Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Boligdominert område.

Sofienberggt.

-->

-->>

Boligdominert område.

Industrigt.

Områdene omfatter byens viktigste parker og fredede bygninger og anlegg samt bygninger og

anlegg med viktige fellesskapsfunksjoner og den del av elve- og sjøfronten som ikke er byggeområder.

Kultur, sosial og grønn infrastruktur og rekreasjon er viktige forutsetninger for å kunne

ivareta eller utvikle gode bolig- og næringsområder og er essensielle og sårbare kvaliteter for

byen. Skilt og reklame må være underordnet disse kvalitetene og ha en diskret karakter.

Rammer for bruk:

XS-områdene skal ikke ha reklame. Unntak kan gjøres for leskur og bysykkelstativer dersom

ikke andre muligheter finnes. Det tillates horisontalt uthengskilt. Det åpnes for temporær

annonsering eller informasjon av kultur- eller idrettsarrangementer med vertikale og horisontale

bannere i inntil 2 uker. Det er en forutsetning at annonsering eller informasjon av kultur- eller

idrettsarrangementer er knyttet opp mot arrangement som skjer på stedet der informasjonen gis.

Det tillates ikke bruk av lys på eller i skilt.

Reklameområde S: Boligdominerte områder.

Kjennetegn:

Områder med lav til middels tetthet av næringsaktivitet hvor boligfunksjonen dominerer.

Slike områder er:

• Rene boligområder eller boligdominerte områder som for eks. Skovveien og Industrigata

• Offentlige/allmennyttige bygninger/institusjonsområder med boliger som for eks. sykehus

og sykehjem som for eks. St. Hanshaugen sykehjem

Boligdominerte områder er områder hvor boligfunksjonen er mer eller mindre enerådende eller

områder med et endringspotensial hvor en overveiende boligutvikling er sannsynlig. Det er

viktig for Oslo å ha sentrale boligstrøk med høy bokvalitet samtidig med et levende byliv over

døgnet med trygge gater og byrom. Skilt og reklame må begrenses generelt i boligsonen.

Rammer for bruk:

I S-områdene skal boligfunksjonen skjermes. Virksomheter i boligområdene gis mulighet for å

eksponere seg med de fleste typer horisontale uthengskilt, frittstående skilt, foliering på vindu

og markiser og med virksomhetens navn og logo i front. Gavlreklame tillates også, men bare

som veggmaleri.

Mindre fasadereklame knyttet fysisk til den stedlige virksomheten tillates. Belysning av skilt og

reklame tillates, men må ikke virke sjenerende for beboerne og lysskilt tillates ikke.

Temporær reklame som vertikale og horisontale bannere i tilknytning til kultur- og idrettsarrangementer

kan tillates inntil 2 uker, men må ikke stenge vesentlig for sikten fra boligene.

Leskur og bysykkelstativ med reklame tillates.

Skilt- og reklameplan for Oslo 39

Similar magazines