Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

rosenkilden.no

Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Sykehuset kan flytte

vekk fra bybanen

En vesentlig del av trafikkgrunnlaget

for en

eventuell bybane kan

bortfalle dersom de 3.600

ansatte ved Stavanger

Universitetssjukehus får

ny adresse. På grunn av

den forventede befolkningsveksten

har nemlig

styret i Helse Stavanger

HF vedtatt å utrede alternative

tomter. Allerede i

juni neste år kan «hovedretningen»

være klar.

Ullandhaug er ett av

alternativene.

På et styremøte 21. desember ba styret i

Helse Stavanger administrerende direktør

Bård Lilleeng om å gjennomføre utredningen

bredt, slik at alle alternativer kommer til

vurdering. Herunder vil det blant annet utredes

et såkalt nullalternativ, som innebærer

fortsatt utbygging på Våland, bygging av nytt

sykehus på ny tomt, eller kombinasjoner av

disse. Administrerende direktør har etablert

en styringsgruppe for prosjektet, og en prosjektgruppe

er etablert med bred deltakelse

fra alle divisjoner, stab, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Må tILpASSeS BeFoLkNINgSVekSt

Det er utarbeidet en framdriftsplan for

arbeidet i idéfasen, og idéfaserapporten skal

ferdigstilles innen 30. juni 2012. Dersom

framdriften blir i tråd med planene, vil administrerende

direktør fremlegge «idéfaserapporten»

til behandling i styremøte i august

2012.

Til grunn ligger en vurdering av framtidige

behov når det gjelder kapasitet på

teknologi og arealer som er nødvendig for

å ivareta et langsiktig tjenestetilbud. Den

framtidige bygningsmasse må være tilpasset

de helsetjenester som skal utføres. Her er

noen av kravene som stilles til framtidens

sykehus:

Bygget må invitere til organisatorisk

nytenkning, samtidig som det gir grunnlag

for økonomisk effektiv drift.

• God logistikk (pasienter og pårørende,

ansatte og varer)

• Lett å tilpasse arealene til nye funksjoner

og ny metodikk

• Mulighet for fleksible driftsformer og

fleksibel utnyttelse av lokaler og utstyr.

• Tilrettelagt for undervisning, opplæring

og forskning.

• Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige

funksjoner kan videreutvikles.

• Gode løsninger med tanke på ytre miljø

og energisparende tiltak, inneklima

og arbeidsmiljø.

• Vurdere framtidige endringer i pasientstrømmer

og infrastruktur.

• Foretakets økonomiske rammebetingelser

skal utredes og det skal beskrives

hvordan prosjektets målsetninger og

fremtidig ambisjonsnivå kan realiseres

innenfor disse rammene.

• Dimensjonerende forhold (det vil si oppgaver

og funksjonelt innhold, opptaksområde,

forbruksrater, samhandling, effektiviseringstiltak,

regionale og nasjonale

planer, prioriteringer, krav og føringer).

ByBANekoNtoRet MØteR Syke HUSet

Dersom det blir konkludert med flytting av

sykehuset til Ullandhaug, vil dette bety at en

betydelig del av trafikkgrunnlaget for den

planlagte bybanen forsvinner. Rosenkilden

har spurt Bybanekontoret om hva dette vil

bety for selve grunnlaget for bybanen, og

hvordan man vil forholde seg til den pågående

prosessen til sykehuset. Her er svaret

fra Bybanekontoret, ved Georg Gundersen og

Hans Magnar Lien:

«Stavanger Universitetssjukehus er et

av Rogaland fylkes viktigste målpunkt for

besøkende, og også en av byområdets og

Sykehuset vil utrede et såkalt nullalternativ, som innebærer

fortsatt utbygging på Våland, bygging av nytt

sykehus på ny tomt, eller kombinasjoner av disse.

Stavanger kommunes og fylkets største

arbeidsplasser. Vi ble for en stund siden

fortalt at det daglig er ca 28.000 reiser til/fra

sykehuset, alle reisehensikter medregnet. I

lys av dette er det viktig at sykehuset, både

som helseinstitusjon og som arbeidsplass

sikres en attraktiv, forutsigbar og mest

mulig bærekraftig tilgjengelighet for hele

befolkningen i sykehusets nedslagsfelt.

Det har lenge vært en kjent sak at sykehuset

har vansker med å innfri dette målet

basert på biltilgjengelighet og/eller den

reisemiddelfordeling som i dag forekommer.

Dette fordi full biltilgjengelighet, foruten et

stort kapasitetsbehov for veinettet inn og ut

av sykehusområdet, også innebærer beslag

av store arealer eller bygningsvolumer til

parkering – noe som lett går på bekostning

av nødvendige arealer og volumer til

de primære funksjoner som sykehuset skal

ivareta.

Som et bidrag til dette har

Bybanekontoret i den pågående planlegging

av bybanetrasé i nord-sør korridoren i

samråd med Stavanger kommune og andre

interessenter til bybanen, sett på muligheten

av å betjene dagens og det framtidige sykehusområdet

bedre ved å lokalisere en bybaneholdeplass

mest mulig sentralt innenfor

området.

I den forbindelse legger vi også vekt på at

bybanen knytter best mulig an til Jærbanen,

og dermed gir en helhetlig kollektiv tilgjengelighet

til sykehuset fra hele Jærregionens

befolkning.

Bybanekontoret har forespurt representanter

for sykehuset om å møtes til gjensidig

utveksling av informasjon om pågående

planarbeider på begge sider».

Tekst: Harald minge

More magazines by this user
Similar magazines