rapport 7/2012 - Innlandet Revisjon IKS

irev.no

rapport 7/2012 - Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS

Rapport fra

Selskapskontroll

Østnorsk Filmsenter AS

og

Film3 AS

Innlandet Revisjon IKS Rapport 2012 – nr 7 Hedmark Revisjon IKS Rapport 1154/2012

Rapport 2-2013

21.3.2013

2013-345/KL

/TG


SAMMENDRAG

Prosjektet har tatt for seg følgende problemstillinger:

Eierskapskontroll

1. Fører Oppland og Hedmark fylkeskommuner kontroll med sine eierinteresser i Østnorsk

Filmsenter AS og Film3 AS?

a. Hvilke rutiner har fylkeskommunene etablert for å følge opp og evaluere sine

eierinteresser i selskapene?

b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

2. Utøves fylkeskommunenes eierinteresser i samsvar med fylkestingenes vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

Forvaltningsrevisjon

3. Hva er bakgrunnen og begrunnelsene for den endringen som ble gjort i regnskapsføringen i

2009, bl.a. gå inn på om forholdet til mulig skatteplikt kan ha hatt betydning?

4. I hvilken grad gir dagens regnskapspraksis muligheter for innsyn, styring og kontroll med

bruken av selskapenes midler?

Vurderinger og konklusjoner mht eierskapskontroll

Oppland fylkeskommune fører gjennom eierskapsutvalget og årlig behandling av eiermeldinger

kontroll med sine eierinteresser i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS. Fylkeskommunen mangler

rutiner mht avklaring av saker før generalforsamling og det er svakheter mht oppfølging av rutiner for

rapportering til politisk nivå i etterkant av generalforsamlinger.

For Hedmarks fylkeskommunes vedkommende er det etter hva vi forstår ikke etablert rutiner for

avklaring av saker med politisk nivå i forkant av generalforsamling, eller rapportering tilbake til

fylkesordfører (fylkesting) eller fylkesråd i etterkant av generalforsamling.

Vedtak i Hedmark Fylkestings sak 26/09 pkt. d er ikke i samsvar med vedtektsendring gjennomført for

de to filmselskapene i løpet av 2012. Vedtektsendringene medfører at filmselskapene ikke har et

økonomisk formål og at det ikke kan tas ut utbytte fra selskapene. I det nevnte vedtaket er det forutsatt

at de to filmselskapene skal kommersialiseres over tid.

Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS drives i det alt vesentligste i samsvar med de to

fylkeskommunenes vedtak og forutsetninger.

Film3 AS har ikke etablert bransjeråd i samsvar med vedtak i FT-sak 13/09 (Oppland) og FT-sak

26/09 (Hedmark).

Styret i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har ikke registrert seg i www.styrevervregister.no.

3


Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har etterlevd bestemmelsene i aksjelovens kapittel 5 og 6, om

hhv generalforsamlingen og selskapets ledelse, så langt de er undersøkt.

Styreleder fikk i fullmakt til å stemme på vegne av Hedmark fylkeskommune på generalforsamling i

Film3 AS i 2012. Forholdet er ikke heldig, uten at det kan sies å være i direkte strid med aksjeloven.

Forholdet er for øvrig ikke i samsvar med KS Bedrift sine styrevettsregler fra 2008. Eier som ikke kan

møte på generalforsamlingen bør fortrinnsvis gi fullmakt til en annen eier.

Vurderinger og konklusjoner mht forvaltningsrevisjon

Etter revisjonens oppfatning ble det ikke gjort noen reell endring i prinsippene for føring av resultatregnskapet

i 2009. Det er imidlertid gjort endringer i balansen for selskapet. Oversikt over utgiftene og

inntektene til filmfondet, som fram til 2008 framgikk av note til balanseregnskapet (gjelder Film3),

framgår ikke lenger i regnskapet for selskapet.

Etter vårt syn blir ikke aktiviteten i selskapene synliggjort i resultatregnskapet eller i note til regnskapet.

I regnskapet framkommer kun driftsinntekter som omfatter en liten del av de samlede

inntektene til selskapet, og som det er vanskelig å se hvor stammer fra. Det kan derfor være risiko for

manglende styring og kontroll med bruken av midlene. Innsynet i aktiviteten til selskapet er etter vår

vurdering dårligere enn før endringen som ble gjort i 2009.

Av høringssvaret fra Østnorsk Filmsenter går det fram at praksis for føring av regnskapet er endret

med virkning fra 2012. Her framkommer alle utgifter og inntekter, herunder tilskudd. Vi har fått

bekreftet at også Film3 har endret regnskapspraksis på samme måte.

Anbefalinger

Oppland fylkeskommune bør vurdere om sammensetningen av eierskapsutvalget bør tilsvare styrkeforholdet

mellom posisjon og opposisjon i fylkestinget.

Hedmark fylkeskommune bør vurdere å etablere rutiner for hvordan eierskapet skal følges opp

gjennom året. Rutinen bør inneholde fremgangsmåte for å avklare saker i forkant av generalforsamlinger

og rapportering tilbake til politisk nivå etter generalforsamling.

Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune bør sørge for at:

det etableres rutine for avklaring av saker i forkant av generalforsamlinger

etablert rapporteringsrutine i etterkant av generalforsamlinger etterleves

de mottar protokoll fra alle generalforsamlinger, og at protokollene blir journalført i

fylkeskommunens saksbehandlingssystem.

Ingen anbefalinger knyttet til forvaltningsrevisjon ettersom selskapene allerede har endret

regnskapspraksis slik at alle inntekter og utgifter framgår av regnskapet.

4


Innhold

SAMMENDRAG ................................................................................................................................................ 3

1. INNLEDNING ............................................................................................................................................ 6

2. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................................... 7

3 BESKRIVELSE AV SELSKAPENE .................................................................................................................. 8

3.1 ØSTNORSK FILMSENTER AS.................................................................................................................... 8

3.2 FILM3 AS ................................................................................................................................................ 9

4 EIERSKAPSKONTROLL ............................................................................................................................. 12

4.1 GJENNOMFØRING ............................................................................................................................... 12

4.2 REVISJONSKRITERIER ........................................................................................................................... 13

4.3 BESKRIVELSE AV EIERNE OG ETABLERT EIERSTYRING .......................................................................... 15

4.3.1 Oppland fylkeskommune ................................................................................................................. 15

4.3.2 Hedmark fylkeskommune ................................................................................................................ 21

4.4 OPPFØLGING AV FILMSELSKAPENE ...................................................................................................... 28

4.4.1 Østnorsk Filmsenter AS .................................................................................................................... 28

4.4.2 Film3 AS ........................................................................................................................................... 29

4.5 VURDERING ......................................................................................................................................... 31

4.5.1 Fylkeskommunenes kontroll av eierinteressene .............................................................................. 31

4.5.2 Selskapsledelsens oppfølging av eiernes vedtak og intensjoner ..................................................... 32

5 FORVALTNINGSREVISJON – SELSKAPENES REGNSKAPSFØRING ............................................................. 35

5.1 GJENNOMFØRING ............................................................................................................................... 35

5.2 REVISJONSKRITERIUM ......................................................................................................................... 35

5.3 OM ENDRING I REGNSKAPSFØRINGEN ................................................................................................ 35

5.4 DAGENS REGNSKAPSPRAKSIS .............................................................................................................. 35

5.5 VURDERING ......................................................................................................................................... 36

6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER ................................................................................................... 37

6.1 EIERSKAPSKONTROLL ........................................................................................................................... 37

6.2 FORVALTNINGSREVISJON .................................................................................................................... 38

7 ANBEFALINGER ...................................................................................................................................... 39

REFERANSER .................................................................................................................................................. 40

VEDLEGG HØRINGSBREV OG HØRINGSUTTALELSER FRA SELSKAPENE ............................................................ 41

HØRINGSUTTALELSE FRA ØSTNORSK FILMSENTER AS .................................................................................................... 43

HØRINGSUTTALELSE FRA FILM3 AS ........................................................................................................................... 44

VEDLEGG HØRINGSBREV OG HØRINGSUTTALELSER FRA EIERNE .................................................................... 45

HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE .................................................................................................. 46

HØRINGSUTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE ................................................................................................... 49

5


1. INNLEDNING

Kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune vedtok i møte 14.9.2011 å gjennomføre foranalyser

vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i selskapene Valdres kompetansevekst AS

m/datterselskap, Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS m/datterselskap. Foranalysen ble laget i januar

2012 og ble behandlet i kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune 25. januar, sak 4/12, og det ble

fattet følgende vedtak:

1. Det gjennomføres selskapskontroll i Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS.

2. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune inviteres til å delta i hovedprosjektene med en lik

utgiftsfordeling mellom Oppland og Hedmark.

3. Det forutsettes at de to selskapene Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS selv

organiserer den praktiske gjennomføringen av arbeidet.

Kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune fattet 13. mars 2012, sak 012/12 vedtak med tilsvarende

innhold.

Eierskapskontrollen er gjennomført med utgangspunkt i «Selskapskontroll fra a – å (praktisk veileder)

utarbeidet av arbeidsgruppe for selskapskontroll og behandlet av Norges kommunerevisorforbunds

styre 11. mai 2010. Det er gjort en praktisk tilpasning i forhold til de to selskapenes størrelse og

organisering. I tillegg er det gjort en undersøkelse (forvaltningsrevisjon) knyttet til temaet

regnskapsføring og rapportering.

Vi har arbeidet ut fra følgende problemstillinger:

Eierskapskontroll

5. Fører Oppland og Hedmark fylkeskommuner kontroll med sine eierinteresser i Østnorsk

Filmsenter AS og Film3 AS?

a. Hvilke rutiner har fylkeskommunene etablert for å følge opp og evaluere sine

eierinteresser i selskapene?

b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

6. Utøves fylkeskommunenes eierinteresser i samsvar med fylkestingenes vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

Forvaltningsrevisjon

7. Hva er bakgrunnen og begrunnelsene for den endringen som ble gjort i regnskapsføringen i

2009, bl.a. gå inn på om forholdet til mulig skatteplikt kan ha hatt betydning?

8. I hvilken grad gir dagens regnskapspraksis muligheter for innsyn, styring og kontroll med

bruken av selskapenes midler?

6


2. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som funnene i selskapskontrollen skal vurderes opp mot.

Disse skal være utledet fra autoritative kilder innenfor det reviderte området, og kan eksempelvis være

lovverk, politiske vedtak mv.

I denne selskapskontrollen er revisjonskriterier i hovedsak utledet fra følgende kilder:

1. Vedtektene til Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS

2. Vedtak og føringer gitt av Oppland og Hedmark fylkesting

3. KS - Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt

eide selskaper og foretak

4. Lov om aksjeselskaper (AL), herunder:

o AL kapittel 5 Generalforsamling

o AL kapittel 6 Selskapets ledelse

5. Regnskapsloven (RL), herunder:

o RL kapittel 3 Årsregnskap og årsberetning, herunder blant annet:

§ 3-2 Årsregnskapets innhold

§ 3-2a Rettvisende bilde

§ 3-3 Årsberetningens innhold i små foretak

o RL II Noteopplysninger for små foretak

Konkrete revisjonskriterier kommer vi tilbake til i hhv kapittel 4.2 og 5.2 knyttet til

problemstillingene.

Når det gjelder problemstilling 3 og 4 har vi vurdert regnskapsføringen og rapporteringen opp mot

hensynet til tilfredsstillende innsyn i selskapenes virksomhet. I tillegg til regnskapslov og aksjelov har

vi også sett på praksis i andre regionale filmfond og filmsentre, selv om disse strengt tatt ikke kan sies

å utgjøre revisjonskriterier.

7


3 BESKRIVELSE AV SELSKAPENE

I dette kapitlet beskriver vi kort selskapenes formål, historikk, aktiviteter og økonomiske resultater.

3.1 ØSTNORSK FILMSENTER AS

Selskapsform, formål, selskapsorganer og ledelse

Østnorsk Filmsenter AS ble opprettet i 2004 og kom først i full drift i 2008. Selskapet er et

aksjeselskap eid av Oppland Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Lillehammer kommune,

Øyer kommune og Gausdal kommune som alle eier 20 % hver.

Selskapets vedtekter ble endret på generalforsamlingen 22.6.2012. «Østnorsk Filmsenter AS har som

formål å bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøet i østlandsregionen, og arbeide for å

styrke interessen for og kunnskap om filmen som kunstnerisk uttrykksform og samt virksomhet som

står i denne forbindelse. Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som

formål 1 ».

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

Styret skal iht. vedtektene bestå av tre til seks medlemmer. Nåværende styre består av seks

medlemmer, valgt på generalforsamling 22.6.2012. Styreleder er valgt av generalforsamlingen. Det er

ikke valgt varamedlemmer til styret. Østnorsk Filmsenter AS (ØNF) og Film3 AS har samme styre.

Selskapets ledelse består av styret, herunder styreleder og daglig leder, jf. aksjelovens kapittel II.

