oddvar Eriksen og Vidar Ringstad). Bergen, 1994. (LOS-senter notat

nr. 9423).

Diskursive forvaltningsorganer – kan rett og politikk håndtere sosial kompleksitet? – I:

Deliberativ politikk. Erik O. Eriksen (red.). Oslo, 1995.

From the Distinction between Public Law and Private Law – to Legal Categories of

Social and Institutional Differentiation in a Pluralistic Legal Context. – I: Legal

231


Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law. Henrik Zahle og Hanne Petersen.

Aldershot, 1995.

Fra matriellrettslige til prosedurale lovgivningsformer. Endres forholdet mellom rett og

politikk? – I: Retfærd nr. 2 (1995). s. 51-65.

Hva er den moderne retten? Niklas Luhmanns bidrag. Oslo, 1996. (Reprint / ARENA; nr.

9).

En skisse til tre rettslige statsmodeller: rettsstaten, forvaltningsstaten og nettverksstaten.

Oslo, 1996. (Reprint / ARENA; nr. 10).

Styring av kompleksitet: rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert

statsforvaltning. (Avhandling dr. juris). Bergen, 1996.

Demokrati og forvaltningspolitisk diskurs. Bergen, 1996. (LOS-senter notat; nr. 9632).

Hva er den moderne retten? – Niklas Luhmanns bidrag. – I: Sosiologi i dag. Årg. 26 nr. 1

(1996). s. 45-69.

Dynamics of Europe. Europanisation of the Nations-State. – I: ARENA’s Research

Profile. ARENA 1997.

Demokratiske utfordringer. Rettslig perspektiv på samfunnsstyring (Sammen med Anne

Lise Fimreite). – I: Forskerblikk på Norge. Anne Lise Fimreite (red.). Oslo, 1997.

Socio-legal analysis of the relations between law and politics: tendencies of

europeanization: changing conditions for political and legal communication and meaning

formation. Oslo, 1997. (Working paper / ARENA; nr. 8).

Fragmented law: from unitary to pluralistic legal systems: a socio-legal perspective of

post-national legal systems. Oslo, 1997. (Working paper / ARENA; nr. 18).

The changing preconditions of law and politics: multilevel governance and mutually

interdependent, reflexive and competing institutions in the EU and the EEA. Oslo, 1997.

(Working paper / ARENA; nr. 29).

Demokrati og forvaltningspolitisk diskurs. – I: Nordisk administrativt tidsskrift nr. 1

(1997).

NOU 1998:7 – Om stiftelser. (Inger-Johanne Sand medlem av utvalget). Oslo, 1998.

Hva er den moderne retten og dens legitimitet: mellom demokratisk politikk, rettigheter

og sosiale diskurser. – I: Stat, politikk og folkestyre – festskrift til Per Stavang på 70årsdagen,

19. februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken

(red.). Bergen, 1998.

232


Understanding the EU/EEA as Systems of Functionally Different Processes: Economic,

Political, Legal, Administrative and Cultural. – I: Europe’s Other. Jim Bergeron og Peter

Fitzpatrick. Aldershot, 1998.

Understanding the new forms of governance: mutually interdependent, reflexive,

destabilised and competing institutions. Oslo, 1998. (Reprint / ARENA; nr. 20).

Kunnskapssamfunnets utfordringer og nye former for organisering av stat og sivilt

samfunn. – I: GRUS nr. 54 (1998).

Understanding the New Forms of Governance: Mutually Interdependent, Reflexive,

Destabilised and Competing Institutions. – I: European Law Journal nr. 3 (1998). s. 271-

293.

Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk 2000. (Sammen med Geir Ulfstein, Hans

Chr. Bugge og Ole Kristian Fauchald). Oslo, 2000. (Makt- og demokratiutredningen.

Rapportserie; nr. 18).

Utfordringer og problemer ved rettslig regularing av bio- og genteknologi – forsøk på å

regulere risiko og usikkerhet. – I: Bioteknologiens etiske, juridiske og sosiale aspekt.

Innsatsområdet etikk, Norges Forskningsråd. Per Sandberg og Thorvald Sirnes (red.).

Oslo, 1999.

Rettens tredje normative grunnlag: vennskapet – en rettsvitenskapelig anmeldelse av

”Rettens Alkymi”. – I: Retfærd nr. 2 (1999). s. 64-70.

Changing forms of governance and the role of law: society and its law. Oslo, 2000.

(Working paper / ARENA; nr. 14).

Niklas Luhmann: makt og kommunikasjon. – I: Maktens strateger. Iver B. Neumann

(red.). Oslo, 2000.

Maktens utfoldelser. (Sammen med Iver B. Neuman). Oslo, 2000.

Anmeldelse av Joseph Weiler: The Constitution of Europe. – I: Nordic journal of

international studies (2000).

A Future of a Demise for the Theory of the Sociology of Law: Law as a normative, social

and communicative function of society. – I: Retfærd nr. 3 (2000). s. 55-73.

Changes in the functions and the relations of law and politics: Europeanization,

globalization and the role of the new technologies. Oslo, 2001. (ARENA report; nr. 1).

Niklas Luhmanns teorier om retten. – I: Kritisk juss nr. 3/4 (2001). s. 245-260.

The Legal Regulation of the Environment and New Technologies: In View of Changing

Relations between Law, Politics and Science. The Case of Applied Genetic Technology.

– I: Zeitschrift für Rechtssoziologie nr. 2 (2001). s. 169-206.

233


Changes in the organization of public administration and in the relations between the

public and the private sectors: consequences of the evolution of Europeanization,

globalization and risk society. Oslo, 2002. (Working paper / ARENA; nr. 4).

The Legal Regulation of the Environment and New Technologies: In View of Changing

Relations between Law, Politics and Science. – I: Reprint (ARENA) nr. 6 (2002).

NOU 2003:34 – Mellom stat og marked: selvstendige organisasjonsformer i staten.

(Inger-Johanne Sand leder av utvalget). Oslo, 2003.

Transnational governance and constitutionalism. Inger-Johanne Sand, Christian Joerges

og Gunther Teubner (red.). Oxford, 2004.

Stat og ledelse i det polycentriske samfund. – I: Offentlig ledelse i managementstaten.

Fredriksberg, 2004.

Governmentality, biopolitics and the EU. – I: Europe in search of meaning and purpose.

Kimmo Nutio (red.). Helsinki, 2004.

Polycontextuality as an alternative to constitutionalism. – I: Transnational governance

and constitutionalism. Inger-Johanne Sand, Gunther Teubner og Christian Joerges (red.).

Oxford, 2004.

The regulation of vital risks, uncertainties and scientific controversies. The case of

regulating new bio- and genetic technologies. – I: Ret og usikkerhed. Ciara Damsgaard,

Carsten Henrichsen og Hanne Petersen (red.). København, 2005.

Rettslige utviklingslinjer: noen utviklingslinjer i retten og i forholdet mellom rett og

samfunn: 2. avd. jus: kompendium. Oslo, 2005.

Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. (Sammen med Kristian Andenæs og Anne

Hellum). Oslo, 2005. (Stensilserie / Institutt for kriminologi og rettssosiologi; nr. 101).

Retten i det polykontekstuelle samfunn. – I: Retfærd nr. 4 (2005). s. 1-28 og 91.

The fragmentation of law on the global level: conflicts of law or processes of learning? –

I: Dog fred er ej det bedste – festskrift til Carl August Fleischer på 70-årsdagen 26.

august 2006. Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak (red.). Oslo, 2006.

Offentlige tjenester mellom stat, samfunn og marked. – I: Forvaltningsretlige

perspektiver. Carsten Henrichsen, Peter Blume og Steen Rønsholdt (red.). København,

2006.

Demokratiets nye betingelser i en mer globalisert verden. Anmeldelse av Jens Teilberg

Søndergård: Ret, demokrati og globalisering. – I: Retfærd nr. 4 (2006). s. 79-86.

234


Kirsten Sandberg

Professor

Avdeling for kvinnerett 10 år. (red.). Oslo, 1986. (Institutt for offentlig retts skriftserie;

nr. 3).

Inngrepskriterier og rettssikkerhet. – I: Sosionomen. Årg. 32 nr. 19 (1987). s. 25-32.

Familien etter skilsmissen: erfaringer med delt omsorgsordning. (Sammen med Kirsti

Ramfjord Haaland). Oslo, 1988.

Best interests and justice. – I: Child custody and the politics of gender. Carol Smart og

Selma Sevenhuijsen (red.). London, 1989.

Barn, foreldre og loven (Sammen med Anders Bratholm). –I: Barn og foreldre. Målfrid

Grude Flekkøy, Edvard Befring, Andres Bratholm og Sverre Halvorsen (red.). Oslo,

1989.

Barnets beste: om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet. Oslo, 1990.

Samordning og samarbeid om barn og unge – lovverkets begrensninger og muligheter. –

I: Rapport fra konferansen Samordning og samarbeid om barn og unge. Hamar, 1991.

Lovverket som gjelder barn. – I: Inter medicos. Årg. 34 nr. 4 (1991). s. 24-27.

Psykisk utviklingshemmede: Barn og foreldre. – I: Utviklingshemmedes rettsstilling.

Aslak Syse og Ståle Eskeland (red.). Oslo, 1992.

Barnevernloven. – I: Sosialrett. Kristian Andenæs og Leif Oscar Olsen (red.). Oslo, 1993.

Child protection law and fundamental values: Mentally retarded Parents. – I: Parenthood

in modern society. John Eekelar og Petar Sarcevic (red.). Dordrecht, 1993.

To condense theoretical knowledge, legal procedures and the “realities of life” in

individual cases for child welfare decisions. – I: Child Care Perspectives – English and

Norwegian views. (Report from a conference). Barnevernets utviklingssenters

rapportserie nr. 2 (1993). s. 59-63.

Samværsrett for barn og fedre. – I: Sinnets helse. Årg. 73 nr. 8 (1993). s. 22-24.

Barnevernet og barnevernloven. Kirsten Sandberg, Mons Oppedal og Aslak Syse (red.).

Oslo, 1994.

Verdier og faglighet ved omsorgsovertakelse. – I: Barnevernet og barnevernloven.

Kirsten Sandberg, Mons Oppedal og Aslak Syse (red.). Oslo, 1994.

235


Dommere og sakkyndige: trekker de i samme spann? – I: Velferdssamfunnets barn.

Tordis D. Evans, Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.). Oslo, 1994.

Beslutninger om barn. – I: Barn i fokus. (Konfranserapport fra Norges forskningsråd).

Oslo, 1994. (Også trykket i Barnevernpedagogen. Årg. 20 nr. 1 (1995). s. 20-22.)

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lov 8. april 1981 nr. 7. – I: Norsk lovkommentar.

Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. (red.). Oslo, 1994.

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lov 8. april 1981 nr. 7. – I: Norsk lovkommentar.

Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. (red.). 2. utg. Oslo, 1996.

Omsorgssvikt og rettsikkerhet. – I: Sinnets Helse nr. 2 (1998). s. 30-31.

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lov 8. april 1981 nr. 7. – I: Norsk lovkommentar.

Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. (red.). 3. utg. Oslo, 1999.

Barnets beste og forholdet til andre yrkesgrupper: tilbakeføring av omsorgen fra

barnevernet til biologiske foreldre. – I: Barnets bästa i Norden – rättsfilosofi och rättslig

begreppsbildning. Johanna Schiratzki (red.). Tromsø, 2001.

Foreldreansvar etter dødsfall. Rt. 2000 s. 1460. – I: Nytt i privatretten nr. 1 (2001).

Endring av barnebidragsordningen. Deling av reiseutgifter ved samvær.

Tvangsfullbyrdelse av fylkesmannsvedtak om samvær. – I: Nytt i privatretten nr. 3

(2001). s. 15-17.

Barnevern. Akuttplassering og omsorgsovertakelse, EMK art. 8. Dom fra EMD Grand

Chamber av 12. juli 2001. – I: Nytt i privatretten nr. 4 (2001). s. 13-14.

Barnerett. Omsorgsovertakelse, høyesterettsdom. Samværsrett, høring av femårig barn,

Sahin mot Tyskland, EMD. – I: Nytt i privatretten nr. 2 (2002). s. 11-12.

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lov 8. april 1981 nr. 7. – I: Norsk lovkommentar.

Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. (red.). 4. utg. Oslo, 2002.

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. (Avhandling dr. juris). Oslo, 2003.

Opphèving av omsorgsvedtak i barnevernet. Oslo, 2003.

Sosialrett. (Sammen med Kristian Andenæs, Olav Molven, Ørnulf Rasmussen og Lasse

Warberg). Oslo, 2003.

NOU 2004:23 – Barnehjem og spesialskoler under lupen. (Kirsten Sandberg medlem av

utvalget). Oslo, 2004.

Inkorporeringen av FNs barnekonvensjon i norsk rett. – I: Kritisk juss nr. 4 (2004). s.

316-329.

236


Privatisering av førstelinjetjenesten i barnevernet. – I: Tidsskrift for familierett, arverett

og barnevernrettslige spørsmål (2004). s. 84-100.

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lov 8. april 1981 nr. 7. – I: Norsk lovkommentar.

Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. (red.). 5. utg. Oslo, 2005.

Akuttplassering av spedbarn og menneskerettigheter. – I: Tidsskrift for familie, arverett

og barnevernrettslige spørsmål (2005). s. 87-100.

Naturens orden – til barnets beste? – I: Tidsskrift for familierett, arverett og

barnevernrettslige spørsmål (2005). s. 145-150.

Samvær ved omsorgsovertakelse. – I: Norges barnevern. Årg. 83 nr. 1 (2006). s. 3-9.

Gudmund Sandvik

Professor

Prestegard og prestelønn: studiar kring problemet eigedomsretten til dei norske

prestegardane. Oslo, 1965.

Gammelnorske lovtekster med oversettelse. Gudmund Sandvik og Jens Arup Seip (red.).

