Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(2) Søksmålsfristen etter første ledd regnes fra forhandlingenes avslutning.

Er forhandlinger ikke holdt, regnes fristen fra de tidspunkter som

er nevnt i § 17–3 andre ledd.

(3) Dersom arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed ikke oppfyller formkravene

i § 15–4 første og andre ledd, gjelder ingen søksmålsfrist.

(4) Ved tvist om det foreligger ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller

suspensjon gjelder ingen søksmålsfrist.

(5) Retten til å fortsette i stillingen etter § 15–11 gjelder dersom søksmål

reises innen utløpet av oppsigelsesfristen, og innen åtte uker fra forhandlingenes

avslutning eller fra oppsigelsen fant sted. Det samme

gjelder hvis arbeidstaker skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål

vil bli reist innen åtte-ukersfristen. Fristene gjelder ikke dersom

arbeidsgivers oppsigelse ikke oppfyller formkravene i § 15–4 første og

andre ledd, jf. tredje ledd i paragrafen her.

Endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des

2006 nr. 1406). Endres ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010

iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

§ 17-5 Fristforlengelse og oppfriskning ved oppsigelse under sykdom,

svangerskap, foreldrepermisjon, militærtjeneste mv.

(1) Ved tvist om en oppsigelses rettmessighet etter § 15–8 løper fristene

for å kreve forhandling eller gå til søksmål fra det tidspunkt forbudet

mot oppsigelse etter § 15–8 første ledd opphører.

(2) Ved oppsigelse under fravær på grunn av barns eller barnepassers

sykdom etter § 12–9 eller fravær på grunn av pleie av nære pårørende

etter § 12–10, forlenges fristen for å kreve forhandlinger eller gå til

søksmål med det antall dager arbeidstaker var fraværende etter at

oppsigelsen fant sted.

(3) Ved oppsigelse under permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon

eller omsorg for små barn etter §§ 12–1 til 12–6 eller under permisjon

ved militærtjeneste mv. etter § 12–12 kan retten gi oppfriskning

for oversittelse av fristene for å kreve forhandlinger eller for søksmål,

dersom arbeidstaker krever det og retten finner det rimelig.

Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan

2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 17-6 Meddommerutvalg

Domstoladministrasjonen oppnevner ett eller flere særskilte arbeidslivskyndige

meddommerutvalg for hvert fylke. Minst to femdeler av meddommerne

i hvert utvalg oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjon og

minst to femdeler oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjon.

§ 17-7 Oppnevning av meddommere

(1) Under hovedforhandling og under ankeforhandling i lagmannsrett settes

retten med to meddommere.

173

More magazines by this user
Similar magazines