Her kan du lese er resyme fra Føre Var rapporten våren 2004

bergensklinikkene.no

Her kan du lese er resyme fra Føre Var rapporten våren 2004

HØST 2003 TIL VÅR 2004

HOVEDFUNN

Ingen endring i det totale salget av alkohol

Ingen store endringer når det gjelder flertallet av rusmidler

Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis

En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin

En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider

Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av Temgesic

RUSTRENDER I BERGEN FØRE VAR NR.3. MAI 2004

FØRE VAR

Jane Mounteney – Siv-Elin Leirvåg STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE


Stiftelsen Bergensklinikkene har gleden av å presentere Føre Var-rapporten om

rustrender i Bergen for perioden oktober 2003 til mars 2004. Dette er den tredje

Føre Var-rapporten siden Stiftelsen Bergensklinikkene startet med overvåking av

rustrender i Bergen våren 2002.

Det er spennende å se hvordan Føre Var-systemet i Bergen har utviklet seg

lokalt og samtidig spredt seg til andre norske byer. Et resultat av denne positive

utviklingen er at den foreliggende rapporten baserer seg på i alt 40 forskjellige

kilder som bidrar til å gi et bilde av hvordan russituasjonen i Bergen har vært i

denne perioden.

Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker å ha en toveis kommunikasjon med ulike

instanser og institusjoner i Bergen, og håper at Føre Var-rapportene og arbeidet

rundt disse kan bidra til dette. Samtidig ønsker Stiftelsen Bergensklinikkene å

kunne bidra til å gi oppdatert informasjon om bruk og tendenser for rusbruk, og

støtte opp om evidensbasert praksis i rusfeltet.

Føre Var-rapporten hadde ikke vært en realitet uten all den positive interesse og

engasjement blant bidragsyterne. Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker derfor å

rette en stor takk til alle informanter, både ungdommer, fagpersoner og andre

deltagere, samt til institusjoner og instanser som har bidratt med viktige informasjon

og materiale.

Erling Pedersen

Adm.direktør

Stiftelsen Bergensklinikkene

Mai 2004


Hva er Føre Var?

Hvem er rapporten for?

Føre Var er et prosjekt ved Stiftelsen Bergensklinikkene som har som målsetting

å etablere et vidt system som er i stand til å gi en rask og pålitelig identifikasjon,

overvåking og rapportering av lokale trender i forhold til tilgjenglighet og bruk

av rusmidler i Bergen. Dette forsøker vi å oppnå ved å:

• Innhente og sammenholde data vedrørende rusmiddelsituasjonen i Bergen

• Utvikle nye informasjonskilder ved behov

• Analysere og rapportere om lokale rustrender hver sjette måned

Målgruppen for denne rapporten er hovedsakelig politikere, virksomheter og

fagpersoner som arbeider innenfor rusfeltet i Bergen. Rapporten kan imidlertid

også være interessant for forskere og andre som arbeider med rusmiddelmisbrukere

og rusproblematikk.

Fordeler med Føre Var-prosjektet

Prosessen

Litt om nøkkelinformantene

Tidlig informasjon om rustrender gir muligheter for tidligere intervensjon.

Lokal overvåking kan spesielt hjelpe til med å:

• Identifisere nye og oppblomstrende trender på et tidlig tidspunkt

• Fremskaffe mer dybdeinformasjon om rus til bruk for fagfeltet og politiske

miljøer

For å etablere et pålitelig og nøyaktig bilde av rusbruken i Bergen sees ulike

rusrelaterte data i sammenheng, både kvalitative og kvantitative. Indikatorene

som benyttes er:

• 28 rutineindikatorer. Dette er statistikk, som alkoholsalgstall, behandlingsdata

og tall fra kriminal- og fengselsvesenet.

• 12 ’leading edge’ indikatorer. Disse kommer fra kilder som internettsider, ungdomsmedier,

lokalaviser og nøkkelinformanter. De er ikke like pålitelige, men

gir rask rapportering.

