Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 8-3 Fortrolige opplysninger

(1) Dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør

gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere

taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes

mandatperiode.

(2) Arbeidsgiver kan i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon eller

gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart

vil være til betydelig skade for virksomheten.

(3) Virksomhetens tillitsvalgte eller en femdel av arbeidstakerne kan

bringe tvist om arbeidsgivers beslutning etter første og andre ledd inn

for Bedriftsdemokratinemnda. Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene

beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent. Departementet

kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om nemndas myndighet og

saksbehandling i tvister etter denne paragraf.

Kap. IX Kontrolltiltak i virksomheten

§ 9-1 Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten

(1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når

tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer

en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

(2) Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger

om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med mindre

annet er fastsatt i denne eller annen lov.

§ 9-2 Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming,

gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten

med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne

informasjon om:

a) formålet med kontrolltiltaket,

b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket

vil bli gjennomført,

c) kontrolltiltakets antatte varighet.

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig

evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.

§ 9-3 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på

annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn

dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter

seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente

helseopplysninger på annen måte.

138

More magazines by this user
Similar magazines