Regional kraftsystemutredning for ... - Eidsiva Energi

eidsivaenergi.no

Regional kraftsystemutredning for ... - Eidsiva Energi

For øvrig er det i 2007 ikke registrert behov for å utrede andre samordningsprosjekter.

I 2006 var det noe informasjonsutveksling mot utredningsområde 1 i tilknytning

til strømforsyning av et planlagt hyttefelt på grensen mellom Stange og

Eidsvoll kommuner (angitt som prosjekt 15 i dette dokumentet).

2.5 Samordning mot lokale energiutredninger

Det er i en viss grad hentet informasjon fra energiprognosene i lokale energiutredninger

(LEU) ved oppsett av KSU-effektprognoser i områder der det ikke foreligger

konkrete forsterkningsbehov som krever mer gjennomarbeidet prognosegrunnlag.

For øvrig er samordningen ivaretatt ved at LEU-ansvarlig og KSU-kontaktperson er

samme person hos flere områdekonsesjonærer. I områder med fjernvarmenettutbygging

er det i stor grad antatt at prognosert energiøkning vil bli dekket med fjernvarmeleveranse.

2.6 Samordning mot fylkeskommunale planer

I begge de respektive fylkesplaner for perioden 2005–2008 (ikke oppdatert pr. april

2009) er det formulert som et mål å utnytte lokale bioenergiressurser fra landbruket

som et bidrag til lokal verdiskaping og oppnå en miljøgevinst ved reduserte klimagassutslipp.

I Oppland er det gitt tilsagn fra Landbruksdepartementet om en konkret

økonomisk bevilgning til opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for bioenergi

på Hadeland.

For øvrig er det ikke registrert noen momenter i plandokumentene om næringsutvikling

og endringer i bosettingsmønster som kan tenkes å påvirke regionalnettstrukturen.

2.7 Korrektur – møte i kraftsystemutvalget

Utvidet møte i kraftsystemutvalget ble avholdt den 19.5.2009. Det framkom i denne

prosessen ingen kommentarer som påvirket hovedinnholdet av utredningsdokumentet.

2.8 Foreslåtte tiltak i forrige utredningsrevisjon

Nedenfor er beskrevet status med angivelse av hva som er skjedd med de anbefalte

utbyggingstiltakene i forrige utredningsrevisjon i den rekkefølge og de nummereringer

de er nevnt i forrige revisjon av utredningsdokumentet.

1. Kongsvinger kraftverk: Ny 132 kV nettilknytning: Kraftutbyggingsprosjekt

pågår. Framdriftsplanen innebærer igangkjøring av aggregat 2 rundt årsskiftet

2010/2011 med tilhørende behov for nettilknytning innen senhøsten

2010.

2. Beitostølen transformatorstasjon: Prosjektet fikk konsesjon på luftlinjealternativet

høsten 2008. Dette vedtaket ble påklaget og er nå til klagebehandling

i OeD. Endelig konsesjon forventes høsten 2009.

3. Fagernes (Skrautvål) transformatorstasjon: Ny transformatorstasjon er

fortsatt under vurdering og er prioritert etter dekning av innmatingsbehovet i

Beitostølområdet.

4. Raufoss industripark: Iverksetting av ombyggingsprosjektet (der blant annet

regionalnettstrukturen endres fra 7 til 3 transformatorstasjoner) har startet,

men aktiviteten har foreløpig hovedsakelig vært begrenset til distribusjonsnettet,

bortsett fra at en 66/5 kV-stasjon (trafo Sporet) er nedlagt.

KSU Hedmark og Oppland 2009 6

More magazines by this user
Similar magazines