Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(2) Meddommere oppnevnes etter forslag fra partene fra de særskilte

arbeidslivskyndige utvalg oppnevnt etter § 17–6. I lagmannsrettssaker tas

meddommerne fra de utvalg som er oppnevnt innen lagsognets grenser.

(3) Partene foreslår hver sin halvpart av det antall meddommere retten

settes med i den enkelte sak. Foreligger ikke partenes forslag innen

den frist dommeren har bestemt, kan dommeren oppnevne meddommere

etter domstolloven § 94. Det samme gjelder dersom flere saksøkere

eller saksøkte ikke blir enige om noe felles forslag.

(4) Retten kan likevel settes uten meddommere dersom partene og retten

er enig i at meddommere er unødvendig.

Endret ved lover 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15

juni 2007 nr. 654), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res.

26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

Kap. XVIII Tilsynet med loven

§ 18-1 Arbeidstilsynet

(1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av

denne lov blir overholdt. Når det er nødvendig med særskilt ekspertise

for å gjennomføre tilsyn etter denne lov, kan Arbeidstilsynet oppnevne

sakkyndige til å utføre kontroll og foreta undersøkelser mv. på

Arbeidstilsynets vegne. Departementet kan fastsette bestemmelser

om Arbeidstilsynets organisasjon og virksomhet.

(2) Departementet kan bestemme at tilsynet med deler av den offentlige

forvaltning og transportbedrifter som drives av staten skal ordnes på

annen måte enn det som følger av loven. Departementet kan bestemme

at annen offentlig myndighet enn Arbeidstilsynet skal føre tilsyn

med at bestemmelsene i eller i medhold av denne lov blir overholdt.

§ 18-2 Beskyttelse av kilder

Når Arbeidstilsynet får melding om forhold som er i strid med loven, skal

melderens navn holdes hemmelig. Taushetsplikten gjelder også overfor

den anmeldte.

§ 18-3 Gebyrer

(1) Virksomhet som går inn under denne lov, kan pålegges å betale til statskassen

et årlig tilsynsgebyr eller gebyrer til dekning av utgifter til kontroll,

godkjenning, sertifisering eller til pålagte undersøkelser eller prøver.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slike gebyrer.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg.

(3) Departementet kan i forskrift gi adgang for Arbeidstilsynet til å kreve

refundert utgifter for undersøkelser og prøver som arbeidsgiveren

etter loven har plikt til å utføre.

174

More magazines by this user
Similar magazines