Mer gods på sjø - Oslo Havn

oslohavn.no

Mer gods på sjø - Oslo Havn

Mer gods sjø

Volumet kan dobles

Oppsummering fra 16 konferanser

langs hele kysten i 2012


2

– Godset velger minste motstands vei!

Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard


Sammendrag

– Dagens kunder sjøveien har stor fordel av enkel, billig og litelig transport.

– Mange flere kan oppnå de samme fordeler dersom fordelene sjøveien blir bedre

kjent. Transportleverandørene må derfor bli bedre til å markedsføre og selge sjøveien.

– For å øke volumet enda mer ønsker transportkundene bedre punktlighet, kortere ledetider,

forenklet administrasjon og reduserte kostnader.

– De største muligheter for overføring av gods ligger i etablering av daglige ruter langs

kysten, bedre tilbud av sjøtransport til og fra Østersjøen, bedre tilbud for eksport av fisk

og import av frukt og grønt samt øket dør-til-dør skipning fra Europa.

Havnetjenestene må effektiviseres for å oppnå redusert enhetskostnad og ledetid

i havn og for kjøring til og fra havn.

– Myndighetene kan bidra til å øke volumene med miljøbonus til transportbrukere

som velger miljøvennlig sjøtransport, med bedre veiinfrastruktur rundt havnene og

med finansiell støtte til bærekraftig flåtefornyelse.

– Med relativt enkle grep er det mulig å doble de volumer som i dag fraktes i linjeskip.

3


4

– Vårt første møte med sjøveien var

en tilfeldighet!

Marianne Steenstrup, logistikksjef i Findus,

tidligere tilfeldig deltager konferanse i Moss og nå bruker av

sjøtransport


Bakgrunn

– VELG SJØVEIEN er en kampanje i regi av Shortsea Promotion Centre Norge,

Norsk Havneforening og NHO Logistikk og Transport.

– Mange havner, rederier, speditører og organisasjoner er partnere i kampanjen.

– Målet for kampanjen er å få tilbakemelding fra transportkjøpere om hva som må

gjøres bedre for at de skal velge å bruke mer sjøtransport.

– Denne rapporten er en oppsummering av det vi har lært vår reise til

16 havner i Norge.

– Sitatene venstre side er hentet fra foredrag og tilbakemeldinger fra reisen.

5


8

– Vi ønsker punktlighet, rask levering,

minimal skade last og bedre priser!

Bente Molversmyr, ASCO World, deltager fra oljeindustrien i Stavanger


Hva ønsker kunden?


10

– Å kunne motta containere fra havna når

man selv ønsker er en stor fordel.

Øystein Drillestad, Logistics Manager, Borregård


Velg Sjøveien – Kysten rundt

I perioden fra mai til oktober 2012 har vi reist kysten rundt og fått tilbakemeldinger fra

transportkjøpere og leverandører av sjøtransport. Konklusjonene i denne rapporten er

basert følgende:

– Omtrent 1 200 personer har deltatt våre 16 arrangementer og lyttet til 189 foredrag.

– 58 transportkunder har presentert sine erfaringer med sjøveien og fortalt hva som skal

til for å øke deres volum – herunder ASKO, Byggmakker, Findus, Coca Cola, Borregaard,

Hydro, Statoil, Rolls Royce, Toyota, EA Smith, Mack, REMA, ICA, Washington Mills, Marine

Harvest, Biomar og mange flere.

– Alle foredrag og innlegg er publisert Internett. Vi har hatt mer enn 15 000 besøk

våre websider og mer enn 60 000 sidevisninger.

– Vi har spurt deltakerne om hvor mye last de har som kan overføres til sjø. På arrangementene

og i etterkant har vi registrert faktiske lastevolumer som kan overføres til sjø.

Mer enn 100 transportmuligheter med totalt 4 million tonn overførbar last er identifisert

navngitte kunder. De konkrete transportbehov er beskrevet og følges løpende

opp av leverandører av sjøtransport.

