Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

6. Planens juridiske forankring

6.1 Lovverk om reklame

Innledning

Oppføring av skilt, reklame og liknende innretninger er omfattet av en rekke bestemmelser i lov

og forskrift. Bestemmelsene håndheves av ulike myndigheter i forhold til deres ansvarsområder.

I tillegg påhviler det private aktører egne plikter i forhold til å vurdere oppsetting/utplassering

i forhold til tilgjengelighet og fare for trafikk og allmenn ferdsel og for at tiltaket har en god

estetisk utforming både i seg selv og i forhold til omgivelsenes bygde og naturgitte omgivelser.

Eiendomsretten innebærer i skilt- og reklameøyemed også muligheten til å avstå fra å gi tillatelse

til at det settes opp skilt og reklame. Den som eier har råderett over egen grunn. Grunneiere har

plikt til å innrette seg etter bestemmelser nedfelt i gjeldende lover og regler.

Lover, forskrifter og vedtekter

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsetaten behandler søknader etter plan- og bygningsloven etter myndighet tildelt

etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 425. Plan- og

bygningsetaten er skilt- og reklamemyndighet for tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens

§ 93, og plassering og utforming må tilfredsstille lovpålagte estetiske krav i henhold til

plan- og bygningslovens § 74 nr. 2 (”skjønnhetsparagrafen”) og § 107 (Skilt og reklame) eller

vedtatte planer hjemlet i pbl. Reklame skal i henhold til § 74 nr. 2 ha en god estetisk utforming

i forhold til seg selv og omgivelsene og i henhold til § 07 ikke virke skjemmende i seg selv eller i

forhold til omgivelsene eller virke sjenerende.

Vegloven

Samferdselsetaten i Oslo er skiltmyndighet for kommunale veier etter Veglovens § 33. Veglovens

bestemmelser pålegger tiltakshaver å innhente løyve i forhold til plassering av skilt- og reklameinnretninger

og liknende ved offentlig vei eller rettet mot vegtrafikken. Skiltmyndigheten kan gi

pålegg om fjerning av skilt- og/eller reklameinnretninger og liknende dersom denne finner at

innretningen er trafikkfarlig.

Statens vegvesen region øst, er skiltmyndighet for riksveier etter veglovens § 33 (tilsvarende

som for Samferdselsetaten over).

Naturvernloven

Naturvernloven har bestemmelse om reklame utenfor tettbygd strøk. For Oslos del vil denne

bestemmelsen primært komme til anvendelse i Marka. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet

for bestemmelsen.

Skilt- og reklameplan for Oslo 29

Similar magazines