Styrets forvaltning av selskapet

Av årsberetningen fremkommer det at 2011 er fjerde året hvor selskapet har full drift. I løpet av året

skjedde det endringer i ledelsen ved at tidligere avdelingsleder Arngrim Ytterhus tok over som daglig

leder i Østnorsk Filmsenter 1.7.11. Stillingen som direktør ble før dette delt med Film3 AS.

Selskapets regnskap og økonomi

Regnskapet viser driftsinntekter med til sammen kr 1 852 292, og driftskostnader på kr 1 314 407.

Driftsresultatet er kr 537 885. I tillegg kommer renteinntekter med kr 130 631. Ordinært resultat før

skattekostnad er kr 668 516. Årsoverskudd etter skattekostnad på kr 187 432 var kr 481 083. Som vi

kommer tilbake i kapittel 4 og 5 har begge selskapene søkt om skattefrihet for ideelle organisasjoner.

I regnskapet fremkommer i likhet med Film3 AS liten økonomisk aktivitet utover å betale lønn og

sosiale utgifter til daglig leder. Det er ikke angitt i årsregnskapet hvor driftsinntektene kommer fra. Vi

kommer tilbake til dette i kapittel 5.

Både Hedmark og Oppland har siden 2009 gitt et driftstilskudd på opprinnelig kr 750 000 hver. Dette

blir indeksregulert hvert år og tilskuddet er for 2011 på kr 795 000 for Hedmark og kr 797 000,- for

Oppland. Eierkommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer bidrar til drift, men det er noen

1 Vår uthevelse. Den siste setningen innebærer en endring fra formålet i tidligere vedtekter, og har sammenheng

med at selskapet nå søker om skattefrihet.

8


forutsetninger som har gjort at beløpene har variert fra år til år. For 2011 var bidraget kr 340 000 for

de tre kommunene samlet, hvorav kr 200 000 går til drift og kr 140 000 går til prosjekter 2 .

Fra og med 2008 ble Østnorsk Filmsenter AS godkjent av staten som regionalt filmsenter og fikk

tildelt kr 1,0 millioner til produksjon av kortfilm, dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak og

prosjekter for barn og unge. For årene 2009-2011 ble det statlige tilskuddet økt til kr 2,0 millioner. For

2012 er støtten økt til snaut 3,9 mill. De statlige tilskuddene til filmsentre og filmfond skal ikke

benyttes til drift 3 .

Om selskapets aktivitet og drift

Selskapet gir støtte til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm, og arbeider ellers med kompetansehevende

tiltak, tiltak for barn og unge, bransjeutvikling, publikumsrettede tiltak samt andre aktiviteter

som gagner filmbransjen og utvikler nye arbeidsplasser i Innlandet (jf årsberetning 2011). Selskapet er

samlokalisert med Film 3 AS og andre selskaper innen filmbransjen i Lillehammer sentrum.

I følge selskapets hjemmeside ble det gitt støtte til 30 filmer i 2011, hvorav de fleste var

dokumentarfilmer. Til sammen 16 tilskudd gikk til utvikling, 11 til produksjon og 3 til lansering. I

årsberetningen for 2011 vises det til at det har vært økning i antall filmer i regionen de årene Østnorsk

Filmsenter AS har vært i virksomhet.

Av annen aktivitet i 2011 kan det nevnes at selskapet avholdt tre kurs i regionen og var med og

finansierte 11 kurs/workshops utenfor regionen i samarbeid med andre filmsentra. Videre er tiltak for

barn og unge en ny satsing. Østnorsk Filmsenter AS og Innovasjon Norge gikk i 2010 sammen om å

stimulere til økt internasjonal satsing fra den regionale filmbransjen. Innovasjon Norge har gitt midler

til et bedriftsnettverk som skal gi lokale produsenter sjansen til å nå internasjonale markeder og

støtteordninger. Ni selskaper ble valgt ut til å delta.

3.2 FILM3 AS

Kort om selskapsform, formål, selskapsorganer og ledelse

Film3 AS ble etablert i 2001. Etter at fylkeskommunene i februar 2011 overtok aksjene til

Lillehammer Kunnskapspark AS, er Film3 AS et heleid kommunalt/fylkeskommunalt selskap.

Oppland fylkeskommunes eier 45,7 % og Hedmark fylkeskommune eier 42,9 % av selskapet.

Gausdal kommune, Øyer kommune og Lillehammer kommune eier alle 3,8 % av aksjene. Pr.

31.12.2011 eide Film3 AS 31,30 % av aksjene i filmfondet Filmlandet Invest AS 4 . Vi har fått opplyst

at Filmlandet Invest AS vil bli oppløst og at kapitalen vil bli tilbakeført til eierne.

Film3 AS sitt formål er å videreutvikle mediaproduksjonsmiljøet i regionen med særlig fokus på film-

og fjernsynsproduksjon. Dette gjøres ved å legge aktivt til rette for at det skal være lett å produsere i

2 Prosjektmidlene er forutsatt å gå til prosjekter i Lillehammerregionen.

3 Departementet har i budsjettet for 2012 fastsatt nye tildelingskriterier basert på folketall og aktivitet. I

budsjettproposisjonen uttales at dette skal gi forutsigbarhet og bidra til jevnere fordeling mellom fylkene.

4 Ettersom eierandelen i dette selskapet er under 50 prosent, så anses det ikke å være et datterselskap av Film3

AS, og er derfor ikke omfattet av denne selskapskontrollen. Øvrige eiere er Paradox Holding AS (31,30 %),

Arngrim Ytterhus (31,30 %) og Sparebank1 Gudbrandsdal (6,10 %).

9


egionen – ute som inne, samt gjennom å tilby finansieringsordninger for film- og

fjernsynsproduksjoner. Selskapet kan iht. vedtektene eie aksjer i andre selskaper.

Selskapets vedtekter ble endret på generalforsamling den 22.06.12. Formålet lyder: «Film3 AS sitt

formål er å videreutvikle medieproduksjonsmiljøet i regionen med særlig fokus på film- og

fjernsynsproduksjon. Dette skal gjøres ved å legge aktivt til rette for at det skal være lett å produsere i

regionen – ute som inne, samt gjennom å tilby finansieringsordninger for film- og

fjernsynsproduksjoner. Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som

formål 5 .»

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal iht. vedtekter bestå av tre til seks

medlemmer. Nåværende styre består av seks medlemmer, valgt på generalforsamling 22.6.2012. Det

er ikke valgt varamedlemmer til styret. Som nevnt har Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har

samme styre.

Selskapets ledelse består av styret, herunder styreleder og daglig leder, jf. aksjelovens kapittel II.

Styrets forvaltning av selskapet

Styret har i løpet av 2011 avholdt seks ordinære styremøter. To av møtene har gått over to dager og

tatt for seg informasjonsplaner og utviklingsstrategi.

Fram til 1.7.11 hadde de to selskapene samme daglige leder, Inge Tenvik. Etter den dato er ledelsen

skilt. Inge Tenvik leder Film 3, og Arngrim Ytterhus leder Østnorsk Filmsenter AS.

I styrets årsberetning for 2011 står følgende vedrørende aksjer i Filmlandet Invest AS.

I regnskapsrapport pr 31.5.2012 er aksjene i Filmlandet Invest AS fortsatt oppført i selskapets balanse

med kr 1 002 500. Film 3 sin daglige leder opplyser at aksjene i Filmlandet Invest vil bli nedskrevet i

regnskapet med minimum 50% i 2013. Selskapet vil bli oppløst straks alle inntekter fra investeringene

har kommet inn.

Styreleder ble valgt på generalforsamlingen den 22.6.2012. På generalforsamlingen møtte Tove

Gulbrandsen med fullmakt fra Hedmark fylkeskommune. På denne generalforsamlingen ble hun valgt

inn i styret og også valgt som styreleder. Vi har fått opplyst at løsningen ble valgt fordi representanten

fra Hedmark fylkeskommune trodde generalforsamlingen startet kl. 11.00 og ikke 10.30, og som

medførte at denne var fraværende.

Selskapets regnskap og økonomi

Regnskapet for 2011 viser driftsinntekter på til sammen kr 1 630 822 og driftsutgifter på til sammen kr

1 561 264. I tillegg viser regnskapet at selskapet har hatt finansinntekter med kr 297 506. Det gir et

5 Vår uthevelse. Den siste setningen innebærer en endring fra formålet i tidligere vedtekter, og har sammenheng

med at selskapet nå søker om skattefrihet.

10


esultat på kr 367 064 i overskudd. Overskuddet er ført mot framførbart underskudd fra tidligere år på

kr 377 395. I likhet med Østnorsk Filmsenter AS fremkommer liten økonomisk aktivitet utover å

betale lønn og sosiale utgifter til daglig leder.

Selskapet får et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet har de siste årene ligget på 2,5 mill.

Denne summen er videreført i statsbudsjettet for 2012. I følge saksinnstillingen til OFKs FT-sak 13/09

så er tilskuddene til Film3 AS todelt. Den ene delen er fondsmidler. Her forventer staten at det lokalt

skal gis like mye som staten gir. De statlige tilskuddene til filmsentre og filmfond skal ikke benyttes til

drift. Den andre delen er driftstilskudd som staten krever lokalt finansiert. Det framgår av budsjettet til

Kulturdepartementet for 2012 at det pågår en evaluering av finansieringsordningen for regionale

filmfond som vil kunne endre kriteriene for tildeling av statlig støtte.

De fylkeskommunale eierne har siden 2009 gitt utviklingstilskudd/driftsstøtte hver på ca kr 1,3 mill,

hvorav kr 300.000 i driftstilskudd. Beløpet blir indeksregulert, og var for 2011 nærmere 1,4 mill for

hver av fylkeskommunene. Eierkommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer har fram til 2011 kun gitt

produksjonsstøtte for enkelte år. For 2011 var bidraget 340 000 for de tre kommunene samlet, hvorav

200 000 går til drift og 140 000 går til prosjekter 6 .

Om selskapets aktivitet og drift

I følge selskapets hjemmeside har Film3 AS «tre satsingsområder: film, funding og facilitation 7 .

Selskapet har som mål å bli det mest dynamiske produksjonsmiljøet innen film og TV i Norge.

Dynamikken skal sikres gjennom fokus på den unge norske filmen, digitale produksjonsmåter,

fagmiljøet i Mjøsområdet, samt gjennom sterke nordiske/internasjonale samarbeidsallianser. Film3

AS skal legge til rette for at det skal være lett for norske eller utenlandske produsenter å komme til

regionen og gjennomføre produksjoner her.»

I 2011 ble det ifølge årsberetningen bl.a investert i fire spillefilmprosjekter, og gitt produksjonsstøtte

til to TV-serier. I løpet av året ble det utviklet 16 manuskripter forprosjekter med støtte fra Film3 AS

med tanke på spillefilm. Samme år ble det inngått fem utviklingskontrakter til TV-serier.

6 Prosjektmidlene er forutsatt å gå til prosjekter i Lillehammerregionen.

7 Fritt oversatt: Film, finansiering og tilrettelegging.

11


4 EIERSKAPSKONTROLL

4.1 GJENNOMFØRING

I denne selskapskontrollen har vi benyttet dokumentgjennomgang og analyser, samt intervjuer for å

innhente data for å besvare problemstilling en og to.

Vi har innhentet, gjennomgått og analysert følgende dokumenter:

Vedtekter for Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS

Årsregnskap og årsberetning for 2009 - 2011

Revisjonsberetninger for 2009 - 2011

Sakspapirer og protokoller fra generalforsamlinger 2009 – juni 2012.

Styreprotokoller og sakspapirer for perioden 2009 – 2012

Eiermeldinger Hedmark fylkeskommune

Sakspapirer og protokoller ved eierskap og filmselskaper, Hedmark fylkesting

Eiermeldinger Oppland fylkeskommune

Sakspapirer og protokoller vedrørende eierskap og filmselskaper, Oppland fylkesting

Opplysninger vedrørende eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune 8

Vi har mottatt utfylt egenerklæring fra selskapenes styreleder.

Videre har vi gjennomført intervjuer med følgende:

Daglig leder i Film3 AS

Daglig leder i Østnorsk Filmsenter AS

Styreleder i Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS – samme styreleder (telefonintervju)

Politisk rådgiver i Hedmark fylkeskommune

Rådgiver, Kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark fylkeskommune

En ansatt (eierskapssekretariatet) i Oppland fylkeskommune

I den grad vi har ansett det nødvendig, har vi også stilt enkelte konkrete spørsmål til aktuelle

respondenter pr. e-post eller telefon i ettertid.

Vi har sendt forespørsel til selskapenes revisor, og mottatt svar 12. mai 2012.

Vi mener de fakta vi har innhentet gjennom dokumentanalyse og intervjuer gir grunnlag for å svare på

problemstillingene.