– 15 store transportkjøpere har blitt detaljintervjuet.

– Det er gjennomført varestrømsanalyser for innen- og utlandslandstransport med bil for

å øke forståelsen av de faktiske volumer i et makroperspektiv.

11


12

– Velg sjøveien og bli rik!

Arne Jakobsen, adm.dir., North Sea Container Line


Mange tilfredse kunder

På basis av foredrag fra vareeiere, speditører og leverandører har vi erfart at mange

kunder sjøveien allerede har stor fordel av sjøtransport. Hvis vi skal oppsummere noen

av fordelene de har fortalt om, kan det gjøres slik:

– Besparelser: 0-55 % besparelse i forhold til tilsvarende biltransport. Besparelsene er størst

lengre distanser og ved kort vei til havn.

– God service: God punktlighet og høy forutsigbarhet. Enkel bestilling av dør-til-dør transport.

Fleksibel tilpasning av hente og leveransetidspunkt. Gunstig mellomlagring.

– Miljøgevinster: 60-70 % reduksjon av CO 2 -utslipp i forhold til bil. Kunder som Asko, DB

Schenker har satt klare mål om redusert utslipp. Dette gjør at de fokuserer mer

sjøtransport.

13


14

– Vi kan være villig til å betale mer for

transport med båt enn med bil.

Thor Sigve Gjerde, logistikksjef, Statoil


Kundenes ønskeliste

Flere av transportkundene har et potensiale til å sende enda mer av sine varer med skip.

I foredrag og intervjuer har de fortalt oss hva de ønsker for å øke bruken av sjøveien.

Her er noen felles stikkord:

– Punktlighet: Forutsigbarheten i henting og leveranse av last må bli bedre. Punktlighet

er viktigere enn transporttid for mange.

– Ledetid: Redusert transportledetid fra bestilling til leveranse — særlig kysten og

for varer med kort holdbarhet. Økt skipningsfrekvens og redusert dør-til-dør transporttid

må til.

– Lasthåndtering: Ingen brutte temperatursoner. Færre håndteringer og skader. Bedre

holdbarhet ferskvarer. Spesielt for dagligvarer langs kysten.

– Logistikk: Mer verdiøkende logistikktjenester tilknyttet sjøveien, så som mellomlagring,

omlasting, bearbeiding, videreskipning, efrakt og fleksibel henting og leveranse.

– Enkelhet: Lettere å sjekke pris og betingelser. Enklere bestilling. Bedre statusoppfølging.

Forenklet betaling.

15


16

– Vi ønsker større sporbarhet slik at vi og

vår kunde vet når levering kan forventes.

Helge Holgersen, Mørenot


Last som kan overføres

Ikke all last kan gå sjøveien. Under VELG SJØVEIEN har vi spurt både vareeiere og

speditører om hvor mye last de har som de mener kan sendes med skip. De har fylt ut

skjemaer og beskrevet sine transportbehov i intervjuer. Rederiene jobber nå mot disse

kundene. Her er en oversikt over den overførbare last vi fant i møte med kunder:

– Totalt 4 million tonn.

– Små og store partier.

Mer enn halvparten av lastene har krav om daglige skipninger eller gitte ukedager.

Mer enn halvparten har krav om punktlig henting og leveranse avtalt dag. Omtrent

en femtedel av lastene må hentes og leveres timen.

– Flesteparten vil ha henting og leveranse av lasten i normal arbeidstid ukedager.

17


18

– Det kunne ikke vært bedre. Flott vertskap,

bra faglig og de sosiale innslagene var

en innertier!

Kari Levorsen, Freja, deltager VELG SJØVEIEN i Bergen


Fornøyde deltagere

Femten havner i Narvik, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Karmsund,

Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Moss, Grenland, Larvik, Drammen og Oslo har

arrangert VELG SJØVEIEN-konferanser.

