Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om verneombudets

virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan fastsettes at

verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget

i henhold til § 7–2, når virksomheten ikke har slikt utvalg. Myndigheten

til å treffe vedtak etter § 7–2 fjerde ledd tredje punktum og

femte ledd, kan ikke tillegges verneombudet.

§ 6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

(1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for

arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på

annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling

til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang

verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

(2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren

eller dennes representant.

(3) Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten

som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen

i første ledd.

§ 6-4 Særskilte lokale eller regionale verneombud

(1) Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og

ellers når særlige forhold gjør det nødvendig, kan departementet gi

forskrift om at det skal være særskilte lokale verneombud. Slike verneombud

kan få oppgaver, plikter og rettigheter som nevnt i §§ 6–2

og 6–3 overfor arbeidsgivere på arbeidsplassen.

(2) Departementet kan gi forskrift om at det skal være regionale verneombudsordninger

som skal omfatte flere virksomheter innenfor ett geografisk

område.

(3) Forskrifter etter denne paragraf kan omfatte regler om hvordan verneombudene

oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha, og hvordan utgiftene

ved deres virksomhet skal fordeles.

§ 6-5 Utgifter, opplæring mv.

(1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er

nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Departementet

kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen.

(2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig

måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid.

(3) Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring, og andre utgifter i

forbindelse med verneombudets arbeid. Vernearbeid som må utføres

ut over den alminnelige arbeidstid etter § 10–4, godtgjøres som for

overtidsarbeid.

(4) Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap

for verneombudet eller på annen måte fører til at verneombudets

arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes.

134

More magazines by this user
Similar magazines