8 http://www.oppland.no/Politikk/Eierskapsutvalget/

12


4.2 REVISJONSKRITERIER

I problemstilling en for denne eierskapskontrollen har vi lagt følgende revisjonskriterier til grunn:

FT – sak 06/07 Eierskapsmelding 2007 – Oppland; herunder:

o Etablering av et eierutvalg som blant annet skal sikre:

profesjonell forvaltning av eierrollen gjennom fortløpende oppfølging og

evaluering av eierskap i selskaper

gode rutiner for planlegging og deltakelse i generalforsamlinger

tilbakerapporteringsrutiner fra generalforsamlinger

FT – sak 13/09 Regional filmsatsing – Oppland herunder at:

o Film3 AS bør være et heleid offentlig selskap

o styret i Film3 AS oppretter et bransjeråd

o drift av Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS ikke kan påregnes å være kommersiell

o det skal arbeides for å invitere flere kommuner / fylkeskommuner inn på eiersiden i

(film)selskapene

FT-sak 9/12 Eierskapsmelding 2011 – Oppland; herunder at:

o det fortløpende foretas en grundig vurdering av forvaltningen av fylkeskommunens

selskaper forsikre at vedtekter, formål og rammeforutsetninger er i tråd med

eierstrategi

o det bes gjennomført kompetansehevende tiltak for politikere, eksisterende og

potensielle styremedlemmer

o politikere og administrasjon anmodes om å registrere seg i styreregisteret

(påminnelse)

FT - sak 10/08 Eierskap og selskapsstyring – Hedmark herunder at;

o det skal være åpenhet mht fylkeskommunens eierskap, beslutninger skal fattes i

formelle organer og det skal fastsettes tydelige resultatmål

o selskapene / foretakene skal:

være bevisst sitt samfunnsansvar, være bærekraftige over tid, ha høye etiske

standarder i alle forhold, ha en klar bevissthet med satsning på forskning og

utvikling samt miljømessige kvaliteter, ha en styresammensetting som

kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold, ha lønnsbetingelser og

eventuelle andre kompensasjonsordninger for selskapets ledelse som anses

som rimelige og moderate, ha en lønnspraksis for ledelsen som er åpen for

innsyn, legge opp til regelmessig evaluering av styrenes arbeid

o fylkestinget har gitt fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av

fylkeskommunens eierskap, med unntak av oppnevnelse av styremedlemmer i

selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier.

o det etableres kontaktpunkter mellom fylkesordfører og fylkesråd som sikrer en

forutsigbar utøvelse av de formelle sider ved vårt eierskap.

o fylkesrådet skal fremme årlige eierberetninger for fylkestinget

o at det skal lages et opplegg for opplæring og evaluering for de av fylkestingets

medlemmer som innehar slike verv

FT – sak 26/09 Regional filmsatsing – Hedmark

o Film3 AS bør være et heleid offentlig selskap

o styret i Film3 AS oppretter et bransjeråd

13


o drift av Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS bør på sikt være kommersiell 9

o det skal arbeides for å invitere flere kommuner / fylkeskommuner inn på eiersiden i

(film)selskapene

KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommunalt

eide selskaper og foretak, kapittel 2; herunder spesielt:

o Nr. 1 Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte

o Nr 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger

o Nr 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtaler / vedtekter

o Nr 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan

o Nr 16 Godtgjøring og registrering av styreverv

o Nr 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer

I arbeidet med problemstilling to, har vi i tillegg lagt følgende revisjonskriterier fra aksjeloven (AL) til

grunn 10 :

§5-1 Generalforsamlingens myndighet

§ 5-2 Aksjeeiernes møterett. Fullmektig

§ 5-3 Stemmerett. Inhabilitet

§ 5-4 Ledelsens rett og plikt til å være tilstede på generalforsamling

§ 5-5 Ordinær generalforsamling

§ 5-6 Ekstraordinær generalforsamling

§ 5-13 Fortegnelse over aksjeeierne på møtet

§ 5-16 Protokoll

§ 6-1 Styret

§ 6-2 Daglig leder

§ 6-3 Valg av styremedlemmer

§ 6-10 Godtgjørelse

§ 6-12 Forvaltningen av selskapet

§ 6-13 Styrets tilsynsansvar

§ 6-23 Styreinstruks

§ 6-27 Inhabilitet

§ 6-29 Styreprotokoll

§ 7-1 Generalforsamlingens valg av revisor

9 Vår understreking

10 Listen er ikke fullstendig sett opp mot aksjelovens kapittel 5 og 6. Årsaken er at enkelte bestemmelser er ikke

kontrollert i selskapskontrollen og de er derfor ikke revisjonskriterium.

14


4.3 BESKRIVELSE AV EIERNE OG ETABLERT EIERSTYRING

I kapittel 4.3.1 beskriver vi Oppland fylkeskommunes etablerte eierstyring generelt, samt i forhold til

Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS. I kapittel 4.3.2 beskriver vi tilsvarende for Hedmark

fylkeskommune. I kapittel 4.4 beskriver vi kortfattet hvordan selskapsorganene og ledelsen i Østnorsk

Filmsenter AS og Film3 AS følger opp eiernes intensjoner og vedtak.

Gausdal, Øyer og Lillehammer kommune er eiere i filmselskapene, men har ikke bestilt

selskapskontrollen. Kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer er derfor ikke omtalt spesielt i denne

rapporten.

4.3.1 Oppland fylkeskommune

Prinsippene for Oppland fylkeskommunes håndtering av eierskap ble vedtatt av Fylkestinget i sak 6/07

den 13.2.2007. Fylkestinget sluttet seg til den ”fremtidige håndteringen av fylkeskommunens eierskap

slik som omtalt i meldingen.” Det ble vedtatt opprettet et politisk eierskapsutvalg 11 og et administrativt

sekretariat som skulle sikre en profesjonell forvaltning av fylkeskommunens eierskap.

Utvikling av eierskapspolitikk og eierskapsutvalg

I tilknytning til FT-sak 6/07 fremkommer det at eierskapet skal baserer seg på formålsbestemt

inndeling, og eierskapet ble delt inn i tre grupper:

Finansielt, når fylkeskommunens hovedmålsetning med eierskapet er å oppnå økonomisk

avkastning. Selskaper med finansielt formål kan likevel ha virksomhet på områder av stor

politisk betydning.

Politisk, dersom selskapet betraktes som et gjennomføringsorgan for politiske målsetninger

defineres eierskapet som politisk. Som eksempel på dette ble attføringsbedriftene nevnt.

Blandingsformål, når selskapet skal gi avkastning og ivareta eiers kapital og samtidig ivareta

politiske målsetninger.

Hovedpunkter for et godt eierskap er i saksutredningen formulert slik:

1. Eierstyring og eiers krav til virksomhetene. Klare krav fra eier til styret om realisering av målene.

Eier skal kontrollere måloppnåelsen og holde styret ansvarlig for denne. Følgende er angitt som

sentrale kriterier 12 :

Eierkravene må være klare og tydelige.

Måloppnåelsen må kunne etterprøves.

Kravene må være realistiske.

Kravene må sikre forutsigbarhet for selskapene.

2. Vedtak skal fattes på generalforsamlingen. Oppland fylkeskommune skal ikke involvere seg i

selskapenes daglige drift, detaljstyring kan dessuten pulverisere styrets ansvar.

3. Styrets arbeid:

11 Eierutvalget besto opprinnelig av representanter fra posisjonen. Fra oktober 2012 er forholdet endret slik at

opposisjonen (ved leder av Høyre) har en representant i Eierutvalget.

12 Vår understreking

15


Uavhengig kontrollfunksjon overfor ledelsen i virksomheten

Styret må arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluering

Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold.

4. Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet og virksomhetens situasjon.

5. Utbyttepolitikk. Eiers formål med virksomheten vil danne rammen for utbyttet.

Eierskapsutvalget skal utarbeide mer detaljerte føringer for fylkeskommunens eierskap i hvert enkelt

selskap og gi et mer konkret budskap knyttet til eiers forventninger for de enkelte selskap

(eierstrategi). Kriterier for vurdering av framtidig eierskap er:

Kapitalbinding

Oppfølgings og investeringsbehov

Utvikling og risiko

Samfunnsmessig betydning

Lønnsomhet

Eierskapsutvalgets mandat skal sikre en profesjonell forvaltning av eierrollen gjennom fortløpende

oppfølging og evaluering av de ulike eierskap i selskapene, sikre gode rutiner for planlegging av

deltakelse i generalforsamlinger, forestå forslag til styrerepresentasjon, tilbakerapportering fra

generalforsamlinger, samt å initiere eiermøter ved behov. Videre skal utvalget utarbeide mandat og

kjøreregler for eget arbeid, samt å vurdere hvilke selskaper som har en politisk prinsipiell oppgave og

hvilke som er av mindre prinsipiell karakter. Selskaper av mindre prinsipiell karakter kan ivaretas

administrativt. Fylkesrådmannen tiltrer utvalget og organiserer sekretariatet.

Utvalget har organisert sitt arbeid ut fra følgende hovedoppgaver 13 :

Kontinuerlig foreta en strategisk vurdering av formål , rammer og føringer for alle de engasjementer

fylkeskommunen er involvert i som er organisert som selvstendige rettssubjekter. Vedtekter og

eventuelle aksjonæravtaler vurderes fortløpende.

Vurdere nye eierskapsinitiativ, herunder foreslå formål, overordnede strategiske føringer og rammer,

samt overordnet styringsmodell for disse. Videre utarbeide forslag til vedtekter og eventuelle

aksjonæravtaler

Vurdere/foreslå avvikling av det enkelte selskapsengasjement dersom fortsatt engasjement ikke synes

riktig i forhold til endrede rammebetingelser, endrede prioriteringer eller alternative måter å

organisere virksomheten på eller bruk av ressursene. Der hvor andre eiere er involvert, fordres en

fortløpende dialog med disse.

Vurdere hvilke selskaper som har oppgaver av prinsipiell politisk karakter og hvilke selskaper som har

oppgaver som overveiende er av mer administrativoperativ karakter. Denne vurderingen

danner føringer for fylkeskommunens eier/styrekompetanse i selskapenes organer.

Utarbeide rutiner for deltakelse i generalforsamlinger. Herunder tidsplanlegging, hvem som møter for

fylkeskommunen og informasjon tilbake til selskapene, informasjon og fullmaktsforhold til den som

møter for fylkeskommunen, spesielle føringer/eierkrav som ønskes meddelt ved generalforsamling

osv. Utarbeide standard rutiner for tilbakerapportering etter generalforsamling.

Foreslå ved nyvalg medlemmer/varamedlemmer til styret i det enkelte selskap der dette er relevant.

Styremedlemmer skal vurderes i henhold til formål/overordnet strategi og oppgaver for selskapet og

13 http://www.oppland.no/Politikk/Eierskapsutvalget/Hovedoppgaver/

16


den enkeltes kompetanse som anført i fylkestingsvedtaket. Herunder skal de vedtatte mål om

kjønnsbalanse reflekteres. Eierskapsutvalget skal forvente at styrene årlig foretar en egenevaluering

av egen kompetanse og arbeid. Eierskapsutvalget har ansvar for å sikre at eget foreslått styremedlem

har den riktige kompetanse og tar om nødvendig selv initiativ til utskifting. Administrativ

styrerepresentasjon ivaretas av fylkesrådmannen.

Bidra til at styrene godtgjøres i henhold til de retningslinjer og prinsipper som er fastsatt i

fylkestingsaken.

Sørge for en god dialog med det enkelte selskaps styre om viktige og prinsipielle ting.

Eierskapsutvalget kan ta initiativ overfor det enkelte selskap til eierskapsmøter når utvalget vurderer

dette påkrevd/ønskelig. Dette initiativ bør fortrinnsvis koordineres med andre eiere hvor det er

relevant.

Forberede og fremme alle saker som i henhold til kommunelov/delegasjonsreglement eller andre

føringer krever fylkestingets vedtak.

I samsvar med fylkestingsvedtaket årlig forberede og legge fram en samlet sak til FU/FT om

fylkeskommunens eierengasjement i de forskjellige selskaper.

Eierskapsutvalget består i 2012 av Gro Lundby (leder av eierskapsutvalget og fylkesordfører), Kjetil

Lundemoen, Ivar Odnes, Sigmund Hagen, Reidun Gravdahl og Rasmus Olav Vigrestad. 14 I intervju

gjennomført i oktober 2012, har vi fått opplyst at en representant fra opposisjonen nå har fått plass i

eierutvalget 15 .

Fylkestinget i Oppland fylkeskommune har behandlet til sammen fem eiermeldinger 16 . I denne

selskapskontrollen har vi i det alt vesentligste konsentrert oss om grunnleggende forutsetninger vedtatt

av fylkestinget i sak 6/07, samt status på tidligere vedtak (jf. eiermelding 2011 pkt. 2.1.) Videre

kommenterer vi også status på anbefalte tiltak i revisjonsrapporten ”Forvaltning av eierinteresser” (jf.

eiermelding 2011 pkt. 2.2).

