Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte

arbeidstakere som var representert før overdragelsen, fortsatt være

representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne sted.

(3) Første ledd kommer ikke til anvendelse dersom overdragelsen medfører

at grunnlaget for arbeidstakernes representasjon opphører. I slike

tilfeller skal tillitsvalgte fortsatt være sikret vern i samsvar med avtaler

som beskytter tillitsvalgte på dette området.

Kap. XVII Tvister om arbeidsforhold

§ 17-1 Tvister om arbeidsforhold

(1) I søksmål om rettigheter eller plikter etter denne lov gjelder domstolloven

og tvisteloven, med de særregler som går fram av dette kapittel.

(2) I forbindelse med søksmålet kan retten også behandle krav om oppgjør

av lønn og feriepenger. Det samme gjelder andre krav som står i

sammenheng med eller kommer i stedet for krav etter første ledd, dersom

det ikke vil være til vesentlig ulempe for behandlingen av saken.

Rettens avgjørelse etter forrige punktum kan ikke angripes.

(3) Mekling i forliksråd finner ikke sted for krav som er gjenstand for forhandlinger

etter § 17–3 eller som har vært prøvet for tvisteløsningsnemnd

etter § 17–2.

(4) Ved søksmål som omfattes av § 17–4 første ledd skal retten påskynde

saken mest mulig og om nødvendig beramme saken utenom tur.

Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan

2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3. Endres ved lov 19

juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

§ 17-2 Tvisteløsningsnemnd

(1) Tvist som nevnt i §§ 10–13, 12–14 og 14–3 kan bringes inn for en

tvisteløsningsnemnd for avgjørelse.

(2) Tvist kan ikke bringes inn for domstolene før den har vært prøvet for

nemnda og avgjørelse fra nemnda foreligger. Ved domstolsprøving av

tvisten skal den konklusjon nemnda har kommet til stå ved lag mens

saken er til behandling ved domstolene. Dersom dette vil virke urimelig,

kan retten etter krav fra en av partene fastsette en annen midlertidig

ordning.

(3) Frist for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker fra det tidspunkt

nemndas avgjørelse foreligger.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppnevning

av nemndas medlemmer, om dens sammensetning, om frister for

å fremme sak for nemnda og om øvrige regler om saksbehandlingen.

Endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des

2006 nr. 1406).

171

More magazines by this user
Similar magazines