Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Endret ved lov 1 des 2006 nr. 64 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006

nr. 1324).

§ 13-9 Virkningene av brudd på diskrimineringsforbudet

(1) Den som er blitt diskriminert i strid med dette kapittel, kan kreve oppreisning

uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes

til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold

og omstendighetene for øvrig.

(2) Erstatning for økonomisk tap som følge av diskriminering i strid med

dette kapittel, kan kreves etter de alminnelige regler.

(3) Bestemmelser i tariffavtaler, arbeidsavtaler, reglementer, vedtekter

mv. som er i strid med dette kapittel, er ugyldige.

Endret ved lov 1 des 2006 nr. 64 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 1 des

2006 nr. 1324).

§ 13-10 Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig

Som fullmektig i forvaltningssak etter dette kapittel kan brukes en organisasjon

som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering av

grunner nevnt i § 13–1 første ledd.

Kap. XIV Ansettelse mv.

§ 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.

§ 14-2 Fortrinnsrett til ny ansettelse

(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har

fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det

gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

(2) Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og

som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse.

Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat. Fortrinnsretten gjelder

dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling

i stedet for oppsigelse.

(3) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten

i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.

(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens

utløp.

(5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et

tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at

tilbudet ble mottatt.

(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å

154

More magazines by this user
Similar magazines