Av saksutredningen fremkommer det hvordan eierskapsutvalget har fulgt opp FT- vedtak 60/2010

«Eiermelding 2010» 17 . Det er blant annet gjennomført eiermøter bransjevis og enkeltvis gjennom året.

Det er informert om kompetanse og habilitet i eget brev 18 til alle selskaper med fylkeskommunalt

eierskap. I tillegg er det gjennomført opplæring i regelverk knyttet til skjerpede habilitetsregler. De

selskapene som er undergitt krav om kjønnsbalanse, har fulgt opp bestemmelsene. Selskaper med

fylkeskommunal deltakelse har i brev blitt minnet om viktigheten av instruks for valgkomite. Utkast til

instruks er presentert. Fylkestinget har anmodet politikere og administrasjon om å registrere seg i

www.styrevervregisteret.no. Det er sendt oppfordring til målgruppen om å registrere sine roller og

verv i registeret. Dette forholdet har også vært tema i tilknytning til eiermeldinger for tidligere år.

Registreringen er frivillig, men er ifølge eiermeldingen viktig for å ivareta prinsipper om åpenhet.

Fylkestinget behandlet revisjonsrapporten «Forvaltning av eierinteresser» den 7.2.2011. Det ble

vedtatt at eierskapsutvalget skulle «arbeide videre med de to første anbefalingene i revisjonens

rapport og at tilbakemelding f\gis i forbindelse med eierskapsmeldingen for 2011.»

14

Kilde: http://www.oppland.no/Politikk/Eierskapsutvalget/Organisering/

15

Leder av Høyre gruppe i Fylkestinget, Jørand Ødegård Lunde.

16

For årene 2007 – 2011.

17

For detaljer knyttet til saken og vedtaket, vises det til denne.

18

Brev sendt i februar til alle selskaper, jf. intervju.

17


Til den første anbefalingen, «fylkeskommunen bør i tråd med fylkestingsvedtakene og de refererte

anbefalingen formulere mål og strategier for de selskap den er eier i», foreslår eierskapsutvalget at det

fortløpende foretas en grundig vurdering av forvaltningen av fylkeskommunens selskaper. Formålet er

å sikre at vedtekter, formål og rammeforutsetninger er i tråd med eierstrategi.

Til den andre anbefalingen, «eierskapsutvalgets rolle og oppgave i forbindelse med valg av

styremedlemmer bør avklares», foreslår eierutvalget gjennomgang i 2012.

Når det gjelder den tredje anbefalingen, eierskapsmeldingene bør inneholde prinsipper for eierstyring

og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de selskaper fylkeskommunen er eier i, viser eierskapsutvalget

til eiermeldingen for 2011.

Pkt. 2.3 i eiermelding for 2011 omhandler status pr selskap. Det fremkommer her at Lillehammer

Kunnskapspark AS er solgt til Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner 19 . Både når det gjelder

Østnorsk filmsenter AS og Film3 AS anbefaler eierskapsutvalget å opprettholde dagens eierinteresser

og formål, samtidig som det tas nytt initiativ for å få med flere kommuner på eiersiden.

Fylkestingets vedtak og intensjoner

I fylkestingets vedtak i FT-sak 13/09 Regional filmsatsing er sentralt. Her slutter fylkestinget seg til

konklusjonene i saksinnstillingen. Dissen kan sammenfattes slik:

Film3 AS og Østnorsk filmsenter AS fortsetter som to selskap

Film3 AS bør være et heleid offentlig selskap. Hedmark og Oppland fylkeskommune innleder

forhandlinger med sikte på overtakelse av aksjeposten til Lillehammer Kunnskapspark AS 20

Styret i Film3 AS oppretter et bransjeråd. Mandatet for rådet legges frem for selskapets

eiermøte.

Drift av Film3 AS og Østnorsk filmsenter AS kan ikke påregnes å være kommersiell 21 .

Selskapenes fonds-, aktivitets- og driftsstøtte må være langsiktige og forutsigbare.

Det skal arbeides for å invitere flere kommuner / fylkeskommuner inn på eiersiden.

I tillegg er det i vedtaket gitt føringer mht eiernes utviklingsstøtte / driftsstøtte til hhv. Film3 AS og

Østnorsk filmsenter AS, herunder også forventninger om hva kommunale eiere skal bidra med.

Kort om oppfølging av eierinteressene i praksis

Oppfølgingen av eierinteressene skjer hovedsakelig i generalforsamlingene. Oppfølgingen av

eierinteressene i filmselskapene skjer innenfor rammene av Oppland fylkeskommunes forvaltning av

sine eierinteresser. Eierskapsutvalget er politisk sammensatt. Fylkesrådmannen møter også i

eierskapsutvalget. Inntil nylig hadde utvalget kun representanter fra posisjonen i Fylkestinget. Fra

19 Lillehammer Kunnskapspark AS eies av Siva Selskapet for industrivekst SF (38,31 %), Lillehammer

kommune (34,48 %), Gausdal kommune (11,49 %), Øyer kommune (9,96 %) og DNB ASA (5,75 %), jf.

informasjon fra www.ravninfo.com 20.11.2012

20 Dette er gjennomført iht. Hedmark fylkeskommunes eiermelding for 2011.

21 Fraviker fra vedtak i Hedmark fylkesting. Det fremkommer av innledningen at fylkestinget i Oppland er klar

over vedtaket i Hedmark, og at det ikke ble fremmet i Oppland. Vedtaket i Hedmark lyder: «Drift av Film3 AS

og Østnorsk Filmsenter AS bør på sikt påregnes å være kommersiell».

18


oktober 2012 ble eierutvalget utvidet med ett medlem fra opposisjonen (opposisjonsleder Jørand

Ødegård Lunde). Eierskapssekretariatet, som forbereder saker for utvalget, består av fire personer fra

administrasjonen. Eierskapsutvalget har fire til fem møter årlig, mens sekretariatet møtes betydelig

oftere.

Vi har fått opplyst at eierskapsutvalget har vært lite engasjert i filmselskapene. Det skyldes til en viss

grad at organiseringen av de regionale filmselskapene er fastsatt fra sentralt hold, slik at den regionale

handlefriheten på området er minimal. Oppmerksomheten har vært rettet mot større selskaper,

eksempelvis mot arbeidsmarkedsbedriftene, Eidsiva Energi AS og Oppland Fylkeskraft AS.

Videre har vi fått opplyst at oppfølging av målsetninger og formål for selskaper fylkeskommunen er

eiere i kan være et forbedringspunkt. Dette reflekteres også i vedtak fattet ifm behandlingen av

eierskapsmeldingen for 2011 (FT-sak 9/12): «Fylkestinget ber om at det fortløpende foretas en

grundig vurdering av forvaltningen av fylkeskommunens selskaper. Dette for å forsikre oss om at

vedtekter, formål og rammeforutsetninger er i tråd med vår eierstrategi, og at selskapenes

arbeidsform er i samsvar med denne.»

Eierskapsutvalget behandler eiermeldingene årlig, etter forberedelse av eierskapssekretariatet. Det er

eierskapsutvalget som innstiller til fylkestinget.

Vi har fått opplyst at fylkestinget i sin tid fattet et prinsippvedtak om at Oppland fylkeskommune ikke

skal konkurrere på områder hvor det allerede er etablert velfungerende kommersielle selskaper.

Eierskapssekretariatet sender ut ”februarbrev” til selskapene årlig. Brevet går til styreledere og daglige

ledere i selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser. I brevet redegjør eierskapsutvalget for

fylkeskommunens mål med sitt eierskap, samt innholdet i fylkestingsvedtaket knyttet til

eierskapsmeldingen året før. I tillegg tar de opp praktiske sider knyttet til generalforsamlinger

inneværende år.

På generalforsamlingene er det i utgangspunktet fylkesordfører som representerer. Dersom

fylkesordfører ikke kan møte, så møter en representant med fullmakt. Den som skal møte, må

forberede sin deltakelse. Vedkommende må selv ta initiativ dersom det er behov for innspill eller

ytterligere informasjon fra eierskapssekretariatet.

I praksis er det vanskelig for fylkesordfører å gå på alle generalforsamlinger. I mange tilfeller blir

derfor Oppland fylkeskommune representert ved en annen politiker, og i noen få tilfeller en person fra

administrasjonen. I de tilfeller fylkesordfører ikke kan møte, utarbeider eierskapssekretariatet en

fullmakt som fylkesordfører signerer.

Eierskapsutvalget har etablert en rutine for tilbakerapportering etter representasjon i

generalforsamling. Den som har opptrådd som eierrepresentant for Oppland fylkeskommune i

generalforsamlingen, skal skrive en kortfattet rapport. Det er utarbeidet et skjema til formålet.

Rapporten fra representanten skal ta for seg spesielle utfordringer, eiers innspill under generalforsamlingen

og eventuelle behov for oppfølging. Vi har fått opplyst at rapporteringen ikke har fungert

som forutsatt, og at det er behov for å stramme inn rutinene. Videre har vi mottatt opplysninger om at

det ikke fremkommer klart av arkivsystemet at Oppland fylkeskommune faktisk har mottatt protokoll

fra alle generalforsamlinger.

19


I 2009 behandlet fylkestingene i Oppland og Hedmark sak knyttet til «Framtidig filmsatsing i

Innlandet». Et viktig oppfølgingspunkt fra vedtaket var punktet om å få inn flere kommunale eiere i

selskapene. Den 14.1.2011 ble det avholdt møte på Honne vedrørende «Videre fremdrift filmsatsing i

Innlandet». Her deltok Stange kommune, Lillehammer kommune, Gausdal kommune, Hamar

kommune, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune. Ringsaker, Løten og Øyer

kommuner hadde meldt forfall. Vi har fått opplyst at det ble tatt initiativ mot kommunene mht flere

kommunale eiere, samt kommunale eieres andel av tilskudd. Vi har videre fått opplyst at Lillehammer,

Gausdal og Øyer kommuner skal ha vært positive til å øke sitt tilskudd. Dette underbygges ved vedtak

fra Gausdal kommunes K-sak 9/10. Vi har mottatt signal om at forholdet trolig ikke har blitt fulgt opp

fra Oppland fylkeskommunes side. På møte i eierskapsutvalget høsten 2012 ble det bestemt at

forholdet nå må følges opp.

Eierskapsutvalgets har for øvrig stilt spørsmål ved Film3 sin aksjepost i Filmlandet Invest AS.

Forholdet er tatt opp med Film3 AS, men det har ikke blitt behandlet i Fylkestinget. Vi har fått opplyst

at aksjene i Filmlandet Invest AS ikke er solgt, men at selskapet vil bli avviklet og kapitalen vil bli

tilbakeført til aksjeeierne.

Oppland fylkeskommunes eiermelding 2011 og Østnorsk Filmsenter AS

I selskapets vedtekter står det at «Østnorsk Filmsenter AS har som formål å bidra til en faglig og

levedyktig utvikling av filmmiljøet i østlandsregionen, og arbeide for å styrke interessen for og

kunnskap om filmen som kunstnerisk uttrykksform og samt virksomhet som står i denne forbindelse.

Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som formål.» Den siste setningen ble

for øvrig endret (tilføyd) på generalforsamling 22. juni 2012.

I eiermeldingen for 2011 står følgende om bakgrunnen for Oppland Fylkeskommunes eierinteresse i

selskapet:

«Selskapet ble vedtatt opprettet i 2004, men først fullt ut operativt med avdelingsleder i 100 % stilling

fra januar 2008. Selskapet er underlagt samme daglige leder som Film3 (dette er endret slik at daglig

leder i Film3 AS ikke er samme person som daglig leder i Østnorsk filmsenter AS 22 ) og har samme

styre. Senteret ble stiftet i en tid da staten ga tydelige signaler om at regionale filmsentra ville bli en

nasjonal satsing. Innlandsregionen ønsket å være tydelig på banen, ut fra at regionen allerede hadde

høyt kompetansenivå og flere etablerte aktører. Filmsatsingen rundt høgskolemiljøet på Lillehammer

var en viktig faktor i satsningen.»

Vi velger også å gjengi eierskapsutvalgets vurdering og anbefaling for 2011:

Vurdering:

«2010 var det tredje hele driftsåret. Eierskapsutvalget viser til fylkestingets behandling av framtidig

filmsatsning i 2009. Der ble det også vedtatt å arbeide for å invitere flere kommuner / fylkeskommuner

inn på eiersiden, noe som har vist seg vanskelig så langt.»

Anbefaling:

«Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresser og formål. Det tas nytt initiativ for

å få med flere kommuner / fylkeskommuner på eiersiden.»

22 Revisors tilføyelse i parentes.

20


Oppland fylkeskommunes eiermelding 2011 og Film3 AS

I selskapets vedtekter står det at «Film3 AS sitt formål er å videreutvikle medieproduksjonsmiljøet i

regionen med særlig fokus på film- og fjernsynsproduksjon. Dette skal gjøres ved å legge aktivt til

rette for at det skal være lett å produsere i regionen – ute som inne, samt gjennom å tilby

finansieringsordninger for film- og fjernsynsproduksjoner. Selskapet kan eie aksjer i andre selskaper.

Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som formål.» Den siste setningen ble

for øvrig endret (tilføyd) på generalforsamling 22. juni 2012.

I eiermeldingen for 2011 står følgende om bakgrunnen for Oppland Fylkeskommunes eierinteresse i

selskapet:

«Selskapet Film3 AS ble stiftet i 2001 for å utvikle innlandsregionen som en markant aktør på

filmfeltet. Lillehammer kunnskapspark AS var sentral på utviklingssiden. Opprinnelige stiftere var

Oppland fylkeskommune, Lillehammer kunnskapspark og kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Hedmark fylkeskommune kom med i 2002, og selskapet utvidet dermed antall aksjer fra 2500 til 3500.

Med dagens virksomhet er innsatsen til Film3 AS tilsvarende med statens definisjon av hva regionale

fondene skal ha som oppgave, nemlig å investere /co produsere innen de kommersielle formatene

spillefilm og fjernsynsproduksjoner.»

Vi velger også å gjengi eierskapsutvalgets vurdering og anbefaling for 2011:

Vurdering:

«Eierutvalget viser til fylkestingets behandling av framtidig filmsatsing i 2009. Der ble det også

vedtatt å arbeide for å invitere flere kommuner / fylkeskommuner inn på eiersiden, noe som har vist

seg vanskelig så langt..»

Anbefaling:

«Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresser og formål. Det tas nytt initiativ for

å få med flere kommuner / fylkeskommuner på eiersiden.»

4.3.2 Hedmark fylkeskommune

Hovedprinsippene for Hedmark fylkeskommunes eierskap ble vedtatt av fylkestinget i 2008, FT sak

10/08 Eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune. Utgangspunktet for eierstrategien er at

Hedmark fylkeskommune skal være en aktiv, langsiktig og forutsigbar eier. Saksutredningen

inneholder oversikt over årsaker til at det er behov for en bevisstgjøring omkring fylkeskommunens

eierskap:

- En stadig økning i antall selskaper hvor fylkeskommunen er eier.

- Fylkeskommunen er eier av selskaper som er aktører i et marked, og hvor utbytte til eierne er

et viktig mål.

- En økt bruk av selskapsorganisering innenfor det som er fylkeskommunens tjenesteyting til

befolkningen.

- At man ønsker å hindre/forebygge korrupsjon og andre uregelmessigheter i de

fylkeskommunalt eide selskapene

21


- Å få en mer lik behandling/systematisk behandling av og/eller bedre oppfølging av alle

selskapene man er eier i . Det erkjennes at engasjementet i forhold til en del av de mindre

selskapene man er eier av, har vært for tilfeldig.

Vedtaket er styrende for fylkeskommunens arbeid med eierskap og selskapsstyring, og lyder slik:

1. Fylkestinget slutter seg til de vurderinger og konklusjoner som er beskrevet for det videre arbeidet

med eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune, slik dette er presentert i saken.

2. Fylkestinget vil legge vekt på følgende tre hovedpilarer:

Det skal være åpenhet knyttet til Hedmark fylkeskommune sitt eierskap

Eierbeslutninger og vedtak skal foregå i selskapets formelle organer

3. Hedmark fylkeskommune skal sette tydelige resultatmål for selskapene. Selskapene / foretakene

skal:

være bevisst sitt samfunnsansvar

være bærekraftige over tid

ha høye etiske standarder i alle forhold

ha en klar bevissthet med satsning på forskning og utvikling samt miljømessige kvaliteter.

ha en styresammensetting som kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold

ha lønnsbetingelser og eventuelle andre kompensasjonsordninger for selskapets ledelse som

anses som rimelige og moderate

ha en lønnspraksis for ledelsen som er åpen for innsyn

legge opp til regelmessig evaluering av styrenes arbeid.

4. Fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens

eierskap, med unntak av oppnevnelse av styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark

fylkeskommune er eneeier.

5. Det etableres kontaktpunkter mellom fylkesordfører og fylkesråd som sikrer en forutsigbar

utøvelse av de formelle sider ved vårt eierskap.

6. Fylkestinget ber fylkesrådet fremme årlige eierberetninger for fylkestinget

7. Fylkestinget ber om at det snarest mulig lages et opplegg for opplæring og evaluering for de av

fylkestingets medlemmer som innehar slike verv.

22


Det er lagt opp til at eierskapsstrategien for fylkeskommunen kan diskuteres med utgangspunkt i

følgende modell:

Maksimalt utbytte,

kapitalnedsettelse

Eierstrategi

Fortsatt

eie

Mål for

eierskapet

Avhende Mål for

avhendelse

Finansielt:

1.Høste

2.Utvikle

Tilføre

kompetanse

Tilbakeholde overskudd,

kapitalinnskudd

Politisk Optimalisere den

samfunnsmessige nytten

Etablering av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for eierinteressen i det

aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør eierstrategien peke på aktuelle punkter for

vurderingen av fremtidig eierskap.

I FT-sak 10/08 er det vedtatt at en av hovedpilarene i fylkeskommunens eierskap skal være åpenhet.

Dette er fulgt opp i FT sak 66/08 der alle folkevalgte og utvalgte ledere henstilles om å registrere sine

verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret 23 .

Den første eierskapsmeldingen for 2008 ble behandlet i fylkestinget i FT-sak 09/09 og 10/09. Det ble

ikke fremlagt eierskapsmelding for 2009. Det ble begrunnet med at første runde med

eierskapsmeldinger hadde førte til såpass mange innspill og forslag til hvordan fremtidige

eierskapsmeldinger burde se ut, at det måtte gjøres et grundigere forarbeid før det på nytt kunne legges

fram en slik sak for fylkestinget.

I fylkestingsmelding nr. 3/2010 presenterer fylkesrådet en plan for utforming av fremtidige årlige

eierskapsmeldinger. Fylkesrådet foreslår å følge KS eierforum 24 sine anbefalinger om hva en

eierskapsmelding bør inneholde, og at eierskapsmeldingene legges fram årlig i fylkestingets

desembermøte.

23 www.styrevervregisteret.no

24 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommunalt eide selskaper og

foretak

23


Eierskapsmelding 2010 ble behandlet av fylkestinget i FT-sak 13/11. Mange av fylkestingets

representanter var engasjert i behandling av saken. Vi velger her å trekke her frem punktene i vedtaket

som sier at:

- Fylkestinget støtter fylkesrådet i at opplæring i rollen som eier inkluderes i

folkevalgtopplæringen for det nye fylkestinget 2011.

- Fylkesrådet bes vurdere en gjennomgående modell for konsultasjon/oppfølging av sitt

eierskap i de ulike selskaper. Fylkesrådet bes samtidig gjøre ytterligere forbedringer i

eierskapsmeldinga ved å se på lik struktur og felles punkter i omtale av de enkelte selskaper i

meldingen.

- Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med en sak hvor fylkestinget gis anledning til å

diskutere det enkelte selskaps formål og eierskapsstrategi, herunder om man skal opprettholde

eierskapet eller ikke.

Eierskapsmelding for 2011 ble lagt fram for fylkestinget i april 2012, jf. FT sak 28/12

Eierskapsmelding 2011. Saken ble utsatt til høsten 2012. Fylkestingets vedtak innebærer at det skal

fremgå av eiermeldingen:

om eierforholdet er knyttet til en viktig samfunnsoppgave som skal løses

om eierforholdet er å betrakte som en investering med utsikter for avkastning

om eierforholdet er en kombinasjon, skal forholdet vektes

Fylkestinget behandlet i FT sak 66/08 spørsmålet om registrering av styreverv og økonomiske

interesser i styrevervregisteret for folkevalgte og utvalgte ledere i Hedmark fylkeskommune. Det ble

nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide retningslinjer for styreverv for politikere i Hedmark

fylkeskommune. Arbeidsgruppen la fram sitt forslag i fylkestinget i FT sak 50/09. Det ble vedtatt at

Hedmark fylkeskommunens etiske retningslinjer skulle ligge til grunn for de som har styreverv

og/eller økonomiske interesser. Vedtaket innebærer en generell anmodning om at heltidspolitikere er

forsiktige med å påta seg ekstra styreverv.

Hedmark fylkeskommunes eiermelding for 2011 ble behandlet på nytt i fylkestinget den 22.oktober

2012. Vi har fått opplyst at et forhold som tilsa utsettelse av eiermeldingen for 2011, var at den først

ble lagt frem i april 2012. Generalforsamlingene i selskapene ville bli avholdt innen juni 2012. Det ble

ansett som hensiktsmessig å avvente generalforsamlingene, for å innarbeide helt oppdaterte

opplysninger i eiermeldingen. Fylkestinget legger til grunn at Hedmark fylkeskommune skal utøve

bevisst eierstyring, preget av forutsigbarhet og et langsiktig perspektiv, jf. FT-sak 71/12.

I eiermeldingen for 2011 under prinsipper for eierstyring og styringsmuligheter står følgende:

«Eierstyringen skal som nevnt primært skje i eierorganene. Det er derfor viktig at de som møter som

eierrepresentant kjenner fylkestingets flertallsoppfatning om de saker som er til behandling. Det bør

derfor være slik at i hvert fall de prinsipielle eller på annen måte viktige saker som skal behandles av

generalforsamling/representantskap (dvs. eierorganet) på forhånd har vært til behandling i

fylkestinget. Utfordringen ved dette er selvfølgelig fylkestingets møtehyppighet, som tilsier at det

gjerne ikke er tid til dette mellom innkallingen til eierorganet foreligger og møtet avholdes. Det er

derfor nødvendig og viktig med dialog mellom selskapet og eierne, slik at viktige saker kan varsles i

god tid for å sikre forsvarlig behandling i folkevalgt organ/fylkesting.»

Fylkestinget behandlet eierskapsmeldingen for 2010 i sak 13/11, vedtok følgende i vedtakspunkt 3:

“Fylkestinget støtter fylkesrådet i at opplæring i rollen som eier inkluderes i folkevalgtopplæringen

24


for det nye fylkestinget 2011.” Det opplyses videre at eierstyring var et av mange temaer som ble

omtalt i folkevalgtopplæringen for det nyvalgte fylkestinget høsten 2011, og eierrollen var tema for en

egen orientering som ble holdt for fylkestinget i mars 2012.

Videre opplyses det at det har fremkommet ønsker om egen opplæring for valgte styremedlemmer.

Det vil derfor bli gjennomført en tema- /opplæringsdag for styremedlemmer oppnevnt av

fylkeskommunen i løpet av høsten 2012, hvor tema blant annet vil være hvilke oppgaver og hvilket

ansvar som tilligger det å inneha et styreverv.

Fylkestingets vedtak og intensjoner

I fylkestingets behandlet filmsatsingen i FT-sak 13/09 og fattet følgende vedtak:

1. Filmsatsingen i Innlandet videreføres i tråd med vedtak i felles fylkesting for Hedmark og

Oppland 25.4.2006.

2. Fylkestinget slutter seg til konklusjonene i saksinnstillingen:

a. Film3 A/S og Østnorsk Filmsenter A/S fortsetter som to selskap.

b. Film3 AS bør være et heleid offentlig selskap. Hedmark og Oppland fylkeskommune

innleder forhandlinger med sikte på overtakelse av aksjeposten til Lillehammer

Kunnskapspark AS.

c. Det nyopprettes et bransjeråd bestående av inntil 5 medlemmer hvor hovedoppgaven

vil være å bistå daglig leder i å kvalitetssikre investering i fremtidig filmproduksjoner

og utviklingsprosjekter.

d. Drift av Film3 A/S og Østnorsk filmsenter AS bør på sikt tilstrebes å være

kommersiell. Det bør føres drøftinger mellom eierne om aksjefordeling og nivå på

fremtidige bevilgninger. Det forutsettes at eierskapet samsvarer med bevilgningene.

e. Selskapenes fonds-, aktivitets- og driftsstøtte må være langsiktig og forutsigbar.

f. Årlige bevilgninger til Film3 AS: Fylkeskommunale eiere gir hver minimum kr 1

000.000,- og driftsstøtte hver på minimum kr 300.000,-. Det forventes at kommunale

eiere til sammen gir tilsvarende, dvs. minimum kr 1 300 000,-. Summene

indeksreguleres hvert år.

g. Årlige bevilgninger til Østnorsk filmsenter AS: Fylkeskommunale eiere gir

utviklingstilskudd/driftsstøtte hver på minimum kr 750.000,-. Det forventes at

kommunale eiere til sammen gir tilsvarende, dvs. minimum kr 750.000,-. Summen

indeksreguleres hvert år.

3. Det skal arbeides for å invitere flere kommuner/fylkeskommuner inn på eiersiden i selskapene.

4. Fylkestingets bevilgninger dekkes innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Alle punkt unntatt 2 d ovenfor er sammenfallende med Oppland fylkeskommunes vedtak.

