Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 18-4 Arbeidstilsynets adgang til virksomheten

(1) Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted

som omfattes av loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar

med forvaltningsloven § 15 og om mulig ta kontakt med arbeidsgiver

og verneombudet. Verneombudet kan kreve at også andre representanter

for arbeidstakerne deltar under kontrollen. I virksomheter

hvor det ikke er verneombud, skal tilsynspersonellet om mulig ta kontakt

med annen representant for arbeidstakerne.

(2) Arbeidsgiver eller representant for denne har rett til, og kan pålegges,

å være til stede under kontrollen. Tilsynspersonellet kan bestemme at

retten ikke skal gjelde ved intervju av arbeidstaker eller dersom slik

tilstedeværelse ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe eller

uten at formålet med kontrollen settes i fare.

(3) Med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet, skal Arbeidstilsynet

gi skriftlig rapport til arbeidsgiver om resultatet av kontrollen.

Kopi av rapporten skal gis verneombudet, og om nødvendig til bedriftshelsetjenesten.

§ 18-5 Opplysninger

(1) Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov skal når Arbeidstilsynet

krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som

anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Arbeidstilsynet kan

bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.

(2) Opplysninger som nevnt i første ledd kan også kreves fra andre offentlige

tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikt som ellers

gjelder. Opplysningsplikten gjelder bare de opplysninger som er nødvendige

for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver

etter loven.

§ 18-6 Pålegg og andre enkeltvedtak

(1) Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er

nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av

kapittel 2 med unntak av §§ 2–4 og 2–5, kapittel 3 til 8, kapittel 10

med unntak av § 10–2 andre til fjerde ledd og § 10–6 tiende ledd,

kapittel 11 samt §§ 14–5 til 14–8, 15–2 og 15–15.

(2) Pålegg skal gis skriftlig, og det skal settes en frist for når det skal

være utført. Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet kreve at nødvendige

tiltak blir iverksatt straks. I pålegget skal det opplyses om klageadgang,

klagefrist og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt

retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27.

(3) Arbeidstilsynet kan forby at farlige kjemikalier eller biologisk materiale

fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomhet som går inn

under loven. Arbeidstilsynet kan dessuten kreve at arbeidsgiver skal

foreta spesielle undersøkelser eller levere prøver til undersøkelse.

Utgifter i denne forbindelse bæres av arbeidsgiver.

175

More magazines by this user
Similar magazines