Føre Var-prosjektet har 27 anonyme nøkkelinformanter som er utvalgt på

grunn av deres ekspertkunnskap om rusbruk i Bergen. Informantene består av

fagfolk, personer som er tett på ulike ungdomskulturer, eksempelvis discjockeyer

og baransatte, og rusmiddelmisbrukere selv. De rapporterer ved å besvare et

spørreskjema hver sjette måned og intervjues en gang i året.

Hva er nytt med rapport Nr. 3?

I denne rapporten har vi foretatt noen endringer på bakgrunn av en intern

evaluering og vi har inkludert flere informasjonskilder. Vi har også denne gangen

to nye spesialfokus. Det ene er et sammendrag av funnene fra første Føre Varprosjektet

i Oslo sommer/høst 2003, mens det andre fokuserer på alkoholtrendene

i Bergen i løpet av de to siste årene.


Føre Var kilder mai 2004

Nøkkelinformantpanel

Internett

FØRE VAR

Rapport

mai 2004

Lokale medier

og ungdomsmedier

Rutinedata

Hovedfunn fra høst 2003 til vår 2004

• Ingen endring i dettotale salgetav alkohol

• Ingen store endringer når detgjelder flertalletav rusmidler

• Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis

• En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin

• En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider

• Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av Temgesic

Sammendrag av funn fra nøkkelinformantene og rutinekilder viser:

Spesialfokus

• Beslagdata

• Behandlingsdata

• Alkoholsalg

• Urinprøver

• Sprøyteutdeling

• Arrester

• Overdoser

• Aids/Hepatitt C

Ingen endring i dettotale salgetav alkohol

Salgstall for alkohol er en relativt sterk indikator for alkoholkonsum, og viktige

kilder viste samlet sett ingen endring i alkoholsalget i løpet av de siste 6

månedene. To av alkoholsalgskildene viste en liten økning, mens to andre kilder

rapporterte om en liten nedgang i denne perioden. Dagligvarekjeden Coop

viste at de hadde hatt en nedgang i salget av rusbrus og cider. Også for Hansa

Borg Bryggerier har det vært en nedgang i salget for alle alkoholtyper, foruten

sterkøl og alkoholfritt. Data fra Vinmonopolet viste at de har hatt en økning i

salget for alle alkoholtyper, men størst var salget for øl da det var sesong for

juleøl. Nøkkelinformantene rapporterte om ingen endring i konsum av alkohol.

Alkoholtrender?

I spesialfokuset ser vi på alkoholtrendene i Bergen over en toårsperiode.

Oppsummert kan en si:

• Ser en på dataene år for år ser det ut til at trenden har vært en liten økning i

alkoholsalget i Bergen - noe som samsvarer med en større nasjonal trend.

• Det foreligger sesongbetonte svingninger for alkoholsaget. Vinmonopolet og

Vectura selger mer alkohol i perioden oktober til mars, mens Hansa Borg

Bryggerier og Coop selger mer i perioden april til september.

• Det er en rekke faktorer som spiller inn på alkoholkonsumet i Bergen, det kan

være alt fra værforhold, til avgiftspolitikk og uforutsette episoder som

eksempelvis metanolsaken.


Ingen store endringer når detgjelder flertalletav rusmidler

Generelt har rusbildet vært stabilt i Bergen i løpet av de siste seks månedene.

• Alkohol, cannabis og Rohypnol er fortsatt de tre mest brukte rusmidlene i

henhold til nøkkelinformantene i løpet av den siste seksmånedersperioden.

• Bruk og tilgjengelighet av alkohol, kokain, LSD, fleinsopp, heroin, metadon og

Rohypnol ser ut til å være relativt stabil.

• Politi og tolletaten har beslaglagt større mengder LSD denne gangen, men

ingen andre data støtter opp om at det er en økende bruk av dette rusmiddelet.

• Nøkkelinformantene rapporterte også denne perioden om en økning i misbruk

og tilgjengelighet for Subutex.

