Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(4) Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes

samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden

hos eventuelle andre arbeidsgivere.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra

a) andre ledd bokstav a for kulturelt eller lignende arbeid, og

b) andre ledd bokstav c og tredje ledd, dersom særlige grunner foreligger.

Forskrift etter dette ledd kan inneholde vilkår.

§ 11-3 Forbud mot nattarbeid

(1) Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom

kl. 2000 og kl. 0600.

(2) Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en

arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl.

2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid

og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det

foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

(3) Andre ledd gjelder ikke for arbeid som på grunn av naturhendelser,

ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge

fare for eller skade på liv eller eiendom, og det er strengt nødvendig å

nytte vedkommende ungdom i arbeidet. Ungdom som tar del i dette

arbeidet skal ha en etterfølgende kompenserende hvileperiode.

(4) Departementet kan i forskrift bestemme at den arbeidsfrie perioden

kan være kortere for visse typer arbeid, og fastsette nærmere regler

om dette, herunder vilkår.

Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (i kraft 1 jan 2006).

§ 11-4 Helsekontroll

(1) Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til nattarbeid i henhold

til § 11–3 fjerde ledd skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse

og deretter med jevne mellomrom.

(2) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av helsekontrollen,

og fastsette regler om helsekontroll i andre tilfeller hvor arbeidet

stiller særlige krav til arbeidstakerens helse eller fysiske egenskaper.

§ 11-5 Pauser og fritid

(1) Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om

mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger

fire og en halv time.

(2) Innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende

arbeidsfri periode på minst:

a) 14 timer for barn som er under 15 år eller er skolepliktig,

b) 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig.

(3) Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode

på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal

så vidt mulig legges til søn- eller helgedag.

147

More magazines by this user
Similar magazines