Views
5 years ago

Referat fra Generalforsamling 2009 - Bulkforum

Referat fra Generalforsamling 2009 - Bulkforum

Daglig leder spurte

Daglig leder spurte æresmedlem og Bulkforums gründer Anders Varmann hva han mente om dette, og han bifalt forslaget og fortalte litt om bakgrunnen for navnevalget den gang man etablerte Bulkforum i 1981, og hvordan medlemsmassen etter hvert utviklet seg til å bli mer omfattende enn navnet tilsa. Forsamlingen ble også spurt om alternative forslag til ”Maritime Market Network”, men det var bred enighet om at det var det godt og dekkende forslag. Generalforsamlingen tok styrets forslag om å beholde navnet men legge til den foreslåtte payoff til etterretning. iii) Nye hjemmesider under utvikling Daglig leder fortalte om arbeidet med nye hjemmesider for Bulkforum, i samarbeid med selskapet Maritime Colours i Bergen. Ønsker om funksjonaliteter ble gjennomgått og foreløpige skisser ble vist frem (se vedlegg). Det ble presisert at eksisterende sider har mye nyttig informasjon, men at de ikke er i tråd med tidens krav til design og funksjonalitet. Generalforsamlingen tok orienteringen om nye hjemmesider til etterretning. iv) Bulkforum Academy – work in progress Styremedlem Kristin Omholt-Jensen orienterte om planene om å etablere et Bulkforum Academy. Hun begynte med en gjennomgang av hvilke tilbud næringen har i dag: Akademiske tilbud ! Bachelor ”Shipping and Finance” BI høsten 2010 ! Maritim Trainee ! EMBA – shipping, offshore and finance (BI og Nanyang) ! EMBA – Shipping and Maritime Logistics (Copenhagen) ! Erfaringsbaserte Masterprogrammer på deltid fra flere høyskoler ! Introduksjonskurs i shipping (2 x 4 dager) Ikke-akademiske tilbud Etter bortfall av Shippingakademiet har ulike aktører i utlandet følgende tilbud: ! (Navigator PR, Bimco m.fl), Intertanko, ulike selskap ! (Imarex, DnV, E&Y m.fl. Som har egne Academies ! SAI Academy Trenger vi flere tilbud? Er dette en god/dårlig idé? Det er ikke noe mål i seg selv at Bulkforum skal ha et Academy – det må være et ønske og et behov blant medlemmene. Hvorfor skulle vi gjøre det? ! Medlemmene våre må ønske det ! For å tiltrekke oss nye medlemmer !"#$#%#&&'(")'*+,+")&(#"-).&/,*'/'01&%(#"1.' 2343545336' 7/8+';')9'6'

Hvordan lykkes: ! Forankring i næringen/medlemmene til Bulkforum ! Begynner med medlemmene våre (DnV) og kanskje YoungShip og etablerer et Advisory Board ! Godt kurstilbud / portefølje – forankret i behov hos medlemmene ! Tilgang på forelesere ! Tilgang på lokaler Mulige kilder til finansiering: ! Innovasjon Norge ! Rederiforbundet ! NAV ! Oslo Rederiforening ! Bergens Rederiforening ! NCE Maritime (Ålesund) Med Bulkforums nye hjemmesider kan vi bli den maritime næringens utdannings- og kompetanseportal: ! Oversikt over all utdanning (også av generell art) ! Medlemmer kan melde inn behov og vi kan hjelpe med å finne aktører som tilbyr dette. ! Vi kan skreddersy bedriftsinterne seminarer og kurs (på flere nivå i bedriftene) ! Vi kan forhandle frem gode tilbud (rabatter) til våre medlemmer. Men det viktigste er: ! At medlemmene synes det er en god idé ! At medlemmene tar eierskap til det ! At man har et styre og en ledelse som vil ta i et tak for at dette skal skje Tanken er å drive undervisning i Oslo, Bergen og Ålesund. I tillegg ønsker vi et samarbeid med aktører som SAI, og Tor Wergeland orienterte kort om deres program. En diskusjon fulgte, og det var bred enighet om at dette er et godt initiativ. Generalforsamlingen ga ideen om Bulkforum Academy sin fulle oppslutning. v) Programmet fremover Daglig leder orienterte om programmet utover våren: ! DNV-møtet finner sted hos DNV på Høvik onsdag 10. mars kl. 10.00–15.15 ! Vårseminaret på Losby Gods finner sted mandag 27. – tirsdag 28. april Styret vil innen den tid presentere planene for høstens ulike møter. Generalforsamlingen var ferdig kl. 17.15. Deretter fulgte en faglig meget interessant seanse med følgende personer: ! Sverre Lodgaard, seniorforsker NUPI: Internasjonal politikk ! Olav Chen, senior porteføljeforvalter, Storebrand Kapitalforvaltning: Finanskrisen og veien videre ! Finn Bjørnstad, advokat og partner, Wikborg Rein: Shipbuilding Contracts in Distress Årsmøtet ble avsluttet med den tradisjonelle årsmøtemiddagen i Rederiforbundets lokaler. !"#$#%#&&'(")'*+,+")&(#"-).&/,*'/'01&%(#"1.' 2343545336' 7/8+'

Referat fra årsmøtet 2004.indd - Norsk Tipping får 200.000 kroner i bot
GENERALFORSAMLING 2012 - Energi Norge
Program EnergiRike Studentforum 2009 - Industri Energi
Medlemsblad for BMW Klubben Norge – nr. 2-2009 – 9. årgang Me ...
Byggfagbladet 2 2009 - Tømrer og Byggfagforeningen
Generalforsamlinga 2010 - Referat - Kandu
Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk Myndeklubb, 23. mars ...
Referat fra generalforsamlingen i Norsk Myndeklubb 24. mars 2012 ...
Referat ekstraordinær generalforsamling 2013 - Ørbækhave
Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april ...
Referat fra sidste generalforsamling - Tvistur
Referat fra Generalforsamling for Stevnslisten
Referat Generalforsamling 2013 - Harlunds Klit
Referat fra ordinær generalforsamling 2001 for ... - PVV - NTNU
Referat fra generalforsamlingen 2006 - NSE – Norsk selskap for ...
Læs referatet fra generalforsamlingen 2010 - Kulturhavn
Referat fra ordinær generalforsamling avholdt 22. juni 2010. - ABBL
Referat generalforsamlingen 2012 - Skovsgård jagtforening
Referat af bestyrelsesseminar den 7.-9. juni 2009
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ... - REC
Innkalling til ordinær generalforsamling 2012
Referat fra Generalforsamling Seniorkomiteen i Fana Golf Klubb ...
Referat fra generalforsamling som ble avholdt mandag 28. mars ...
Referat af generalforsamling den 14. august 2008 - Ylva
Referat fra generalforsamling 2005 - Dansk Oftalmologisk Selskab
Referat af Generalforsamling d.24.04.12 på Skårup skole - Kiærhøy