29.07.2013 Views

PDF version

PDF version

PDF version

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Storrumskontorer – fremtidens

kontorarbejdsplads?

Jan Pejtersen

Arbejdsmiljøinstituttet


Fordele ved de nye

storrumskontorer

Arbejdetsorganisering

Vidensdeling

Fleksibilitet

Teamarbejde

Selvledelse

Sparrede kvardratmetre?

kvardratmetre


Indeklima og psykosocialt

arbejdsmiljø i kontormiljøer


Bygninger

22 kontorbygninger

100 - 300 personer

Private - offentlige

Mekanisk- Mekanisk og naturligt ventilerede

Celle-, Celle , flerpersons og storrumskontor


Indeklima spørgeskema

Termiske forhold

Luftkvalitet

Lys

Støj

Slimhindeirritation

Almensymptomer

Hudsymptomer


Psykosocialt arbejdsmiljø

Krav i arbejdet

Indflydelse og udviklingsmuligheder

Ledelse, støtte og kommunikation

Utryghed i arbejdet

Tilfredshed med arbejdet

Generelt helbred

Psykisk velvære

Vitalitet


Cellekontor

1 person


Flerpersonskontor

3-6 personer


Storrumskontor

7-28 personer


Storrumskontor

>28 personer


100

Helbred og velbefindende

80

60

40

20

0

Tilfredshed med arbejdet Generelt helbred Mentalt helbred

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


100

80

60

40

20

Psykosociale faktorer

0

Kvantitative krav

Indflydelse og udviklingsmuligheder

Ledelseskvalitet

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


100

80

60

40

20

0

Social støtte

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Prævalens [%]

40

30

20

10

0

Termiske

Fodkulde

Lav temperatur

Træk

Skiftende

Høj temperatur

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Prævalens [%]

Luftkvalitet

70

60

50

40

30

20

10

0

Lugt

Tør

Indelukket

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Prævalens [%]

Støj

70

60

50

40

30

20

10

0

Støj, nabo

Støj, udefra

Støj, lokalet

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Prævalens [%]

CNS symptomer

30

20

10

0

Koncentrationsbesvær

Unaturlig træthed

Hovedpine

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Prævalens [%]

Slimhindeirritation

30

20

10

0

Halsirritation

Næseirritation

Øjenirritation

1 pers 2 pers 3-6 pers 7-28 pers >28 pers


Analyser af sammenhænge

Kontortype

- Soc. Demo.

Psykosociale

faktorer

Indeklimagener

Symptomer


Unaturlig træthed

Krav i arbejdet

Indflydelse og udviklingsmuligheder

Fodkulde

Indelukket luft

Tør luft

Ubehagelig lugt

Støj i lokalet


Unaturlig træthed

Kontortype

– Ikke signifikant


Unaturlig træthed

Krav i arbejdet

Indflydelse og udviklingsmuliheder

Fodkulde

Indelukket luft

Tør luft

Ubehagelig lugt

Støj i lokalet


Hovedpine

Krav i arbejdet

Termiske forhold

Luftkvalitet

Støj i lokalet


Koncentrationsbesvær

Krav i arbejdet

Ledelsekvalitet

Termiske forhold

Luftkvalitet

Støj

Kontortype!

Kontortype


Øjenirritation

Krav i arbejdet

Motivation

Fodkulde

Tør luft

Statisk elektricitet

Støj fra andre lokaler

Kontortype!


Storrum-flerperson-celle

Indeklima gener

– Støj, luftkvalitet, termiske

Psykosociale faktorer

– I mindre grad et problem

Symptomer

– CNS symptomer

– Slimhindesymptomer


Andre studier

Vidensdeling

– Faglig høj

– Social lav

Manglende privatsfære

Begrænset mulighed for personlige samtaler

Støj


Storrumskontorer og støj

Støj øger stresshormoner

Ergonomiske forhold

– Evans et al. 2000

Støj øger unaturlig træthed og

koncentrationsbesvær

– Witterseh et al 2004

Produktivitet ikke konklusiv


Fremtidens kontorarbejdsplads

Vidensdeling?

Vidensdeling

Hvilke job er egnet til storrumskontorer?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!