Oslo, 1967.

Kolonisering. – I: Syn og segn. Årg. 73 (1967). s. 220-234.

Replikk. – I: Historisk tidsskrift (1969). s. 168-171.

Problémes linguistiques en Scandinavie: la Norvége. – I: Humanisme Africain – culture

Scandinave: un dialogue. Torben Lundbæk (red.). København, 1970.

Anmeldelse av Grethe Authen Blom: Kongemakt og privilegier i Norge inntil 1387. – I:

Historisk tidsskrift (1970). s. 210-222.

Særoppgåver i samfunnsfag i gymnaset: emnet frå nærsamfunnet. – I: Lokalhistorie i

skolen: ei artikkelsamling. Hans Try (red.). Oslo, 1971.

Frå bruken av landskylda av kyrkjeleg gods i Norge til teorien om den konfesjonelle stat.

– I: Reformationen i Norden. Lund, 1973.

Ny sættargjerd i Norge? – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1973). s. 667-675.

Anmeldelse av Jens Engberg: Dansk finanshistorie i 1640´erne. – I: Historisk tidsskrift

(1973). s. 83-84.

237


Dømande kommisjonar i Norge: ein rettshistorisk studie. Oslo, 1974. (Stensilserie /

Institutt for privatrett; nr. 1).

Norway. History. The 16 th and 17 th centuries. – I: History of Scandinavia 1523-1815.

1974.

Indoktrinering og verdiformidling i historieundervisninga. – I: Historikeren og

samfundet. Oslo, 1974.

Det gamle veldet: norske finansar 1760-79. Oslo, 1975.

Kyrkje og eigedom: ein merknad om lite åndelege ting. – I: Oppgjør med kirken. Oslo,

1976.

Anmeldelse av Ernst Andersen: Middelalderens renteforbud. Papirdoktrin eller realitet? –

I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1976). s. 488-489.

Koneveldet i Borgartingslag. – I: Jus og jord - heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid

på 70-årsdagen, 24. april 1978. Torgeir Austenå [et al.] (red.). Oslo, 1978.

The Norwegian economy in the 18 th century: a satellite of Denmark? – I: The satellite

state in the 17 th and 18 th centuries. Ståle Dyrvik, Knut Mykland og Jan Oldervoll (red.).

Bergen, 1979.

Rettsstillinga for barn i gamle dagar. – I: Forskningsnytt nr. 4 (1979). s. 50-54.

Kjelder til Finnmarks rettshistorie: med særleg vekt på samiske spørsmål. (red.). Oslo,

1980. (Stensilserie / Institutt for privatrett; nr. 65).

Ei forelda lære: Statens utmatrikulerte grunn i Finnmark. – I: Samene – urbefolkning og

minoritet: hva er grunnlaget for samenes krav om rettigheter som eget folk? Trond Thuen

(red.). Tromsø, 1980. (Også trykket i Lov og rett (1980). s. 112-125.)

Retten til jorda i Finmark: opposisjon ved Sverre Tønnesens doktorgradsdisputas 12.

oktober 1973. – I: Hefte for kritisk juss nr. 3/4 (1980). s. 22-33.

Fire liner i yngre norsk rettshistorie. – I: Utvalde emne frå norsk rettshistorie. Kristian

Bloch [et al.] (red.). Oslo, 1981.

Kvifor oppsto kommisjonane under Kristian Kvart? – I: Studier i norsk historie 1537-ca.

1800. Steinar Imsen og Steinar Supphellen (red.). Oslo, 1981.

Hamarspor – eit festskrift til Lars Hamre, 1912 - 23. januar - 1982. Gudmund Sandvik og

Steinar Imsen (red.). Oslo, 1982.

Scweigaard. – I: Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden – festskrift tillägnad Erik

Anners. Yrjö Blomstedt [et al.] (red.). Stockholm, 1982.

238


Forholdet mellom Danske og Norske Lov. – I: Danske og Norske Lov i 300 år.

København, 1983.

NOU 1983:6 – Stadnamn. (Gudmund Sandvik leder av utvalget). Oslo, 1983.

Schweigaard. – I: Jussens venner (1984). s. 269-274.

Statens umatrikulerte grunn i Finnmark. – I: Om äganderättens historia. Pia Letto-

Vanamo. Helsinki, 1984.

NOU 1984:18 – Om samenes rettsstilling. (Gudmund Sandvik medlem av utvalget).

Oslo, 1984.

Halvvegs til år 2134. – I: Norsk kjeldeskrift-institutt 150 år. Oslo, 1985.

Sættargjerda i Tunsberg og kongens jurisdiksjon. – I: Samfunn, rett og rettferdighet –

festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Lappekodisillen og grenser i Norden. – I: Lappekodisillen av 1751: var det samernas

Magna Charta? Kautokeino, 1986.

Innkast til Ole Jørgen Benedictow. – I: Historisk tidsskrift B. 65 nr. 4 (1986). s. 433-434.

Norwegen. – I: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen

Privatrechtsgeschichte. München, 1987.

Salet av landskyrkjene i Sør-Noreg i 1720-åra i perspektiv. – I: Kyrkja i lokalsamfunnet:

om kyrkjebygningar som historisk kjelde: ei artikkelsamling. Bjørn Slettan (red.).

Kristiansand, 1987.

300 års jubileet for Christin V's norske lov: på Københavns Universitet 29. april 1987:

forelesning. Oslo, 1987.

Kong Christian V's norske lov 300 år. – I: Advokatbladet nr. 4 (1987). s. 6-8.

Lov og liv. – I: Lov, dom og bok – festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. Thor

Falkanger [et al.] (red.). Oslo, 1988.

Rettshistorie: europeisk rettshistorie i mellomalderen. – I: Jussens venner (1989). s. 201-

309.

Betenkningar frå Det juridiske fakultet om statsrettslege emne. – I: ”Jus” og ”politikk” i

det norske statsliv. Eivind Smith (red.). Oslo, 1989.

Europeisk rettshistorie i mellomalderen. – I: Jussens venner (1989). s. 201-309.

Christian V’s Norske Lov 300 år. – I: … den urett som ikke rammer deg selv – festskrift

til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

239


Rettshistorie: førelesningar. – I: Jussens venner (1990). s. 229-315.

Korleis få skatt og toll av nordmenn i gamle dagar? – I: Skatterett (1991). s. 465-475.

En kommentar til Lars Ivar Hansen: Handel i nord: samiske samfunnsendringer ca 1550ca

1700. – I: Historisk tidsskrift B 70 (1991). s. 512-531.

Astri Andresen. Sii`daen som forsvant: østsamene i Pasvik etter den norsk-russiske

grensetrekningen i 1826. – I: Historisk tidsskrift B. 70 (1991). s. 673-675.

Rettar til statens grunn i Finnmark i historisk perspektiv. Oslo, 1992. (Stensilserie /

Institutt for privatrett; nr. 141).

The Legal status of the Samis.. – I: Gosudarstvo i pravo. Moskva, 1992.

