Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

meglingsmannen å meddele oplysninger om foreningens eller sammenslutningens

organisasjon, medlemsforhold mv. En sammenslutning av foreninger

plikter å gi sådan meddelelse også om sine underavdelinger.

§ 3 Tariffavtaler

1. Tariffavtaler skal opprettes skriftlig og inneholde bestemmelser om

utløpstid og oppsigelsesfrist. Senest to uker etterat avtalen er underskrevet,

skal et eksemplar sendes til riksmeglingsmannen.

2. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for en tariffavtales gyldighet,

anses den som sluttet for tre år, regnet fra den dag, den blev underskrevet.

Blir en tariffavtale ikke sagt op innen den tid, som er fastsatt for opsigelse,

eller hvis ingen opsigelsesfrist er nevnt i avtalen, minst tre

måneder før gyldighetstiden utløper, anses avtalen fornyet for ett år.

Opsigelse skal gis skriftlig.

3. Hvis en arbeidsavtale mellem en arbeider og en arbeidsgiver, som

begge er bundet av en tariffavtale, inneholder noen bestemmelse, som

strider mot tariffavtalen er denne bestemmelse ugyldig.

4. Et medlem eller en underavdeling av en forening blir ikke ved å utmeldes

eller utstøtes fri for sine forpliktelser efter de tariffavtaler, som

gjelder for foreningen ved uttredelsen.

Endret ved lov 10 juni 1966 nr. 8.

§ 4 Ansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans

Har medlemmer av en fagforening eller arbeidsgiverforening brutt en tariffavtale

eller gjort seg skyldig i ulovlig arbeidsstans er så vel foreningen

som vedkommende medlemmer erstatningsansvarlige. Foreningens ansvar

inntrer bare når den selv er skyld i bruddet eller i fortsettelsen av det

tariffstridige forhold eller i den ulovlige arbeidsstans.

Gjør medlemmer av en fagforening seg skyldig i ulovlig arbeidsstans, gjelder

bestemmelsen i første ledds første punktum om medlemmenes ansvar

tilsvarende for andre arbeidere som deltar i den ulovlige arbeidsstans.

Endret ved lover 6 juli 1933 nr. 8, 12 des 1947 nr. 1, 28 juli 1949 nr. 9,

10 juni 1966 nr. 8, 27 feb 1976 nr. 9.

§ 5 Fastsettelse av erstatning for tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans

Erstatning for tariffbrudd eller ulovlig arbeidsstans skal av retten fastsettes

under hensyn til skadens størrelse, skadevolderens skyld og økonomiske

bæreevne, skadelidtes forhold og omstendighetene for øvrig. Under

198

More magazines by this user
Similar magazines