Kort om oppfølging av eierinteressene i praksis

Vi har fått opplyst at oppfølgingen av de to selskapene kan deles i to perspektiver, hvor det ene er

oppfølging av fylkeskommunens eierinteresser, mens det andre er fylkeskommunen som tilskuddsyter.

Fylkeskommunen skiller på disse forholdene arkivmessig, selv om det kan opprettes koblinger mellom

de to perspektivene.

25


Formell oppfølging av eierskapet skjer i generalforsamling. Formelt er det fylkesordfører som er

eierrepresentant. Fylkesordfører kan gi myndighet (fullmakt) til andre som møter i

generalforsamlingen. De siste årene har dette vært politisk sekretær. Vi har fått opplyst at det er dialog

med fylkesrådet og fylkesordfører om eierskap løpende i året. Hovedprinsippene for Hedmark

fylkeskommunes eierskap i selskaper ble vedtatt av fylkestinget i 2008, FT sak 10/08 Eierskap og

selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune. I denne saken finnes generelle eierprinsipper som gjelder

for selskaper som fylkeskommunen eier.

Vi har ikke mottatt opplysninger som tilsier at den som møter som eierrepresentant avklarer forhold i

forkant av generalforsamlingen. Videre er vi ikke kjent med at det er etablert rutiner for å rapportere

tilbake til fylkesordfører (fylkesting) eller fylkesråd i etterkant av generalforsamling. For øvrig har vi

fått opplyst at fylkeskommunen har forbedringspotensial mht. løpende oppfølgingen av sitt eierskap.

Noen selskaper inviterer systematisk til eiermøter. Vi har fått opplyst at dette ikke er tilfelle for Film3

AS og Østnorsk Filmsenter AS.

I 2008 opplyser politisk rådgiver at det ble utarbeidet et notat med årshjul for hvordan den løpende

oppfølgingen av fylkeskommunens eierskap kunne foregå. Det ble også utarbeidet et utkast til en sak

til fylkesrådet, men saken er ikke lagt frem. I praksis skjer oppfølgingen som før 2008.

I intervju har vi mottatt signaler om at Hedmark fylkeskommune bør etablere et mer formelt system

for sin løpende oppfølging av eierinteressene i alle selskaper. Oppfølgingen av eksempelvis Eidsiva

Energi AS og Hedmark Trafikk FKF er tettere enn for filmselskapene. Videre peker fylkeskommunen

selv på at det kan være viktig med god struktur og å være forberedt dersom det skulle oppstå

problemer. Et forbedringspunkt kan iht. opplysninger i intervju være en mer likeartet struktur for alle

selskaper.

Hedmark fylkeskommune opplyser at de har god kontakt med filmselskapene gjennom rollen som

tilskuddsyter. Kultur, bibliotek og kompetanse avholder felles dialogmøte med daglige ledere og

styreleder for Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS. Her deltar rådgiver, fylkessjef for kultur,

bibliotek og kompetanse og fylkesrådet for kultur. Vi har fått opplyst at i møtene blir det sett på

sammenheng og helhet. Det avholdes også styreseminarer for alle kulturinstitusjoner, også

filmselskapene, med ulike temaer.

Hedmark fylkeskommunes eiermelding 2011 og Østnorsk Filmsenter AS

Selskapets formål er omtalt i tilknytning til Oppland fylkeskommunes eiermelding for 2011, og

gjentas ikke her.

Hedmark fylkeskommunens eierstrategi fremkommer slik:

«Eierskapet er forankret i samfunnsnyttige formål på kulturfeltet. Eierstyringen utøves gjennom

generalforsamlingen. I tillegg gir HFK årlig et tilskudd. I den forbindelse utarbeides det et

oppdragsbrev som er resultat av HFKs satsingsområder og tidligere dialog/samhandling mellom HFK

og selskapet. HFK oppnevner/har krav på styrerepresentasjon. Tilskudd i 2011 fra

Kulturdepartementet kr 2 000 000, fra HFK 820 735,-.»

26


Det opplyses at det ikke har vært endringer i 2011.

Under selskapet særskilte fokusområder / utfordringer fremkommer følgende:

«Fylkestingene i Oppland og Hedmark fattet vedtak i 2009 om at det skulle arbeides for å invitere

flere kommuner/fylkeskommuner inn på eiersiden i selskapet. Dette vedtaket bør følges opp videre.»

Fylkesrådets anbefalinger:

«HFK bør fortsette som en av eierne i selskapet. Det bør føres samtaler om kommuner i Hedmark er

interessert i eierskap. Det anbefales å videreføre eierskapet og bruke selskapet som en del av

virkemiddelapparatet til HFK.»

Hedmark fylkeskommunes eiermelding 2011 og Film3 AS

Selskapets formål er omtalt i tilknytning til Oppland fylkeskommunes eiermelding for 2011, og

gjentas ikke her.

Hedmark fylkeskommunens eierstrategi fremkommer slik:

«Eierskapet er forankret i samfunnsnyttige formål innenfor kulturfeltet. Eierstyringen utøves gjennom

generalforsamlingen. I tillegg gir HFK årlig et tilskudd. I den forbindelse utarbeides det et

oppdragsbrev som er resultat av HFKs satsingsområder og tidligere dialog/samhandling mellom HFK

og selskapet. HFK oppnevner/har krav på styrerepresentasjon. Tilskudd i 2011: fra

Kulturdepartementet: 2 500 000,-, fra HFK: 1 377 500,-«.

Endringer i 2011:

«I 2011 har Oppland og Hedmark fylkeskommune overtatt aksjeposten til Lillehammer

Kunnskapspark AS (1000 aksjer). Fylkeskommunene overtok 500 aksjer hver til pålydende. Dette var

oppfølging av vedtak i fylkestingene i 2009.»

Under selskapet særskilte fokusområder / utfordringer fremkommer følgende:

«Fylkestingene i Oppland og Hedmark fattet vedtak i 2009 om at det skulle arbeides for å invitere

flere kommuner/fylkeskommuner inn på eiersiden i selskapet. Dette vedtaket bør følges opp videre. Til

nå er det bare Hamar kommune som har sagt ja til å kjøpe aksjer.»

Fylkesrådets anbefalinger:

«HFK bør videreføre sitt eierskap i selskapet. Det bør føres samtaler om kommuner i Hedmark er

interessert i eierskap. Selskapet bør brukes som en del av virkemiddelapparatet til HFK.»

27


4.4 OPPFØLGING AV FILMSELSKAPENE

4.4.1 Østnorsk Filmsenter AS

Eiernes vedtak og intensjoner

Oppland og Hedmark fylkeskommunes vedtak og intensjoner er omtalt i kapitlene 4.1.1 og 4.1.2 og

gjentas ikke her.

Styret og selskapsledelsens oppfølging

Oppfølgingen av Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS er i stor grad lik, fordi generalforsamling og

styret består av de samme personene. Generalforsamlingen har ofte blitt kombinert med en uformell

del, som noen år har blitt kalt eiermøte.

Østnorsk Filmsenter AS opplyser at Hedmark fylkeskommune har et fast kontaktmøte på våren. Her

deltar fylkesråd og personer fra administrasjonen. Det holdes også et fellesmøte for alle de selskapene

Hedmark fylkeskommune har eierinteresser i innenfor kultursektoren møtes. Dette møtet kalles

styringskonferanse. I Hedmark fylkeskommune har de kontakt med rådgiver på kultur, bibliotek og

kompetanse.

Selskapet har også dialog mot Oppland fylkeskommune. Dialogen har en mer improvisert form, bl.a

ved at møter ikke planlegges så lang tid i forveien. Oppland fylkeskommune holder også en

styringskonferanse for kulturselskapene. Denne gjennomføres på høsten. Selskapet har også en del

kontakt med en fylkespolitiker i Oppland som er opptatt av filmspørsmål. De har også en god del

kontakt mot ansatt i kulturenheten.

Selskapet uttrykker at de «bedømmer at kontakten mot de to fylkeskommunene er ganske lik i innhold,

men noe avvikende i form. 25 »

Selskapet rapporterer i samsvar med krav i aksjeloven. I tillegg har det blitt utarbeidet en rapport for

året, dvs. en betydelig utvidet årsberetning. Hedmark fylkeskommune krever i tillegg at det pr 1. og 2.

tertial skal rapporteres ift målformuleringer. I tillegg rapporterer selskapet om aktivitet i Hedmark

fylke (første gang i 2011).

Selv om Østnorsk Filmsenter og Film3 har samme styre holdes formelt adskilte møter med egen

innkalling, agenda og protokoll. Av praktiske grunner holdes de normalt rett etter hverandre.

Selskapet har dialog med fylkeskommunenes administrasjon, dvs. kultur, bibliotek og kompetanse i

Hedmark fylkeskommune og kulturenheten og næringsutvikling i Oppland fylkeskommune. Styret

holdes løpende orientert om økonomisk status og større prosjekter. For øvrig er det en del kontakt

mellom daglig leder og styreleder utenom møtene.

Daglig leder opplyser at selskapet er omfattet av offentleglova og lov om offentlige anskaffelser.

Selskapet har svært få og små anskaffelser. Daglig leder opplyser at de i et tilfelle har benyttet

Oppland fylkeskommunes jurist for å avklare om et innkjøp skulle legges ut for anbud. I de tilfeller det

25 Kontakten som beskrives her knyttet til Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune vedrører

fylkeskommunene som tilskuddsyter, og ikke som eiere.

28


kan stilles spørsmål ved daglig leders habilitet, har daglig leder i Film3 AS AS fungert i stedet for

daglig leder.

Selskapet peker på fylkestingenes vedtak om filmsatsingen fra 2009 er svært viktig for selskapet og

for eierne. Selskapet peker også på at det har vært viktig å forsøke å få med andre eiere, selv om dette

ikke har lykkes 26 .

Selskapet opplyser at det avholdes årlige eiermøter i tilknytning til generalforsamlingen. Tema for

eiermøtene har variert. På eiermøtene får eierne mulighet til å bli orientert om selskapet og driften.

Selskapet opplyser at i dialogen mot fylkeskommunene så blir det orientert om filmprosjekter, og i

hvilken grad de kan ha positive effekter for fylkene.

Ernst og Young AS er selskapets revisor. I e-post av 14. mai 2012 opplyser revisor at det ikke er sendt

nummerert brev til selskapet i 2010 eller 2011. Revisor opplyser for øvrig at «de bistår selskapet med

å søke om skattefrihet. Det er flere tilsvarende selskaper andre steder i landet som har gjort dette, og

som har fått positive svar på slike søknader. Selskapene mener at hensikten med selskapene er av en

slik art at de ikke bør være skattepliktige. Vedtektene til selskapet må bl.a endres i denne

sammenheng. Nye vedtekter og prosessen rundt søknaden vil bli behandlet i selskapets

generalforsamling i juni 2012 27 .»

Øvrige opplysninger fra styrets leder

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer, og det er etablert styreinstruks og instruks for daglig

leder. Styrets arbeid evalueres ikke i annen form enn ved gjennomgang i dialogmøtene med eierne.

Styrets leder mener selskapet ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og offentleglova.

Daglig leder opplyser at selskapet er omfattet av begge lovene. Selskapet arbeider med egen HMSplan

for kontorvirksomhet. Styret har ikke registrert seg i styrevervregisteret.

4.4.2 Film3 AS

Eiernes vedtak og intensjoner

Oppland og Hedmark fylkeskommunes vedtak og intensjoner er omtalt i kapitlene 4.1.1 og 4.1.2 og

gjentas ikke her.

Styret og selskapsledelsens oppfølging av eiers intensjoner

Vi har fått opplyst at selskapet opplever det slik at fylkeskommunene har felles mål med selskapet –

nemlig fremme av arbeidet med film i Innlandet og bidra til å skape arbeidsplasser innen film og i

virksomheter tilknyttet produksjon av film i regionen.

Selskapet opplyser at de rapporterer i samsvar med krav i aksjeloven, og etter spesifikke skjema fra

fylkeskommunene. Det har i tillegg blitt laget en rapport for året, som er en litt utvidet årsberetning.

For øvrig er det ingen særskilt rapportering til fylkeskommunene.

26 Følger FT-vedtak 13/09 (Oppland) og 26/09 (Hedmark).

27 Vedtatt på generalforsamling 22.6.2012

29


Selv om Østnorsk Filmsenter og Film3 har samme styre holdes formelt adskilte møter med egen

innkalling, agenda og protokoll. Av praktiske grunner holdes de normalt rett etter hverandre.

Selskapet har dialog med fylkeskommunenes administrasjon, dvs. kultur, bibliotek og kompetanse i

Hedmark fylkeskommune og kulturenheten og næringsutvikling i Oppland fylkeskommune. Selskapet

opplyser at det også forekommer kontakt med enkelte politikere.

Daglig leder opplyser at selskapet er omfattet av offentleglova og lov om offentlige anskaffelser.

