Fra politisk vision til organisatorisk handling

ucc.dk

Fra politisk vision til organisatorisk handling

Fra politisk vision til

organisatorisk handling

Dorrit Christensen

Pædagogisk udvikling og innovation


Fra politisk vision til organisatorisk

handling

1. Fokusering: Hvad vil vi ? Hvorfor?

2. Strategisk kommunikation og processtyring

3. Organisationsudvikling

4. Strategisk kompetenceudvikling

5. Ledelse som orkestrering


Fokusering

Den politiske virkelighed: En velfærdsklemme

• Folkeskolen og børneområdet er en kommunal mærkesag,

færre resurser, stram statslig styring af kommunerne, stort

forventningspres fra borgerne.

Den politiske nødvendighed: Fokusering .

• Det kræver politiske valg og politisk vedholdenhed. Det

kræver effektivisering og radikal innovation.

Implementering: Professionalisering af fokusering


4

Fokus

fra case om inklusion

Politisk beslutning:

”Vi er enige om, at Ballerup Kommune skal skabe mulighed for, at børn og

unge med særlige behov (0-18 år) kan blive længst muligt i almenmiljøet:i

eget hjem, i egen dagpleje, daginstitution, fritidsordning, skole og klub

under forudsætning af, at deres generelle og specifikke behov kan blive

tilgodeset bedst muligt”

(Politisk citat fra Servicestrategien i Ballerup Kommune 2006-2008).


5

Fokus

fra case om inklusion

Fælles fokusering

Politisk:

Alle skal have lige muligheder for udvikling og uddannelse.

Pædagogisk:

” Inklusion handler om at høre til.

Om at barnet er en del af et forpligtende fællesskab,

hvor det føler sig anerkendt, bidragende, nødvendig og uundværlig”

Erfaringen viser, at tidlig udskillelse sætter sig spor i barnets liv

fremover

Økonomisk:

Lige muligheder kræver differentierede støttemuligheder.

Allokering af resurser fra ekskluderende til inkluderende praksis


Strategisk organisationsudvikling

Ekstern udvikling kræver intern integration

• Helhedsløsninger på tværs af fag og sektorer

• Radikale innovative tilpasninger til de ændrede vilkår

forudsætter, at det interne samspil fungerer.

• Håndtering af spændingsfeltet mellem det lille og det store

fællesskab

• Håndtering af faglige og sektordefinerede rationaler og

kulturer


Den interne integration

i organisationen

Fra case om inklusion:

Lærer og pædagog må ikke stå

alene med inklusions-opgaven:

• Omlægning af PPR og det

børnesociale område

• Områdeopdeling

• Et fælles centralt

kompetencecenter

• Resurserne følger barnet

- socio-økonomisk fordeling

- særlig inklusionsstøtte

• Resursecenter på hver skole

PPR

Socialområdet

Samarbejdsstruktur

Omverden

Kompetence-

center

PPR

Skole og

institution +

resursecenter

Inerti i systemet

DPM


Ressourcerne følger barnet

fra case om inklusion

• Forbundne kar i økonomien. Central/decentral. Special/almen.

• Socioøkonomisk model. Pengene til forebyggende inklusion bliver

fordelt mellem skolerne ud fra en socioøkonomisk model.

• Pengene følger barnet til støtte for inklusion, hvis barnet

inkluderes. SI-midler

• PPR er som konsekvens heraf en selvstændig driftsenhed med

selvstændigt budget – nu sammen med det sociale område.


Fælles fokus

forudsætter gennemskuelighed

Værktøj:

Projektorganiseret udviklingsarbejde (projekthåndbog)

Hvem gør hvad hvornår

Hvem bliver inddraget om hvad hvornår

Milepæle og refleksion – hvornår og med hvem

Elektronisk projekt-styrings-værktøj (projekt-portal)

Danner overblik over projektets forskellige elementer

Tydeliggør processer

Giver data til evaluering


Strategisk kommunikation

Nyt politisk grundlag

Kvalitetsrapporter

analyser, dialog

Evaluering af

praksis

Inddragende

samarbejdsformer

Cirkulær kommunikation

kommunikation

Politisk

niveau

Centralt adm.

niveau

Decentralt

institutionsniveau

Bruger

niveau

Bedst praksis

10

Politisk aftale og mål

Central strategi og

handleplan

Lokale principper og

handleplaner

Relationer børn/børn,

børn/voksne,

voksne/oksne


11

Strategisk Kompetenceudvikling

Faglighed Forstyrrelse Profession

Forsk

ning

Produktion

af ny viden

Integrativ faglighed

Uviklings-arbejde

Evalueringer

Aktionslæring

Refleksionsfora

At skabe begreber og ny

viden sammen

Praksis

Erfaring og

(tavs)

viden


Kompetenceudvikling

fra case om inklusion

1. Udviklingsprogram: Aktionslæring ”Et godt børneliv”

2. Inklusionsformidler: Uddannelse på diplomniveau

3. Den nye tredje kompetence: Aktionslæring (skolerne)

4. Fælles inspiration og refleksion (fælles fokus):

- Inklusion med fokus på fællesskab (lærere og pædagoger)

- Inklusion med fokus på undervisningsdiff. (lærere)

- Store inklusionsdag ( alle ledere og medarbejdere)

5. Udviklingsarbejde som aktionslæring på skoler og institutioner

6. Projektledelse og projektorganisering


Evaluerings og dokumentationsstrategi

Evaluering (årsag, virkning og sammenhæng)

Dokumentation (målinger og opfølgninger)


Det pædagogiske møde

At skabe kvalitet i undervisningen er således et fælles ansvar

Men det er her det skal fungere

DPM


Ledelse som orkestrering

• Fastholder fokus

• Inddrager og italesætter – op, ned, til siden

• Sikrer systematisk kommunikation på alle niveauer

• Strukturer samarbejde på alle niveauer

• Sikrer kompetenceudvikling

• Allokerer tid og penge

• Følger op, giver feed-back, går i dialog

• Evaluerer, dokumenterer, selvevaluerer og markerer erfaringer, resultater

og anbefalinger

• Er vedholdende som projekt- og programejer.

More magazines by this user
Similar magazines