hoveddokument - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

hoveddokument - Hordaland fylkeskommune

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

2 1 NOV 2005

Dok.nr.l

Arkivnr. \\\£ Saksh.

Eksp.

U.off.

Hordaland Fylkeskommune

Regional utvikling

Seksjon for areal, miljø og idrett

Lars Hillesgt. 22

5020 BERGEN

STIFTELSEN

DET NORSKE ARBORET

ARBORETET PÅ MILDE

Tilknyttet Universitetet i Bergen

Store Milde, 10. november 2005

J.nr. 332/ARB/05

PHS/KS

BUDSJETTFORSLAG 2006 - STIFTELSEN DET NORSKE ARBORET, MILDE

Bidraget fra Hordaland fylkeskommune til Stiftelsen Det norske arboret, Arboretet på Milde

har ligget fast på kr 131.000 i den siste 5-årsperioden. I denne perioden utgjør den

akkumulerte virkningen av den alminnelige lønns- og prisutviklingen mer enn 20 %. Vi ber

derfor om at bidraget for 2006 økes til kr. 150.000.

Stiftelsens budsjett finansierer en stab på 3,8 årsverk gartnerfaglig arbeidskraft med

tilhørende driftsutgifter. Den daglige driften skjer i nært samarbeid med Universitetet i

Bergen, som har ansvaret for den faglige virksomheten, mens stiftelsen Det norske arboret

står for vedlikehold av området, tilrettelegging for publikum og formidlingsvirksomheten. En

analyse av aktiviteten viser at Arboretet ikkje har tilstrekkelige midler til å vedlikeholde

samlingene så godt som ønskelig. Vi ser det derfor som svært viktig å kunne opprettholde

antall årsverk.

I inneværende år har Stiftelsen måttet saldere sitt ordinære driftsbudsjettet med gavemidler

og tidligere avsatte midler for å komme i balanse. Det er derfor svært viktig for oss at

tilskuddene fra de offentlige bidragsyterne justeres slik at de følger lønns- og prisutviklingen.

I 2005 har vi som tidligere år kunnet glede oss over stort besøk av turgåere langs den nye

gangveien til friområdene og badeplassene i Grønevika og Sandholna. Den etterlengtede Pplassen

har svart til forventningene, og vi har brukt mye tid og krefter på å opparbeide og

klargjøre de store arealene som nå gjøres tilgjengelige for etablering av nye utstillinger. Året

ble for øvrig sterkt preget av usikre økonomiske utsikter som følge av stagnerende offentlige

bevilgninger. Vi fulgte i 2005 opp tradisjonen med å arrangere "Arboretets dag". Årets

arrangement den 5. juni satte vi i gang "Aksjon Plantearven", der vi forsøkte å aktivisere

hage- og botanikkinteresserte i å ta_vare.på gammeldagse hageplanter som ellers vil

forsvinne. For anledningen var Landbruksminister Lars Sponheim invitert og holdt tale for

dagen.

Stiftelsens formål er å bygge opp en mest mulig fullstendig representasjon av trær og busker

egnet for norske forhold, og gjøre dette materialet tilgjengelig for forskning, hagebruk,

skogbruk, forvaltning og undervisning, samt for det brede publikum. Arboretet har en sentral

plass i arbeidet med å forbedre og utvide utvalget av planter til bruk i Norge, og vi merker en

Adresse: Mildeveien 240, NO-5259 Hjellestad • Telefon: 55 98 72 50 • Telefax: 55 98 72 76

Org.nr. 971350008 «Bankgiro: 5235.05.10583 • .E-post: post@sah.uib.no • Internert: www.uib.no/arboretet


stadig økende interesse så vel fra det hageinteresserte publikum, som fra profesjonelle i

offentlig og privat sektor. I samarbeid med planteskolenæring og pyntegrøntprodusenter,

prøves planteslag utvalgt i Arboretets rikholdige samlinger videre ut, og flere sorter er

kommet ut i handelen. Ved å vise hva som er mulig å dyrke i vårt distrikt, tror vi Arboretet i

betydelig grad påvirker utvikling av hager og grøntarealer, ikke bare i Hordaland, men i hele

landet.

Arboretet er et yndet utfartssted. Anslagsvis 80.000 besøkte oss i fjor, og vi merker en

økende interesse. Stadig flere tar med venner, bekjente og gjester på tur i Arboretet, og

operatører i reiselivsnæringen har gjerne et besøk i Arboretet på programmet. Aktiviteten til

Arboretets venner, for tiden med 600 medlemmer, og etableringen av fast kafedrift i helgene

i Blondehuset ved det lokale sangkoret, "Kor é Vi", bidrar sterkt til at publikum strømmer til.

Særlig gledelig er det at barnehager, skoleklasser, småbarnsfamilier, eldre og

funksjonshemmede finner Arboretet attraktivt, og vi legger stor vekt på å tilrettelegge for

disse gruppene. Det satses på å gjøre samlingene bedre tilgjengelige ved informasjon, og ved

å legge veier og stier til rette for barnevogner og rullestolbrukere. Takket være bevilgninger

fra legater har noen tiltak kunnet realiseres, men vi er sørgelig klar over at mye gjenstår.

Arboretet får stadig henvendelser fra offentlige institusjoner, næringsliv og privatpersoner.

Kravene til informasjon er stigende både når det gjelder plantesamlingene og Arboretets

virksomhet ellers. Vi har etablert en guidetjeneste sammen med Arboretets venner, og

arrangerer omvisninger og temavandringer gjennom hele året. Vårt årsskrift, Årringen

(vedlagt nr. 8), tror vi også bidrar til å profilere virksomheten og samlingene på en god måte.

Arboretets budsjett finansierer en stab på 3 gartnere i 100% stilling og en forskningstekniker i

80% stilling med tilhørende driftsutgifter. Den daglige driften skjer i nært samarbeid med

Universitetet i Bergen, som dekker felles utgifter for Arboretet og Botanisk hage, så som

utgifter til vitenskapelig personale, informasjon, veksthus og administrasjon. En analyse av

aktiviteten viser likevel at Arboretet pr. dato mangler mer enn ett årsverk for å vedlikeholde

de samlinger og anlegg som er etablert. Bergen kommune har etter et par år med sviktende

bevilgninger i 2005 kommet opp på det nivå man var på for 3 år siden og både

Landbruksdepartementet har opprettholdt sitt tilskudd fra 2004. De økonomiske utsikter er

likevel meget bekymringsfulle for Arboretets framtidige utvikling, og uten at Arboretets

inntekteer økes, vil det bli nødvendig å redusere virksomheten. Dette vil meget snart vise seg

ved at områdene gror til og anleggene forfaller. Vi håper derfor Hordaland fylke vil være med

å hindre at Arboretet skal forfalle, og vil øke sitt tilskudd fra kr. 131.000 i 2005 til kr. 150.000

i 2006.

Vedlegg:

Ny brosjyre 2005

Årringen 2004

Årsmelding og regnskap 2004

Sverre

styrefo

" "sen

e arboret

(

Per H. Salvesen

direktør

More magazines by this user
Similar magazines