1.5 – Bygningsteknisk spesifikasjon - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

1.5 – Bygningsteknisk spesifikasjon - Sør-Norge Aluminium AS

Spesifikasjon

Emne 1 - Innkjøpsbetingelser

Spesifikasjon 1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon

Utgiver enhet MAT Dato: 14.02.2005 av Herman Hovland

Utarbeidet BYG av Guttorm Røstbø

Dokumentnr. 1.5 Rev.nr. 2.9 Gjelder fra: 01.04.2012

Innholdsfortegnelse:

1. Brannsikring av gjennomføringer og seksjonering 2

2. Beregninger og tegninger 3

3. Instruks for fremgraving av kabler og ledninger 4

4. Grunnlag for ”som bygget” tegninger for bygg og anleggsarbeider 6

Vedlegg:

Nr. Emne

0 Graveløyve

1 Monteringsanvisning Brannsikring kabelgjennomføringer og kabelgater

2 Instruks for fremgraving av kabler

Kjøper er i dokumentet Sør-Norge Aluminium AS


Spesifikasjon

1. Brannsikring av gjennomføringer og seksjonering

1.1 Generelt

Til brannsikring skal benyttes FLAMMASTIK, produsent Jak. J. Alveberg AS eller

tilsvarende fra andre leverandører. Tetting av gjennomføringer og påføring av

malingen skal utføres iht. Selgers beskrivelse. Videre skal tettingen være av

samme brannklasse som den bygningsdel hvor tettingen utføres når ikke annet

er foreskrevet. Kjøper skal godkjenne produktet og utførelsesmetode før

utførelse.

1.2 Kabelforlegning

Kabelstiger/-broer avsluttes 50 cm fra gjennomføringen for å sikre god tetting

og tilgjengelighet.

Tegning nr. 24479, bilag 1, viser h.h.v. gjennomføringer i brannklasse A60 og

A120, samt brann-seksjonering med maling av kabelforlegninger horisontalt,

vertikalt og av kryss.

1.3 Rør- og ventilasjonsgjennomføringer

Tettes med steinull og brannhemmende maling, FLAMMASTIK eller tilsvarende

produkt fra andre leverandører, eller godkjent brannhemmende fugemasse

dersom det er hensiktsmessig. Fuge- eller bygningsskum må ikke benyttes.

1.4 Merking

Steder hvor tetting er utført, skal tydelig merkes etter anvisning fra

saksbehandler. Merkes med type materiell, utførende firma, dato og

person.

1.5 Dokumentasjon

Produktblad, helse- og datablad leveres Kjøper av Selger før materiale leveres

Kjøper.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 2 av 11


Spesifikasjon

2. Beregninger og tegninger

2.1 Generelt

Det skal utarbeides statiske beregninger for alle bærende konstruksjoner.

Selger skal levere et komplett sett statiske beregninger til Kjøper. Tegninger og

beregninger skal forelegges Kjøper for godkjenning før bygging. Det skal

leveres et komplett sett tegninger av alle konstruksjoner og bøyelister.

Komplette sammenstillings- og detaljtegninger med stykkliste skal følge med de

tekniske underlag.

2.2 Tegninger

Det skal leveres en komplett tegningsliste.

Komplette sammenstillings- og detaljtegninger med stykklister skal følge med

det tekniske underlag. Tegningene skal være i standardiserte formater og

leveres som oppgitt nedenfor.

Tegningene skal utføres på DAK, fortrinnsvis Auto-CAD og SØRAL’s template

(dwt-fil) skal benyttes. Tegningsformat DWG og IGES, samt FONT-filer

(.shx) kan også aksepteres.

Tegningene leveres på e-post som må være fri for datavirus.

Tegningene skal, dersom ikke annet avtales, organiseres etter Kjøpers

lagoppsetting. Lagoppsetting for byggtegning for Kjøper er definert i

SØRAL’ template (dwt-fil).

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 3 av 11


Spesifikasjon

3. Instruks for fremgraving av kabler og ledninger

3.1 Generelt

Denne instruks er gyldig for fremgraving av kabler og ledninger såfremt ikke

annet er beskrevet eller skriftlig avtalt. Gjelder også for opprensking i utgravde

grøfter.

3.2 Merking

Elektriske kabler og ledninger skal på forhånd lokaliseres av Kjøper, i den grad

dette er mulig, før tillatelse til graving blir gitt. Det blir merket på bakken med

spraymaling. Ansvarlig kontaktperson: Saksbehandler.

3.3 Varsling og tillatelse

Før all graving i grunnen starter, skal det gis melding og innhentes tillatelse fra

Kjøper, (graveløyve) se vedlegg. Ansvarlig kontaktperson: Saksbehandler.

