S-sak 2009/50 Viserektor for forskning - Høgskolen i Vestfold

hive.no

S-sak 2009/50 Viserektor for forskning - Høgskolen i Vestfold

Møtedato: 18. september 2009

Saksnr: 2009/694

Arkivnr: 211

Vedlegg:

Saksbehandler: Per Eirik Lund og Olav Refsdal

S-SAK: 2009/50 Viserektor for forskning – betenkning m.v.

1. INNLEDNING

SAKSFRAMLEGG

Som ledd i OU-prosessen behandlet høgskolestyret i møte 18. juni 2009 et saksframlegg fra

høgskoledirektøren om administrativ organisering og prosess for gjennomgang av faglig

organisering ( S-sak 2009/38 ).

Styret sluttet seg til høgskoledirektørens forslag til overordnet admininstrativ struktur.

Stillingene som personaldirektør og økonomidirektør videreføres. Stillingene som FoUdirektør

og studiedirektør videreføres ikke. I steden opprettes nye stillinger som viserektor

for forskning, viserektor for utdanning og stilling som organisasjons- og

kommunikasjonsdirektør. I saksframlegget til s-sak 2009/38 s. 5 er de tre nye stillingene

omtalt slik:

”Det foreslås opprettet en ny

funksjonsdirektørstilling for

primært å ivareta viktige

strategiske oppgaver innefor

kommunikasjon, informasjon

og markedsføring, samt

randsoneeierskap og

organisasjonsutvikling.

To av funksjonsdirektørene

foreslås å være ansatte

viserektorer med fullt

personalansvar for de som

rapporterer til denne lederen.

Opprettelsen av to viserektorer

som faglige og administrative

ledere for henholdsvis forskning

og utdanning begrunnes i ønsket

om å styrke den faglige ledelsen ved HVE. Faglig ledelse i denne sammenheng er en

fellesbetegnelse for flere forhold:

- den strukturelle siden der fagpersonale er ansatt i formelle lederroller

Side 1


Høgskolen i Vestfold

- den strategisk ledelse av faglig virksomhet/forskning og utdanning

- relasjonell ledelse av faglig ansatte og faggrupper

- ledelsesutøvelse som krever innsikt og kompetanse i ledelse og administrasjon

kombinert med innsikt i høgskolens/fagenes/(profesjons)utdanningenes egenart

Styrking av faglig ledelse betyr styrking av bindeleddet mellom primærvirksomheten og det

kreativt faglige på den ene siden og på den andre siden den strukturelle

høgskoleorganisasjonen/administrasjonen. ”

2. VISEREKTOR FOR FORSKNING

Viserektor for forskning vil være leder for forskningsseksjonen i fellestjenestene.

Viserektorens faglige forankring synliggjøres ved at hun inngår i rektoratet. Dette igjen har

som konsekvens at hun i likhet med rektor og prorektor vil ha et tidsbegrenset

tilsettingsforhold.

I forbindelse med kunngjøring av stillingen er det noen forhold som må avklares:

• Åremålsperioden.

I dag har høgskolen en prorektor med samme funksjonstid som rektor, dvs. fram til

31.7.2011. Det er forutsatt at en av de to viserektorene også skal ha funksjon som

prorektor, dvs. være rektors stedfortreder. Det er per dags dato ikke avklart hvordan

eksisterende prorektorordning skal gå over i ny prorektorordning, og derfor er det

heller ikke avklart fra hvilket tidspunkt åremålet starter.

Det er rimelig å legge til grunn at åremålet vil løpe fra tilsettingstidspunkt til 1.8.2015

da neste rektorperiode utløper. OU-prosessen i HVE/HiBu/HiØ-samarbeidet kan ha

konsekvenser for åremålsperiodens lengde.

• Kompetansekravet.

Viserektor bør ha akademisk kompetanse doktorgradsnivå eller høyere. For øvrig vil

kvalifikasjonskravene framgå av stillingsbetenkningen, se lenger nede.

• Stillingsbeskrivelse / stillingsbetenkning.

I S-sak 2009/38 er stillingens ansvarsområde omtalt på en relativt grovmasket måte

slik:

”Ledelse av forskningsseksjonen inkluderer ansvar for

• faglig og praktisk støtte til forskningsvirksomheten, inkludert bidrags og

oppdragsvirksomhet

• internasjonalisering – forskning/utvikling

• biblioteket, som gjennom en slik organisatorisk tilknytning med nærliggende

funksjoner, får en tydelig faglig og administrativ forankring.”

Høgskoledirektøren foreslår at en betenkning for stillingen som viserektor har

følgende innhold:

Viserektor for forskning utgjør sammen med rektor og viserektor for utdanning,

rektoratet ved Høgskolen i Vestfold.