• En rekke andre legemidler ble brukt og her var Stesolid det legemiddelet som

oftest ble rapportert.

Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis

Funn fra nøkkelinformantene viste at det også i denne perioden har vært en

liten økning i både bruk og tilgjengelighet av cannabis. Dette fortsetter etter en

rapportering om økende bruk fra de foregående periodene. En rekke rutinedatakilder

viste også en økning i cannabis. Hordaland politikammer og Bergen

fengsel viste en økning i antall beslag og mengde som ble beslaglagt,

RUStelefonen har hatt flere innringninger der samtalen omhandler cannabis,

og Noabuse har hatt flere artikler som omhandler cannabis.

En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin

Politiet har gjort flere og større beslag av amfetamin i løpet av den siste seksmånedersperioden,

mens tolletaten har beslaglagt litt mer amfetamin dette

halvåret sammenlignet med foregående periode. Fengselet har også funnet

mer amfetamin sammenlignet med sist periode. Informantene rappor-terte

også at tilgjengeligheten på amfetamin har økt.

En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider

I perioden oktober 2003 til mars 2004 rapporterte både politiet og tolletaten

om en økning i mengden og antall beslag av anabole steroider. Nøkkelinformantene

rapporterte også om en gradvis økning i misbruk av anabole steroider.

Informantene fra utelivsarenaen sa at anabole steroider var det tredje mest

brukte rusmiddelet på denne arenaen i løpet av vinteren og våren 2004.

Fortsatt økning i tilgjengelighet og bruk av Temgesic i risikomiljøer og blant

tunge rusmiddelmisbrukere

Et flertall av nøkkelinformantene fra risikomiljøer og blant tunge rusmiddelmisbrukere

rapporterte om en fortsatt økning i misbruk av Temgesic i løpet av

de siste seks månedene. Urinprøver fra Bergen fengsel indikerte også en økning i

bruk av buprenorfin (virkestoffet i Subutex og Temgesic). Tolletaten har gjort

litt større beslag av Temgesic denne perioden sammenlignet med foregående

periode. Media har vært interesserte i forskrivning og Legemiddelassistert

rehabilitering (LAR) i løpet av de siste seks månedene, spesielt tilknyttet

arrangerte turer til Danmark for å få Subutex og leger i Bergen som forskriver

Temgesic osv.

Ingen endring i overdosedødsfall

Politiet registrerer antall overdosedødsfall i Bergen kommune. I løpet av de siste

seks månedene har seks personer dødd av overdose. Dette er det samme antall


personer som i perioden forut, dvs. april til september 2003. Det har vært en

nedgang i antall rapporterte overdoseuttrykninger fra ambulansetjenesten i

inneværende periode.

Konklusjoner

Det er interessant å registrere videreføringen av et antall bruksmønstre og

tendenser som ble identifisert i Føre Var-rapporten fra november 2003. Dette

gjelder spesielt indikasjonen om at den økende bruken av cannabis og av

Temgesic har fortsatt inn i 2004. I henhold til nøkkelinformantene er det fortsatt

en økning i misbruk av Subutex, men det er lite rutinedata som støtter opp

om dette. Mens tilgjengeligheten på Rohypnol på gatenivå ser ut til å variere er

fortsatt bruken blant unge høy. Nøkkelinformantene rapporterer at Rohypnol

var det tredje mest brukte rusmiddelet. Til slutt rapporteres det om en økende

bruk av anabole steroider – dette er den tredje økningen som er rapportert i

løpet av fire Føre Var-rapporter.

Føre Var er primært blitt etablert for å fremskaffe svar til spørsmålet: Hva skjer

i henhold til bruk av rusmidler i Bergen? Og i etterkant av en rapport blir

spørsmålet: Hvorfor? Hvorfor øker bruken av Temgesic? Hvorfor er amfetamin

mer tilgjengelig nå? Denne gangen har vi hatt mulighet til å stille spørsmål til

informantene for å få bedre innblikk i hvordan situasjonen er, men utfyllende

forklaringer er en utfordring for alle som jobber i rusfeltet.