Anmeldelse av Gösta Åquist: Kungen och rätten. – I: Institutet för rättshistorisk forskning

(1992). s. 375-380.

NOU 1993:34 – Samerettsutvalget. Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark.

(Gudmund Sandvik medlem av utvalget). Oslo, 1993.

Ethnic groups and language rights. Gudmund Sandvik, Sergij Vilfan og Lode Wils (red.).

Aldershot, 1993.

Thing. – I: Medieval Scandinavia: an encyclopedia. Phillip Pulsiano (red.). New York,

1993.

Aubert, Ludvig Mariboe Benjamin (1838-1896). Scweigaard, Anton Martin (1808-1870).

– I: Juristen: ein biographisches Lexikon. München, 1995.

Les codes de Magnus Hàkonarson lagaboetir [le lègislateur] 1274-1281. – I: … colendo

iustitiam et iura condendo. Rubbetino, 1996.

Eine Fernwirkung von Ernst Levys Osloe Vortrag 1928? – I: Ånd og rett – festskrift til

Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup,

Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1997.

NOU 1997:4 – Naturgrunnlaget for samisk kultur. (Gudmund Sandvik medlem av

utvalget). Oslo, 1997.

Samisk språk i Norge, særleg stadnamn. – I: Kart og plan B. 59 årg. 92 nr. 2 (1999). s.

146-151.

Recht des Nationalstaates: Rechte der Minoritäten und Rechte eingeborener Völker: der

Fall der Samis, besinder in Finnmark, Norwegen. – I: Líndæla – Sigurður Líndal sjötugur,

2. júlí 2001. Garðar Gíslason [et al.] (red.). Reykjavik, 2001.

Christian Colbjørnsen – den siste justitiarius i Danmarks og Norges højesteret. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (2002). s. 616-673.

240


Laws. – I: A companion to old Norse-Icelandic literature and culture. Oxford, 2005.

Trond Eirik Schea

Forsker

Grov uaktsomhet i straffebud rettet mot økonomisk kriminalitet. Oslo, 1993. (Rapport /

Forskning om økonomisk kriminalitet; nr. 7).

Grov uaktsomhet i straffebud rettet mot økonomisk kriminalitet. (Studentavhandling).

Informasjonsflyt fra noen kontrollorganer til politiet i tilknytning til etterforskning av

økonomisk kriminalitet. Oslo, 1995. (Rapport / Forskning om økonomisk kriminalitet; nr.

32).

NOU 1996:21 – Mer effektiv inndragning av vinning. (Trond Eirik Schea medlem av

sekretariatet). Oslo, 1996.

EMK og adgangen til å ilegge tilleggsskatt og straff ved forskjellige anledninger. – I:

Tidsskrift for strafferett. Årg. 1 nr. 2 (2001). s. 144-148.

Kursmanipulering og skyldkrav. – I: Tidsskrift for forretningsjus nr. 2 (2002). s. 252-254.

Finn Seyersted

Professor

United Nations forces. Oslo, 1962.

Can the United Nations establish military forces and perform other acts without specific

basis in the charter. Wien, 1962.

Objective international personality of intergovernmental organizations: do their capacities

really depend upon the conventions establishing them? København, 1963.

Settlement of internal disputes of intergovernmental organizations by internal and

external courts. Stuttgart, 1964.

241


International personality of intergovernmental organizations: its scope and its validity

vis-a-vis non-members. Do their capacities really depend upon the constitutions? New

Delhi, 1964.

Objective international Personality of intergovernmental Organizations. – I: Nordisk

tidsskrift for international ret (1964). s. 181-199.

Jurisdiction over organs and officials of states, the Holy Sea and intergovernmental

organisations. London, 1965.

Sammendrag av: United Nations forces: an aspect of the law of intergovernmental

organizations and a problem in the laws of war. Oslo, 1965.

United Nations forces in the law of peace and war. (Avhandling dr. juris). Leiden, 1966.

United Nations forces, an aspect of the law of intergovernmental organizations and a

problem in the laws of war. Oslo, 1966.

Does the government have a duty to afford diplomatic assistance and protection to its

nationals? Oslo, 1966.

Applicable law in relations between intergovernmental organizations and private parties.

Leiden, 1967.

Den diplomatiske kommunikasjonsfriheten. København, 1967. (Også trykket i Nordisk

tidsskrift for international ret nr. 2/3 (1967). s. 151-177).

Statens plikt til diplomatisk beskyttelse og bistand. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1968). s. 44-70.

Has the government a duty to accord diplomatic assistance and protection to its nationals?

– I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 12 (1968). s. 121-149.

Diplomatic freedom of communication. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 14

(1970). s. 193-224.

Edvard Hambro in memoriam. – I: Nordisk tidsskrift for international ret (1977). s. 7-8.

Internasjonal strafferett. – I: Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen,

7. september 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.). Oslo, 1982.

The legal nature of international organizations. – I: Nordisk tidsskrift for international ret

(1982). s. 203-205.

The Åland Autonomy and International Law. – I: Nordisk tidsskrift for international ret

(1982). s. 23-28.

Rettslige spørsmål vedrørende FN-styrker. – I: Internasjonal politikk nr. 2/3 (1985). s. 29-

42.

242


Interlegal offentlig rett, særlig internasjonal forvaltningsrett. – I: Samfunn, rett og

rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl

og Magnus Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

Binding authority for the United Nations and other international organizations in limited

functional and territorial fields. – I: Nordic journal of international law (1987). s. 198-

204.

Federated and Other Partly Self-Governing States and Mini-States in Foreign Affaires

and in International Organizations. – I: Nordic journal of international law (1988). s. 369-

375.

Livstestament og straffeloven. – I: Kirke og kultur. Årg. 94 (1989). s. 201-204.

The United Nations Decade of International Law. – I: Nordic journal of international law

(1990). s. 117-127.

Dødshjelp, allmennetikk og straffeloven. – I: Hefte for kritisk juss nr. 2 (1993). s. 18-21.

Nicolai Vogt Skjerdal

Forsker

Advokatens erstatningsansvar ved opprettelse av ugyldig testament. – I: Lov og rett

(1993). s. 425-431.

Dynamisk tingsrett, konkursrett og panterett: oppgavesamling med enkelte veiledninger.

(Sammen med Erlend Haaskjold). Oslo, 1995.

Omstøtelsesgrunnlag for pant i enkle pengekrav - betaling eller sikkerhetsstillelse? – I:

Lov og rett (1995). s. 262-276.

Kvalitative hjemmelskrav: legalitetsprinsippet i norsk rett og lovskravet i den europeiske

menneskerettighetskonvensjon med enkelte komparative linjer. (Særavhandling). Oslo,

1997.

Tredjemannskonflikter (dynamisk tingsrett) – en veiledning i metode og oppgaveteknikk.

– I: Jussens venner (1997). s. 14-31.

Kvalitative hjemmelskrav: legalitetsprinsippet i norsk rett og lovskravet i Den europeiske

menneskerettighetskonvensjon med enkelte komparative linjer. Oslo, 1998.