Side 2


Høgskolen i Vestfold

Viserektor har ansvar og oppgaver på vegne av rektor i faglige saker og på vegne av

høgskoledirektøren i administrative saker. Hun forholder seg til høgskoledirektøren

når det gjelder medarbeidersamtale og egen arbeidssituasjon.

1. Viserektor for forskning kan på vegne av rektor og høgskoledirektør delta i møter i

alle styrer og utvalg ved institusjonen.

2. Viserektor kan utpekes som høgskoledirektørens stedfortreder

3. Viserektor skal være pådriver for utvikling innen FoU og nyskapning i henhold til

gjeldende strategier og institusjonsvedtak

4. Viserektor skal på høgskoledirektørens vegne være saksansvarlig for saker som

skal utredes og legges fram for styret eller andre organer ved høgskolen, samt gi

FoU-virksomheten admininstrativ støtte.

5. Viserektor skal, i dialog med dekanene bidra til at vedtak vedrørende FoUvirksomheten

blir fulgt opp.

6. Viserektor kan ta initiativ til å fremme saker overfor styret eller andre organer.

Sakene må saksbehandles og fremmes på ordinær måte.

7. Viserektor kan ta initiativ til utvikling av FoU-prosjekter internasjonalt, nasjonalt

og regionalt. Viserektor skal bistå avdelingene når slike initiativer kommer fra

avdelingene.

8. Viserektor skal delta i fora hvor høgskolens ledelse har dialog med

studentorganene

9. Viserektor skal holde seg godt informert om avdelingenes Fou-aktiviteter og sørge

for at institusjonen har løpende dokumentasjon over pågående FoU-prosjekter ved

høgskolen. Viserektor er ansvarlig for den formelle rapporteringen av høgskolen

FoU-produksjon.

10. Viserektor skal ha tilsyn med høgskolens virksomhet med hensyn til

forskerutdanning, og bidra til at sipendiatene får den støtte de har krav på i

henhold til avtale med doktorgradsgivende institusjon og som ansatt i stilling som

stipendiat ved HVE.

11. Viserektor skal holde seg godt oppdatert i bibliotekfaglige spørsmål, og være

hovedbibliotekarens kontaktperson og talsperson i relasjon høgskolens ledelse.

12. Viserektor har ansvar for personalledelse og forvaltning av budsjett i egen seksjon.

• Tilsettingsprosedyre

Høgskolestyret har delgert tilsettingsmyndighet til tilsettingsrådet i alle admininstrative

stillinger unntatt i stillingen som høgskoledirektør og til tilsettingsutvalget i alle faglige

stillinger unntatt stillinger som professor. Stillingen som viserektor er en

faglig/admininstrativ stilling hvor dette delegasjonsvedtaket ikke passer. Tilsetting bør derfor

skje i styret. Høgskoledirektøren legger fram alle saker for styret med forslag til vedtak. I

denne stillingen vil det være hensiktsmessig å oppnevne et mindre utvalg som kan gi

innstilling til høgskoledirektøren som grunnlag for hans forslag til styret. Rektor gis fullmakt

til å oppnevne innstillingsutvalget.

• Likestillingsperspektivet

Høgskolens ledelse er pr dato ikke tilfredsstillende sammensatt mtp kjønn. I juridisk forstand

finnes det ingen mulighet for å praktisere radikal kjønnskvotering i denne tilsettingssaken.

Det innebærer at evt kvotering må være av moderat art. Derfor bør det av

Side 3


Høgskolen i Vestfold

kunngjøringsteksten framgå at under ellers like vilkår vil en kvinnelig søker bli foretrukket

framfor en mannlig. Høgskoledirektøren bør i tillegg vurdere tiltak for å oppmuntre kvinner

til å søke stillingen.

• Rett til stilling etter avsluttet periode som viserektor

For at en åremålsstilling skal være attraktiv må det være klargjort allerede i utlysningen hvilke

betingelser med hensyn til lønn eller stilling som tilbys ved åremålets slutt. For denne

stillingen foreslår høgskoledirektøren at ved åremålsstillingen slutt skal vedkommende ha rett

til høvelig faglig eller admininstrativ stilling ved høgskolen (avhengig av kompetanse og

ønske vil alternativer være: professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/seniorrådgiver)

4. HØGSKOLEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Høgskolestyret delegerer til høgskoledirektøren å kunngjøre stillingen som viserektor for

forskning. Kunngjøringsteksten utformes i tråd med de føringer som framgår av

saksframlegget og på grunnlag av føringer som fremkommer i styrets behandling av saken.

Tilsettingsak fremmes for styret.

Bakkenteigen 9.9.2009

Olav Refsdal

høgskoledirektør

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines