30.07.2013 Views

Førstereis Tema: Spill og læring - Museumsnytt

Førstereis Tema: Spill og læring - Museumsnytt

Førstereis Tema: Spill og læring - Museumsnytt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VARMEN ER PÅ INNSIDEN: Garborgsenteret <strong>og</strong> Time Bibliotek er et monument over tidens gulltann. Foto: Asle Haukland, Garborgsenteret<br />

rammer ikke Garborgsenteret eller utstillingsprodusentene<br />

MediaFarm <strong>og</strong> Arkidea.<br />

Strukturert anarki<br />

Det er en bevisst strategi at brukeren ikke følger en rød<br />

tråd eller sluses gjennom trange ganger (det er IKEA, det),<br />

men snarere bedriver anarkistisk smaksprøving. På sett <strong>og</strong><br />

vis er utstillingen like uensartet <strong>og</strong> åpen som Garborgene<br />

selv. Istedenfor for å tvangsfore oss med informasjon, gir<br />

skråtthengende klosser i tak <strong>og</strong> gulv stikkord til den besøkende<br />

om emnet som berøres der du står. Disse gjentas på<br />

de interaktive stasjonene – datamaskiner med multimedialt<br />

innhold – som er spredd rundt i lokalene.<br />

Pengar er størkna blod!<br />

De interaktive stasjonene fungerer både for entusiasten <strong>og</strong><br />

den forbipasserende. Romaner, notater <strong>og</strong> avisytringer er<br />

tilgjengelig, sammen med bilder, lyd- <strong>og</strong> filmutdrag. Luftig<br />

design <strong>og</strong> oversiktlige medievalg gjør at informasjonen<br />

kan tilpasses den lærestilen besøkende har. I motsetning til<br />

mange museer, ekskluderer den ikke dyslektikere eller besøkende<br />

med audiovisuell lærestil. Som i de øvrige 500 kvadratmetre<br />

utstilling, kommer interaktive overraskelser på<br />

løpende bånd: som diktverksted med nyttige poesi-tricks,<br />

eller målformspillet som avslører hvor nynorsk du er. Nettavisen<br />

”Den 17. Mai” lar oss skreddersy innhold i en person-<br />

lig profil, som å se innholdet fra en humoristisk vinkling.<br />

Tekstene er vittige <strong>og</strong> uærbødige. Overskriftene gjør ironiske<br />

pek til tabloid sensasjonsjag, som Garborg allerede i sin<br />

tid kritiserte. Det fenger. Blir du ikke nysgjerrig av hva som<br />

kan skjule seg bak overskriften ”Pengar er størkna blod”?<br />

PR-rådgiver for en time<br />

Perlen i utstillingen er spillet Strid. Fire lag med to til fire<br />

deltakere tvinges til å debattere i fiktive Heimlands språkstrid:<br />

Skal Heimland ha engelsk eller heimlandsk som hovedspråk?<br />

Vi følger en tilnærmet lineær dramaturgi, med<br />

mulighet for enkelte avgjørelser som fremmer ”din” sak.<br />

<strong>Spill</strong>erne benytter hele utstillingsområdet <strong>og</strong> de interaktive<br />

stasjonene, <strong>og</strong> må fremføre budskapene sine for deltakerne<br />

– <strong>og</strong> foran kamera. Vi blir First House-ansatte for en time:<br />

Vi skal ikke følge hjertet, men saken vi er satt til, <strong>og</strong> bruke<br />

omgivelsene til beste for den. Strid gir dermed brukerne et<br />

godt innblikk i påvirkningsfaktorene i det politiske spillet<br />

vi utsettes for hver dag. Innholdet maner frem to sentrale<br />

temaer i Garborgparets liv: språk som identitetsbærer <strong>og</strong><br />

kampen for ytringsfrihet.<br />

Målet er å vinne en folkeavstemming, <strong>og</strong> underveis foretas<br />

valgmålinger. Dette vekker konkurranseinstinktet. Det<br />

samme gjør tidsknappheten. Dagen jeg er til stede deltar en<br />

lokal videregående skoleklasse. Selv om karakterer ikke blir<br />

delt ut denne dagen, sitter drøyt halvparten av elevene igjen<br />

<strong>Tema</strong>: <strong>Spill</strong> <strong>og</strong> <strong>læring</strong><br />

<strong>Museumsnytt</strong> • 1/2013<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!