243


Bør Kjuus og partiet hans straffeforfølges? – I: Mennesker og rettigheter nr. 2 (1998). s.

182-183.

Dynamisk tingsrett, konkursrett og panterett: oppgavesamling med en del veiledninger.

(Sammen med Erlend Haaskjold ). 2.utg. Oslo, 1999.

Hvem bør tilgodeses av skadelidtes forsikringer? – I: Lov og rett (1999). s. 123-127.

Duplikk til Aslak Syse. – I: Lov og rett (1999). s. 185.

Kan en røyker kreve erstatning på grunn av røykfulle arbeidslokaler? – I: Lov og rett

(1999). s. 193-194.

Passiv røyking på arbeidsplassen som grunnlag for erstatningskrav fra røyker. – I:

Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 119 nr. 7 (1999). s. 994-995.

Rune Slagstad

Professor II

Individ og stat i moderne politisk filosofi. – I: Jus og politikk i det norske statsliv. Eivind

Smith (red.). Oslo, 1989.

Prøvingsretten i det norske system. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 4 (1989). s. 333-356.

Den norske Høyesteretts prøvingsrett i perioden 1850-1920. – I: Skrifter utgivna av

Institutet för rättshistorisk forskning nr. 16 (1990). s. 149-175.

Fortidens idealer for fremtiden? – I: Dialog Norge-Sverige: Fra arvefiende til samboer.

Grethe Værnø (red.). Stockholm, 1990.

Parlamentarisk styring og økonomisk politikk: symboler, signaler, realiteter. (Rapport fra

konferanse innen hovedtema 6: ”Demokrati og samfunnsutvikling: visjoner og

rammebetingelser”, Universitetet i Oslo, 29. januar 1991). (Sammen med Bjørn Erik

Rasch). Oslo, 1991.

Universitetets liberalitet. – I: Universitetets idé gjennom tidene og i dag. Egil A. Wyller

(red.). Oslo, 1991.

Norwegian Legal Realism since 1945. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 35 (1991).

s. 215-233.

244


Fredrik Stangs ideologiske lederskap. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 2 (1992). s. 136-154.

Makten over den svenske modell. – I: Lärdomar av maktutredningen. Lars Niklasson

(red.). Stockholm, 1992.

Svein Slettan

Førsteamanuesnis

Blankettstraffebud og lovteknikk. – I: Lov og rett (1979). s. 81-82.

Straffansvaret for handlinger som blir begått på vegne av bedrifter som er organisert som

juridiske personer. – I: Lov og rett (1980). s. 499-553.

Det offentliges erstatningsansvar. – I: Lov og frihet – festskrift til Johs. Andenæs på 70årsdagen,

7. september 1982. Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.).

Oslo, 1982.

NOU 1983:57 – Straffelovgivningen under omforming. Straffelovkommisjonens

delutredning 1. (Svein Slettan medlem av sekretariatet). Oslo, 1983.

Straffelovgivningen under omforming. – I: Lov og rett (1984). s. 499-524.

Straffelovkommisjonens forslag om strafferettslige særreaksjoner. – I: Tidsskrift for

kriminalomsorg. Årg. 28 nr. 4 (1984). s. 147-149.

Farliga epedimier som rättsligt problem. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 31.

nordiske juristmøtet i Helsingfors den 19-21. august 1987. s. 548-550. Helsingfors, 1987.

Straff og enkelte andre restriktive tiltak mot AIDS. – I: Lov og rett (1987). s. 515-537.

”Privat dødsstraff”? – I: Lov og rett (1987). s. 594-610.

Sensorveiledning: Skyldformene i strafferetten. – I: Jussens venner (1989). s. 353-400.

Gi en oversikt over skyldformene i strafferetten. – I: Jussens venner (1989). s. 383-393.

Den strafferettslige betydningen av at gjerningspersonen var beruset i

gjerningsøyeblikket. – I: …den urett som ikke rammer deg selv – festskrift til Anders

Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo, 1990.

Den strafferettslige betydning av at gjerningspersonen var beruset i gjerningsøyeblikket.

– I: Jussens venner (1991). s. 45-66.

245


Det nytter – når man har jusen og media på sin side. – I: Lov og rett (1991). s. 513-514.

Norsk rettspraksis 1986-1989. (Sammen med Toril M. Øie). – I: Nordisk tidsskrift for

kriminalvidenskab (1991). s. 1-17.

HIV-testing og taushetsplikt i straffesaker. Oslo, 1993. (Institutt for offentlig retts

skriftserie; nr. 10).

Rus og straffnedsettelse – en replikk. – I: Lov og rett (1995). s. 369-370.

Rus og straffnedsettelse. – I: Lov og rett (1995). s. 631-632.

Forbrytelse og straff: lærebok i strafferett. (Sammen med Toril M. Øie). Oslo, 1997.

Kjuus-saken og den alminnelige rettsstridsreservasjon i strafferetten. – I: Lov og rett

(1998). s. 257-258.

Strengere straff – et berettiget folkekrav? (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 35.

nordiske juristmøte i Oslo den 18-20. august 1999. s. 1209-1210. Oslo, 1999.

Forbrytelse og straff: Innføring i strafferett. Oslo, 2001.

Hva bør straffes? – I: Festskrift til Nils Jareborg. Petter Asp, Carl Erik Herlitz og Lena

Holmqvist (red.). Uppsala, 2002.

Hva bør straffes? – I: Jussens venner (2002). s. 133-146.

Hva er passe straff? – I: Tidsskrift for strafferett nr. 4 (2002). s. 379-386.

Eivind Smith

Professor

Litt om Stortingets kontroll med forvaltningen. – I: Jussens venner (1973). s. 137-163.

Forvaltningsrettens anvendelse på de lovbeskyttede fiskesalgslag. Oslo, 1974.

Delegasjon av forvaltningsmyndighet til private og til uavhengige organer. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1976). s. 360-390.

Om domstoler og systematikk i forvaltningsretten. – I: Jussens venner (1976). s. 177-204.

Anmeldelse av Arvid Frihagen: Forvaltningsrett, Del 2, 3. rev. utg. (Bergen 1975). – I:

Lov og rett (1976). s. 140-144.

246


Sivilombudsmannens kompetanseområde. – I: Lov og rett (1976). s. 327-330.

Anmeldelse av Bendt Andersen: Kommuneplanloven med kommentarer. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1977). s. 355-357.

Om fordeling av økonomiske goder i forvaltningsretten. – I: Jussens venner (1978). s.

115-146.

Avtaler som forvaltningsvedtak. – I: Lov og rett (1978). s. 304-325.

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og subjekter. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1978).

s. 655-691.

Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon. Oslo, 1979.

Organisasjoner i fiskeriforvaltningen: fiskesalgslagenes rettsstilling, særlig som

forvaltningsorganer og som sammenslutninger. (Avhandling dr. juris). Oslo, 1979.

Sivilombudsmannen: Noen aktuelle reformspørsmål. – I: Lov og rett (1979). s. 362-376.

