Nytt 2008 - ADFAHRER

adfahrer.com

Nytt 2008 - ADFAHRER

Norske betalingsløsninger i SAP FI/CA

18

Flytdiagram SAP FI /CA betalingsløsning

F IC A M e llo m va re B BS K u n de

B B S utfø rer

k undefangs t pr .

k ontrak ts k onto

B B S s ender ny e /

s letter av taler til

S A P i reques t -fil.

S ender reques t

data til S A P F I-

C A.

O ppretter ny e

av taler i S A P F I/

C A

Betaler varsles før forfall alltid skriftlig om kommende

betalinger, og har mulighet til å stoppe betalingen, hvis

noe er galt. Varsel til betaler om kommende betaling kan

formidles via betalers bank på vegne av betalingsmottaker,

eller det kan sendes direkte fra betalingsmottaker.

Avtalegiro avtale

O p p re tte n ye /sle tte a vta le r E ksp o rt b e ta lin g e r Im p o rt o g u tlig n in g b e ta lin g e r

K unden tar

initiativ s elv v ha

C A num m er

På lik linje som efaktura må det inngås en avtale med

kunden om direkte trekk på konto. Vi har utviklet funksjonalitet

som importerer nye avtaler med kunder basert

på OCR-formatet. Programmet merker kontraktskontoen

til kunden med rett betalingsform og vi genererer relevante

KID-nummer.

Sletting av avtalegiro avtaler

Kunden kan via sin nettbank slette en avtalegiro-avtale.

Det er utviklet en løsning for å støtte denne meldingstypen

og som gjør de nødvendige endringene i SAP.

Eksport av betalingstransaksjoner

K jø re

utfak turering og

s k ape P D F filer i

S A P F I/C A

Vi bruker SAP FI/CA sitt standard betalingsprogram for

å plukke ut de avtalegirorelevante fakturaene som skal

sendes til trekk på kundens konto.

Det kjøres noen utviklede funksjonsmoduler som

standardprogrammet tar hensyn til, der vi genererer

fakturaens KID nummer og fysisk fil med transaksjoner

som oversendes BBS.

Alle disse transaksjonene blir logget i en egen tabell med

blant annet dato- og tids– stempel.

G odta /av s lå

betaling . V is e efak

ura i nettbank .

M ottak og k ontroll

av trans ak s joner .

O v erfø ring til

k unde .

F iler ov ers endes

bank /B B S

P roduk s jon av

trans ak s jons filer

for av talegiro og

e- fak tura

B etaling bek reftet

og trek k es på

k onto .

B etalings -

trans ak s joner

ov ers endes

lev erandø r

(C rem ul )

C rem ul fil s endes

S A P F I/C A

C rem ulfil

k onv erteres til

M ultic as h

Disse tidsangivelsene blir blant annet brukt i de tilfeller

der vi har en kombinasjon av avtalegiro og eFaktura i

samme transaksjon. Dette er en forutsetning da BBS har

definert regler for hvor lang tid det skal gå i fra en avtalegiro

blir oversendt og til det er mulig å sende eFaktura

betalingsoppdrag på samme faktura.

Innbetalinger og matching

Når kunden har godkjent betalingen (eFaktura) eller

pengene er trukket direkte fra konto (Avtalegiro) vil disse

betalingstransaksjonene, sammen med innbetaling av

vanlig fakturaer, tas inn i SAP FI/CA. Her har vi utviklet

et konverteringsprogram som konverterer fra Cremul til

SAPs Multicash format. Disse konverterte transaksjonene

utlignes deretter gjennom SAP standard program.

Videresalg av betalingsløsningen

B etalings -

trans ak s joner

fø res og utlignes .

Sap Norge ble for en tid tilbake kontaktet av et større

IT-selskap angående betalingsløsninger for SAP FI/CA.

De formidlet kontakt til Lyse AS og Blue Consulting AS.

Løsningen ble deretter validert og solgt til dette selskapet.

More magazines by this user
Similar magazines