Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

(4) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke reglene i kapittel 10 om

arbeidstid og kapittel 14 og 15 om oppsigelsesvern.

Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes

ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 19-3 Ansvar for foretak

Straffansvar for foretak er regulert i straffeloven §§ 48 a og 48 b.

§ 19-4 Ansvar for å hindre offentlig myndighet

Den som hindrer undersøkelser som offentlig myndighet iverksetter etter

denne lov eller unnlater å yte pliktig bistand eller å gi opplysninger som

anses nødvendig for utførelsen av tilsynet etter denne lov, straffes med

bøter med mindre forholdet rammes av § 19–1 eller strengere straffebud

i straffeloven.

Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved

lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 19-5 Offentlig tjenestemann

Enhver som er knyttet til Arbeidstilsynet er i forhold til den alminnelige

straffelov å regne som offentlig tjenestemann.

Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved

lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 19-6 Påtalen

Overtredelse av denne lov er undergitt offentlig påtale.

§ 19-7 Forseelse

Overtredelse av denne lov regnes som forseelse.

Oppheves ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes

ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

Kap. XX Avsluttende bestemmelser

§ 20-1 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 1 Iflg. res. 17

juni 2005 nr. 609 trådte loven i kraft 1 jan 2006 med følgende unntak og

presiseringer: – § 10–12 sjette ledd trådte i kraft 1 juli 2005. – § 14–9

femte ledd andre punktum får ikke anvendelse overfor midlertidig arbeidsavtale

som løper på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden. – For

oppsigelser som fant sted før lovens ikrafttreden, gjelder lov 4 feb 1977

nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. § 61 nr. 4. – For arbeidstakere

som på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden har en særlig uavhengig

stilling skal, for så vidt arbeidstakeren fortsetter i denne stillingen,

178

More magazines by this user
Similar magazines