”Rettsskapende forvaltningsorganer”. – I: Lov og rett (1979). s. 387-389.

Anmeldelse av Hans Ragnemalm: Offentligättsliga studier. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1979). s. 618-620.

Organisasjoner som virkemidler i forvaltningen. – I: Nordisk administrativt tidsskrift nr.

2 (1980). s. 14-42.

Om Fiskeprodusentenes Fellessalgs rettigheter når det gjelder eksportbedriftenes

egenproduksjon av saltfisk, saltfilet, klippfisk og tørrfisk. – I: Norsk fiskerinæring nr. 1

(1980). s. 41-47.

Les nouvelles relations fonctionnaires-administrès: La Norvège. Rapport au 4ème

Colloque international de l'Association internationale de la fonction publique. Avignon,

1981.

Olje og fisk: om rettsvernet mot oljeboring på fiskefeltene. – I: Lov og rett (1981). s. 3-

18.

Lovlige og ulovlige hensyn ved ansettelse av offentlige tjenestemenn. – I: Lov og rett

(1981). s. 275-292.

Parlement et administration en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 4 (1981). s. 73-94.

La concertation dans le secteur public (del 1-5). – I: Journées de la Société de législation

comparée (1981). s. 405-413.

247


Organisasjoner i fiskeriforvaltningen. – I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning, organisasjon.

Trondheim, 1982.

”Legalitetsprinsippet” på ny. – I: Jussens venner (1982). s. 207-231.

Avkall på retten til forvaltningsklage. – I: Lov og rett (1982). s. 86-93.

”På vegne av stat eller kommune”. – I: Lov og rett (1982). s. 503-510.

L'administration dans le débat politique en Norvège. – I: Annuaire europeen

d'administration publique nr. 5 (1982). s. 51-73.

Chronique administrative: Norvège. – I: Annuaire europeen d'administration publique nr.

5 (1982). s. 601-610.

Landbrukssamvirket og forvaltningsretten. (Sammen med Morten Søvik). Oslo, 1983.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 4).

Noen refleksjoner om landbrukssamvirket i den offentlige forvaltning. – I:

Landbrukssamvirket og forvaltningsretten. (Sammen med Morten Søvik). Oslo, 1983.

Saksbehandling ved godkjennelse av utbyggingsplan. – I: Utbyggingsbeslutning og

utbyggingsplan. Arvid Frihagen (red.). Bergen, 1983.

Les systèmes de carrière et d'emploi dans le droit de la fonction publique norvégien. – I:

Revue francaise d'administration publique (1983). s. 141-148.

Rettslig håndheving av konstitusjonelle normer – i Europa og i Norge. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1983). s. 77-131.

Uttalelser i stortingsdokumenter og -debatter som bærere av egne rettsplikter for

regjeringen. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1983). s. 230-247.

Om regulering av førstehåndsomsetningen av oppdrettfisk. – I: Norsk fiskerinæring nr. 3

(1983). s. 19-23.

Om fiskeindustriens rettigheter. – I: Fiskeprodusenten nr. 4/5 (1983). s. 15-19 og nr. 6/7

(1983). s. 38-41.

Administration et administres: les insuffisances du contrôle juridictionnel et les modes de

protection non juridictionnels en Norvège. – I: Annuaire europeen d'administration

publique nr. 6 (1983). s. 173-192.

Chronique administrative 1983: La Norvège. – I: Annuaire europèen d'administration

publique nr. 6 (1983). s. 583-591.

Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting: forvaltningslovens anvendelse ved fordeling av

tjenester. Oslo, 1984.

248


Avtalerett eller forvaltningsrett: Om A/S Vinmonopolet og forvaltningsloven. Oslo, 1984.

(Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 2).

Radio et télévision en Norvège. – I: Annuaire europeen d'administration publique nr. 7

(1984). s. 183-200.

Chronique administrative 1984: Norvège. – I: Annuaire europeen d'administration

publique nr. 7 (1984). s. 561-568.

Betenkning om A/S Vinmonopolet og forvaltningsloven. Oslo, 1985.

Rettslig prøving av lovgivning og regjeringsbeslutninger. – I: Rättssäkerhet och

demokrati. Stockholm, 1985. (Også trykket i Jussens venner nr. 3 (1986). s. 72-86).

La spécificité du personnel des collectivités locales: la commune. – I: La spécificité du

personnel des collectivités locales. Bruxelles: Institut international des sciences

administratives (1985). s. 235-242.

Den såkalte ”læren om negativt flertall”. – I: Nytt norsk tidsskrift nr. 4 (1985). s. 56-59.

Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois dans les pays

scandinaves: le contrôle diffus la scandinave. – I: Annuaire international de justice

constitutionnelle nr. 1 (1985). s. 105-111.

L'inflation législative et réglementaire en Norvège. – I: Annuaire europeen

d'administration publique nr. 8 (1985). s. 165-183.

Le droit de propriété dans la jurisprudence constitutionnelle des pays scandinaves. – I:

Annuaire international de justice constitutionnelle nr. 1 (1985). s. 256-267.

Chronique administrative 1985: Norvège. – I: Annuaire europeen d'administration

publique nr. 8 (1985). s. 475-482.

Chronique de justice constitutionnelle: la Cour supreme de Norvège. – I: Annuaire

international de justice constitutionnelle nr. 1 (1985). s. 601-606.

Pays scandinaves. – I: Le contrõle juridictionnel des lois: légitimité, effectivité et

développements récents. L. Favoreu og J.A. Jolowitz (red.). Paris, 1986.

Le fonctionnaire Norwegian a la retracted. – I: Le fonctionnaire et la retraite. Brussel,

1986.

”Détournement de pouvoir” omkring 1920 og i dag. – I: Samfunn, rett, rettferdighet –

festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus

Aarbakke (red.). Oslo, 1986.

249


Rettsgarantier i forvaltningen: idealer eller realiteter? (Foredrag på nordisk

forskningsseminar om forbrukerinnflytelse på 1980-tallet). – I: Vägar till

konsumentinflytande. København, 1986.

Organisasjonsrett. – I: Husadvokaten. Tore Brathen (red.). Oslo, 1986.

Artikkelsamling i rettssosiologi for offentlig rett grunnfag. (red.). Oslo, 1986.

Om ”samerettigheter” og rettighetsvern. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1986). s. 338-

364.

L'interruption volontaire de grossesse dans les jurisprudences constitutionnelles

comparées: la Novae. – I: Annuaire international de justice constitutionnelle nr. 2 (1986).

s. 177-184.

Chronique administrative 1986: Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 9 (1986). s. 465-472.

Norvège: éléments de jurisprudence 1984-86. – I: Annuaire international de justice

constitutionnelle nr. 2 (1986). s. 581-586.

Le fonctionnaire et la presse en Norvège. – I: Le fonctionnaire et la presse. Brussel, 1987.

Jordbruk, fiske og stat. – I: Husadvokaten. Tore Bråthen (red.). Oslo, 1987.

Laszlo Trocsanyi: Domstolskontroll med forvaltningen i de sosialistiske land i Europa.