Imidlertid foreligger det for første gang muligheter til å utforske Føre Vardataene

mer detaljert. Gjennom spesialfokuset har vi begynt prosessen med å

se på trender over en lengre tidsperiode med alkohol og dette vil bli

Anabole steroider: noen fakta

• Anabole steroider er en gruppe syntetiske stoffer med de samme virkningene

som androgener (mannlige hormoner). Det finnes flere ulike klasser av

anabole steroider, og dets virkninger og bivirkninger varierer i betydelig grad

etter kjemisk struktur og etter om de gis som injeksjoner eller tabletter.

• De er reseptpliktige legemidler som forskrives for å behandle tilstander som

forstyrr-elser i testosteronnivået, forsinket pubertet, enkelte typer impotens,

brystkreft og svekkelser forårsaket av HIV/AIDS eller andre sykdommer.

• I tillegg til medisinsk bruk blir anabole steroider brukt ulovlig av en del

kroppsbygg-ere, idrettsutøvere og unge kroppsbevisste menn.

• Anabole steroider kan tas som tabletter eller kapsler, ved injeksjoner i

muskelen eller som kremer eller salver. De tas ofte i kurer som kan vare fra 6

til 16 uker.

• Slenguttrykk for anabole steroider kan være: bol, boler og vekst.


videreutviklet i de fremtidige Føre Var-rapporter. Analysen viser sesongbetonte

svinginger for alkoholsalgene som vi i fremtiden kan utelate i de fremtidige

Føre Var-rapportene.

I tillegg til å begynne en trendanalyse som går over lengre tid, fremskaffer

denne tredje Føre Var- rapporten for første gang en mulighet til å sammenligne

geografiske mønstre gjennom funn fra Oslos første Føre Var-rapport fra

sommeren/høsten 2003. På grunn av at tidsperioden for noen av dataene er

uklare, umuliggjør dette en presis sammenligning med Bergens Føre Var-prosjekt.

Vi kan likevel begynne å stille interessante spørsmål som; er det lignende brukermønstre

i Oslo og Bergen? Oppstår nye trender først i Oslo for så og komme til

Bergen, eller er det vice versa?

Funn fra den foregående Føre Var-rapporten (november 2003) og resultatene

fra Oslo ser ut til å stemme overens på flere områder. Bergen rapporterte om

en nedgang i tilgjengeligheten til ecstasy, mens Oslo fant at ecstasy var

«mindre brukt og muligens på vei ut». Bergen rapporterte om en liten økning i

cannabisbruk, noe som også ble identifisert i Oslo. Bergen så en økning i bruk

og tilgjengelighet for Temgesic, noe Oslo ikke rapporterte. Oslo identifiserte på

sin side at kokain var på vei inn i ungdomsmiljøer – i Bergen var kokainbruk stabilt.

Et interessant trekk som ble diskutert blant medlemmene i Føre Vars ekspertgruppe

var økende medikalisering av rusarenaen i Bergen i løpet av de siste

årene. Det er spesielt interessant å merke seg at medikamenter som Temgesic,

Subutex, Rohypnol i økende grad blir brukt som et rusmiddel. Andre medisiner

som anabole steroider blir brukt innen kroppsbygging.

• Ved lengre tids bruk kan man oppleve svekket sexlyst, depresjon, humørsvingninger

og ukontrollert aggresjon. Andre bivirkninger er sterilitet, at

testiklene skrumper, brystutvikling hos menn, hjertesykdom, kviser, skallethet,

lever- og nyresykdom og utvikling av mannlige trekk hos kvinner. For unge

mennesker kan bruk av anabole steroider føre til at kroppen slutter å vokse.

• Det er forbudt for enkeltpersoner å innføre, oppbevare og selge anabole

steroider i Norge. Det er ikke forbudt å bruke anabole steroider.