I etterkant av hvert arrangement har vi gjennomført en spørreundersøkelse. Omtrent

20 % av deltagerne har gitt oss tilbakemelding. Her er deres synspunkter:

– 85 % er mer positiv til sjøtransport.

– 56 % sier at de helt klart vil ha nytte av sin deltagelse. I tillegg sier 35 % at de trolig vil

ha nytte av det.

– 71 % har fulgt opp kampanjen i etterkant.

– 61 % er helt enig i at et VELG SJØVEIEN-arrangement er en sosial møteplass hvor de

traff folk som de vil ha nytte av i forhold til jobben. I tillegg er 31 % delvis enig.

– 85 % av de det er relevant for sier at de konkret vil jobbe for å finne ut om sjøtransport

kan brukes mer av i sin bedrift. 60 % har allerede begynt med dette arbeidet!

19


20

– Ingen har så dårlig tid som en død laks.

Ivar Raugstad, Logistics Manager, Marine Harvest


Hva må bli bedre?

21


22

– Hver morgen i Afrika våkner en gaselle.

Den vet at den må løpe raskere enn den

raskeste løven, ellers blir den drept.

Hver morgen våkner en løve. Den vet at

den må løpe raskere enn den langsomste

gasellen, ellers vil den sulte i hjel.

Det spiller ingen rolle om du er en løve

eller en gaselle. Når du våkner er det

bare å løpe.

Kurt Ommundsen, adm.dir., Risavika Terminal, siterer et afrikansk ordtak

for å vise at vi hele tiden må bli bedre


Forbedringspotensial

Transportkundene har i løpet av kampanjen gitt oss en rekke tilbakemeldinger hva vi

i næringen må bli bedre dersom vi skal klare å få mer last over sjø. På basis av disse

tilbakemeldingene har vi laget en liste over forbedringer vi vil ta tak i. Her er de viktigste

faktorene transportaktørene bør bli bedre :

– Effektivisering: Slaget står land. Enhetskostnad for håndtering i havn samt henting

og leveranse av containere og trailere må bli lavere. Ledetiden i havn og for kjøring

til og fra må reduseres.

– Punktlighet: Forutsigbarhet for kunde for henting og leveranse av last bør bedres

ved økt bruk av IT og bedre lasthåndteringsrutiner. Det må fokuseres lastens punktlighet

— ikke skipets.

– Ledetid: Økt skipningsfrekvens er nødvendig i flere korridorer, for eksempel

for base-base last.

– Lasthåndtering: Økt bruk av containere og trailere langs kysten vil medføre færre skader

og lavere kostnader. Økt bruk av 45 fots containere vil øke lastevolumet per skipning.

Bedre konserveringsteknologi vil øke holdbarhet av ferskvarer.

– Flåtefornyelse: Nye skip er mer miljøvennlig. Økt lastekapasitet medfører lavere enhetskostnader.

Nye skip er bedre egnet for effektiv lasthåndtering.

– Markedsføring: Transportleverandørene må bli flinkere til å oppsøke kunder og fortelle

om de fortrinn de kan oppnå.

23


24

– De fleste vet når julaften kommer hvert år.

Pål Berg, Nor Lines, om bedre planlegging av skipninger for vareeiere


Muligheter innenlands

På basis av dybdeintervjuer, registrerte kundebehov

og varestrømsanalyser har vi identifisert følgende

muligheter innenlands:

– Økt skiping i trailer og container skip.

– Base-base transport fra Rogaland og nordover.

– GodsFerge langs kysten av Sør-Norge.

– Sjøveis forlengelse av jernbane i nord.

25


26

– Vi har krav til ledetid under 24 timer

for mye av lasten vår.

Egil Giørtz, adm.dir., Giørtz


GodsFerge for kysten

Kundenes tilbakemeldinger tyder at konkurransen med bil er beinhard. Enhetskostnad

og transporttid må reduseres dramatisk. På basis av innsamlede kundebehov og varestrømsanalyser

har vi laget en liste av krav for en godsferge for kysttransport:

– Lastekapasitet mer enn 100 trailerenheter.

