Sagsbehandling for LNG til skibe

gasteknik.dk

Sagsbehandling for LNG til skibe

GASTEKNISKE DAGE 13 MAJ 2013

GAS I TRANSPORTSEKTOREN

SAGSBEHANDLING FOR LNG TIL SKIBE


SAGSBEHANDLING FOR LNG TIL SKIBE

• Regler

• Tilladelser

• Processen

• Emner


LNG BUNKER ANLÆG

Anlæg til tankning af skibe drevet

med flydende gas (LNG)

Baggrund: skærpede krav til

svovlindhold i skibsbrændstof

gældende fra 2015


LNG TANKER VED IMPORTTERMINAL


HVAD ER LNG?

LNG – Liquefied Natural Gas

(Flyende naturgas)

• Består af mindst 90% methane

• Kølet ned til - 162℃

• Volumen 1/600 af naturgas

• Vægtfylde 400 kg/m3

• Antændeligt mellem 5% to

15% (mindre end 5% for lidt,

mere end 15% for meget)


REGLER & MYNDGIHEDER

• Naturgasloven

• Planloven

• VVM (miljøvurdering)

• Miljøbeskyttelsesloven

(Godkendelsesbekendtgørelsen,

Risikobekendtgørelsen)

• Beredskabsloven

• Arbejdsmiljøloven

• Gasreglement og regler om

tilkobling/udformning af gasanlæg

• Byggeloven

• Kommunen (plan og miljø, risiko,

sikkerhed og beredskab)

• Naturstyrelsen (plan og miljø)

• Miljøstyrelsen (giftige og

miljøfarlige stoffer)

• Beredskabet, kommunale/styrelsen

(brand og eksplosion)

• Arbejdstilsynet (arbejdsmiljø,

sikkerhed for ansatte)

• Politiet (beredskab)

• Energistyrelsen

(naturgasforsyning)


TILLADELSER

Der kræves

• Tilladelse efter naturgasloven

• Sikkert/måske VVM og kommuneplantillæg, lokalplan

• Miljøgodkendelse og godkendelse af risiko og sikkerhed

Dokumentation

• Behov og kvalifikationer (operatør)

• VVM

• Miljøredegørelse

• Sikkerhedsrapport med Risikoanalyse og Beredskabsplan


PROCESSEN

Naturgasforsyning

Skitseprojekt

Anmeldelse

Debat

VVM, Plan

Miljø & Sikkerhed

Myndighedsbeh Offentlig høring

Politisk

behandling

Vedtagelse

Detailprojekt Miljø & Sikkerhed

Myndighedsbeh


PROCESSEN

• Naturgasforsyning

• Anmeldelse VVM BEK§2, stk. 1, til kommunen

• Myndighedskompetencen som udgangspunkt kommunen, men i nogle

tilfælde Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen

• VVM, beror på screening (Risiko BEK kolonne 2/3); hvis kolonne 2

(200 t) obligatorisk

• Kommuneplantillæg VVM

• Miljøgodkendelse, Godkendelses BEK, Risiko BEK

• Myndighedskompetencen afhænger af listepunkt

C 204 Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end 50 t.

C 206 Anlæg for indvinding eller lagring af naturgas og gas, herunder på de

kystnære dele af søterritoriet. (* jf. bilag 4, punkt 30). (s)


EMNER

Planforhold

• Kommuneplan, lokalplan,

planlægningszone

Miljø

• Luft, støj, spildevand, affald,

jord og grundvand

Risiko og sikkerhed, arbejdsmiljø

• Risiko for uheld, sikkerhed,

arealanvendelse


RISIKO & SIKKERHED


RISIKOANALYSE

Antændelsessandsynlighed

Pålidelighed af

ESD system

System

beskrivelse

Udslipsfrekvens på

procesanlæg

Sandsynlighed for

kritisk brand/

eksplosion

Individuel risiko

(Isorisikokurve)

HAZID

Uheldsscenarier

Udslip

Risikoberegning

Sammenligning

med

acceptkriterier

Omgivelserne:

Vind og vejr

Befolkningstæthed

Konsekvensvurdering

(4,7 kW/m²/0,05 barg

~1% døde)

Eksponering

Samfundsmæssig

risiko

(FN-kurve)


RISIKOANALYSE

CFD SIMULERINGER

Etablering af model


RISIKOANALYSE

CFD SIMULERINGER – VIND FRA VEST


RISIKOANALYSE

ISO RISIKOKURVER

Sandsynlighed for

fatal hændelse ved

100 % eksponering

(24/365)


RISIKOANALYSE

SAMFUNDSMÆSSIG RISIKO, F/N KURVE


LNG TERMINAL OG TANKER


FJORDLINE

More magazines by this user
Similar magazines