• Justisdepartementet nedsatte en komité som skulle se på sammenhengen

mellom vold og bruk av anabole steroider. Komiteen konkluderte høsten

2003 med at det ikke var tilstrekk-elig vitenskapelig dokumentasjon for å

kunne si at det forelå en årsakssammenheng, men de kunne heller ikke

utelukke en slik årsakssammenheng særlig ved bruk av høye doser og/eller

kombinasjon av ulike stoffer hos følsomme individer.

• Kilder: www.odin.no, www.dopingtelefonen.no, www.helsenytt.no


Anabole steroider – tilbakemelding fra nøkkelinformantene til Føre Var

Vi intervjuet en rekke nøkkelinformanter om deres observasjoner av bruk av anabole

steroider blant unge menn i Bergen. Nedenfor vises et utvalg av sitatene:

Hvordan får en tak i anabole steroider?

«De kjøper det fra internett eller en langer».

«Det er lett å få tak i anabole steroider. Hvis jeg ville kunne jeg ringt litt rundt og fått tak

i det innen fem minutt. Når det er sagt så blir det ofte kjøpt over internett der mye ikke er

kontrollert av tollen. De som handler over nettet aner ikke hva innholdet i pillene er, det

kunne vært rottegift for den del».

«De som selger bruker ofte selv – de opptrer som konsulenter og gir råd om hva folk bør

ta og hva de bør gjøre. Rådene er ikke alltid pålitelige – de er ikke klar over alle risikoene».

«Folk får tak i det over internett – ikke som enkeltpersoner – en person bestiller en bolk og

så selges det videre til andre».

Har du observert noen bieffekter ved bruk av steroider?

«I tillegg til å bygge opp kroppsmuskulaturen kan steroider endre adferden. Dette kan av

og til sammenlignes med bruken av alkohol, iht. aggresjon så det er vanskelig å skille

mellom de to. Steroider medfører en endring i mentaliteten – brukernes selvtillit kan

gangens med 100 eller 1000».

Hvordan brukers anabole steroider?

«Bruken av steroider kan være sesongbetont. Noen trener seriøst pga. de ønsker å se godt

ut om sommeren. De som vil se bra ut bruker vanligvis tabletter, de som er i mer seriøs

trening injiserer og ofte en kombinasjon av steroider».

«Bruken av steroider er sesongbetont. Det er mer i omløp nå for nå nærmer vi oss sommeren».

Er detnoen blanding av anabole steroider og andre rusmidler?

«Noen av de som selger og som trener seriøst selger også andre rusmidler for å finansiere

deres eget bruk av steroider – noe som kan være ganske dyrt».

«Unge menn kjøper også rusmidler over internett, for å miste kroppsvekt – rusmidler som

efedrin for å speede opp metabolismen. Slik at gutter klan miste fett men ikke muskler».

«De (les: de tyngre rusmiddelmisbrukerne) kjøper gjerne noen steroider, men ikke et helt

sett. De bruker dem ikke skikkelig og de bruker dem vanligvis sammen med andre rusmidler».

Det er mange som har bidratt i Føre Var prosjektet. Vi vil gjerne takke:

• Bergen kommune • Hordaland politidistrikt – Bergen politikammer • Bergen Fengsel• Tollregionen

Vest-Norge ved Bergen regiontollsted • Vinmonopolet AS • Vectura AS • Coop Hordaland • Hansa

Borg Bryggerier ASA • Kripos • Utekontakten i Bergen • Straxhuset • Apoteket Nordstjernen

• Kollegaer ved Stiftelsen Bergensklinikkene • En spesiell takk til medlemmer av ekspertgruppen og

Mosdøl

alle nøkkelinformantene som har deltatt i Føre Var-prosjektet.

Andrea Liv

Dette sammendraget er basert på en mer detaljert Føre Var rapport.

Illustrasjon:

Ønskes hovedrapporten fra mai 2004, vennligst kontakt:

Reidun Hesthammer: redh@bergensklinikkene.no eller ring: 55 90 86 34

Småland. Jorunn

Mestring av rusproblemer. Forebygging – behandling – forskning – undervisning. Design:

More magazines by this user
Similar magazines