Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 9-9 Bedriftsavdelinger med egen ledelse .................................. 39

§ 9-10 Kombinerte møter ............................................................ 39

§ 9-11 Virkning av manglende informasjon .................................... 40

§ 9-12 Ansiennitet ved oppsigelse p.g.a. innskrenkning .................. 40

§ 9-13 Personellregistre og kontrolltiltak........................................ 40

§ 9-14 Forhåndsinformasjon til tillitsvalgte .................................... 41

§ 9-15 Ansettelse mv. .................................................................. 41

§ 9-16 Eierskifte i aksjeselskap .................................................... 41

§ 9-17 Drøftelser innen et konsern................................................ 42

§ 9-18 Kontaktmøte i bedrift som eies av selskap.......................... 42

§ 9-19 Brudd på reglene om informasjon og drøftelser .................. 42

Kap. X Bestemmelser vedrørende individuelle

ansettelsesforhold ............................................................ 44

§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som

har vist utilbørlig opptreden................................................ 44

§ 10-2 Drøftelse før oppsigelse eller avskjed.................................. 44

§ 10-3 Tiltak for yrkeshemmede .................................................... 44

§ 10-4 Fortrinnsrett til ny stilling .................................................. 44

§ 10-5 Tjenestefrihet for ivaretakelse av offentlige verv .................. 44

§ 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere .............................................. 45

§ 10-7 Sluttattest ........................................................................ 45

§ 10-8 Forskyvning av arbeidstid ved alminnelig svikt i levering

av elektrisk kraft................................................................ 45

§ 10-9 1. og 17. mai .................................................................... 46

§ 10-10 Opparbeidelse av fridager .................................................. 46

§ 10-11 Permisjon for utdanning .................................................... 46

Kap. XI Månedlig utlønning, lønn over bank og trekk av

fagforeningskontingent .................................................... 46

§ 11-1 Månedlig utlønning ............................................................ 46

§ 11-2 Utlønning over bank .......................................................... 47

§ 11-3 Trekk av fagforeningskontingent.......................................... 47

Del B

Samarbeidsavtale

Formålet med avtalens kapitler XII – XVIII ...................................... 49

Kap. XII Bedriftsutvalg – felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg ........ 50

§ 12-1 Opprettelse ...................................................................... 50

§ 12-2 Sammensetning ................................................................ 50

§ 12-3 Valg og stemmerett .......................................................... 51

§ 12-4 Funksjonstid...................................................................... 51

10

More magazines by this user
Similar magazines