Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Kap. XI Arbeid av barn og ungdom.............................................. 146

§ 11-1 Forbud mot barnearbeid .................................................. 146

§ 11-2 Arbeidstid ...................................................................... 146

§ 11-3 Forbud mot nattarbeid .................................................... 147

§ 11-4 Helsekontroll .................................................................. 147

§ 11-5 Pauser og fritid .............................................................. 147

Kap. XII Rett til permisjon .......................................................... 148

§ 12-1 Svangerskapskontroll ...................................................... 148

§ 12-2 Svangerskapspermisjon .................................................. 148

§ 12-3 Omsorgspermisjon.......................................................... 148

§ 12-4 Fødselspermisjon............................................................ 148

§ 12-5 Foreldrepermisjon .......................................................... 148

§ 12-6 Delvis permisjon ............................................................ 149

§ 12-7 Varslingsplikt .................................................................. 149

§ 12-8 Ammefri ........................................................................ 149

§ 12-9 Barns og barnepassers sykdom ...................................... 149

§ 12-10 Pleie av pårørende.......................................................... 150

§ 12-11 Utdanningspermisjon ...................................................... 150

§ 12-12 Militærtjeneste mv. ........................................................ 151

§ 12-13 Offentlige verv................................................................ 151

§ 12-14 Tvisteløsning .................................................................. 151

§ 12-15 Religiøse høytider .......................................................... 151

Kap. XIII Vern mot diskriminering.................................................. 152

§ 13-1 Forbud mot diskriminering .............................................. 152

§ 13-2 Hva kapitlet omfatter ...................................................... 152

§ 13-3 Unntak fra forbudet mot diskriminering ............................ 152

§ 13-4 Innhenting av opplysninger ved ansettelse........................ 153

§ 13-5 Opphevet ...................................................................... 153

§ 13-6 Positiv særbehandling .................................................... 153

§ 13-7 Opplysningsplikt.............................................................. 153

§ 13-8 Bevisbyrde .................................................................... 153

§ 13-9 Virkningene av brudd på diskrimineringsforbudet .............. 154

§ 13-10 Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig .......... 154

Kap. XIV Ansettelse mv................................................................ 154

§ 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten ................ 154

§ 14-2 Fortrinnsrett til ny ansettelse .......................................... 154

§ 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte ........................................ 155

§ 14-4 Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett ................ 155

§ 14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale ........................................ 155

§ 14-6 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen ............ 155

§ 14-7 Utenlandsstasjonert arbeidstaker .................................... 156

116

More magazines by this user
Similar magazines