– Daglige anløp hverdager.

– Servicefart 14-18 knop.

– Minimal tid i havn.

– RoRo og container.

– Max kr 250*2 per trailerenhet for terminalhåndtering og vareavgift.

– Max kr 750*2 per trailerenhet for henting og leveranse.

– Stor reduksjon i havneavgift ved daglige anløp.

– Minimalt CO 2 -utslipp per tonn-km.

– Minimalt NO X utslipp i havn.

27


28

– Det er en myte at sjøtransport er mer

komplisert.

Vidar Karlsen, adm.dir., DFDS Logistics


NORGE

Eksport og import med lastebil

12–14 million tonn per år

1 million tonn/år

– 2 400 vogntog per dag.

– Sverige utgjør halvparten.

– Mest import. Årlig vekst 7 % uten Sverige.

– Volumer til og fra Østersjøen øker mest.

29


30

Havner og los må være tilgjengelig 24*7.

Christian Amundrød, adm.dir., Unifeeder Norge


Muligheter utenlands

På basis av kundebehov og varestrømsanalyser har vi

identifisert følgende muligheter utenlands:

– Østersjøen: Bygg- og ferdigvarer fra sydlige

Østersjøen. Industrivarer og fisk i retur. Årlig volum med

bil 1,1 million tonn med en årlig vekst 11 % de

siste årene.

– Direkteskipning: Økt direkte skipning til Vestlandet,

Trøndelag og Nord-Norge. Årlige volum som går via

Oslo med bil fra utlandet og som skal videre fra Østlandet

er 1,4 million tonn.

– Fisk: Eksport av fisk i skip. I dag kjøres mer enn 1,2 million

tonn per år med bil til Europa.

– Import av matvarer: Mat, drikke, frukt og grønt fra

Sør-Europa. Årlig importvolum med bil er 1,2 million

tonn. Sterk vekst.

– Utenlandske vareeiere: Økt markedsføring mot utenlandske

avskipere til Norge. Vi anslår at omtrent 50 %

av transporten til Norge med bil (eksklusiv Sverige)

kontrolleres i utlandet. Dette utgjør 1,4 million tonn.

(beløpene kan ikke summeres, da de i noen grad er overlappende)

31


32

– Vi må markedsføre suksesshistorier!

Knut Eriksmoen, DB Schenker Norge


Bedre markedsføring

Under VELG SJØVEIEN har vi møtt mange eksisterende kunder som sier at de oppdaget

sjøtransportens muligheter nærmest ved en tilfeldighet. Potensielle kunder har uttrykt overraskelse

over hvor gode muligheter som ligger i å benytte sjøtransport.

Transportkunder har i alle arrangementer gitt tilbakemelding om at transportleverandørene

må bli flinkere til å markedsføre og selge sjøtransport og relaterte tjenester. Her er de viktigste

tiltak for å gjøre fordeler med sjøtransport mer kjent:

– Bedre oversikt over potensielle kunder.

– Bedre kunnskap om kundebehov og ønsker.

Mer kundedialog.

– Økt markedsføring av suksesshistorier.

– Flere møteplasser mellom transportkjøper og leverandør, så som VELG SJØVEIEN.

– Enklere oversikt over priser.

– Økt kundetilpasning.

Mer leveranse av verdiøkende tjenester.

33


34

– Vi anbefaler måkeskrik fremfor veistøv!

Eldar Sletting, daglig leder i ABG Varme AS


Hva kan myndighetene

bidra med?

35


36

– Sjøveien er miljøveien!

Tore Lundestad, havnedirektør Borg havn


Bidrag fra myndighetene

Transportkjøperne har gitt oss konkrete tilbakemeldinger om hva som skal til for at de i

større grad skal velge sjøveien. Vi i næringen vil selvsagt ta tak i det vi kan gjøre noe med,

men skal vi klare å doble volumene, må vi også ha hjelp av myndighetene.