3.4 Graving

Ved graving i grøfter for kabler og ledninger, må det vises stor aktsomhet slik

at ikke kabler og ledninger skades. Dersom det ikke skriftlig foreligger annen

tillatelse, skal følgende prosedyre følges:

3.4.1 Maskingraving

Maskingraving tillates kun ned til overkant av merkeband/kabelstein eller

omfyllingsmasse. Dersom ikke merkeband/kabelstein eller omfyllingsmasse

finnes, må det gjøres spesiell avtale. Se fig. 4.4.1, bilag 2. En kan videre

maskingrave ned ved siden av eksisterende grøft. Det skal ikke maskingraves

inn i kabelsanden/omfyllingsmassen i eksisterende grøft. Det skal ikke graves

dypere enn at en unngår utrasing fra eksisterende grøft. Det skal kun benyttes

skuff uten tenner.

Det skal, i tillegg til maskinfører, være tilstede en person fra Selger i grøften

når maskingraving pågår. Denne personen skal påse at det ikke graves for nær

eksisterende grøft eller at andre skader kan oppstå.

3.4.2 Handgraving

Merkeband, kabelstein, kabelsand og omfyllingsmasse i eksisterende grøft skal

fjernes ved handgraving. Kabelsanden/omfyllingsmassen legges ved siden av

eksisterende grøft og kan, dersom det er nødvendig, løftes opp av grøften med

maskin. Se fig. 4.4.2, bilag 2.

3.4.3 Søking etter umerkede kabler og vannledninger

I eksisterende grøfter hvor det ikke finnes merkeband, kabelstein eller sjiktvis

omfyllingsmasse skal lokalisering foregå ved handgraving.

3.5 Lover, regler og forskrifter

I forbindelse med arbeidets utførelse er Selger forpliktet til å følge gjeldende

regler, lover og forskrifter.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 4 av 11


Spesifikasjon

3.6 Avsperring og sikring

Grøften skal, når dette er nødvendig, avsperres og markeres. Skilting skal

foretas. Etter mørkets frembrudd må refleks eller gult blinkende lys markere

sperringen.

3.7 Sikkerhet

Sikkerhetsklarering skal innhentes i hvert enkelt tilfelle. SJA skal gjennomføres

før arbeidsstart. Graveløyve skal innhentes før graving påbegynnes.

3.8 Innmåling av rør og ledninger

3.8.1 Generelt

Innmåling av rør og ledninger skal medvirke til å minske risikoen for uønskede

skader på rør og ledningsnettet ved graving, og lette fremgraving ved feil på

anlegget.

3.8.2 Dokumentering:

Nyanlegg.

Ved anleggsarbeid som omfatter endring av terreng, veier, bygg eller

nedgraving av rør/ledninger, skal Selger alltid foreta innmåling før gjenlegging

av grøft for dokumentering i Gisline.

Eksisterende anlegg.

Ved anleggsarbeid som omfatter fremgraving av rør eller ledninger skal det

alltid foretas innmåling av eksisterende anlegg som ikke allerede er

dokumentert i Gisline.

3.8.3 Krav til innmåling:

Måling skal foretas med utstyr der måleresultatene kan importeres direkte inn i

Gisline enten som SOSI.fil, KOF.fil eller GSI.fil. Beskrivelse av innmålte data

skal følge SOSI-standarden og som beskrevet i pkt 5.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 5 av 11


Spesifikasjon

4. Grunnlag for ”som bygget” tegninger for bygg og anleggsarbeider

4.1.1 Anvendelse og formål:

Sikre Som Bygget dokumentasjon av bygninger, konstruksjoner, ledning- og

kabelnett.

4.1.2 Generelt:

Det skal lages Som Bygget tegninger av alle bygninger, konstruksjoner,

ledninger og kabelnett i tiltaket. For som bygget dokumentasjon for VA og

kabelnett gjelder i tillegg spesielle regler, se neste side. For veier og plasser

gjelder også som beskrevet i vedlegg “Grunnlag for som bygget dokumentasjon

for veier og plasser” datert 26.11.01.

4.1.3 Entreprenør/utførende:

Som grunnlag for Som Bygget tegninger skal det lages mark-up, på alle

tegninger, av alle arbeider som er utført på annen måte enn det som er vist på

siste gyldige tegningsrevisjon. Tegninger uten endringer skal også merkes med

Mark-up.

Entreprenør/utførende lager mark-up ved at det tegnes med tydelig rødt (tusj,

penn eller blyant) på en papirkopi av tegningen for den/de gitte bygninger og

instruksjoner. Tegningen påskrives MARK-UP på framsiden.

Dersom det er mer hensiktsmessig kan det lages egne skisser/tegninger av

faktisk utførelse. Slike skisser skal påføres henvisninger til aktuelle tegninger.

Skissen festes til tegningskopien.