(Oversettelse fra fransk). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1987). s. 881-889.

”Nesten-krisen” våren 1987 som parlamentarisk lærestykke. – I: Lov og rett (1987). s.

449-450.

Norvège: le pouvoir législatif délégué. – I: Revue francaise de droit administratif (1987).

s. 743-744.

L'administration publique norvégienne. – I: Annuaire européen d'administration publique

nr. 10 (1987). s. 203-228.

La liberté d'information dans les jurisprudences constitutionnelles des pays scandinaves.

– I: Annuaire international de justice constitutionnelle nr. 3 (1987). s. 387-397.

Chronique administrative 1987: Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 10 (1987). s. 535-545.

Elements de jurisprudence 1987. – I: Annuaire international de justice constitutionnelle

nr. 3 (1987). s. 701-705.

La protection juridique des agents publics en Norvège. – I: La protection juridique des

agents publics. Brussel, 1988.

250


NOU 1988:10 – Hovedavtale for jordbruket. (Eivind Smith medlem av utvalget). Oslo,

1988.

Om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. (Vedlegg 50 til Dokument nr. 7

1987-88). Stortingsforhandlingene del 5. Oslo, 1988.

Anmeldelse av Le médecin et le droit: journées juridiques franco-nordiques. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1988). s. 492-493.

Alminnelige rettsgrunnsetninger og beskyttelse av menneskerettighetene i EF-retten.

(Oversettelse til norsk av Louis Dubouis). – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1988). s. 799-

813.

Hovedavtalen i lys av EF's fiskeripolitikk – fiskeristøtte og distriktsstøtte. ”EF og

fiskeriene”. – I: Norsk fiskerinæring nr. 10 (1988). s. 75-89.

Les privatisations en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration publique nr. 11

(1988). s. 143-157.

Les juges constitutionnels dans les pays scandinaves. – I: Annuaire international de

justice constitutionnelle nr. 4 (1988). s. 191-197.

Chronique administrative 1988: Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 11 (1988). s. 455-461.

Les juges constitutionnels dans les pays scandinaves. – I: Annuaire international de

justice constitutionnelle nr. 4 (1988). s. 191-197.

Norvège: la justice administrative. – I: Revue francaise de droit administratif (1988). s.

248-251.

A parlamenti Ombudsman kozigazgatast ellenorzo szerepe Norvegiaban. (L'Ombudsman

du Parlement pour l'administration publique en Norvège. Oversatt til ungarsk). – I:

Dolgozatok az allames jogtudomanyok korebol nr. 19 (1988). s. 181-199.

”Jus” og ”politikk” i det norske statsliv. (red.). Oslo, 1989.

Fonction politique et fonction publique en Norvège. Participation des agents publics la

vie politique. – I: Le fonctionnaire et la politique. Brussel, 1989.

Samvirke-/andelslag og andre selskaps- og samarbeidsformer. – I: ”Nye”

fellesskapsløsninger innen omsorg og næringsliv. Samvirke – et aktuelt alternativ?

Skjetten, 1989.

Innledning. Rettslig binding av politisk handlefrihet? – I: ”Jus” og ”politikk” i det norske

statsliv. (red.). Oslo, 1989.

251


Folkesuverenitet og folkestyre – idealer i krise? (Innledning og diskusjonsinnlegg på

seminar ved den norske ambassade i Stockholm 23. mai 1989). Stockholm, 1989.

Norvège: aspects juridiques du système audiovisuel. – I: Revue francaise de droit

administratif (1989). s. 507-509.

Embets- eller tjenestemenn: Spørsmålet om professorenes uavhengighet. – I: Nytt norsk

tidsskrift (1989). s. 79-87.

La transparence administrative en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 12 (1989). s. 107-120.

Principe d'égalité et droit de suffrage -pays scandinaves. – I: Annuaire international de

justice constitutionnelle nr. 5 (1989). s. 301-306.

Chronique administrative 1989: Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 12 (1989). s. 527-532.

Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge. (red.). Oslo, 1990.

Les droits de l'homme dans le droit national en France et en Norvège. (red.). Paris, 1990.

NOU 1990:26 – Gransking av Oslo kommune. Rapport nr. 1. (Eivind Smith leder av

utvalget). Oslo, 1990.

Organisasjonsrett. Jordbruk, fiske og stat. – I: Husadvokaten. 2. utg. Oslo, 1990.

Den høyeste domsmakt i nordisk statsrett i første halvdel av det nittende Århundre. – I:

Rättshistoriska studier. Lund, 1990.

Le fonctionnaire au service des droits de l'homme en Norvège. – I: Le fonctionnaire au

service des droits de l'homme. Brussel, 1990.

Introduction. – I: Les droits de l'homme dans le droit national en France en et Norvège.

(red.). Marseille, 1990.

Le contrõle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en Norvège après 1970. – I: Les

droits de l'homme dans le droit national en France en et Norvège. (red.). Marseille, 1990.

Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge. Innledning. – I:

Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 1-14.

Oversettelse av Michel Troper: Hva er rettighetserklæringen av 1789? – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1990). s. 15-29.

Oversettelse av Jean Rivero: Menneskerettighetenes stilling i fransk rett fra 1789 til 1971.

– I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 60-71.

252


Oversettelse av Louis Favoreu: Menneskerettighetserklæringen av 1789 og det franske

forfatningsråd. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 72-87.

Domstolkontroll med lovgivning i Norge etter ca. 1970. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1990). s. 88-120.

Oversettelse av: Louis Dubouis: Betydningen av den internasjonale beskyttelse av

menneskerettighetene i fransk intern rett. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1990). s. 134-

166.

Oversettelse av Robert Badinter: Menneskerettigheter og rettsstat. – I: Tidsskrift for

rettsvitenskap (1990). s. 177-188.

Erklæring om menneskets og om borgerens rettigheter av 26. august 1789. – I: Tidsskrift

for rettsvitenskap (1990). s. 189-193.

Constitutional protection of minorities: the rights and protection of the Sami population

in Norway. – I: Scandinavian Studies in Law. Vol. 34 (1990). s. 235-259.

Mer om jus og politikk: er domstolskontroll med lover ”ideologisk merkelig”? – I: Hefte

for kritisk juss nr. 3 (1990). s. 49-55.

Remarques sur la notion de privatisation. – I: Revue internationale de droit comparé

(1990). s. 341-356.

Unité de juridiction en matière administrative en Norvège. – I: Revue francaise de droit

administratif (1990). s. 889-891.

Le principle de non-rétroactivité des lois: Norvège. – I: Annuaire international de justice

constitutionnelle nr. 6 (1990). s. 401-407.

Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1988-90. – I: Annuaire international

de justice constitutionnelle nr. 6 (1990). s. 815-825.

Modeller for normkontroll – domstoler som korrektivmulighet. – I: Författningsdomstol

och lagprøvning i nordisk och europeisk belysning. Stockholm, 1991.

NOU 1991:11 – Gransking av Oslo kommune. Rapport nr. 2. (Eivind Smith leder av

utvalget). Oslo, 1991.