Myndighetene er allerede positivt innstilt til sjøtransport, som er den mest miljøvennlige

transportformen med lavest samfunnskostnad. Med relativt enkle midler kan myndighetene

bidra mye. På basis av kundeønsker og krav om forbedringer har vi utledet følgende

liste over hva myndighetene kan bidra med for å øke volumene:

– Økobonus til transportkjøper av miljøvennlig sjøtransport i gitte korridorer.

– Bedre veiinfrastruktur rundt havnene.

– Tilskudd til effektivisering av havne- og terminaloperasjoner.

– Miljøtilskudd og økte avskrivningssatser for nye miljøskipskip.

– Krav om miljøvennlig transport ved offentlige anskaffelser.

37


38

– Det første beviset at flytting av gods

er mulig!

David Ottesen, Risavika havn, om base-base transport som starter i

januar 2013


Eksempel: Base-base transport

Statoil og oljeindustrien transporterer i dag store mengder last mellom oljebaser i Norge.

Flere aktører er i samarbeid villig til å tilby sjøtransport. Oppstartsfasen er vanskelig og

mange hinder skal overkommes for å lykkes. Myndighetene kan bidra med:

– Økobonus til transportkjøper i en oppstartsperiode 3 år, forutsatt at anvendte skip

er miljøvennlige.

– Miljøtilskudd for ekstrakostnad ved anvendelse av ny miljøteknologi som markedet

ikke er villig til å betale ekstra for.

– Som største eier kan staten anmode Statoil om å stille krav om bruk av sjøtransport

til sine transportleverandører.

– Kostnad for myndighetene: Økobonus: kr 3*13 million/år + Miljøtilskudd: kr 10 million.

– Samfunnsgevinst: 0,5 million tonn / 150 million tonn-km mindre biltransport per år.

Årlig reduksjon i CO 2 -utslipp 15 000 tonn i alle fremtidige år.

39


40

– En bedre regional havnestruktur vil bidra til

økt frekvens.

Vidar Karlsen, adm.dir., DFDS Logistics


Varestrømanalyse

Under VELG SJØVEIEN har vi fått litt mer kunnskap om hvor mye last som kan overføres til

sjøveien. Men dette har vært en kampanje, og ikke et vitenskaplig arbeid. Vi har behov

for mer kunnskap om varestrømmene for å sette inn støtet der potensialet er størst.

I fellesskap må næringen, med støtte fra myndighetene, få bedre oversikt over

varestrømmer og potensial for overføring:

– Volumer: Mengde, fra, til, vareslag, transportform, lastetype.

– Lasteier: Hvem kontrollerer lastene?

– Transportkrav: Skipningsfrekvens, transportledetid, punktlighet, lasteenhet,

partistørrelse, konservering, andre krav.

41


42

– Vi vil vurdere hvilken last som kan overføres

fra vei til sjø.

Thor Sigve Gjerde, Man. logistics, Statoil


Konklusjon

43


44

– Myndighetene og aktørene kan med

relativt enkle grep doble dagens volum.

Hans Kristian Haram, kampanjeleder, VELG SJØVEIEN, og deltager

i nesten alle arrangementer


Konklusjon

– Med relativt enkle grep kan aktørene og myndighetene i fellesskap imøtekomme

kundenes behov og dermed nesten doble dagens volum av linjelast.

– Da vil transportkunder i økende grad få glede av punktlig, enkel,

rimelig og miljøvennlig sjøtransport.

– Miljøgevinstene med sjøtransport er store. CO 2 utslipp per tonn-km er 60-70 % lavere.

NO X -utslipp fra skip i havn kan elimineres. SO X -utslipp fra skip vil forsvinne fra 2015.

