Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Virksomhetsskilt.

Ercan Import,

Heimdalsgata

5. Reklamens utvikling og rolle

5.1 Definisjon av ulike typer skilt og reklame

Oslo har en rekke ulike skilt- og reklametyper som ikke tidligere har vært entydig definert og

saksbehandlet. Kommunens veileder nr 72-0568 definerer ”skilt” og reklame” som to hovedkategorier

innen skilt- og reklameinnretninger. Enkelte skilttyper er lagt under veilederens

definisjoner, men denne listen er ufullstendig. Andre definisjoner av skilt er å finne i Norsk

Standard NS 3041 Informasjonskilt – Regler for plassering og detaljer, fra 1986. NS 3041 er nå

under revisjon, hvor de viktigste endringer i forslaget er definisjoner og fokusering på skilt og

reklame i det offentlige rom.

I definisjoner nedenfor er det ikke tatt med alle typer produkter og detaljert skiltutforming som

inngår i forslaget til NS 3041. Derimot vektlegges skilt og reklame i det offentlige rom, med fokus

på skilting for virksomheter, reklameinnretninger, hvor skilttype, størrelse, utforming og plassering

spiller en viktig rolle i byrom.

Funksjonen til skilt og reklame

Med skilt menes henvisnings-, informasjons- og virksomhetsskilt som ikke inneholder reklamebudskap,

herunder også historiske informasjonsskilt oppsatt av Oslo Byes Vel. Skiltets viktigste

funksjon er å informere om en virksomhets lokalisering og type og plasseres i tilknytning til

virksomheten. Skilt tillates i alle områdetyper.

Med reklame menes installasjoner/innretninger som markedsfører ulike produkter og virksomheter

og som ikke nødvendigvis har direkte tilknytning til bakenforliggende virksomhet.

Reklame kan være varig eller temporær. Med temporær

reklame menes reklame som skal være i bruk

maks. to uker, og som ikke gjentas, samt stillasseil

med en begrenset reklameflate i den aktuelle

byggeperioden og illustrasjon av bakenforliggende

byggverk. Begrepet temporær referer seg til selve

tidsaspektet ved tiltaket. Ved skilt- og reklameinnretninger

som er temporære, men settes opp regelmessig,

defineres disse som varige.

Skilt

Skilt har ulike funksjoner. I skilt- og reklameplanen

med tilhørende retningslinjer, skilles det mellom

ulike skilttyper basert på hvordan skiltet er utformet

og plassert i forhold til bygning eller bygningsfasade.

Produkter, typer og andre termer i NS 3041, som

har med hvordan skiltet er teknisk utformet, er ikke

tatt med i disse definisjonene. Skiltene har følgende

funksjoner:

Skilt- og reklameplan for Oslo 15

Similar magazines