PSTs arbeid med å avdekke og avverge terrorisme - Dagbladet

dagbladet.no

PSTs arbeid med å avdekke og avverge terrorisme - Dagbladet

eksempel telefonavlytting. Som en refleksjon av

trusselbildet og de vedtatte prioriteringer er seksjon

for kontraterror størst, om lag fem ganger så

stor som seksjonen for kontraekstremisme, som

har ansvar for nasjonal ekstremisme, trusler mot

myndighetspersoner og kontakten med Oslo politidistrikt

(OPD). 13

Analyseavdelingen er ansvarlig for å behandle

og analysere informasjon og utarbeide ulike typer

trusselvurderinger og temarapporter. Medarbeiderne

analyserer informasjon de får fra ulike kilder,

særlig fra samarbeidende tjenester og fra operativ

avdeling.

Sikkerhetsavdelingen består særlig av livvakter

som beskytter regjeringsmedlemmer og andre

myndighetspersoner i Norge og i forbindelse med

utenlandsreiser.

Avdelingen for etterforskning og påtale leder

etterforskningen av konkrete saker og har ansvaret

for å straffeforfølge lovovertredelser. Etterforskningen

kan i enkelte faser være skjult, og

kreve ressurser fra operativ avdeling til spaning,

telefonavlytting og bruk av andre tvangsmidler.

De lokalt ansatte spiller en nøkkelrolle i relasjonen

mellom PST og ordinært politi, og mellom

PST og storsamfunnet. 14 Om lag 25 prosent av

PSTs bemanning er fordelt ut i landets 26 politidistrikt.

Det er betydelig variasjon i fordelingen: Hordaland

og Sør-Trøndelag er størst med et tosifret

antall PST-ansatte hver, mens de fleste politidistriktene

har langt færre PST-ansatte. Høsten 2011

vedtok PST å etablere større geografiske samarbeidsområder

for å avhjelpe de problemene man

har sett med små enheter. 15

De ansatte i PST har ulik bakgrunn. I 2011

utgjorde personer med politibakgrunn 64 prosent

av arbeidsstokken. 16 Andelen ikke-politifaglig har

vært økende de seneste årene, særlig etter opprettelsen

av analyseavdelingen i 2005, hvor de ansattes

bakgrunn stort sett er samfunnsfaglig. I tillegg

har PST ansatt tolker og jurister.

13 Kontakten med OPD ivaretas at to liaisoner i seksjon for

kontraekstremisme. Det er disse to som vi skal se senere

ble oppgitt som kontaktpunkt overfor Tolldirektoratet i forbindelse

med prosjektet Global Shield.

14 Kommisjonen har besøkt lokalt PST i to distrikter,

Hedmark og Søndre Buskerud, to distrikter med ulike

utfordringer. Vi har fått et inntrykk av samarbeidet med

lokalt politi, og lokalt PSTs samarbeid med andre aktører i

distriktet er godt, om enn slik at noen oppfatter at de har

store utfordringer og ressursbegrensinger.

15 Rapport Ett PST av 6. juli 2011, j.nr 201000529-30. Rapporten

har vært på høring og til behandling i ledelsen i oktober

2011, gradert j.post 093.

16 PSTs bemanningsspeil for 2011, gradert j.post 110.

NOU 2012: 14 367

Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 16

I perioden 2001 til 2011 har antall ansatte i PST

økt med 58 prosent. Økningen representerer

imidlertid i liten grad økt aktivitet innenfor PSTs

kjerneområder, men er for det meste knyttet til at

PST i 2005 overtok ansvaret for livvakttjenestene

fra OPD, og rekruttering for å fylle spaningslag

etter innføring av avtale om arbeidstidsbestemmelser

med økte krav til hviletid. Opprettelsen av

analyseavdelingen har også medført en viss

økning i antall ansatte.

PSTs økonomi

Utgangspunktet for ressurssettingen av PST er

det til enhver tid gjeldende trusselbildet. 17 Overvåking

er arbeidsintensivt og kostnadskrevende.

PST har blitt tilført økte økonomiske midler

hvert år siden 2003. Økningen er hovedsakelig en

konsekvens av høyere lønnsutgifter som følge av

flere ansatte, samt utgifter knyttet til leie av nye

lokaler i Nydalen.

Av de cirka 20 prosent såkalte andre utgifter

går en stor del til overtid, tolketjenester og reisekostnader.

Det har vært en særlig stor økning i

kostnadene knyttet til livvakttjenesten som en

følge av økt oppdragsmengde og økt kompleksitet,

for eksempel ved myndighetspersoners reiser

til konfliktområder med stort norsk engasjement,

som Afghanistan og Somalia.

Statsråder kommisjonen har snakket med, har

fortalt at de har prioritert vekst i PSTs budsjetter,

og at de opplever at de i det store og hele har imøtekommet

de behov tjenesten har anvist. 18

PST har de seneste årene hatt flere konkrete

terrorsaker som har vært etterforsket, og hvor tiltale

har vært tatt ut. Disse har krevd store ressurser

og gjort at man ikke har kunnet arbeide like

intenst med forebyggende saker. Samtidig har

PST hatt en økning i kompliserte livvaktoppdrag

som har lagt beslag på mye ressurser. Flere tjenestemenn

kommisjonen har hatt samtaler med,

har pekt på at de mener PST har for få ressurser

til å klare å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende

måte. 19

PSTs ledelse har overfor kommisjonen gitt

uttrykk for at det med de gjeldende budsjettrammer

har vært vanskelig å finne rom til annet enn

de aller mest presserende sakene, og det er der-

17

Se Danielsen-utvalget NOU 1998: 4 Politiets overvåkingstjeneste,

s. 85.

18

Forklaring fra tidligere justisminister Knut Storberget 7.

juni 2012 og justisminister Grete Faremo 8. juni 2012.

19

Gradert egenevaluering PST før 22/7 s. 15 og 16, gradert

j.post 110.

More magazines by this user
Similar magazines