Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

1. Forord

Byrådsavdeling for byutvikling ba 23.02.2004 Plan- og bygningsetaten om å utarbeide en

helhetlig plan for reklameelementer. Planen skulle utarbeides i samarbeid med andre etater og

legges frem for bystyret som sak på ordinær måte.

Arbeidet med skilt- og reklameplanen har vært organisert som et prosjekt med prosjektgruppe og en

administrativ tverretatlig koordineringsgruppe bestående av berørte etatssjefer. Plan- og bygningsetaten

har ledet koordneringsgruppen og har hatt prosjektledelsen i arbeidet med Skilt- og reklameplanen

med tilhørende retningslinjer. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Samferdselsetaten,

Byantikvaren og Friluftsetaten har deltatt i både koordineringen og i prosjektarbeidet forøvrig.

I prosjektet har det i tillegg vært opprettet en egen referansegruppe med deltagere fra næringslivet,

bydeler, interesseorganisasjoner m.fl.. Referansegruppen har hatt et ”kick-off-seminar” i

juni 2005 samt møte 6.02.2006 og 30.03.2006. Medlemmene av referansegruppen har avgitt

uttalelser i forbindelse med det offentlige ettersynet.

Selve skilt- og reklameplanen inneholder bakgrunnsstoff, analyser og prinsipper som grunnlag

for de foreslåtte retningslinjene og er ingen formell plan i henhold til plan- og bygningsloven.

Retningslinjene, som er juridisk bindende, foreslås gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven

§ 74 nr. 2 (”skjønnhetsparagrafen”). Retningslinjene foreslås også knyttet til § 107 (skilt og

reklame) gjennom ny vedtekt.

Retningslinjene er bygget opp med generelle regler og områdespesifikke regler for indre by.

De generelle retningslinjene vil gjelde for hele den bebygde del av Oslo. For øvrig er det gitt egne

regler for fem ulike områdetyper i hovedsak innenfor Ring 2 slik det fremgår av kartet som er

vedlagt planen. For disse områdene er det gitt forskjellige regler ut fra områdenes rolle,

næringstyngde og sårbarhet i forhold til reklame.

Skilt- og reklameplanen, med tilhørende retningslinjer etter pbl § 74 nr. 2 og vedtekt etter § 07,

ble lagt ut til offentlig uttalelse i perioden 06.03. – 05.04.2006. I forbindelse med denne

offentliggjøringen kom det inn ca. 50 uttalelser. Som følge av disse uttalelsene er planen endret

på flere punkter. Planforslaget inneholder ogforslag til oppfølgingsoppgaver etter eventuell

vedtagelse av planen i bystyret.

Oslo 0 .06.2006

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Ellen S. de Vibe Hogne Hove

Etatsdirektør Enhetsdirektør

Skilt- og reklameplan for Oslo

Similar magazines