– Samfunnet sparer store kostnader redusert vedlikehold av vei, færre ulykker og

skader i trafikken og mindre bilkøer. Ifølge Marco Polo-programmet, en EU-ordning

som stimulerer overføring av last fra vei til sjø, sparer samfunnet 70 % dersom transportkjøperne

velger skip i stedet for bil.

45


46

– Vi sparer store beløp cross-docking

i Europa.

Stian Østrem, Head of Global Physical Logistics, Rolls Royce


Dobling av volum linjeskip

På basis av konkrete volumer som er

identifisert og tilbakemelding fra kunder,

har vi laget et anslag for hvordan volumene

kan økes. Dette forutsetter at man lykkes

med:

– Øket frekvens og vekst i eksisterende

ruter Europa og nye ruter til Østersjøen

koblet med bedre markedsføring vil øke

utenlandske volum sjø.

– GodsFerge med container- og roro-

tilbud langs kysten vil øke innenlandske

volumer sjø.

Linjetilbud

Dagens

volum

Mulig

volum

Container utland 4,8 7,5

Container innland 0,4 2,0

RoRo utland 0,4 1,0

RoRo innland 0,1 2,0

Ferge utlandet 2,0 5,0

Innenlands godsruter 1.0 1,0

Totalt 8,7 17,0

47


48

Starten kampanjen «velg sjøveien» Narvik Havn 10.05.2012

Containeren ankom Narvik Havn mandag -­‐

07.05, og vi startet klargjøringen av den

tirsdag. Noe utstyr var defekt og måtte

erstattes av nytt, og en god del rengjøring

måtte til før containeren så presentabel ut og

vi kunne begynne med å maskere den med

bannere.

Første besøkende ankommer containeren

Vaffelpressa har gått ei stund, og kaffeduften og

vaffellukta ligg i som en eim i lufta

Det var litt om åpninga av kampanjen før

den går videre til Tromsø Havn

Hell og lykke veien fra oss i

Narvik Havn KF

Containeren ble pyntet innvendig torsdag

morgen og alt ble tilrettelagt for

arrangementet . Da va vi klar

Som sæ hør og bør når nåkka har utspring i fra

Narvik må rallarene ha et ord med i laget så

containeren ble «slått inn» og ønsket hell og lykke

den kommende sjøreise.


50

– Vi ønsker å se mer sjøveien både

av miljømessige årsaker eller om det kan

gi oss andre konkurransefortrinn.

Ellen Martinsen, Nortett AS i TV-intervju med NRK


Takk

– VELG SJØVEIEN retter en stor takk til alle deltakere og bidragsytere våre konferanser

og til alle havner, rederier og organisasjoner som har gjort kampanjen mulig.

– Vi setter spesielt stor pris den tilbakemelding vi har fått fra alle de positive kunder vi

har møtt vår reise.

– Vi er dypt takknemlig!

Hans Kristian Haram, kampanjeleder i

VELG SJØVEIEN. Her sammen med Helen

Hovland, markedsansvarlig i Bergen og

Omland havnevesen.

Kampanjecontaineren i Trondheim.

51


DFDS LogiSticS│NOR LINES

UNIFEEDER│NCL│SEA-CARGO│SAMSKIP

TSCHUDI LINES│DB SCHENKER

Andre viktige partnere:

Norsk Havneforening│Kystverket│KS Bedrift Havn

Norges Rederiforbund│Logistikkforeningen

NHO Logistikk og Transport

velgsjoveien.no

BERGEN HAVN

ÅLESUND HAVN

DRAMMEN HAVN

KARMSUND HAVN

LARVIK HAVN

GRENLAND HAVN

STAVANGER HAVN

ROTTERDAM HAVN

KRISTIANSAND HAVN

TRONDHEIM HAVN

OSLO HAVN

MOSS HAVN

BORG HAVN

BODØ HAVN

NARVIK HAVN

TROMSØ HAVN

More magazines by this user
Similar magazines