Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Kap. XVII Tvister om arbeidsforhold ............................................ 171

§ 17-1 Tvister om arbeidsforhold .............................................. 171

§ 17-2 Tvisteløsningsnemnd .................................................... 171

§ 17-3 Rett til å kreve forhandlinger.......................................... 172

§ 17-4 Søksmålsfrister i tvister om oppsigelse, avskjed,

suspensjon mv. ............................................................ 172

§ 17-5 Fristforlengelse og oppfriskning ved oppsigelse under

sykdom, svangerskap, foreldrepermisjon, militærtjeneste

mv................................................................... 173

§ 17-6 Meddommerutvalg ........................................................ 173

§ 17-7 Oppnevning av meddommere ........................................ 173

Kap. XVIII Tilsynet med loven ...................................................... 174

§ 18-1 Arbeidstilsynet .............................................................. 174

§ 18-2 Beskyttelse av kilder .................................................... 174

§ 18-3 Gebyrer ........................................................................ 174

§ 18-4 Arbeidstilsynets adgang til virksomheten ........................ 175

§ 18-5 Opplysninger ................................................................ 175

§ 18-6 Pålegg og andre enkeltvedtak ........................................ 175

§ 18-7 Tvangsmulkt ................................................................ 176

§ 18-8 Stansing ...................................................................... 176

§ 18-9 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv. .. 176

Kap. XIX Straff .......................................................................... 177

§ 19-1 Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den

som i arbeidsgivers sted leder virksomheten .................. 177

§ 19-2 Ansvar for arbeidstakere................................................ 177

§ 19-3 Ansvar for foretak ........................................................ 178

§ 19-4 Ansvar for å hindre offeltlig myndighet............................ 178

§ 19-5 Offentlig tjenestemann .................................................. 178

§ 19-6 Påtalen ........................................................................ 178

§ 19-7 Forseelse .................................................................... 178

Kap. XX Avsluttende bestemmelser............................................ 178

§ 20-1 Ikrafttredelse ................................................................ 178

§ 20-2 Overgangsbestemmelser .............................................. 179

§ 20-3 Endringer i andre lover .................................................. 179

118

More magazines by this user
Similar magazines