Selskapet har svært få og små anskaffelser. I de tilfeller det har vært tvil om daglig leders habilitet, har

daglig leder i Østnorsk Filmsenter AS fungert i stedet for daglig leder. Det har vært veldig få slike

tilfeller.

Selskapet opplyser at både Oppland og Hedmark fylkeskommunene følger opp eierskapet sitt på en

god måte. I Oppland fylkeskommune har det vært en del kontakt mot en ledende fylkespolitiker i

tillegg til administrasjonen. I Hedmark fylkeskommune har selskapet en administrativ kontaktperson (i

kultur, bibliotek og kompetanse). Selskapet opplever at kontaktpersonen følger opp på en god måte, og

viser blant annet til møter. Daglig leder trekker fylkeskommunenes vedtak om filmsatsingen fra 2009 28

som viktige for selskapet og eierne.

Daglig leder opplyser at det foreløpig ikke er etablert bransjeråd i samsvar med FT-sak 13/09 (OFK)

og FT-sak 26/09 (HFK). Årsaken til at det har vært vanskelig å etablere et bransjeråd skyldes bl.a.

habilitetsspørsmålet. Alle aktuelle kandidater ville ofte måttet erklære seg inhabile fordi de søker

selskapet regelmessig om både utviklings- og produksjonsinvesteringer. Film3 har heller ikke fått

midler fra eierne for å honorere medlemmene i et bransjeråd. Aktuelle kandidater har opplyst at de

ikke har anledning til å ta på seg et slikt oppdrag uten kompensasjon.

Det avholdes ifølge daglig leder årlige eiermøter etter generalforsamlingene. Representanter som

møter til generalforsamlingen deltar på eiermøtene. Det har ikke blitt utarbeidet referat fra eiermøtene.

Hedmark fylkeskommune bruker dialogmøter overfor selskaper 29 . Det fører til at Film3 AS har noe

ulik dialog mot de to fylkeskommunene. Temaene som blir drøftet med eierne er imidlertid de samme.

Det er vanlig med orientering om viktige filmprosjekter, som ofte vil ha positive effekter for de to

fylkene.

Ernst og Young AS er selskapets revisor. I e-post av 14. mai 2012 opplyser de at det ikke er sendt

nummerert brev til selskapet i 2010 eller 2011. Revisor opplyser for øvrig at «de bistår selskapet med

å søke om skattefrihet. Det er flere tilsvarende selskaper andre steder i landet som har gjort dette, og

som har fått positive svar på slike søknader. Selskapene mener at hensikten med selskapene er av en

slik art at de ikke bør være skattepliktige. Vedtektene til selskapet må bl.a endres i denne

sammenheng. Nye vedtekter og prosessen rundt søknaden vil bli behandlet i selskapets

generalforsamling i juni 2012

28 FT-sak 13/09 i OFK og FT-sak 26/09 i HFK

29 Dialogen som her omtales er dialog med fylkeskommunene som tilskuddsyter.

30


Øvrige opplysninger fra styrets leder

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer, og det er etablert styreinstruks og instruks for daglig

leder. Styrets arbeid evalueres ikke i annen form enn ved gjennomgang i dialogmøtene med eierne.

Styrets leder mener selskapet ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og offentleglova.

Daglig leder opplyser at selskapet er omfattet av begge lovene. Selskapet arbeider med egen HMSplan

for kontorvirksomhet. Styret har ikke registrert seg i styrevervregisteret.

4.5 VURDERING

4.5.1 Fylkeskommunenes kontroll av eierinteressene

Problemstilling 1:

Fører Oppland og Hedmark fylkeskommuner kontroll med sine eierinteresser i Østnorsk Filmsenter

AS og Film3 AS?

Underproblemstillinger:

a. Hvilke rutiner har fylkeskommunene etablert for å følge opp og evaluere sine eierinteresser i

selskapene?

b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

I dette kapittelet vurderer vi hvordan fylkeskommunene fører kontroll med sine eierinteresser. Vi har

vurdert opp mot revisjonskriteriene knyttet til problemstilling en slik de er beskrevet i kapittel 4.2, dvs.

mot fylkestingsvedtak og KS anbefalinger knyttet til eierskap. Videre har vi vurdert i hvilken grad

fylkeskommunen har etablert rutine for avklaring av saker i forkant av generalforsamling, samt

rapportering tilbake i etterkant av generalforsamling.

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune har etablert eierskapspolitikk og har fra 2007 utarbeidet eiermeldinger årlig.

Det er etablert et politisk eierskapsutvalg. Frem til høsten 2012 var kun posisjonen representert i

eierskapsutvalget, som innstiller til fylkestinget vedrørende eiermelding. I KS anbefaling om eierskap,

pkt. 7 fremkommer det at eierutøvelsen skal speile fylkestingets samlede / flertallsbeslutning. Når

Oppland fylkeskommune har valgt å etablere et eierskapsutvalg som innstiller til fylkestinget, bør

opposisjonen etter revisors vurdering være representert i utvalget. Det bør videre vurderes om

representasjonen bør tilsvare det politiske styrkeforholdet mellom posisjon og opposisjon i

fylkestinget.

I eiermeldingen for 2011 anbefaler eierskapsutvalget å opprettholde dagens eierinteresser og formål

for begge selskapene. Videre anbefales det at det tas nytt initiativ for å få med flere kommuner /

fylkeskommuner på eiersiden i begge selskapene, jf. FT-sak 13/09.

Vi har fått opplyst at målsetninger og formål for selskaper der Oppland fylkeskommune er eiere kan

være et forbedringspunkt. Dette reflekteres også i vedtak fattet ifm behandlingen av

eierskapsmeldingen for 2011 (FT-sak 9/12): «Fylkestinget ber om at det fortløpende foretas en

grundig vurdering av forvaltningen av fylkeskommunens selskaper. Dette for å forsikre oss om at

31


vedtekter, formål og rammeforutsetninger er i tråd med vår eierstrategi, og at selskapenes

arbeidsform er i samsvar med denne.»

Vi har fått opplyst at det er opp til den som skal møte i generalforsamlingen å forberede sin deltakelse.

Det er vedkommende selv som må ta initiativ dersom det er behov for innspill eller informasjon fra

eierskapssekretariatet. Vi har ikke opplysninger som tilsier at vedkommende mottar signaler fra

eierskapsutvalget i forkant av møtet. Etter vår vurdering kan det være grunn til å vurdere om rutinen

bør endres slik at innkalling til generalforsamling og hvem som skal møte vurderes av

eierskapsutvalget. Dersom saker av spesiell betydning skal opp, kan eierskapsutvalget gi signaler og gi

eventuelle føringer til den som skal møte i generalforsamlingen.

Eierskapsutvalget har etablert en rutine som innebærer at den som har representert fylkeskommunen i

generalforsamling, skal skrive en kortfattet rapport (det er utarbeidet skjema for formålet) som skal ta

for seg spesielle utfordringer, eiers innspill under generalforsamlingen og eventuelle behov for

oppfølging. Vi har fått opplyst at rapporteringen ikke har fungert som forutsatt. Etter revisors

vurdering bør eierskapsutvalget sørge for at etablert rutine etterleves.

Videre bør eierskapsutvalget følge opp at Oppland fylkeskommune faktisk mottar og journalfører

protokoll fra generalforsamlingene i alle selskaper hvor de har eierinteresser.

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune har etablert eierskapspolitikk og har fra 2008 utarbeidet eiermeldinger.

Vi har ikke mottatt opplysninger om at det er etablert rutiner for avklaring av saker med politisk nivå i

forkant av generalforsamling, eller rapportering tilbake til fylkesordfører (fylkesting) eller fylkesråd i

etterkant av generalforsamling. Oppfølgingen av eierskapet skjer i praksis som før 2008. Etter revisors

vurdering bør Hedmark fylkeskommune vurdere om det kan være hensiktsmessig å etablere rutiner for

hvordan eierskapet kan og bør følges opp gjennom året. Det vil etter revisors vurdering være naturlig

at en slik rutine også inneholder avklaring av saker i forkant av generalforsamlinger samt rapportering

tilbake etter avholdt generalforsamling.

Avslutningsvis finner revisor grunn til å påpeke at vedtak i FT- 26/09 pkt. d ikke samsvarer med den

vedtektsendringen som er gjennomført i de to filmselskapene i løpet av 2012. Vedtektsendringene

medfører at filmselskapene ikke har et økonomisk formål og at det ikke kan tas ut utbytte fra

selskapene. Bakgrunnen for vedtektsendringen er søknad om skattefritak. I vedtakets pkt 2d er det

imidlertid forutsatt at de to filmselskapene skal kommersialiseres over tid. Vi påpeker videre at

Oppland fylkesting i sitt vedtak 13/09 pkt. d har vedtatt at selskapene ikke kan forventes å bli

kommersielle.

4.5.2 Selskapsledelsens oppfølging av eiernes vedtak og intensjoner

Problemstilling 2:

Utøves fylkeskommunenes eierinteresser i samsvar med:

- fylkestingenes vedtak og forutsetninger?

32


- aktuelle lovbestemmelser?

- etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

I dette kapittelet vurderer vi om fylkeskommunenes eierinteresser i selskapet blir forvaltet i samsvar

med lover, regler og fylkestingsvedtak, og i samsvar med etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse. Vi har vurdert dette opp mot revisjonskriteriene knyttet til problemstilling to slik de er

beskrevet i kapittel 4.2, dvs. mot fylkestingsvedtak og forutsetninger, KS anbefalinger knyttet til

eierskap, samt bestemmelser i aksjeloven.

Fylkeskommunens vedtak og forutsetninger

Etter vår vurdering drives både Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS i det alt vesentligste i samsvar

med de to fylkeskommunenes vedtak og forutsetninger.

Vi finner imidlertid grunn til å peke på at Hedmark fylkeskommunes vedtak i FT-sak 26/09, pkt. d

«Drift av Film3 A/S og Østnorsk filmsenter AS bør på sikt tilstrebes å være kommersiell. Det bør føres

drøftinger mellom eierne om aksjefordeling og nivå på fremtidige bevilgninger. Det forutsettes at

eierskapet samsvarer med bevilgningene» ikke samsvarer med den vedtektsendringen som er

gjennomført i 2012 eller Oppland fylkeskommunens vedtak i sak 13/09 pkt. d «Drift av Film3 AS og

Østnorsk filmsenter AS kan ikke påregnes å være kommersiell».

Styret i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har ikke registrert seg i www.styrevervregister.no. Både

Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har gitt signaler om at eier forventer at dette

gjennomføres. Vi viser for øvrig til KS anbefalinger om eierskap, nr. 16.

Film3 AS har ikke etablert bransjeråd i samsvar med vedtak i FT-sak 13/09 (Oppland) og FT-sak

26/09 (Hedmark).

Lovverk

Under dette punktet har revisor vurdert om selskapene har etterlevd bestemmelsene i aksjelovens

kapittel 5 og 6, jf. revisjonskriterier i kapittel 4.2.

Etter revisors vurdering har både Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS etterlevd nevnte bestemmelser.

Revisor finner imidlertid grunn til å påpeke at Hedmark fylkeskommune har gitt styreleder i Film3 AS

fullmakt på generalforsamling den 22. juni 2012. Årsaken var en misforståelse mht. tidspunktet for

generalforsamlingen. Styreleder har således hatt stemmerett med 1100 stemmer ved valg til styret og

fastsettelse av styregodtgjøring i sak 6. Videre har hun deltatt ved valg av styreleder, sak 7. Her ble

hun selv valgt som styreleder.

Aksjelovens § 6-27 inneholder bestemmelser om styremedlemmers inhabilitet. Bestemmelsen lyder

slik:

«Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig

betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende

personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.»

33


Etter revisors vurdering gjelder bestemmelsen det forhold at et vedtak i styret vil ha «særlig betydning

for egen del eller noen nærstående». Her har styreleder fått fullmakt av en eier, og har dermed deltatt i

valg av styre, godtgjørelse til styre og styreleder, samt valg av styreleder i generalforsamlingen. Etter

vår vurdering er dette ikke heldig, uten at det kan sies å være i direkte strid med aksjeloven.

Vi viser for øvrig til at i 2008 utga KS Bedrift styrevettsregler. I reglenes pkt 1 står følgende:

Styrerepresentanter bør ikke møte på generalforsamlingen som eierrepresentant. Dette utdypes slik:

Generalforsamlingen er et kontrollorgan for styret. For å unngå uklare- og dobbeltroller bør ikke en

styrerepresentant møte på generalforsamling som eierrepresentant.» Etter vår vurdering bør eier som

ikke kan møte på generalforsamlingen fortrinnsvis gi fullmakt til en annen eier.

Normer for god eierstyring

Under dette punktet vurderer vi om KS sine anbefalinger for eierskap, selskapsledelse og kontroll av

kommunalt / fylkeskommunalt eide selskaper og foretak er etterlevd. Enkelte punkter kunne naturlig

hørt inn under problemstilling en. For å få en helhetlig fremstilling, har vi likevel valgt å samle alle

vurderinger her.

Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har etablert eierskapsmeldinger, jf. kapittel 2 i

anbefalingen. Videre opplyser begge fylkeskommuner at de gjennomfører opplæring av sine

folkevalgte, jf. kapittel 1 i anbefalingen.

Anbefalingens kapittel 3 omhandler selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. Både Film3 AS og

Østnorsk Filmsenter AS har i løpet av 2012 gjennomført endring av vedtektene. Dette har bakgrunn i

søknad om skattefritak og medfører at selskapene ikke driver økonomisk aktivitet og at det ikke kan

utdeles utbytte fra selskapene. Vi er ikke kjent med om andre forhold knyttet til vedtekter er vurdert.

Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune hadde dette frem til oktober 2012 ikke representanter fra

opposisjonen. Fra oktober 2012 er en opposisjonspolitiker representert. Revisor finner grunn til å peke

på at det i anbefalingens kapittel 7 blant annet står følgende: «Eierutøvelsen skal speile

kommunestyrets (her: fylkestingets) samlede / flertallsbeslutning». Etter revisors vurdering bør

Oppland fylkeskommune vurdere om eierskapsutvalget bør ha samme forholdsmessig sammensetning

som fylkestinget.

Avslutningsvis peker vi på at både Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS opplyser at det avholdes

eiermøter i tilknytning til generalforsamling, jf. kapittel 8. Hedmark fylkeskommune har imidlertid

opplyst at selskapene ikke avholder eiermøter.

34


5 FORVALTNINGSREVISJON – SELSKAPENES

REGNSKAPSFØRING

5.1 GJENNOMFØRING

Informasjon er hentet inn fra selskapets revisor, intervjuer med selskapenes daglige ledere, styreleder

og representanter for Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune. Fra selskapene har vi

benyttet regnskaper og årsmeldinger for årene 2008-2011, samt protokoller fra generalforsamlingene

for disse årene. Vi har også gått gjennom eiermeldinger fra de to fylkeskommunene.

5.2 REVISJONSKRITERIUM

Som revisjonskriterium har vi lagt til grunn regnskapslovens § 3-2a «Årsregnskapet skal gi et

rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

resultat.»

5.3 OM ENDRING I REGNSKAPSFØRINGEN

I Eierskapsmeldingen 2009 for Oppland fylkeskommune heter det bl.a. følgende vedrørende Østnorsk

Filmsenter AS og Film3 AS:

”Eierskapsutvalget anbefaler at det tas initiativ overfor selskapet til å endre regnskapsføring og

rapporteringsrutiner som på en bedre måte enn i dag vil synliggjøre og gjenspeile aktiviteten i

selskapet.”

Oppland fylkeskommune sendte 21.12.09 brev til de to selskapene hvor det ble bedt om at uttalelsen

fra eierskapsmeldingen blir hensyntatt.

I note til regnskapet er det både for 2009 for Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS tatt inn følgende

under Note 1 – Regnskapsprinsipper:

”Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I

2009 er filmfondet, som tidligere lå vedlagt som egen note til regnskapet, tatt inn i selskapets resultat

og balanse.” 30

5.4 DAGENS REGNSKAPSPRAKSIS

Fra Inge Tenvik, som var daglig leder for begge selskapene da endringen ble foretatt, har vi fått

opplyst at det er revisor (Ernst & Young) og regnskapsfører (Visma) som la opp den løsningen som er

valgt. Den ble drøftet med eierskapsutvalget i OFK, og ble godtatt av utvalget. For filmselskapene var

det sentrale at det ble laget en løsning som ikke innebar at man kom i skatteposisjon. I følge Tenvik er

30 Regnskapet for 2010 og 2011 er satt opp på samme måte som for 2009.

35


det en form på årsregnskapet som fungerer etter hensikten. Så lenge man ikke har fått kommentarer på

at man har gjort dette feil, så har praksis vært opprettholdt.

I følge daglig leder i Østnorsk Filmsenter AS skiller selskapene seg fra hverandre ved at Film3 har et

filmfond, noe Østnorsk Filmsenter ikke har. Filmbevilgninger som ikke er bevilget, evt bevilget og

ikke utbetalt, føres i balansen som kortsiktig gjeld, jf note til regnskapet.

I regnskapene til de to selskapene går det ikke fram hvor driftsinntektene stammer fra. I regnskapet for

ØNF inngår tilskuddene fra fylkeskommunene ettersom disse gis som driftstilskudd. Midler fra disse

tilskuddene som ikke går til drift overføres til produksjonstilskudd. I Film3 inngår ikke offentlige

tilskudd på inntektssiden. Inntektene består av avkastning på prosjekter man har investert i tidligere år.

Selskapene søkte i september 2012 om skattefrihet for ideell organisasjon 31 . Selskapene mener at

hensikten med selskapene er av en slik art at de ikke bør være skattepliktige, og det vises i den

forbindelse til at tilsvarende selskaper andre steder i landet har fått positivt svar på slike søknader, jf

note til regnskapet for 2011 i begge selskapene. I forbindelse med søknaden om skattefritak ble

vedtektene i selskapene endret i generalforsamlingen 22. juni 2012. I vedtektene er det som tidligere

nevnt tatt inn i § 1 at selskapene ikke kan betale utbytte, og ikke har økonomisk gevinst som formål.

Daglig leder for Film3 opplyser at man ved et skattefritak vil stå friere til å endre formatet på

regnskapet, hvis man f.eks ønsker å ta inn tilskuddene på inntektssiden. I følge daglig leder for ØNF

har styret uttrykt at det ønsker å endre regnskapspraksis slik at den samlede aktiviteten i selskapet

synliggjøres bedre, herunder tilskuddene man får fra stat, fylker og kommuner.

5.5 VURDERING

Etter vår oppfatning ble det ikke gjort noen reell endring i prinsippene for føring av resultatregnskapet

i 2009. Det er imidlertid gjort endringer i balansen for selskapet. Oversikt over utgiftene og inntektene

til filmfondet, som fram til 2008 framgikk av note til balanseregnskapet (gjelder Film3), framgår ikke

lenger i regnskapet for selskapet.

Etter vårt syn så blir ikke aktiviteten i selskapene synliggjort i resultatregnskapet eller i note til

regnskapet. I regnskapet framkommer kun en driftsinntekt som omfatter en liten del av de samlede

inntektene til selskapet, og som det er vanskelig å se hvor stammer fra 32 . Det kan derfor være risiko for

manglende styring og kontroll med bruken av midlene. Innsynet i aktiviteten til selskapet er derfor

etter vår vurdering dårligere enn før endringen som ble gjort i 2009. I den forbindelse er det relevant å

nevne at andre regionale filmselskaper har satt opp regnskapet slik at alle inntekter og utgifter framgår,

herunder regionale og statlige tilskudd.

Selskapene bør etter vårt syn ta sikte på å endre regnskapspraksis uavhengig av svaret fra Skatt Øst.

Av høringssvaret fra Østnorsk Filmsenter går det fram at praksis for føring av regnskapet er endret

med virkning fra 2012. Her framkommer alle utgifter og inntekter, herunder tilskudd. Vi har fått

bekreftet at også Film3 har endret regnskapspraksis på samme måte.

31 Da rapporten ble skrevet var det ikke kommet svar på denne søknaden. I høringsrunden kom det fram at

søknaden var innvilget for begge selskapene, jf høringssvar fra Film3 AS.

32 Angitt som «annen driftsinntekt».

36


6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

6.1 EIERSKAPSKONTROLL

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune fører gjennom eierskapsutvalget og årlig behandling av eiermeldinger

kontroll med sine eierinteresser i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS.

Oppland fylkeskommune bør vurdere om sammensetningen av eierskapsutvalget bør tilsvare

styrkeforholdet mellom posisjon og opposisjon i fylkestinget.

Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune bør sørge for at:

det etableres rutine for avklaring av saker i forkant av generalforsamlinger

etablert rapporteringsrutine i etterkant av generalforsamlinger etterleves

de mottar protokoll fra alle generalforsamlinger, og at protokollene blir journalført i

fylkeskommunens saksbehandlingssystem.

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune bør vurdere å etablere rutiner for hvordan eierskapet skal følges opp

gjennom året. Rutinen bør inneholde fremgangsmåte for å avklare saker i forkant av

generalforsamlinger og rapportering tilbake til politisk nivå etter generalforsamling.

Vedtak i FT- 26/09 pkt. d er ikke i samsvar med vedtektsendring gjennomført for de to filmselskapene

i løpet av 2012. Vedtektsendringene medfører at filmselskapene ikke har et økonomisk formål og at

det ikke kan tas ut utbytte fra selskapene. I vedtaket er det forutsatt at de to filmselskapene skal

kommersialiseres over tid.

Utøvelse av eierinteressene i filmselskapene

Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS drives i det alt vesentligste i samsvar med de to

fylkeskommunenes vedtak og forutsetninger.

Film3 AS har ikke etablert bransjeråd i samsvar med vedtak i FT-sak 13/09 (Oppland) og FT-sak

26/09 (Hedmark).

Styret i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har ikke registrert seg i www.styrevervregister.no.

Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS har etterlevd aksjelovens kapittel 5 og 6.

Styreleder har fått fullmakt til å stemme på vegne av Hedmark fylkeskommune på generalforsamling i

Film3 AS. Forholdet er ikke heldig, uten at det kan sies å være i direkte strid med aksjeloven.

Forholdet er for øvrig ikke i samsvar med KS Bedrift sine styrevettsregler fra 2008. Eier som ikke kan

møte på generalforsamlingen bør fortrinnsvis gi fullmakt til en annen eier.

37


6.2 FORVALTNINGSREVISJON

Etter vår oppfatning ble det ikke gjort noen reell endring i prinsippene for føring av resultatregnskapet

i 2009. Aktiviteten i selskapene blir etter vår vurdering ikke synliggjort i resultatregnskapet eller i note

til regnskapet. Det kan derfor være risiko for manglende styring og kontroll med bruken av midlene.

Av høringssvaret fra Østnorsk Filmsenter går det fram at praksis for føring av regnskapet er endret

med virkning fra 2012. Her framkommer alle utgifter og inntekter, herunder tilskudd. Vi har fått

bekreftet at også Film3 har endret regnskapspraksis på samme måte.

38


7 ANBEFALINGER

Eierskapskontroll

Oppland fylkeskommune bør vurdere om sammensetningen av eierskapsutvalget bør tilsvare

styrkeforholdet mellom posisjon og opposisjon i fylkestinget.

Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune bør sørge for at:

det etableres rutine for avklaring av saker i forkant av generalforsamlinger

etablert rapporteringsrutine i etterkant av generalforsamlinger etterleves

de mottar protokoll fra alle generalforsamlinger, og at protokollene blir journalført i

fylkeskommunens saksbehandlingssystem.

Hedmark fylkeskommune bør vurdere å etablere rutiner for hvordan eierskapet skal følges opp

gjennom året. Rutinen bør inneholde fremgangsmåte for å avklare saker i forkant av

generalforsamlinger og rapportering tilbake til politisk nivå etter generalforsamling.

Forvaltningsrevisjon

Ingen anbefalinger ettersom selskapene allerede har endret regnskapspraksis slik at alle inntekter og

utgifter framgår av regnskapet.

39


REFERANSER

Ernst & Young (2012): E-post, 14.4.2012. Fra Thea Strand Bjornaa, Ernst & Young.

Kommunenes Sentralforbund (2010): Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak.

Kulturdepartementet (2007): Veiviseren For det norske filmmiljøet. St.meld. nr. 22 (2006-2007).

Kulturdepartementet (2011): Prop. 1 S (2011–2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til

stortingsvedtak)

Norges Kommunerevisorforbund (2010): Selskapskontroll – fra a - å – «Praktisk veileder».

40


Vedlegg Høringsbrev og høringsuttalelser fra selskapene

41


Høringsuttalelse fra Østnorsk Filmsenter AS

43


Høringsuttalelse fra Film3 AS

Side 9.

Aksjene i Filmlandet Invest vil bli nedskrevet i regnskapet med minimum 50% i 2013. Selskapet vil

bli oppløst straks alle inntekter fra investeringene har kommet inn.

Side 25. Feil at selskapene ikke regelmessig inviterer til eiermøter. Det blir invitert til eiermøter årlig

etter hver generalforsamling.

Side 29. Årsaken til at det har vært vanskelig å etablere et bransjeråd skyldes bl.a.

habilitetsspørsmålet. Alle aktuelle kandidater vil ofte måtte erklære seg inhabile fordi de søker

selskapet regelmessig om både utviklings- og produksjonsinvesteringer. Film3 har heller ikke fått

midler fra eierne for å honorere medlemmene i et bransjeråd. Aktuelle kandidater har opplyst at de

ikke har anledning til å ta på seg et slikt oppdrag uten kompensasjon.

Selskapet er innvilget skattefritak.

44


Vedlegg Høringsbrev og høringsuttalelser fra eierne

45


Høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune

46


Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune

49

More magazines by this user
Similar magazines