Finnes det grenser for juristenes lojalitet? – I: Juristkontakt nr. 6 (1991). s. 2-7.

Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1991. – I: Annuaire international de

justice constitutionnelle nr. 7 (1991). s. 663-670.

Administration et fonctionnement de la justice en Norvège. – I: Annuaire européen

d'administration publique nr. 14 (1991). s. 69-90.

253


L'administration de l'enseignement en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 12 (1991). s. 219-228.

Judicial review of legislation in Norway - characteristics and recent trends. – I: The role

of the constitution in a changing society. Oslo, 1992.

The state and the social partners in Norway: forms of consultation. – I: The Economic

and social councils in Europe: role and perspectives. Roma, 1992.

For fellesskapets beste? Trekk av det offentlige styringssystemets utvikling. – I: Nytt

norsk tidsskrift (1992). s. 99-117.

Groupes de pression et administration en Norvége. – I: Annuaire européen

d'administration publique nr. 15 (1992). s. 17-41.

Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles: Norvège. – I: Annuaire

international de justice constitutionnelle nr. 8 (1992). s. 283-288.

Means for protecting the users and former employees of privatised activities. – I: Legal

aspects of privatisation. Strasbourg, 1993.

Høyesterett og folkestyret: prøvingsretten overfor lover. Oslo, 1993.

NOU 1993:5 – Gransking av Oslo kommune. Rapport nr. 3. (Eivind Smith leder av

utvalget). Oslo, 1993.

Habilitet og tillit i Norges Forskningsråd. Eivind Smith [et al]. Oslo, 1993.

Konstitusjonelt demokrati? – I: Politikk og ansvar – debattskrift til Kåre Willoch 3.

oktober 1993. Oslo, 1993.

Istatymu apie teismus apzvalgos aspektai (Aspects of judicial review of legislation). – I:

Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Vilnius, 1993.

Forvaltningsdomstoler i Norge? – I: Lov og rett (1993). s. 217-218.

EØS og grunnloven. – I: Lov og rett (1993). s. 385-386.

Constitution et administration en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 16 (1993). s. 97-117.

Constitution et partis politiques en Norvège. – I: Annuaire international de justice

constitutionnelle nr. 9 (1993). s. 185-194.

Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett. 5. utg. ved Eivind Smith. Oslo, 1994.

Le suffrage universel dans la tradition scandinave. – I: Le suffrage universel. Toulouse,

1994.

254


Norge som konstitusjonelt demokrati. – I: Representativt demokrati: Spilleregler under

debatt. Oslo, 1994. (Også trykket i Jussens venner (1994). s. 297-315).

On the “inviolable” character of property rights in contemporary constitutions. – I:

Property rights: constitutional protection and public regulation. Oslo, 1994.

Anmeldelse av Joakim Nergelius: Komparativ statsrett. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap

(1994). s. 257-259.

Statsrådenes politiske og konstitusjonelle ansvar for statlige virksomheter med styre. – I:

Nordisk administrativt tidsskrift (1994). s. 91-110.

La fonction législative de l'administration en Norvège. – I: Annuaire européen

d'administration publique nr. 17 (1994). s. 15-28.

Révision de la constitution et justice constitutionnelle – Norvège. – I: Annuaire

international de justice constitutionnelle nr. 10 (1994). s. 151-156.

Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1992-94. – I: Annuaire international

de justice constitutionnelle nr. 10 (1994). s. 683-692.

Constitutional justice under old constitutions. (red.) Haag, 1995.

NOU 1995:18 – Ny lovgivning om opplæring ”...og for øvrig kan man gjøre som man

vil”. (Eivind Smith leder av utvalget). Oslo, 1995.

NOU 1995:3 – Mangfold i media. Vedlegg 6. Konstitusjonelle sider av lovgivning om

eierbegrensning m.v. i media. Oslo, 1995.

Om politikk og ansvar: Regjeringskonferansene – vårt nye statsorgan? – I: Marked,

konkurranse og politikk – festskrift til Egil Bakke. Bergen, 1995.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas lyginamuoju aspektu. (The Constitutional

Court of the Republic of Lithuania in a comparative perspective). – I: Konstitucinis

Teismas ir konstitucingumo garantijos lietuvoje. Vilnius, 1995.

Introduction. – I: Constitutional justice under old constitutions. (red.). Haag, 1995.

The legitimacy of judicial review of legislation: a comparative approach. – I:

Constitutional justice under old constitutions. Eivind Smith [et al.] (red.). Haag, 1995.

European Integration and the Constitution of Norway. – I: The national constitutions and

European integration. Ewa Poplawska (red.). Warsawa, 1995.

A higher power: supranationality in the European Union. – I: Harvard international

review 17 nr. 3 (1995). s. 12-14 og 71-72.

L'administration répressive en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration publique

nr. 18 (1995). s. 15-26.

255


Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet. Norvège. – I: Annuaire

international de justice constitutionnelle nr. 11 (1995). s. 288-300.

National parliaments as cornerstones of European integration. (red.) Haag, 1996.

Introduction: “Sovereignty” – national and popular. – I: National parliaments as

cornerstones of European integration. (red.). London, 1996.

Judicial review of legislation in a comparative perspective. – I: Constitution as a legal

base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996.

Ny opplæringslov – bedre rettssikkerhet? – I: Spesialpedagogikk (1996). s. 10-17.

Konstitusjon og demokrati. – I: Lov og rett (1996). s. 145-146.

Ytringsfrihet – grunnlovsvernet i perspektiv. – I: Lov og rett (1996). s. 147-171.

Statsforfatningsrettens aktualitet – eller renessansen for en rettsdisiplin. (Oversettelse av

Constance Grewe). – I: Lov og rett (1996). s. 172-186.

Administration et environnement en Norvège. – I: Annuaire européen d'administration

publique nr. 19 (1996). s. 159-168.

La démocratie constitutionnelle en Norvège. – I: Revue Belge de droit constitutionnel

(1996). s. 479-498.

Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett. 6. utg. ved Eivind Smith. Oslo, 1997.

Makt uten ansvar? Om Riksretten i vår tid. (red.). Oslo, 1997.

Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. Oslo, 1997.

Organisasjonsrett. – I: Husadvokaten. 3. rev. utg. Oslo, 1997.

Jordbruk, fiske og stat. – I: Husadvokaten. 3. rev. utg. Oslo, 1997.

Retroaktiv lovgivning – grunnloven § 97 og den europeiske rettstradisjon. – I: Rett og

historie – festskrift til Gudmund Sandvik. Dag Michalsen og Knut Sprauten (red.). Oslo,

1997.

Parliamentary control. – I: Seminar on the democratic functioning of parliaments:

proceedings, Strasbourg, 21-22. November 1996. Strasbourg, 1997.

Contrôle parlementaire. – I: Séminaire sur le fonctionnement démocratique des

parlements: compte rendu, Strasbourg, 21-22. Novembre 1996. Strasbourg, 1997.

Loven som det høyeste uttrykk for almenviljen