Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 5-6 Utvalg av tillitsvalgte ........................................................ 26

§ 5-7 Konsernutvalg .................................................................. 26

§ 5-8 Koordineringsutvalg ved oppføring av store anlegg mv......... 26

§ 5-9 Valgregler ........................................................................ 26

§ 5-10 Valgperioden .................................................................... 27

§ 5-11 Melding om valg .............................................................. 27

Kap. VI Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.......... 27

§ 6-1 Hovedorganisasjonenes felleserklæring om tillitsvalgte ...... 27

§ 6-2 Arbeidstakernes representanter ........................................ 28

§ 6-3 Arbeidsgivers representant................................................ 28

§ 6-4 Partenes representanter ved forhandlinger ........................ 28

§ 6-5 Partenes opptreden .......................................................... 28

§ 6-6 De tillitsvalgtes arbeidsforhold .......................................... 29

§ 6-7 Møter i arbeidstiden.......................................................... 30

§ 6-8 Godtgjørelse .................................................................... 30

§ 6-9 Tjenestefri for tillitsvalgte .................................................. 31

§ 6-10 Krav om at tillitsvalgt eller representant for

arbeidsgiver skal fratre .................................................... 31

§ 6-11 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte .............................. 32

§ 6-12 Adgang til bedriften .......................................................... 32

Kap. VII Vernearbeid og bedriftshelsetjeneste ................................ 33

§ 7-1 Verneombud .................................................................... 33

§ 7-2 Arbeidsmiljøutvalg ............................................................ 33

§ 7-3 Bedriftshelsetjeneste ........................................................ 33

Kap. VIII Permittering .................................................................... 34

§ 8-1 Vilkårene for permittering .................................................. 34

§ 8-2 Plikt til å konferere før varsel gis ...................................... 34

§ 8-3 Varsel om permittering ...................................................... 34

§ 8-4 Varslets form og innhold .................................................. 35

§ 8-5 Betinget varsel ................................................................ 35

§ 8-6 Oppsigelse under permittering .......................................... 36

§ 8-7 Spesielle bestemmelser.................................................... 36

Kap. IX Informasjon, samarbeid og medbestemmelse .................. 36

§ 9-1 Målsetting........................................................................ 36

§ 9-2 Organisering og gjennomføring .......................................... 37

§ 9-3 Drøftelser om bedriftens ordinære drift .............................. 38

§ 9-4 Drøftelser vedrørende omlegging av driften ........................ 38

§ 9-5 Drøftelser om selskapsrettslige forhold.............................. 38

§ 9-6 Nærmere om drøftelse og informasjon .............................. 38

§ 9-7 Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold........................ 39

§ 9-8 Eksterne rådgivere............................................................ 39

9

More magazines by this user
Similar magazines