Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Karl Johans gate og Stortingsgata inngår som en del av reklameområde L. For dette området er

det i Estetisk plan 2005 utarbeidet bl.a. 10 ”bud” som premisser for estetisk utforming. Disse

”budene”, i en språklig og tematisk tilpasset form, foreslås innarbeidet som en del av retningslinjene

for reklameområde L.

Retningslinjene skiller mellom varig og temporær reklame. Kommunen har i dag begrenset

praksis på å saksbehandle temporær reklame selv om flere ulike typer slik reklame er vanlig.

Denne temporære reklamen forutsettes å innordne seg retningslinjene. Av temporær reklame som

ikke har vært så mye brukt i Oslo, men mye brukt i utenlandske byer, foreslås å tillate stillasseil

med en mindre reklameflate i byggeperioder, forutsatt at seilene illustrerer fasaden på det

byggverk som er under oppføring/ombygging. Disse vil da kunne erstatte dagens skjemmende

presenninger/netting som henger utenpå stillasene i forbindelse med nybygg og rehabilitering

av bebyggelse.

Forslaget til retningslinjer innebærer at det tillates varig reklame på leskur for offentlig kommunikasjon

og på bysykkelstativer. Forutsetningen her er at reklamen inngår som en integrert del

av byromselementet og at dette gjøres i moderate størrelser. Det foreslås at det ikke tillates

frittstående reklamemontre eller reklame på øvrige frittstående bymøbler. Dette for å hindre at

Oslos relativt trange byrom og gater skal bli dominert av reklame. Varig reklame skal ut fra planforslaget

festes til bygninger eller anlegg.

Skilt- og reklameplanen, inkludert forslaget til retningslinjer, er utarbeidet i et samarbeid mellom

flere kommunale etater. Aktører fra skilt- og reklamebransjen, bransjesammenslutninger og

forbund, lokale næringsråd og foreninger, offentlige råd og velforeninger, faglige institusjoner

og andre berørte myndigheter har deltatt aktivt som referansegruppe. Det er også avholdt egne

møter med sentrale leverandører, organisasjoner og ressurspersoner på området samt med

aksjonsgruppen stans!no som fremmet et eget innbyggerinitiativ til Oslo bystyre underveis i

planperioden. Etter at planen og retningslinjene var på høring i perioden 06.03 – 05.04 2006

er planen blitt bearbeidet ut fra de uttalelsene som kom.

Det er første gang Oslo utarbeider skilt- og reklameplan. Planen er mer konkret for indre by enn for

ytre by. Det bør vurderes om det skal lages supplerende retningslinjer ogfor en del områder

i ytre by. Samtidig vil det bli vurdert hvordan det kan sikres at det i nye reguleringsplaner utarbeides

konkrete bestemmelser som sikrer plassering og utforming av skilt og reklame innenfor

det enkelte reguleringsomådet. Skilt- og reklameplanen, inkludert retningslinjene, foreslås

evaluert etter fem år. Sammendrag av retningslinjenes innhold vises her:

Tabell 1. Samleoversikt av skilt- og reklameplanens forslag til retningslinjer:

Områdekategori

Skilt og reklametyper

Varig skilt som tillates:

Fasadeskilt

(Henvisningsskilt,

Informasjonskilt,

Virksomhetsskilt)

Foliering på

vindusflater

Horisontalt og vertikalt

uthengskilt

Reklameomr. XS:

Sårbare områder 1)

X

(til områdets

virksomheter)

Reklameomr. S:

Boligdominerte

områder 1)

X

(til områdets

virksomheter i

1. etasje)

X

(kun /3 av

vindusflaten)

X

(kun 1. etasje)

Reklameområde M:

Blandede områder 2)

Reklameområde L:

Næringsdominerte

områder 3)

Reklameområde XL:

Områder med høy

nærings- og publikumsaktivitet

3)

X X X

X

(kun /3 av

vindusflaten)

Gavlskilt X

Skilt- og reklameplan for Oslo 5

X

(kun /3 av

vindusflaten)

X

(kun /3 av

vindusflaten)

X X X

(inntil /5 av flaten,

maks 6 m 2)

X

(inntil /5 av flaten,

maks 32 m 2)

X

(inntil /5 av flaten,

maks 32 m 2)

Similar magazines