Mark-up tegninger skal være signert og datert fra entreprenøren.

Mark-up og med angitte endringer, skal leveres fra entreprenør/utførende til

saksbehandler.

4.1.4 Saksbehandler:

Saksbehandler har ansvar for å skaffe mark-up-tegninger fra

entreprenør/utførende. Tegningen grov-sjekkes. Prosjektnavn, objektnummer,

og henvisninger til entreprenørens eventuelle verkstedtegninger skal være

påført konsulenttegninger.

Saksbehandler signerer og videresender mark-up til konsulent for oppdatering.

4.1.5 Konsulent:

Konsulent implementerer anmerkningene fra mark-up og utarbeider komplett

nytt sett tegninger påskrevet SOM BYGGET.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 6 av 11


Spesifikasjon

4.2 Tillegg for Som Bygget dokumentasjon for VA- og kabelnett:

4.2.1 Generelt:

Denne tilleggsprosedyren gjelder for innmåling og registrering av vann-

avløpsanlegg og kabelnett.

4.2.2 System og temakoder:

Det er definert kabel-, ledningstyper og punkttyper som skal benyttes.

Egen temakodetabell med tilpasning av de spesielle lednings- og kabeltypene

som finnes hos Kjøper er oppsatt og skal benyttes (se nedenfor).

4.2.3 Innmåling og registrering:

Innmåling og registrering foretas av Selger. Selger legger alle innmålte data inn

i sitt kartprogram. Innmålte koordinater sendes til Kjøper og eventuelt

byggteknisk konsulent etter avtale med Kjøper. Innmålte data sendes som

SOSI-fil, eventuelt som KOF-fil. Ved utsending av koordinater sendes SOSI-fil

eller KOF-fil. I tillegg sendes XLS-fil.

Det benyttes følgende mønster for filnavn:

Innmålt 10-kortbeskrivendetekst.sos

Innmålt 10-kortbeskrivendetekst.xls

Innmålt 10-kortbeskrivendetekst.kof(evt)

Innmålt 11-kortbeskrivendetekst.sos

Innmålt 11-kortbeskrivendetekst.xls

Innmålt 11-kortbeskrivendetekst.kof(evt)

Osv

4.2.4 Som bygget tegninger:

For eksisterende ledninger og kabler (bygd før denne anleggsperioden),

oppdateres tegninger på grunnlag av innmålte punkter og krysninger. Ny

plassering vises på alle revisjoner av arbeidstegningene.

For planlagte ledninger og kabler blir ikke tegningene oppdatert før anlegget er

ferdig utført og overtatt av Kjøper. Dette er nødvendig for å holde rede på

eventuelle avvik fra planen.

Selger må skille klart og tydelig mellom punkter på eksisterende VA og kabler,

og punkter på nytt anlegg.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 7 av 11


Spesifikasjon

Temakoder (SOSI standard) som benyttes:

6323 Kloakkrenseanlegg

8000 Ledningsdata

8001 EL kabeltr. Lavspent

8003 EL kabeltr. Høyspent

8004 Trekkrør kabeltrase

8201 Vannledning

8203 Spillvannsledning

8204 Overvannsledning

8250 Kum

8253 Sluk

8254 Hydrant

8270 Sandfangskum

8271 Septiktank

8303 TELE fiber trase

8401 Fjernvarmeledning

11201 Trase Drikkevatn

11202 Trase Industrivatn

11203 Trase Sjøvatn

11208 Trase Sjøvatn Pumpeledning

Listen kompletteres etter behov, henvendelse rettes til saksbehandler hos

Kjøper

4.2.5 Andre forhold:

Avtales etter behov.

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 8 av 11


SØKNAD OM:

Graveløyve for:

Spesifikasjon

GRAVELØYVE

Planlagt oppstart - dato: Planlagt ferdig - dato:

Verksemd/entreprenør: Maskinførar: SØRAL - Sakshandsamar:

KABLAR PÅ STADEN:

Tal på - og type:

Kabeltrase(ar) er merka med:

Dato: Søking/merking av kablar er gjort av:

RØYR PÅ STADEN:

Tal på - og type:

Røyrtrasear er merka med:

Dato: Registrering/merking av røyr er gjort av:

VILKÅR:

Dato for kva tid arbeidet kan ta til: Er sikker jobb analyse utført?:

Referansar -Andre vilkår eller kommentarar:

LØYVE GITT AV:

Vanleg drift:

For driftsorg. (BYG): For driftsorg. (ELT):

Prosjekt/nyanlegg:

For prosjekt (grunn/bygg): For prosjekt (elektro):

Vedlegg 0

Ja: Nei:

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 9 av 11


Spesifikasjon

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 10 av 11


Spesifikasjon

1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon rev 2.9 Side 11 av 11

More magazines by this user
Similar magazines